Skip to main content

Full text of "Aristophanis Comoediae: qvae svpersvnt cvm perditarvm fragmentis"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| )ΜΑ5ΤΐαθΝ ' Α,Μ ίτ ο ρ II Α Ν Ε ν Μ ι ΟΟΝ11ΝΕΝ5 ΙΧΒΙΟΕΜ ΗνυΕκτνδ μοι^οεν ι.ι^ο αΑΝΐΑΒΚΙΙίΙΛΕ 

Λΐ'νο ΟΕίΓ,ΗΤΟΝ ΒΕ1.1. ί;ϋ^^().^ 

:\Γ.ν\'Τ ίΟΝΟΙΝΙ ΒΕΙ-ί ντ τ• '■■ ' 
Μ η^^^ ιχχί 


\ Οί^ ^^-Λ_>^^-'|νXΛ.Λ/V'-Α -Ο ν. 1. 


4ϊ^?• ΟΝΟΜΑδΤίαΟΝ ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕυΜ δΙΥΕ ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝυΜ ςυΑΕ ΑΡυο ΑκίδτοΡΗΑΝΕΜ ι,ΕουΝτυκ (777) ^ ΟΝΟΜΑδΤίαΟΝ ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΚυΜ Αρρο^ίϋ ν€Τ5ηϋίη ηνιη€τί ίΡίΠαηί αά (άίΟοη^Μ ΜήηίΗίαηαψη κόμης (αηΐε ϋίηάοΗΐαιη ΙεββΙ)^• 
ΐ'οκωμη$) : ΟΓαιηιηαΙίοιίδ ίη Βεΐί- 
ΙοΙ. Ι. ρ. 215, 6: καΧ Άβυδο- 
ι τφ συκοφαρτ€Ϊρ κομωρ' τοιοΰτοί 
/δψοί : Γγ. ίηο. ςχίϋ 
5: ίτερος δ* οκωί έ$ "Εφεσορ.., 
βυδορ, Τήρΐιαίεΐ. ίη ΐϋ. Υίάβ 
α Οοηιτη, ά€ ΝηΙ>1>. ρ. 84 V€^5, 

ν: Ργοχϊπιππι ροδΙ ΐΓβδ Ιγ2ι§;ο€- 
ρβδ Ιοοητη ίαΓβ δαο ροδίιιίαΐ νεί 
δίορίιαηβ (^αί 6ΰΐη ΐηΐ6Γ 1)οηο5 
ίπδβΐ. ΡοπηΛ €ΓαΙ ιηιι1ί6ΐ)Γί βί- 
λ^νκόί, έξυρημέρο$, γυροικοφωροί, 
'ίπρΐττηί Ιδ€ΐρ, ΤΚ. ^ι; €Μ\ οοη- 

εηΐΐαδ, 1ι&1>6ΐ βηίιη στρόφιορ, 
κεκρυφαΚορ, μίτρορ 6( Γ€ΐί(^ιια 
ιιΐίαιη ιηιιΐίεπιτη ρβΓίίηεηί, (^α^β 
205, ρΓ&είβΓεα ηοναοαίαιη. 8ΰΐη- 
16 61 ιηοΠίΙίειη οΐιίεϋ, (][ΐιαιη 61 
ί? (^υοςαβ νίΐίο νειτίίδδβ αιιέΙοΓ 
ΐδΐίΐ αά ΣμολπΙ ΚΗβίοτ, Ρηΐόε, 
ηεπιπι Αηεΰά, ίν. ρ. 269, 2θ: 
Γ/)α7φδ^α$ ΐΓ0<ΐ7Τ^ϊ €/$ μ^^Κα.κία» 
)5 *λρίστοφάρ€ΐ τφ Τηρυτάδιι' ην 
νου του *ΑθηραΙου ν2ό$, ταιδϋίά 
'.αυσαρίου του τρα'^ίκοΰ, μεθ^ οΰ 
\αορ τόκ βασΐΚέα φχετο, ώϊ Μα/>- 
Γ€ρος' έμιμεΐτο δ^ τ^ κομψόττη-α 

Τορ^Ιου του ^ήτορο$^ ώϊ Πλάτων 
ί ΣυμποσΙφ, Μιιΐΐο ^τανίιΐδ 6δ( 
εύρύττρωκτορ νοοανίΐ Τ1ι. 35» *ο6. 
7, 84 Βαοοίιιΐδ ^υβΐΊΐιιτ Α^ΐΗο- 

Ρ ΊΓΟίΤΙΤ^Ρ ΚαΙ ΤοθβΙΡόΡ Τ0ί9 φ[\θ19 

πιίδδ6 6ΐ ρΓοίεΛαιη 6δ5β έ$ μακά- 
ιρ, ίη ςηοπιτη νεΛοηιιη ίηί6Γ- 
ίαιη ν6ΐ6Γ68 ίηΐ6ΓρΓ6ίβδ άίδδεη- 
εηίιη ρυΐαηΐ Μδ αΠυάί αά είηβ 
ϋ αά είιΐδ εοιηιηοΓαΙίοηειη ίη ααΐα 
αιηι (][ΐια Αΐΐιεηαδ πια(αν6Γα(: 
^ΙιΐΓ ρΓΟ έ$ μακάρωρ ρήσον$ άίχίδδβ 
ιαΐ' ^1 μακάρωρ €ύωχΙαρ, ηΐ ίοοοδβ ρ6ΓδΐΓίη§αΙ ιηοΠεπι Ιιοπιίηεπι ςαοά ΙαυΙίδδί- 
ιηαπι αυίαπι ΙχΓαηηί ρΓαεΙαΙεπΙ ρα(ήα6. 
^ααπ1ν^δ ΑΓίδΙορΙιαηβδ άβ ρο6δί είυδ ίη 
ύηίνεΓδυπι δαίίδ Ηοηοήβοε νίάεαΙυΓ ίαάί- 
εαδδ6, δί(ΐΰίά6πι 6ΐιπι Καη. 85 1>οηαιη ροβίαηι 
αρρείΐαΐ, ιηυΐΐα Ιαπιεη βτ^ηί ψιαβ ιηίηιΐδ ίη 
6θ ρΓθΙ)αΐ3αΙ,. ηυαε ίη Τΐιβδπι. ν. 4^ δ^ΙΦ 
ίηάίεανίΐ: ρ6Γ Γαπιαίαπι Α^ΐΗοηίδ, ^υί 1)οηα 
νεΛα ίιιΙ>6ϋ, (^υοά Ηεπίδ ίη δοεηαπι ρΓοάί- 
Ιυηΐδ δίΐ; μΑλα Ύάρ ό ιταλλιειτ^ί ^λ.'γάθω» 
δρυόχουί τίθέραι δράματος άρχάί, κάμιττει δί 
ρέαί άψίδα$ έιτωρ* τά, δί τορρεύα τά δ^ κοΧ" 
\οβΛ€\€Ϊ, καΐ ΎΡωμοτυΊΓ€Ϊ καρτορομάζει κοΧ 
κηροχυτέΐ καΐ γογγύΚΚα καΐ χοαΡ€ύ€ΐ, ΟαΓρίΙ 
611Π1 ίΐ^^Γ (^υοά άίέΐίοηβ ιιΙα^Γ ηίπιίδ αιΐί• 
βςίοδα ΙίηιαΙα 6( (][υα6δΐ1α 6( ά6ΐ6<5ΐ6^Γ ιΐδυ 
β^Γαηιηι Γΐΐ6(οΗεαηιηι, (][ΰοά ηοη πιίΓοη- 
άιιηι ίη λοπιίηε ^ιιί δΐιιάίοδε δορίιίδΐίδ ορεποη 
ά6ά6Γα( (€£. ΡΙαΙοη, 8γηιρο5, ρ. 1980 6ΐ 
Ρνοίαξοτ, ρ. 3150)• Ιιηρππιίδ άντΙΒ^α 
ίΙΗ ίη άβϋάίδ Αιίδδβ νίάεηίιΐΓ, ςααβ €χ 
ΟοΓβίαε ρΓα666ρΙίδ εαρϊαΐ^αί, (^υοά οδίβη• 
άίί Αήδίορλαηβδ ίρδβ ίη ΤΗβδίη. β^ Γγ. νϋ 
κατ* ^λτγάθωρ* άρτίθετορ έξηνρημ^ρορ: (νίάβ 
Αί;1ΐ6ηα6. ν. ρ. 1870: χλβυά^βι μ^ τά Ισό' 
κω\α τά Άγί9ωνο9 καΐ άρτίθετα; Αείίαη. 
νακ Ηί3{, XIV τ 3 τοΚΚδρ κοΧ τοΧΚάκα 
χρ^ττοΛ τοΐί άρτίθέτοα 6 Άγά6β»ν κ,τ,Χ. 6ί 
οοηΓ. Γγ. ίηο. 3^7 Ρ• 75^ έκφ4ρ€Τ€ Τ€ύκα9 
κατ* Αγάθωνα φωσφ6ρου$) 6( δα(ίδ εοηδίαΐ 
6χ ίΓο^ιηεηΙίδ. Αιίδίορίιαηεδ αηΐεπι ηοη 
δαίίδ ΙιαΙ>υίΙ (][ΐιαδί ίιηα£[ίη6πι είυδ άί<51ίοηί$ 
ρΓοροη6Γ6 δ6ά ίηδΐιρ6Γ ίηιίΐαΐίοηβ εαιη 6χ- 
ρΓ6δδίΙ απη ίη 6ίιι$ δεπηοηε (ΤΗεδπι. 146 
δ(][(][.)} ^ιιιη ίιι εαπηίηε ςαοά 6ΐιπι ίη δοβηα 
Πΐ6άί1αηΐ6ηι ΓβοίΙ Τΐιβδπι. τοο — 1 30. Ιρδο δοί- 
Ιίεεί Α§;αϋιοη ΓοΐΌδ ριοάί^, δβευπι πΐ6άϋαη5 
οαπηεη, ίη (^υο ρΓαεάίοαηϊυΓ Ιαιιάεδ ΡΙιοεΙίί 
Όίαηαε εΐ Ι.αΙοηαβ: οαπηεη άίνίδΐιπι εδί 
ίηίει αΛοΓεπι εΐ οΗοηιπι, (^υοπιπι υΐΓίυδ(ΐυβ 
ραιΊεδ αηιΐδ Α^ϊλοη ίη δεεηα αςϋ ; ρΓ&εΙβΓ 
άί(51ίοηί5 ε1^;αη(ίαηι ηίΐιίΐ φάηιοάαπι Ιιαύβ^ (779) ^ Αγαμέμνων- 'ΑΒβίμαντος ημο 56 €θΐηιη6η(ΐ6(, δβά εοηϊπι βαΐίδ ίη8υ1• 
δατη 65ΐ εΙ οιηηί δβηΐεηϋαηιιη βτανίΐαίε 
€αΓ6(. ΝυιηεΗ οαπηίηίδ ηηί δΐιηί ιηαχίιη&ιη 
ρ&]Γ(6ΐη Ιοηίςί ]σιο1ΐ6δ δΐιηΐ; (][ΐι&ιη οΙ> εαιίδοιη 
Μηβδϋοοίιιΐδ εχείο,ιηαΐ ώ; ήδι) τ6 μίλοί, ω 
ΐΓΟτΐ'<αι Ύ€ΐ^€τυ\Κίδ€$^ καΧ θηλυδριωδα καΐ 
κατ€^\ωττίσμένον καΐ μανΒαΚωτ6ρ, €αηηίηα 
ίρδίΐ ςηιη αΛίοηέ αΓβΐιιηβηΙο(ΐιΐ€ Γαΐίΐιίαε ηόη 
δ&ϋδ Γηίδδβ εοηίαη<51α άοεεί Αήδίοΐείβδ 
ΡοβΙ:ίε. ο. 1 8 υΜ άίοϋ ίμβόλιμα, 

* Α-γαμ^μνων : Αν. 509 

Άγήνωρ: Κάδμο; 'λ^ήροροί τάί$ Καη. 
1220 6χ ΕπΗρΐάίδ ΡΗτγχο 

ΆΎκνλ£ων: Υεδρ. 1 397• Γοπηαιη ιηο- 
ΓΟδηβ νίή δίβηίβοβί ηοιηεη, ραηιιη 1ί(ΐιΐ6ΐ 

"Αγλανρος: ΟεοΓορίδ ήΐίίΐ εΐ Αβ^υΐί, 
δαβρίιΐδ 60(ΐ6ΐιι ςαο ιη&ΐ6Γ ηοπιίηβ "Αγραν• 
λο« (1ί(51α: ρβΓ βαιη ίιΐΓίΐΙ πιαΙίεΓ Τ1ι. 533» 
ρβΓ βίιΐδ δΟΓΟΓβιη ΡαηάΓΟδοη Ι,γδ. 439 

*Αγορ<(κριτοβ: ΑέΙιιιη ηοιηεη ίδίοί&ΗΙ Ά'γΰρρκΛ νυνί νρ&ττα τά μέ'^ιστ^ έν 7 
6ΐ €ΐιι&ιηο[ΰαιη δαρρΓβδδο ηοπιίηβ '. 
\ι\)\ ρο6(3, (ϋδοεάβΓε ίυΙ)6ΐ εΐ αΐίοδ Ηί 
Ιιοιηίηεβ 6ΐ δί (^ιιίδ τοι>$ μισθούς των 
άτΓθτρ(ίτ/€ΐ κωμφδηθβΐς έν ταΐί ττατρί 
ταΐΐ ταΛ$ του Αιονύσου ; αά 0[ΐΐ6ΐη 
δεΙιοΗα Ιιαβο 1ιαΙ)6ηΙ : τοΰτο εΐϊ *ΑρχΙ 
1Γ0Τ€ δ^ καΐ έ$ Άγυρριον' μέμνηται 
των καΧ Πλάτων έν 'Σκ^ύαχί καΐ Σ 
έν Αανάΐ). Οΰτοι ^ίιρ ιτροϊστάμί 
δημοσία$ τρατ^^ί τδν μισθών των « 
έμ€ΐωσαν κωμψδηθέντ€ί. ΥίοΙβ €. Ο 
ΡΙα(οη, ΚβΙίς, ρ. 49> ΜβΐεΓ. Οοηιτη, 

Ρ' 3« 

*ΑΎχομ€ν^$: Βοίωτ^ί ^^ 'Ατ; 

,Τβββηΐδί. ίη. 22 

*Αδ€£μαντο9: ό Αενκολόφου, Κ 

Χ.€ΐιεο1ορ1ιί(1αιη ΑάίιηαηΙΐ ραί;Γ6] 

ιηειηοπιί; ΡΙαΙο ^0^^. ρ. 1 8 ε, ει Χε 

Ιίίίί. 14• 11» 6ί ΕαροΗδ Πόλεσι ίη (άλλαι^οιτώλον), ρεΓδοηα ίη ΕςηϋίΙηι^^ Ίϊζ. άρ^αΚέα δφ-' έστΙ ιτάσχαν ταΰτ^ < άίέΐυδ (^υοά 4ν τ4.'^6ρφ κριν6μ€νο$ έβόσκετο 
. * ίη ίοΓΟ <1ε1&ίίοηίΙ)αδ εΐ αεςιΐδα1ίοηίΙ>ιΐδ νίο- 
Ιυιη δίΗ (^ηαεΓεΙίαϋ,' Έ,(\. 1267 

Άτυιιυς : ώ δέστοτ* &ναζ, Ύ€Ϊτοιν* ΑΎυΐ€ΰ, 
τούμοΰ Ίτροθύρου ΊΓρονύ\αΐ€ Υεδρ. 875 ^1>ί 
δείιοΐ. τΓρ6 των θυρών (θθ3 ΐΤχον κώνα$ €ΐ$ 
όζύ \ττγούσαί ώί οβελίσκους Ιδρυαν €ΐί τιμ^ν 
'λτόΧΚωνοί άγνι^ως ; ΤΗεδίη. 489 τταρ^ τον 
ά'γυια 

* Αγυρριος : ΟοΠγΙεηδίδ, Ιιοιηο ηε(ΐιιαιη, 
ςυί οίΓοίΙεΓ ΟΙχιηρ. χςϋ — χςνίϋ ΙαηΙ&ιη αρυά 
ρορηίαιη βΓ&Ιί&ιη εΐ αιιΛοήΙαΙειη Ιαι^εηάο 
δίΐ)! ραΓανϋ, υΐ ίη οαεδί Τ1ιπΐδ5τΙ)η1ί Ιοειπη 
ρΓ&εΙοΓ ίη Ηεΐΐεδροηΐιιπι ηιίδδπδ οδδεί ΟΙ. 
χονίί 3» Χεηορίι. ΖΓ<?//. ΐν 8, ^ι, ΌίοάοΓ. 
XIV 99• Μεπιίηΐΐ είαδ Όεπιοδίΐιεηεδ ογ. 
αάν. ΤίπιοοΓ. ρ. 74^ •* ^ιτβιτα Άγνρριον τδν 
Κο\Κυτ4α, Ανδρα χρηστόν καΐ δημσηκ6ν καΐ 
Τ€ρΙ τό ιτλ^θος τό ύμέτ€ρον πολλά σττουδά• 
σαντα. Στρατ7τγ6$ νόο&ίαι δεά θη\υδριώδηί 
αΙ) Αήδίορίιαηΐδ δΛοΙ. αά Εοοίεβ. ν. Ι02. 
ΑυΛοΓ &ιι1ειπ ίηίί ηί ρΐΌ ηηο οΙ)θ1ο οοπιί- 
ίίοπιπι πιεΓοεδ (έκκλησιαστικδν) βδδεί τριώ• 
βόΧον, (][νια6 Γ6δ £[πιϋδδ1πΐ3, ρ1εΙ>ί Αιί( (Ρΐυύ. 

329, Ι7Τ» Εοο1• 303» 38ο, 39»» 547) «^ ιηίπυη 
ίη πιοάηηι Β,ά εοηιίΐία. ΓΓε(}υεη(αη(1α αΐΐεχίΐ: 
ραιιρεΓεδ. Μεηΐίο είιΐδ εδί ηοη δεηιεί αρυά 
ηοδϋηιηι ηΐ ΡΙυΙ. ν. 176 Ά-γύρριοί δ' ούχΙ 
δίά το^€» (τδν νλουτον) νέρδεται ; Εοεί. Ι02 

(78ο) Λει/ΐίολοφέδοι; τταΐδα τοϋ Ώ.ορθά<ηΌί^ ο. 
Ιοευηι Μείηείίίιΐδ ευηι πιείΓΐ ηε( 
οοα(51ιΐδ 1.ευςο1ορΙιυπι άίχΐδδε 
Αήδίορίι&ηεπι : ηίδί Ηδυδ οαιίδα ίδ Ιε 
ηγπιυπι Ιοδίδδε είΑάίηιαηΙαπι λευ 
^ίχίδδε ρηίαηάυδ δίί, ί.ε. *ή1ΐιιπι 
ς&ΐεαε,' Ιηιο νεπδίπιίΐε εδΙ ευπι ο 
1ίί;ιιάίηεπι ςιΐίοκί&πι άίοί βΐίηπι Ι,ε 
ρΐιαε, Ηοπιίηίδ άείοπηίδ, (^υί εδΙ ί 
045• Ιπιρειία ΑάίπιαηΙυδ Ιιαεο 
Ρήηιηηι ΟΙ. χαίί 2 άιιχ ΓαίΙ ουιη Α; 
εί ΑπδΙοοΓ&Ιε (Χεη. ΗέΙΙβη. ι 4. 
ρατιΐΐο ροδί, οιιπι ΑΙοίΙ^ίαάεδ ίη ΐι 
Γεοίάίδδεί, ρΓαείυΓα εΐ ίρδε ιηοί;ιΐ5 
ίηνίάία €οη(ΐ3β^ΓανίΙ (ΧεηορΗ. /./. ι 
Αηηο ροδΙ ΟΙ. χαίί 3 οηιη ηονεηι 
ι11>ηδ Ιοοο ηιοϋδ ίη^επδ ηίΓδυδ ε55( 
Ηαάίδ άεδίάεήιιηι (Καη. ν. 1425) Αά: 
οαπι Οοηοηε εΐ: Ρΐιίΐοοίε ίίειιιπι 
ίίίΛιΐδ εδΙ (ΧεηορΗ. /. €. ΐ 7- ι). Ν 
οαηι Αίοίΐίίίΐάε ΑάίηιαηΙηιη αηιίαΐία ί 
ίαίδδε €0ΐ1ί§ί1ιΐΓ είίαπι ε Ι^γδία ίη ^ 
<1επι Ι § 38 ιιΐ)! ρΓοάίΙίο αϊ) Αάίπιειη 
πιίδδα Γαίδο οαηι ΑΙοΙΗαάε Γ[υοςιιε ( 
ηίεαίπΓ. Ναπι<:[νιε αά Αε^^οδ ίΐιιπκ 
ηιαηΐιΐδ, (^υί εΐίαηι ίαηι ευηι ίηιρει 
οίοδδεηι ΑΛεηίεηδίυηι ρηΙαίιΐΓ Ι^ 
ρΓοάίάίδδε. Μαχίπιε Ιιοηιο υΓ^είυ 
ιηοηίο Οοηοηίδ οοΐΐεςαε αραά Όεηι ^Α%- ■^Αθηναι •. ρ. 191 3 Β. Οπιάβΐβ Ρΐιίίοςίίδ 
οοηδίΗΐΐιη αη(6 ρα^^ηαιη δΐιαδυιη, τιΐ 
ρατίαηοηιιη ο&ρβΓϋηΙυΓ, ϋδ ιηαηιΐδ 
ρΓαεαάεΓβηΙαΓ, δοΐΰδ ίιηρΓθΙ)ανίί 
ίηοοίηιηίδ εν&δίΐ. Χεηορίι. Ιίίίί. ιΐ 
ι2 ίδο|€ άίΓοκτέίραί των αΙχμΛΧώτων 
ιρ * Αθηναίοι, Ίτλ^ν Αδειμάντου δη. 
ϊλάβετο έν τ^ έκκΚησίφ του νερί τητ 
? των χειρών ψηφίσματος. ΡΚ.ΙΤΖ- 

5 ("Αΐς ο1>δο1.): 6^$ ςΤβον κάτω Κ. 69, 
#δου Κ. 172 ; ^ί» 4δου Κ. 774= λα/3^ 
'* ^ι^εκα ιταρ* * Ιερωνύμου σκοτοδασυ- 
χ^ά τ IV "Αΐΐδοί κνί'^ Αοΐι. 389» 1^• β• 

6 ΒβΓβ^ΙβΓο * ρ6Γ ιηβ Ηοεί ίία Ιε ΐη- 
ιηηίδ, ηΐ ηεο νίάεή ροδδίδ, δίοαΐ Ηίβ- 
Γαοΐβδ ρΓ2ΐ€ ρϋίδ νίάειί ηοη ροΐεδί.* 

Ογοι §αΐ€3.ιη ραί&1)2ΐηΙ εβ&οβΓβ 
ί άεοηιιη εαιη 1ΐ£ΐΙ)6Γ€ΐ ίιηροδίίαιη, 
ά ηοη ροδδβί : ν. Ηοπι. II. ν. 845 
.β'ίινη δΰν* 'Άϊδοδ γαλ^ην μή μίν ϊδοι 
"Αρης ; Ηβδίοά. Αγ«Λ Ιίίτ^ ν. 226: 
Κ6ρ. το, 6ΐ2α, Ιάν τ' ίχι; τόι» Γιίγοϋ 
ν έάν τε μ^ καΧ τ6ν "Αΐδος κυνην 
νβ αϋοδ ΙαίεαΙ δίν€ ηοη ΙαίοΛί ηεο 
Ηοηιίηβδ δεά βΐίαπι άθοδί' δνειρον 
— ) πρ6ΐΓθλον *Ρ1ιι1:οηίδ πιίηίδίηιπι/ 
ίη Αβδοΐιχίί οαηΐΐοο: ττοΚυδάκρυτον 
όον φλέ^ουσαν ΤΗ. 1040, α1)ΐ * 1α- 
)η6πι πιοιίεηΐίδ' ίηΐεΐΐβ^ίί; ΡήΙζ- 
ΙαπιεηΙαίίοηοδ άίπΐδ ' Ι^οΙίβΛίιΐδ Λά 

352 6ά. 2 

ιητο$: ^Αδμήτου Χότγον (Ιι.β. £ίΐΙ)ΐι- 
Αάπιείο) ώ *ταΐρε μαθών τού$ άγα- 
ει ρΗοΓ δοοίη βδΐ γβΓδυδ Υβδρ. 1237 : 
βίΤειΙ; δοΐιοΐίαδίεδ αά 1. : των δειλών 
ου Ύνούί δτι δειλοί^ όλιγή χάρις, 
η Ιηιίιΐδ δεοΐη εοηδί&ΐ 1)αδί, άιιοΙ>ιΐδ 
ΐδ ο1ιοπ3ΐηΙ)ίοίδ βΐ ΟΓάίηβ 1ο§[αο6άίςο 
ο 6ί άίίΓοοΙιαεο οαΙαΙοΛίοο ; νοο&η- 
ϊΓδίΐδ δαρρίιίοί έκκαιδεκασΰΚΚαβοι 
^^_ Ι _^^_ Ι -^.^ ' ΙΙ,ΟΕΝ 

7^, XIV ρ. 73 • ^ /*^ ί^*" Άδμήτον 
30$ μυρρίνψ ΡεΙαΓβ. Γγ. 3 
&νια: δ&επι (^τιαβ ΐη ΙιοηοΓβιη Αάο• 
ί Υοηβήδ Ηάυηπι &§6ΐ>3ΐιΙιΐΓ αβδίαΐβ. 
ίάο Ι^τιεΐαη. έ/<? ^^τα 5ϊ^^/β § 6. ά^ομεν 
Έρμρ, διιτόλβι', άδώνια Ραε. 4^θ« 
ανιαοΊλ^ : Ηβδγείήιΐδ ό ^2 τφ Άδ»- 
νοςχ άρ* 4ζί\αμφέ των γυναικών ή τρυφ^ δ τ* ι18ωνι«Μτμ69 οζτό$ οϋτίτων τ^τγων; 
ου *γώ ΊΓΟΤ* ών ήκουον έν τήκκλησίς^ Ι.χδ. 387 
8<ΐη, νίάβ β. ν. ΑημΑστρατοί. Κήνουί δίνο 
λοιίοδ Αάοηίάίδ ίη αεάίιιηι Ι6(^ίδ 1ιαΙ>6- 
1)αηΙ πιη1ί6Γ6δ,•ίΙ)ί(ΐαβ ροδΙ ροπιραπι ρΗπιο 
άί6 αάοηίοηιηι άυά δοϋίαπι 1υ^6ΐ>αηί. 
Τ1ΐ6οεή1:ΐ εαηηβη 6δ( Ά8ωνιά|^ον(ΠΗ 6( ίηϊί 
ΡΜΗρρΐάίδ οοπιίοΐ Γαΐ^αΐα (Μεΐηείς. Κ €, €, 
ΥόΙ Ι ρ. 472)• ΑήδΙορΗαηίδ Ι,γδίδίΓ&ί&πι 
Λιίδδβ <ιαί ΑάοηίαζΗίΟί ίηδοηΙ)6ΓβηΙ άοοβΐ 
δοΗοΙ. Ι.χδ. 37® "^^^^^ ^'^ τούτων (ρΓορΙβΓ 
Α ά ο η ί α δ πι ί πιβπιοήαιη) τδ δράμα Άδωνια- 
ζονσ'ας έτΓΐ'γράφουσα^,^ ού καΧωί. ταρά ίγοΚ- 
λο?$ δ^ όρτγΐάζ^ονται αΐ γυνοΛκεί Θυσ1α$ ού 
δημοτε\εΪ5 ούδ^ τεταγμέναί. 

*Ά8«νι$ : ή '/υν^ι δρχουμένη * αίαχ *Αδω- 
νιν ' φησίν Ι.γδ. 39^ • ^ 7^ ^ *^^ "^"^^ τέγουζ 
^κόττεσθ* *Ά8«νιν' φησίν 'ύ>Ίά, 39^• Ευη- 
€ΐ€πι 6δδ6 3.0 Τ Η 3. πι η ζ (^αεπι άίοαΐ ΕζβοΜβΙ 
ο. VIII 15 οΙ>δβΓν£ΐνίΙ ίαπι δείάεηηδ ύ5? λΓαρ 
^β^η^ Ξγηίαξ. η ο, 1 1. €ί. Μίΐΐοη. Ραναά, 
Αιη%55. ίί.ίΙ). Ι 

*Αθάμα$: ώσιτερ με τδν *Αθάμαν0' δνω% 
μ^ θύσετε Νό\}. 257 '• ιιΙ>ί δοΙιοΗοδίίΐ αιιΛοΓβ 
ΓβδρίοίΙ αά δορίιοςίίδ ΑίΗαηιαηίίΡΐ ΰονοηα- 
ίΗτη^ (][μο ίη άιταπιαίε ίηάυεεΙ^Β,ίτιτ ΑΐΙΐΒ,πιαδ 
οδίρηΐ οοΓοηα Γβάίπιίίηδ απΐ6(}ΐΐ6 2ΐάπιον6ΐ)3,• 
ΙιΐΓ Ιονίδ υΐ 1πιπιο1αΓ6ΐιΐΓ, ΡΗπχοςιιβ <ιιιΐ 
ααη Νερίιεία ιιχοιβ 3, δ€ £[6ηί1ιΐδ πιοΓίηιΐδ 
€δδ6 ΟΓοάεΙίαΙιΐΓ ροβηοδ ΙαεΓΟί : &1 ίηΙβΓ- 
νεηίιι ΗβΓοαΙίδ ηηηΐίαηΐίδ Ρΐιτίχιιπι νίνβΓβ 
€ΐ αρτιά €ο1ο1ιοδ εδδβ 1ίΙ)€Γ3,1>αίιΐΓ. ΒΚ.υΝ0Κ. 

'Αθάνα: η τ' ένιχώριοί "ίιμετέρα Θε6$^ 
αΙ'γίδο$ ίινίοχοί, νο\ιοϋχο$ *Αθάνα ΝηΙ). 6θ2 ; 
ν^ τ^ν ^Αθ'ίιναν Ραο. 217 ν.δ. *Δβηνα6α — . 
χαΚκίοικον *Ασάναν 1^6ΐ>α1ιιτ Ι.^^. 1300 
τιΙ>ί ηιιηο Λνασσα». 

* Αθήναι : ύ ταΐ λιτταραΐ καΧ Ιοστέφανοι, 
καΐ άριΙ^ήλωτοι * Αθήναι Ες. 1329 βχ ίτ^δ* 
πΐ6ηΙ:ο (1ί11ΐ3Γκιπι1)ίοο ΡίηάαΗ (δοΚηείάονίη 
4) ώ ταΐ ΧΐΊταραΙ καΐ Ιοστέφανοι καΐ άοίδιμοι^ 
Έλλάδοδ Βρεισμα, κΧειναΙ^ΑΘηναι, δαιμόνιον 
ττολίεθρον : οοηί. Αοΐι. 637 ύ/Αα$ (ΑΛεηίβπ- 
δβδ) οΐ πρέσβεΐί έξαττατωντεί Ιοστεφάνους 
έκάλουν; αΧδε *Α^^να( Νυΐ). 107 (ίη {&\)\ύΛ 
ίηάίεαηδ α1( δοεπιΐίδ άίδάρηίαδ); ω των * Αθη- 
νών ταΎ^ των εύδαιμδνων Ε(][. 1 59 ^^ ίδίεία- 
ήιιπι Ό6Πΐθδϋΐ6η68; κά-γωγε τα?$ Αλλαΐϊ 
τύλεσι δρω ταΰτα τλ^ιν * Αθηνών ΗοΓίΐε ίη ι 
1. II : ΑΪΎυΊΓΤον αύτων τήν ιτόλιν τενΜηκαί (781) *Αθην<ιίατ^ *ΑθηναΧο<; άιη-* *λθψων Ί\), 1. Ι5; ^«(Λ * Αθηνών (χρη• 
σμοΙ) £(}. 1004, ιοο6 — Σούνιον Ακρον ^Αθη- 
ν 4 ων £φ 40Ι (ιιΙ>ί αΐΐαάίΐ αά Ηοιηβή 
Οάγίίβαηι ΙΙΙ 17^) — "^^Ρ^ "^^^ * Αθηνών ούκ 
ίτΐΎΧωττήσομΛί τοιούτον ούδ^ν (ηίΗίΙ Ιαΐβ άβ 
ΑΛεηίδ οιηίηαΙίΟΓ) Ι^5Τ5. 373 • ""α ταν ^ΑσανοΜ 
ίστίν & ΎερωΙα (νβΛα Ι,&οεά&βιηοηϋ εαάιι• 
ϋβαΙοΗδ) Ι.γ5. 980 ; αγορά, *ν Άθάναα χαΐρ€ 
(ίικ^αίΐ Μ^^Γβηδίδ) Αοΐι. 729 — οΤον τό κακόν 
(Η. 6. (Λ συκοφάνται) έν ταΐί Ά^άι^α^ϊ τοΰτ ίνι 
ΑοΙι. 8^9 — *Αθάνασι (Βοεοίίοε ρΓΟ έν Άθή- 
ναιή ΑοΙι. 900 ιιΙ)ί νιι1§ο Άθάναΐί, οοΓΓβχίΙ 
Είπίδίείνΐδ — ΐ€ραΛ$ έν Άθήναα (εχ οπιοιιΐο 
β<£Ιο) Ε<ι. 1037 — ^ 'ΤΛίί ΐ€ραΐ$ φέγγος Άθ-ή- 
ναίί (ςΐιοηΐδ Αβ^ΟΓαοπΙιιιη εοιηρείΐαΐ) Ε(|. 
Ϊ316 — έν τοΛσιν Ιοστ€φάροΐ5 οΙκ€Ϊ (ό Αημοή 
τα?$ άρχαΙοΛσιν 'ΑΘ-ήναις Ε(ΐ. 1324 — ^<"5 
άρχα^αισιν Ά^'ΐ^ι^α^ϊ ΐία2 θαυμΛσταΐ$ καΐ ιτόΧυ- 
ύμνοι$ Εη. 1326 — ούδείϊ ττώττοτ άαήιρ ίίΎ€ντ 
Άθήναΐί (νεΛίΐ δοοίίί; ρΓΟ (^€ντ* Ά^ι^α<ϊ 
Μβίηείάιΐδ Ά^ΐίΐ'ίΐίόί 7^* νιιΐ£;ο ΙββίίιΐΓ ^- 
νετ* *Αθψαΐοί) Υβδρ. 1225— 6? τ« λιταρά$ 
«ταλ^σειει» Αθήνας, ευρετο τταν Αν θιά τά$ 
λιταράϊ ΑοΙι. 639 — '»"λί Αθήνας έκκεφώκηκας 
βοών Εφ 312 : ή νομίζεις τά$ Ά^^να; σο2 
φέρενν ήΖύσματα Υβδρ. 499 (^^^ δεΗοΙ. βη διά 
<Γ^ φόουσι. δεϋίεεί οό τφ τνχόντι εοηάίιηεη• 
Ια άεΐίβηί οΙ^νβηίΓβ. ΚΙΟΗΤΕΚ) — τις ^Χαυκ* 
Άθήνα^ ήγαΎενΑγ. 301, ρΓονβΛίιιιη άί<5Ηιιη 
άβ ίίδ €1111 Ι&ΙίΟΓθδ δυρβηταεοηβοδ δΟδοίρβΓβηΙ 
Ι,χδ. 37 ; ^^^^ βί τριήρεις αΐ καλοί Αν. ιο&. 
£χίιηία εοηυηοάα (^ιιαβ Αίλβηίδ οΙ) ρίεΐα- 
Ιθΐη οοηϋ^βΓβ Ηογ. £γ. ι; Αΐΐιβη&ηιιη 
δυσ/ίουλ/α ΝιιΙ). 587; ΑίΗβη&ηιιη ΓβάίίΐΜ 
αηηιιί Υβδρ. 657 — 66ο 

Άθηνα(α: ώ ΊΓ&τνια δέσιτοιν* * Αθηναία 
Ρίΐο, ΐηΐ', τ§ δεσνοίνη *ΑθηναΙςί τη της 
τόΧεως μεδεούση Ε<^, 703; Άθηναίάν ίγο- 
Ταάδα Αν. 828; τω; Αν τότε ΜκΚηρο» ε&αι 
τ^ν *ΑθηναΙαν δοκεΐς Βντων άΖεΚφών ^γνη- 
σΐων Αν. 1653 ί ^ 'τ^^ ΆθηναΙαν{ί) Ι,&ο. ιοβ 

Αθηναίος: ό δ* νΙό» (δ&άοαίδ δίϋαΐαδ 
ϋΐίιΐδ) δν 'Αθηναϋον έπετοιήμεθα (δοΠβιηηίδ 
νοχ, νίάε ΐ6§[6ΐη &ρ. ΌβιηοδίΗ. αι/ν. Ναιετ, 
§ 89) ΑΛ. 145 — ^^ * '^€φεΚοκοκκντ^ιε^)ς τόν 
ΆθηνοΛον άδικη (β ήάίο ρΐβΐ^ίδείΐο) Αν. 1035 
— έν ί-οδτι τοίχοις 9γραφ' ' Ά^ιραιοι «αλο/ * 
ΑΛ. 144 (^β δαάοοο: άβ ιηοΓβ οί. Υβδρ. 
97, ΒβοΙεβΓ €ΗαΗ€ΐ, π 406); ι^/η/'^όι; ως * Αθη- 
νίΜ ν€Τ€ δικάσαεν έτΙ ταΐς οΐκίαισι τά$ δίκας Υβδρ. 8οι; * Αθηναίοι άεΐ έττΐ των δικών 
Ίτάντα τόν βίον Αν. ^ι; ού καταιτροίζει 
τα ΐΓολλά κλέψας * Αθηναίων Έ({. 435» ' 
δημον τόν *Αθηναίων γε^ένημαι βέ', 
Εη. 7^4 ; μιαρώτατος ών ττερί τόν δη^ 
* Αθηναίων Έ<\. 831, οοηί. Τ1ι. 306 — τού 
ττροδώσω τόν *Αθηναίων κόλοσνρτόν, 
μαχοΰμαι τερΧ του τλήθους άεί* Υβδ 
(άβ άβπΐ2ΐ§θβΊδ (^αΐ τό ούχΙ τροδώσω 
Ι&ηκια&ιη ρΓονβΛίυιη δυηιη ίη ΟΓβ | 
ιιΐ €1βοη)ηηιΐδ βΐ ΕιιαΛΙαδ. Αά ογ 
ίοΓίη&ιη οοιηρ&πιηάιΐδ Αΐβχίδ 8ί€γοη. 
/τ. €, III ρ. 477) ^^Πύ" '^'^^ μετρίων 
των βαβαΐ βαβαΐ άβ ϋδ ί^αί οιηηΐα ίη 
ιηίΓΒ,ηΙαΓ) ; * Αθηναίων Ικέτης 1^γ5. 113 
ΙΙερικλεΙδας ; ταυτί τταθόντες των ^Αθ 
ντο Ι^χδ. 1 1 45 — "τν νόλει τη * Αθηναίι 
304 — ^Αθψαίων ευγενείς γυναίκες ΤΗ. ι 
"Αθηναίων τόλ« — ούκ Αν έσώζετο εί μή 
νόν άλλο ιτεριειρτγάζ'ετο Εο. 219 — 'Α^ 
άπας τις Κ. 980 — οΰκουν παρ ^Αθηναί 
ταθρέξει (αΓοβδδβδ) ταχι> πάνυ; Ραο. 26 
των *Ασαναίων βυάχετον (ί. β. τόν />έοντα 
ί.γδ. 170 — αττα σ' άπέπεμψεν Χέξοντ* 
ναίοισι ΑοΙι. 99 — ^^ Άθηναίοις Χέγειι 
της π6\εως ΑοΗ. 498 — διαβαλλύμει 
Άθηναίοις ταχυβούλοις (άβ ΑήδίορΗαη 
οΐιοηΐδ αρυά ΑΛβηίβηδίδ ίηδίιηαΐ&ίο γ[ι 
&ηίιηιΐδ ίηείίηαΐ ιιΙ ιηαΐβ άβ βο βχίδΐίπκ 
είτεα^ έν Άθηναίοις τά δίκαια ΑοΗ. 
ταΟτα 'Αθψαίοις φράσω Ε(ΐ. 474 — '^ ■ 
στιε ποΛ Κρόνου Φορμίωνί τε φίΧτατ « 
Αλλων τ€ θεών *ΑθηναΙοις προς τό πα^ 
Ε<1. ζ^^τ—ήν άρέσκη ταΟτ' Αθηναίοι 
13" — ευδαίμων έν 'Αθψαίοις καΐ τοί 
βΧΚοις)'Έ\\ησι γενήσει Ν. 413— *Α^ψ 
καΧ τοις ζυμμάχοις £({. 609 — γνωσθήσί 
'ΑθηναΙοις οΐα διδάσκεις Ν. 919— "^ο^^ 
ναίοισι παύσασθαι λέ-γω (δο. έλκοντας) 
507 — οϋτε γΑρ Άθηναίοισι συνέβαιν' ΑΙο 
Καη. 8θ7 — ώστ* Αθηναίους έρεΐν ΑοΙι. 
δεινόν σε διαβάΧΚειν έμέ προς Αθηναίο 
τόν δημον Εφ 8ιΐ — σύ δ' Αθηναίους < 
σας μικροπόΧίτας άποφψαι Εγ[. 817- 
άφήσειν τους Αθηναίους μ* οϊει ί.γ5. ι 
ήν τους Αθηναίους πείσω 1-γδ. 1229 — ά- 
νεσθαι (ί. (^. άπο\οτγεΐσθαι) δεϊται προς 
ναίους μεταβοΰλους ΑοΤι. 632 — οΧδεν Αμ 
τ Άθαναίως ί,γΒ. 1250 (1<κ[αίίυΓ ΟΗοπ 
βοηιιιη) — μή μοι 'Αθψαίους αΐνεΐτ* ή μ (78») ^Αθμονεύ^ Αίγε/δι;^ Ραο. β^ (τ. 4• νίάβ 5. η. * Αττικοί, 
1565 56Γνίΐ€ΐη κατωράκην §βΓ6ΐ)αηΙ 
ρί& Ι^χδ. 1 1 δ Ι : αηΐίί^ιια ΑΛβηίβη- 
οίρΐϊηα ΝαΙ). ^6ί — 1023; ΑΛεηί- 
^τείεηιιη Ιααε ΒίΓβηυίΙ&Ιίδ 1)6ΐΗς2ΐβ, 
—574» ΑΐΗεηίεηδβδ εχ αηΐίηηα βΐ 
5θίρ1ίηα ίηίεΓ δβ οοιηραπιΐί, Καη. 
3 ; α ΡοηΙο υδί^υε αά δαΓάίηίΕΐη 

υΓΐ)ίΙ)υδ ΐιηρϋΓαηί, Υεβρ. 7οο ί ϋδ 
Ι36δ ΐΓίΙ)υ1αιη ρεηάαηΐ, Υεδρ. 707 5 
ΐδίαιη οίνΐαιη ηηιηεηΐδ νίοίβδ ιηίΐΐβ 
θ9 ; Αΐΐιεηίεηδίαιη ίηδαηο, δΐυάία 
ιθομω^Ιαν ΓβοεηδβηΙιΐΓ Αν. 1 28ο — 
Ιείηάε όρνιθομανοΰσι 1284 — 1 307 5 
ι άίΛί Εη. 1 202 ; 6οηιιη ίηοοη- 
Ες. 5 18 • ίίδ ηοναβ τβδ βί εαηιιη 
δυηΐ ρΓΟ ςαονίδ βΐίο ίιηρεΗο Εΰοΐ. 
ΓαερΓορεΓβ άεοεπιυηί, άεοΓεία δε 
οδ ηε^αηΐ Εοοί. 797 ^(1. ; οπιηΐα 
χΐίαδ ίαςίηηΐ Εγδ. 5^ : ςα&ε δΐιιΐίε 
αηΐ, εα άίνίηίΐιΐδ ίη ιηείΐιΐδ νεΛι 
Λαιη, Εοοί. 473 — 475 > ΑΛεηίεη- 
ζΙεΛαδ οοηοίοηαιη Αοΐι. τρ ; ΑΐΙιο- 
κακο-ήθίΐί Ραο. 822 ; εοηιτη Ιηειί 
αρίάο ίη τε ρυΙ^Ηοα Εοοί. 1 85 ; δΐιηί 

Ίτανουμγοι, ίιίΓεδ, δ^εορλαηίαε εΐ 
ίδ Εοοί. 43^ — 454> 5^ δί^. ; οΐ) ίιη- 
ιη ηοΙαηΙιΐΓ, ςυατε Αΐΐίεοδ οΙ>(ιι1ιΐ5 
ρρίάα, ΝυΚ ιΐ73 5<ΐ. ϊι7^> βοπιιη 
: σύ; ΝιιΚ 1 1 74 5 «οηιιη ίιινεηεδ 
ρίΐίΓεδ Εοοί. 638, Κ311. 274 — 2 7^ 5 
ηεδ ηίΐιίΐ ιηαςίδ αιηαηΐ (][\ιαιη εαίαιίο 
ιηοΓάεΓε Αοΐι. 375 5€[. Ιιιάίάοπιιη 
(][ΐιο Αΐΐιεηΐεηδεδ ήα^τΛπί δαερίδδί- 
;ιΐΓ ιιΐ ρΓαείει Υεδραδ ροδδίιη, Νυΐ). 

ο, 14^9* Ες. 131 7, Ρ»ο• 5θ5> Αν. 
1286 — 1289, ΤΗεδίη. 1030 δφ ; 
•ααοΐδδίιηί αΊτηΚια,σταΙ, * Ιίϋτιιη ΟδΟ- 
'. 1 ΙΟ δ(^. ; άαιί ε( αεοΓΐ»! ίη(ϋεε5 
οηε Ραο. 349 ^Φ Αΐΐιεηίεηδίαιη 
Ιαιη ίη^^εηίΰΐη, ό αύτ<Λάξ τρόνοί, 
! ; άιιή εΓοηί ίη' δοοίοδ, Ραο. 93^ 5 
' κ€στρ€ΐς ΟειτΙαά. Γγ. IV, μολΎοί 
Γ. IX ; Αΐΐιεηίεηδεδ δοΗ λοιηίηιιιη 
>αρίυη1: ίη ίαάίοαηάίδ ΐη^^εηίίδ ροε- 
■Ιαη. 8θ9 ; ούτ€ ττοι-ήταϋ •ηδ€ται (6 
ων δημοή σκΧηρόίί καΐ ϋίστεμφέσιν 
αμρίοα σκΧηροΐσιν οϊνοα συνά-γουσι 
ί τ€ καΐ τ^ν κοιλίαν, άλλ* άνθοσμί^ 
ονι ΐ'βίΓΓοροσταγβί, ίτ, ίης, ανιιι; Αΐΐιεηίεηδεδ δρε<51αϊοΓε8 ίΓοηίεε Ιαικί&ηΙυΓ 
Καη. 1 1 09 — ιιι8; δΐιηΐ ίη νίηο οοηνίναβ 
δ&ρίεηΐίδδίπιί ί,γΒ, 1227; ΑΐΗεηΓεηδεδ ηΐδ- 
ίίοί 1&ιΐ(ϋΙ)υ5 Γείρυΐίΐίο&ε ίαοίΐε οαρίαηΙυΓ, 
Αείι. 37 ' — 374» ΑΛεηΙεηδυηι ίΓπιρϋοηεβ 
ίη οξ^ηι Με^Γεηδίαπι Αοΐι. 762 δς. ; ΑΛ- 
εηίεηδεδ (^ηαπι πιίδεΓε Ιιαίϊίίανεπηί ρεΓ δερ- 
Ιεπι αηηοδ 1)ε11ί Ε(ΐ. 79^ > ΑΛεηίεηδεδ οοΗ- 
&ήο απΛοιε ιείοίαηΐ ραοεπι &1) Ι,αοεάαεπιο- 
ηίίδ ροδΙ τεδ ίη Ργΐο οΗαΙαηι; Ραο. 665 — 
669; ΑΐΗεηίεηδεδ ε( Ι^αεεάαεπιοηϋ, εχ ΐίδ 
ιιΐή νίηοεΙ)αηί, ραεεπι ηο1εΙ>2ΐη1 οοηιροηεΓε 
Ραο. Ί 1 1 — 2 19 ; πιοηεηΙιΐΓ υ1 αά οΙ>1ίηεηάαηι 
ραοεηι αά πιαΓε ιεοεάαηΐ ίΙ>. 507» Αϋιε- 
ηίεηδυπι οίοδδεδ Ι.αοοηίοαηι ίηίεδ1αη1εδ| Ραο. 
6268Φ ; Ιιγπιηαδ Α(1ΐ€;ηίεηδίαηι Ι.χ5. 1279 
— 1296; ΑΛεηίεηδεδ νίή ηο<51α ίη πηιτο 
εχουΙ>ίαδ α£;εΙ)αηΙ οΐ) Ι^εΐΐιιπι, Τΐιεδπι. 495 > 
ηοναηιηι τεηιηι οηρίάίΐαϊε ρειειιηΐ Εοοί. 
2ΐ8δ<)(][. ; ρΓθΙ>οδ οάεηιηΐ, ιηαΐίδ υΙιιηΙΠΓ 
η60€85ί(&1θ οοαόΐί Καη. 1 455^• Ιη ^ί'ί^- 
ΛοζΗΛΛ εδί Αΐΐιεηίεπδΐιιη άυοηιιη εοηί&1>ιι- 
ΙαΙίο, (^ιιοηιιη ηηυδ, Γβνετεπδ Ιε^^αιη, 1)οηα 
511& ίη <χ>πιπιιιηΰ άεροηί^ βχ άθΟΓεΙο &1> 
Εοοίεδίαζιΐδΐδ ρειίαίο, αΙΙβΓ ηοη άβροιήΐ, 
ενεηΐηηι εΙ πιιι1αΙ>ί1ί(αΙεπι ροραΐί αυδρίοαη^, 
ριαεοοηε αυΐεηΐ' οεηαηι άε οοηιπιιιηίΙ)ΐΐ3 
Ικ>ηίδ εάίοεηΐε, ίιηρί^^τε αοοαητίί ιηεάίΐ&ηβ 
ςυοηιοάο οοηιηιιιηίυηι β&( ραιτϋοερβ ηεί^αε 
ρΓαεΙ>εαΙ βυα, 7^8 — 876 

ΆΘ|Μ>ν€ΰ$ : Άθμον£α ΖημΛί τη% Κίκρο' 
τΙΒοί (αΐίί τηί ^ΑτταΤ^ϋοί) φύληί. ΤρνγοΛΟί 
'λθμον€ύ$ Ραο. 1 109; &θμον€ύ$=6Άθμθ' 
ι^εύί Ραο. 908 

Α1ακ<$$ : ίαηίΙΟΓ Ρΐυΐοηίδ ε( δεπαΐδ, ρεΓ- 
5οηα ίη ϋαηίί, Υίάε 8ιιπιηιαήηηι ηο^ 19 

ρ. 519 

Α{(ΐβ: τό σχτγκΚίρ^ί ^ΐΓΆίαντ((Αε5θ1ΐ7- 

Ιιΐδ ίη Βρ^σσαίί) Καη. 1 294 

ΑΙγαΐοβ: Πόσβιδοΐ' 8ι Α Ισαίου τρωναί 
(δηηίηηι ηιαήδ Λε^εί ρΓοηιοηΙοήιιπι) η 
Ύ\αυκα$ μέδ€ΐ$ άλό$ έν βένθ€σιρ Κ. 665 ε δο• 
ρΗοοΙίδ Ι.αοοοοη(ε, οαίιΐδ νεΓΐ>α δοΐιαίΐαδίεβ 
δεηταί, ΤΙόσαδορ 8$ ΑΙ'^οΙου νρώναί ^ 'γΧαυ- 
κα$ μ4δ€α €ύανέμου Χίμ^αί έψ* ύψηλαΐί στι• 
\άδ€σσι στομ&των 

ΛΙύ€£^ : Αΐΐιεηίεηδίβ ιι( *Βρ€χθ€ΐδηί. 
Έφ 1067 Α1'γ€ίδη φράσσαι κυναλώπΈκα μ'ή 
σ€ δολώ^Ό (νεΓΐ>α 6ό1α Ιοηκ^υαιη εχ ογ&• 
οηΐο) (783) 6ι Αίτγβύζ ΑΐσχνράΒη<; καλεί Οαβίαΐ. (τ. 27 

ΑΚγινα: Ιη&υΐ» Αβ^ΐηο, αΙ> ΑϋΗβηίεη- 

5ίΙ)νΐ5 οαρία ΟΙ. Ιχχχ 4, 2ΐ• ^^1^• 45δ (ΤΙιαογά. 

Ι 105, ιο8, ΟΓΟίε Ζ^«/. ^^. ν ρ. 44^) ^ 

Ι.&ε6άα6ΐηοηϋ5 ίηΐϋο ΙϊβΙΗ ΓβρεΙίΙα 65ΐ; 

^(ά ταΰθ' {δίά. τό (χ€α^ ύμαί *ΑριβΎθφάνην 

τοιψ-^ν τ6ν άριστον δΟΗΟΐ..) ύμυοΛ Αακεδαιμό- 

ψιοι τ^ν ίίρηνψ' ΊΓροκά\ο\»ται καΙ τ^λ. ϊ^ιναν 

■άναίτοΌσιν...ϊιτα τούτον τόν νοιητ^ν άφέΧων- 

ται Ααίι. 653 βχ ςυΛνΐδ νβΛίδ οοΐΐβ^τίΐ δοΐιο- 

1ία5(6$ ΑΗδΙορΗαηειη εΙϋΓαεΙιτιιη ίιιίδδβ 

Α6§[ίη6ΐίεΛΐπι, (][αοά άΐβεΓίβ ΐΓ&άίί ΤΙιεο- 

£[61165 έν τφ τΓ€ρΙ Αίτ^ίνη^. Ιη 6θ ίαητιιη 

Αεδςιιίαρη Υβδρ. 1 22, ιξ^έΊΓ\€υσ€^^ €ΐ$ Αί^ιναν 

είτα συλλαβών νύκτωρ κατ4κλΐΡ€ν αυτόν εΙς 

*Ασκληπί(^ (*ίηου1)£ΐΓ6 ίβάΐ ίη Αβδοηΐ&ρϋ 

Ιβιηρίο' (^11051 ιηοΛο ΙαϊίοπίΓβί) ; δστι$... 

τάτόρρψ-* άτΓΟΊτΑμτΜΐ, έξ Μαίρης Καη. 3^3 

(ςιιία Αβ§ΐη& ιΐΐο Ιειηροτε ΛιΗ ειηροήυιη 

Αΐ(λ6ηί6η56 ϋδάΰΐη αΐί^ιχβ ΑΐΚεηαβ 1^1>ιΐ8 

οΙ>5ΐΗ<51ιιιιι, ΤΗαεγά. ιι 27) 

Α.ΙγΛΎΓησ9 : ^&ιον Μ^ιηττίων τ6 φχθοφο^ 
ρεΐν 8ε1ΐ0ΐ. αά Αν. ι τ 34» ^^ί Ιβξ^ίΙαΓ ούκ 

λΐΎΟΐΓΤ109 ΊΓ\ΐνθθφ&ρθ9 (ΠΟίΐΙΐη 65ΐ Γ6£;65 

Αο^γρύ ίηοοίοδ εοβ^δββ υ1 εαβιηβηία 6ΐ 
1&(6Γ68 ί6ΓΓ6η( αά 6Χ5ΐΓΐΐ6ηάα τοΛξηΐαοΛ 
ΛοάιύάΛ); ον^ ούκ &!> άραιντ' ούδ* έκατ6ν 
ΑΙ'ϋοττιοι κ.. ΐ4θ6'> 'τώλίΐ αυτά (τά 6τλα) 
τοι$ ΑίγνίΓτ/οίί, έστΙν ^^άρ ένιτη^αα συρ- 
μαίαν μ€τρ€Ϊν Ραο. 1246; Αβ|[γρΙίοπιπι 
ίΓ&τιάαΙβηΙίαιη ηοΐανίΐ Τ1ι. ^22 ούκ έτ6$ τά- 
λαι ^γυτΓΤΜί{€Τ€| ιιΙ)ί αΙ'γυΊΓΤΐάζ^€ίν Ιαιη (16 
Αε^γρίο 1ο(ΐαί 5ί§ηίβοαΙ ^υο,τη Αεςγρ- 
ΐΊοηιτη ν6Γδ\ιΗ&ιη βΐ ίΓ&ιιάυΙβηΙοδ 
ιηοΓ6δ ίιηίΙ&Γί, ηεο ιηίηιΐδ ίη ΝαΙ>. 1 130 
βουλησ€ταί καν έν ΑΙ'^ύτττφ τυχεΐν ών μάλ- 
λον 1^ κρΐναι κακώί, Υί, β., βχροηβηίβ Ββ^^ι^^ο 
Ιίίίί'γ. €θΜ. Αϋ. ρ. ^62, οιιρίβΐ Ιοοηιη 
βίοοαιη, 6ί ν6ΐ Αβ^^χρίηιη (ίβΓΓλιη 
βίεεαιη ςηίάειη δβά ΙιοιηίηίΒυδ πίΛίε- 
Ποίδ ρΙβΒΕΐη) ιηαΐβί &άίΓβ, ^ιιαιη Ι&η- 
Ιατη νίιη ρΐιινίαβ ρ6Γρ6ΐί (][ααη(αιη 
ιη&Ηδ ίιΐ(ϋοίΙ>»ΐ8 ίιηιηίΙΙίιηιΐδ. (Οοπι- 
ραταΓβ ίιιναΐϊίί ΡΙ&ίοη. άί Σ6ξξ. ρ. 747» 
ΤΗ6οα•. ΙάγΙΙ, XV 47 ^^"^ Υαΐοΐίεηδίεήί ηοΐα, 
6ί Αβδοΐιχίιιπι ίη Ρ^' Ιηο. δεινίλ ιτλέκαν τοι 
μ'ηχαοΛι ΑΙγύττηοι.) — -^ ξυμμαχία δ' ού 
λά σί (ΡΙαίαπι) το?$ ΑΙγυττίοα Ρ1. 1 7, «Η 
ηοίαΙιΐΓ ίθ6άιΐ5 ΑΐΗβηίεηδίιιπι αιπι Α6ξ[γρ(ϋ5 ίΐ&οα εχαΓδίΐ &ηΐ6 ίά 1>6ΐ1ιιπι ()ΐιο<1 
ΡβΓδ&δ α Ογρήίδ άιιοε Εν&§θΓα 5υδ< 
βδί, Οοηί. ΙδοοΓ&Ι. Ραηββ^χΓ. ρ. & 
ΒβΠυπι Ογρήυπι ββη οοβρΐϋ Οίγηρ. > 
6ί «ηΐ6 1κ)€ ίαπι ΐΓβδ ρ6Γ αηηοδ α 
ΜΙαΙιιπι θταΐ οοηίΓίΐ Αβ^γρΙΐοδ. 
ίβΙΙαΓ Ι5β11ί Α62)φ1ΐ&€ί ίηϊΐίυπι ίη ( 
χονίί 4" ίιι ^1^0 §6Γ6ηθο Αί:1ΐ6ηί6ηδ< 
€οη<3υ<£Ιθ8 Αε^χρΗίδ ίηίδδβ δοοίοδ ] 
Ιοευπι ηοδίηιπι άιιΙ)ίί:&Γί η6(^αίΐ.' Γ 
<Λ>/. ίίί ΡΙηΙο^ ρ. 5θ 

ΑΙγνίΓΓος (ή χώρα) : ΑΙ^ίηττου κ< 
ρίκηί Ίτάσηί κόκκυξ βασιλεύί ην Αν. 5< 
Φοιν(κη ; Νείλου 6$ ΑΙ-γύπτου νέδον 
Ύϊι. 856 (θχ ΕαΓίρίάΐδ ΗβΙαιά) — βου> 
κΒ,ν έν ΑΙ^ύντφ τυχείν ών ΝυΙ). ιΐ3' 
δ. ν. ΑΙγυΐΓτιο«) 

ΑΧγηττο/^ (ό "Βηλου καΧ ^Α-γχφρό 
ναισί ΊΓ^τηκαντα ναυτίλφ τΓλάτ•ρ 
κατασχών Κ. ΐ2θ6 (ίηίΐίαηι ρΓΪπιαε 
δίοηίδ Α^^Η6ια^ Ειιηρίάίδ)— Α!;7'^^' 
ΑΙ'^ύΐΓτον Όαηαίά. ίη 3 

ΑΙ(ο>νε^ : άτό Α1|ώνη$ τψ Κε/ιτ 
φύληί δΟΗΟΐ.. αά Υβδρ. 895 «Ι^ί - 
ΑΙξωνέα (1β Ι,ΕοΗΰίε αοοίρίεηάαπι < 
•240; 6ί Ι^8ς1ΐ6ί6ϊη Αεχοπεηδεη 
άοεβί ΡΙαίο Σα^Η. ρ. Ι97 ^ι "^ΐ ΐρδ6 
Ιιοο άίοίΙ: * ουδέν έρώ ιτρόϊ ταΰτα ^χωι 
ϊνα μ'η με φ-βί ώ$ άληθώί ΑΙξων^α 
οηί ΟΓ&^Ιοηί ίηβδδβ ίοοαπι ιηοηεΐ: Κ 
ηίπδ Λά Τίιηαβί Ι^χ. ρ. 15; * ^ίδρυΐδ 
οαπι Νίοία ΐΑεΙιεδ; ηιιί είδί 1ιαΙ)6ΐ^α 
αάνεΓδ&ήο βαο γο^&τ^τ^Ι, ^βδίηίί: ί&η 
ουπι δημάθεν 6δδ6ΐ ΑΙ^ωνεύί, Γβ ν6Γ3 
1>υδ θΐ ίηββηΐο) Α/^ων6ί55, ί.β. Όίΐΐυηίΐ 
6δδ6 νίάβΓβίιΐΓ. Αβχοηβδ αυίβπι ] 
οαΐτιηιηί&ηάί €ί πιαίεάίεβηάί Ιίΐ^ίάΐη^ 
ηιαίε ααάί6ΐ)&η( υΐ 9ΐιί1ίΙ)€ΐ δγοορίι^η 
όίΛιΐδ βδδβΐ αί^ωμ£ΐ;€σ^αί.' ΟοηΓβΓ < 
ΙοΓ. Ι^όΙΐοη. Σγχίαε. ο&ρ. χ εχΐΓ. 

ΑΙολο«: τίν Αϊ όλον Καη. ν. 863 
Ιβιη Εηηρίθίδ 

ΑΙσιμος : χωλό$ Ατιμοί καΐ ι 
δΟΗΟΐ.. τό δ^ κοινόν ωσπερ Αϊ σιμό 
δετά* Εοοί. 2θ8 

ΑΙοτχινιίΒηδ : ηοπιβη ηΐδίία, νυ 
νίΐο ιηβίΓΟ ΐ62βΙ)2ΐΙαΓ έξ ΑΙσχινάδ 
καρνίμων Ρ&ο. 1 1 54 > ^^ί ^^^ Αρχινά 
ΑΙσχυνάδου Ιβββηάιιιη (784) Αίσγίνη^ ΑχσγυΚο^ ίνης : ΗεδγεΚίαδ 5. ν. σ'€σΊλλ£σχΜ : 
} Τ4$ ύπηρχ€ ΣέΧΚου καλούμενοί^ 
αϊ έν τφ ^(.αΧέ^εσθαι καΧ έν τφ 
σθαι η-λοϋτβίΐ', ΊΓ€ν5μ€Ραί δέ καθ^ 
^, ώί τού$ ΊΓαρατ\'ησίου$ τούτφ 
Νοιηεη αυίβιη Σ^λλος 8ίν6 
Σελλει;;, Σίλλίοί, Σίλλ€(>ϊ αη(ί(}ΐιί- 
(αηάαιη ίιηροΓίυηοηιιη ρ&αρεηιιη- 
ιυιη (ΐΓτωχαλαξόνων) θί>(€η(:αάοη6ΐη 
ίαιη ΰδίΐαΐυιη ίιιί556 (Ιβιηοηδίπινίΐ 
Γγ, €οιη. II ρ. 585. Ηίηο ίοπηα- 
αιη <Γ€λλ(ζ€(Γθαι (ΠίΓγηίεΙι. (τ. 5 
ί) *έο αβείΐ αη θ3ί6η(αΗοη5 ρον&τίγ.^ 
Λν τούτον τον ψευ^αμάμα^νν Υθδρ. 
σύ ΊτροσθεΙί ΑΙσχίνην ίντυφ€ τόν 
)υ ίΐ). 459 (^^ί ΒοΗοΙ. άντΙ του 
ΊΓίΐν ^ Ίτΰρ * ΑΙσχίνην* €ΊΊΓ€ν, ίπά 
ίκάΚ€Ϊτο). Ιην. 1220 Αβδςΐιίηεδ 
ιηα οαιη ΤΗεοΓΟ, αάυΙο,ίοΓβ ρΓοαιΙ 
Ιεοηβ, Ρΐι&ηο ιη€ΐηοΓαΙυδ ρΓορΙΟΓ 
ίάεΙηΓ ό ΣΑλοι; βδδβ, μετά τούτον 
$ — κ4τ ςίσεται * χρήματα κ.τ.λ.*; 
Νεφελοκοκκυγία ϊνα καΐ τά θεοτγέ- 
ϊλλά χρήματα τά τ* ΑΙσχίνου 7* 

ϋλο« : * ^α6Iη2ι(1Iηο(^αIη ίη Όοίία' 
τφ κατατηίτ/ονί τόν σώφρονα 6ί Ίη 
τφ άδίκψ τόν δίκαιον \6•γον ορρο- 
Ίδ(ορ1ιαη€δ, δίε ίη Καηίχ £υηρίάί 
ΑβδοΗγΙυιη, ηαο νίχ αρΙίοΓειη 
ροίηΐδδβΐ ά€Η§;βΓβ. Νοη ίαεϋβ 
;^ααιη (ι*α§[ίειΐδ ΓβρεΗΓβΙιΐΓ, ηιιί ίη- 
5θ€δί ιη&^ίδ &1> ΕιΐΓίρίάβ άίδΟΓβρβ.- 
ΙβΓβα ΑβδοΗχΙυδ, (}ΐιί αβ^ααΐίΐ^ΰδ 
ίβ ρΙαααβΓ&ί, υί νεί οαπηίηα βίιΐδ 
ϋδ οαηβΓβηΙ: (Νηΐ). 1365, ίτ. 93) 
:α (Ιΐδείρΐίηα ΑΛβηίδ οοΰρεΓ&ί δΟΓ- 
υβ &ά€θ Γβ<£1β οβηδβή ροΙϋΓαΙ ίη 
ίο ίπεβπδΐΐδ 6δδ6 ίη αικ^οιεπι, υ( 
ιονίΐίαε άίδείρϋη&θ, ουίαδ αΐύπιηί 
Ιβ ίδΙο π€§1⧀Γ6ηΙ. Ειιιη Β,αΙβηι 
ίαδ ίη εοάεηι ΙιοηοΓβ αραά Α(1ΐ6- 
ίδδε ηιιυ ίεπιροΓβ Καηαβ (ϊοοβΓβη- 
ΙυΙο οοΠί^ίΐιΐΓ 6χ Κίΐη. 8θ7 βί 809 
ιηΐΐιίαπι Αβαεαδ αί( 

,ρ ^Αθψαίοισί συνέβανν^ ΑΙσχύλοί 6 τάλλ' ήγεΐτο τοΰ Ύνωναι. τέρι 
ΐΓΟίητων, ΜοΓίαί βηίπι βΓαηϊ εο ίβπιροιβ ρίβΗςυβ νίή 
του τταΧοΛοΰ κόμματος, Ίηψί^ βοπιηι Ιοαιηι 
δαοοβδδβπιΐ ηονα δΐιΙ)οΐ€δ, (^ά&β ίαπι 20 αηηίδ 
αηίβα ΑβδοΗχΙαπι ρκιβ Ειιπρίάβ οοηίβπιηβ- 
1)3,1, ιιΐ οοηδίαΐ βχ ΝαΙ). 1365 δς^. Νοη 
δίηε οαηδα ίβίΙαΓ Αήδίορίιαηβδ Αεδοΐιχίαπι 
(Ιείββ^ί, ηαί οαπι ΕαΓίρίάε άβ ρπηοίραΐη ίη 
ίηίεήδ οοηίεηάβΓβΙ εΐ είαδ ατίεπι οανίΙΙ&Γϋ- 
(ιιγ: ηβε Ιαηιεη ίρδίιηι δίηε ΌοίΛ άίηιίδί^ 
δβά ρβΓ Εηπρίάεπι, ςη&β ίη 6θ πιίηιΐδ ρΓΟ- 
1>2ΐΓβΙ, 111>εΓ6 6χροηίΙ. Ιη Αβδείιχίο ί§ίΙαΓ 
6χ1ιίΙ>ιιί( ίηιας;ίη6ηι νίή τοΰ ταλα^οΟ κόμμα- 
τος, ^βηυίηί ΜαΓ&11ιοηοπι&ε1ΐ3,6 ; ρίιΐδ βδΐ 
(Καη. 886), ρΓθΙ>ί1&(6ηι οοΐίΐ εΐ ίοΐυδ δρίΓαί 
1>β11υπι: ίάεπι ίιαεηηάίοΓ. βδΐ εΐ Γαείΐε εχ- 
εαηάεδείΐ, δίΐί^ηίά πιίηυδ ^Γαΐηηι αυάίαΐ, αϊ 
οπιηεδ, ςηί εχ νείεπ ίΐΐα άίδείρΐίηα ρπκϋ- 
εΓοηΙ, 1ιί εηίπι δο1εΙ)&η(: 

ΤΜ$ αίσχροις αίσχύνεσθαι. κ&ν τις σκώττ^υ 
σε φλέ^εσθαι, 
Μί οίί ό δίκαιος \ό-γος ΝηΙ>. 99^ » 1ι&1>ε( άεηί- 
(^υε ξύνεσιν ήκριβωμ4νην (Καη. 1483» Ι49^) 
6( δεηταΐ είνίΐαΐεηι '^νωμοΛς ά'^αθαίς (1502). 
ΡααηΙί Αηδίορίιαηεδ είαδ ροεδίη αεδίίπια,- 
νεήί εο^οδεί ροΐεδί ε {τλ^πλ, εχ, ιιΐϊί ριιΐ- 
εΗειτίηιεάίχϋ εο πιοΓίηο ΙεηεΙ>Γα8 ρεΓ ίειτ&δ 
οΙχ>ιΐίΐδ εδδβ {τΰθνηκότος σκότος β&αΟ. ΈτΛί 
ροε(3, έριβρ€μέτας (\όχ Ι^ματα 'γομφοΊτα'γη 
'ΪΗ γψγενεΐ φυσήματι (Κ.. 823), εηίιΐδ Ιαπιεη 
ηια^ίΙοςυεηΙίΒ, εΐ νεΓΐ)α αηιρηίΐαΐα, ς^ταηάία 
εΐ δοηαηΐία ορίίηιε εοηνεηίεΙ>αηΙ βεηΐεηΐία• 
ηιπι δΰΙ)1ίηιί(α(ί (Κ. 1059)• Νίηιίιΐδ Ιο,ηιεη 
εΓ&( ίη Ιιοε δΐυάίο πια^ίΑεεηΐίαε, ίΐα αΙ 
ηοη Ιιοηιίηιυη ηιουε ί. ε. ρεΓδρίεαε {άνθρω^ 
ΊτεΙως) 1ο(}αεΓε(ιΐΓ (Κ. 1058) δεά είΰδ Ιίη^α 
ηίηιίδ ρΓοάί^α εΐ ίηίΓεηίδ βεΓε(, ςηοά ηιαχίηιε 
εεπιεΙ>3,(ιΐΓ εηπι ίη νοεαΙ>α1ίδ ίΐΐίδ ιηοΐεδϋδ 
(έναχθέσι) ηιιαε ηεπιο ίηΙε11ε§εΐ5αΙ (Κ, 9^3 
— 94θ)> 4«ίΙ>ιΐ5 (ΓΟξ^ίεαιη αΛεπι ΙαπιεηΙεπι 
δε αεεερίδδε (^ηεΓίΙιΐΓ Ειιήρίάεδ, Ιυπι ίη οΐ)- 
δεαπίαίε ΟΓαΙίοηίδ : επιΐ εηίηι 

ασαφές έν τ^ φράσει των ττρα'γμάτων 

εί ηοη δ&Ιίδ δίηβ^ΐοηυη νεΛοπιπι νίπι ροη- 
(1εΓαΙ>α1. Ηίηε ηοη δίηε εαυδα Ειιτίρίάεδ 
εηπι αρρείΐαΐ (Καη. 837) ' 

ΑνθρωψΓον άγριοττοιόν, αύθαδόστομον, 
ίχοντ* άχάΚινον άκρατες άιτύλωτον στόμα 
άνεριλάλητον, κομποφακελορρήμονα, 

Οαηι (^ηο Ιοεο οηιηίηο οοηίεΓεηάα 5ΐιη( (785) Α/σχι5λθ9 ν6Γΐ>α Ρλίάίρρίάίδ ίη ΝιιΙ>11)ΐΐ5 1367» <1^ί 
ΑβδοΙιγΠ οαπηοη οαη^Γβ ΓβεαδαΙ, (^υοά 
€υιη ίιιάίεβΐ ροβίαιη 

φόφου ιτλέων, άζύστατον, στόμφακα^ κρη- 

μΜΟΊΓοώ» : 

αιΐ δίιηίΙΗιητίδ 1θ€υ5 1ε£^ΐΙ:ιΐΓ Γγ. ι,χχιι ιιΙ>ί 
αΐυιηηΰδ ηονΐΐίαβ άίδείρΐίηαε (ίοιίαδδβ 6 κα- 
ταττύ^ξον ίη ΌαεΙαΙαιεώιΐί^ άε ΑβδοΗγΗ 
σκΚι\μ(ηψΌ% ΙοςαθΠδ αΐ( : Λμίχ,ι γάρ ϋΛτΙιν 
κόλλοΐΓ4 ττροσακέραι. Ηιιο ίΐαίειη ηοη Ιπι- 
1ΐ6ηάα5, υί (^αίάαιη ίεοοπιηΐ, Ιοοαδ <ιυί Ιε^^- 
ΙυΓ Καη. 1045» ^Ι^ί ΕαΗρίάϋδ αά Αεδείιχίυιη 

ούδ' οΤδ' ούδ€ΐ$ ηντιι^ έρωσαν τώνοτ* εποίκισα 

Ύυραΐκα 

Γ65ροηά6( : 

μά ΔΓ ού '^άρ έπψ τψ *ΑφροδΙτηί ούδ^ρ σοι. 

Ηαβε βηίιη ηοη 8ί§ΊΐίήεαΓ6 ρο8δυη( *α\){ 
ηίΐιίΐ ξ[Γα(ία6 ίηβταΐ,' αιηι 56ήθΓ65 άε- 
ιηυπι Ιιαηε νο€3,1>ιι1ί *λφροδίτη$ 5ί^ίίΪ€αΙίο- 
ηβπι ίΓβ^υεηΙαΓΟ οοερβηηΐ. 

ΡΗπιυδ θΓ&6εοηιπι έτύρ-^ωσε ^ματα 
σεμνά κοΧ ί κόσμησε τρα-γικόν ληρορ (Κ. 1004)» 
(^ιιαβ ν6Γΐ>α ίη^εϋβ^εηθα 6556 άβ ϋδ ςτιαβ ίη 
ΐΓα§[οεάϋ5 ηον&νεήΐ ίαπι ΒΙοηιϋεΜιΐδ ιβΛβ 
ηιοηαίί ίη ρπιεί. ΡβΓδαηιπι ρ. νΐΐ βά, Ι,ίρδ. 
Εοάεηι ρβΓίίηεΙ ίΐΈς^εηΙυπι ίηο. ν, νΐ (ρ. 
757) ^^ί <^6 δ€ ίρδβ ΑβδοΗγΙιΐδ ρπιβθίο&Ι 
τοΐί χοροΐί αύτόί τά σχήματ* έιπΑουψ, ουπι 
αηΙ:6α ΐΓΟ^ίοί, δί δίε 6θδ αρρεΙΙαΓβ ίαδ 6δΙ:, 
αΙβΓβηΙιΐΓ όρχηστοδώασκάΧοΐί. Νοη δοΐαπι 
αυ^επι ίη τ^ ορχηστική ηιηΐΐα ηονβ,νίΙ: δεά 
λίδίΗοηαπι αρρ&Γ&Ιυηι ςυο^αε ηηιΗο αιι^δ• 
ϋοΓβπι ΓβάάίάίΙ €ΐ Ηεο πιΐίοηε ΐΓ&^οεάίαβ 
ηι&ί6δ1α(6πι αηχίΐ, (}ΐιαιη(][ααπι ίη λαο ^ικκ^υβ 
Γβ ηίπιίιΐδ ίιιίδδβ αΓξ[ΐιί(ιΐΓ &1) Ευπρίάβ (Καη. 
962) 011Π1 δρβΛαΙΟΓβδ ρεΓίβΓΓβΓεΙ 

'Κ.ύκνου^ Ίτοίών καΐ Μ^μι^οναί κωδωιηφνίΚα• 

ρονώΧουί, 

Αά Ηοηιειί ίπιίΐαΐίοηεπι ίοΓίεδ θ( πι&|[η&ηί- 
πιοδ δΐιοδ λβΓοεδ είΚηχεΓαΙ; (Καη. 1040), τι( 
είνεδ ίηεεηάεΓεΙ αά ίΠοδ αεπιιιίαηάοδ ε( 
Μΐί δΐιιάίο ίηήαηιπιαΓεΙ : Γεεεηιί Ιιοο αάεο 
ίη Ρ^^υ (Κ. 1020), εί ίη Ξερίίτη λ ΤΗώαχ 
δράματί "Αρεοί μεστφ (Κ. ιοί ι) (^ιια ίαΙ>α1α 
οίνεδ ιεάάίάεΓαΙ 

...:γ€νραίουί καΐ τετρνΗτχεα καΐ μ^ δια- 

δρασίΊΓοΧΙτΜ μηδ* άΎοραίοιη μηδ^ κοβάΚονι, ύίστη 

μηδ^ ΊΓΟΜούρ^ουί, 
άλλα τνέοντας δόρυ καΐ λ07χα$ κΐά 

λόφουί τρυφαΚείαί : 

^ααηκ^ηαηι ίη Ιιαε ςυοςαε τε ιτιοάπη 
Ιεηιιίί : ηίπιίδ δαερε εηίπι 1>ε11α εΐ 
ΙοςαίΙυΓ, (^ιιοά ίαεείε Έαήρίάεδ κρανι 
αρρείΐαΐ (Καη. ιοί 8). δαίδε ρεκί 
ΑπδΙορΗαηεδ αίΤεΛαΙαπι είυδ ρεΓδοι 
βτανίίαΐεπι εΐ ρΓαεΙοη^^α οΐιοή οαηΐί 
είαδ ΡΗκγξ^δα^ δίνε Ηβ^οήε λι/τ/οοίί 
Νίοδ€ Καη. 9^1 δςς., υΙ)ί πάεΙ ευπι 
ΑοΗίΠεη εΐ ΝΐοΙ)εη ρεΓ ηια^^απι ίζ 
ραιίεπι νείαΐίδ οαρίίΛιΐδ εΐ ηε νεΛυπ 
άεπι ρΓοΓεΓεηίεδ ίηάιιχίί, άαηι οΗοπΐ; 
ΙεηοΓε όρμαθούί μελών έφβξήί τέτ 
οαηεΙ)α( 

€είεηιπι οδΙεηάεΓε ευπι δίΙ)ί ρΓοι 
ΈυΗρίάεδ εδδε κακ^ν μεΚοττοών εΐ δ€ 
εαάεπι τερεΙεΓε (Καη. 1250), ίάεο^ι: 
1ίΙ>ίαπι (δοΗοΙ. 1264) οαηίΐ οαπηεη εοηίΐ 
ε νεΓδί1)ΐΐδ άαΛχΙίάδ, ςιιοηιπι 8ίηβ;ιι1( 
ςιιίΙπΓ αηαραεδίίαΐδ ίΐΐε ε ΜγνηιϊάοηιΒ, 

Ι^ κόίΓον ού Ίτελάθείί έττ* άρωγάν ; 

φιο εαπηίηε ήηίΐο αά οί(1ιαΓαπι οαηϋ ; 
στάσιν μελών έκ των καθαρφδικών \ 
είρ-γασμένψ, ί. ε. * οΐιοή εαηΐίεαιη είΐΐι 
άίείδ πιοάίβ αρίαΐηπι' (^υοά ίΐίάεπι ^^ 
ε νεΓδίΐ3ΐΐ8 άαύΐχΐίοίδ, <ιυοά εοάεπι : 
(^αο ίη δΐιρείΊΟΓβ οαπηίηε αΙίεΓπαί 
ήάίειιΐο ίΠο τό φλαττόβρατ τοφλαττόι 
ΗΑΙ.ΒΕΚΤ8ΜΑ ΡτοίοροξταρΗία ΑΗ3ίορ, 
ρρ. 4~9• ^^* Λ^ιτίδ' ώσνερ φασίν ΑΙσ 
1ΓΟΤ6, μ•ηλοσφαΎθύσα$ ί.γ5. 1 88 (εοπί. 
ο. ΤΗ. ν. 4^); ΑΙσχύλο$ Καη. 77^, 
6 σάφοί λίσχύλοί Κ. 1 154 (οοηί. Ρ1 
ΡΙιαεάΓ. ρ. 235 ^ Ανακρέοντα του σ< 
Όεπι. άε ί. 1. § 278 τφ σοφφ Σοφοκλεΐ 
Κ. δΐιίΐΐείο): έκέλευσα (δίΓερδίαάεδ 1 
ίαΓ) αυτόν (βΐίαπι) μυρρίνψ λαβόντα 
(\Μ&ϊΆ δοοίίοη εαηεΓεΟ τών ΑΙοτχυλου 
τί μοι Νϋΐ). 1365 ; λοίδορησμόί Αίσ 
κεύριιτίδου Κ. 7^> ττροσδοκών τ6ν 
σχιίλον Αείι. ίο (Η. ε. (Γα£[οε(ϋαπι αΐί 
ΑεδοΗ^Ιΐ» 11^™ ςηαπκιυαπι ίαπι ΟΙ. 
(α. €Η. 45^) πιΟΓίυυδ ειαΐ ίΓίςεδίπιο 
αηΐε α(51απι Ηαηο ίαΙ>α1άπι, ίαηιεη ροδ 
ήΙ>αδ ροείίδ, ιιΐ ίαΙ)ΐι1αδ δυπιηιί ροεϊ 
οειίαπιεη άεΓειτεηί, ρεηηίδδΐιπι εδί ] (786) ΑίσγνΚο^ ΆϊσωτΓο<ζ )ιιπιί;ίΗ£ΐη. Χ ι 66) : ταντί /αΑ» ^κά• 
ιτά τόν ΑΙσχύΧορ Αν. 8ο8 (Μγπηί• 
ζ. 123): κατ ΑΙσχΰΚο» 4κ τψ 
αί ΤΗ. 135; λίσχύλορ Καη, 7^8: 
ΙσχύΧον (άβ δορΗοοΙε) Κ. 7^8; 
αίρησομαι (άε ΒαοοΙιο) Κ. ί47 1 ; 
αν ΑΙσχΰλον Κ. ΐ473 ί '''^'' ΑΙσχΰΚον 
λΙσχύλ€ Κ. 832,843, ΙΙ25, ιι7ι, 
72, 1500; ώ ποΚυτίμητ* Α1σχύλ€ 
μ^ τΓρ05 όρΎ^ν ΑΙσχύΧ άλλα τραό' 
: έλεγχου Κ. 857; Α1σχύ\€ \4ξορ 
αδώ5 σ€μ»υν6μ€Ρ03 χα\4ναίν€ Κ. 

:Ηγ1ί ααπηίηα απΗςαί ΑΛεηίβηδβδ 
ι ίη οοηνίνϋδ, ΝαΙ). 1364; Αβ8- 
αάαίιΐδ ίη οοηνίνίο Γγ. 93 > ηοναβ 
β αΐιιηιηίδ βδΐ ρίβηαδ δίΓερίΙιΐδ, ίη- 
αδ, ΝυΙ>. 1366; είιΐδ &δρ€ΓίΙ&δ ρβΓ- 

ίη 37^; σκότοί ιηοΓίαί άίοίΙυΓ ίΓ. 
αά εαιη ίΰΓαΙ)αη( δερίειη άυεοδ 
ριίηε ίη οίγρεαπι είΤαδο, Ι,χδ. 1 88. 
Αεδοΐιγίπδ αρυά ίηίεΓΟδ Ιτα^ίοο 
Ιεηδ οδουΐαίπδ εδί δορίιοοίβπι αά- 
α 6ΐ ρ&Γίεπι δοΐϋ εί οοηοεδδίΐ: 
ϋΛ ίάεπι δοΐίυπι αίΓε<51αηΙεπι ί^τί 

οΐ) νπΐ^^ ίηάε εΙο,πιΟΓεδ ιεδ άενε- 
ίείαηι ςαοά ΑεδοΗγΙιΐδ ηοη νιιΐΐ αΙ) 
δίΙ>ιΐδ Ηαΐ^επ ςηίΐ^ιΐδοιιπι εί ηοη 

^α&Γε ΒαεεΗυδ ίαάεχ εοηδΙίΙυίίιΐΓ 
. ΡΓοάίΙ: αά ίιιάίείυηι, νείιβπιεη- 
ηαίαδ ΕηΗρΙάίδ, (^ηί ροεδίη οοΝ 
εαείΐαΐεηι ; ηε^υε αεεαηι εδδο οεΓ- 
1Π1 δυα ροεδίδ αρυά δηρειοδ ηιαη• 
ίρίάεα ευηι ίρδο ιηοιίυα &ά ίη- 
οεηάεΗΐ, 832 — 870. ΕιιΗρίάεδ 
άίβΊΟδίδ β^πιεηΐίδ δρεΛδΙοΓεδ αίΐ 
, 907 — 938; 961—966, άιιπι ίρδο 

άπιπια ΓεοεήΙ, ίη ςυο οηιηεδ Ιο- 
:; ηαοά ηιοΓίε άί^^ηυηι ίηάίεαΐ 
δ, 94 7 544• Ι'^^β εχροηίΐ ςυοά δίΐ 
)οηί ροείαε, εΐ Ηοο δε ορίίπιί εχεηι- 
δ εχεοηίυηι ίοΓίίΙιιάίηεπι εΐ αηίηιί 
ίηεπι δρε<Λ&ΙοηΙ)αδ ίηίεείδδε ρεΓ 
εΛα 4αίΙ)υδ ίηάαί άεΙ>ε3,η( ι^αηάεδ 
ϋιΐΓίρίάεπι νείΌ οηιηία οοΓπιρίδδε, 
ο8. ΡΓοΙοβ^απι ΟΓεδΙαέ αΐ) Εαή- 
απιηϋδ νίηάίοαΐ, 1 1 22 — 1 1 76, εί 
Γοΐοβοπιηι ίηίίία ίηΙεΓ δε δίηήΐΐίπιβ, 
3ΐυδΐύα αιί^αε &άίε(51α ρεΓάίΙ, 1 1 77 

Είιΐδ αιη(ίεα αϊ) Ευπρίάε Ηάεη- (ιΐΓ, ίηΐ5(πι (1ίδίε(ίΙ& εχ πιιι1(23 ίη υηιιπι 
πιίδοεηίε, 1248 — 1297• Ιπάε ΑεβοΗγΙυί 
ΕυήρίάεΒ, εαηΐίεα, εχ νί1ίΙ>υδ εαηϊίΐεηίδ 
ηηάεεαηΐ(][ΐιε εο11ε(5ΐ3, εΐ ηιοηοάίαδ είοδ ίηιί- 
Ιαΐίοηε ριιΙεΗεπ-ίηια εχρππιίί, 1298 — 1363. 
Αά δΙαΙεΓαπι αάάυΛίδ ροεΗδ ΑεδοΗγΙεί νεΓ- 
δπδ ίηΑηίΙο ροηάεΓΟδίοΓεδ Εηήρίάείδ εχίδ- 
Ιηηΐ, αάεο υ( Αεδείιχίυδ άϊοΒί άιιοδ ίρδίιΐδ 
νεΓδαδ ρΐηδ ροηάεηδ 1ιαΙ>εΓε ΕιΐΓίρίάεα ίοίΛ 
άοταο ουπι Οερίιίδορίιοηίε, 1378—14^0• 
Βαεείηΐδ Αεδο1ΐ5τ1ιιπι νίείδδε ίυάίε&ί, 141 1 — 
1473• Εί εΐ είνίίαΐί άε Γεάίίη £^2ΐΙυ1&ΙαΓ 
Οΐιοπίδ, 1482 δ(ΐς.; Αεδοΐιγίιΐδ δοΐίηηι δο- 
ρΐιοείί αΐ8ΐο<1ίεηάιιηι άζΧ^ άείηάε αΐ) ίηίίίαΐίβ 
εηπι οαηΐίΐ^υδ εΐ Ιαεάίδ δαοΓίδ αά δΐιρεΓ03 
άυοίΙαΓ, 1515— Ϊ533 

ΑΙσχνλον ηοπιίηαΐίπι ρεΓδΙήη^ηΙητ νεί 
ταρφδοΰιτΓΟίΐ λαε ίαΙ)ΐι1αε 

* Α-γαμίμικιτν {γ. 104) Καη. 1276; (ν. 109) 
Καη. 1285; (ν. 1 1 1) Καη. 1289; (ν. 
544 ?) Αν. 1239 
Γλαι;ΐίόϊ Ποτρί^ύί, (Γη 29) Καη. 1403» 

(ίτ. 3θ ΐ5«8 
'Ή-δωροΙ, (ίη 50) Αν. 276 
"Είγτ έτΙ Θήβα$ (ν. ι χι) Υεδρ. 153^* 

(ν. 42) Ι,γδ. ι88 
Θρ^σσαι, (ίη «7) Ι^• ^«94 

'!€/)€«€«(?), Κ. 1274 

λυκουρτγάα, ^ τετραΚοτγία, (ίη 55) ΤΗ• 

135 
ίίυρρΜρα, Αν. 8ο8 (ίη 135)» 1420» (^γ. 
136) Καη. 99^, (β^• 127) 1264, Εοοί. 
392, Ρίΐο. "77 (^Γ• 130) 
Νιόβη, (ίΓ. 148) Αν. 1247, (ίη 147) 

Καη. 139^ 
ΤΙρομηθεύί Α€σμώτηί, (ν. 998), Ραα 32Ο, 

ν. 59, Εφ 759 
20^7^» (ίτ. 22θ) Καη. 1287, 1291 
Τ^λε^οϊ (?), Καη. 1269, 1270 
ΦιΚοκτητψ, (ίη 233) ί^^ΐ"• 1383 
Ψυχα-^ύτγοΙ, (ίΓ. 256) Καη. 1264 
ΑΪ0ΧΜΙΌ9: οΐ δέ Χέ^ουσιν μύθου% ί^μΐν 
(ίυάίοίΙ>ιΐδ) οΐ δ* ΑΙσώνον τι '/ίΚοιορ ν. 566 
τιΙ>ί α(51θΓεηι ^αεηάαηι ΐΓοι^οεάίαε (αη£;ί, ηοη 
ροείαπι, ίηερίε ίηάίεαϋΚίοΙιΙεΓ ; άμαθ^ΐί ξφυί 
ούδ* Αίσωτον (ί. ε. τούϊ ΑΙσώνου λόγον») 
ΐΓ€ν6.τηκα'ί (αδδίάηε Ιε^ίδΗ ιιΐ ΡΙηΙ. 
ΡΙιαεθη 273 α) Αν. 47*5^ ΑΙο-βΜΓον \(τγοι% 
έστΙν \€^6μ€Ρ(» δη τι τ^ν άλώιτβχ* ώ» φ\αύ• 
ρω9 (οηηι άαηιηο 511 ο) 4κο(νώνησ€ν άετφ (787) Αισχύλο ΎΐΛα ΡΜιΙΙρρΜΙι ϊη ΝιιΜΙιιυ 1367, <]"> 
Λ«ΐΰΗ]Ίί ωπιιβη (^πϊγε Γεοιίίΐΐ, <]ΐιΐ)ά 
«ιιη ίικίΐκΐ ροβίαπι 

^^υ τλ^Μν, άξύστατοτ, στόμφακα, κρψ 

ςιιΐ )ίιπϊΙΙίηιιΐ9 Ι(κιι$ Ιε^ιΙιιγ Γγ, ι.χχι[ ιιΐιί 
ιΐΐΐΐιηιιιΐϊ ηονΙΙίΒε ϋϊ^ίρΐίηιιβ (ΓογΙιι^εϊ ί κα- 
τοτί^ίβ• (η ΏαΜαΙίΐιιίίιιι, ιΐβ ΑβίοΙΐ)Ίί 
β'(λ<νιΐη|τοι Ιυΐ)ΐιεη!ΐ αϊΐ : βΓ/ι>ι 7^ αΪΓΟν 
κίλλατι ■'/ιοικιιι^ΐ'αι. Πιιο αιιΐΐηι ηοιι Ιπι- 
ΚΕηιΙιΐΗ, υΐ ηυίιΐηηι ΓεοεπιιιΙ, Ιοςιΐϋ ι^υί Ιοςϊ- 
ΙϋΓ Κβιι, Ι04ί, υΙ)ϊ ΙΐιιΗρίιΙιίί ηιΐ Α^^^^ι^■1ι11I1 

<|1ΐΙ ιΙΙΧΕΠΙΙ 

βΜ'οΙΐ' βΑϊιίι ί^ψται' {ριβΛΛψ »ώΐΓβΓ' ΐιτβήσ-α 

ΓΜΙΗΐηΐΙβΙ ι 

Παν οιΙιιι ηιιη «Ι^ιιιίΓΐΜΓΐ |>θ!»ιιηΙ 'ιϋ'ί 
ηΙΚΙΙ ΚΓΧΚκβ <ηΐΓΑΐ,' ΐυηι Η•ιί.>Γρ» .Ιο- 
ηΐΐΐιΐι Ιιηιΐΐ νινηΐιυΐΐ 'λ^^οΚητι ^^|>11^ι^^ηIίο- 
η»ΙΗ ΟτιΐιιοιίΑη οίτροΗιιΙ, 

ΙΜιιιυιι Ιίτκηιιηιιη /«νν•»" Αίμβι» 

ΐηκ<ΜχΙΙΙλ ηιΐνιι\ι<ιΗι («ι» ΐΐ|.>ι»(ϊ(Ί,ΐυΝ ιχη,Ιρ 
ιηΐΜΐιιϋ (η (««ρΓ. Ινποιηιηι (>, \ιι ηΙ, Ι ϊ)κ. 

ηηΐηι (ιι*!)!!"). κι κΐι' ι>•»> Α)^|ΐρΙΙ•>' 
ιΚηνηιιΐί ^ν*^"^11*">><^'*'*' ^''«^| 
«ιιΗηκ (η ί|( νν<Κ*^>')Ι ««μΙ<* ! 

Ιΐι«»ηι μίΙιΙΙιΚι λ Ιμο μιΙπιη- 

ηΜΐι<«Ι«(1<Ι»«»1>Ι(. ιΙΙΙΑΙΙ^ιΙΜΙ» ίιι 

η ιιΐιηΐη» ΤυΙιηο «ικυίιυΓ •1> Ιλιγ 
^6•) «"« »ρο;ΐβ(οη;β |κη«ητΓΜ ] 

ΚίΙκνΜ» ΤΛύτ («Ι Μ^ΙΜΜΙ ι 

Λ(1 ΙΙαιηΕΓί ίπιίΐΜίαηΕίη (οπ« 
πναϊ $ιιια Ιιβηι« «Αϊπιι«ηι (Κιη. Ι 
ανΜ {ικνηιΙοΐΜ >Α ϊΙΙοβ Μΐηι^ι 
Μΐί ίΐηιΐίυ ϊηΗυηηνυΜ: ΐΓ«ηα & 
ΪΙ1 Ρτη» (Κ, ιοι6), *» ϊη ΆρΐηΛ 
*Η#>η "Α^»» μΜ7ν(Κ. ιο:ι| . 
τ1ν«ι τΕι1<1κΙα•ι Οο^^ί^-Χ^-^Ν^ν^^^^νχ-ί^Ο ' • ' ' / V "^^ η^7^=^:: '^η ί^' ΟΝΟΜΑδΤίαΟΝ ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕυΜ δΙΥΕ ΙΝΟΕΧ ΝΟΜΙΝυΜ ^υΑΕ ΑΡυΟ ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕΜ ι,ΕουΝτυκ (777) ^ 0Ν0ΜΑ5ΤΙ00Ν ΑΚ,ΙδΤΟΡΗΑΝΕυΜ ΑρροίίΗ ν^ηαΐί9Η ηανη^τί ίβ^ίϊαηί αά βάίϋοηεηι ΜίίηβΗίαηαίη Άβυδοκ6μη$ (αηΐ6 ΌίηάοΗΐαιη ΐ6^6ΐ)α• 
ΙιΐΓ ^Αβυδψοκίιίμψ): ΟκιιηιηαΙίοιίδ ίη Β^1^- 
1^6ή ΑηβοάοΙ. ι. ρ. 215, 6: καΧ *Α/3ι;δο- 
κύμψ 6 έπΙ τφ συκοψαντΐΐν κομωρ' τοιούτοι 
'^άρ οΐ 'λβυδψοί : ίη ίηο. οχίϋ 

"Αβυδος: ^ε/οοί δ' δκωί έ$ "Εψίσορ.., 
οΐ δ' ^5 "λβυδορ, Τήρΐιαίεΐ. ίτ. ίϋ. Υιάβ 
διιενεπι. ίη Οοτηιη, ά€ Νηδδ, ρ. 84 ν€Κί, 
ΑηξΙ. 

Άγάθων: ΡΓοχίιηαιη ροδί ίΓβδ ίΓα^^οβ- 
άίαβ ρπηοίρεδ Ιοοιιτη ίιΐΓβ δΐιο ροδίαΐαΐ νεί 
ίιιάίοβ ΑΗδΙορΙιαηβ ςαί ειιιη ίηΙεΓ Ιιοηοδ 
ροείοδ Γοοβηδβί. Γοπηα βΓ&Ι ιηαΐίβΐϊπ βί- 
ττρύσωνος^ \€υκο$^ έξυρημένος, Ύυναικόφωνο^, 
άτταΚόί, εύπρζνηί Ιδ€ΪΡ, ΤΚ 9'ί ^^ί <^0^" 
νεηίΐ οίαδ οιιΐΐυδ, 1ι&1)βί βηίιη στρόψιορ, 
κροκωτΌν, κεκρυφαΧον, μΧτρα» βί Γείίςηα 
€[ΐια6 21(1 οηΐΐιιιη ιηιιΐίεπιιη ρειίίηβηί, ςυαβ 
νίάβ 25^ — 265, ρΓ&6ΐ6Γβ2ΐ ηον&οοίαιη, διιιη- 
ιηαιη ίΐαςηβ βί ιηοΠίίίβιη οϋίάΐ, ςιιαιη εί 
ίη Ο^τγίαάβ ςαοςιιβ νίίίο νειίίδδβ αιιΛοΓ 
6δΙ δοΐιοΐίοδία αά Ι»ιιοίαηί ΚΗίίοτ, Ρ^αβ^, 
αρικί 0Γ&Π16Π1ΠΙ Αηεοά, ίν. ρ. 269, 2θ: 
Άγάθων τραΎψδίαί ττοιητ^ί ε/$ μαΚακία» 
σκωπτόμενοί *Αριστοφάν€ΐ τφ Τηρυτάδι^' ηρ 
δέ Τισαμ€νου του * Αθηναίου υ16$, ναιδικά, 
Ύε^ονώί ΊΙαυσορίου του τραγικού, μ€θ^ οΰ 
Ίτρόί *ΑρχίΚαον τδν βασιΚέα ψχ€Τ0, ώ$ Μα/>- 
σύα$ ό ν€ώτ€ροί' έμιμεΐτο δ^ τί^ν κομψότητα 
τη$ \έξ€ω$ Τορ^Ιου του (Η^τοροί, ώι ΙίΧάτων 
ό φι\6σοφο% ΣυμποσΙφ, Μαΐΐο ξ;τανίιΐδ 6δ1; 
<ΐαοά εαπι εύρύπρωκτορ νοοανίΐ Τ1ι. 35» '^οβ, 
Ιη Καηίδ ν. 84 ΒαοοΗιΐδ ςαεΗΐιΐΓ Α^^&Λο- 
η6Πΐ ά-γαθόρ νοιιρ^ν καΐ νοθειν^ν τοΐί φίλοΐί 
ίρδαπι άβδβηιίδδβ 61: ρΓοΓεΛηπι βδδβ έ$ μακά' 
ρων €ύωχίαρ, ίη (^ηοπιπι νεΛοπιπι ίηΙβΓ- 
ρΓεΙαΙίοηβ ίαπι νβίετβδ ίηίβΓρΓβίβδ άίδδεη- 
Ιίυηΐ : αΐίί εηίπι ρυΐαηΐ Ιιίδ 3,11α(1ί αά είιΐδ 
πιοΓίειη, αΐίί αά βίιΐδ εοηιηιοπιΐίοηεηι ίη αιιία 
ΑΓοΙιεΙαί αιπι ςηα ΑΛβηαδ πιαΙανεΓαί: : 
ΒαεοΗηιη ί^^ίΐατ ρΓο έ$ μακάρων ρήσουί άίχίδδθ 
ναρ^ ύπόνοιορ ^| μακάρων εύωχίαν, νΧ ίοοοδε ρβΓδίΓίηςαΙ πιοΐΐβπι Ιιοπιίηεπι ςτιοά ΙαηΙίδδί- 
πιαπι αιιίαπι ίγΓαηηί ρΓαεΙιιΙβπΙ ραΐΗαβ. 
^ι1απ1ν^δ Απδίορίιαηεδ άβ ροβδί είηδ ίη 
ιίηίνεΓδαπι δαίίδ ΙιοηοΓίήοε νίάεαίαΓ ίαάί- 
εαδδθ, δίί^ιιίάειη ειιπι Καη. 85 1)οηαπι ροβίαπι 
αρρείΐαΐ, πιαίΐα (απιεη εΓαηΙ ^υαε ηιίηυδ ίη 
εο ρΓθΙ)α1)αΙ:,. (^ααε ίη Τΐιεδπι. ν. 48 δςφ 
ίηάίεανίΐ ρεΓ ίαιπαίαπι Αβ^αΛοηίδ, ςηί Ιιοηα 
νεΛα ίυΐιεί, (^ηοά Ιιεηΐδ ίη δοεηαηι ρΓοάί- 
ίιιηΐδ δίΐ; /ιΑλε* γ^Ρ ^ καλλιεπήί ^Α'^άθο» 
δρυόχουί τιθέναι δράματος άρχά$, κάμτΓΤ€ΐ δί 
νέας ά,ψΐδας έιτων' τά δί τορνεύίΐ τά, δ^ κοΧ' 
ΧομέΧΐΐ, καΐ γνωμοτυττέΐ καντονομάξει καΐ 
κηροχυτ€Ϊ καΐ Ύογγιΰ>ΚΚ€ΐ καΐ χοανεύα, Οαιρίί 
ευπι ί^ϋιΐΓ ςαοά άϊΛίοηε αΙαΙιΐΓ ηίηιίδ αΛί- 
βείοδα ΙίπιαΙα εΐ ςιιαεδίΐα εί άεΙεΛεϋπΓ υδα 
ββ^Γαπιπι ΛεΙοήοαπιπι, (^ηοά ηοη ηιίταη• 
άηπι ίη Ιιοηιίηε ςηί δΐηάίοδε δορίιίδΐίδ ορεπιπι 
άεάεπιΐ (€£. Ρΐαίοη. 8γιηρο5, ρ. ιρβα ε1 
Ρτοίαξοτ, ρ. 3^5 ο)• Ιηιρππιίδ αντίθετα 
ίΙΗ ίη (Ιεΐίοίίδ Γαίδδβ νίάεηΙπΓ, ςααβ θχ 
ΟοΓ^ίαε ρπιεοερίίδ οαρί:αΙ)αί, (^ικκΐ οδίεη- 
(ϋΐ ΑπδίορΗαηεδ ίρδε ίη Τΐιβδπι. β* Γγ. νϋ 
κογ' * Αγάθων* άντίθετον έξηυρημένον, (νίάβ 
ΑΛεηαβ. ν. ρ. 1870: χλευάζει μ^ τά Ισ6• 
κω\α τά 'Αγοίθωνοφ καΐ αντίθετα; Αείίαη. 
Vα^, Ηίίί, XIV τ 3 νοΎΧ^ν καΧ νοΧΚάκ» 
χρηται τοις άντιθ4τοκ ό Άγάθων κ.τ.λ. βί 
οοηΓ. Γγ. ίηο. 3^7 Ρ• 758 εκφέρετε νεύκας 
κατ* Αγάθωνα φωσφόρουή εί δαίίδ οοηδίαί 
βχ ίτοβπιεηΐίδ. Αήδίορίιαηεδ αιιίεπι ηοη 
δαίίδ 1ια1)ηί( (^ηαδί ίηια^ηεηι είυδ άί<51ίοηΐ5 
ρΓοροηβΓε δεά ίηδαρει ίηιίΐαίίοηβ εαπι εχ- 
ριεδδί^ αιπι ίη είιΐδ δεπηοηε (Τΐιεδπι. 146 
δίΐφ), ίαπι ίη εαηηίηε ςιιοά εαπι ίη δοεηα 
πιεάίίαηίεπι ίεοίί Τΐιεδπι. τοο — 1 30. Ιρδε δοί- 
Ιίοεί Α£;α11ιοη ΓοΓαδ ρΓοάίί, δεοαπι πιεάίΐαηδ 
εαηηεη, ίη ςυο ρΓαεάίοαηΙηΓ Ιαιιάεδ Ρ1ιοεΙ)ί 
Όίαηαε εΐ ϋ-αΐοηαε : εαηηεη άίνίδαπι εβί 
ίηίει αΛοΓεπι εί οΐιοπιπι, ςιιοπιπι ιι(Γίηδ(}α6 
ραΓίεδ ηηιΐδ ΑςαΛοη ίη δοεηα α^ίί ; ριαεΙεΓ 
άί(^ίοηί5 εΐεςαηΐίαπι ηίΐιίΐ ^άηιοάηπι 1ιαΙ>6( (779) ^Α^γαμέμνων- •ΑΒβίμαντος ςυο 56 οοιηιηβηάεΐ, δεά οοηίΓα δαίίδ ίπδΰΐ• 
8αιη 6δ( 6( οιηηί δβηίβηΐίαηιιη £^νϋαΐ6 
ε&Γ6(. ΝηιηβΗ ο&πηίηίδ (ΐηί δυηΐ ιηαχίιηαιη 
ραιΐ6ΐη Ιοηίοί ριοΐΐβδ δαηΐ ςααιη οΙ> εαιίδ&ιη 
Μηβδίΐοείΐΰδ εχείατηαΐ ώ; ήβύ τ6 μέλος, ώ 
ν&τνιαι Ύ€ν€τυ\\1δ€ί, καΐ θη\υδρι,ωδ€ς καΧ 
κατ€γ\ωττισμέρο» καΐ μανδάΚωτόν, Οαπηίηα 
ίρδα εαιη 3,(^ίοη6 3.Γ^ΐΏ6η1ο(}ΐΐ6 ίοΒαΙαε ηόη 
.δαίίδ ίιιίδδβ εοηίΰη(5ΐ8, άοεεί Αήδίοΐείεδ 
ΡοβΙίε. ε. 1 8 αΜ άίεϋ εμβόλιμα, 

Αγαμέμνων : Αν. 509 

Άγήνωρ: Κάδμο; *Κγίινορος τακ Καη. 
1326 εχ £ιιήρίάίδ ΡΗτγχο 

Άγκυλ£ων: Υεδρ. 1 397• Γοπηβιη ιηο- 
.Γβδηε νΐή δί^ηίήεεί ηοιηεη, ρίΐηιιη ΙίςαεΙ 

'Άγλαυροβ: ΟεεΓορίδ βΐία εί Α^τ&αΗ, 

.δαερίιΐδ εοάειη ςιιο ιχιαίει ηοιηίηε "Αγραυ• 

λθ9 (ΙίΛα: ρεΓ εαιη ίαταί: ιηαΙίεΓ Τ1ι. 533» 

ρεΓ βίιΐδ δΟΓΟΓειη ΡαηάΓΟδοη Ι1,3^δ. 439 

' Άγορ<(κριτο$ : β(^αιη ηοιηεη ίδίείαήί 'Κ'γύρριοί νυνί πράττα τό. μέ^ιστ^ έν τ^ ιτόλα, 
εΐ ςααιηςιιαιη δυρρΓεδδο ηοιηίηε Κ. 367» 
υΙ)ί ροεΐ3, άίδεεάεΓε ίιιΙ)εΙ εΐ ίΐΗοδ ίίΕβ^Ιίοδοδ 
1ΐοπχίηε3 εί δί (^ηίδ τους μισθούς των τοιητων 
άτΓΟτρώτγΗ κωμφδηθείς έν ταΐς ττατρίοα τελβ- 
ταΐΓ ταΐς του Αιονύσου ; 3.ά ο^ιιεπι Ιοοαηι 
δοΐιοΐία Ιιαες 1ι&1)εηΙ : τοΰτο €ΐς *Αρχΐνον, μή- 
τοτ€ δέ καΐ έί Άγυρριον* μέμνηται δ^ τού- 
των καΧ 1ίλάτ(αν έν 'Σκ^ύαις καΐ Σαννυρίων 
έν Αανάτ^. Ούτοι γάρ νροΊ^τάμενοί της 
δημοσίας τρατέ^ς τ6ν μισθών των κωμφδων 
έμ^ίωσαν κωμφδηθέντ€ς. Υΐάε Ο. Ο. ΟοΙ^εΙ. 
ΡΙαΙοη, ΚεΙίς. ρ. 49* ΜείεΓ. Οοηιψη. άβ Εαη. 

Ρ' 3« 

Άγχομ€ν($$: Βοιωτοί ^ξ *Κ'γχρμ€νου, 

,Τί^εηίδΙ. ίτ.. 22 

*Αδ€£μαντο$: ό Κ^υκολόφου, Κ. .1513* 

Χ«ηοο1ορ1ιίάαηι Α(ϋπι&ηίί ραίΓεπι οοπι- 

πιεπιοΓ&Ι ΡΙαΙο Οοτ^. ρ. ι8 Ε, εΐ Χεηορίιοη 

ΗβΙΙ. Ι 4• 21, εΐ Εηροΐίδ Πόλεσ* ίτ. ία, ούκ {ΧΚλαντοτώλου), ρεΓδοηα ίη Ε^ίΗΙηί3, \ϊζ. Λρ-γαλέα δψ-* έστΙ ττάσχαν ταΟτ' έμέ, τον άί(51ιΐδ ςηοά 4ν τφ^όρφ κρινόμενος έβόσκ€το 

,* ίη ίΟΓΟ άε1&ΙίοηίΙ)ΐΐδ εΐ &οοαδαΙίοηίΙ)ηδ νίο- 
Ιυπι δίΙ)ί ςυαεΓεΙ)»!:,* Ες, 1267 

Άγυιινς : ώ δέστοτ* &ναξ, γεΐτον *Α'^υΐ€ΰ, 
τούμου τροθύρου νρονύλαιε Υεβρ. 875 ηΙ)ί 
δοΐιοΐ. 7Γ/)ό των θυρών ίθος είχον κιόνας €ΐς 
όζύ λιτγοιίσαϊ ώί οβελίσκους Ιδρυαν εΙς τιμ^ν 

'λνόλλωνος άγυιέως ; ΤΗεδπι. 489 ταρά. τον 

. άγι/ια 

'Αγι^ρριος : ΟοΠγΙεηδίδ, Ιιοπιο ηεςηαπι, 
ςηί οίΓοίΙεΓ ΟΙχπιρ. χοίί — χονίίί ΙαηΙ&ηι αρηθ 
ρορηίηπι ξτζΧιοχΆ εΐ αηΛοπΙαΙεπι ΙαΓβίεηάο 
δίΐϊί ρακινίΐ, ηί ίη οαεδί Τ1ΐΓ&δ)τΐ3η1ί Ιοοηπι 
ρκιείΟΓ ίη Ηεΐΐεδροηΐηιη πιίδδπδ εδδεί ΟΙ. 
χονίί 3; ΧεηορΗ. ΖΓ<?//. ι ν 8, 3ΐ> Βίοάοη 
XIV 99• ΜεπιίηίΙ είιΐδ ΌεπιοδΛεηεδ ογ. 

.αάν. ΤίπιοοΓ. ρ. 74^ •' ίττειτα Άγυρριον τόν 
Κολλντ^α, άνδρα χρηστόν καΐ δημοτικόν καΐ 
τερί τό νληθος τό ύμέτερον ίγοΧΚο. σττουδά' 
σαντα. Στρατηγός νοεαΙηΓ δεά Θηλυδριώδη9 
αΙ> Αήδίορίιαηίδ δείιοΐ. αά Εοοίεδ. ν. ιθ2. 
ΑηΛοΓ αηΐεπι Γαίί ηΐ ρΓΟ ηηο οΙ)ο1ο εοπιί- 
ίίοπιπι πιεΓοεδ {έκκλησιαστικόν) εδδεί τριώ• 
βολον, ςη&ε Γεδ £7Εΐίδδίπι& ρΙεΗ ήιίΐ (ΡΙαΙ. 

3ί9> 1 7 τ, Εεοΐ. 303, 38ο, 39^, 547) 6<^ πιίππη 
ίη ηιοάηηι 3.ά οοπιίίία ίτεςηεηίαηάα αΐΐεχίΐ 
ραηρεΓεδ. ΜεηΙίο είηδ εδί ηοη δεπιεί αρηά 
ηοδίηιπι αΙ ΡΙαΙ. ν. 176 ^Α-γύρριος δ' ούχΙ 
διό. τοντο»{τόν Ίτλοΰτον) Ίτέρδεται; Εοοΐ, ιθ2 

(78ο) Α^νκολοφίδου ιταΐδα του Πορθάονος^ αά ςαεηι 
Ιοοηηι Με^ηε1^^ηδ εηπι πιείΓΐ ηεοεδδίΐαΐβ 
εοαΛηδ Ι,εηοοίορίινιπι άίχίδδε ριιίαΐ 
Αήδίορίι&ηεπι : ηίδί Ηδΐΐδ €£ΐηδ& ίδ ίη ραίΓο- 
ίίγηιηπι Ιυδίδδε εΐΑάίπΐίΐηΙαπι λευκόλοφον 
χΐίχίδδε. ρηίαηάηδ δίί, ί. ε. ' ήΐίιιηι οήδίαε 
ς&ΐεαε,' Ιπιο νεήδίπιίΐε εδί εαηι οΐ) δίπιΐ- 
ΙίΙηάίηεπι ςηαηίΐ&ηι άίοί βΐίιιηι ϋ,εηοοίο- 
ρΐιαε, Ιιοηιίηίδ άείοπηίδ, ςυί εδί ίη Εοοί. 
045• ΙηιρεΓία ΑάίπιαηΙιΐδ Ιιαεο ^εδδίΐ:. 
ΡΗπιαπι 01. χοϋί 2 άηχ ίηίΐ οηηι Α1αΙ)ί2ΐ(1β 
εΐ ΑήδΙοοκιΙε (Χεη. ΗοΙΙεη. ι 4• 2 1) δεά 
ραηΐΐο ροδΙ, οαπι Α1είΙ)ί2ΐ<1εδ ίη ίηνίάίαπι 
ΓεοίάίδδεΙ, ρΓαεΙιίΓα εΐ ίρβε πιοΐυδ εαάεηι 
ίηνίάίίΐ οοηβα^ΓανίΙ (Χεηορίι. /./. ι 5• ϊ6). 
Αηηο ροδΙ 01. χοϋί 3 εηπι ηονεηι ρΓαεΙο- 
ΓίΙ)υδ Ιοοο πιοΐίδ ίη^εηδ πίΓδίΐδ εδδεί ΛΙεί- 
1)ίαάίδ άεδίάεήαπι (Καη. ν. 1425) ΑάίπιαηΙηδ 
ουπι Οοηοηε εΐ Ρΐιίΐοοίε ίΐεπιηι ρΓ&εΙΟΓ 
ίαΛηδ εδί (ΧεηορΗ. /.λ ι 7• ι). Νίιηίηιηι 
οηηι Α1οί1)ίαάε ΑάίπιαηΙηπι αηιίοίΐία ίυηΛππι 
Γιιίδδε οοΠίβίΙαΓ εΐίαπι ε ϋ,γδία ίη Αΐ€ίΙ)ΐα- 
άεπι Ι § 38 ιιΙ>ί ρΓοάίίίο αΙ) ΑάίπίδίηΙο οοηι- 
πιίδδα ίαίδο ειιπι Α1οίΙ)ί&άε ςηοςαε οοηιιηη- 
ηίοαΙηΓ. Ναπιςαε αά Αε^οδ Ηηηιβη Αάί- 
πι&ηΐπδ, ςηί εΐίαπι Ιηπι οηηι ίηιρεΓίο ίυίΐ, 
οίοδδεηι Αΐΐιεηίεηδίαηι ρηΙαίηΓ Ι^γδαηάΓΟ 
ρΓοάίάίδδε, Μ&χίηιε Ιιοπιο ηΓ^εΙυΓ ΙεδΙί- 
πιοηίο Οοηοηίδ οοΠεςαε ίίρυά Όεηιοδίΐι. ά£ . ^'Α^" -ΆθτΙναΛ /"{φ, Ιβξ. ρ. ιρϊ 3 Β• Οπιάβΐβ Ρ1ιϋοο1ί5 
εο1ΐ6£^α6 εοηδίΐίαιη 3ΐι(:6 ρη^αιη βαοδίιιη, ιιΐ 
81 (^111 δραιίειηοηιιη εαρϋΓβηΙαΓ, ίίδ ιηαηιΐδ 
άεχίΓ&ε ρΓαεάάεΓβηΙαΓ, δοΐαδ ίιηρΓθΙ)ανίί 
8θ1ιΐ5<ιυβ ίηοοίιιιηίδ εναβίΐ. Χβηορίι. ΗβΙΙ. Π 
ί. 3^ : ^α2 ^δο^β ύ^ΓΟκτύνα,ι. των αΙχμαλώτων 
δσοι ήσαν *λθψαΧοι, ττΚ^ν Άδαμάντου δη 
μόνος έπ€\άβ€το έν τ^ έκκΧησί^ του ττερί τηί 
άτΓοτομης των χεφων ψηφίσματος. ΡΚΙΤΖ- 
δαΗΐυδ 

"^δηβ (*ΆΪ9 ο1>8ο1.): €ΐς 4^ου κάτω Κ. 69, 
ιι8; €ί? 4^ου Κ. 172 ; έν ^δου Κ. 774* λα/3^ 
δ' έμοΰ Υ ίν€κα Ίταρ* 'Ιβρωνύμου σκοτοδασυ' 
Ίτυκνότριχά τιν *Αΐδθ5 κννην ΑοΙι. 389» ^• ®• 
ίηΐ€ΓρΓ6ΐβ ΒβΓβ^ΙβΓΟ * ροΓ πιβ ΙίοοΙ ίΐα 16 ίη- 
νοίνοδ ραηηίδ, αΐ ηεο νίάεπ ροδδίδ, δίοιϊΐ Ηίε- 
Γθη)Ίΐιί ίαείθδ ρΓ&β ρϋίδ νίάεή ηοη ροΐεδί,' 
ΟεΙβπιιη Οτοί £[αΐ6αιη ρα1αΙ)αη( είδοειβ 
υΙ: δί(;[ΐι1δ άεοηιιη βαιη 1ΐΣΐΙ)6Γ6ί ίιηροδίίαιη, 
ίδ οοπδρίά ηοη ροδδεί : ν. Ηοπι. II. ν. 845 
αύτάρ *ΑΘ'ήνη δΟν' 'Άΐδος γαλέην μή μχν ίδοί 
δβριμος "Αρης; Ηοδίοά. Λ•«/. ΙίίΤ€. ν. 226: 
ΡΙαΙοη. -^<ζ^. ίο, 6ΐ2 0, έάντ* ^χα τόν Τ&γου 
δακτύλιον 4άν τβ μ^ καΧ τόν *Άΐδο$ κννην 
Η. 6. * δίνε ίΐΐίοδ ΙαΙεαί δίνε ηοη ΙαΙεαΙ ηεο 
Ιαηίαπι Ιιοηιίηεδ δεά εΐίαπι άεοδί' δνεφον 
Άΐδα (*"^-) ΊτρόίΓολον *Ρ1ιιΙοηίδ πιίηίδίπιπι,' 
Κ.• ^333 ί^ Αεδοΐιχίί οαηίίοο: νοΚυδάκρυτον 
*Α£δα '^όον φλέ^ουσαν ΤΚ 1040, ιιΙ)ί Ία- 
πιεηίαΐίοηεπι πιοήεηΐίδ' ίη^εΐΐε^ίΐ ΓήΙζ- 
δοΐιίιΐδ, * ΙαπιεηΙαίίοηεδ άίταδ ' Ιχ)1)ες1ίί\ΐδ α,ά 
Αίαο. ρ. 352 εά. 2 

"Αδμητος: ^Αδμήτου \&γον (Η. ε. ΓαΙ)ΐι- 
1απιάεΑάπιείο)ώ *ταΐρ€ μαθών τού$ άγα- 
θού5 φί\€ΐ ρΗοΓ δοοίίί εδί νεΓδίΐδ Υεδρ. 1237 : 
αΐΐεηιπι οίϊεΓΐ δοΐιοΐί&δίεδ £ΐά 1. : των δαΧων 
δ' άνέχου ^νούς Οτι δαλοίς όλι^^ χάρΐ-ς. 
* Μείηιπι Ιιυίιΐδ δοοΙίί οοηδίΛί: 1)£ΐδί, άαοΙ)ΐΐδ 
οΓ<ϋηίΙ)ΐΐδ ο1ιοή&πιΙ)ίοίδ βΐ οπϋηε Ιοςαοεάίοο 
β άίΐΛ^Ιο εΐ άίίΓοεΙιαεο οαΙαΙεΛίοο ; νοοδϋΐ- 
ΙαΓ 1ή νεΓδίΐδ δαρρίιίοί έκκαιδ^κασϋΚΚαβοι 

Ι -^ Ι _^^- Ι _^^_>— .' ΙΙ,ΟΕΝ 

3ωΙία βν, Χΐν ρ. 73 ^ ^ ί^^ ν^^ν 'Αδμήτου 
λόγοϊ' ΊΓίΑί μυρρίνψ Ρείδο^. Γγ. 3 

Άδώνια: δαεπι (^ηοε ίη ΙιοηοΓεπι Αάο- 
ηίάίδ εΐ νεηεήδ Μάαηπι α^^εΙϊαηΙιΐΓ αεδίαΐε. 
ϋε ίίδ νίάε Ι»αοίαη. </<? ίίΜ 8γτία § 6. Α^ο/ϋ€ν 
μνστ^φ^ *1&ρμν» διτόλβί, άδώνια Ραε. 4^^* 

Άδωνιασ-μ^ : Ηεδγείήαδ δ Μ τφ Άδω- 
νίδι θρηνοί.1 ϊρ* έξί\αμφ€ των γυναικών ή τρυφ^ δ τ* <18ωνια«Γμό$ οζτό$ ούπίτωι^ τϋγων; 
ου *Ύώ ΐΓΟτ' ών ήκουον έν τήκκΧησί^ ί,γΒ. 387 
βης. νίάε β. ν. Αημ6στρατο$, Κήνους δίνε 
Ιιοιίοδ Αάοηίάίδ ίη αεάίαπι ΙεΛίδ Ιιαί^ε- 
1)2ΐηΙ πιιι1ίεΓε8,•ίΙ)ί(]αε ροδί ροπιραπι ρήπιο 
άίε β,άοηίοηιπι άυοί δοΐίίαπι 1ιΐ£;ε1)2ΐηί. 
Τΐιεοεπίί οαπηεη εδ( Άδωνιά|ουο-ΐΗ ε1 ίιιί^ 
ΡΚίΙίρρίάίδ οοπιίοί ί&ΐ3α1& (Μείηείε. Κ €. Ο» 
Υοΐ. Ι ρ. 47^)• Αήδίορίιαηίδ Ιτ3τδίδ1πιΐ3ΐη 
ίηίδδε (}αί Αάοηίαζηίοί ίηδθΓίΙ>εΓεη1 άοεεί 
δοΐιοΐ. Ι^3^δ. 37® "ϊ"*»*^* ^^ τούτων (ρΓορΙεΓ 
Αάοηίαδηιί ηιεηιοήαπι) τό δράμα ' Αδαινια- 
|ον(Γα$ έτΓΐΎράφουσίΜ,, ού καΧώς, ναρά, ίγοΧ• 
Χοΐί δ^ όρτ^ίάζονται αΐ γυνοΛκα θυσίας ού 
δημοτέΧεΐς ούδί τετα-γμένας. 

"Αδωνις : ή 7^^*^ όρχουμένη * αίαχ "Αδω- 
νιν ' φησίν Ι^3^δ. 39^ • ύ Ί^^'Ι ύ 'τ^ το^ τέλους 
*κ6•πτ€σθ* "Αδωνιν' φησίν 'ύ>{ά. $φ. Εηη- 
άεπι εδδε αο Τ 1ι 8, πι η ζ ςαεπι άίοαΐ Εζεοΐιίεΐ 
ο. VIII 15 οΙ)δεΓνανίΙ ίαπι δείάεηηδ ^<? Λ> 
8γηί 8γη{αξ. ίί ς. 1 1. €ί. Μίΐίοη, Ραναά, 
Αηιίε5, ΙΙ-ίΙ). ι 

Άθάμας: ώσνερ με τδν *Αθάμαν& ίιτως 
μ^ θύσ€Τ€ Ν\ι\). 257 • ^^ί δοΐιοΐίωία αιιΛοΓε 
ΓεδρίοίΙ 3,(1 δορίιοοίίδ ΑΐΗαπιαηίεηι ΰοτοηα' 
ίητη^ <1ιιο ίη<ΐΓ2ΐπΐ£ΐΙείηάιιοεΙ)αίιΐΓ ΑΐΗ&πιαδ 
ο&ριιΐ εοΓοη& τεάίπιίΐηδ οχαεςαε αάπιονεΙ)3.• 
Ιατ Ιονίδ ηί ΙπιπιοΙατεΙαΓ, Ρ1ιπχο<ιαε €[ΐιί 
αιπι Νερίιεία ηχοιε α δε ^^εηίΐοδ ηιοιίιιιΐδ 
εδδε ςΓεάεΙ)α(:ιΐΓ ροεη35 ΙαεΓεΙ : αί ίηΙεΓ- 
νεηΐιι ΗεΓοαΙίδ ηυηΗαηΙίδ ΡΙιΗχιυη νίνεΓε 
εί αραά Οοΐοΐιοδ εδδε 1ίΙ)εΓ£ΐΙ)2ΐΙιΐΓ. ΒκυΝΟΚ. 

'Αθάνα: 17 τ' έττιχώριοί ημετέρα θεός, 
αΐτγ^οί ^ινίοχοί, ΊΓοΧιοΰχοί *Αθάνα ΝηΙ). 6θ2 ; 
1^ τ^ν Ά^ι^ΐίαν Ραο. 217 ν. δ. Αθηναία— ^ 
χαΧκΙοικον *Ασάναν ΙεβεΙι&ίιΐΓ Ι^γδ, 1300 
ιιΗ ηηηο άνασσαν, 

* Αθήναι : ώ ταΐ ΧίτταραΧ κα\ Ιοστέφανοι, 
καΐ άριΙ^ήΧωτοι * Αθήναι Εφ 1329 εχ ίτ&β• 
ηιεηίο άίΛγΓ3ΐηΙ)ίοο Ρίηά&Γί (δοΙιηείάενΓίη 
4) (^5 ταΐ ΧιτταροΧ καΐ Ιοστέφανοι καΐ άοίδιμοι^ 
Έλλάδοϊ (ρ€ΐσμα, κΧειναΙ *Αθηναι, δαιμόνιον 
ττοΧίεθρον : οοηΓ. ΑοΙι. 637 ύ/^^ί (ΑΛεηίεη- 
δεδ) οί τρέσβμί έ^ατατωντα Ιοστεφάνουί 
έκάΧουν; αΧδβ * Αθήναι ΝαΙ). 307 (ίη ί&ΐ^αΐα 
ίηάίεαηδ αί( δοοπιίίδ άίδάρηίαδ); ω των * Α^ΐ|- 
νων ταγ^ των εύδαιμΛνων Ες. 159 ^ ίδίοία* 
ήαπι ΌεπιΟδΛεηεδ; κά-^ωγε ταΐ$ Αλλαι$ 
ΊτόΧεσι δρω ταΰτα ττλν * Αθηνών ΗοΓαε Λ*, ΐ 
1. ία; Αίγιηττομ αυτών τ^ν ίγοΧιρ ΊΓ€ΊΓ.οΙηκα$ (78ι) ^Αθηναΐοτ 'Κθηναΐο<; &ΙΤΓ *λθψων ί1>. 1. 15; «"ίρί *Αθηρώρ (χρη- 
σμοί) Ε<ι. 1004, ^οο6 — Σούνιον Λκρο» ^Αθη• 
ρέων Εφ 40Ι (»ι^ί αΐΐαάίί &(! Ηοπιβή 
Οάγ55€αιη ιΐΐ «7^) — "^^Ρ^ "^^^ * Αθηνών ούκ 
έιπΎλωττήσομαι τοιούτον ούδ^ (ηίΐιίΐ Ι&ΐε άβ 
Αΐ}ΐ6ηί5 οιηίη3.1)θΓ) Ι-.)Τ5. 373 • ""α ταν *ΑσαναΛ^ 
έστιν & Ύερωία (νεΛβ, ]1.3,ε6(1α6ΐηοηϋ οαάιι- 
ΟβαΙοπδ) 11.75• 9^°; άΎορά. *ν*Αθάναα χαΐρβ 
(ιηψιίί Μ^&Γβηδίδ) Αοΐι. 729 — οΐον τό κακόν 
(1ι. 6. οί <η;ι^ο0<ίIΟ'α^) 6» ταίί Ά^άι/α^; τοΟτ* ίΐ'ΐ 
Αοΐι. 829 — Άθάνασι (ΒοβοΙίοε ριο έν 'Αβή- 
ναιή ΑοΙι. 900 ιιΙ)ί νιιίςο *Αθάναίί^ οοΓΓβχίΙ: 
Έΐπίδίβίιΐδ — {«ραΓι ίν Άθήναα (οχ ΟΓαεαΙο 
βΛο) Εφ 1037 — ^ ^αίί {6/>α?$ φέγγο$ Αθή- 
ναις (οΐιοηΐδ Αβ^οκιοΐΊίνιιη οοιηρείΐαΐ) Ε<ι. 
Χ316 — έν ταΐσιν Ιοστςφάνοιζ οΙκ€Ϊ (ό Δ^/ιο;) 
τα?ί άρχαίαισιν * Αθήναις Εφ 1324 — ''"**** 
άρχαίαισιν * Αθήναις καΐ θαυμασταΐς καΧ πολν- 
ύμνοΐί Εφ 1326 — ούδ€ΐ$ νώτοτ άν^ρ έ'^^ντ 
Αθήναις (νβΛα δοοίϋ; ρΓΟ έ^€ντ* *Α^?^»'αΐί 
Μθίηβΐάηδ *Αθην(ά6ς 7*> νυίςο Ιε^ίΙαΓ ^^- 
ν€τ *Αθψαΐος) Υβδρ. 1225— «ί^ τις Χιτταράς 
καΚέσ€ΐ€ν Ά^ι^ΐ'αί, €ΰρ€το ναν Λι^ δίά τλί 
λιττα/οάδ ΑοΙι. 639 — τά.ς Αθήνας έκκεφώκηκας 
βοών Εφ -31 2: ή νομίζ€ΐς τά,ς * Αθήνας σοΙ 
φ4ρ€ΐ» ήδύσματα Υβδρ. 499 (^^^ δοΐιοί, δτι διά. 
σέ φόουσι. δοϋίοβί ού τφ τνχόντι εοηάίιηβη• 
Ια άΛβηί οΙινεηίΓ©. ΚίΟΗΤΕκ) — τις γΧαυκ* 
ΆθήναΙ^ ήΎαΎ€νΑν. 301, ρΓονεΛίιιιη άί(^τιιη' 
ά© ίίδ (^υί ΙαΙϊΟΓϋδ δαροΓναοαηβοδ «υδοίρβΓβηί 
ΙαγΒ, 37 ; ^^^ *ί τριήρ€ΐ$ αΐ καλοί Αν. ιο8. 
Εχίιηία εοιηιηοάα (^ιιαβ Αΐΐιβηίδ οΙ> ρίβία• 
Ιθΐη οοηίίββΓβ Ηογ. £γ. ι; ΑίΚϋπατυπι 
δνσβούΚία Νιιΐ). 587» ΑΐΗβηαηιιη ΓβάίΙηβ 
αηηιιί νβδρ. 657 — 66ο 

*Α9ηνα£α: ύ τ&τνια δέστοιν* * Αθηναία 
Ραο. 271 ; τ^ δΐσποίν}] Ά^ι/μα/ςι τζ της 
τύλε»* μ€δ€θύσ'ο Ες. 703; Άθ η να Ι αν πο- 
Ταάδα Αν. 828; νως άν νοτ€ έττίκΧηρον «Γ^αι 
τ^ΐν *Αθηναίαν δοκ€Ϊς Οντων αδελφών γνη• 
σΊων Αν. 1653 ί "^ ^^^ Άθηναίαν(^) Σ,&ο. 2θ6 

*Α9ηναΙο$: ό δ' υΙός (δαάοοιίδ δίΐαΐοίδ 
ίϋίιΐδ) δν * Αθήναιον ένεττοιήμεθα (δοΐΐβιηηίδ 
νοχ, νίάβ Ι^ειη αρ. ΌοιηοδΛ. αίίν. Νβαβτ, 
§ 89) ΑοΙι. 145 — ^^ ^ Ι^^φ^Κοκοκκλτ^ι^ίίς τδν 
*ΑθηναΛον άδικ^ (ε ύόίο ιρΙο[)ΐ8θίίο) Αν. 1035 
— έν 'Γοίσι τοίχοις έ^ραφ* * * Αθηναίοι καλοί * 
ΑοΙι. 144 (ίΐε δαάοοο: άε ιηοΓε οί. Υεδρ. 
97. ΒβΛβΓ ΟΗαΗΰΙ, ιΐ 406); ήκηκόη ως Άθψ 
ναιοί 1Γ0Τ6 δικάσοΐ€ν έιτί τοις οΙκίαισί τά$ δίκας Υβδρ. 8οι; * Αθηναίοι &^ά έτΛ των δικών ^δουσι 
Ίτάντα τ6ν βίον Αν. 41 ; οό καταιτροίξει τάλαν- 
τα ΊΓολλά κλέψας * Αθηναίων Έ<\. 435» 'τβρί τδν 
δημον τδν * Αθηναίων Ύ^γένημαι βέλτιστος 
Ε(ΐ. 764 ; μιαρώτατος ων ττβρί τόν δημον τ6ν 

* Αθηναίων Έ(\. 831, οοηΤ. Τ1ι. 306 — τους *ούχΙ 
νροδώσω τδν ^Αθηναίων κόλοσνρτόν, άλλα 
μαχοΰμαι ττ^ρΐ του πλήθους άεΓ Υβδρ. ^66 
(άβ άοιη&β^ο^ίδ (^ιιί τό ούχΙ νροδώσω κ.τ.λ, 
Ι&ιηςιι&ιη ρΓονοΛίαιη δυυιη ίη ογ€ ^εδίαηΐ; 
ιιΐ Οίεοηγιηιΐδ βΐ Ευαίΐιΐιΐδ. Α(1 ΟΓαΐίοηίδ 
ίοΓίηαιη εοιηραι*αηάιΐδ Αΐβχίδ 8ίεγοη. (Μείη. 
Ρτ. €, III ρ. 477) ^^Χ^ τών μετρίων άλλα 
τών βαβαΐ βαβαί ά&η5 ςηί οιηπΐα ίιηρβηδβ 
ιηίΓαηΙαΓ) ; * Αθηναίων Ικέτης Ι^γδ. 1 1 39 ν. 5. 
ΙΙερικλείδας ; ταυτί ταθόντες τών ^Αθηναίων 
ΰνοΣ,γΒ. 1 145 — τη ττόλει τη * Αθηναίων Ύ\ι. 
304 — ^Αθηναίων €&γ€ν€Ϊς γυναίκες Ύ\ι. 33° — V 

* Αθηναίων ιτόλΐί — ούκ &ν έσώξετο εΐ μή τι και- 
νόν άλλο Ίτεριειργάζετο Εο. 219 — ^Αθηναίων 
δ,ΤΓας τις Κ. 980 — οϋκουν τταρ ^Αθηναίων με-, 
ταθρέξει {&Τ€β85β5) ταχύ ιτάνυ; Ραο. 261 — τόν 
τών ^Ασαναίων ρυάχετον (ί. €. τόν /^οντα 6χλον) 
Σ,γΒ. 170 — αττα σ' άνέττεμψεν λέξοντ* Άθη- 
ναίοισι ΑοΙι. 99 — ^^ Άθηναίοις λέ'γειν ττερί 
τψ ιτόλεως ΑοΙι. 49^ — διαβαλλόμενος έν 
Άθηναίοις ταχυβούλοις (άβ Αιίδίορίι&ηε ίρδο 
οΐιοπίδ αρυά ΑΛεηίεηδίδ ίηδίιηιιΐ&ΐο ςνιοηιιη 
αηίιηιΐδ ίηείίηαΐ ΰΐ ιηαΐβ άε εο εχΐδΰιηβηΐ) — 
είνεΐν έν *Αθηναίοις τά δίκαια ΑοΙι. 645 — 
ταύτα *Αθηναίοις φράσω Εί^. 474 — ^ Τεραί' 
στιε ΊΓΌΛ Κρόνου Φορμίωνί τε φίλτατ' έκ τών 
Αλλων τε θεών *ΑθηναΙοις νρός τό τταρεστός 
Ες[. ξ,64τ-ήν άρέσκη ταΟτ' *Αθηναίοις Εί^. 
131 1 — ευδαίμων έν Άθηναίοις καΧ τοις (δο. 
Αλλθ(ϊ) "ΕλΚησι γενήσει Ν. 413 — Άθηναίοισι 
καΐ τοις ξυμμάχοις ¥.({. 6ζΧ) — γνωσθήσίΐ ΐΓστ* 
Άθηναίοις οΐα διδάσκεις Ν. 919 — τοΐςΆθη- 
ναίοισι ναύσασθαι λέγω (δο. ^κοντας) Ραο. 
507 — οϋτεγό,ρ Άθηναίοισι συνέβαιν* ΑΙσχύλος 
Καη. 8θ7 — ώστ* Αθηναίους έρεΐν Αο\ι. 149 — 
δεινόν σε διαβάλλειν έμέ ττρός Αθηναίους καΐ 
τόν δημον Εφ 8ΐΐ— σύ δ' Αθηναίους έξήτη- 
σας μικροττολίτας άττοφήναι Έ(\. 817 — ύμα^ 
άφήσειν τους Αθηναίους μ* οΐει Σ,γ8, 1149 — 
ήν τους Αθηναίους ττείσω Ε^δ. 1229 — άττοκρί» 
Ι'βσ^αι (ί. €[. άττολοτγείσθαι) δεΐται τρός Άθη- 
ναίους μεταβούΧους ΑοΙι. 632 — οίδεν άμέ τώς 
τ 'Λ^αμαίω; Εχδ. 1250 (ΙοςαίίπΓ Οΐιοπίδ Εα- 
εοηαιη) — μή μοι ΆθψαΙους αΐνεΐτ* ή μολΎοΙ (782) *Αθμον€ν^- •ΑΙτ/βίΒηζ (έσονται Ρ&ο. β' (τ. 4* νίάβ 5. η. Αττικοί. 
ΑΐΙιβηίοηδΟδ δεΓνίΙβιη κατωνάκηι^ β^βΓΛβιιΙ 
δΐιΐ) Ηίρρία Ι^γδ. ιΐ5ΐί αηΐίίΐαα Αΐΐιεηίβη- 
δίιιιη άΐδοίρΐϊηα ΝηΙ). 961 — 1023; ΑΛεηί- 
βηδίυιη νείεηιιη Ιααδ δίΓβηιιίΙαΙίδ 1)6ΐ1ί(:&β, 
Εφ 5^5 — 574» ΑΛεηίβηδβδ βχ αη(ί(}ΐια €ΐ 
ηονα (1ίδθίρ1ίη& ίηΙβΓ δϋ οοιηραΓ&Ιί, Καη. 
7^7 — 733 ; ^ ΡοηΙο ηδςα© αά δαΓάίηίΕΐη 
ρίαιίιηΐδ ιΐΓΐ)ίΙ)ΐΐδ ίιηρεΓίΐηί, Υεδρ. 7οο ' "5 
ιηίΐΐβ υΛεδ ΙήΙ)ΐιΙνιιη ρεηάιιηΐ, Υεβρ. 7^7 ί 
Αΐΐιεηΐεηδίιιιη ανίατη ηυιηβΓαδ νίοίβδ ιηίΐΐβ 
Υβδρ. 7^9 > Αΐΐιεηίεηδίαιη ίηδαηα δίαάίίΐ 
αηΐβ όρνιθομανίαρ ΓβοεηδβηΙαΓ Αν. 1280 — 
1283; άείηάβ όρνίθομανουσι 1 2 84 — 1 3θ 7 > 
κ€χψαΛ0ί άϊόϋ Ε<ι. 1 262 ; βοηιιη ίηεοη- 
δίαηΐία, Ες. 5ΐ8ϊ "5 ηοναβ Γβδ 6ί β&ηιιη 
δΐυάίηιη δυηΐ ριο ςαονίδ αΐίο ίπιρεήο Εΰοΐ. 
568 ; ρΓ&ερΓορβΓθ άεοβπιιιηί, <1βθΓβΐ3. δ€ 
βχεοιιΙπΓΟδ ηες&ηΐ ΈοοΙ, 797 5(1• ; οιηηία 
ίυδίο 1&Γ(ϋιΐδ ΓαοίαπΙ Ι.γδ. 56 : ςιιαβ δίαΐΐβ 
άοοΓενεπιηΙ, βα άίνίηίΐυδ ίη ιηείίιΐδ νβιΐί 
νθΐιΐδ άίΛιιιη, Εοοί. 47.? — 475 ϊ ΑΛβηίβη- 
δίυιη ηβ£^ΐ6<51ιΐδ οοηοίοηαιη ΑοΗ. 19; Αΐΐιε- 
ηίεηδίδ κακο-ήθίΐί Ραο. 822 ; βοπιιη Ιιιοπ 
ρπναΐί ουρίάο ίη Γβ ραΜίοα Εοοί. 1 85 ; εαηΐ 
Ιιοηιίηεδ Ίτανουργοι, {τίΓβδ, δγοορίιαηίαε 6( 
αΐΐίδ νίίίίδ Εοοί. 43^ — 454» 5^© δί^. ; οΐ) 1πι- 
ριΐ(ΐ6η(ίαπι ηοΙαηΙαΓ, ψχ&το Αίύο\ΐ5 ο\)ίυΧ\ΐΒ 
ίη Ρ1ιί(1ίρρίά8., ΝυΙ). ιΐ735<1. ιΐ7^> βοηιπι 
τί λέγεκ σύ; ΝιιΙ). 1 1 74» βοηιπι ίπνεηβδ 
ίπιρίί ίη ραΐΓβδ Εοοί. 638, Καη. 274 — «7^ ί 
6οηιηι δεηβδ ηίΐιίΐ ηΐ3£[ίδ αηιαηΐ ςυαπι εαίαιίο 
δαίΓΓΟ^ίί πιοΓάεΓβ Αοΐι. 375 δς. Ιιιάίοίοηυη 
δίαάίνιπι ςιιο ΑΛεηίεηδβδ ήΒί^τζηί δαβρίδδί- 
Π16 ηοΙαΙαΓ πΐ ρΓαεΙβΓ Υβδρβδ ραβδίπι, ΝαΙ). 
2θ8, Ι220, ΐ429ί Εφ 1317» Ρίΐ^• 505» Αν. 
38, 4θ» ^^86 — 1289, ΤΗβδπι. 1030 δφ; 
6οηιηι ραιιοίδδίπιί άπηλιασταί, Ίίϋυπι οδο- 
Γβδ,' Αν. 1 ΙΟ δς. ; άαή ©Ι αεβΛΙ ίηάίεεδ 
δαί) Οίεοηβ Ραο. 349 ^Φ ΑΛεηίεηδίαπι 
ρΓαείΓαΛιιπι ίη^βηίαπι, ό αύτοδά,ξ τρόιτοί, 
Ραο. 6ο7 ; <1ιΐΓί 6Γ3λ1 ίη δοοίοδ, Ρ&ο. 936 ; 
νοοαηίαΓ κ€στρ€Ϊς Ο^τγΧ&ά, ίτ, IV, μολΎοί 
ΟεοΓ^. ίη IX; ΑΛβηίεηδβδ δοΚ Ιιοπιίηυπι 
α1ίο}ΐιί(1 δίΐρίιιηΐ ίη ίηάίεαηάΐδ ίη^^εηίίδ ρο6- 
Ιαηιηι, Κ&η. 809 ; οΰτ€ τοιήταα -^δβται (ό 
Αθηναίων δημο$) σκΧηρόίί καΐ άστ€μφέσιν 
οϋτ€ ΙΙραμρΙοΐί σκΧηροΐσα^ βίνοΐί συνά^ουσι 
τά$ όφρΰ$ τ€ καΐ τήν κοι\ί<ΐΡ, άλλ' άρθοσμίφ 
καΐ Ητονι ν€κταροστίί'γ€Ϊ, {τ, ίης, ανίιΐ; Αΐΐιεηίεηδεδ δρ6<51α(θΓ68 ΐΓΟπίεβ ΙαικΙ&ηΙΰΓ 
Κ&η. 1 109 — ιΐϊ8; δΐιηΐ ίη νίηο οοηνίναβ 
δαρίεηΐίδδίπιί Σ.γδ, 1227; ΑΛεηΤβηδβδ ηΐδ- 
Ιίοί ΐ£ΐη(ϋΐ3ΐΐδ τβίραίιΐίοαβ ί&οίΐ© οαρίηηΙιΐΓ, 
Αοΐι. 37 ' — 374 ί ΑΛεηίεηδίιπι ίΓπιρϋοηββ 
ίη Εβ^πι Μ6§αΓ6ηδίαπι Αοΐι. 762 δς. ; ΑΛ- 
εηίεηδβδ ςυ&πι πιίδβΓβ ΙιαΙϊίΙανεπηΙ ρβΓ δβρ- 
Ιβπι αηηοδ 1)β11ί Εί^. 79^ ί ΑΛεηίεηδεδ οοή- 
ίΐΓίο &ηΛθΓ6 ΓβίοίαηΙ ραοβηι αΙ) Ι^αοθάαβπιο- 
ηϋδ ροδΙ Γ€δ ίη Ργΐο οΗαίαηι; Ρ&ο. 665 — 
669; ΑΛεηίεηδβδ βΐ Εαοεάαεπιοηίί, «χ ίίδ 
ηΐή νίηο€ΐ)£ΐηΙ, ραοεπι ηοΙΛαηΙ οοπιροηβΓϋ 
Ραο. 2 1 1 — 2 19 ; πιοηβηίιΐΓ ηΐ αά οΙ)Ιίηβη<ί£αη 
ρ&ςβπι £1(1 ηιαιβ ΓβοθάαηΙ ίΐ). 5^7 » ΑΛβ- 
ηίβπδαπι είοδδβδ Ιλοοώϊοβχώ. ίηίβδίαηίεδ, Ραε. 
626 8ς.; Ηγπιηιΐδ ΑΛεηίεηδίαιη Ε3^8, 1279 
— 1296; ΑΛεηίεηδβδ νίή ηο<51α ίη ηηιτο 
6χευΙ)ί&δ α£^6ΐ>αη( οΐ) 1>6ΐ1ιιηι, Τΐιεδπι. 495 > 
ηοναπιπι τεπιπι οηρίάίίαίε ρβιβυηί ΕεοΙ. 
2ΐ8 δςς. ; ρΓθΙ)θδ οάεηιηΐ, ιη&ΐίδ ηΙυηΙιΐΓ 
η6€655ΐ(&(6 εο&(51ί Καη. ΐ455 ^• ^ι^ Βί'ίΙί- 
ίίαζίίΛί εδί Αΰιεηίεηδίιιη άηοηιιη εοηί&1>π- 
Ιαΐίο, ςηοηιηι ηηυδ, Γβνοτεηδ 1^[ΐιιη, 1>οηα 
δΰα ίη «οπιπΗίηε άεροηί^ εχ άβατείο λ\^ 
Εοείεδίαζαδίδ ρειίαίο, οΙΙεΓ ηοη άεροιίίΐ, 
ενεηίαηι ε1 πιαΙ:αΙ)ί1ί(&(επι ρορηίί αιιβρίο&ηδ, 
ρπιεεοηε &η(επΐ' οεηαπι άε εοπιπιυηίΙ>ιΐ3 
1)οηίδ εάίοεηΐε, ίηιρί§;τε αοεαπ-ίΐ ιηεάΚαηδ 
ςαοηιοάο εοηιπιαηίαπι ή&( ρ&Γΰεερβ ηε^υε 
ρΓ3.εΙ>εα( δηο, 7^8 — 876 

'ΑΘ|Μ>ντν$ : Άθμ^ν^α δημοί τηΐ Κ%κρο• 
τ/δο$ (αΚί τ^ί *Ατταλ/δο$) φύλψ. ΤρυγαΖοί 
*λθμον€ύ5 Ραε. ΙΙ09; ά,θμον€ύ$=6*λθμο' 
νεύζ Ραο. 908 

Α1ακ<$$ : ίαηίΙΟΓ Ρΐυίοηίδ εί δεπαΐδ, ρεΓ- 
δοηβ. ίη Εαηΐ!, Υίάε 5απιηιαΓίτιηι ηο^ 19 

ρ. 5'9 

Αίας: τ6 συ^κ\ιν^% ίιτ' λ,ίανη (Αεδοΐιγ- 

Ιπδ ίη Βρχισσαίί) Καη. 1294 

ΑΙγαΐος: Πόσειβοι^ θι ΚΙ^αΙου νρωναί 
(δηηίππι πίΣίτίδ Αε^εί ρΓΟπιοηΙοήαπι) ή 
Ύ\αυκα$ μέδαί άλόί ^ΐ' βένθεσιν Κ. 665 ε δο- 
ρΐιοοίίδ Ι»£ΐοοοοη1ε, οιιίιΐδ νεΛα δοΐιοΐίαδίεβ 
δεπταΐ, ΤΙόσαδορ θ$ λΐ-γαΐου νρώνα^ ^ γλαν• 
χα$ μέδ€ΐ% βύανέμου λΙμΡΜ έφ* ύψηΧαΐί στ4- 
\άδ€σσί στομάτων 

Λΐ7<^η$ • Αΐΐιεηίεηδί» ηΐ *'βρ€χθ€ίδηί. 
Ες. 1067 ΑΐΎ€ίδη φράσσαι κυνα\ώΊΓ€κα μ'ή 
σ€ δολώ^Ό (νειί^α βόΐα Ιαπιςηοιη εχ οπι- 
οηΐο) (783) 6ι .Α.ίγ6ΐ;? ΑίσχινβΒη^ Α1^ΐ5«! τΐ^ν *Ερ€χθ4α μοι καΧ τ6ν ΑΖγ^α 
ΐΓοτλα Οαβίαΐ. (τ. 27 

Αίγινα: Ιη&ιιΙα Αε^ίηα β\) Αΐΐιεηίβη• 
5ίΐΗΐ5 αιρία ΟΙ. Ιχχχ 4, &• ^11^• 45δ (Τΐιιιοχά. 
Ι Ι05, ιο8, ΟΓΟΙβ Ι/ί^. Οτ. ν ρ. 44^) * 
Ι1.Α(:£(1α6ΐηοηϋ5 ίηίϋο 1)6Ηί τϋρϋΗία 68ΐ; 

^οίψ•^ τ6ν άριστον 80ΗΟΙ..) ύμ&ί λακ€δαιμΔ- 

•ΜΜ τ^ν£ίρήρ7ΐ¥ ιτροκάΚοΐΜη'αΛ καΙ τ^Κ ϊ'γιναν 

•άχοΛτοΰσι»...Χ»α τοΟτορ τ6ν χαητ^ν άφέΧων- 

ται Αείι. 653 €χ ςυίΙ)ΐΐ8 νβτΜδ εο1ΐ6^1 δείιο- 

1ί2ΐ5(65 ΑΗδΙορΙι&ηβιη εΙβΓυεΙιιιιη ίηίδδε 

Αες^ίηεϋειιιη, (;[ΐλθ<1 άί56ΐ:(ϋ Ιηιάίΐ Τ1ΐ6θ- 

^€ηβ5 έν τφ ψΓ€ρΙ ΑΙτ^ίρηί. Ιη θο ίαηιιιη 

Αβδςαίαρίί Υοβρ. τ 22, ΒιέΊΓ\€υίΓ€ν €ΐί Αί-γιναν 

^τα συΧΚαβών νύκτωρ κατέκΚιν^ν α,ύτόν £^$ 

Άσκληηω) (*ίηειιΙ)αΓ6 ίβάΐ ίη Αβδεαίαρϋ 

.ίβιηρίο' ςιι&δί ιηοΛο ΙαΙίΟκίΓθί) ; δστα... 

.τάχ-όρμψ'* άτοΊτΑμίΓΜ 4ξ λΐ-γί^ηί Καη. 363 

(φΐία Αε^ίηα ϋΐο ΐ6ΐηροΤ6 ίίιϋ θΐηροήιιιη 

Αΐίοιβηίοηδϋ ϋδάβιη αΐ^ιιβ ΑΐΚεηαβ Ιβ^Ι^αβ 

οΙ>5(ή(51ιιιη, ΤΚιιεχά. ιι 27) 

Α(γνΐΡηο9 : ί^ίον Λ/γνπτίων τ6 ^χθοφο^ 
ρείν 8ο1ΐ0ΐ. αά Αν. 1 1 34» ^^^ 1β|:ί(αΓ ούκ 
ΑΙγόττιοί τΧίνθοφ^ροί (ηοίαιη 65(: Γ6£[6δ 
Αο^γτρύ ίηεοΐοδ εοβςίδδε ιιΐ οαβιηβηία 6( 
1α(βΓ6δ ίβττεηΐ αά ϋχδίΓϋβικΙα ιηα§;ηί6εα 
αβάίΑοΰι); οΰ% ούκ &ν άραιντ* ούδ* εκατόν 
ΑΙ-γόιττιρι Κ.. 14<^> ""ώλ» αυτά. (τά θτλα) 
τοίί ΑΖ7*"Γτίοΐ5, έστΙν 'γά,ρ έΊητηδ€ΐα συρ- 
/ιΐ((αν μίτρέίν Ρ&ο. 1246; Α^^γρΙίοπιιη 
ίΓ&τιθαΙεηΙίαιη ηοίανίί ΤΗ. ^22 ούκ έτ6ί ττά- 
\αι ^γυΐΓΤΜίΐ€Τ€) ιιΜ αίγντηά^ίΐι^ (αιη άε 
Αε^γρίο Ιοςαί δί^ηίβείΐΐ €[ααιη Αε^γρ- 
ΐΊοΓυιη νεΓδυίίαιη εΐ ίΓ&ηάυΙεηΙοδ 
ιηοΓεδ ίιηίίαΓί, ηεο ιηίηαδ ίη ΝυΙ). 1 1 3© 
βούΚήσβται κ&ν έν λΐ'γύντφτυχείν ών μάλ- 
λον ^^ κρΐναι κακώί, Η. ε., εχροηεηΐε Βε^|^1^^ο 
Ιίίίί^. ϋοηι, ΑΗ, ρ. 202, ουρίεί Ιοοιιιη 
δίεοηιη, εΐ νεί Αε^^χρΙιιιη (ΐεΓΓέΐιη 
βίοοαιη ςιηίάειη δεά 1ιοιηίηίΙ)υδ ιηβίε- 
ίίοίδ ρΙεηΛίη) πίδΐΐεί: αάίΓε, ςααιη ίαη- 
ί&ιη νίιη ρΐιινίβ,ε ρεΓρεΙί ςη&ηίαιη 
πιαίίδ ίυ<ϋ€ί1)Ηδ ίιηηιίΐΐίηιιΐδ. (Οοιη- 
ρ&κϋ-ε ίην&Ηΐ ΡΙαΙοη. ά€ Ι^ξξ, ρ. 747» 
ΤΙιεοοΓ. ΙΗγΙΙ, χν 47 ε^ιη ΥαΙοΙίεηαεΓϋ ηοία, 
εΐ Αεδοΐιχίνιιη ίη Ρτ. Ιηε. δεινοί ν\4κ€ΐν τοί 
μιτχαι^ϊ ΚΙ'^ύ'κηοί,) — ή ^ΐίμμα,γΐΛ V ού 
διάσ^ (Ρΐηίαιη) το«ϊ ΑΙ-γνΊττΙοα Ρ1. 1 7, ιιΗ 
ηοίαΙιΐΓ ίοεάτΐδ ΑΛεηίεηδίηπι αιπι ΑεβχρΙϋδ ρέευηίαε οαιίδΑ ία(51αηι. *δεάίήο Αε§γρ• 
Ιίαοα εχαΓδίΐ &η1ε ίά 1)ε11αηι ςιιιοά εοη(Γ3, 
ΡεΓδαδ α Ογρτίίδ άιιοε Εν&§θΓα δΐΐδοερίυπι 
εδί• Οοηί. ΙδοοΓΕί. Ρδϋΐε^γη ρ. 69 ο, ε. 
Βεΐΐαηι Ογρήηπι ϋεπ οοερίί: Οΐγπιρ. χενίϋ. 3 
βΐ *η1ε 1κ)0 ίαπι Ιτεδ ρεΓ αηηοδ α ΡεΓδίδ 
ίίεΐΐβ,ίηπι εταΐ οοηίΓα Αε^^Ρ^ίοδ. Οαίΐίΐ 
Ιβ^ΙΙιΐΓ 1)ε1Η Αε§7Ρ*ί*εί ίηίΐίυπι ίη Οΐγπιρ. 
χονϋ 4« ίιι <1^ο ^^Γεηθο ΑΛεηΙεηδεδ αεΓε 
οοηάιιΛοδ Αε^ρΙϋδ ίηίδδε δοοίοδ ρΓορΙει 
Ιοοαπι ηοδίπιπι άαΙ)ίίίΐΓί ηεςιιίΐ.' ΚΙΤΤΕΚ. 
ώ'ίί. άί Ηπίο, ρ. 5θ 

ΑΥγνΐΓΤ09 (ή χώ/οα) : ΑΙ^ύΊΤτου καΧ Φοί- 
ρίκης Ίτάβτψ κόκκυξ |8α<Γίλ€ΐ>ί ην Αν. 504 ν. δ. 
Φοινίκη ; Νβίλοί; θί ΑΙ^ύιττον ττέδον νοτίξ'€ΐ 
Τ1ι. 856 («ς Εαηρίάίδ ΗίΙβηά) — βουΚησ^τοΑ 
κϋν ίν ΑΙτ^ύΐΓτφ τυχεΐν ών ΝαΙ). 1 1 3© (νίάε 
5. ν. ΑΙγι^ΐΓτιοβ) 

ΑΧγητΓσ9 (ό Βι;λοι; καΧ *ΑΎχφρ6ψ) σύν 
ΊταισΙ ΊΓΐντηκοντα ναυτίΧφ ιτΧάτ'β "Αρ^οί 
κατασχών Κ. ΐ2θ6 (ίηίΐίηπι ρΗιη&ε τεοεη- 
δίοηίδ Ατ€Η(Ιαΐ Εϋήρίάίδ)-^Αυ7ΐΓβί>5 νίόί 
Α/γϊ^ιττον Οαηαίά. ίη 3 

ΑΙξ^νι^ : άιτό Α1ξι&νη$ τ9^ Κ€κρθΊΓΐδο9 
φύλψ δΟΗΟΐ.. &ά Υεδρ. 895 ϊΐΐ^ί Αάβητ' 
Α1ξων4α άε 1-.&ο1ιεί:ε αοοίρίεηάιιπι οοΐΐ. ν. 
•240; εΐ ϋ,&Λείειη Αεχοηεηδεπι εδδε 
άοοεί ΡΙ&Ιο Ζλ^^4. ρ. 197 ^» «1>ί ίρδε Ι^&οΐιεδ 
Ηοε άίοίΐ * ούδ^ν έρώ ττρό^ ταΰτα Ιίχων €ΐΊΓ€Ϊν 
ϊνα μ•ή μ€ φ^$ ώ$ άληθώί ΑΙξωνΙα βΤι^αι :* 
οιιί ΟΓ&Ιίοηί ίηεδδε ίοευπι πιοηεΐ Κιι11η1^ε- 
ηίηδ Λά ΤίΡίαίί £ίχ. ρ. 15; * άίδρυίαΐ εηίπι 
αιπι Νίοία Εαείιεδ; «ιιιί είδί 1ι&1)εΙ>αί <^υ<κΙ 
δΐάνεΓδδίπο δαο Γε§;εΓεΓεΙ, άεδίηίΐ ίαπιεη, ηε 
ειιπι δημ^θίν εδδεί: ΑΙ^ωνΐύί^ ΓβνεΓα (τηοη- 
1)ΐΐδ θΐ ίη§εη1ο)Α/^ων€ΐ)ί, ί.ε. *0ίΐ1ιιπιη1&ΐοΓ* 
εδδε νίάεΓεΙιΐΓ. Αεχοηεδ αυίεπι ρΓορΙετ 
εαΐυηιηί&ηάί εΐ πι&ΐεάίεεηάί 1ίΙ)1ά1ηειη Ιαπι 
πι&ΐε δΐνιάίεΙ)&ηΙ ηί ςιιί111>ε1 δχοορίιαηΐίΐ ίηάε 
<ϋΛιΐδ εδδεΙ αΐ^ωνεύ^σθαι.^ ΟοηΓει εΐ Ύ^γ- 
ΙοΓ. Σ^όΙίοη. Σ)^ήα€. ο&ρ. χ εχΐΓ. 

Α{ολθ9: τόν Αίολο ν Κ&η. ν. 863, £&1>ιι- 
1&Π1 ΕιΐΓίρίίΙίδ 

ΑϊοΊμος : χωλό; Ατψα καΐ άμαθήι. 
δΟΗΟΐ.. τό δ^ κοιρόν ώσπ€ρ Αϊσιμοί κύλίν- 
δ€ται Εοοί. 2θ8 

ΑΙοτχινάβης: ηοπιεη πίδΗα, νυΐ^ο ίη• 
ΛτίΙο πιείΓΟ 1ε£^εΙ)£ΐΙηΓ έξ ΑΙσχινάδου τΟ» 
καρττίμων Ρ&ο. 1 1 54 » ^^^ ^^^ Άρχο'άδον αυ( 
ΑΙσχννάδου 1ε£[εηάιιιη (784) Αίσγίνη^ ^Α/σχύλος' ΑΙοΓχ(νη$ : Ηββγείιίαδ 8. ν. σισ•λλ£<ΠΗ : 
ΑΙοτχ^νης τ($ ύντιρχζ ΣΑλον καΚούμϋενο^^ 
&\άξων καΐ έν τφ διάΚέ^εσθαι καΐ έρ τφ 
ΊΓροσνοιέΐσθαι πλουτεΐν^ ΊΓ€ν!»μυενα$ δέ καθ^ 
ύνερβοΧ-ήν, ώ$ τού$ Ίταραπλησίουί τούτψ 
καλ€ΐσθαι. Νοιηεη ααίειη Σ^λλος δίνβ 
ΣΑλ(ο$, Σελλβι^;, Σίλλιοϊ, Σιλλεύ; αηίί(}αί- 
Ιτΐδ αά ηοΐαηάαιη ίιηροΓίαηοΓαιη ρααρβηιιη- 
(1116 Ηοιηίηυιη (ττωχαλα^α»^) Οϋίβηίαήοηβιη 
6ί ίαΛ&ηΙίαιη ιΐδίΐαίιιιη ίαίδδϋ άϋΐηοηδίΓανίΙ 
Μείήεΐίβ ίτ. οοπι. ιι ρ. 585. Ηίηο ίοηηα- 
Ινιιη νεΛιιιη σΆλΓζ€σ6αι (ΡΙίΓγηίοΙι. Γγ. 5 
σεσβλλ/σαι) *έο αβ'είΐ αη οίίεηίαίίοηί ρου€τίγ,^ 
Τόν Σ^λλου τούτον τ6ν ψβυδαμάμΜξυν Υεδρ. 
335» *<*^ ^^ νροσθεΐί ΑΙσχΙνηρ ίντυφβ τ6ι^ 
Σ€\\αρτίου ί1). 459 (^^ί 8ο1ιο1. άιτί του 
καττνόν €ΐ•η•€Ϊν ^ τΟρ ^ΑΙσχΙνην^ εΓιτεν, έττά 
* Καπνό; ' 4κα\€Ϊτο), Ιην. ΐ22θ Αβδείιίηεδ 
(^υίάαιη αηα οιιιη ΤΚεοΓΟ, αάιιΙαΙΟΓβ ρΓοαιΙ 
άιιΐ^ίο, Οίθοηβ, Ρΐιαηο ιηειηοΓαΙαδ ρΓορΙβΓ 
δοάαΐοδ νίάεΙαΓ ό ΣΑλου 6δδ€, μετά, τούτον 
Αισχίνης — κ(τ φσετοΛ * χρήματα κ.τ.λ.'; 
Αν. 822 ΤίίφεΧοΚοκκίτγΙα ϊνα καΧ τά θβογ^- 
νου$ τά ΐΓολλά χρήματα τά τ* ΑΙσχΙνου 7* 
Άπαντα 

ΑΙσχυλθ9 : * ^ιι^IηαάIη(Μ^ιιIη ίιι Όαβία- 
ΙεηβίΒηε^ τφ καταπ&γονι τόν σώφρονα βί ίη 
Νιώώιΐί τφ άδίκφ τόν δίκαιον λόγοι» ορρο- 
5αϋΓα( Αιίδίορίιαηβδ, δίε ίη Καηί^ £ιιηρί(1ί 
ορροδίιίΐ ΑϋδοΙιχΙηπι, (^αο νίχ αρΙίοΓειη 
ρβΓδοηαιη ροΐυίδδβΐ άεΙίββΓβ. Νοη ίαεϋβ 
εηίιη (ΐαΐδί^ιιαιη Ιπι^ίοιίδ ΓερβΠΓβΙιΐΓ, (^ηί ίη- 
ββηίο εΐ ροεδί ιη3§ίδ αΐ) Εαπριάε άίδΟΓερα- 
τεί; ρΓαεΙεΓεα Α εδοΐιχίιΐδ, (}ΐή αεςιια1ίΙ)ΰδ 
δΐιίδ εχίιηίε ρΙαοαεΓαί, ηί νεί οαπηίη8. είιΐδ 
ίη οοηνίνίίδ οαηεΓεηί (ΝαΙ). τ 365, Γγ. 93) 
1αΙ)εία61α(α άίδοίρΐίηα Αΐΐιεηίδ εοερεπιΐ δΟΓ- 
€ΐεΓε : αΐ^αε αάεο τεΛβ οεηδεή ροΐεπιΐ ίη 
ίπίεΐΊδ οάίο ίηοεηδοδ εδδε ίη αα<^θΓεπι, ΰ( 
ρυ(:αΙ)α(:, ηονϋίαε άίδοίρΐίη&ε, οαίαδ αίαηιηί 
ίρδαπι ρΓαε ίδΙο ηε^Ιε^εΓεηΙ. Εαπι αυΐεπι 
ηοη απιρΗιΐδ ίη εοάεηι ΗοηοΓε αρικί ΑΛε- 
ηίεηδεδ'ίυίδδε ςυο ΙεπιροΓε Κα7ΐαβ (3οοεΓεη- 
(:υΓ, δαίίδ Ια(ο οο11ί^(υΓ εχ Καη. 807 εΐ 809 
ιιΙ)ί αά Χαηΐΐιίαιη Αεαοαδ αίΐ 

οΰτ€Ύά.ρ ^Αθψαίοισι συνέβαίΐ^ ΑΙσχύΧοί €ί Χηρόν τ€ τΛλλ* ή-γι^το τσΟ 'γνώναι τέρι 
φύσ€ΐς τονητων. ΜοΓίαί εηίπι εΓαηί εο ίεπιροΓβ ρίεΗςιιβ νίΗ 
τοΰ ταλαιοΟ κόμματοί, ίη(]αε εοηιιη Ιοοαιη 
δΐιεεεδδειταΐ ηονα δΐιΙ>ο1εδ, €[ΐιαε ίαπι 2θ αηπίβ 
αη(ε& Αεδοΐιχίιυη ρΓαε Ειιηρίάε οοηΐεπιηε- 
1)2ΐΙ, αΙ οοηδίαΐ εχ Νιιΐ). 1365 δς€[. Νοη 
δΐηε οαιίδα ίςίΙιΐΓ Αήδίορίιαηεδ Αεδείιχίϋπι 
ίείε^ίΐ, (^υί ουπι ΕπΗρΐάε άε ρπηοΐρΛία ίη 
ίηίεήδ οοηΙεηάεΓεΙ εΐ είαδ αιίεπι οανίΙΙ&Γε• 
Ιπγ: ηεο (απιεη ίρδαπι δίηε η οία άίηιίδϋ, 
δεά ρεΓ Εαηρίάεπι, ςααε ίη εο ηιίηαδ ρΓΟ- 
1)2ΐΓεΙ, 1ίΙ)εΓε εχροηίΐ. Ιη Αεδοΐιχίο ίβίΙιΐΓ 
εχ1ιίΙ>ιιί( ίηΐ3£ίηεπι νίή τοΟ ναΧαιοΰ κόμμα" 
Τ05, £;εηαίηΐ Μαιαίΐιοηοηιαοΐιαε ; ρίηδ εδί 
(Καη. 886), ρΓθΙ)ίί:αΙεπι οοΐίΐ εί ΙοΙιΐδ δρίΓαΙ: 
1)ε11ηπι: ίάεπι ίπιειυκΙίοΓ εδί εΐ ίαοίΐε εχ- 
οαηάεδοί^ δίςιιίά πιίηιΐδ ^πιΐΰπι αυάίαΐ, υ( 
οπιηεδ, ςαί εχ νείεή ίΠα άίδοίρΐίηα ριοάΐ- 
εΓ£ΐη(, Ηί εηίιη δο1εΙ)αη(: 

τοΐί αΙσχρϋΛς αΙσχύν€σθαι κ&ν τΐΐ σκώιττγ 
<Γ6 φΧέΎ€σθαΛ^ 

\χί αίΐ ό δίχαιοϊ λόγο; ΝαΙ). 99^ > 1ιαΙ>εί άεηί- 
(^ιιε ξύν€σιν ήκριβωμένην (Καη. 1483» 1 49^) 
εΙ δεΓΥίΐΙ: ςίνίΐαϋεπι ^νωμοΛ^ άγαμοι; (1502), 
^ιIαηί:^ Αήδίορίιαηεδ είιΐδ ροεδίη αεδίίηια- 
νεήΐ οο^ηοδοί ροΐεδί ε ίΓ3£;ηι. οχ, υΙ)ί ρυΐ- 
οΗεηίπιεοΙίχίΙ: εο πιΟΓίαο (:εηεΙ)πΐδ ρβΓ (ειτοδ 
οΙϊΟΓϋαδ εδδβ {^Βθνηκβτοί σκ6το5 ε&αι). Εγ&Ι; 
ροεία έριβρ€μέταί (\μί βήματα 'γομφοΊτα'γτι 
'ΪΗ γψγ€ν€ί φυσήματι (Κ. 823), οιιΐιΐδ (αηιεη 
πια^ΐίοςηεηΐία ε1 νεΓΐ>α απιραΐΐαΐα, ςταηάία 
ε( δοηαηΐίβ. ορίίηιε εοηνεηίεΙ)αηΙ δεηΐεηΐία- 
ΠΙΠΙ δΐιΐ3ΐίπιίΐ£ΐΙ:ί (Κ. 1059)* Νίπιίαδ Ιαπιεη 
ειαΐ ίη Ιιοε δίαάίο πια£^ίήεεηίίαε, ίΐα ηΐ; 
ηοη Ιιοπιίηηηι πιΟΓε ί. ε. ρεκρίοαε (άνθρω" 
7Γ€ΐω$) ΙοςαεΓεΙια* (Κ. 1058) δεά είοδ Ηη^^α 
ηίπιίδ ριοάί^α ε^ ίηίΓεηίδ ήεΓεϊ, ςαοά πιαχίπιε 
εεηιεΙ)α(αΓ οηπι ίη νοεαΙ>α11δ ίΠίδ πιοΐεδϋδ 
(έτταχθέσι) ψι&& ηεπιο ίηΐεΐΐεςεΐϊ&ΐ (Κ. 9^3 
— 94°)» <1*ιί^^5 ίταφοΆΐΆ αιίεπι ΙαπιεηΙεπι 
δε αοοερίδδε (^αεήΙιΐΓ Ευπρίάεδ, Ιηπι ίη οΐ)- 
δοαΗίαΙε ΟΓαΙίοηίδ : επιΐ εηίπι 

ασαφής έν τϋ φράσίΐ των νρο^μάτων 

εΐ ηοη δαίίβ δίη^υΐοηιπι νεΛοηιπι νίπι ροη- 
ά^τ3\)3,ί. Ηίηε ηοη δίηε εαιίδα Εητίρίάεδ 
εηπι αρρείΐαΐ (Καη. 837) ' 

Ανθρωπον άγριοττοιόν, αύθαδόστομον, 
ίχοντ* άχάΧινον άκρατες άττύΧωτον στόμα 
άχεριΧάΧητον, κομνοφακ€Χορρήμονα, 

Οιιηι (^ιιο Ιοοο οιηηίηο εοηίεΓεηάα, δΐιηΐ (785) Α/σχι5λθ9 νβίΙ)Λ Ρΐιίάίρρίάίδ ίη ΝιιΙ>ίΙ)ΐΐ5 1367» ^^ί 
ΑβδεΗχΙί αιηηβη εαη6Γ6 τεαίδαΐ, (}ΐιοά 
€ΐιιη ίαάίεβΐ ροβίαιη 

ψόφου τΧέων, άζύστατον, στ6μφακα^ κρη- 

μΜονοών : 

ετιί 8ίπιί11ίιηα3 Ιοουβ Ιε^ΙιΐΓ Γγ. ι,χχιι ιιΙ)ί 
αίαιηηαδ ηονίβαβ άίδείρΐίηαε (ίοιΊαδδε ό κα- 
τΛΊτύ^ων ίη ΌαείαΙεηείΙηί^ άε Αβδοΐιχίί 
9κΚτ\ρίηψΌ% Ιοί^αβηδ αίΐ : οΖ/χαι γάρ αίτόι» 
κόλλοτί ττροσακέραι. Ηηο αιι(€ΐη ηοη ίπι- 
Ιιβηάυδ, ιι( ςιαίθαιη ίβεεηιηΐ, Ιοεπδ ςιαί \^^^ 
ίαΓ Καη. 1 045» ιιΙ>ί Ειιήρίάίϊδ &<! Αβδοΐιγίυιη 
(^υί άίχβΓαΙ 

οίδ* οίδ* ούδ€ΐ$ ηντίΐ^ έρώσαν ττώτοτ* έχοίήσα 

ΎυνοΛκα 

Γβδροηάβΐ : 

μά, ΔΓ ού '^άρ ίπψ τψ 'ΑφροϋΙτηι ού94» σοι. 

Η3,6ε θπίιη ηοη δίβηίήοΕΓβ ροδδΐιηί *ί{\>ί 
ηίΐιίΐ ^ΓαΙίαβ ίηβΓ&Ι,' οηπι δβηοΓβδ άε- 
πιυπι Ιιαηε νοεαΙ>υ1ί Αφροδίτης δί^ίίΐοαίίο- 
η€πι ίΓ6€[αϋη(αΓ6 εοβρβιίηΐ. 

ΡΗπιυδ Οπιεοοηιιη ίττύρ^ωσΐ ^μΛτα 
σ€μΜά καΧ ίκ6σμησ€ τραγικόν \ηραι^{Κ. 1004)) 
(^υαβ νεΓΐ>& ίηΐβΐΐε^^εηθα 6δδ€ άθ ϋδ ςυαθ ίη 
ΐΓο^οβάϋδ ηον&νβΓίΙ ίαπι ΒΙοπιίίεΜαδ ΓβΛβ 
πιοηιιίΐ ίη ρπιεί. ΡεΓδ&ηιηι ρ. νιι 6ά. Ορδ. 
£θ€ΐ6πι ρβΓίίηεΙ ίΐΌ^πιβηΙυπι ίηο. ν, νι (ρ. 
757) "^ί ^β 50 ίρδϋ Αβδείιγίαδ ρΓ&βάίαιΙ 
Τ045 χοροΐί αύτόί τλ σχήματ* έττοίουν, οητα 
ΑΊϊίοΛ (ΓΟ^ΐεί, δί δίε θοδ αρρβ11αΓ6 ίοδ 6δ^ 
υΐ6Γ6η(υΓ όρχηστοδιδαχτκάλοα, Νοη δοΐαηι 
αυ(6Πΐ ίη τρ όρχηστικ-ζ πιαίΐα ηον&νίΐ δθά 
Ιιίδΐήοηυπι αρραπι(απι ςυοςαε πιυΐίο αυ£;ιΐδ• 
ΙίοΓεηι Γ6<1άίάί( 6( Ιιαε πιίίοηε (ΓΟ^^οεάίαε 
ηιαί6δίαΐ6Πΐ αυχίΐ, (^ααπιςιιαηι ίη Ιιαε €[ΐΐ(Κ[υ6 
Γ6 ηίηιίυδ ίαίδδ6 αΓ^ίΐαΓ αΐ) ΒαΗρΐάε (Καη. 
^ί) ευπι δραίΙαίοΓβδ ρεΓίβΓτβΓβΙ 

Κύκρουί νοίών καΐ ΊΑέμνονΜ κωδωροφάΚα- 

ροΊτώλους, 

Αά Ηοιηθίί ίηιίΐαΐίοηοπι ίοιίεδ €( ηιοξ^ηαηί- 
ιηοδ δΐιοδ 1ΐ6Γθϋδ ϋίΒηχειταΙ (Καη. 1040), ηΐ 
οίνβδ ίηεεηάϋΓ6( αά ίΠοδ αεηιιιίαηάοδ 6( 
Ιιβίΐί δΐυάίο ίηΗαηιηιαΓ6( : ίεεβΓ&Ι Ιιοε αάβο 
ίη Ρετίΐ'ί (Κ. Ι026), 6ΐ ίη Σερίετη ε, ΤΗεΙχι^ 
δράματί 'Άρ€ο$ μ€στφ (Κ. ιοιι) ςηα ίαΐϊΐιία 
€ίνοδ ΓβάάίάβΓαΙ .:γ€ΐψαΙου$ καΐ τετρατήχαί καΐ μ^ δια• 
δρασιτοΚίταί μηδ* ά'γοραΐουί μηδί κοβά\ουί, ι3σν€ρ >0ν, 

μηδέ Ίτανούρτγους, 
άλλα Ίτνέωτταί δόρυ καά, λόγχαί καΐ \€υκθ' 

\όφου$ τρυφα\€ίαί : 

(^ιι&πκιηαπι ίη Ιιαε (^ηοί^υβ γ6 ιηοάηπι ηοη 
Ιεηαίΐ : ηίπιίδ δαερε εηίηι 1)6ΐ1α εΙ απηα 
ΙοςιιίΙιΐΓ, ε[αοά ίαεείε Εαήρίάβδ κρανονοΐ€υ^ 
αρρείΐαΐ (Καη. ιοί 8). δαίδβ ρ6ΓδΐΓίη£;ίί 
ΑΗδΙορΙιαηβδ οίΤεΛαΙαπι είυδ ρεΓδοηαπιπι 
ρ^νίΐίΐΐεπι βΐ ρΓ&βΙοηβ^α εΐιοή εαηΐίεα ίη 
είαδ ΡΗιγξίΙ>Η5 δίνε ΗεόΙοήε Χύτροις εί ίη 
Νίοόε Καη. 9'ΐ δί^φ, υΗ ΗάεΙ ευπι ^ηοά 
Αείιίΐΐεη εΐ Νίοΐιεπ ρει πια^^απι ίαΙ)ΐι1α6 
ραΓίεπι νείαΐίδ εαρίΐίΐΐϋδ εΐ ηε νεΛαπι <ιυ1- 
άεπι ρΓοίειεηΙεδ ίηάυχίΐ, θιιηι εΐιοηΐδ υηο 
(εηοΓε όρμαθούς μέΧώρ έφ€ξη$ τέτταραι 
εαηεΙ>α( 

ΟεΙεηιπι οδΙεηάεΓε εηπι δίΙ)ί ρΓοροδυίΙ 
Ευηρίάεδ εδδε κακόν μ€\οΊΓθΐόν εΐ δεπιρεΓ 
εαάεπι τερεΙεΓε (Καη. 1250)» ίάεοςηε Β,ά 
(ίΙ)ίαηι (δείιοΐ. 1264) εαηίΐ εαπηεη εοηβαΐυπι 
ε νεΓδίΙ)υδ άαόΐγΐίείδ, (ΐηοπιπι βίηςτιΐοδ δε- 
ςυίΙιΐΓ αηαραεδίίευδ ίΐΐε ε ΜγηηίάοηίΒΗί 

Ι^ κότΓΟΡ ού τέλάθεα έη^ άρω-γάν ; 

ςυο εαπηίηε Ηηί(ο αά εί^Ιιαιαπι εαηίί αΐίαηι 
στάσι» μ€\ών έκ των καθαρφδικών νόμων 
€ΐρ•γασμένψ, ί. ε. * εΐιαπ εαηΐίευιη είΛαΐΌβ- 
άίείδ πιοάίδ αρίαΐυπι' ςαοά ίΐίάεηι εοηδ1α( 
ε νεΓδίΙ)α8 άαΛ3^1ίείδ, ςυοά εοάεπι ηιοάο 
ςίαο ίη δΐιρεήοΓε εαπηίηε αΐίεηιαΐ εηπι 
ήάίευΐο ίΠο τό φλαττόθρατ τοφ\αττόθρατ,* 
ΗΑίΒΕΚΤδΜΑ Ρτο5οροξταρΗία ΑτήίορΗαηεα 
ρρ. 4--9• ^^* άστίδ' ώστβρ φασΧν λίσχύλοί 
1Γ0Τ€, μη\οσφαΎούσα$ Ι-,3^δ. 1 88 (εοηί. δερί. 
ε. Τ1ι. ν. 4^); Α/σχι5λοϊ Καη. 7 7 8» 8^7» 
ό σόφοί ΑΙίτχύΧοί Κ. 1154 (οοηί. Ρΐαίοη. 
Ρΐιαεάη ρ. 235 ^ * Ανακρέοντος του σοφού 
Όεπι. άε ί. 1. § 278 τφ σοφφ Σοφοκ\€Ϊ εΐ ίΙ)ί 
Κ. δΐιίΐΐείο): έκέ\€υσα (δίΓερδίαάεδ Ιοί^ηί- 
ίαΓ) αυτόν (βΐίιιπι) μυρρίνην \αβόντα (Ιαπι- 
€[ΐιαηι δεοΐίοη εαηειεΟ των ΑΙοτχΰλον λ^^σι 
τί μοι ΝυΙ). 1365; λοίδο/)ΐ7<Γ/^ί ΑίσχύΧιυ 
κ€ύρΐΊΓΐδου Κ. 7^ο; τροσδοκών τόν ΑΙ- 
σχιίλον Αείι. ίο (1ι. ε. ΐΓα^οεάίαπι αΐίηιιαπι 
Αεδε1ΐ3^1ί, ηαπι ςιτιαπιςιιαπι ίαηι 01. Ιχχχί 
(α. €1ι. 45^) πιοΓίιιυδ εΓαΙ: Ιή^^εδίπιο αηηο 
αη(ε α(51αηι Ιιαηε ίαΙ)α1άηι, Ιαηιεη ροδίεήο• 
ήΙ>ΰδ ροεϊίδ, η! ίαΙ>α1α8 δππιπιί ροε(αε ίη 
οεΛαηιεη άείειτεπί, ρειπιίδδΐιπι εδί ρορυ- (786) Αίσχι5λθ9 Αϊσωττος ΙίδοίΙο ; Ρϋίηίίΐίαη. χ ι 66) : ταντί μ^ ^κά- 
σμεσθα κατά τ6ν ΜσχύΧον Αν. 8ο8 (Μ)πιηί• 
<1οη. ίτΆζ. 123)• '^Λ'"* ΑΖσχιίλοΐ' ίκ τη% 
Αυκουρ^είας Τ1ι. 135 > ΑΙσχύΚορ Καη. 7^8: 
^κυσεν λΙσχΰΚον (άβ δορίιοοίβ) Κ. 7^8; 
Α/σχι^λον αίρησομαι (άβ Βαεείιο) Κ. ϊ47 ' > 
έκρινα ρικαρ ΑίσχύΧονΚ, ΐ473ί '^'^^' Α/σχιίλοι» 
Κ. 8θ3 — Αίσ-χιίλε Κ. 832,843» ΐ'25, ιΐ7ι» 
1268, Γ272» 1500; ώ ΊΓοΧντΙμητ* Α1σχύ\€ 
Κ.. 851 : μ^ τρόί όρΎ^ν ΑΙσχύΧ άλλα τραό- 
νωϊ Αίτχ* Αέγχου Κ. 857» ΑΙσχύΧί Χέξορ 
μηίϋ' αύ^αδώ; σ^μνυνβμενοί χαΚέναίν^ Κ. 

Ι020 

Α 6 5 ο Η 3^ 1 ί εαηηίηβ. αη1ί(|αί ΑΛβηίεηδβδ 
Γ6€ίί2ΐΙ)αηΙ ίη οοηνίνϋδ, ΝηΙ). 1364 ; Αβδ- 
οΐιγίιΐδ Ιαιιάαΐαδ ίη οοηνίνίο Γγ. 93 ί ηον&β 
άίδείρΗηαβ αΐυηιηίδ 6δί ρίβηαδ δΐιερϋαδ, ίη- 
οοπιροδίίιΐδ, ΝηΙ). 1366; είηδ αδρβΓϋαδ ρβΓ- 
δΙήηβ^ίΙηΓ ίτ, 378; σκβτοί ηιοιίηί άίοίΙυΓ £γ. 
4 1 1 ; αρηά βηπι ίηΓαΙ)αηΙ δβρίοπι άηεβδ 
Ιαηή δ&ηβ^ηίηε ίη ο1}φ6ηπι εβιίδο, Ι^γδ. 1 88. 
Ι η Καηϊε Αβδοΐιχίηδ αρηά ίηίβΓΟδ Ιπι^οο 
δοΐίο ίηδίάοηδ οδοηίαΐηδ ©δΙ δορίιοοίεπι αά- 
νοηίεηΐεπι 6ΐ ραΓίεπι δοΐϋ βί εοηεεδδίΐ: 
ΕηΓίρίάβπι ίάεπι δοΐίηπι αίΓ6<51αηΐ6πι ίβΛ 
βΓανίΙβΓ ; οΐ) νηΐ^ ίηάβ οΙαπιοΓβδ Γ68 άβνβ- 
πίΐ αά ίηάίάηπι ςηοά Αβδοΐιχίηδ ηοη νηΐΐ αΙ> 
Α(1ΐ6ηί6ηδίΙ>ηδ 1ιαΙ>€ή (}ηίΙ)ηδεηπι βί ηοη 
οοηνβηίΐ: ; ο^ζχ^ Βαεείιυδ ίηάεχ οοηδίίΐηίΐητ 
768 — 8ίΐ. ΡΓοάίΙ αά ίηάίάαηι, νβΗθπιβη- 
ΐ€Γ ίηάί^ηαίηδ Εηήρίάίδ, (^ηί ροβδίη οογ- 
ΓυρίΙ, ρΓοο&οίΙαΙβπι ; ηβςυβ αεεηπι βδδϋ οβΓ- 
ϊαηΐ6η, εηηι δηα ροθδίδ αρηά βηρβΓΟδ πιαη- 
δβΓίΙ, Εηήρίάεα οηπι ίρδο ιηοιίηα αά ίη- 
ΓβΓΟδ άβδοεηάβήί:, 832 — 870. Εηηρίάβδ 
6ηπι ρΓοάί^οδίδ Η§[ηΐ6η1ίδ δρεΛαΙΟΓβδ αίΐ 
άοοερίδδβ, 907 — 93^; φι—φ6^ άηπι ίρδβ 
ρορηΙαΓβ άπιηια ίβοβήΐ, ίη ηηο οηιηβδ 1ο- 
ςηβΓβηΙηΓ; (^ηοά πιΟΓίε άί§ηηπι ίηάίοαΐ 
ΑβδοΗγΙηδ, 947 δ<1<1• Ιηάβ βχροηίί: ςηοά δίΐ 
οίϋοίϋΐη 1)οηί ροείαβ, βί Ιιοο δβ ορίίπιί βχβπι- 
ρΐί ίαΙ)η1ίδ εχεοηίηπι ίοιίίΐηάίηβηι βΐ αηίπιί 
πιαςηίΐηάίηβπι δρβΛαΙοΗΙιηδ ίηίβοίδδβ ρβΓ 
^Γαηάία νεΛα ςηίΐϊηδ ίηάηί άεΙ>6αη( ^ταηάβδ 
δβηδηδ; Εηήρίάβπι νβΓΟ οηιηία οοπτιρίδδβ, 
ιοο6 — ιοο8. ΡΓοΙοβ^ηπι ΟιβδΙαβ αΐ) ΕηΓί- 
ρίάίδ εαΐηπιηίίδ νίηάίοαί:, 1 1 22 — 1 176, ©Ι 
αεπιηΐί ρΓοΙοςοπιπι ίηί(ία ίηΙβΓ δβ βίπιίΐΐίπια 
βαάβηι οίαηδηία αιίςιηβ αάίβ<51α ρβΓάίΙ, 1 177 
— 1247• Είηβ οαηΐίςα αΐ) ΕηΗρίάβ ηάβη- ΙηΓ, ίηίδ^Γα άίδίβί^α βχ πιηΐΐίβ ίη ηηηη 
πιίδοβηίβ, 1248 — 1297• Ιϊΐ^β Αββοΐιγίηβ 
Εηπρίάβα εαηίίοα, βχ νί1ίΙ)ηδ βαηΐίίβηίδ 
ηηάββηπιε[η6 εοΙΙβ<51α βί ηιοηοάίαδ βίηδ ίπιί- 
Ιαίίοηβ ρηΐεΐιβιτίηια βχρππιίΐ, 1298 — 1363• 
Αά δίαΐβπιπι αάάηΛίδ ροβίίδ ΑβδοΗγΙβί νβΓ- 
δηδ ίηήηίίο ροηάβΓΟδίοΓβδ Εηπρίάβίδ βχίδ- 
(ηηΐ, αάβο η( Α6δε1ΐ3τ1ηδ άίεαί άηοδ ίρδίηδ 
νβΓδηδ ρΐηδ ροηάβήδ 1ιαΙ>βΓ6 Εηήρίάβα (οία 
άοπιο εηπι Οβρίιίδορίιοηΐβ, 1378 — 1410. 
Βαεείιηδ Αβδείιγίηπι νίείδδβ ίηάίεαί, 141 1— 
1473• Εί βΐ είνίΐαΐί άβ ΓβάίΙη ^^ΓαΙηΙαίηΓ 
Οΐιοπίδ, 1482 δςφ ; Αβδείιγίηδ δοΐίηηι δο- 
ρΐιοείί εηδίοάίβηάηηι άαΐ, άβίηάβ αΐ) ίηί(ία(ί3 
εηηι εαηΐίΐιηδ β( (αβάίδ δαειίδ αά δηρβΓΟβ 
άηείΙηΓ, 1515— 1533 

ΑΙ<Γχΰλον ηοπιίηαίίπι ρβΓδ(:ΐΓίη|^η(ητ νβΐ 
7Γα/>φδοΟι^αι Ηαβ ίαΙ>η1α6 

*Α'γαμέμι^ων{^. 104) Καη. 1276; (ν. 109) 
Καη. 1285; (ν. 1 1 1) Καη. 1289; (ν. 
544 ?) Αν. 1239 
Γλαι/κό; ίίοτνι^ύί, (ίη 29) Καη. 1403» 

(ίΓ. 3ΐ) 15^8 
*Ηδωνο{, (Γγ. 5ο) Αν. 276 
"Εττ* έττΐ θήβαί (ν. ι χι) Υβδρ. 153^* 

(ν. 42) Ι^χδ. 1 88 
θρ^σσαι, (ίη 27) Κ. 1294 
*ΐ6^ίαι(?), Κ. 1274 
Ανκουργί/α, ή τ€τρα\οτγΙα, (ίη 55) ΤΗ. 

135 
ίίυρμιϋόνα, Αν. 8ο8 (ίη 135)» 14^0» (^γ. 
136) Καη. 99^» (ί»*• 127) 1264, Εεεί. 
392, Ραε. 1 1 77 (ί^• ΐ3θ) 
Ι^ώβη, (ίΓ. 148) Αν. 1247» (^Γ. 147) 

Καη. 1392 
Τ[ρομηθ€ύς Α€<τμώτηί, (ν. 998), Ραο. 320, 

ν. 59» Εφ 759 
20^7^» (ίτ. 22θ) Καη. 1287, 1291 
Τή\€φα (?), Καη. 1269, 1270 
Φιλοκτήτης, (ίη 233) Ι^^ιη• 1383 
Ψυχα-γω^οΙ, (ίη 256) Καη. 1264 
Ανσ*β»ΐΓ0β: οί δ^ λίγουσιν μύθους ^μίν 
(ίϋάίείΐιηδ) οίν ΑΙσώνου τι '^ίΚοιον ν. 566 
η1)ί οΛοΓβπι ςηβηάαπι ΐΓΟ^οβάίαβ (αη^, ηοη 
ροβίαπι, ίηβρίβ ίηάίεαΐ: ΚίεΙιίβΓ ; άμαθ^^ί Ιίφυ$ 
ούδ* Αΐσωτον (ί. β. τού$ ΑΙσώτον λ07οι;ϊ) 
τ€'»•άτηκαι (αδδίάηβ Ιβ^ίδΗ ηί Ρΐηί. 
ΡΙιαβάη 273 α) Αν. 47» 5 ^ ΑΙσβίίΓον Χάγοίί 
έστΙν \€'^6μενορ δη τι τ^ άλώτβχ' ώϊ φλαύ' 
ρω$ (εηηι άαηιηο 5ηο) ίκοινώνησ^μ άετφ (787) ΑίτΐΌ- -Ακίστωρ ψντψ Αν: 651 (&<! ςτι&6 8€ΐιο1. βτ4 &αφω9 
άρ€Ύίθ€σαιΐ' ΑΙσώτψ τούί Χίτ^ουτ καΧ τοντοτ 
τ^ Ίταρώ τψ Άρχιλόχφ \€^6μ€¥αι^ καίτοι 
τρ€σβντέρψ ΛτΓΐ: €οη£. Ηβπηοβ. Ργο^τοιο• 
φαίναιηα», τούτφ (τφ μύθφ) χρι^σάμ^ιτοι καί οί 
αρχαίοι, Ήσίσδοι μ^ τ6ρ τ^ϊ ά•ηδόι^οί ΐΐιτύ», 
'Χρχίλοχοίϋτόρ τη$ά\ώΊΤ€Κ09. όνομα" 
^ιαηαι δ^ άιτό τώτ €ύρ6ρτωι^ οΐ μέτ Κύπριοι, οΐ 
9έ λιβυκοί, οΐ Μ Συβαριτικοί (Υβδρ. 14^7» 
1435)) """(ίί^τα 9έ κοιρώί ΑΙσώποιοι λ4•' 
Τοιτχη, δώτι τΰΛί μόθοια Αϊ σ ω τ οι έχρήσατο 
τρίή τά$ σιηΌυσία$ : «( Τΐιβοη. ΡΓΟ^γιηη. 3 * 
«αλοΟντοΜ 9^ λίσώίηωι. καί ΑιβυστικοΙ ( Α65εΗ^ 
6*. 113^) ^ Συβαριτικοί τ€. καΐ Φρ&γιοι καί 
"ΚιΧίκιοι κΰΛ ΚαρικοΙ, ΑΙ^ύΊΤΤιο^ καΐ Κύττριοι' 
ϋίρ δέ μηδεμία ύτάρχτί προσθήκη 
σημαίνοντα ^ό '^4νο%, κοΐΡθτ4ρ»ι τόρ 
τοιούτον ΑΙ<Γώιτ»ον κα\ουμ€ν) — ΑΧαηΛ- 
νον βΧ€θύση τΐ9 ύΧάκτα κύων Υβ^ρ. 1 402 : 
Αϊσωτθ9 οΐ ΑέΚφοί ιτοτβ φι4ληρ έίΓγηωντο 
κ\4φαι του θ€θΰ^ 6 δ* ίΚβξΈν αύτοίί ύη 6 κάν- 
θαρόί τοτβ Υβδρ. 1447 (^^ ^^^ ηαηηΐΐοηβιη 
ρ1τιΐΊΐ>ιΐ5 6χροηί( 5ε1ιο1ία5ΐ69 αά 1ι. ν. 6ΐ αά 
Ραε. 129 • φΛ<^^ αυτόν έλθόντα ποτέ €ΐί τού^ 
Α€\φού9 άίΓοσκωφαι αύτούψ^ δτι μ^ ίχοΐ€ν 
Τ^Γ, άφ* ^$ έρ^αΙ^όμενοι διατρέφοιντο, άλλα 
ΊΤ€ριμένοΐ€ν άχο των θεού θυμάτων 9(α^ν. οΐ 
δ^ Δ6λ0ο2 χαλβχι^νίΐντβν ^αλ^ Ι^ρό» τοίί 
Αισώπου σκίύ^σιν ύπ4βα\ον, 6 μέν 2^ ούκ 
€ΐδώ$ τ^ιν έί Φωκίδα φέρουσαν ώρμησ^ν όδόν. 
οΐ δ* έπιδραμ6ντ€ί, καΐ φωράσαντα, Ιβροσυ- 
ΧΙοΛ. αύτου κατηγορούν. 6 δ* έπΙ πέτραν ού 
πόρρω του Ιίροϋ άτγόμίνοί, άφ* ^7 νόμιμον 
^ν τού9 Ιερόσυλου! βιτΓτβΐσθαι, τον π€ρΙ του 
κανθάρου μΰθον αύτόίί διι;γι^ατο) ; Ιν τόισιν 
Αίσωπου \&γοι$ 4ξ€υρέθη {κάνθαρο^) μ6νο$ 
π€Τ€ΐνων έί θεούς άφνγμένοι Ραε. 129 (αΙ)ί 
5εΙιο1. δ λόγοί τοιοϋτ6% έστιν. άρπάΐ^οντος 
του άετοΰ τούτνεοττούς τού$ τ<ή) κανθάρου καΧ 
6 κάνθαρο! τά. ψά. τοϋ άετΜ ^κκΧέψαψ έξεκύ- 
Χισεν ίω$ τοσούτου, ^ω$ ^^β πρ6$ τόν Αία. 
κατηγορουντοί δ^ του ά,ετου προσέταξεν ό Ζβύ; 
τφ άετφ ίν τψ ΰ^οΰ κόΧπαυ νεοττεύειν' 
έπειδ^ι δέ τα φά. εΤχεν ό Ζεύί, περιίπτατο τδν 
Δία ό κάνθαροι. δ δ^ έκΧαθόμενος άν4στη 
ώ» σοβήσων έκ της κβφαΧηί αυτόν καΐ κατ4αξ€ 
τα φά); Χ&γονίΧεξας άστείόν τίνα αίσωιηκ^ 
^έΧοιον ή συβαριτικΌν, Υεδρ. 1259 

Αϊηκιμ: σύ δ4 πάτερ, κτίστορ ΑΧττνοΛ 
Αν. 9*^ (ίηίΐίιιιη Ρίηάαή ΗγροτΰΗαηαϋί άΰ ΗίβΓΟϋβ. Α6(ηα ααΐβιη εοηάίΐα ΟΙ. 
Ιχχνί Ι £ΐιι<51θΓ6 ΌίοάοΓ. II 49> §('Γ3^1>ΟΙ1. VI 
268, 5αΙ>1α(α ΟαΙαηαβ είνί^Ιβ β( άβηοιηίηα- 
Ιίοηβ, ϋ^παϋ Γ6(1ιΐ(^ί8 ρο8ΐ ΗίβΓοηίδ ία(Α 
ριίϋΐίηίβ ίηοο1ί$ Γ6ρ€(ί(3, 65^ 01. Ιχχίχ 4)• 
ΑΙτναΙοτ μ4γισταν κάνθαρον Ραο. 73 (^^ 
δείιοΐ., ςαί βχρίίεαί ρβΓ ύπ€ρμ£^4θη, Ρ1α(ο• 
ηβιη Ιαιιά&Ι 4ν Έορταΐς 

ώς μ4γα μ4ντοί, πάνυ τ^ ΑΥτνιρτ $ρο% Λμαί 
φασι τ9κμαΙρου 
ΜβΜ τρέφεσθοΛ, 

τύα κανθαρίδας των ανθρώπων 4στΙν^ λόγοι 
ούδίν έΧάττου$). 

*Λκα8ι||Μΐα: εΙςΆκαδήμειαν κατιών 
ύπό τοΛί μορίαΐί άποθρ4ξ€ΐ Ν. 1 005 (^^ί δοΗοΙ. 
περί Μ τόν τόπον ήσαν αΐ δντως ΙεραΙ ίΚοΛΜ 
Η}ς ^00 αΧ κάΧοΰνται |Μ>ρ{αλ* ην δ4 ^υμνά- 
σιον) 

'ΑκΙο^τ«»ρ : ί§ΊΐοΙ)ί1ί5 ροβία (Γο^αιβ, αιί 
ρ€Γ6ξ^η3πι οΗβ^ίπειη αε6Γΐ>ίδ5ίιηθ €χρΓοΙ)πι- 
ν6Γ6 εοιηία, βαιηςαβ 8αεαη αρρβΙΙανβΓΰ α' 
δαείδ δεγίΗαηιιη εοΐοηίδ ςυί ίηΙβΗοΓβιη 
Αδίαιη εο1ϋΙ>&η( (ΗεΐΌά. νΐί, 64 ο< Ι14ρσαι 
πάντας τους Σκύθας^ καΧ4ουσι Σάκαή. Α(- 
(ίεαιη είνίΐα^^ιη 5ίΐ3ί νίηάίεανίϊ, (^υο ηοιηίηβ 
ρεΓδΙτίπβίΙαΓ ίη Αν. ν. 3^» ούκ ών ά.στ09 
4σβιάζεται εϋ οΐ) ρβΓ^πη&ιη οπ^πει» Υβερ. 
Τ2ί Ι ^4νος τΐ9 Ηερο9 πρόί κεφαΧψ*Ακ4σ•το' 
/)θί, ιιΙ)ί βη&ΓΠίίοΓ Μβίαββηίδ Ιοεαιη α^€ΐϋ 
ΦιΧοθύτη (Μβίη. Οο/η. Οτ, η. 75^) 

(ίΤ ΐΓολΤτα* δεινά πάσχω. Β: τί% ποΧΙτηι 

δ* έστΙ νυν 
πΧ^ν άρ εΐ Σάκας ό "ίίυσός, καΧ τό Καλ• 

Χίου νοθόν ; 

6ΐ οΙ)δειιηιιη ςεηιΐδ Εηροΐίδ €[ΐιοςιιβ ίη 
ΑάηΙαΙοτιίηιε, ιιΙ)ί είιΐδ αΙιίεΛοδ 1ιιΐΓηϋ6δ(ΐιιβ 
πιθΓ6δ <ΐ68επΙ)ίΙ, ίικϋεαΐ: εαιη ίΐΐιιηι στι-γμα- 
τίαν αρρείΐαΐ:, νίάβ ΑΛεηαευιη νι ρ. 237 Α 
(ίη Ι ν. 14); 

οίδα δ* * Ακ4στορ^ αυτό τόν στιγματία» 
παθόντα' 

σκώμμα γάρ είπ' άσεΧτγ4ς, εΐτ* αυτόν ό παΐς 
θύρα^ε 

έξαγαγών ίχοντα κΧοιον παρέδωκεν ΟΙνεΐι 
*ηονί Ιι&ϋε ΑεβδΙοΓβιη ροδδαιη ηοΐίδ ρβΓ- 
αδίαιη ; ηαιη (|ΐιία ίοουιη άίχίΐ: ΐιηρυάίεαιη, 
ρΓορΐ6Γ62ΐ δβΓνυδ €ΐιιη ίοΓ&δ βάυΛιιιη Οβηβο 
(εΕΓεεπδ ρυΙ)1ίεί ειιβίοάί) ίΓοιϋάίί: αηΐβ 
νίηΛϋΐη.' (788) ΑΧέξανΒρο^ » Α ' ΑμνκΚαι Αλέξανδρος : κρείττω δώρα τΟν 'Αλι^ 
ξάνδρον λα/3ε(ΐ' Αν. 1 1 04 

ΆλιμΑυς: δ^μο$ 0ι;λ^5 Λ€θΐ^ίδοϊ δεαιη- 
<1αιη Βειηόδίΐι. 57» ^ ιτΑ^β «αΐ τ/πάκοιτα 
στάδια αΙ) ΰΓΐ)ε. *Αλ4Μνκτά£€ ΑΗιητιη• 
ί β ιη ν6Γ5ΐΐ8 Αν. 49^ 

Άλκαΐοβ: ΐ€^ϋΙ>αΙαΓ ντι1§^ο Τ1ιε$χη. ν. 
102 6χ Αήδίορίι&ηίδ Β3^ζαη1ϋ α)ηίε(51ιιπι : 
νΜβ αοΙη. ογ. αά 1. ΑΙοΛβί νβΛα ιταρφ- 
δ€Ϊται Αν. 1 4 ΙΟ (δυηΐ αηΐιειη ε ίτ. 53 ^• 
Α. ΜΕ(ί:Ηί&ε: 

δρνιθΐί τίνα ο7δ'; ώκ€ώ^ω γαρ άπό τεράτων 
ηΧθον ταιΆοΐΓ€$ ΊΓθΐκΐ\ύδ€ίροίταννσίΐΓΤ€ροι) ; 

εΐ ίη Υεδρίδ 1 234 (Αΐε&εί νεΓδυδ ίΐα είΐ&ηί 

ΟίΐίδΓ. &ά Ηερίιαεδίίοη. ρ. 2 75 βί Ηεπηίΐηη. 

είειη. άο6ίτ. ιηείΓ. ρ. 363» ιηείΓΟ αεοΗοο ; 

ώνθρωφ\ ούτος ό μαΐρ6μ€Ρ0$ το μέ^α κράτοί, 

άντ ρέψεις Ιίτι τάν ττόλιν* ά ^ (χεται (>ονα$). 

'ΑλκιβΜίδηδ, 6 Κ\€ΐρίου: 6&11>ιι1ίειη 
είυδ ΟΒτριί Υεδρ. 44 (εοηί. ΡΙαΙαΓοΙι. ΑΙοίΙ), 
1 τ-β δέ φωνξ καΐ τ^ν τραυΧότητα έμιτρέ- 
\ί'αι λ^οι/σί, καΐ τφ Χο,λφ τιθανότητα ταρα- 
σχείν χάρνν έττιτέΧζΛσαν' μέμνηττα δ^ καΐ 
ΆρκττοψάΜψ αύτοΰ τηί τραυΧότητοί καΐ 
"ΑρχίΊΓΤος τον υΐον το9 Άλκίρβλάδον σκώτττων 
*βαδΊ'ζ€ΐ'^ φησί * δίΛκεχΧιδώς, θοΐμάτιον ίΧκωι^ 

χύνως μάΧαττΛ τφ τατρί δόξα* έμφερήί, 
κΧα^αυχενίύεταί τ€ κΰά τραυΧΙξ^ημ, 

νίάε Μείηείίε ίτ. οοιη. ιι'ρ. 7*8). Ιη Καηίί 
ν. 1422 Ι>ίοη3τδτΐ5 £ιιήρίάεπι εΐ: Αεβεΐιγίτπη 
ίηΙεΓΓΟβαΙ ττερΧ *λΧκιβιάδου τίν ίχετον 
Ύνώμψ έκάτερος ; τι νόΧ^ς ^άρ δνΰττοκβΐ' νοθεΐ 
μέν, 4χθαίρ€ΐ δ4^ βούΧεται δ* (χειν ('ςιιαε αά 
αΙίεΓαιη ΑΙείΙϊίαάίδ ίαςαιη τείεΓεικΙα ειιηΐ. 
ΑΙοίΙίίαάεδ εηίιη ΑΛεπαβ τεάϋΐ ΟΙ. χοίϋ 
1 ΕΓοΙιοηΙε ΕαΛειηοηε άίε χχν™° Πιαι^ε- 
Ιίοηίδ. ΤεΓίίο.ροδί ιηεηδε δίνε ίηίΐίο ΟΙχπιρ, 
χοίϋ 2 Αηϋ^εηε αΓοΙιοηΙε ΑΐΙιεηίδ ίη Αη- 
άΓαιη δοΐνίΐ εΐ ραυείδδίπιίδ ιηεη$ίΐ3ΐΐ5 ροδί 
αΐχΐίεατε δε ρπιείιιηι εοα<51ιΐδ 6δ1 δΐιίΓε<51ίδ ίη 
είοδ Ιοευπι χ ρΓ»εΙοήΙ)ϋδ, ίρδε αηΐεηι ίΐεπιιη, 
δροηΐε Ιαηιεη, εχηΐ Μίί ίη ΟΙιεΓδοηεδίπη. 
ρκιτζδΟΗΐνδ αά 1.) 

*Λλκ|Μΐ{νη: το δ^ ττρο^δοκησαί σ οι*'Κ 
άν&ητβ» ύη δοΰλοι ών καΐ θνητ^Μ *ΑΧκμήρη9 
^σ€ΐ Καη. 5^^ ; Ι^Αεε ΕΗοηγδίΐδ Χιαιίΐιίαε, 
ςυαε Οίοηχδο τ^ύάϋ Χ&ηϋιί&δ ν. 5^3 ^^^ 
ιτώδ &ν *λΧκμήριΐ9 έ^ώ νΙδ$ ^^νοίμψ δοδλο* 
οίμΛ κοΧθνψίί9(>^\ 'Αλφϋόβ: δΐΓ8.1>ο VIII 353•'^<'^^ ^ ^^ 
τξ Πισάηδι τό Ιερόν (Οΐ5τπιρί8.), νρ6σκ€ίηΗ 
δ* άΧσοί άΎριεΧαίων, έν φ τ6 στάδΐϋΡ' ταραρ- 
ρεΐ δ* 6 ΆXφει6^^ έκ τη$ * Αρκαδίας ^<αν έτ 
Ύ\)ν ΤριφυΧιακ^ν θόλαττΛν. *ΑΧφβιόν τνέων 
τρέχει Αν. ιΐ2ΐ, Ιι. ε. οηΗεΙιΐδ ςη&δί αρυά 
Αίρΐιειιηι αίΓδα εειί&τεί, δγηιπιαείιο αηε• 
ΙοΓε, ώσεί όΧυμηακ^ βταδιοδράμοί ; &τι(, $1 
υί(ΐ3τηιο Αάεδ, ναρά Γ6'ΙΙ<ΐ'δι{ροι/(Νειη. ΐ. ι) 
άι^Λτν€ΐψΛ σεμνών 'Αλφϋου 

*ΑμΛ%6¥η' τους * Αμαζόνας Α$ Μ^ρ 
ί^ραψ^ έψ ίττων μαχομέναι ί,γ&. 678, υΐή 
δοΐιοΐ. ιτοικίΧη οτοά ' Α θήνψτιν οΰτω Χε^ομένη 
Ζιά, τ^ιν ένοΰσαν '^ραφην. ίνθα τεποίηκεν 6 
'Μ.ίκων τ^ν * Αμαζόνων μάχην. 0£ ΤαγΙοΓ, 
Ζλ?. 1,γ5ία€, ρ. 686 

* Α|Μΐι|τ(α< : &ε<ιΐ]&Ιί8 Αήδ1:ορ1ΐ3ηί3, ςυο- 
εηπι Ώοη ηίΐιίΐ εί δίηιαΚαΙίδ ίηίεΓοεδβίβδε 
ίηΐεΐίει^ίιιτ ε Κ&η. ν. 1 2, υΙ)ί Ι^αίηίοηιπι 
δίιηίΐίαιηςιιε Ηοπιίηιιηι άί(^ειϋδ εΐ ίηδτι1δί$ 
5εηηοηίΙ>ΰδ ήδΐιηι δρε<^^οηιιη εαρίοδδε 
άίείΙυΓ. €οηϊπι ρειίιοηοήήοε Αΐΐιεηίεηδεβ 
άε εοηιίαι είαδ νίΓΐηΙε ίαάίοοδδε νεί εο ίη- 
ΙεΙΙε^ίΙιΐΓ ςιιοά Κόΐ'τον είιΐδ ε( Κωμαατά» 
ρπιε Αήδίορίι&ηίείδ ίαΐκιΐίδ ρπιεπιίο οπιοτ 
νεηιηΐ:. ΙΙΙίιΐδ ςιιιαπι άίχί δίπιαίΐαΐίβ ίηάίαυηι 
δαρειεδί εΐίΐΐιη ιιρυά Αηοη]ηΕηαπι ίη νί(α 
Αήδ1;.ορ1ΐ2ΐηίδ ρ^^ χχχν τΑ μ^^ν τρωτά διά. 
ΚαΧλιστράτου κνΧ ^ΦιΧων^^ καθί^ δράματα 
(ΑΗδ(ορ]ι&ηε5), διό καΐ (σκωπτον αυτόν 'Αρι- 
στώνυμός τε καΧ ΆμειψΙαι τετράδι αυτόν 
Χέγοντες 'γε'γονέναι, κατό. τ^ν ιτϋψοιμίαν, 
ώς Αλλοι; τονουντα. Ρ&1)ΐιΐ£ΐπιηι είαδ ίίΐαΐί 
δΐιρεΓδοηΙ δερίεπι : Άνοκοτταβίζοντες ( ΑΛε- 
ηαε. Χ ρ. 4^6 Ρ, χν ρ. 666 α); Κατεσθίων{'!) 
ΑΐΗεη. νΐΐ ρ. 316 β ; Κόννος, ςυ&ε ατεΚοηΙε 
ΙδαΓεΙιο 1ι. ε. Οΐ3πηρ. Ιχχχίχ ι Βίοητδίίβ 
υΓΐ)3ΐιίδ αηα αιπι ΝαΒίόηχ εΐ θΓ»ίίηί Ργϋηβ 
δεεηηάο ρΓ&ειηίο οηιαία εδδε άίεΐΙιΐΓ-^ 
Ενμασταί, (^υαπι υηα εατη ΑΗδΙορΙιαηίδ 
Ανίόϋί εΐ ΡΙίΓγηίοΗί Μοηοίτορο ία οειίαπιεη 
εοπιπιίδδαηι ρΗπιαψ πιεηιίβδε ρηεπιίαπι 
άοεεί 8ε1ιο1ί&δ^ ίη ατ^απιεηΐο Ανίηιη; 
Μοιχοί 6ί ΧατΓφώ ε1 Σφενδόνη 

"Αμμων : κούκ ές ΑεΧφούς ούδ* ώί "Αμμων* 
ΙΧΘόντες 4 κει θύσομεν Αν. 619; ^σμεν δ' 
ύμΛν'Άμμων^ άεΧφοί, Αν. 7ΐ6 

ΆμΰκλοΑ: κΧέωα (κΧεΙουσα) τόν Άμιί- 
κλαις σών (θεόν) Κ ε. *ΑπόΧΧΜ, 1^γ5, 
1299 (789) ^Αμυνία^ Άιητι/χαχοί *Αμνν(α§: ατβάίΐοΓ δίτερδίαάαβ Ν. 31 
τρ€Ϊί μι^οΛ διφρίσκου καΐ τροχού^ Ά|ΐνν{φ: 
ν. 1239 ίηξ[Γ6(1ϊ(ιιτ ρ^Γδοηα ειιιη είιιίαΐίοηο 
ΧτΛξίοΛ 

Άμ.νν{αβ 6 Προι^άτου : α εοιηίεί5 ηοΐα- 
(115 α( ιηοΐΐίδ, ςΐοήοδαδ δγεορίι&ηία (Οπιΐίη. 
ΣίριφΙοα ίτ. 8). ΝυΙ). ν. 68 1 δ^^• ΟΛΓρίΙπΓ 
(αηκ^ααιη δειλοί καΐ μαλακοί, ή ^Αμυρία 
ροΗιΐ5 ιηιι1ί€Η5 ηοιηίηβ &ρρ€ΐ1αηάιΐ5 ; ίη 
Υβδρ. 74 ΐΑπκ^ιιαιη αΙεαΙΟΓ {ψιΧόκυβοί), {({ηοά 
ί§;ηοιηίηίοδτιιη 1ιαΙ>€ΐ>α1αΓ α Οπιεείβ ^^ Ιιοιηί- 
ηαιη €ίΓ€ΐηίηα(οηιιη αί^αο ρ6Γ(1ί(οηιιη ; εί. σω τυρφοροίσιρ άετοίί Αν. 1347 ^^ Αβ^εΐιγίί 
ΝΐοΒε 

Άνακ^ίΜψ: Ιβυκα ίκ€ΪΡο$ κάνακρ^ 
6 Τηιοί, οίτ€^ ίψμονίαν έχύμκτορ (ί. 6. έγλύ* 
και^ϋ») έμιτροφόρουρ Τ€ ιτάχλ/δωτ Ιωηκωί 
Υι. 6. ' ιηα1ί€Γεα1αηιιη ιηοΓΟ ιηϊ(Γ&5 ^ββίαΐηοΐ 
6( Ιοηυιη ίιΐδΙαΓ ιηοΙΙίΙβΓ 56 ^Γ6ΐ>&η(,' 
ΤΙιεδίη. ι6ι 

Άνδροκλήβ: Αηάτοείϋδ Ρίίϋΐ6ΐΐ5ί5 λ 
εοπιϊείδ ρ6Γ$(πη£^1αΓ ιιΐ δείΎΐΐδ ιηοιιάίαΐδ 
(ΟΓίΐΙΐη. ΣεριψΙοΐί ίτ. 2), τγταιρηκώι Ηογ. "&. 
5, εηιιηεηίδεείΐ (Εερίιαηΐίάβδ Γγ. 3» Μβίη. Αβδείιίη. ε. 'ΤΐηιαηΗ. ρ. 67, ρ. 9© €<1• Κ.5ΐε) ; /κ. ωηι. ι ρ. 36); Υεδρ. 1 187 ξυρ€θ€ώμ€α ί\}ΐά. ν. 4^6 υΐ οδΟΓ ροριιΐί 5αρεΓΐ)α5, η&ιη 
Βάεΐ^είεοπεπι, ςαί ραίΓε Γείΐηεηάο μισόδη- 
μο% ί&(51α5 631, νοεαί €1ιοηΐ5 κομηταμ,ννίαν 
ή<51ο ηοπιίηε α( οιηπΐα Αιηχηίαε νίΐία ΐη 
611111 εοηίεΓϊΐΙ: ϊΙ>ί(1. ν. 1267 6 Σέλλον 
<1ίεί(αΓ (ΐιιία ττωχαλαί'ώΐ' βπιΐ (νίάβ 5. η. 
ΑΚσχ£νη«), ίκ τ(α¥ Κρωβΰλου, ε χ €το\}γ\ϊ 
ρο5(6ΓΪ5, (^αοά εοιηαιη (ϋΐί^^εηϋοδ ευπιΙ)&( 
(ε£ ν. 4^6) 651 εηίιη κρωβύΧοί *ηο(1ιΐ5 εοιηαε.' 
ΡεΓ^Ι ρααρ6Γΐαΐ6ΐη είιΐδ εχα^ΐα^ε, ^^ί οΗπι 
εαιη ί.€θξρτζ. Ιααίε εραΙ&ΓεΙαΓ ηαηε ροιηίδ 
ν650&1αΓ (ν. 1268 δς.) : Ιαιη ΙεξίΕΐίοηειη είιΐδ 
ίη Τΐιεδδαΐίαιη εαΓρίΙ, αΙ)ί δεάΐΐΐοηειη Ρεηε- 
5ΐαηιιη εοηείΙ&Γε νοίαεπιΐ (αΙ ροδίεα ίεείΐ 
Οήύν& αρ. ΧεηορΙι. Ηεΐΐεη. ίί, 3» 3^)• 
Εοάειη 5ρε<51αη( Εαροϋάίδ νεηαδ Πύλ€συ' 
ίτ. XI ςυοδ ΪΛηάΛί 8εΙιο1ία8ΐα αά 1ι. 1. ; 

χάμυν£αβ ίκ€Ϊνο$ άμίΚα κΚαύσετοΛ 
&τί 'γ&ρ άΎρϋΛκοί ϊσταται τρό$ τψ μύρψ, 
δτων δ' ίν€Κ€» (τ\€υσ€ κακ6$ ών ^ίσεται. 

1ι. 6. Άιηγηίαδ ίΐΐε ρΓοίεέΙο ρ1οπιΙ)Η, ηαιη 
ίηΐεΐΐ^εΐ (^αοά ηΐδΐίεαδ αη^εηΐο αάδίαΐ 
(ί.6. Γ6 ρπιεοΙαΓα αΐΐ ηεδείΐ) εΐ (^αοηιιη 
αιτίδα ηανί^νίΐ ίη ϋδ ί^^ηανηπι 56 (ίηΐεΐΐε- 
βεΙ).' νίάε ΓΗΐζδεΙιίαπι αά Κ&η. ρ. 448 : 
Β6ΐ:^1&. ωτηηι, ρ. 207 : Μείη.^^η €οιη. ΐΐ ρ. 
138, Ι ρ. 364• Ραυρειίαΐεπι Ιιοπιίηίδ Ηάεΐ 
ίηε6Γΐιΐ5 ροεία αρηά Ηερίιαεβίϊοη. ρ. 36 7 
ούδ* * Κμννίαν 6ρατ€ τττωχορ όντ* (ψ* ^μχρ, 

'Α|ΐννων : £εε1. 3^5 ^^ί δείιοΐ. βήτωρ 
4ιταιρηκώ$ 

Άμψέθ€θ$, ρεΓδοηα αΐ) ΑΗδΙορΙιαηε ήόίΒ. 
Αείι. ν, 47 "^ί 1"*^ΐ^ ηοπιίηε ροβία, ευπι 
βηίπι ηοηιεη δΐιυηι ρΓοήΙεΙαΓ, ρπιεεο ίηΐεΐ- 
Ιεβίΐ 'δεπιίάευδ' 

'Α)Αφ(«»ν: δ6μου9*λμψ[ονοί καταιθάΚώ- 'λι^δροκλεΐ κάί Κλεατ^^κβι, αΜ δοΐδο Αύΐ6• 
ηίεηδεδ ρεΓδίΗη^Ι Οοπιίειίδ (^αοά θ€ωρΙα9, 
εαηι ίαεήΐ ΙιοηεδΙοηιηι εΐ ρΓορ6 ηοΙ>ϋίυιιι- 
Ιιοιηΐηηηι πιαηαδ, ίη Ιιοπιίηεβ &1>ί6<51ί55ίηΐ05) 
^ηαΐεδ επυιΐ Αηάτοείεδ εΐ 01ί8(1ΐ6η65| 
οοηίεΓΓεηΙ 

Άν8ρο|Α4$α: ήΐία ΟερΙιεί (^υί 6&πι εείο 
εχροδαίΐ, ΤΙιεδπι. 1056 δ^• ; στ^ρυεΐο^ ύΊΓ€ί^ 
λ»σ6 Π6^σ6ΐ>} έκδραμώρ δη δέΐ βί€ 'γί'γρ€σ0' 
^λνδρομίδαν, ΎΥί. ΙΟΙ2 Ιι.ε. 'δΐ^ιιπιοε- 
οαΐΐε πιίΐιί άεθίΐ Εαηρίάεδ α( (^ιιί Ιαπκ^ιι&ιη 
ΡεΓδεπδ ρΓΟοαπτεπΙ, οροΛεΓε πιε (Μηβδίΐο- 
εΐιαπι) ϋεπ Αηάτοπιεά&πι :' αυτΎΐ 4στ)9 
Άψδρομέδα τοΛί Κτ^φ^οη ΤΗ. 1 1 13 (£υΐΊρί<1ε5 
5ε}τ1:1ιαηι αΙΙοςηίίιΐΓ). £ία5 ραιΐ65 €χ. Αη» 
άτοψΜαία Εαηρίάίδ εχρΓεδδΟδ 3^( Μηβδίΐο- 
οΐιαδ ίη εαάεηι ίαΙ>αΙα, ιοί 2 — ιιΐ2; άτατί' 
'/ράσκορτί βΚΗ, Ηιρ *λρδρομέδαρ Κ&η. 53» 
νίάε ΑΓ^πιεηΙαηι Καηαηιηι ρ. 5^3 ι^οΐ• 5 

Άντέθ€θ« ΤαργρΎ6θ€Ρ ΤΗ. 898 

ΆνηλΙων: £<!. 1044 ΡαρΗΙ&^οηί <}ΐιί 
άίχεΓαΙ * έ^ώ 'γάρ άρτΙ του \έ<»το$ €ΐμί <γμ ' 
Γεδρο'ηάεΐ Όειηαδ * καΧ Ίτων μ* έ\€\ήθηί 
Άντιλ^ν Ύ€γ€ρημένο$* ; αΗί ηοΙαΙαΓ α δείιο• 
Ιίοδίε αϊ τονηρ6$ καΙ χοΚυτρά'γμωρ 

Άντ£λοχοβ : *λ.Ρτί\οχ άτοίμωξάρ μ« τον 
ΤΜθρηκότοί τ6ρ ζ^ίαντα μαΧΚορ Εεοΐ. 59* 
(ρ&Γοάία εχ ΑεδεΗγΗ ΜγηηίάοηίΒηί) 

Άντ£μαχοβ : *λρτίμαχορ τ6ρ "ίΤακάδΐΛ 
Αείι. 1 150 (ίΐα αρρείΐαΐυδ ^^ία 1θ(ΐυεη5 άτ• 
ετιπίδίαηΐεδ δαΗνα οβρει^εΓε δοΙεΗαΙ, ^€ΐδ^ 
Ίτροσίρραινε τού$ σνρομι\οΰντα$ διαΧί^όμ^ροί, 
δΟΗΟΐ») : ηιαίαδ ροεία Ιγήεαδ {μ4\€θί τωρ 
μέΚέωρ τοιψ-'ίιί); δΟΓάίάαδ εΙιΟΓε^πδ ιΗ., (^υβπι 
πια^α ευπι αεεΓΗίΙαΙε άίήδ άενονεΐ εΐιοηιβ 
ροείαε ηοπιίηε, (^αοά εο ιηηηεΓε ίιιη^6η5 
(ΟΙ. Ιχχχνίίί ι) ίρδαπι αά ερηίοδ δοΐίβηιηβ» (790} ^Αντίφόίν- *Αρ7^ίί>9 ινίΐανεήΐ: ; ορΙαΙ(ΐυ6 ίη δίΓορΗα εϊ 
ορΚα ϋΐ δρβδ Ιιοπιίηίδ ΓαΙΙαΙαΓ, (^αί 
λ-ήδίορίΐδίηΰΐη βα δρ€ αΐ ιηνίΙαΓβΙαΓ 
ίδβΐ. ΑΗυδ ΑηΙίιηαοΙιαδ ΝυΚ ιθ22 
Γ οΐ) θηλύτητα καΧ ^ύμορψίαν, Ιάβιη 

1;υ1ΐδδ6 νίάΰΙιΐΓ μ^ ^€ΐν κωμψ^ύν έζ 
•05, άε (^υα βςίΐ ΒεΓ^Ιί εοιηιη. ρ. ί^2 
ντιψών : ΚΗαπιηΰδίυδ, 8ορ1ιί1ΐ ήΐίΰδ, 

ΑΛεηίδ οίαηΐδ (ό "Νέστωρ καΐ λο^ο- 
0$ ΡΙυΙαΓοΙι. Υί!:. χ ΟΓαΙ. ρ. 34 Ο > 
ί ρ&αρεΓ εί: ίατηείίευδ : ταρβ ίιτ€ρ 
ψ ων Υεδρ. 1270: ίηΙεΓ οοηνίνοδ ηο- 
ΐΓ Υεδρ. 1301. Φ*λ<ί/)7νρο5 α ΡΙαΙοηε 

αρ. ΡΙαΙαΓοΙι, 1. ο. ρ. 833 ε (Μείη. 
Ι ρ. ι8ο, II ρ. 651) 
Ίται^λη : ώ τταμβασΐΚα* Άιταιόλη 
1 151 υΗ 8ο1ιο1. τέΊτΧακατ 6νομα δαί• 
σωματονοιησαί αύτήρ* ΟοηΤεΓΐ ΒεΓς- 

ϊς. 634 δίΙΦ 

Ίτατουρνα: ΑραΙιΐΓίοΓίιιηΓεδΙΟδίϋεδ 
όρτΓΰΐα, άνάρρυσιν^ κονρ€ώτιν α§^εΙ)αη( 
ίεηδεδ πιεηδε Ργαηερδίοηε, υΐ 1ΐΙ)εΓθ5 
ΟΓε αηηο ηαΐοδ ίη ρΙίΓαΙπδΐδ ΓεείρεΓεηί:. 
ί άϊε οοηνεηίεΙ)αη1; ευΗαΙεδ αά εριύαδ 
αδδε ίηδΐοϋδ νεδοεΙ)αη1:υΓ, αϋεΓΟ δαοή- 
ηί: Ισνί φρατρίφ εΐ ΜίηείΎαε: ίεΓίίο 
δ ραε11αδ(}ΰε Γε€ίρίεΙ)αηΙ:. ΡΠϋ αυΐιειη 
ΓΪΙ^υδ αά ρΙΐΓ&ΙοΓεδ (1αοεΙ)αηίαΓ ςαιη 
ΙΛίπια, ςαί νίΛϊιη&ε ραιίεδ αοοίρίε- 

δοΚοΙ. αά Καη. 79^• Μυΐΐα αίϊίοίε- 
Γ α ρ1ΐΓαΙοήΙ)αδ ονειη ηίιηίδ Ιενειη 
ιΐεδ, ίΓ. 163: τά κρέ* ^^'Αιτατονρίων 
αστροΊΓοΐ^ διδοϋσαι Τ1ι. 55^• Α ρ α Ι α Γ- 
α ΙεΓίίο άΐε α§εΙ)αηΙαΓ ευΓδτΐδ ε(ΐαεδΐΓε5 
Γε δοΐιοΐ. αά Ραε. ν. 901. Νοιηεη 
η εδί αΐ3 α ε1 τατ^ρ δίνε πάτρα = όμοιτα- 
. "Ηρα φα^ξίν άλλακταϊ έζ * Αττατον- 
Αοΐι. 146 Ιερΐάε άε δαάοεο, δΐΐαΐοίδ 
:υιτι τε^δ ήΐίο, (^αί ^ααδί ΑΛεηίεηδίδ 
ηαΐυδ δίί 

.ιτόλλων: χρυσολύρα^ Αήλον δ$ (χ^α 
ΎΥί. ^ι6; τόν Εύλύραν (δίηε δαΙ)δ1:.) 
υσα Ύ\\. 969; ^ φορμικτάί *Α ιτόλλων 

232; δαφνοτώλι^ί Γγ. ΐηο. 154» ^^^ί- 
1 ςεήΐ ίη οαρίΐε, Γαπιυΐυδ Ιονίδ Αν. 
ώ χρυσ6θρον€ ιΐ). ^ξο (ηίδί ίΙ)ί ΜοΟσα 
ί^εηάαιη); ώ φΙΧ Άπολλον σα$ άττό- 

φαρέτραί ΊΙυθωνί δίφ Έ(\. 1273: <3 
γγ βτα^β νίκην Τ1ι. 97^» έπΙ δ^ (ΐίάλε- 
Ηδυμον (ςειηίηιιιη Βίαηαε) ά-γέχορον Ιηιον 1.γδ. Ι28γ: τον Άμύκλαα σιον 1^γ$, 
1299; ^Ι^Φ^ ΜΟ» αΰτ€, Φοΐβ* Αναζ^ Α'η\ΐ€, 
Ει;ν^/αν ίχων νψικέρατα Ίτέτραν Νυ^). 595 — 
598 ; "ΑίΓολλον 6ί ΊΓου Δ^λον -^ "[Ιυθων έχ€ΐί 
Κ. 659 (Αηαηίί νεΓδίΐδ δίε εοηΐίηηαίιΐδ ^ 
"Νάξον ^ ΜίΧητον ^ θ€ίψ ΚΧάρον, ϊκου καβ' 
Ιερον ή Σκύθα$ άφίξεαι) ; "Ω Φοΐβ* "ΑιτοΚΚον 
Αύκΐ€ (α \ύκη = \νίχ) Έζ^. 1240 (εχΕηηρίάίδ 
Τ€ΐ€ρΗο)\ μαντ(ΐο$ * Αν άλλων Αν. 7^^» ^"^ 
Φο'ίβο$ ίλακ€ν έκ των στεμμάτων; ΡΙιιΙ. 39 
(α1)ί δείιοΐ. δτί στεφάνην ίστετττο 6 τρίπον^^ 
έφ* ου καθηστο ή Ιίυθία) ; δίπιίΙίΙεΓ Ίτυθικτ^ν 
σάσαί δάφνψ ν. 213; τταρ^ Διο$ λαμβά,νεί 
τού% χρησμούί ΗεΓοεδ Γγ. ΧΙΧ; τφ Αοζίφ 
(ή. ε. τφ Άτόλλωνί λοξά (οΐ^δοατα) μαν- 
τευομένφ) 6$ θεσπιφδεΐ Τρ/ιτοδοί έκ χρυσηλά- 
του ΡΙαΙ. 8 : είαδ ΟΓαουΙιιπι Ι,αίο άαΐαηι άε 
Οεάίρο, δν νρίν φΰναι μ^ν άπόλλων ίφη 
άίΓΟκτενείν τόν νατέρα Καη. 1184; φράξου 
*Ερεχθείδη λο-^ίων όδόν, ην σοι * Αν άλλων 
ϊαχεν έζ άδύτοιο διά τρινάδων έριτίμων Ες. 
1015: έσμ^ν δ' ύμιν.,.Φοΐβοί *Ανάλλων Αν. 
7ΐ6: χρησμοί δρ ναρά. τάν6λλωνο$ έξεγρα- 
φάμψ Αν. 982 (οοηί. δορίι. Τιαοΐι. 1 165) : 
τοιάδε κύκνοι ϊακχον 'Αττόλλω Αν. 77^ (^^ 
εϊυδ θεράποντες ; οοηΓ. Ρΐαίοη. ΡΚαεά. 85 α) : 
ώ δέσποτ^ Αναξ, '^εΧταν ά'^υιευ, τούμου νρο- 
θύρου νροπύλαιε Υεδρ. 875 (οοΐυπιηαε αουπιί- 
ηα(αε, υ1 οΙ)ε1ϊδθί,ίοπηα αηϊε ίαηααηι ροδίΐυδ : 
οοηΓ. ΤΗεδπι. 4^9^ ί Ιατρά$ καΐ μάντι$ ΡΙαΙ. 
II : είθ* ά,πάλλων Ιατρά$ γ ων (δί τε 
νετα εδΙ πιεάίουδ), Ιάσθω' μισθοφορεΐ δέ 
Αν. 5^4 5 "Αχολλον άποτράναιε^ του μαν- 
τεύματοί Υεδρ. 1 6 1, του χασμήματος Αν. 
6 1 ; "Ατϋλλον άποτράπαιε μά Δέ' έ^ώ μίν^ 
οΰ ΡΙαΙ. 359» ^54^ (^ναξ "Απολλον Ραο. 
238; ώναξ "Απολλον του νέφου$ Α\. 295» 
Ανα| "Ατολλον καΐ θεοί Ρΐϋί. 43^. ΡεΓ 
ευπι ίτίΓαηί νίπ, ν^ι τόν Άτόλλω Εφ 94 1» 
ΝυΙ). 372, Αν. 47©, 479» Ι-Χδ. 465, Καη. 5», 
Εεοΐ. ι6ο, 659. 68ο; μάτίν Άτόλλω Αοΐι. 
59, ΙΟΓ, Εφ 14, 875, 1041, ΝυΙ^. 732, Ραε. 
1 6, 6 1 5, Αν. 263, 439» ^-Χ^. 93^, 94^, Τ1ι. 
269, 74^» Ι^αη. 5θ8, ΡΙιιΙ. 987 : ρεΓ ευηάεπι 
πιυΙίεΓ ίηδοΗΐε Ι^γδ. 917» ^^η. 508, Εεο1.63ΐ 

•Αρά : *Αρα$ Ιεράν (ΑΛεηίδ), ΗοΓαε 
ή•. 8 

ΆργιΙοβ: Ατβίνί ραεί αάνεΓδαηΙιΐΓ εΐ 
αυχίΐίί ηίΐιίΐ ρΓαεδΙαηΙ αά ΗΙ^εΓαηάαπι άεαπι, 
δεά άυάιιηι άεήάεηΐ ΑίΛ^ηί^ηχ^χ εΙ Ι,ααάα^ (791» 62 'Α/5γ€ΐ09- •Αρι,στοφάΰης Ρίόΐιίοχ \>ύ\ο ρΓβδδΟδ, (^αία αΙ) υΐΓίδςηβ 

ιηβΓβηΙαΓ δΐΐρβικϋδΐ Ραο. 475 — 477 • τρ^^*- 

ιηνμέν*Αρ'γ€ίουί φί\ου$ ημίιν ιτοΐΐΐ (Κλ^ωΐ') 

Ε€[. 466 (υΒί δοΐιοΐ. 4τγΙ β\αβ^ τψ Λ-όλεωϊ 

Ι'ήΐ' Ά/τ/β/ων ^ιλ/αί» νρο^€νων ού \ανθάνΐί με 

^7Γ€ί<τασθαί τρ6$ τούί ^Αρ-γείουί νείθωΐ' τ^ρ 

'όΧιν, Ίταρρησίαν β/ί τό συγγενή σθαι τοΐί 

ακεδαιμονίοΐί έαυτφ τηριττοιούμενοί) :Άρ- 

€Ϊοι φώρα Αηα£^Γ. Γγ. ΧΧΙΙ, δυΐά. ένΐ 

ύν ΊΓροδή\ω$ ΤΓονηρών^ οΐ Ύά,ρ Άρ•γ(ΐοι έπΙ 

^οπ^ κωμ^δουνται 

Άργ(ΐθ5 άμαθ^$ άλλ' 'Ιεράννμοί σοφοί 
οοΐ. 201 1ι. €. ΪΓοηίοβ, *ΑΓβ[ίνιΐ8 ρηιάβηδ 
Λίδ 6δΙ δΐυΐΐυδ, ΗίβΓοηγιηαδ δΐιιΐΐυβ 
Γϋάβηδ 

*Άργο5 : Πε/οσβύί ■η-ρόί'Άρ'γοί ναυστολων 
χ ΕαΓ. ΑΫί^^^ο??ι€(^α) Τΐι. ιιοι ; Μ-^υτττοί 
αρΎΟί κατασχών (εχ ΕιΐΓ. ΑιχΗεΙαο) Κίΐη. 
ΐ2θ8; ώ ττόλΐί "ΑρΎου^ κλύεθ' οϊα Χέ^εί 
(ΰχοίαιηαΐίο εχ Ευήρ. ΤβΙερΗο) Ε(ΐ. 814, 
ΡΙιιΙ. 6οι — όΰκονν έν "λρ'γα μ* όΐα νράττ€ί 
{Κ\έων) \ανθάν'€ΐ Ε({. 465 

["Αργοδ]: τ^}ν του ΊΓανόιττου δίψθέραν 
^ρημμένοί Εοοί. 8θ 1ι. β. του τ^ν "Ιω φυΧάτ- 
τοντοί 

Αργώ, ηίΐνίδ: €ΪΘ* ώφβλ' ^Αρ-γοϋί μ^ 
Ιίιαπτάσθαι σκάφοί (Εαήρίίϋδ Μβάβαε βχοΓ- 
<1ίαιη) Καη. 1382 

'Άρης: "Αρεωϊμβοττόί,ΜαΠΐδ ριιΐΐιΐδ, 
άβ ΓοΓίϊ €ΐ Μΐίοοδο Αν. 835 ; δραμα'λρεως 
μ€στ6ρ...τού$ Έτγγ' έπΙ θήβα$ Καη. ιθ2ΐ ; 
"Αρα δέ μήι.,.μηδ* ΈΐΊ/αλ/^ 7^ Ρ^ι^• 457 • 
β\έπ€ΐν'Άρη ΡΙαΙ. 328 άβ αυάΕοία 

Άρ£γν«το$ : κιθαρφζ6$, υΙος Αύτομένουί, 
*Αριφράδου αδελφός, ΐηΙεΓ ςαειη εΐ Απδίο- 
ρΚαηειη αιηΐείΗα ίηΙβΓοεάεΙιαΙ:, (^ιιοά ίρδβ 
ρΓοήΙεΙυΓ Ε(ΐ. 1277, ηβςαε ιηίηαδ ίη Υεδρίδ 
ν. 1275 511Φ ΙαυάαΙ: ευιη Ιαιηηυαιη άιτασι 
φΐ\ον άνδρα τ€ σοφώτατον, τον κιθαραοιδότα• 
τον, φ χάρα έφέσπετο 

'Αρ£σταρχο$ : άβίεηδΟΓ εΐ: ρΓοριι^ηαΙοΓ 
οΙί^αΓεΙιίαε αοειτίπιαδ εί οΐ^ ίά ίρδατη ρορηίο 
δαίίδ ίηνίδΐΐδ, νίά. Τΐιααχά. νιιι 90 εΙ 9*• 
Όυοειη ίυίδδε α1:(][αε ρπιεΙεΓ οεΙεΓΟδ Εείίο- 
ηεαιη ιηυηίεηάαιη αίΓανίδδε άίΐαάάε ΤΙιεΓα- 
ιηεηεδ αρ. Χεηορίι. ΗίΙΙίη, II, 3, 4^ ^ί^ί^ ^ 
οϋΐη αιιίειη ίη ΡΪΓαεο ίηίβΓ όιτλίται (^αί 
ΕεΙίοηεαπι €θπιπηιηίεΙ)αηΙ δεάίΐίο εδδεί 
ΟΓία, ΤΙιεΓαηιεηεδ^υε πιίηίδ ηη&άήηςεηίο- 
ηιπι εοιηιηοΐιΐδ ίαείΐε 86 (ιιιηϋΐΐιιιη δεάαίιι- πιηι ρΓοπιϊδίδδεΙ, Ατίδίατοΐιαδ ίΐΐηπι δεου- 
ίυδ εδί, νίά. Τΐΐΰογά. νιιι 92, δεά <ιυίΐπινΐ3 
^ΓδίνίΐεΓ δεάΐΐίοδοδ ιηΐΐίΐεδ ιηοΓεραΓεΙ, ηίΐιϊΐ 
Ιαηιεη είΤεείΙ: : πιίΐίΐεδ εηίηι οοηδεηΐίεηΐβ 
ΤΙιεΓαπιεηε πιοβηία άΐηιεπιηί, Τ1ιιιογ(1. 
ίΙ)ίά. \2ΛΆ ο^2Λτίχ\^&ΆΧλ οαπι άοηίΐηαΐα 
άείοεΓεηΙιΐΓ, ΑπδίαΓοΙίϋδ ουπι Ηΐί1ίΙΐΙ>ϋδ, ςιιΐ- 
1)08 ρΓ&είϋίΙ, Οεηοεή ίη αΐδίεΐίπηι δαίίδ ηιυ- 
ηίΐαηι βε οοηίεοϊΐ ΐάί^ιιε ΒοεοΙίδ ηιαία ΓΓαιιάβ 
ρΓοάίάίΙ, νίάε ΤΚυογά. νιιι 98, *Αρίσταρ- 
χο$ δ^... λαβών κατά. τάχος τοξόταί τιράί 
τους βαρβαρωτάτονς έχώρει τρός τ^ν ΟΙνοΎ/ν. 
^ιιοδ Τΐιαογάίάεδ άΐάΐ: δαβ^ίΐίατίοδ πιαχ- 
ίπιε 1)3.Γΐ)αΓθδ, ΙΙ^εΓεδ Γυεηιηΐ; &15 ΑΐΗε- 
•ηίεηδϊΙ)υδ οδαΐί εΙ πιεΓοεάε οοηάαΛί, ϊά 
ηαοά €θ£^οδ€ίπιυδ εχ Αήδίοιρίιαηίδ Τριφά- 
'ληη Γγ. ΙΟ μανθάνορτες τούί "Ιβηρας τους 
'Αριστάρχου πάλαι εΐ τους "Ιβηρας, ους 
χορη-γεΐ, μ^ βοηθησαι δρόμφ, {άθ6ϊ& ΒΜί^τη 
εδί Καεο ίαΐΐυΐα ΟΙ. χοϋ 2 εχραΐδίδ ςυ&άήη- 
β^εηΐίδ, νΐάε ίη ιχ). δεά, είδί ρεδδίηιε άε 
ραίπα πιεΓΐΐιΐδ επιΐ: ιη3χίπιεο[αε ρορηΙαΓεηι 
δίαίιιηι δυΙ^νεΓίεΓε δΙαάυεΓ&Ι, ροδίεα Ιαπιεη 
ίηιρείΓανϊΙ: ιιΐ ίη ραίπαπι τεδβΙυεΓεΙιΐΓ, νίάε 
Χεη. Ηεΐΐεη. ι, 7, 29, ΜεπιοΓ. ιι, 7 ιιΙ>ί οιιηι 
δοοΓίΐΙε (ΙίδδεΓεηδ ίηάαοίΙιΐΓ Ιή^ηία νίΓο- 
ηιηι ίπιρεήο οοηδίίΐιιΐο. βεκοκ €οηιηι, 
ρ. 342 5(1(1. > Εήΐζδοΐιΐυδ Καη. ρ. 232 

Άρν<ΓΤ€£δης : οΓόί περ 'Αριστείδτ} ιτρό- 
τερορ καΐ Μιλτίάδ^ ξνρεσίτεί Ε<ι. 1325 ϋε 
Όεπιο 

'ΑρΜΓτσγ€£των, ί)η•αηηίςίάα : ά-γοράσω τ' 
έν τοις δτλοα έξης Άριστο^γείτορι Ι^γα. 
633 1^•6• ρΓορε ΑΓίδΙοςίΙοηίδ δίαΐυαηι 

[*Αρισ*τοκρ(ίτης]: νί(1ε δ. η. Σκ^λλιος 

'Αριστ68ημο9| Ιιοπιο Γοεάαε 1ίΙ)ί(ϋηίδ, 
Όαείαΐ. ίη 35 

Άριστομόχη : νρός *Αριστομάχην, 
νρος έκείρηρ τ-ήρ Μαραθώρι, καΐ Στρατορίκην 
ούδεΙς έ^χεφεΐ τολεμίζειν ΤΗεδηι. 8ο6 ; ηινι- 
ϋεηιηι ηοηιίηα ηοΐίδδίηια ροηιιηΙυΓ ηοΐίοηιιιη 
Ιοοο Ιιίδ νεΓί^ίδ δϋΙ)ίε(Λαηιηι 

[* Αριστοφάνης] : ηΙίΙυΓ ΟΓε ΓοΙυη(1ο 
Εηήρίάίδ δε(1 δεηδίΐδ ηιίηυδ ίοΓεηδεδ ρΓΟ- 
άηοίΐ, Σκψάς καταλ. ίτ. IV. ΕΓαΙ πιαΙυΓα 
οαΐνίβε Ε(ΐ. 55^» ο^ (ΐηαπι ίοιίαδδε ίητίδυδ 
α εοπιίείδ αε(ΐνια1ίΙ)υδ εΐ ρΓαεδεΓίίηι Εαρο- 
1ί(1ε ίη Βαρΐί3, ΝυΙ). 54^ (εοηί. Ραο. 768; 
Μείηείζ. Γγ. €οηι. ιι ρ. 453)• Α Οίεοηε 
αοοαδαΐυδ {εΙσαγ^εΧΙί^ οΐ) ΒαΙγΙοηίοε οο- ^Κριστοφάνη^ Άριστι;λλθ9 ηιοβάίαιη ίαΐδΐδ επιηΐηίΐ3αδ αραά δβηαΐαηι, 
εΐνϋαίί €ί 3αια(ιιί ρτα€5βη{ώη5 ίίκϋχ ΐιι^ιιΐ' 
ία33^^ εηηι ^ΐ€ ΑίΗαιΐβη^ίί ςΗίάίΡί β356ί εεά 
ρ€Γ€^ίίΐΐέ3^ Εβ^βΓΓΪιηβ 6ναάί(, ΑοΙι. 377 — 
382 : αάάβ ξ,ΟΊ ξ>^(\. Ιη ρ3,Γ3ΐ)35ί Α€ΗαΚ' 
ηεηεϊηηι 6χροηί1:, 56 ιηοάβδίε ΑΐΙΐ6ηί6η$ΐΙ>α$ 
οοηδίΐϊα ορ(:ίιη£ΐ άθάΐ586 ηβ α ρβΓβξ^ήηί» 5θ 
Γ6§^ ηβνβ αΙ) &5$αι(α(οήΙ>υ5 5β άβείρί ρα- 
(ίαηΙιΐΓ ; Ιιίηο ίαιη ΡβΓδαηιιη Γβ^βιη βχ Ι6§[αϋ8 
ί>αε6(1α6ηιοηίοηιιη $εί$άία1αιη αΐΗ& ϋίΐνε&Ι 
ΑΗδΙορΗ&ηϋδ, εΐ €θ5 βδβε νίΛπΓΟδ άΐχΐδδε 
ςυί Κυΐΰδ ροείαε εοηδϋίϊδ αΙαηΙαΓ: Ι,αοε- 
οίαβιηοηίοδ αιιΐοη Αβ^ηαιη &ίΪ6(ίΙαΓ6 ηυΐΐα 
αΐία ^6 εαιίδδα ς[ΐιαιη τιΙ: ροείαιη Ηιιηε ιη 
Αβ^ηα ρηιεάΐα ρο33ίά€ηί€ΐη Αΐ1ΐ6ηΐβη5ίΙ>υδ 
αυΓβΓΛηΙ:. δε ίιΐδία δβιηρβΓ §υαδυπιπι ίη 
εοιηοβάϋδ, ^αίάί^αίά πιαεΙιίηεΙιΐΓ Οΐβοη, ν. 
626 — ν. 664. Ε^αΊί£3 ρΗηιαηι /(ώηΙαΜ 5ηο 
ηο^ιηβ 3€£ηαε άίάϋ^ Έ/\. 513» ΝαΙ^. 53®, 
ίη ςίία ηιΐΐέο νβΐ /αα:β /αΰίβηι οΜϊΙηχ ΟΙεο- 
«/> ρατίβε ίρεηηι £§Ϊ53€ Ιπιάίΐ δολοΠοδΙα Ε(ΐ. 
230 δ(ΐ. ; ηαηι ΑΓίΙίβχ ηβιηο Οΐβοηίδ ρβΓδο- 
ηαιη Αη§6Γ€ αυάβΐΐαΐ, ιιηάβ ίΐΐιιά ήέΐιιιη. Ιη 
ραΓαΐ3αδί Εςηφιηι εχρίίεαΐ (][υια εααδδο. ηοη 
ρήιΐδ εοηιοβάϊοδ ίηδεβηα άοουβηΐ 507 — 55^. 
Ι η ραηιΐϊ&δί Νίώίηηι, ^ιιεήΙαΓ άβ νΐίίΐα αριιά 
8ρ6(51α1:θΓ6δ αάεο βίε^αηϊοβ ίαΙ>αΐ3, Νιώίηηι 
ρηοηΐΜ; ριοΐΐιαίαιη &1> ΐρβίδ ίιιίδδβ ρηιηαιη 
οοιηοεάίαιη Όα€{αΐ€η565^ (^α&ιη υΐ νίτ^ο, ουί 
ρίΓβΓβ ηοηάαιη ΙίοβΓβί, εχροδυεήΐ δαί) αΐίβ- 
ηίδ ^αιι^3^^αΗ εΐ ΡΗαοηίάί3 ηοιηίιιίΙ>ιΐδ. 
Ναηο ϊβ^ίΙαΓ ςυαβΓβΓβ βαηάβιη δρεέΙαΙοΓαπι 
αηΐιιιαιη ία εοιηοεάία ρΓαβδβΓίίπι ειιιη δαιηιηο 
1αν)θΓ6 εοιηροδϊΐΕ, τηο(ΐ6δ(ίδδίιη& 6ΐ δϊΒίιηεΙ 
ίρδί ν6Γδί1>υ5(ΐιΐ6 ΗάεηΙε, Γερικίίαηΐε να1§&ήα 
εοιηΊεΙδ Ιεηοεϊηϊα. 82 ηοη εαάεηι δαερίιΐδ 
ιηίΓοάαοβΓβ δβά ηοναδ δβαιρεΓ ίοΓπιαδ βοδί^αβ 
Ιερίάοδ εοηιπιίηίδεΐ : Οίεοηεπι ροΐεηΐίδδί- 
ιηιιιη ρεΓειίδδίδδε δεηιεί, ηοη ίηδαΐΐ&δδβ ίαεεη- 
(ί, αΐ αΐϊοδ εοπιίεοδ Η7ρ6Γΐ>ο1υπι τΐ5€[α6 α(1 
ίαεάίαιη ρ6Γδ6(ΐαβηΐ68, ίη (^αίΐιαδ Ευροΐίη 
Ε<}ηΗ63 δΐιο ιΐδΐιί αεεοπιπιοάαηΐεπι. ΚεέΙίαδ 
ίίρΙαΓ 56 ρΓθΙ)α1:απι ίή, 5ΐ8 — δ^^. ΝϋΙ)6δ, 
δοΐεπι 6ΐ Ιιιηαπι άίείΐ πιαία οπιίηα οδίεηάίδδβ 
ουπι Αΐ1ιβηίβηδ6δ Οΐβοηεπι άαεεπι εΙίςεΓεηΙ, 
6( εοηδίΐίαηι άαί αϊ: νοΓ&εβπι ίίίΓεπι εαρίδίΓεηΙ: 
€1 ηεπΓο εοηδ(ήη§αη( (575 — 594)• Πείηάβ 
Ιαηαπι ίηάαείΐ ^^^ΐ'^^^β™ <16 ρ6ΓΐαΓΐ>α(ίοηο 
ίεδίοηιπι άίεταπι, (^αί ίαηι ηοη αητρίίαδ 
Γ68ροηά6Γ6η1 άεοηιηι οοηβαείαάίηί, ςααΓβ Ιιοδ ΪΓαΙοδ Η)'Ρ6γΙ)ο1ο Ιος&Ιο δαοΓΟ οοΓοηάηι 
α(ΐ6ηιίδδ6, υΐ οΙίδεαΙαΓ νίΐαο άίεδ αςεηίΐοδ 
6δδβ δβοαηάαπι. Ιιιηαε εαΓδαιη, 607 — 626. 
^αΕI^δ δίΐ εοπ^οβάία ν€3ρα€ δί^^ίίϊεαΐ ν. 54 
— 66. Ια ραΐ'αΐ3αδί ν€3ρανΗΜ Ιαίαπαε ίη δβ 
εοηιηιίδδαε αεεοδαί: δρε^ΙαΙΟΓβδ; η^ιπι εαπι 
ηοη δοΐαπι αΐίοδ ροείοδ εοπιίεοδ εΐαηι αάία- 
νβπΐ δβά δίρεΓίβ εΐίαπι ΗβΓευΙεα ιγλ ροΐεη- 
Ιίδδίπιυπι ηιοηδίπιπι Οΐβοηεπι δίΐ αάοΓίαδ, 
ροδΙ νίίΛοπαπι πιοάβδίε 86 ββδδοήΐ, δρεΛα- 
ΙΟΓεδ ορίίηιαπι εοπιοεάίαιη ΝηΒεε αηηο 
δαρεΓίοΓε ηε§1ε§εηΐ6Γ ααάίνίδδε ηεε ρΓαεπιίο 
ΟΓη&δδε, ίη ςαα αϋαιη ρεδίεπι α είνίΙ&Ιε 
ανεΓΓυηεανεήΐ. δεά ίρδίδ ρΓοΙίΓΟ εδδε είοδ- 
πιοάο ίηεϋΓίαπι, δε αραά δαρίεηίεδ ηίΚίΙο 
άεΙεποΓεαι ροείαπι 1ι&1)ί1:απι ίη ; ςα&Γε 
πιοηεΓε αΐ ίη ροδίεηιπι δείΐε ίηνεηία ροεία- 
ηιιη νείαΐ ροπια. εαπι νεδΙίΙ)αδ ίη &Γθίδ εοη- 
άαηΐ, ίΐα άεχίεήΐαΐεπι οΐίΐαή, 1015^1059• 
Όείηάε η^ΓΓαΙ εδδβ (^αί άίχεηηΐ δε ίη ^αΐίαπι 
Γεάίδδε εαπι Οίεοηε, εαπι αΐ) εο αεεαδαϊαδ 
αΓ^εΓεΙαΓ, ίοήδ εχρεΛαηΙίΙ^αδ πιαίΐίδ δί 
<1ίέΙεπαπι εηιίηεΓεΙ: ροεία ρΓεδδαδ ; δε ί§^ΙαΓ 
εί νείαΐ ροεηίΐεηΐεπι αΐί^ααηίαίαπι ίΐΐαδίδδε, 
άείηάε ίπ-ίδαπι άεΐαδίδδε, 1284 — 1 291. Ιλ 
ραΓαΙ)αδί Ραείε εχροηίΐ δε, δίςαίδ αΐίοδ ροεΙα 
εοηιίεαδ, άί§^αηι εδδε Ιααάε πια^πΕ, ρήπιαπι 
<|αο(1 Ιιαπιίΐία εί ίηίίεεία αΓβαπιεηΐΕ &βπια1ο- 
Γαπι ρήπιαδ βΛίίίΐαανεηΙ εΙ αΒ ί^οΙϊίΙίΒαδ 
Βοα^ίδ αά αΙΐίοΓΛ νεΓίεήΙ ΕΓίεπι; άείηάε 
ςαοά ηοη ρπναΐοδ Ηοπιαηεαίοδ πιΟΓάε&Ι βεά 
ροΐεηΐίδδίπιαηι πιοηδίΓαπι ΟΙωηβηι ααάαΛεΓ 
δίΐ οββ^Γεδδαδ, ρΓΟ αΛε εΐ ίηδαΐίδ αδ(ΐα6 
ρα^^ηαηδ. Ηαηιπι Γεηιηι ςπιΐίδίπι δίΙ)ί 1ια- 
ϊ>εηάαπι εδδε α δρε(51αΙθΓίΐ)αδ, εο(ΐαε πΐ3^§ 
^αοά ραΙαεδίΓΟδ ηοη οΐ^εαΐ &<1ο1εδεεη1:εδ 
ίεηιρί&ηδ δεά πιοάεδίαδ δίΐ ; ρΓοίηάε νΪΓΟδ, 
ραεΓΟδ, 1:αη(3επι εαΐνοδ ίανεπε οροιΙεΓε 
ροείαε ε&ΐνο, 7.Η — 774• ΑτίδΙορΗαηεπι 
ραάεΐίαΐ αχοΓίδ εΐ: άαοηιπι ίηδίρίεηίίαπι 
ίΐΐίοηιπι, £γ. 270 

'Αρ£<Γτ«λλθ9, Ιιοπιο ίοε(1αε 1ίΙ)ί(1ίηίδ 
Εεεί. 647» Ρΐιιί^• 3 1 4» «Ι^ίΙ^ιΐδ ίη νεΓ5ίΙ)α8 
ΡΙαΙοηίδ αηιοΓεδ Ηΐαΐί^ηε εχ&^ίΐαπ Ιδηκ^ηαπι 
ίηΐιοηεδίοδ εΙ δραήοδ δαηΐ (^αί εεηδεηΐ αΐ 
Μείηείίίαδ ΗΪ3ί. Οο/η, ρ. 287 δς[. ΡΙ&Ιοηεπι 
εηίπι ρΓορήο ηοπιίηε Ατΐδίοείεπι αρρεί- 
ΙαΙαπι ίαίδδε εοηδίαΐ Ιεδίίπιοηίο Α1εχ3ΐιάπ 
αραά Βίο^εηεπι Εαειί. 1114. ΑτίδΙγΠαπι 
ααΐεπι νεΙεΓεβ ίη Ιοείδ Αήδίορίιαηείδ άβ (793) ^ΑρίφράΒη^ -^Αρτέμων ΑΓΪδΙοΰΙβ ΐηΙβΓρΓβΙαΙοδ 6586 άοοεί ΕυδΙα- 
ΐΗίιιβ ρ. 989 45• Οοηί. Εΐ;)αιι. Μ. ρ. Τ4'? : 
ώϊ Ίταρά τό Ή^ακλ^5 "Ηρυλλοί καΐ τταρά 
τό θρασυκ\η$ θράσυ\\ο$ καΐ παρά τό 
ΒαθυκΧηί Βάβι/λλοί — οΰτω καΐ ναρά. ^Αρι- 
στοκλής *Αρίστυ\\ο$; Β.άά^ ΑράκύλΧα 
Αοΐι. 6 1 3. €616111111 Μεΐηβΐ^ίιΐδ /. ^. ορίηα- 
ΙυΓ ιη3§ηαπι Ηυίο οοηίβΛαΓαε βπηαιηβηΐυπι 
ΐη 6θ ραΓ3.1υπι 6556, ο^ιιοά ΡΙαΙοηίοα άβ 
οοιηιηαηίοη6 1)οηοηιιη άοΛήηα ΐη ΕζεΙβ^ία- 
ζΗ5ίε ΐΓαάυοαΙιΐΓ, ηαοά 1:£ΐιη6η η6§αΙ δίαΐΐ- 
Ιϊδίνιιηίυδ ΡΓθΐ62θΐη. αά ΡΙαΙοη. Κβτηρ, ρ. 
Ι.ΧΙΧ. νί(ΐ6 ΑΓ^υηι. Εε€ΐ€ήαζιΐ3αηιηι ρ. 59 ^ 
ηοΐ. 4• Αά(ΐ6 Τ6ΐιη6δ5. Γγ. χιιΐ 

Άρνψράδης, ΆρΐΎ^ώτου ά^έλφόί : Αυ1ο• 
ιη6ηί5 βΐίαδ, ΙΐΗάΐηιιιη 6Χ60ΓαΙ)ϊ1ίυπι Κοιηο, 
ί^ϋαβ ά68θπΙ)υηΙαΓ Ες. ΐ28ο — 1289: ν6δρ. 
128ο— 1283: Ρ&ο. 883 — 8^5• Ιη Εοοΐ6δ. 

129 ^^^ ϊηΐ6Γ ΙΙΐυ1ί6Γ6δ 

Άρκαδ£α : έν *Αρκαδ{φ ιτεντωβόλου 
^\ιάσασθα.ί Εφ 798•* ούχ ϊνα γ' Αρ^'ΐβ * Αρκα- 
δίας προνοούμενος Εφ δοι 

Αρμόδιος : ΗΐρραΓεΙιί (γΓοηηί οεάδΟΓ, 
ΤΗυογά. ν 154: Αΐών (κ^ονο$ έΐτών Αρμο- 
δίου τΐί €Κ€ίρο)ν, Εο[. 786 (οοηί. 06πΐ08ί1ι. 
19) 28ο, {^ούί άφ" Αρμοδίου) νόμφ διά τά; 
9^ργ€4τίαί έν Β,-πασι τοις Ιερίπς 4τγΙ ταΐς θυ- 
σέαί$ στΓονδων καΐ κρατήρων κοινωνούς τ€• 
ΊΓοίτίσθε καΧ ^δ€Τ€ καΐ τιμάτε έξ ϊσου τοις 
"ηρωσι καΐ τοις θεοΐς): στήσασα ναρ *Αρμο- 
δίφ (τά κΧηρωτήρια) κληρώσω ττάντας Εοοί. 
682 Κ. 6. ρΓορ6 Ηαπηοάϋ δΙ&Ιααιη ίη ίοΓΟ : 
810 Εγδ. 633 ^^^5 'Αριστσγείτονι * ρΓορΐ6Γ 
ΑΓίδ1:ο^6Ϊ1:οηίδ δίαΐααπι.* — 0αΓΓη6η οοηνί- 
νίαΐ6: ουδέ παρ έμοί ττοτε τόν *Αρμ6διον 
φσεται ξυ^κατακλινείς, ΑοΚ. 980 (1ι. 6, * ιηε- 
ουιη ηαπκιααιη ροΙαΜί: :' οοηί. Εο^. 1 2 88): 
δρχηστρίδες^ τά φίλταθ^ Αρμοδίου, καλαΐ 
ΑοΙι. Ι093 (ιιϊ>ί ρΐΌ 'Γίη6 οοηνίνϋ' ροηί 
νίά6ΐυΓ, δα11αΐΓίθ6δ 6ηίπι δ6πιρ6Γ αρυά 
θΓα60θδ δυΐ) ήηεπι οοηνίνϋ ίηΐΓ&δδβ άοο6ΐ: 
Β6θ1^6Γηδ €Η.αή€Ϊ€3 ρ. ιοί): ^δω δέ νρωτος 
* Αρμοδίου (δο. μέλος) ν65ρ. 1225 (οοηΓ. 5. η. 
Τελαμών); 6 δ* αυτόν ήνά'γκαξ'εν * Αρμοδίου 
μέλος {(ίδειν) Ρ6ΐ&Γ§. ίη III 

Άρταμίτιον ρΓθάα(51α αηΐ6ρ6ηυΗΙπια, 
Εαοοηίθ6 ρΓΟ Άρτιμίσιον, ρΓΟίηοηΙοηυπι 
Ενιΐ306&6, υΙ)ΐ ρΓα6θ1αΓ6 ρυ§^&ηιη1: ΑΛβ- 
ηί6ηδεδ ίη Μεάοδ ; δκα τοί μέν (οί ΆσαναΧοι) 
έκ ^Αρταμιτίφ νρόκροον {τροέκρουον) σεοεί- κελοι ΊΓΟττίί καλά (νρ6ς τά νλοΐα), Ϊ^γ5, 

Ι25Ι 

ΆρταμΌν{£α: νίά6 5. η. Άρτ«|ΐ.νσ£α 
''Αρτ€|ΐι$: ΊΓολυώνυμε θηροφονη, Αατους 
χρυσώττιδος έρνος Τ1ΐ65ΐη. 320; τόν εύλύρον 
μέλτΓουσα καΐ τ^ν τοξόφορον "Αρτ εμιν &νασ- 
σαν ατγνήν, 'ύΑά. 97 ' > "^^^ ^^ 6ρεσι δρυοτγό- 
νοισι κόραν άείσατ* Άρτεμιν άτγροτέραν, ΤΗ. 
115; "^ν ά'γροτέρφ ταρβνεσα εύχήν ιτοιή- 
σασ^α4 κατά χιλίων χψ,άρων, Έ<\. 66ο (εοηί. 
οιηηίηο ΧεηορΚ. Αηαδ. ιιι, 2, 1 2, ΗβΙΙβη, 
IV, 2, 2θ); άτγρβτερ* "Αρτε μι σηροκτόνε, 
Ίταρσένε σία, Εγδ. 66ο ; ώ κυνα^έ ναρσένε 
\\>\ά. 1272; ένίδέ κάλεσον "Αρτεμιν 'ύήά, 
ΐ28ο; σεμνόν Ύόνον Αατοϋς "Αρτεμιν άπβΐ' 
ρολεχη, ΤΙι. 119; Αίκτυννα ίταΓί "Αρτεμις 
καλά τάϊ κυνίσκας ^χουσ^ έλθέτω Καη. 1 359 
(οοηί. ν6δρ. 368); άλετρίς η δεκετίς οΰσα 
τάρχη^έτι Εγδ. 644 {^ΡΧΤίέτις 6δΙ Όΐαηα 
(\\ΧΆ.& ΐη ΒΓαηΓοη6 οοΙοΗαΙαΓ, οιιΐ νΪΓ^ΐη68 
ά6θΐιηο αοΙ&Ιΐδ αηηο ΐηΐΙΐαΗ&ηίυΓ, νΐ(36 Η&γ- 
ροοΓαίΐοη. ρ. 87, ίο 6ά. ΌΐηάοΓί, 6ί οοηί. 
8. η. "Βραυρώνια) : ήτ* * Εφέσου μάκαιρα νά-γ- 
χρνσον ^χεις οίκον, έν ψ κόραι σε Αυδών 
με-γάλως σέβουσιν ΝαΗ. 599 ^ς. ; εύφαμεΐτε* 
μελισσονόμοι δδμον * Αρτέμιδος νίλας οϊ'γειν, 
*ίαν6ί6 Ιίη^υίδ; 5αο6Γάοΐ65 αρρΓορΐηηυ&ηί: 
αά Οΐαηα6 Ι6ΐηρ1υπι αρ6ΓΪ6η(1ιιιη ' Καη. 1273 
(6χ Α6δθ1ΐ)τ1ί 8α€£τάοαΐ}η3)\ Αν. 871 δαο6Γ- 
άοΐΐ ΡΓ6068 ΐιιΙ)6ηΙΐ ή6ΓΪ *Αρτέμιδι άκαλαν- 
θίδι, ΓβδροηάεΙ οΐιοηΐδ ούκέτι κολαινίς άλΧ 
άκαλανθίς "Αρτεμις. Ρ6Γ Οΐαηαιη ΐυΓαηί: 
πηι1Ϊ6Γβδ Εγδ. 435» 9^^ 5 Τ1ΐ6δηι. 517» 569» 
742 ; Εοοί. 9θ, 136 

*Αρτ€|ΐ.ισ£α: ηοιηεη πΐ6Γ6ΐηονι1α6 ΤΗ. 
Ι200, (^ηαιη δοχίΗα νοοαΐ 'Αρτα|Μ>υξ£αν 

ΐΗΐά. Ι20Ι, Ι2Ι3, Ι2Ι7, 1222, 1225 

Άρτιμισ'ία : Αυ^δάμιδος θυ^άτηρ τό ^έ- 
νος *Εφεσία, ήτις ξυνεμάχησε ^έρζ^ κατά της 
'Έλλάδος δοΗοΙ. αά Εγδ. 675; έττιχειρήσουσιν 
(δΟ. αί '^υναΐκες) νλεΐν έφ' ήμας, ώσττερ 
Αρτεμισία Σ.γ5. 675 

'Αρτ^μων : ΡΙαΙαΓοΗιΐδ Ροήοΐ. ο. 37 πεγ- 
ΤΛί Ρ6ΓΪοΐ6Πΐ Η6ΐΙο δαπιΐο αΗ ΑτΙεπιοηβ, 
ιηαοΗίη&Γαιη Ηεΐΐίο&ηιιη αΓίΐήοο ορίΐπιο, 
ηονΐδ πιαοΗΐηΐδ αάΐηΐιιιη 65δ6 : ΑΓΐ6πιοη6ΐη 
3,ιιΐ6Γη ο1αα(1ιιιη ίϋΪ8δ6, ουηκ^ηο δ6ηιρ6Γ οιΐΓπι 
νεΛιΐδ 68861:, ό τεριφόρητος νοοαίυπι οδδβ. 
δ6ά Ηοο οο^οιηοη οήςΐπεπι άυχίΐ αΗ Αγ- 
Ιειηοηβ ιηαΐθΓ6, 2ΐ6(ΐαα1ΐ ΑπδΙΐΛίδ, Ηοιηΐηβ (794) ΆρχίΖημος Αρχίλοχος Ιαχυήοδο εΐ βίΤβιηίηαΙο, . ςηί ρΐηήιηιιπι Ιετη- 
ραδ άοιηί άβ^εΐ^αΐ βΐ ίηΙεΓάαιη ίη ΙβΛϊοα 
ρΓαβ Ιαχα οίΓονιιηΓ€Γ6ΐ)αΙαΓ, οοηΓ. ΑΛεηαβ. 
ρ. 533 ^' (4^* Ι&ηά&ϊ ηοηηυ11θ8 ΑηαοΓβοηΙίδ 
νβΓδαδ). Ιΐα ί&Λαιη €81 αΐ νεΛα Ίτ^ριφβρψ 
το$ *Αρτ4μων ίη ρΓονβΛίυιη αΒίΓβηΙ £κ1 
δΐ§ρίήαιη(1αιη Ιιοιηίηειη ιηοΐΐβιη €1 ΙιιχιιΗο- 
δΐιιη. ΡιαβΙεΓ εχρεέΐαΐίοηβιη Αοΐι. 850 
Αήδίορίιαηβδ νβριφόρητοί ιπϋΐανίΐ ίη τε^ι- 
τ6νηρο$, ηί αεεΓΐ)ίΰδ ΟΓαίίηιιπι πάβΓεΙ. 
ΟοηΓ. ΤΙιίΓίννΛΐΙ. Ι/ίίί. Οτ, ιΐΐ ρ. 9 ι^ο*• 
6ά. τηαί. 

Άρχ4δημος : βού\€σθ€ κοινζ σκώψωμ€» 
*Αρχέδημ,ον, δί 4ΐΓΤ€τ^ί ων ούκ ίφυσ€ φράτ€' 
ρα$, νυνί δ^ δηματγια^^ί έν τοΐ{ Ανω ν€κροΐσι 
Καη. 4^0 ςαί ειιηι ίαιη δερίεηηίδ εδδβΐ 
ηοηάιιπι 1ιαΙ)6ΐ)α( εατίαΐεδ, (ψράτορα$ 
ρΓΟ όδόνταί δίνε ^νώμοναα άί(51ηπι ρΓ&εΙεΓ 
εχρεέΐαΐίοηεηι ηαία πιεΙαρΙιΟΓαιη δπηίδίΐ &1) 
ίηίαηΐίαπι άεηΐίΐίοηε) ; 1ι. ε. ςνιί, ουπι άία 
Αΐΐιεηίδ εδδεί, ηοηάαπι είνίΐαίε επιΐ άοηαΐαδ. 
ΡεΓε§ήηίίαΙεπι εί εΐίαπι £αρο1ίδ οΙ)ίεοίΙ ίη 
ΒαρΗε, *Νυηε ααΐεπι' ρεΓ§[ίΙ *ίη δΐιρε- 
τίδ νίνίδ (Ιο^ιιίΙητ εχ δεηΐεηίία πιΟΓίυοΓαπι, 
ο^ιιαδί &ραά ίηΓεΓΟδ άεπιαπι δίηΐ νίνί, αραά 
δαρεΓΟδ ααΐεπι πιοιίαί) ρορηίί άυχ ρτΐη- 
είραΐυπι ηε(ΐυί1ί3,ε οΙ)ΙίηεΙ.' ^νιαηια 
είηδ ροΙεηΗα ίηεήΐ 01. χοίίί 3 απίε^ιιαπι 
άοηιίηαίιΐδ χχχ νίΓΟΠιπι οοηδίίΙαεΓείιΐΓ είίαηι 
Χεηορίιοη άεηιοηδίΓαΙ ΗεΙΙεη. ι νίί 2 *Α ^ χ ^- 
δημο$ 6 του δήμου τότ€ ΊΓρο€στηκώ{ έν 
*Αθήναί$ καί τη$ διωβΐΤ^ας έτιμ€\ύμ€νοί 
*'Άρασινίδΐβ έτηβοΚτ^ν έιηβάΚών κατψ^δρα έρ 
δικαστηρίφ, φάσκων έξ ^Ελλησιτόντου ίχαν 
χρήματα 6ντα του δήμου ' κατηγόρα δί καΐ 
ττερί τψ στρατ7τγ1α$, Ρεδδίηιιΐδ ηεΙ)α1ο Γογ- 
δίΐαη ίάεο άίοίΙΠΓ, (^αοά ρηΙ)1ίεαηι ρεοαηίΑΠί 
ίηΙεΓνεΓίίδδεί, ςαοά εί Ι-^δί&δ εχρΓθΙ)πι1 ίη 
οΓαΙίοηε ίη ΑΙοίΙίίαά. ΐ ο. ^5 οΰτοί ^άρ ταΐί 
ών Ίταρ* *Αρχ€δήμψ τφ^'^Χάμωνι ούκ όΧΙγα 
των υμετέρων ύφηρημένψ^ νοΧΚων όρώντων 
ίτΓΐν€ μέν ύνό τφ αύτφ Ιματίφ κατακ€ίμ€νο$, 
έκώμα^€ βέ μεθ* ήμέραν Ανηβο^ έταίραν ίχων. 
£χεε11υίδδε νίάείπΓ ε1θ€[ϋεηΐί3. εϊ α1> ίηίΐίο 
τείδ άείεηάεηάίδ ορεΓαπι άεάίδδε, δίηαίάεπι 
ίοΐεπι εδί, ςαεπι δοοπιίεδ ΟΗΙοηί Ιιοπιίηΐ 
άίνίΐιί δεά δαΙ>ΐίπιί(1ο, οΐχ^ιιε ίά ίρδαπι α εα- 
1αηιη1α(οπιπι πιαίίΐία ηιηΐΐηπι νεχαίο οοηι- 
ιηεηάανίΐ, ουίυδ ορεπι ίδίοδ Ιιοπιίηεδ α δο 
αΓεεΓεΙ: αρ. Χεηορίι. ΜειηοΓ. ΐι 9> 4* Ηαε Ιαυάεδ ηοη οοηνεηίυηί ουπι 0ΓίπιίηίΙ)ΐΐ8 ςυαε 
εί αΐϋ οΙ>ίοίαηΙ δεά ίη (αη(ο ραΓίίαηι δΐιιάίο 
ηοη πίΓΟ αοείάίδδε νίάεπιπδ νι( ςηί &1> α1ίί8 
ίη οαείαπ) αδ(^υε 1αΰ(1ίΙ)ΐΐδ (οΠεΓεΙιΐΓ, ίάεπι 
αΙ) αΐίίδ οηιηίδ §[εηεήδ ηια1ε(ϋ(ί1ίδ ρΓΟδοίηάε- 
ΓεΙιΐΓ. νίάε βεκοκ €οιηιη, ά€ τίΐ, εοηι, 
Ρ• 337; ΟΟΒΕΤ ΧβηορΗ, Ρταορο^^αρΗία 
ρ. 47* Βεηί(ΐνιε Ατοΐιεάεηιιΐδ, (^αί ίαίΐ 
ίηΙεΓ ρΓαεείραοδ αιΐ(51οΓεδ οοηάεηιηαηάοηιπι 
ρΓαείοπιω ροδΙ ηαναίε ρΓοεΙίηπι αά Αι^ηη- 
δΟδ, ηηο είΓεΐ1;εΓ αηηο ροδ( Αύιεηίδ ρΓοίη- 
£;ίδδε νίάεΙυΓ. Οαπι εηίπι ΐΓ&Ιαδ ρορυΐαδ εοβ 
άεηια^οξ^οδ, α (^υίΐϊνΐδ αά εοηάεηιηαΐίοηεπι 
ίηιρηίδηδ εδδεΙ, ροεηα ηιεήΐα &ίΓε(51ιιηΐδ ίη 
ετίδίοάία ΗαΙ)εΓε(, άεπΐ3^ο§;1 αη(ε ίαάίςίί 
άίεηι ί\ι§;α δαίυίεηι ρεϋνεηιηΐ α( εδί αραά 
Χεηορίι. ΗβΙΙ, ΐ, νϋ, 35• Οοη£. Ρπίζδοΐι, 
(ίδ €αντη. ΑΗεΙορΗ. νηγεϋΰο ρ. 93• Ιάεπι 
Ιίρρυδ ααάίΐ εί άενσνεΐύΓ Καη.' 588 

'Αρχ4νομο9: εί (Γεδ(επι) πιίΗϋ Ρΐαίο 
οαπι πιίηίδ Ιίαη. 1507 

Άρχ€ΐΓΓ6λ€μθ9 : 6 δ' Ίιττοδά/ιον λε/- 
/3ετα( θ(ώμ€νοί Εφ 3271 ^Αρχ€ττο\Ιμον 
δ^ φ4ροντοί Τν ζΐρήνψ 4ξ€σκέδασα9 τά» 
7Γρ€<τβ€ία$ τ* άν€\αύν€ί$ Έκ τη^ τόλβωι 
βαθαιτυ^ίξ'ων αΐ τά$ στονδά$ προκαλούνται 
Έ€[. 794» Οίεοηί Α^ΟΓαοήΙυδ νίΗο νεΓίίΙ. 
ΙηΙεΙΙε^ίΙ ααΐεπι 1εξ;α(ίοηεηι Εαεεάαεηιοηίο- 
πιπι ΟΙ. Ιχχχνίίί, 3 ^ηηο δερίίπιο ΜΗ αηΐε 
Ργίοη ρεηίϊοδ οαρίαπι Αΐΐιεηαδ πιίδδαηι,- 
ΤΙιαογά. IV ι6. Εαπι Ατοΐιερίοΐεηιυδ, 
Ηίρροάαηιί βΐίυδ, ίη οοηοίοηεπι ίηίΓοάηχίδδε, 
ραοεΏκ^ηε αΐ) εα αΐΐαίαπι οίνίΙ)υδ δηίδ οοπι- 
ηιεηάανίδδε νίάεΙπΓ, ηηάε φέρίίν τ^ είρήνηρ 
άίοίΐαη ϋΐΝΠΟΚΡίνδ εχ ΜείεΐΌ ίη ΡΜο* 
ΙοξίίΰΗί ΒΙοΜετ νιταΐίδίαν. 1 817 ίοδο. % ρ. 
1 78— 185. ΙηδΙίΙιιΙο 0.0,0.0. υϊγοπιπι ίπιρεπο 
ουηι Αηΐίρΐιοηΐε εΐ Οηοηιαείε εαηι δΐΐδοερίΙ 
1ε§α1ίοηεπι, (^ιιαπι πιεηιοΓαΙ Τΐιυογάίάεδ 
VIII 71} έκΊτόμπουσί καΐ έί τ^ν Αακ€δαΙμονα 
ΐΓρ4σβει$ ψτερί ξυμβάσεωί βουΧόμενοι διαλλα- 
7η»'αι. ΚεδΙίΙυΙο ρορήΙαίΊ ίπιρεπο ηΙεΓ^ηβ 
Αηΐίρΐιο εΐ Ατοΐιερίοΐεπιιΐδ ίη ίηάίοίαπι 
νοοαΒαηΙιΐΓ εαπκ^αε ροεηαπι αά ^ιιαπι οοη^ 
άεπιηαΐί δΐιηΐ: ^^οά ρδερίιίδπια ηοΙ)ίδ δεΓ-^ 
νανίΐ: ΡδειιάορΙαΙαΓοΙιαδ Υίί. Αηΐίρΐιοηΐίδ εχ 
Οαεοίΐίο 

['Αρχ£λοχο«] Ίταρφδίΐται, Αεί. ΐ2θ 
τοιήνδε δ\ ώ τίθηκβ, τ^ν Ίτυ^ν (χω» ; {(τ. 9 1 
ΒεΓ^^Ιί ΡοεΙ. Ι^γν. ρ. 557) 5 Ρ^,^• 603 <3 λίΐΓ€/>η (795) ^Αρχϊνο^' -Αιαίνο^ ιφ•ε$ τοΚΐται, τάμα 3ί; ζυρί€Τ€ 'Ρτ^ματ' (Γγ. 
5© ρ. 547) ί Ρδΐε• ^^9^ άσνίδι μίν Ζαίωμ η$ 
άγάλλβΓοι ^ΐ' χαρά Οάμρφ "Βντοι άμώμτμον 
κάΚΧίΐτωβ ούκ έθέλωμ (ρ. 55^)» ^^ι>• 7% 
• ψυχία ίχοντίί κυμάηα¥ Α» άτγκάΧαι.% (Γη 23 

Ρ 541) 

'ΑρχΖνοφ; ρΓοΙ>3ΐ>ί1ί5 ογεΙογ, 6χ ρα^ο 
Οοείβ οηαηάαδ, υηιΐδ «χ ρΐΊηείρίΙ)τΐ5 (^μΐ 
Ρΐιγίαιη εα5(ε11αιη οεαιρανβΓβ αε ροραίιιιη 
ίη υΓΐ}6ΐη τεάτιχ^Γε ; ιηειηίηίΐ είτΐδ ΟεπιοδίΗ. 
χ€/ώ τζψα,νρ, 61 ωηίΓα Τίηιοετ.^ ΑβδοΙι. €, 
€ίβ3ίρ1ι. βΐ Αηάοοίάεδ Λί? ηΐ)^5ί€τα3. διιαβίδδβ 
όίείΙΰΓ Α(1ΐ€ηίεη5ίΐ3ΐΐ5 χηα^5(Γα(α Ειιείΐθβ 
ηΐ Ιοηίείδ ΐΚίεήδ ραΙ)1ίεε 6(ίαηι ΐη α61Ϊ5 
ιιΙβΓβηΙιΐΓ. νΑΐ.Ε8ΐνδ δΐά ΗαΓροοΓαΙ. 66, 2 
(Ρ• '33—4 ε<1• Ι)ίηάθΓί). Εαιη ίηΐεΐΐβ^ 
Καη. 3^7 ει<1ηο1:ανί1 6(£ια1ία5(3; οντ9% 
τρύΐστάμαΌΐ τη$ δημοσίαί τραιτέζ-ηί (ρϋΐ)- 
Ιίοί &6Γ3,Γϋ) τ6ν μισθίων των κωμφδώΐί 
έμάωσ€ κ^ι»μφδηθ€ΐί. V. Κιιηΐιΐίεη. //ί^ί. €κ 
Οη Οτ. ρ. χΐϋ, Τη^Ιογ. Ζ^λ Υϋ, ρ. 5^ 

^Αο*£άβ, εϋΠατα, ΤΗ. ΐ2θ 

Άσ-κληνι^β : νόκτωρ κατέκ\ί»€¥ ϋύτ^ 
€ΐ9 *λσκ\ητΐ9ΰ (ίη Αεδευίαρϋ ίαηο 
ίηοαΙ)αΓβ ίεοίΐ:, ιιΐ ιηοΛο ΙαΙϊΟΓαηίειη,) 
Υβδρ. 123 ί κατακλίναν αυτόν {τ6ν χλοΟτοΐ') 
€/ί *Α.σκ\ηνιοΰ Ρ1. 410» '^'^ρ θεόν έγκατα- 
κλινοΰντ* ί'/ωμεν €ΐ$ Άσκληψποΰ Ρ1. 621 
^εοηί. ΗβΓοά. νΐιΐ. 134)• ΡιιΐΛΐ)ΛηΙ ατιΐβιη 
θβιιιη αε^ΓΟίίδ ρ€Γ δοιηηηηι αρραΓεΓε αιι( ία 
δοιηηίο πιεάεΐίαιη οδΙεηάεΓε, οοηΤ. Υει^Ι. 
Αεη. VII 88. Αεδουίαρίιΐδ δοηαΐ ΡΙιιΙυπι ; 
'λ<Γκ\ηΊΓΐοϋ Ίταιωνοί εύμίΡοϋί τυχών Ρ1. 
636 ; άναβοάσομαί τ6ν €ΰναιδα καΐ μέγα 
βροτοίσι φέγγοί* Ασκληπιό ν Ρ1. 640 

'Αο*κών^$ : λ^7^*•' ΧΡ^ ^' **'* έμάχ€τ6 γ 
αύτίκα (εχεαιρΗ ς^ιαΠα) ^Εφουδίων ιταγ• 
^ κράτιον ^λσκώνδ^ καλώι, Υεδρ. ιιρο. 
^ Ερίιιιάίοηειη εΐ Αδοοηάαιη ιιΐ άεΙ)ί1ε5, 
ί§η&νο8.ε1 είίεηιίη&(θδ ρεΓδϊήηχίΙ, Ιιοιηίηεδ 
8ΐΙί(Κ}αί ί^οΐοδ : €ΐ μ^ι Αρα, Λάάίί δοΐιοΐΐ&δίεδ, 
ό ^Εφαυδίων έστΙν ^ έν τμ *0\υμη,άσιν 
φ€ρ6μ€νο$ *Εφουδίξί/ν "Μ-αινάλιοί ο0' ί. ε. 01. 
79•' Κ.ΙΟΗΤΕΚ αάΐ. Αδεοηάαιη ίηηίοΓειη 
αΙ) £ρ1ιιιάίοηε δεηίοΓε £)ΐ3ηηρϋδ ραξ^ίΐαίιι 
γίηοί ηατπιΐ Ρΐιίΐοοίεοη, Υεδρ. 1382 — 1385» 
δο. κατά χά προστάγματα του υΙου σοφί^όμ€? 
ροί, πιοηεηΐε βεΐιοΐίαδία 

*Ατ.ρ€¥9: κύδιστ* ^λχαι,ών *λτρ4ωί ποτ 
\υκοίραΜ€ παΐ (Α^χί^^τρη^η) Καη. Ι27Ρ (εχ ΑεδςΙιγΗ ΤβΙ^ρΗά) 

Αττική: αΙ)τοφυέ% ^Αττική, \ιπαρ6ν 
ψτέδον, 'οΰθαρ άγαθηί χΟονόί^ ΟεοΓς. Γγ. XIII : 
τ9)$ Ιερωτάτηί άπασων πόΚέμφ τ€ καΐ ποιψ 
ταΐ$ δυνάμει θ* ύπ€ρφ€ροόση$ χώρα$, £(}. 582 : 
ΑΐΙίεΕε ΐΓεδ πιιιή Ι^οΓεαΗδ, ααδίΓαΙϊβ νεί 
ιηεάίιΐδ, Ρΐι&ΐεήαΐδ, Τπρίιαί. £γ. χι ι : παν- 
ταχού τη$ *Αττικ^$ Αν. 1 704 

Άτηκ^: ώί τουτ' άΧηθώί αττικών τ6 
χωρίον (η^ιη Ιιΐο νετε εδί α^ετ ΑΐΗουδ) 
ΝαΙ). 209 : επί του προσώπου τ' ίστιν άττι- 
κόν βλέπος ΝιιΙ). 1 1 76 (αά ςυ&ε δοΐιοΐ. ο2 
γά,ρ ^Αθηναίοι έπΙ πανουργίφ καΐ ά»αί.δ€[(ΐ. 
δΐ€βά\\οντο. €οηί. ΗοΓαΙ. Ερ. 19" 
ίΓοηΙειη νΐΓΐ)&ηαηι); ώστε ...*Αττικοΰ 
σφηκ6$ καλεΐσθαι μηδέν άνδρικώτερον Υεδρ. 
1090 (ΰΜ 'εεηεδ ηαίιιπιιη ηπαιη ηιιηε ΐη- 
άιιεηιηΐ αά ϊειηροΓα ίΐΐα (ΓαηδίεηιηΙ ςυίΙ>υδ 
ίεΐίδ ααεάεΙ)αηϊ, ηοη αςιιίείδ ριιη5εΙ>3Λΐ:.' 
ΚΙΟΗΤΕΚ) : * Αττικοί μόνοι δικαίω$ έγγ€νεΐί 
αύτόχθονεί Υεδρ. 1076 ; Οψει σφόδρ* αύτάί 
αττικά 5, Απαντα δρώσα$ του δέονταχ νστ€' 
ρον Ι.γδ. 57* 'ί^υκερό, ώσπερ αττικοί μίΧΐί 
(άττικόν μέλι) ΤΗ. 1192 : έπιχέω τό μέλι 
τουτί τάττίκόν, Ραο. 252 ίηίΐαϊΐ: Ροίειηιΐδ, 
ΕΐΙΐεαιη ιηεΐ α( δαανε ίη ιηοΓϊαΗαιη ίηίείειίδ, 
ςαειη δίαΐίιη ιηοηεΐ ΤΓγδ&εαδ αί ΑΐΙΐοο 
ιηεΙΗ ραπεαΐ ^^^^(^οΐ' οΗο}ίδ νεηεαηϋ, αΐίε*• 
ηο ΰΙαΙΰΓ νΐΙίοΓε, τετρωβόλοΰ τουτ* έστί' 
φείδου τά,ττικου ίΗίά. 254 > διάλεκτον έχοντα 
μέσην πόλενί αΰτ* άστείαν ύποθηλυτέραν 
οϋτ άνελεύθερον ύπαγροιι>:οτέραν Γγ. ίηο. 
Χ€νΐΐΐ;' ώττϋτί ω ν άί(ί1ιιιη ύποκοριστικώί 
Ραε. 214 ^^ ^^ ώττι^ωνικοί Ραε. 215 

Ανα4νο$; παρά τον Α ύ αίνου λίθον Καη. 
194 δεΗοΙ. άπο του α^ουβ τούί νεκρούς εΐναι. 
ΑΙπ ρΓΟ ίιηρεΓαΙΐνο νεΛί αύαίνεσθαι λοοϊ- 
ρΐηηΐ. ΡοΓΓο Ιαρίάειη &1ί(ΐιιειη δίνε ίρδίδ 
ΑΐΗεηίδ δίνε ίη ί6ττΒ. Αηίεα Α α αεη ί ηοπιί- 
η^ίαπι εδδε εχ δοΗοΙίοδία ρυίαΐ ΕηΐζδεΗίιΐδ. 
ΡΗπιαπι εηίιη ΐΕηϊμηη ηοη οηιηεδ τεδ ίηίε- 
Γοηιιη ίαιη ίηάε α ν. 109 (βΐί ιηοοίο άεδεη- 
ΗαηΙυΓ, αΙ αριιά δΐιρείΌδ νεΓδαή εΐ ίη πιεβία 
ΟπιεείΕ νίάε&Γε. Πείηάε οιιιη Αυαβηί 
Ιαρίάε αΐίί νείεήδ Οπιεοίαε Ιαρίάεδ ΐϊΐίΗβοβ 
εοη^ηιαηΐ, α( ΤΑελαμνύγου λίθοί ΗεΓοά. 
VII 2ΐ6; Μαντοΰί δίφροί, Ραιΐδ£ΐη. ιχ ίο, 3, 
δίΐεηί Ιαρίδ, ίΗίά. ι 23, 6, πι 22, ι ; ΟΓεβΙίδ 
Ιαρίδ λ€[)ί καιητώταί ; ά,νακλ-ίιθρα ΟεΓεήδ, ίΗ. 
ϊ 43» 2» 6ί Αγέλιστοί πέτρα είαδάειη δεάίΐε (70) Ανγη^^ — ■ — Άχβλ ώα9 ίη Αρο11ο<1θΓ.ΐ5, 1. Ηαεο αΙΙαϋί: Ιχ)1)€ο1ςίη8 Λ/γίΑ. Οτα€€. ι ζ^φ."* ΜΥΕίίΕΚ, αά ΑοΗ* ίη ΑξΙαορΗ. Ι^ίΙ>. ϋί ρ. 1 298 ηο(. 

[Αύ'γη] : οό ΊτροΛΎύΤ/ούί κατ^δαζ* οΰτθ9 
καΐ τικτούσαί έν τοΧί ΐ€ροΐς, Κ&η. ϊθ8ό 
(αΙ)ί δοΗοΙ. : (γραψζ Ύό-ρ (Εύρίΐτίδηί) τήμ 
Αύ'γη ν ώϋνουσαΐ' έν τφ ΐ€ρφ) 

Αντομ4ΐΜ|$ : ίΓοηίοβ ίβΐίχ ρΓΪβάίοαΙιΐΓ οΐϊ 
ΙΓ65 βΠοδ δθ1ΐ6ΐ1ίδ8ίιηο5 {χειροτ€χνίκωτάτάυή 
€ί11ΐΕΓθ€(1ιιιη, ΙιίδΙίΊΟΠϋΐη, ΑΗρΙίΓαάβιη, οί- 
ηαβίίαιη Υεβρ. 1275 — 1283 

*Αψρο8ίτη: ή κυΊΓρο^^Ρ€ΐ* ^ΑφροδΙττ) 
Ι^Χδ. 55^» ^'''^^ ^®'"' ^^"^"^ δαχρΜνων ή ττ^ίίτ- 
βο\^ (&ηΓί1)ΐιΙίιιη, οοηΓ. Αν. 563)» Ούκ 
ο7δ' ^Αψροδίτήί μ^ν ^γάρ οΰ μοι φαίνεται, 
Ού μην Χαρίτων 7^» Ρλο. 4© (αΜ δΛοΙ. 
μνροΐί -γά,ρ ^) θεοί ηδεταή : όΐνοί *Αφροδίτηί 
7άλα Γγ. ίηο. ΧΙΙΙ; ΆφροδΙτηί τρόιτων 
Εοοί. 8; ού γάρ έτψ τψ* Αφροδίτης ουδέν 
σοι Κ. Ι ©45) Αεδοΐιχίο οΙ)ί€ίΙ Ειιήρΐάεδ, οαί 
ίΠβ ΓβββΓΪΙ άλλ' Μ τοί σοι καΐ τ€λ$ σοισιν 
ΐΓολλτ; ΐΓόλλοΟ * ΊΓίκαΒητο \ Ανδρα το?5 τψ 
* Αφροδίτης όργίοΐί εΙΧημμένον Ι, γδ. 832; 
' Ερμη, Χά/κ ην, "Ωραισιν, * Αφ ροδίτη, ΤΙόθφ 
Ι'αο. 460 (δΟι νβηεή νοίϋΐη ήΐ αά ΙΛβΓαη- 
άαηι Ραοβιη) ; ^|ν * Αφροδίτη θύη, *γύρο\η 
όρνιθι φαΚτφίδι θόειν Αν. 565 (Ιΐ• 6• * δί <1ιιίδ 
νβηεΓΐ ίιηιηοΐβί, ρΙιαΙβΓίάί ανίοιιΐ&ε ρΐα- 
οεηΐ&δ (Γοπηίΐβ ΟΓΐίίοηΙαηδ βΐ ιηαιηϋίαπιιη 
δίιηίΐίΐαάΐηβιη ΓεΓβΓβηίεδ εαιηςιιβ οΐ) οαιίδίΐιη 
V 6 η 6 Γ ί δ δαεηίΐαο δρΐίδδίιηίΐδ Μ^η. ) ίιηιηο- 
ΙαΓβ'); κάλλιστοι ίσται χοίροι *Αφροδίτφ 
θύειν, (αρίίδδίιηαδ βΗΐ ροΓΟΠδ, (^υί νειιετί 
ϊπιιηοΙεΙαΓ), ΑοΗ. 79^ ^^^^ Ιαδίΐδ. νεΛοηιιη 
εδί; ρβΓ νεήεΓβιη ΐιΐδΐιΐΓίίικΙνιιη ιηη1ίεΙ)Γε 
Εοοί. 189 — 191; τά τψ *ΑφροδΙτης Ιέρ* 
άνορ^Ιαστύ σοί έστιν Ι^^δ. 890 ; ν^ τ^ν ΙΙα- 
φίαν *ΑφροδίτηνΣ.γ3. 55^; ι^ τ^ν*Αφρο- 
δίτην Εοοί. 558, 1133* Ι-Χδ• 858; μά, τ^ν 
Άφροδίτην Εγδ. 2θ8, 25^» 749 ί Ρ^^ ε^™ 
ϊϋΓίΐίαΓ α νΪΓο ΤΙιεδίη, 254; ύ ν&τνια Κύ- 
νρου καΐ Κυθήρων καΧ Πάφου μεδέουσα 'ι^γ^. 
834) ^ Κ-υνρίδι τη κα\η καΐ Ίίάρισι ζύν• 
τροφε Δ.ιαλλα'γή, Αοΐι. 989» ^*^ Κωλιάδα 
Ί-,γΒ. 2 ; ϋφαρτάξειν θήΧεΜ,ν ίεύτριν Τ1ι. 205 

Άφρ6δντο$: Γγ. ίηε; 137 &Ρ• ΜαοΓοΙ). 
δαΙητΉ. III 8 

Άχα£α: 'δίο ΑΐΙίοί Οβρ1ΐ}ΓΓΕ6ί Οετε- 
Γβιη νοοαίΜίηί, εχα^Ιαύαιη ςπιηιηο άοΙοΓβ 
βΙΪΕΐη κιρί&ιη ^^^^^Γεηΐϋΐη ; ςηαιη εαπίίειη 
Εΐεαδίηϋ Δι;ώ αρρ^ΐΐαΐ^αηΐ. Υίάβ ΡΚΕΕί,εΚΓ 709 ούδ* &ν αύτ^ν τ^)ν *Αχαίαν {κβίωί 
ήνέσχετ* Λν 1ι. ε. *ίαιη πεΟετεΓειπ ςηίάειη 
ίρδαιη άοΙοΓε ίηοεηδαιη πιείαίδδεί, ηεάπιη 
ϊ^1)νιΐ£ΐιη δογίΐήοαιη.' Οοηί. ΒαΙίΓ. λΑ Ηβ- 
Γοά. ν 6ι 

Άχαι6$ : Ιβυκοί κ&νακρέων ό Τ^ο$ κ ά.* 
χαιό; οίπερ αρμονία» ΙχύμισαρΎΥι&^,ΧΑ, 102; 
ίη ηαα δοηρίιιπι ςαίά ηοιηίηίδ ΙίΐΙεΛί ηειηίηί 
ίΐηιη εάίίοπιιη επιεΓε οοηΐίςίΐ, η3ΐη ΑπδΙο•* 
ρΐιαηίδ Β^ζαηΐϋ ίηίεΐίχ οοηϊε<51νΐΓ& βδί ίή 
Αίοαεαιη ιηυΐίΐηΐίδ. Υΐάε αθη. ογ. ίη 1. 

Ά\αι6$: κύδιστ* Αχαιών Άτρ^ωϊ το- 
"Κυκοίρανε μάνθανέ μου ιταΤ Καη. 1270 (εχ 
ΑεδοΗγΗ ΤβΙερΗά); δνω% Αχαιών δίβρονον 
κράτο$ ΈΧΚάδοί ^/3αί Καη. 1285 (<ΐ€ Αΐήάίδ 
εχ ΑεδοΚγΗ Α£;αηί€ΐηηοηβ ν. 109) 

1'Α)ςαρνα(]: δ^μοί τψ ΟΙνηίδοί ^νλ^, 
οαΛοηυπι άίνεδ ΑοΙι. 34 

*Αχαρν€Ϊ5: Αοΐι&τηεηδεδ, ο&Γΐ>οη£ΐΓϋ, 
ΑΛ. 1 8ο, 321, 3^6, 6ΐ2; Ιιίηο οαΛοηιιτη 
οορίιίηιτδ εοηιπι ρορυΐαπδ, δοάαΐίδ άίοΐΙιΐΓ 
(δημότης, 6μη\ιξ) ; ούδ' Αί τροσεδόκων ψτρώ* 
τα$ Ίταρέσεσθαι τάί *Αχαρνέων ^υνάικαί 
δεΰρο ούχ ηκουσιν Εγδ. 6ι ; δβι -γάρ με φεύ- 
Ύοντ έκφυ^ϋν *Αχαρτνέαί Αςίι. 177 ; χβ^- 
ρειν κεΧεύων πολλά τού$ *Αχαρν4ά% ΑοΙι. 
200: φεύξομαι τούί*Αχαρρέαί ΑοΙι. ^03 

'Αχαρηκ^ : ΜοΟσ* ίντονος "Αχαρνικ-ή 
ΑοΙι. 665; ^Αχαρνικ^ κατώρνξέν τϋτε τδν 
Ίτατέρ ύτ6 τη πυίΧφ Τ1ι. 5^3 » ιτρεσ/ίΟταί 
τιν€$ * ΑχαρνικοΙ, στιντοί γέροντες, ιτρίνινοι^ 
άτεράμονεί, μαραθωνομάχαι, σφενδάμνινοι 
1>ε11ηηι οαρίιιηΐ ιιΐ ϊιΙοίδείΐηίιΐΓ νίηεία α 1.α- 
οεάαεπιοηϋδ οαεδα εΐ ΑπιρΙιίΛεηπι, ίηάιι- 
οίοδ α\) ϋΐίδ αίΤεΓεηίεπι, ρεΓδε(ΐιιηηΙΠΓ ΑοΙΐ; 
179; "^ τοντ* άττειλεΐ τοις Άχαρνικοΐσιι^ 
•ήμΐν Αοΐΐϊ 328. ΑοΙίδΓηεη'δίηπι ρα^υδ 
οείειίδ οηιηίΐ)υδ ίηοοίαπιπι πιαίΐί^άίιιε; 
ορίΙ)ΐΐ5, εΐ νίΓΐηΙε ΜΗοα ρΓ&εοεΙΙεΙ^αί, ηαπι 
Ιήα ηιίΙίΙαπ\ ^Γανίδ αΓπιαΙιίΓαβ ώΠία εχ 
εο 3(1 1)ε11απι εχίΐ^αηΐ:, ΤΙιυο)^. ΐι 19, 2θ, 
Ρίηάαϊ. Νεπι. π 1 6 * Αχαρναί δέ τάΚαΙφατον 
εύάνορεί. δίΐαδ επαΐ 6ο δίαάία βΛ} ιΐΓΐ>ε &ά 
δερίεηΐήοηεπι νεκυδ, ίΐ). ο. 2 ί 

Άχ€λφο«, ΑοΚεΙοιίδ βηνίπδ ρΓΟ αι^ιια 
θίΛιΐδ: σόί' ^ρ^ον ώχελφεΙ,γΒ. 381; οΐνο$ 
ού μιλείς ττοτφ *Αχελωίφ, Οοο. Γγ. 6. ΟοηΓ. 
ΥεΓβ. Οεοτξ. ΐ. 9 ροαιίίκινιε αάπιίδΐίδ Αοΐιε- 
Ιοϊα πιίδ€ΐή( υνίβ; δΙιαΙεεδρεαΓε €οτίσΙαηηί (797) Άχ€ρόϊ/Τ409— ΙίάτΤοζ Α6ί II 80. 1 *α ά^ορ ο/ ιυίηί ινϋΗ ηοί α 
άτορ ο/ αΙΙαγιηξ Τΐδύτ ίη //' 

Άχ€ρόνηοβ σκότελο} αίματοσταγι^'ι 
Καη. 47 ' 

. Άχιλλι ^β : βφΧηκ* *λχι\\€ύ$δύο κύβω 
κοί τέτταραΚ&η. 1400 (1ι. 6. ΑεΗΐΙΙβΒ άαο 
ριιη(51α ίεείΐ επιη ςααΙϋΓηίοηβ, εχ £ιι- 
ηρΐάίδ Τ6ΐ€ρΗ<ί)\ ΑοΙιίΠβδ οαρίΐε οΙ)νο1αΙο 
86ά6η5 Ιαάΐιιπιαδ ρταβ ίΐ4ρ€Γδϊα 6{/<ΐ3{η ίηίΓΟ- 
όα<51ιΐ5 αΙ) Αβδοΐιγίο ίη ΡΗτγξΐΒπί^ Καη. 912: 
%9α. τιν* Ατ κα&ίσ€¥ έ'γκ(ίΚύψαί*λχιΚΚέα τι»* ^ 
-Νώβψ^ ΊτρόσχημΛ τηί τραγφδίαα φαΐδιμ* 
ΐΑχιλλευ (βχ Αεδοΐιγίί Μγτΐηίάοηα)η5) 
Καη. 992 ; φθίΟη* ΆχίλλβΟ (ίηάίάεπι) Κ. 
.1264; 9^ δ* *Αχιλλβ/ωι» (δο. κριθών) άτο- 
μάττ€ΐ Ες. 8 19 *ί\χ νβΓΟ ΙιοΓάεαοείδ Αοΐιίΐ- 
Ιείδ νεδοβήδ' δο. ρΐαοβηΐίδ βχ ΙιοΓάβο 
ΑοΙιίΠεο. €οη£ ΡΠεΓεοΓ. Ιίέρσαί$ ίτ. ι 
(Μείη.^. ίΟΡί. Ι ρ. 3 1 6): νοταμοί \ίΤΓαροΐ$ 
έτιτάστοα ζωμοΰ μέ\ανο$ καΐ άχι\\€ίοα 
μάξ^ΟΛί κοχυδοΰντα έιηβΧύξ βίύσονταί 

* Αχροΰονσ-ιοβ : ηοπιεη ββηΐίΐβ β<51απι αΙ» 
4χρά} (^ιι&δί α ρα^ο αΙί(^ιιο Αΐϋεο, £οε1. 362, 

6 

Βαβυλών: τδν αέρα τάΐ'τα κύκλψ καΐ 
κΰ» τουτί τό μ€ταζύ (δΟ. 9ύρανοϋ καΐ 7^5) 
χ€/ίΗΤ€ΐχ/^αΐ'/Α67αλαι$ τ^Ο^ο^' όνταΐί, ώσν€ρ 
Βα^βνλΰι^α Αν. §5^• ^οηί. ΗβΓοάοΙυπι 
Ι, 179 ^^^ ά6δαίΙ)ίΙ <ιιιο πιοάο ΒδΐΙ)γ1οη 
ίΐΐβπΐ αεάίήεαία ; έ\κύσαρτ€5 Ίτ\ίί^ΘΌυ$ Ικανά$ 
ύντι^ορ αύτάί έν καμίνοισι 

[Βαβυλώνιοι] : ίαΙ)ΐι1α ΑΗδίορΙιαηίδ αηηο 
δϋίί^ Α€Ηανη6η5β5 Όΐοη^δϋδ νβηιίδ εάίΐα 
(1ιίη£ Ύ^ν ν/έρυσι κωμφδίαν νοοαΐ ΑΛ. 37^), 
οιιίηδ αΓ§;απΐ6η(ιιηι ίρβε βχροηΐΐ: ίΙ>ί(1. ίη 
ρ3ταΙ)αδί ν. 6341 642 ; ςτιαΓ6 αεουδαίιΐδ α 
Οΐβοηβ ίΗά. 3/8. ν^άβ ίΓίΐβΐμεηΙα ρ. 
7 ΙΟ — Ι 

Βάκιβ : αηΐίςαίδδίπΐΰδ ναΐεδ ΒοεοΙίιΐδ, 
κατάσχετοί έκ νυμφών^ αΐ αίΐ Ρ^αυδαηίαδ ίο, 
12, ςυΐ είαδ ναΐίοίηία Ιε^ίδδβ δε ΙεδΙαΙαΓ;. 
Ρε (1αοΙ)ΐΐ5 οο§[ηοπιίηίΙ)αδ ναΐίΐ^ϋδ νΙάεΗάιΐδ 
Αείίαη. Vά^, Ηί^ί. 1 2, 35• δοΐεηΐ αϋΐεπι 
δίΙ>γ111δ ίαηξ^ί. Ε/ 7^ Μ^ νύμφαι 76 θίοΧ Βά- 
κ IV έζατάτασκον Μηδ^ Βάκα θνητούί μηδ* 
αΰ νύμφαι Βφκι,ν αύτύβ^, Ραε^ ι ο6ο (ιιΙ)1 $ε1ιο1. : 
χρησμόΚ&γβί 6 Βάκι$, Βάκιδα δέ τρ€Ϊ$^ 
($ν Ίτρεσβύτατοί έξ Έλβώνοϊ τη 9 Βοιωτίαι, 6 
δί δ€Οτ€ροί * Αττικοί, τρίτοί δ^ 6 *Αρκά9 έκ χύλβωι Καφ6η$ δί κάΙ Κ(^βα$ ^κα\€Ϊτο καΐ 
^λλήτηί ώί φησι Φιλητοίί 6 *Εφέσιο$); Βα- 
οίάίδ ΟΓ&οαΙα ίη ΕςαίΙ. 1003 ρεΓδΙήηχίΙ; 
ορροηεηάο Οίαηίάίδ ηοηιίηίδ βέΐί οΓαοιιΙα : 
ηιεηιοΓαΙαΓ ίάεηι Ες. 123, Αν. 97^ οιιιη 
ιπΊδίοηε Εΐί(ΐϋΕ : ώ ταΓβ χα?6 τόν Βάκ^ν Ραο. 
1 119 (Η. β. τδν Βάκιδοί χρησμού$ λέγοντα : 
δίηιϋία εοηςεδδίΐ ΌοΙ)Γ£ΐευδ Αάν. ιι ρ. 1 91• 
νΐάε δ. η. Μ^7*Ρλ). Ιη Βαοίάΐδ οΓαοαΙίδ 
ειαΐ οε1εΙ)εΓηπιιιπι ίΠυά άε ΑΐΚεηίδ οΐίηι 
ειηίοαΙαΓίδ ίηΙεΓ υΛεδ αΙ ίίςυίΐα ίηΙεΓ Γβΐί- 
€[ΐΐ2ΐδ ανεβ, Εφ ιοί 3, 1087, Αν. 97^• ^ε- 
Ιεηιηι ηοηιεη Β αεί β ρΓορήε αρρεΙΙ&Μναπι 
ίαίδδε νϊάεΙαΓ α νεΛυ βάζ€ΐν 

Βάκχαι : ταΐ δέ κδμαι σ€ίονθ^ ^"^^Ρ 
Βακχόψ θυρσαδδωαν καΙ τταδωαν (Ιι. ε. θυρσα- 
ζουσων καΧ ττηδωσων) Εγδ. Ι3ΐ^> Βάκχαα 
Δβλ^σιν έμτρέιτων κωμαστη$ Διάνυσα ΝαΙ>. 

6ο5 

Βακχ^βακχον ςΤσαι Έ^. 408 

Βάκχιο$: Φα\ψ^ ^ταιρβ ΈακχΙου Αείι. 
ι6^\ ψ/οΰ δέ 7* α«^^5 ί5δ€ σύ κισσόφορε 
Βάκχ€ΐ€ Τΐιεδπι. 9886(14: €Ϊ τ« ^5 Βακχέΐύν 
(δΟ. Βαοςίιΐ Ιεηιρίυηϊ) αύτά$ {τά.$ ^υναί- 
και) έκά\€σ€ν 1^γ&. ι 

Βαλλι|να^€ ν. δ. η. ΙΙαλλι]νη 

ΒασΊλιια : ίη Ανίίηί^ ίοηηοδίδδίηια νίΓ^ο 
εδί ροΐεηΐΐα Τονίδ, (^ηα ίδ οηιηία αάπιί- 
ηίδίΓαί, 1536 — ^543• ^απι ηχοΓεπι δίΙ)ί 
ροδοΐΐ ΡίχΙ^εΙαεπίδ 1634 ««Ι•• άε οοηδϋίο Ργο- 
πιεΛεί, 1536• Οοηεεάίίατ ΡίΐΙιεΙαεΓΟ αΙ» 
Ιεςαΐίδ, 1678644., άε οαείο ρείεηάα ι686δ(]. 
Εαπι ηια^ηίβςα ρυΐεΐιηίαάίηβ δρ1εηάεηΐ€πι 
άυοεπδ ίαηιι ροΐεηΐίδδίπηιβ αοοεάΚ ΡίΐλεΙαε- 
ηΐδ 1706 δ4Φ Βαδίΐεα δαΙηΙαΙυΓ α ΟΙιογο 
1 730) νάρ^δρον ΒασιΚ€ΐαν έχ€ΐ {Ιί^ιΘέταιροί) 
Διό$, 1755 

Βάττοβ: τό Βάττου σίλφιον Ρ1. 925• 
ΒαΙϊιΐδ ίυίΐ ΟγΓεηαπιπι, αΛίδ ΑΓήοαε οοη- 
άΚοΓ: ε3υδ ίη ΙιοηοΓεπι δίβηανεηιηΐ: 0)^Γε- 
ηαεί ηυπιοδ, ς^ιοΓίιηι ί^ι ραΓίε αάνεΓδα οεΓ- 
ηεΓεΙαΓ ίπι&§ο ΒαΙΙί αΐίεια πιαηα τε^ηαπι 
α ςίνίΙ)ϋδ, αΙΙβΓδί δίΐρΐιίιιπι δεα ΙοδεΓρίΙΙιιηι 
αοοίρίεηΐίδ. Ρυίΐ; αηΐεπι ΙαδεΓρίΜηπι 
ρΐαηία ρπιεδίαηΐίδδίπια, ε3αδ4ηε ρΓονεηΙιΐδ 
ηοη πιίηίηιαηι ραΓίεηι Γ2ΐοίεΙ>αΙ ίεΐΐοίΐαίιίδ 
^χΓεηαεοη1πι, εΐ 1οη|;ε ΙαΙεςιιβ εχρθΓΐ£ΐΙ)3,- 
(ηι όϊ) \ΐ5\ιτη ρΓαεδΙαηΙεπι ίη ιηεάίοίηα ε1 
οιιΐίηα. Ηίηο νεΛα Βάττον σίλφιον 
αΙ^ίεΓε ίη οοηδίιείιιάίηεηι ρΓονεΛϋ, φΐο<1 (798) ΈΒέλνκΧεων- -ΉούτταΧος πδαΓραΓβΙαΓ άε ρΓΰΐίοδίδδίιηο ιηυηεΓε, (Ιε 
δίη^^ΙίΐΓί €ΐ: βχί^υίδΐΐο ΙιοηοΓβ. £ΚΑ8Μ. Α(/α- 
ξΐα ρ. 1 82 ΟΗϊΗαά. ρ. 463 

Β$€λυκλ^»ν : οδΟΓ Οΐβοηίδ, β<51α αΐ) 
ΑήδΙορΚίΐηβ ρβΓδοηα, τ^ϊ δ' υϊύ {ίστιν Ονομα) 
Βδζλυκλέων έχων τρόνου$ φρυα•γμοσ€μ»ακούί 
ηνα$ Υΰδρ, 135 1ΐ• 6• ιηθΓ6δ }ιαΙ)6ηδ δΐιρΓα 
ιηοάϋΐη δβνβΓΟδ εΐ δΐιρβΛοδ: ΐΙ)ί(1. 1 37» 37^ 

Β€λλ€ροψ6ντη$ : τά δυσπινη ττεπλώματα 
Λ Β€\\€ροψ6ντηί είχ' όχωλό; ούτοσί ΑΛ. 
4^7 («111216 δρεΛαηΙ αά ΕιΐΓίρίάίδ Ιΐδΐ^οεάίίΐιη 
ΒβΠβΓορΚοηΙειη, ΐη ςηα Ββΐΐβτορίιοη- 
Ι6δ, οαιη ηβ^αΐίΐ αρρεΙβΓε εΐ ίη ίρδϋΐη οαε- 
Ιαιη βνοΙαΓβ οοβρΓδδβΙ, α Ρε§Η5θ εχουδδυδ 
οίαιιάίοαΐ)»!:, ΐϊΐθ6Γ6ΐ)αί, ρΙιί1θδορ1ΐ£ΐΙ)&ΙυΓ) ; 
Ύ€νναία9 άλόχους άνέιτασας κων€Ϊα ιη€Ϊν, 
αίσχυνθύσαα δια τού$ σούί ΒελΧεροφόντας 
Καη. 1051, δο. ςαία (^αο ιη&βίδ ίη ^ΐΗβίΐβΒοεα 
ΒεΙΙβΓορΙιοηΙαε ίηηοο6η1:ί& βΐ οοδίίΐαδ τΛ 
δΐ1ιβη&1)θ6&6 οαΐυιηηίαδ εΐ ίηϊειηρβΓαηΗαιη 
€ΐυ€6ΐ)αΙ εοιηραΓαΙια, 6θ ιη&ίοΓϋ ρυύοΓβ 
ΙιοηβδΙαε ιη&ίΓοηαβ δηίΓαικΙί (ΐ€ίΙ)6ΐ)3,η( 

Βλέπνροβ : ρεΓδοηα ίη Ε€€ΐ€$ίαζηύί5^ 
πιαΓίΙυδ ΡΓαχ3§θΓαβ 

Βλ€ψ£εημιο$ : ίη ΡΙηίο ρε(υ1αηδ Κσπιο 
ΓυΓίί ίπδίπιαίαΐ: ΟΙΐΓβπιγΙτιπι οΐ) τερεηΐίη&δ 
άΐνίΐί&δ εΐ ίπιρεΙΗΐ τιΙ; αά απιίοοδ πιίΐίαΐ 
Ρΐϋίαηι αυΐ οΐΐο δαηαηάυπι οιΐΓβί, 33^ — 4'^4• 
ΡαυρετίαΙβπι α (^αα ίηΙιίΙ^εΙαΓ οοηνίοί&ΙΠΓ ; εα 
νί τερυΐδο, οεΙείΌδ αι^εΐ νΧ ίη Αεδοαίίτρίί 
ίαηυηι ριορειεπί 4^5 — ^^3 

ΒθΜ»τ£α: Βοιωτία κυ\δν §χανσα τό ι〕 
δίον Σ,γΒ. 88 («Μ ΙικΙίΐαΓ ίη "ν. ιηΒίον): 
καταττέλτάσονται ( = καταδραμοΰνται) τ^ν 
Ί^οιωτίορ δλψ (δο. οΐ θρ^κα) Αοΐι. 1 6ο 

Βονώτιθ9 : αϊρου λαβών τόν κέραμόν 
(ναδα ήό^ίΐία ί. ε. ΝίοαΓοΙίϋπι) ώ Βοιώπε 
ΑοΚ. 953 ί ψρέσβεφα Βοιωτία ί,γδ. 86; 
έΎχίλύν ΒοιωτΙορ Γ,εηιη. ίη νί; άτό Φύληί 
έλαβαν (τώ βόί) οΐ Βοιώττοι Αοΐι. 1023; 
κηρύττω Β,πασι ΤΙελοττυρρησίοίσι καΐ Βοιω- 
τίοΐί Ίτώλέίν τρό$ έμ^ ΑοΚ. 624, 7^ι> 
λ^σ-ταί Β 04 ωτ/οϊ/ί Αοΐι. 1077; ΒοιωτΙου$ 
ττάνταί έξοΚωλέναί Ϊ^γ5. 35 > Χ^φ^ κολλίίτο- 
φά-γε Βοιωτίδιον Αοΐι. 872 (αΜ αηίερεηυΐ- 
Ιίιηαπι ηοΐα ρΓοάαοί, οηηι νοο&ΐεδ δΙΪΓρίδ εΐ 
δΐιβΐχί ςοαίαεήηΐ, υΐ ίη βιβλίδιον, δικαστηρί- 
δίον, δεσμίδιον βίο.; ηοΙαΙαΓ ααΐεηι ιτολυφα- 
7ία ΒοεοΙΟΓίιπι); Τέρηανδροί εΙσηΚθ* άσό- 
μ€νο$ Βοιώτιον (δθ. νόμον) Αοΐι. 14, πιοάαπι ηιυδίοιιπι λ Τεπραη^Γο ίηνεηίαηι, άε (^αο 
νίάε ΟΓΟίε ///>/. ^^αί^. Υοΐ. ΐν, ρ. 103 

Βοιωτός: ίη Α^Ηα^η€η3^Βη5 ΒοεοΙιΐδ 
Ιιοπιο ΤΗεΙ)ίδ α^ΐνεηίΐ: ίη ΓοΓαηι Όίοαεορο- 
Ιίάίδ, ρΐυηπι&δ πεΓοεδ ΒοεοΙίοδ ΓεΓεηδ εΐ 
νεηάίΐυιαίδ ; Αΐΐιεηίεηδίυπι ηιεΓθίΙ)ΐΐδ &ά 
ρεπηυΐαηάυπι οΐ^ΐαΐίδ αιιΓεΓεηάυπι αοοίρίΐ 
δχοορίι&ηίαπι, 86ο — 95 8 ; νεηάίΐ ααΐεπι 
§ίΐ11οδ ^αΐΐίηαεεοδ {δρ^ταΚιχου^) εΐ ςααάπι- 
ρεάεδ (τ€τ/)αΐΓΤ€^ϋλλίδαί, πιαίε εηίπι 1ο- 
011 δ ι α δ νεί είεαάαδ ίηίεΓρΓεΙαηΙΠΓ) εΐ 
ρΐηήπΐίΐ 3.1ί3, δσ έστΙν ά'γαθά Βοιωτοΐί 
.άπλώί ΑοΚ 873» ^^^ Βοιωτών φέρονται 
Ιδ€ΐν χηναί ίφ-ταί φάτταί τροχ/λου$, καΐ κω- 
νφδων (Ληβαίΐΐ&ηιηι) έλθειν σπνρίδαί Ραο. 
Ι0Ο3 (οσηΓ. 1^γ5. 35» 3^)5 έκαΚεσ* («/ί 
έορτήν) Ίταΐδα χμηστήν κάΎαττητην έκ Βοιω- 
τών έγχέλυν^ οΐ δέ νέμτταν ουκ έφασκον δια 
τα σα ψηφίσματα ((^υία ΒοεοΙίοαε πιεΓοεβ 
(ΙεοΓβΙο ρΓοΗίΙίΗαε) Ί-.γ5. '^οί υΐ^ί ρΐΈεΙεΓ 
εχρεΛαΙίοηεηι αάάίΙυΓ έ^χελύν; 4νθ€ΐ$ 
{θρυαλλίδα) 4$ τίφην (ηανίοϋίαπι) άνηρ 
Βοιώτιο$ &ψα$ δ.ν έσττέμψειεν έ% τό νεώριον 
δί" ύδρορρόαί Αείι. 920 (πάίουΐε δγοορίιαηία 
Νίο&ΓοΙιιΐδ άε ίηοεηάίο ηανίηπι); γενναία 
ΒοιωτΙί δ* ην έξ Άγχομ^νοΰ Τδ^εη. (τ. 22 ; 
ί^ν ξυνέλθωσ αί '/υναΐκα αϊ τ' έκ Βοιωτών 
αϊ τε ΤΙελονοννησίων ημεΐί τ€, κοινζ σώσομεν 
τήχτ Ελλάδα Σ.γ8. 4^» 75 •' «^ί βουλών Ιών 
•υμών τάί ξυνωμοσίαί έρώ.,.καΐ τάκ Βοιω- 
τών ταΰτα συντυρούμενα Ε(ΐ. 479 (ο1>ίείί 
εΙιΟΓΟ Ραρ1ι1&£;ο ςποά δεεπεία αιπι Βοεοΐίδ 
οοηδίΐία ίηεαΐ, τεηιρυΜίε&πι ρΓοάεηδ; α 
φΐο ΓίΑίουΙε Ιιιθεηδ ίη ν. σ^ντυρούμυενα ςυαε- 
ύί ίδίείαιιυδ τώί ο^ ό τι;/)05 έν Βοιωτοί; 
ί^ΜΟϊ; 4ΐΐ2ΐηΗ ί^ίΐατ οαδεαδ νεηίΐ αρηά 
Βοεοίοδ); δη έστ* *λ^θάνασ* έν Βοιωτοΐ- 
σιν δέ μή ΑεΙι. 9^5®» ώσττερ ημεΐί (οί Ά^ι;- 
ΐ'αίοι) ^ν ί&'α* βουλώμεθα ΙΙυθώδε (ΌεΙρΗοδ), 
Βο{ωτ-οι>$ δίοδον αΐτούμεθα Αν. 184; οΐμώ- 
ξεσθ' οΐ Βοιωτοί Ραο. ^•^ο (υΙ)ί Βοεοίί 
νοο&ηΙιΐΓ (^ϋί ραοε ηοη νίάεηΙαΓ β^υάειε : 
ηαηι. ιιΐ αάηοΐαΐ δοΐιοΐίαδία, έτΙ *λ\καίου 
σπονδάί φησι 'γεγονένα^ Φιλόχο^οϊ τεντηκον- 
ταετεΐί 'λθηναίοΐί καΐ ΑακεδαιμονΙοΐί καΐ 
το?5 σύμμαχοι^ ΊΓΚ-ήν Βοιωτών καΧ "Κορινθίων 
καΐ *Β\ειών, 01. Ιχχχίχ 3, ΜαεΙΙεΓ Γγ. ΗίδΙ. 
Ι ρ. 402) 

Βουιταλοβ: εΐ τά$ γνάθουί τούτων {των (799) 63 ^ρασίΖα<ζ• •Τέρης Ύυναικώρ) τα ^ δίί ^ τρίί (κοφ€ν ώσν€ρ 
"Βουτάλου {ϊά €5ΐ, €Ϊ τυ -ί^νίΙλησΒ τύπτ€ΐν 
αύτάδ, καθάν€ρ Ίννώναξ τον ΒούναΧον) 

Βρα<Κ8α$ : άαχ Ι^οθάαειηοηίοηιηι, 
Τβΐΐίάΐδ βΠαδ, οοουΙ)ΐιΐΙ ίη ΤΙΐΓ&άα αά Αιη- 
ρΙιίροΗη (οοηί. ΤΙιαοχά. ν ίο) 56χ ιηβηδϊΐίυδ 
αηΐε βάίίαιη Ρα€βηι : άπόλωλε καΧ τοΓ 5 Αα«Γε- 
δαιμονίοισιν α\€τρίβαΡ0$ (|ΰβηι ^$ τάπΙ θρ<1ίκψ 
χωρία χρήσαρτα έτ4ροα (δο. αά &υχί1ίυιη 
Τ1ΐΓαοίΙ)αδ ίβΓβηάιιιη, ΤΙιαο. ν 1 2) έΐτ* άνώ- 
\€σαρ, Ραο. 281 — 283 ; ώ μίσόδημ^ καΐ μοι^αρ- 
χΙα$ έρών καΐ ξυνώρ Βρασίδ^ κσί φορώρ 
κράσνεδα Υεβρ. 475 ϊ^^ί 8ο1ιο1. ομτΙ του 
*\ακ<αρί^ωρ* ; δίιηίΙίΙβΓ ίη Ραο. 640 Βγε- 
8ί(]&6 ίανετε, φροΡ€ΪΡ τά "Βρασίδου, 
άί(51αιη ρΓΟ \ακωρίΙ^€υ', Βταδίάαε αυΐβιη 
ίαυΙοΓβδ ΑΛεηίδ Ιαοεπιίοδ δ6ΓΐηοηίΙ)αδ ίΙ>ΐ- 
<ΐ6ΐη ςιιβήίυΓ Ηβπηβδ ν. 641 

Βραυρών: ρα^ΐδ Αϊβεαε αΜ Όίαηαε 
ί6δ1:υιη ε6ΐ6ΐ)Γα(ιιιη α ρυεΙΗδ άρκτ^υομ^ραα 
ςιιαε οϋτε τρεσβύτεραι δέκα ετών οΛ-* ίλάτ' 
του$ ιτέρτ€ 6Γ2ΐη( : έναίομ€Ρ (Τ1ΐ6θπ&ιη ρεΙΗ- 
οβιη) Βραυρωράδ* ύΐΓοπ€τωκάτ€ί Ραο. 874• 
έχουσα τ6ρ κροκωτόρ άρκτο$ η ΒραυρωνΙοα 
Ι,γΒ. 645 

[Βρέττοβ] : ττόλίί Τυρρηρών άπό Βρέττου 
του ΉρακΧέουί δίερίι. Βγζ.; (τ. ίηο. Ιχχίν 
7λά)σσα ΒρεττΙα 

Βρό|ΐ.ιο$ : Όίοηγδίΐδ άουδ : €ϋΐ€ ώ Διό$ 
σύ Βρ6μί€ καΐ Σεμέλαί ιται Τΐιβδίη. 990: 
ηρι έτερχομέρψ Βρομιά χάρα ΝϋΙ). 311 
(δο. Όίοηγδία ηυαβ δΐιΐ) βηειη ΜαΓίϋ ιηβηδίδ, 
α ηοηο Είαρίιοΐιοΐίοηίδ, αροΙ^αηΙυΓ; οοηί. 
ΟΓαουΙτιπι αρ. ΟβπιοδΛ. ΧΧΙ 5^ Ιστάναι 
ώραίωρ Βρομίψ χάριν ίμμι^α Ίτάντων) 

Βυξάντνον : Νιιΐ). 247 δοοΓαΙί (3ίοβηΙΐ 
θ€θΙ ημίν νόμιημ* ούκ ίσην δίΓορδίαάοδ Γβ- 
δροηάοΐ τφ Ύά,ρ δμνυτ* ; ή σιδαρέοισιρ, ώσπερ 
έν Βυζαντί(^\ ήίϋοιιΐβ άυαδ ροπηίδοοηδ 
ίηΙοΓΓΟ^αΙίοηβδ,. τί (ροΓ ο[υί(1) νοί τ/ρα (ροΓ 
ηυβπι) 6μρυτ€, οΐ Ηρι ^γά,ρ χρησθε νομίσματι. 
'Σιδαρέοισιν αυ(6πι άίοί(, ηαία ΒγζαηΗί υ1 α 
Μβ^αΓίδ οήυηάί (α. α. 658) υΐ€ΐ)αηΙυΓ (3ία- 
ΙοΛο άοήοα. Οοηί. ΡΙαΙοη. Ρι^αηάν. Γγ. 3, 
Μοΐη. Ργ. II ρ. 649» χαλβττώί δ,ν οΐκήσαψεν 
4ν Βυξ'αντίοα "Οπου σιδαρέοί$ νομίξΌυσιν; 
ΑΗδΙίά. θΓαΙ. 46 Υοΐ. ιι ρ. 195» ν^*^* ^^ 
Βυ^αντίφ ζυνημεν ψρουρουντ ^γώ τ€ καΐ σύ, 
Υοδρ. 236 (δο. ίη οΙ)δίάίοηβ Β)τζαηίϋ δβρ- (οηι 6( (^υαάΓο^ηΙα αηύο ΓαΙ>υΙαηι Ιιαηο αόίαιη 
αηηίδ, νίάβ ΤΙιαο. ι 94) 

Βνρ<Γα άίΛαβ ΑΐΗβηαβ ροΓ Ιυδίιπι ίη 
ΟΓαουΙο αΐί^αο, ΌΓαπι. ίτ, 4 : οοηί. Α^ηοοί. 

ίΓ. 9 

Βυριτίνη : τόν Ίτάτητον εΐναΙ φημΧ σον 
των δορυφόρων των Βυρσίνη$ τ^$ 'Ιχιτίον 
(δο. Ύυναίκόί) Έ.^ι. 449 (^^ Οίοοηε ίδίοΐαήυδ. 
Ηίρρίαβ ΰχοΓ βΓαΙ ΜγΓτΙιίηο, Οαΐΐίαβ βΐία. 
Ηιι]ιΐδ ηοπιβη ίη Βυρσίνη ίαοβίο πιιιίαΐ 
Οοπιίουδ υΐ δυρΓα ν. 59 2. βύρσα, ^1βοη^ 
οοΓίαπαπι αιίοπι οΙ)ίοίβηδ. ΒκνΝΟΚ) Γανν|ΐηδη$: την του Τανυμήδουί αμ- 
βροσία» (κόίΓρον) σιτήσεται {6 κάνθαροί) 
Ραο. 7^4 

Γ(λργηττ^θ€ν : β ΟαΓ^βΙίο, (^ηί ρα|;υ$ 
βΓαί ΑΐΙίοπδ ΐΓίΙ)υ8 Αβ^βίάίδ, ΤΗβδπι 898 

ΓΑα: δίοίΐίαο υπί^δ; τούί δ' έν Καμα/^τα 
κάΜ Τέλφ κάν Κατα-^έΧφ (μισθοφοροΰνταί) 
ΑοΙι. 6ο6, υΒί ΐΓβδ δίοίΙίαε ιιΛοδ ηοπιίηαΐ 
Πίοαεοροΐίδ ; Καταγ^λα εηίπι παρά. προσδο- 
κίαρ ρΓΟ Κατάρα άίΛηπι οδΐ. ^ηίά δίΙ)1 
νείίηΐ αΓβυΙίαο ν6Γΐ>οηιπι άοοοΐ ν. 7^ ^Ρ 
αΙσθάν€ί τ6ν κατα-γέΧων των πρέσβεων. 
ΡΓαοΙβΓοα οοηί. Αΐΐιεηαο. νιι 3^4 ^ί ώ$ 6 έκ 
ΤέΧα^ μαΧΧορ δέ Κατα-^έΧαί οΰτο$ νοιψ 
τής: Απδίορίι. Γγ. ίηο. Ινί ύνό του ^έΧωτοί 
€ΐ$ ΤέΧαν άφίξονται. Ηοο αιιΐοητ Ιοοο 
δίβ^ηίήοαίαΓ Ι>αο1ιοδ, ςαί δβοαηάαπι ΤΗηοχ- 
άίάοηι III 86, 88, 90, 99» 1^3, ιΐ5 αηηίδ 
42 7> 4^6 Α. α. οχροάίΐίοηί ίη δίοίΐίαπι ριαβ- 
ΓιιίΙ. Α. ΜνΕΙ.Ι.ΕΚ 

Γ€ν€τυλλ£ς: ααΐ Υβηυδ ίρδα ςεπείΓΐχ, 
ή τψ Ύενέσεωί ίφορο$ * Αφροδίτη, \ιϊ δοΗοΙ. 
αά ΝυΙ). ζ2 δξΌυσα δαπάνης ΚωΧιάδοί, 
ΤενετυΧΧίδοί; ααΐ (Ιοα Υβηοή οοπιβδ υΐ 
δοΐιοΐ. αά Ι^χδ. 2 έπΙ Κωλιάδ' ^'ί ΤενετυΧ- 
ΧΙδο$ (Ιβπιρίαπι); ώ πότνιαι ΤενετυΧΧίδε! 
Τΐιβδπι. 13© 

Γ€ρα£σ*τΐ09: ΝορΙυηαδίΐα άίΛηδ οδΐ, 
(^ϋία οοΙοΙ^αίυΓ ίη ΟοταεδΙο Εαΐίοοαε ρΓθ• 
πιοηΙΟΓίο; ώ Τεραίστιε παΐ Κρόνου Εφ 

Γ4ρη$: ΤερητοΟεοδώρουί ΑοΙι. 605: 
φΐο ηοπιίηο οαΓροΓε νίάβίιΐΓ οΙ> ίπιριιάίοί• 
Ιίαπι ΟβΓοΙοπι ςυοηάαηι άβ (^υο ηίΐιίΐ οοπ• 
δίαί. Οοηί. Εοοίοδ. 932 (8οο) • ν2 4 • • • _• 


\ Τέρωρ- Άαώά\€ΐα Τ4ρων: ηοηιεη ρΓορήάιη Ες. 845 «1>ί 
Ιίέρωρ οοηί. Βει^Ι^ίαδ 

Γ€υ<ΓΜΓτράτη : τήν του κατήλου (εαυρο• 
ηΪ5 υχοΓβιη) Υ^νσιστράτηρ Εοοί. ζ2 

Γ€ωργέα: Α^ήευΙΙυΓα, ραεί$ ηιιΐηχ, εβ• 
ΐ6ΐ)Γα1:ιΐΓ Ραο. β' ίτ. ι ν. 5 

Γηρυόνης: βού\€ΐ /«άχεσ^αι Τηρυόνα 
τετραπτίλφ Αοϊι. ιο8α, 1ι.6. *νίιι Ιιι, Ιιοιηο 
ρααρβΓΓΪιηβ, ιηΰοαιη ρα^ηατε, ςυίοιη- 
ηΐΙ)α5 Ιϊοηίδ €ΐΙ)υηάο.* . Ηαεο Σ,λϊάλοΥιο 
Γ6£^6π1 Πίο&θοροΐίδ, ρβηη&δ Ιιιιιηβπδ δϋίδ 
αρρίίοαηδ, εΐ δ€ ίρδαιη οαιη Οβτγοηβ οοιη- 
ραΓαΙ, ςαβιη άΐνίΐβιη ορτιίβηΐτιπκ^αε €ΐ 
άοιηίηυιη ιη&ςηοηιιη §Γ6£[υιη ίιιίδδβ οιηηεδ 
ί&1)α1αβ ηαΓΓαηΙ (οοηΓ. ΡΓβΠβΓ Μγϋι. β^εο. 
ρ. 203 ; ρΓίΐ€ΐ6Γ6Ε Ερίιίρρυδ οοιηοεάίαιη 
Τηρυόνην δοπρδίί, αιΐαδ Γαύαΐαβ ηοιηεη &ά 
ίαϋΐϋΐη Γβ^δ ετιίαδάαιη Μαεεάοηίά δί^ίβ- 
εαηάυιη ήΛαιη νϊάεΙϋΓ, οοηί. Μύη./τ, ΰοηι. 
Ι 35*, ΠΙ 3^3)• ΤοΙ& εηίιη Ιιαο δοεηα Όί- 
οαβοροΐίδ Ι^αιηαείιο δίοιπαοΐιαπι ιηονεΐ εο, 
()ΐιοά ΐρδε ίη 1)οηοηιιη οιηηΐιιιη αίΗαεηϋα 
νίνίΐ:, Ι^αιηαείΐΰδ ιηίδεΓε νίίαιη άε^ίΐ εΐ Ιιοο 
Ιοοο ηίΓδαδ αοεΛε εαπι ιηοΓάεΙ αΐΐυάεηδ 
αά Ιααΐΐδδίιη&δ εραΐαδ, (^ϋΛαδ ίεδίαιη οείε- 
1)Γ&ΙαΓαδ εδί, είκ^αε άε εααδα βε ίρδυιη 
ν-ηρυΐίνην ^Ο03Χ, Α. ΜΥΕίίΕΚ 

Γλοίνιβ : ηοιηεη βέΐυιη αά δίιηίΐίΐαάίηειη 
ηοιηίηϊδ Βαεΐδ Εφ 1044» 105 5> ιθ97• ^^^ 
αυίειη ρΓορήε ρίδοίδ ηοιηεη, δΐίαιαδ, Αη§1. 
α 5Ηαά 

Γλανκέτηβ : ρεΓδΙηηβίΙαΓ ηΐ ΙϋΓΟΟ, Ιιείΐυο 
ρίδοίυπι: όψωνοΰνταί τυρβάζ^σθαι. 'Άορύχφ 
Τίλ^ςι, ΤΧαυκέτΐβ^ Αλλοΐϊ τένθαίί τολλοΓί 
Ραο. ιοοΒ ; κ^ρ■Η βορά Γλαυκέ τ ό νρ6κ€ΐμαί 
ΤΙιεδπι. ιθ33• 8ίπιί1ί1εΓ ψητταρ ειιηι νοςα- 
νΐΐ ΡΙαΙο Πβριαλγβί (Μειη. I^^, Οοτη, ϋ ρ. 
652) ςαΐα Ιιοο ρίδοίαπι βεηεΓε, βΐιίοδίδ Ιιοπιί- 
ηίΙ)υδ'ίπιρεΐ)δε απιαίο, δυπιπιορειε άεΙεΛα- 
ΐ3αΙαΓ 

Γλνκη: ηοπιεη ίεπιίηαε ή(51υπι, Καη. 

ΐ343> 1363• ΑΙία, Εοοί. 43 

ΓόργασΌβ : λάμαχον τό» ΤορΎάσον 
Αοΐι. 1Ι3Ι : ΟοΓ^αδίιπι ρεΓ ίοοηπι Εαπια- 
οΗο ΐΓΪΙιυίΙ; ραίΓεπι, (^αί τενεΓδ. Χεηορίιαηίδ 
ήΐίαδ εΓαΙ ΙεδΙε ΤΙιιιοχάΜε VI 8, ααΐ ρΓορ- 
ΙεΓ ΟοΓςοηίδ ίηια^ηεπι ?ιαΙ (^αία ίαίΐ άΐδοί- 
ρυΐαδ ΟοΓ^Ίαε. Οοηί. ΒεΓβΙί. €ομ. Αϋ. 
ΚβΙΙ. ρ. 63 

Γοργ£α$: Φίλιχιτο!» τόι^ Υορ^^ίον Υεδρ. 421 νιΙ>ί δοΗοΙ. κωμχρίίίΐται ώ$ ττ^οδότι;} καΐ 
βάρβαρα. Ηοδ αηιΙ)θδ Ιδηκ^υοπι οπιΙθΓβ3 
ρεΗΐάοδ 1ο(ΐιΐ2ΐοεδ(ΐιιε εΐ ρεΓε^^ηοδ αεβιτίπιε 
ρεΓδΙηη£[ίΙ ίη Αν. 1 7© ι βάρβαροι δ* €ΐσΙν 
Ύ^νοί, Τορ^γίαι τβ καΐ ΦΙλίπνοι υΙ)ί δείιοΐ. 
* τψ ΊτΧηθυρτικφ ' αίΐ * ήνξησβ τήι» κατή• 
^ορία» ' 

Γοργολ^φα: ερίΐΚεΙοη Μίηετναε α 
γοργ6$ άεΓίναΙαπι, ηοη α Γο/τχώ, Εφ ιι8ι 

Γοργό» : Πβρσ6ΐ>$ τό Τ ο ργ όνο ς κάρα 
κομίξ'ωνΤϊί. 1 102 : ίηδί^ε ίη Εαηιαείιί δοηΐο, 
τί$ Τορ^όρ* έξή^αρ^ρ έκ τον σάγ/χατοί Αοΐι. 
574» *ί '^'ν Γοργόνα ττάλλει 11). 964 (Ι*• β• 
οίγρευπι (οίαπι οαρίΐε ΟοΓ^^οηεο ίηδί^ί- 
ίυπι) ; καΐ ^γάρ σύ μ^γάληρ έτί^ράφου τηρ 
ΤορΎόρα Αοΐι. 109^ (Η. ε. *πιεΓίΙο ίηίεΐίχ εδ, 
(αηία ΟθΓ£;οηε ίηδί^ηίδΐί οίγρεηηι Ιυιιπι*); 
Τορ'γόρ' έξή^ειρίρ έκ τψ άστ/δοί ΑοΗ. ι ι8ι, 
(εοηί. Ραε. 4 74 <^ Αάμαχ ούδέρ Μμχθα τψ 
σ^ί μορμόρον; εΐ Αείι. 582 αΙ)ί Όίεαεορο- 
Ιίδ Εαπιαείιυπι ογ&Ι άπένεγκέ μου τ-^ν μορ- 
μόρα, ηιείαεηδ ηε Εδρίείεηδ Ιαρίάεδεαϊ, 
(^ααπι νίπι εάραί ΟοΓςοηεαπι 1ια1>εΓε ρηία- 
1)&η(:: εΐ 1 124 φέρ€ δ€ΰρο ΎορΎόρωτορ 
άσνίδος κύκλορ): άσιτίδ^ έχωρ καΧ Τορ'γόρα 
Σ,γΒ. 5^0; ΊΓροσ€υξώμ€σθα τ^ θ€φ η'Κ€ρ 
"ίίμωρ τού$ λόφους άφ€Ϊ\€ καΐ τούί ΤορΎ6ρα$ 
(είχρεοδ) Ραε. 561. {Τορ^^όρεί όψοφά-γοι 
Ραο. 8ιο άε Μεΐαηΐΐιίο εΐ ΜοΓδίπιο; 'ςυοδί 
άίχεήΐ Ύορ^οΙ (δίΓεηηί) όψοφά^οί, επΙ ηο- 
(ίοηεπι 1ι&1)εΙ ΙιΟΓτίάί αε άείεδΙαΙ)ί1ίδ.' 
ΚΙΟΗΤΕΚ αά 1.); νορ-γόνα Τίθράσιαι Καη. 
477 5ΐιΙ)δΙίΙαίΙ ίαεείε ΐΓ&^^εαε (1ί<51ίοηΙ Τορ- 
'/ορα Αΐβνστικαί; Τίθραί αιιίεηι εδί: ροξ^ιΐδ 
ΑΐΗεαδ ίη ΐΓίΙ)υ Αε^είάε, ευ]αδ πιαΙίεΓεδ 
ίηιρΓθΙ)α5 εδδε εΐ: (ηιεαίεηίοδ ραϊαηάυΐη εδ(. 
Ηοδ εαηι δε αΓοεδδίΙαηιηι Αεαεαδ πιίηεΙυΓ, 
ίηηαί αρραΓεΙ Ρΐαΐΐιαηεη- ε1ϋδ(ΐιιε δοείαηι, 
ηιιύίεΓεδ ορρίάο (ηιεα1εη(αδ Δαιδάλ€ΐα : Ηεδχείιίαδ : * Αριστοφάνης 
τ6ρ άττό Ααιδάλου κατασκ€υασθέρτα άρ- 
δρίαρτα, ώ$ διά. τό άνοδιδράσκορ δ^δ^μένον. 
Οαεάαΐεαε αιΐίδ ηιοηαηιεηία Ιαηι &Γΐί6- 
είοδε ε1αΙ)θΓ3.(α εδδε εΓεάεΙ)αη(αΓ ιιΐ (^υαδί 
νίνεΓε νίάεΓεηΙυΓ : νίά. Εαη Ηεε. 82 1 εαπι 
δείιοί, ΒΕΚΟΚ αά ΌαίάαΙ. ίτ. 2 (8οι) Δαι/α09- -ΑημοΧο^οκΧεωρ Αανα6%: Ααραώτατοί Οαηαίά. Γγ. αρ. 
ΑροΠοη. άε ρΓοηοπν ρ. 34 1 

Δβφβανίβ: ΙίΜαηα, Υβδρ. 1371» ^^^^ 
άνό Ααρδανίαί φέρονται, αΐ αύλητρίδα 

Δαριικο^: αυιεί ηαπιί α Βατίο τεςε 
Ρει-βαηιιη άί(51ί, £εε1. 6θ2 άργύριον καΐ Δα- 
ρ€ίκού$, άφανη τΚουτον (ρεειιηίαιη ηαιηε- 
πιίαιη ςααβ ορροηίΙυΓ ίαηάίδ, ας^Ηδ, νίΐΐίδ 
&1ϋ5<][α6 1>οηί5 (^ααε νυΙ§[ο ίιηιηοΙ)ΐ1ία νοεαη- 
ΙπΓ, κνδΤΕκ); έξαιρών (€ εΓαιηεηα) τούί 
Ααρακούί Τα^εη. Γγ. 13 

Δαρ<ϊο$: ΐ7/>Χ€ Πΰ/οσώι^ (ό άλε/ττ^ι/ών) 
τρ6τ€ρο9 Ίτάντωρ Ααρ^ίων κάΙ "Άε^αβάΙ^ων 
Αν. 4^4» ^^ΡΨ ^»^*' ^Αν ήκουσ* ώ$ Δα- 
ρέίου τ€θν€ώτοί Καη. Ι028 

Δ£τι«: θα Η ά 15 εαηηεη ίη δοΐε Ιοδεί- 
νίβηΐίδ Αάτίδο$ μ4\ο9 Ραο. 289, ιιΜ βοΐιο- 
1ί&5(3.: Αατίί σατράτη^ Περσών βασιλέωί 
δ<ΓΓ» συν€χέστ€ρον ΊΓρ€σβ€ν6μ€νο9 ε/ί *λθήνα$ 
ήράσθη τηί αύτων τό\ιτ€ία$ καΐ μείνα^ έκεΐ 
ίβούλετο έΧΚψίΙ^είν τ^ ό//(λ/ςι καΐ έβαρβόι,ριζεν 
κοΧ τού$ τρότΓουί καΐ τούί \&γου$ (ψιϊρρβ 
χαίρομαι 1>&γ1)&Γ6), Χέζεται δί τό τοωΰτο δα- 
τισμόί 

ΑανΚία κορώνη: όα^τΐ του άηΖόρα ^Αρι^ 
ύττοφάνψ διά τδν μΰθον Έ,Χγτη. Μ. ρ. 250^ 8 

Διλφ^β) ΟεΙρΗΐεα νίΓ^^ο: Βάκχαα 
ΑεΧφίσιν έμτρένων κωμαστήί Αιόνυσοί 
ΝαΙ). 605. Οοηί. Εαη Ηγρδ. ΡγοΙο^;. ν. 3 

Διλψοέ : 6 θεοί μαντευομέι^ψ μοΰχραρτεν 
έρ Α€\φοΪ9 Υβδρ. 159» ®^ ΑεΧφοί νοτ 
έπψ-ιωντο Αϊσωττον φίάΧηρ κΧέψαι του θεοΰ 
Υεβρ. 1446 (ν. δ. η. Αϊσωνοί); κούκ εΐ» 
Αε\φού$ ούδ^ ώ$ "Αμμων* ί\θ6ντε$ έκεΐ θύ- 
σομεν Αν. 6ΐ8; έσμ^ν δ* (οΐ Ορνιθες) ίμχν 
"ΑμμωΡ, ΑεΧφοί Αν. '^ιβ; ώ ΑεΧφων 
χλβίσταϊ άκονών Φοΐβε μαχαίρας ίτ. ίηε. XI 

Δ€((θ€θ« : είΙιΙιαΓοεάαδ άε ςυο αΐίυηάε 
ηίΐιίΐ ηοΐυιη : Αεξίθεοί είσηλθ* φσάμενοί 
Βοιώτιον, Αείι. 14 

Δ€(£νικο9 : αηαδ εχ δρε(51αΙοι:Ίΐ)αδ Ρ1. 
8οο, ηί ΑιηγηΐΕδ, δοδίοδ, ΠεΓοχΙαδ, Νίεο- 
δίΓ&Ιαδ ίη Υεδρ. 74 — 8 1, ^ϋί οιιιη αϋάΪΓεΙ 
βειίδ αήάοδ δρ&Γ§ί, ίϊηςίίυΓ δϋπτεχίδδε αΐ 
η,ΓτερΙιιηΐδ 

Δ^κπΌβνεΙ Διρκέτης: ηοιηεη α^εοΐαε 
ΑΛεηίεηδίδ επί ΒοεοΗ άαο 1)ονε5 ΓαρυεΓ&ηΙ; 
εϊ τι κήδεί Αερκέτου ΦυΧασίου Αείι. 1028 

Δ^κνλος: Υεδρ. 7^ ^^ ^^ειη Ιοευιη 
Κίεΐιίεηΐδ : 'ϋετε^ΐιΐδ Ηοιηο εΙ)ήοδυδ δίνε εααρο ίίιίΐ δίνε ζόίοτ εοιηίεαδ &υ( ίηΙεΓ 
δρεέΙαΙοΓεδ δε(1εΙ)αϊ, αϊ αΐϋ* (ΐυί Ιαη^ηΙυΓ, 
ΛΜί ηοιηίηε δαο εχ νίηοΐεηΐία ηοΐίδδίιηο 
Ηδαιη ιηονεΙ)αΙ ' 

Δγ(λιοβ: Φοΐβ* &ναξ, Α-ήΧιε ΝαΙ>. ζφ; 
εϋχεσθε κύκνφ Τ1υθί(^ καΐ ΑηΧίψ Αν. 870; 
εΰχεσθε τοΪ9 θεοισι καΐ τοΐί ΑηΧίοα καΧ 
ταΐσι ΑηΧίαι,σιν Τΐιεδπι. 333 

Δήλος: Ζεν με^γοΧώνυμε, χρνσοΧύρα τε 

(Αροΐΐο) ΑηΧον δί (χει$ Ιεράν Τ1ι. 3ΐ6; 

"ΑτοΧΧον 3$ ΊΓουΑηΧον ^ ΙΙυθών* (χει$ Καη. 

659 «1>ί δοΐιοΐίοδίεδ : ώί άΧ-γήσαί καΐ σιτ^κε- 

χυμΑνοί ούκ οϊδε τΐ Χέγει' έτεί ούχ Ίιτιτώ- 

νακτοί άΧΧ* *Ανανίου^ ϊαμβο$' έτίφέρα δ^ 6 

'Αναΐ'/αϊ αύτφ 

^ ϋάξον ίι Μιλΐ|τον η Φβίαν Κλάρον, 
υοον κα0 ϋρ' ^ 1κύΘα% άφίξΐαι, 

Δημιητηρ : αύτοΪ9 (τοΐί βροτοΐί) 4) Αψ 
μήτηρ Ίτυρούί νεινωσι μετρείτω Αν. 5^0 ; 
^Αμφίθεος Αημητρό$ ην Αείι. ^6; ίηνοεα- 
ίΛΓ Β.\} Αεδείιχίο, μΙ δε ειιίαδ ιηεηίειη αΙυεΗΐ 
άίξ^ηαιη ιηγδΙ«Γϋδ δΐιίδ τεάάαΐ Καη. 886, 
Αήμητερ ή θρέψασα τ^ έμτ^ν φρένα εΐναί 
με των σων Αξιον μυστηρίων; δέσποινα ττοΧυ- 
τίμ/ητε Αήμητερ φίΧη ΤΚ. 286; ώ τότνια 
ποΧυτίμητε Αημητρόί κόρη Καη. 33^• 
εΰχεσθε ταΐν θεσμοφόροιν τ% ΑημητρΙ καΧ 
τ5 Κόρι; Τ1ι. 296 ; Ηαε άεαε τω Θεώ ΑΐΗε- 
ηίεηδίΗυδ άιΛαε δίπιρΗείΙεΓ ; 6ρτγια σεβΛρά 
Θεαΐν (Οετετίδ εΙ ΡΓΟδεΓρίηαε) ΤΚεδίη. 
948; ρεΓ εαδ ίυπιηΐ: Αΐΐίεαε ιηυΙίεΓεδ, ι^ τώ 
θεώ ί,γ5. 148; μλτώ ^«ώ Εεοΐ. Ι55ί «^'ΪΡ 
ων τώ θεώ κατώμχΗταί Εοοί. 158: εαεάειη 
θεσμοφόρωνίί Τ1ι. 83 έν θεσμοφόροιν, ΡεΓ 
Οε-Γε-Γειη δοΐαιη ίαΓαηΙ νίη, νη την Α-ήμη* 
τρα Ε<ϊ. 698,812, 833» 94 '» Ι02Ι, ΝιιΙ). 1 21, 
455» νεδρ. 6^9» Α^. 5ΐ7ι ^Υ^- 5θθ» Ι^^η• 
1067, Εοεί. 662; μά την Αήμητρα Αείι. 
7ο8, Ες. 435» 698, Υεδρ. 144^» ^Υ^- '^Τΐ, 
Τ1ι. 2 25, Καη. 42, 666^ 1222, Ρ1. 64, 3^4• 
Οετεδ ει ΡΓΟδεΓρίηα άεαε χθονιαι * ϊηΓεΓίΐε' 
Τ1ι. ιοί; Οετετίδ εί Τήρίοΐεπιί ΑπιρΗί- 
(Ηευδ ίΐ(51αδ ήΐίυδ Αείι. 47» ^ Αάματερ 
ΡΙυΙ. 555» ^7^» καρνόν Αηοΰί θερίσασθαι 
Ρ1. 5^5» Αή μήτρα θεάν έπικοσμοΰντεί ^α- 
θεοΐί μοΧΊταΐ$ Καη. 383» Αήμητερ α-γνων 
οργίων άνασσα Καη. 384 ^^ί Ηχπιηο ίηνοοα- 
ΙιΐΓ α εΙιΟΓΟ ίηίΗαΙοηιπι 

Δη|ΐητρ£α, ηοηιεη πΐΰ1ίεΙ)Γε, ΝιιΙ>. 684 
Δημολογοκλέβιν : τοΰτ* έτόΧμησ 6 μιαρόί (8θ2) Αημοσθ€νη<; Α,ί(νγόρα<; χανβΐν 6 Αημο\ο^οκ\4ων βίβ Υεβρ. 343 
(Ιβ Βάβίγοίβοηε : υΙ)ί .ΒβΓ^Ιεηΐδ * ςιι&δί δυί 
οΙ)1ί1υ5 Ιιοο άΐείΐ: εΐιοηΐδ : η&τη αΐίοδ φίΚόδη- 
μορ α^οη^τη νοοανΐΐι' ΚΐοΙιΙβπΐδ *οοηδΙαΙ 
οΗοηιιη ίυνεηΐδ ηοιηεη δοΐΓε ίΐιαηαβ ρτο 
Βδελυΐίλ^ωΐ' άίοΐΐ ΑημοΧοΎΟκλ^ων ίηνβΓδΟ 
ηοΐΐοηαηι ΟΓάίηβ. Β(ΐ6ΐ7ςΐ6θ βηίιη ίδ βδί, 
ηιιΐ €ΐ6οη€ηι ρορυΐί αιηίαιιη οβϊί, ϋειηο- 
Ιοβ^οοίεο νβΓΟ, ςϋί τόν του δήμου \&γον 
οά'ύ αυΐ ίηιρεάίΐ. Ναιη βΐ ίιηρβΓίοδίιιη εΐ 
ΙγΓαηηυιη Οίεοηβηι δααιη 6δδβ Λοηΐδ εϋ 
δοΐΐ 6ΐ ρΓοΙ^αΙ (^υοά ρΓΟ δβ βαΐ. Ιΐα(ΐυβ 
ΑημοΧοΎοκλέων νεΛίδ ΡΚίΙοοΙβοηίδ ρτΟ" 
νοοαίυδ, οδΟΓοιη ροραΐί €ΐ ήκϋοαπίΒ €ΐ 
ϋοηοίοηαηΐίδ δίςηίίίοαΐ ; ίία^ιιβ οΚοπιιη (^υο- 
άαιηιηοάο δυί οΜΐϊιιιη 6δδ€ 1)6η6 ΒβΓ^Ιβηΐδ 
ίηάίεανίΐ * 

[Δημιο<Γ0^νη$} : άτιχ ΑΐΗεηίεηδίδ; ίη 
ΕφήΗΰιΐ5 ίηάυείΙαΓ ϊαπκιτι&ιη δβπαΐδ Ρορυΐΐ 
νβΙιβιηεηΙβΓ (^αβΓβηδ άε αΙΙβΓΟ δβΓνο ηηρεΓ 
ειηρίο (Οίεοηε) οεΙβΓΟδ ρΐα^δ ρεδδίιηβ 
1ιαΐ)6ηί6 : ροδΙ(ΐα4ΐη Ιΐηιίάε βί δαοδίΐ Νίοί&δ 
υ ι ΐΓαηδΓιι^αηΙ αά ί,αεεάαβηιοηίοχ^ δρ6<5ΐ3,- 
ΙοηΙ)αδ Γεηη η&ιτΕϊ : Ρορηίιιιη δεηειη, ναΤεΓ- 
ΓΪιηί οοιΐαΓϋ 1)1αηάί(ϋδ άεοερίαιη, ειιιη δοΐαιη 
ααάίΓε, οεΙεΓΟδ δεητοδ ναραίαιε, αάεο ρΐα- 
οεηίαιη Ι,αεοηίεαιη €1εοηβιη ΡορυΙο Ιαηι- 
ςααιη &1) δε (Χ)ηίβ<51αιη αρροδίτίδδε (ί. €; 
δρΗίΐοίεΐΊαε εχρυ^ηαίαε Ιαυάειη δίΙ)ί επό- 
β^αδδε τ^>\Ιιτρκον άμωντα θέροί ν. 39^)» 4θ — 
7θ. Οίεοηΐ <1οπηίεηΗ ΟΓ&οαΙα οίαιη 1ιαΙ)ί(£ΐ 
ΓαΓ&ή ίαΙ)εΙ ΝίοίίΜτν 8ο — 1 1 2. Εχ (ΐάίΐχΐδ 
€θ§^θδθίΙ ροδΙ δίαρραπιτη νεικϋΙοΓετη 
ρεοϋάαιη νεηάϊίΟΓε ^εΐηίδο α Οίεοηε, ίρδαιη 
^1εοηεIη οόΐίαπαιη αΙ>• ίδίείαήο (ΙεΐεΛαιη 
ίπ, ιι8 — 1 43• Α^ΟΓΛοηΙο οοιηπκκίΐιιη. αά- 
νεηίεηΙ:! εχροηίΐ ίρδυιη οΓαεαΙο άεδίίηαΐηιη 
εδδε αά ίιηρεηαιη Λΐΐιεηίεηδίαιη εΐ δοείο* 
ηιΐϊΐ, 147 — 2Ό• ΠιιΙ)ίΐΕηΗ αηίιηο& αάθί^, 
2 1 3— 233• Οίεοηε, €[ΐιι ρΓ©<1ίί, ίρδαιη οα- 
Ιιιιηηΐαηϊε ίη αυχίΐίιηη νοεαϋ εΐ: αά ρεπ>ε- 
<^ιΐ6η(3ϋπι ίηείΐαΐ ΕςηίΙεδ, 240 — 2φ. Υη/Ά- 
άεδ Οίεοηίδ α((ίη§^(, 282 δ^•» 3^9 ^ ' ^^"^ 
άενονεΐ, 375— 3^1 

Δημ6(Γτρατο« : ΟεηιΟδίΓ&Ιιΐδ, εχ Βα- 
ζγβ^αηιπι £[εη1ε οήαηάαδ, αιίιΐδ πια^&δ 
Γυίδδε ραιίεδ €οηδ(&1 ίη εοηιηιεηάαηάα εχ- 
ρεάίϊίοηε 8ίευ1α, ίηηεδϋδδίηιοηιπι ηιαίοηιπι 
εαυδδο, 4^ί(ΐυε εο ίρδο οηιηίαηι ρηιάεηΐίαπι 
ε( ραΐήαε απιαηΐίτιιη νίτοππη οάίαπι εχοίίοδδε νίάείυΓ, ίπιρΓίπιΙδ Ειιροΐίάίδ (^νιί ειιηι ρεΓ- 
δΐήηχίΐ ίη ία1)υ1α Δι}/Α0ίί, ιι1)ί ειιηι νοοανίί 
Γγ. VII ό Βον^ι57'?5 Αριστα εΐ άΧιτήριοί, 
ςαοά πιαΐοΓεδ είυδ Ογίοηεί ρίαουΐί ρ&Γίίοίρεδ 
Γυίδδε νίάεαηΙπΓ ; Ιιοηιο ίυίδδε νίάεΙαΓ ΐΓαδοί 
ΓαοΠίδ, Ηίηο άε εο Ευροϋδ Γγ. χχχιν τι κέ- 
κρα'^ΰη ωσΐΓ€ρ Βουί^ύ^ηί άδικούμ€Ρθί *ο\ιτ 
ίηδοηε οίαπιίΐ&δ, ίδηκ^υαιη Βυζγ^^^ αΙίεΓ:* 
Χολο^ύ^ηρ ΕϋΙεπι (ΙίχίΙ Απδίορίΐίηζδ διά τό 
μ^Χ^Ύχολαρ, Ηυηο ΠεπιοδΙταίαπι Αή- 
δϊορίιοηΐίδ Αζεηίεηδίδ, €ε1εΙ)εΓπηιί ΟΓαΙοήδ, 
ραίΓεπι Γυίδδε δυδρίοαΙυΓ Κυΐιηΐ^εηίυδ /ίί^ί, 
€τα. οναί, ρ. Χίνΐ. "Ελ^βν δ' 6 μ^ ώρασί μ^ρ 
Αημ6στρατο$ ν\€Ϊρ έ9 ΣικςλΙορ, ή 7*^ 
δ' όρχουμ^ρη * λΙαΐ'ΆδωρίΡ* φησίρ, 6 δί Αψ 
μ6στρατο$ ίλβτ^ρ δτ\ίτα$ κατάλεξαν 
Ζακυρθίωρ, ή δ' ίηΓ0ΊΓ€νωκυί\ *Κ<ίΐΓΤ€σ^' 
"λδωΡίΡ* φησίρ' 6 δ* ίβιά^^ετο 6 μιαρόί Χο- 
λο^ΐ;7'?5 1-75• 39^» 397• νίάε ΡΙυΙαΓοΙι. ίη 
Ν^/ηα 00. 1 2, 13, Α/αδ. 1 8, ΟοηΓεΓ ΤΙιιγΙ- 
\ν&11. /ί/^/. Οτ. III €. XXV ρ. 369 λ/, ηια].^ 
Μείη. €οιη, Οτ, ι ρ. 129, ιι ρ. 474 

Δήμος: Όεηιυδ, Ρχιϋαηιρίδ βΐίυδ, αάο- 
Ιεδοεηίυΐυδ οοιροηδ νεηυδίαίε ρΓΟ,εδΐαηΙε 
ςυί ηιαίϊοδ 1ιαΙ)υί( απιαΙΟΓεδ: ^ Ιδ•^ του 
Ύ€Ύραμμένορ υΐί» Πυρι\άμτου$ έρ Θύρ^ Αψ 
μορ κάΧόρ, Υεδρ. ^8. ΟοηΓ. ΡΙαΙο <^ο^^. 
ρ. 841 Α, εί Ευροϋδ Πόλεις Γγ. ι; : καΐτψ 
ΤΙυριΧάμνουί αρ 4η ώσΐ κυψέλη; 'ηυηι 
ί§ίΙυΓ ΡγΓίΙ&πιρίδ Γϋίο δθΡ(1ε& (ίη- 
δΐιηΐ:) αυΓίΙ)υδ?* δίνε *1ΐ2ΐΙ)εΙηε2ΐυΓεδθΙ)Ιυ8α3 
ηεο ρυι^αΐ&δ δεά δίυρίάυδ εδί εΐ 1)αΓΐ)υδ?' 

Δη«: ρΓο Αημήτηρ ηιεάίαε οοπιοεάί&ε 
ροείίδ ΓΓεςυεηΙαΙυηι, ΜείηεΙ(. Ιττ, ϋοτη, Οκ, 

III ρ. 2•; καψκδρ- Αι\ου% ^ρΙσαα:θαι Ρ1. 515 
Δια7<$ρα$: Τ!η\€κ\ύτον ΐΓα?}, Μ^λιοδ τό 

7^0ί, τόν χρόνορ κατά Σιμωρίδηρ καΐ ^ιίρδα' 
ρορ, δΟΗΟΐ.. αά Καη. 330* δίπιίΙίΙεΓ δυίάοδ 
ϋοηιΐδβε ευιη ΟΙ. Ιχχνίίί άίοίί. Ουο εί ΟΓί- 
ιηίηα είκ^υε άίνεΓδα οΙ)ίε(ίΙα δυηΐ (ΟίοάοΓ. 
13, 6), πιγδΙεΓίοτυιη ΟΓρΒίοοηιηι, δαπιο- 
(ΙίΓαοίοηιηι^ Είευδίηίοηιιη εηυηΐίαΐίο (άσ^- 
β€ΐα\ εΐ ίηιρυ§[ηα(ίο άεοηιπι (ά^εόη^ί). 
ΑίΤεπιηΙιΐΓ είιΐδ άυο> 1ίΙ)Γί, Φρύ^ιοι λό-γοι^ ίη 
(^υϋ^υδΟγΜεδ δαοΓα ίΓΠδα ίυίδδε εΐ ΒαοοΗυιη 
ΐΓαάυ(51υηι υ( Ιιοιηίηεδ α δίΐοηδ είυδ άεΙεΓ• 
ΓεΓεηΙυΓ οοηίοίΐ: Υοδδϊυδ ί/<? ΗΪ3ίοτ. Οναί€, 

IV ο. 2 εΐ Ιχ)1)εο1ιίυδ ίη ΑξΙαορΗαηιο ρ. 370 
ηοί. /», εΐ άνοπυρ^ίΙ^Όρτα \6^οί * δεπηοηεδ 
ηυπιίηα άίνίηα άεπιοΐίεηΐεδ/ ΟοηΓ. Ι^^δίοδ (8ο3: Ανάκρωί' Άατρέφη^ ^οηίτα Αηάθ€. νι § 17; ΤαΙίαη. 0^α{, αά 
Οτα€εο5'^. 164 Α €ά. Οΐίο ; Ιοδβρίιυδ εοηΐτα 
Αρίοη. 2, 37 ; Αΐΐιβηαβ^. ΐ€ξ, ρτο ΟΑη^ί. ρ. 5 
Α ; Οίο. άε ηαί, ά€ο^. ι π 37• Τ^δβ θΐιμέρίΐ. 
μάλιστα (ηαηε ευιηιηαχίιηβ) ένανα'γο- 
ρ€ύ€ται, ^ άττοκτείνγ τι$ ύμων Αια^ύραρ 
τόν Μή\ιον, λάμβαναν τάλοΛ^τον, ήν τ€ 
των τυράννων τί$ τίνα των Τ€θνηκ6των άττο- 
κτ€ίνχι, τάλαντον λαμβάνειν, Αν. 1071 — ϊ074 
((^υίΐβ ρΓ&€θ1&Γ6 ίΠυδΙπιηΙαΓ Τΐιαογάίάΐδ Ιοοο 
VI 6ο των δέ διαφυγόντων Θάνατον κατά- 
'/νοντα ένανέΐΊΓον άρτγύριον τφ άττοκτςίναντί, 
(ί€ ΑΙοΛίαάβ 6ΐ δοοϋδ. Νίιηίηιιη Γ6Γν€ΐ)α1: 
(αιηιηαχίιηβ οΗιηβη Ιιίδ ΐηίβηίαίιιιη, νβΓβηΙε 
ρορυΐο, ηϋ (αη^ίΠα Γ6δ αά δαβναιη δρ6(51αΓϋ1 
ίγΓ2ΐηηίά€ΐη, ηΐ 6δΙ ίη Τΐιαοχάίάβ /. /. ό ίημοί 
6 των * Αθηναίων χαλινός ην τ6τ€ καΧ ύττόΊττηί 
^ί τού$ ΊΓ€ρΙ των μυστικών τ^ν αΐτίαν λαβόν• 
ταί καΧ Ίτάντα αύτοΐί έδόκβι 47γΙ ξυνωμοσίφ 
ίλι^γαρχικη καΐ τυραννική νβτραχθαι, ^υ^I31 
ναηίδδίιηαιη Αΐΐιεηίβηδίυιη (ίιηοΓθΐΐ]^ ίαοθίίδΓ 
δίιηβ ροεία ίΓΓΐάεΙ, ϊΐα αΐ ηοη δοΐαιη δίιηίΓβ 
ρ1β1)ίδδά(αιη Ρΐιίΐοοκιΐί αααιρί ηηΐΐϊυδ 
ηοχαβ οοιηρεΓίο ιηίηίΐ&ή δ€ ίίη^&Ι, νεηιιη 
βΗαιη ΌΐΆζοταη ΙγΓαηηοδ^ιιε ιηοΓίυοδ 
ίΐΐοδ αο άιίάυιη δβριιΐΐοδ ρΓοροδίίο ρΓαειηίο 
ίΐθπιιη οοοίάϊ ίιΛβαΙ. * Οβηαο οοοίάαηΙαΓ ' 
ίη(}αί( *6ΐ Όίαβ^ΟΓδίδ Μεΐίιΐδ &1) ίηΓβπδ 
Γβνοοαίαδ ςυί ιηγδΙβΗα βηυπΗΕνίΙ, εΐ Ρίδί- 
δίΓαΙίάαε (^αί Ιγπιηηίάΰΐη οοαιραΓβ αϋδϋ 
δΐιηΐ'); φδουσιτόν'Ίακχον δνττερ ΑιαΎόραί 
(δΐιρρ. χλβι/ά^βί, διασύρει νεί δΐιηίΐβ ςϋϊάάαιη) 
Καη. 3^0 5 ^^ νεΓ^α Σωκράτης 6 Μήλυοί 
ΝϋΙ). 830 αάηοΐαΐ δοΐιοϋ&δίβδ έιτεί ύίιατγό- 
ρα$ ΊΑ ήλιο 9 ων διεβάλλετο ώί θ^όμαχος, 
καΐ τόν Σωκράτη δέ ώ9 άθεον δια^άλλβι, διά 
τοΰτο Ίί-ήλιον αυτόν €ΪΐΓ€ν, δίβ Αιη)τιίαιη 
ςαί 6Γ2ΐΙ ΡΓοηαρί βΐίαδ Υβδρ. 1267 δφ άΐοΐΐ 
δείΐί βΐίαιη, ηιιοά ίΠβ Αιη5τιίαδ ρεπηάε 
βδδβΐ ραιιρεΓ λο δείΐί βΐίιΐδ Αΰδοΐιίηεδ 

Διάκριοι: Όβ νείεήΐϊΐΐδ ίΐΐίδ ΟΐαεΓίο- 
Γΐιπι, Ρβάίαεοηιπι βΐ ΡαΓοΙίοηιιη ίαΛίοηίΙιιΐδ, 
φΐαβ ρΓΟχίπιίδ ροδΙ δοΐοηειη ί6ΐηροπΙ)μδ 
ηίΓδυδ Γ6ΐηρυΙ)1ίοαιη ρβΓίαΛαΙιαηΙ, άοηβο 
ΡίδίδίΓαΙαδ, ΌίαοΓίοηιιη άυχ, άοιηίη&Ιίοηε 
ροΐίΐιΐδ €δΙ ΟΙ. Ην 4ι νϊάε δοΐιοεπίίΐηη. 
Αηϋρς. ρ. 178. Ιη Υβδρ. 1223 ^^ί Ρ^ι*- 
Ιοείβο άίείΐ (τά σκ6λια δένομαι) ύκ ουδείς 
Α ια κ ρ ίων δ^ξεται *6ΐ δεηειη δβ βί νείεηιιη 
ιηοηηη αιηα(όΓ6ΐη δί^ίήεαί. Ιάειη Μαρα- θωνομάχψ δ6 δαερίιΐδ ρΓ&εθίοανεΓ&Ι, ΜαΓο.- 
Λοη ίΐαΐεΐϊΐ ίη ΌΙαοΓίοΓαπι βηϊΐ^αδ δΐία 

βδΐ.' Ι. ΚΙΟΗΤΕΚ 

Διαλλαγη : ϊαηκ^ααπι πιαία ρβΓδοηα ίη- 
ΐΓοάιιοίΙϋΓ, υΐ ΒΙρήνη, Ι,γδ. 1 1 14 ^οϋ 'στιν η 
Αιαλλα^γ-ή; ω Κι;π/9ίδ( τζ κα땧 καΐ Χάρισι 
ταίί φίλαι$ Σύντροφε Α ι αλλ α^γ ή ΑοΙι. 989 

ΔίάΐΓία : Αιασίοισιν ΝιιΙ). 408 αΙ)ί δείιοΐ. 
έορτ^ *ΑΘ'ήνησι Μειλιχίου Αι6$' ά'γεται δέ 
μηνόί ι Ανθεστηριωνος η' φθίνοντος; ι\>Ίά. 864 
έπριάμην Αιασίοις άμΛξίδα. Πε Ιιοε πιαχί- 
Π10 Ιονίδ αρυά Αΐΐιεηίεπδεδ ίεδίο νίάε Ι^ιι- 
οίαηυπι Τίηιοη. ο. 7 ίΙ)ί€ΐιιε ΗεπίδΙεΓίιυδΐαηι 
(Τόπι. Ι ρ. 113), ςυί αάνοοαΐ Τΐιιιογά. ι 126 
ίστι γάρ τοις ^Αθηναίοις Αιάσια, & καλείται 
Αώς έορτ^ Μειλιχίου μεγίστη, ^ξω της πό- 
λεως, έν η Ίτανδήμει θύουσι, ττολλοί ούχ Ιέρεια 
άλλα. θύματα (ΙίΙ)απιεη(α) έπιχώρια 

Διιτρέφης (δίνε Δΐ€ΐτρ^ψη$, νίάε £1πΐδ1. 
2Λ Μεά* §39» Βοεοΐεΐι Ιη3ενίρ{. ο. ι Υοΐ. ι 
ι>5ΐ 6ί3 1^9 οοΐ. 3 48). Βίδ ρεΓδΙπηςίΐαΓ ίη 
Ανίδί43 ν. 79^ ί 

βϋ$Διιτρ^φΐ|$γβ τηηιναια μόνον Ιχων πηρά 
ϋρίθη φνΧβφχος, βΤ0' Ιιτπαρχος, €ΐτ €ξ ού8ΐνος 
쀕γάλα ιτράττ€4. κάστί νυνί ξουθος ίππαλχκτρυίόν : 

ιιόί ΙερίαΙε ρβΓ νίπιίηεαδ αίαδ ειιηι επιοΓ- 
δίδδε- δθΓίΙ)ίΙ εοπιίευδ, δΐ^ηίβοαΓε ηίηιίπιπι 
νοίεηδ Οϋίτερίιεπι ρΙεΛεηάίδ ναδίδ νίιτιί. 
ηείδ άίνίΐεπι ία(51ιιπι εδδε, εαηιιε Γ&Ιίοηε 3.ά 
ΙΐοηοΓβδ βπιεΓδίβδε. Νεπιρε ρΙιχΙαΓοΙιαδ ίυίΐ 
εΐ ΙιιρραΓοΙιυδ. Ε^υεδίΓεηι &\ι1ειη πιΐΐΐΐίαπι 
ΙιίρραΓοΙιί Γε2εΙ)8,ηΙ, 1)ίηί (^υοΐ&ηηίδ, Κίδ^ιιε 
3.άίυη(51ί ρΙιγΙαΓοΗί άεηί (η[ΐ3α(ίηι α ρορυΐο 
βΓεαΙπ; Υίάε ΡοΠυο. νιιι 94, ϋεπιοδίΐι. 
Ρϋίΐίρρ. Ι ρ. 47• ΑΙΐεΓ εδί Ιοοϋδ ν. 1 140; 

Βκινως •γ4 μου το μβιμακιον Δ 1 1 τρ « φ η ? 
λίγαν άν€ΐττ€ρωκ€ν ωσθ' ίτπτηΚατίΐν, 

ηαπι ϊπιταρχος ενοδίΐ εχ νυτινοιτλόκφ, άίνεδ 
εΐ 4^ί ε(ΐαοδ αΙεΓε ροδδεί; ευηάεπι ΙεΙί^ίΐ 
ίη Η6Τ0€5 ίχ. IV κάνδ της Αιιτρέφους τρα- 
Ίτέζης, ΑρραΓεΙ ίςίΙυΓ ΟΙ. χοί 2 ϋϋίΓε- 
ρΐιεπι, εχ ραυρεΓε άίνίΐεπι ί&Λυηι, πιυΐΐυπι 
ναΐυίδδε ίη οίνίΐαΐε. Ιάεπι δυΐ) βηεπι ΟΙ. 
χοί 3 ρΓ&εΙοΓε ΡίδαηάΓΟ νεί 01. χοί 4 ίηευηΐβ, 
οαπι ΟΙεοοπΙυδ εδδεί αΓοΙιοη, ίυδδΐΐδ εδί 
ΤΙίΓαοεδ, (^ϋί δεΓΟ ΑΛεηίεηδίΙ)υδ δυΙ>δίάίο 
ίΐάνεηίδδεηΐ οιιπι ΌεπιοδίΗεηεδ ί&πι ίη δίοί- 
Ιίαηι ρΓοΓεΛιΐδ εδδεί, ΓεάιιοεΓε, νίά. Τΐιυογά. 
VII 29 : τους οϋν θράκας τους τψ Αημοσθένει 
ύστερήσαντας διά. τ^ν ταρουσαν άπορίαν των /ο-..\ ^ικαιοΊΓοΚί^ ■Αίκτνννα χρημάτων ου βου\6μ€νοι δαιτορορ^ €ύθύί άιτέ' 
ΊΓ€μΐΓον, Ίτροστό^αντα κομίσαι αύτού$ Αίΐτρ4• 
φα καΐ €ΐΊΓ6ιη•α &μα ίν τφ Ίταράιτλφ (έιτο• 
ρ€ύοντο 7^/) δια του ΙΆύρίττου) καΐ τους νο\€' 
μίουί, "ήν τί δώητταί, ά,τ αυτών βΚάψαι κτλ. 
Ε Ραιίδ&ηία ι, 23» 3 νίχ <1ιιΙ)ίιιηι βδί οοοί- 
άίδδε ευιη ίη Μγο&ΐβδδί οΐϊδίάίοηε δα£;ί11ί8 
οοηίοδδΐιιη. Α ΟΓαΙΐηο ΧεΙρωσι Γγ, νιιι 
(Μείη.^. €0Μ. II ρ. 152) ηοΙαΙυΓ ιιΐ: ρβδδί- 
ιηαδ Ηοιηο : 

χαΐ πρώτα μβΐ' οΰν ιταρα ναντοΒικών ανάγω τρία 

κρω8αλ^ άναι£η, 
Πισίαν, *Οσφύωνα, Δ ιΐτρ ίφη, 

1ι• 6. ' αΜιιεαηι, εχΙυΛαΙ)© βχ ανίίαΐβ ίιη- 
ριιάεηΐεδ ίδίοδ 1ιοιηίΐ)6δ ηαυΙοκΙίοαΓυιη ίυάί- 
οΐο οοηοίειηη&ίοδ : * ΡΙαΙο αιιίειη ίη ΈορταΤί 
ίη VI (Μείη. 1 1 ρ. 626) άίχίΐ ευιη 

τον μοΛνόμίνον, τ6ι/ Κρ^τα, τον μόγι$ Άττικόν, 

ίηδαιιί6ηΐ6ΐη €ί ΟΓβίβιη (ί.β. ΐϊΐεηάα- 
06ΐη, ρεΓήάυιη) νίχςιιε ΑΐΗουιη 

[Δικαι.6ΐΓολι$] : 6χρ3£;οΑς1ιαΓηίδ,(ίΐ<51αδ) 
ίη ΑοΗαΓη6ηδίΙ)ΐΐδ ίη οοηοίοηεπι πιοηβ νβηίί 
οπιηία ρΓ3.6ΐ6Γ ρ&οΐδ άεοΓεΙ* ΙκιΛαΓβ οειίΜδ, 
Ι — 4^• Ιηΐ6Γ06<ϋΙ ρΓΟ Απιρίιίΐΐιβο ραοεπι 
ίειΛιίΓΟ, 57 5<1<1. Γιαιιάβδ εί ίαΐΐαείοδ Ι^^- 
Ιοηιπι αΐ) Αΐ:1ΐ6ηί6ηδί1:>ιΐδ αά Γββ^επι ΡθΓδαπιπι 
ηιίδδοηιπι ίη(]ί^αΙ>ιιηάυδ αρβπΐ:, 6β — 127. 
Αηιρ1ιϊΐ1ΐ6ΐιπι τενοοαίνιπι οΛο άΓαοΙιπιαηιπι 
πΐ6Γ06<ΐ6 αά Ι,αεϋάαβηιοηίοδ πήΙΙίΙ ιιί δίΙ>ί, 
ιιχοπ 6ΐ 1ίΙ)€ήδ δοΐίδ ραοεπι εοπιροηοιΐ, 128 
— 133• €οηαοη6πι δοΐνί 1ιιΙ)6ΐ Ιοπκίαίοη οΐ) 
θδ(6η(απι (διοσημία), 134 — 174• Απιρίιί- 
Ιΐιεαδ Ι1.αε6(1α6ηιοη6 αβειΐ: ίηάυείοδ (ΐαίη- 
ςυβηηαΐβδ, άεοβηηαΐοδ, (Ηεεηηαΐβδ; ροδίΓΰ- 
Π1Ε5 1&€ΐιΐδ αοοίρίΐ ϋίααεοροΐίδ εΐ πίδ άΙ)1ί 
Όίοηγδία 06ΐ6ΐ:>Γ&1υΓυδ, 175 — 2θ2. ΕχίΙ 
άοιηο 011Π1 αχοΓε, ήΐία οβηβρΙιοΓΟ εΐ δεινο 
ρΗ&Παπι ροΓίαηΙβ, ϋίοηγδία 06ΐ6ΐ)πιηδ €ί 
ρΐιαίΐίοιιπι οαηίΐ άε 1)οηίδ ραοΐδ, 237 — 2 79• 
ΟοΓήρίΐιΐΓ αΐ) Αο1ΐ3.Γη6ηδίΙ>ιΐδ, οοοίδΐιήδ ειιπι 
οΐ) Ιηάιιοίαδ : οοηΐεηίΐίΐ ί,αοείΐαειηοηίοδ ηοη 
ρ6Γ οηιηία Γεείδδβ ίηίαΓίαπι δβά ροδδΟδ (^υο- 
€[116 βδδ6 Ι,αοείΐ&οπιοηίοδ, εΐ άοΐο αΙ) ΑοΗατ- 
η6ηδίΙ>υδ ίηιρείπιΐ ιι( δαίΐεηι αιι<ϋΓ6 6ΐιηι 
νείίηΐ Εαοεά&βπιοηίοηιπι εαιίδαπι α^βηΐεηι, 
28ο — 3^9• Ρεποιιΐ^ βιια 6χροηίΙ ίη ίυάίεί- 
1>ιΐδ αδδΐΐ6ΐίδ αιιάΪΓ6 Ιαικίβδ ηιΗδ 61 ίη ίιιάί- 
ςαη(1ο πιογ(16Γ6 εΐ (ροείαε ρβΓδοηαπι ίη<1α6ηδ) 
ηαΓΓαΙ (^ααηία άϋ&εαίΐαΐβ ονοδβήΐ ςαίιιηιηίαδ Οίεοηίδ <1β οοπιοβάία ρΓαείεΗΐο αηηο αΛα, 
370 — 382. ΑΙ)ίΙ δυρρϋοίδ πιίδβΓηπιί 1ιαΙ>ί- 
ίυπι δυπιρίυηΐδ, 3^3 ^φ, λϊ> Ευηρίάβ ε[α6ηι 
βΐ€^ηίβΓ άβπάθί, 394 — 494• δίο οαιίδδαηι 
άίοίΐ ΑοΗαΓηβηδίιιπι δ6ηίΙ>ιΐδ, 49^ — 55^» 
ςιιοηιπι ραΓδ εί Γανεί, ραΓδ Εαηιαείιαπι αά- 
νοοαί, (^ιιεπι Οίεαβοροΐΐδ άεΗάβΙ βΐ μχσθαρ- 
χίδψ 6δδ6 άεπιοηδίΓ&Ι. Ιΐα οαυδδα νίηάΐ, 
557 — ^^ό, Εοηιπι οοηδίίΐυίΐ ίη ο^^γο δυο, ίη 
^ιιο ρ6Γ ραεεηι δΐιαπι εοηιηΐ6Γάα οξοαί 
Ρβίοροηηεδϋ, Μβ^αΓεηδβδ, ΒοεοΙί, ηοη 
Ι-.&πι&ο1ιιΐδ, 6ΐ α ηυο 1οη§6 αΐίδίηΐ δγοορΚαη- 
ί&6 719^^4• -^^ Ιιοπιίηβ Μββ^Εχεηδί βπΰί 
βΐίαβ ρΓΟ ροΓοβΠίδ οΒΙαΙοδ, 7^9'~835• Ά^ 
Βοβοίο πΐ6Γ€ίΙ)ΐΐδ ρα^Ηίδ οηιΐδίο βπιίί αη- 
§;ιιί11αηι εοραίεαηι: πιοχ ΒοεοΙο ΐΓαάίΙ δγ- 
εορίιαηίαηι ΝίραΓοΙιυπι δαΓηΐ6η(ίδ υΐ ή§[1ί- 
ηαπι ναδ ίΠίςαΙιιπι, 86ο — 958. Ι^αηιαείιί 
ίαηιυΐιιπι αΐ^ί^ίΐ, 959 — 97θ>' ^^10&δ οεΙΛΓΛί, 
Ι002 ; «αανίδδίπιιιπι οοηνίνΐυπι αρρ&Γ&ί, δίη- 
ςιΛα δίΙ)ί αρροΓίαιί ίιιΙ)6ηδ ίη άεήδίοηβηι 
1.αηιαε1ιί, ςνιΐ βο ίρδο ΙεπιροΓβ ίη εχρεάί- 
Ιίοηετη £οηΐΓα ΒοεοΙοδ νοοαίιΐδ, ίαηιαίυηι 
ίυίδβΐ δίηςιιία Ι^εΐΐίοί αρραΓαΙιΐδ δίΐ^ί αίΤβιτε, 
1071 — 114*• Ι-2ΐηια£ΐιιιπι (^ιιί β^&νίίβΓ νοί- 
ηεπιίιΐδ ίηίβΓίπΓ, ίΐεηιπι άεήάεηδ, ίρδβ 
ροΐαηδ ουπι απιίεαΙ>αδ, 1 1 74 — 1227, 6^ νίΛοΓ 
ίη ίεδίο €1ι©ιιπι, δυπιρίο υΐΓβ εχίί, ΟΚογο 
ρΓθ66<ιυ©ηί6, Ι228δ4(ΐ. — ΑίκαιάτΓολα καλΟ 
σ' ό Χολλίίδι/ί ^ώ Αοΐι. 406 (Οΐιοΐΐίάαηι 
δ€ νοοαΐ, ουπι δίΐ ΑοΗαπιεηδίδ, οοπιίοβ αΐΐυ- 
άεηδ *ά χ»λΟΓ, υΐ πιίδβπεοΓάί&πι ΕνιΗρΐάίδ 
ηιονβ&Ι); Αικαι6ΊΓο\ι$ δί π^; Αίκαιό- 
ΊΓολί, ^ λ^5 Ίτρίασθαι χιρία ΑοΗ. 749 > 
αίακτίί» ^ γένοιτο, ΑίκαίόιτοΧίί €Ϊ μ" ϊδοι 
τετρωμένορ ίΚ ιι^6; Αικαιότολι^ Αικαιί- 
ΊΓολι φαντάζομαι 'ύχ. 823, 1047, 1085 

Δ^ι^^νννα: Βίαη-Α τείίαπι εΐ νεηαΐίοηί^ 
ρΓαεδεδ: δίατραγ€Ϊν κράτιστόν εστί μοί τό 
δίκτυον,'Ώ. δέ μοί Αίκτυννα συ^^νώμην ίχα 
του δικτύου Υεδρ. 3^8 (ιιΤϊί δοΐιοΐ. τταρά. τό 
δνομα γ^λοιά^ίει* ιταμά ^γόψ τ6 δίκτυον έττή- 
7α7* ^^ Αίκτυνναν 'λρτεμιν ΐΚαον ίσ€σθαι): 
&μα δ^ Αίκτυννα ιταίί "Αρτεμα καλά. τάί κυ• 
νίσκας ^ου σ' έλθέτω διά. δόμίον τανταχη Καη. 
1359» 1360 (*εχ πιοηοάία Ιοαή ίη Ιαΐ^γπη- 
ΐΗυπι οοηοΐιΐδί αρυά Ειιήρίάεηι ίη €κ€ί£η• 
5ίΙ>Η5; ίδ εηίπι α Μίηοε ουπι ϋαεάαίο ραίΓε, 
πιοηδίηιοδαε 1ίΙ)ίάίηί5 πιίηίδίΓΟ, ίη ειιπι (^ααδί 
οαΓοεΓεπι οοηίεΛυδ εΓαΙ. ΑρΙίδδίηιε αυΐεπι (8ο5) Αϊρος- Άωνύσιος ίηνοαιΐ 1.αΙ)χπηΛί οιΐδίοάία ςυοδί ί γ γ € Η Ι υ δ 
άοΒχη ΑΙκτυνναρ, ^υαε §6 6χ Μδ Ιαιη^υαιη 
Γ6ΐίΙ)υδ 6χρ6(1ί&1 οαιη ιηα^α νί οαηιιιη, 
«[ααηιιη βδί οάοΓ&ή νίαιη, €ΐ ρΓαείβΓβα Ηβ- 
£α(6η, (^ιιαε £&οίΙ)ΐΐδ νί&ιη ιηοηδίΓεί.' ρκιτζ- 

δΟΗΐνδ Λί//.) 

Δΐνο$ αίθέρι,οί, ϊ\λτ\>ο α6ΐ:1ΐ6Γίυδ, -άβ- 
ρΓΟίηρΙιΐδ 6χ Αη&χ£ΐ§θΓ£ΐβ άβΟΓβΙίδ : αίθέριοί 
Αΐνο$ {άνα'γκάξ'α τάί ν€φ€\ά.5 ώστ€ φέρ€• 
σΓαι) αίί δοοΓαίβδ, ουί δίΓερδΐαθεδ Διϊόϊ; 
τουτί μ 4\€\ήθη, Ό Ζβύί ούκ ων, άλλ' άϊτ' 
αύτου ΔίΐΌ$ νυνί βασίΧεύωρ ΝαΙ). 380 — ι &ά 
€[. 1. δείιοΐίοδία; * 6 μίν Σωκράτψ €Ϊίγ€ δΐνορ 
Ύ^ν του αέρος ττ^ρίφοράν, 6 δ^ Στρ€φιάδψ 
τοτήριόν τι κ€ραμοϋν βαθύ, δπερ Ανω €ύρύ- 
Τ€ρορ ορ κάτω ε/ί ό^ύ λή7"»' ίιιΛίηΐδ ίηδΙ&Γ; 
ίίίειη δίΓερδΐαίΙεδ ήΐίο ίαιο άοΛίοΓ ίαΛιΐδ 
Β,ϊί ν. 828 Αΐνο5 βασιλεύβι τόν Δί' έξ€\ψ 
λακώϊ ; Αΐνοί βασι\€ύί τόρ Αϊ* έξέΚηΧακο'α 
ίίβηιιη Ιερίάθ ραΐή οΙ>ίοίΙ ΡΗΐάίρρΐάεδ ν. 
1 47^1 οιιί δίΓβρδί&άεδ ούκ -^^Χι^λακ* άλλ' 
^ώ τ(ή)τ^ φόμτρ^ 

διά τοντο»Ί τον Δΐνο ν σίαοι β€(λαιος 
ΟΤΙ και σ€ χντρ€θνν οντα'Θ€θν -ηγησάμην. 

ΔΜκλήΙ : 1ΐ6Γθ5 α Μ6§αΓ6ηδίΙ)υδ ειιΊΐιιΐδ ; 
φ καΐ ά-γωνα τεΧουσι τά, ΑιόκΧβια δΟΗΟΐ.. 
(ΐυί οοηίβΓΐ ΤΙιεοοΓ. Ιά. χ π 27 ί "^^ ^^»' 
Δίοκλ^α Λεΐι. 774 

Δι6μ€ΐα : ρα£^δ ΐΗΙ>υδ Α6§[6ί(1!δ ίη δΐιΐ)- 
υΓΐ>ίο Λ,ά δ6ρΐ6ΐη1ήοη6ΐη ν6Γδηδ δίΐυδ, δήμος 
τηί ΑΙγηΐδος φυ\ψ άττδ Αιόμου' έστΙ δέ 
*ϊΙράκ\€ΐορ αυτόθι. 80ΗΟΙ.. Αι6μ€ΐα 6ΐ 
Κυρ6σαρΎ€ί αιηΙ>ο τιηυιη βπικίβιηςυβ ρα^ιη 
ίυίδδ6 οδίεηάίί Ρπίζδοΐιίαδ αά ΌαείαΙ. ρ. 28, 
ρΓ£ΐ€ί6Γςιι&ιη ςυοά 0}παοδ3,Γ§[6δ, Ιειηρίαιη 
ΗβΓουΙίδ βγιηη&δίυιηςιιε βΐ Ηιειίδ οίΓοιιιηίβο- 
Ιιΐδ Η&ιιά ρΓοοιιΙ ροΓίίδ Αεςεί (Οίο§. Ι^,αβΓί. 
VI 13) ραΓίειη Ι&ηΐυιηιηοάο υηίνέΓδί ρα^ί 
οοιτιρίβχυιη δΐί. Καη. 650 Αβαοο φΐίΐ6Γ6ηΐί 
3. Χαηΐ1ιί&-Η6Γθαΐ6 μΟίν ώδυνήθψ, ΐδ ιηί- 
ηίιηε ρΐα^δ δ6 άοΐυίδδβ Λΐί δβά δοΐΐίείΐιιιη 
Γαίδδβ δ&ΟΓοηιιη δαοηιΐΗ ίηΐεπηίδδίοηε, ού μά 
ΔΓ άλλ' έφρόιη-ισα, όπόθ^ Ηράκλεια τ&ν 
Αιομείοις 'γί'γνεται, ςιιία ηεηιρε ΑΐΗε- 
ηίεηδβδ ίηΙβΓ ΙοΙ 1)6ΐ1ί αίΓΟδ ιη&ςηιιπι ΗβΓ- 
ουίίδ ίεδίιιιη ίη Όίοιηεεηδίιιιη ρα§ο οεΐϋ- 
1)Γ&ϊΊ δοΐΐΐιιιη ϊηίβηηίδεΓαηί ; διομειαλαξ'ό- 
ι»α5, ίαοΙαίοΓβδ ε ϋίοιηείδ οτίιιηάοδ, 
ΑοΗ. 6θ5 ηιιοά φΐο δρ«51οΙ ϊηοβΓίυιη βδί:. 
Ρΐιίίοχεηί ςιιίάειη ϋίοιηβίεηδίδ ιηοΐΐϊΐίειη ηοΐανίί ΕυροΗδ ΤΙόλβσιν ίτ. χιν (στι δέ τα 
θή\€ΐα Φι\6ξ€νο9 4κ Αιομείων 

(Διομήδης) : Εοοί. 1029, ιιΙ)ί αάυΙβδΟβπΗ 
ςα&6Γ6η1ί καΙ ταΟτ' ανάγκη μούστί; Γβδροη- 
ά&ί αηίευΐα διομήδειά ^€. *Η Αιομηδεια 
άνά-γκη δί^ίΑεαΙ δαιηιηα ηβοβδδίΐαδ, 
<|ααιιιςιι&•ιη άε οπβ^ίηε ρΓονεΛϋ ρΐυπιηιιιη 
6δΙ ίηίβΓ δοπρίθΓ6δ (Ιίδδεηδίοηίδ. νί(ΐ€ 
δΙίΐ111)&υιη &ά ΡΙαΙοη. </<? ^<^. νι ρ. 493 ^ 

Διονν<Γΐ.α: 1ίΙ>6Γα1ία ηΐδΐίεα τά /^α^' 
ά'γρούς ςυαβ ΐϊΐεηδβ Ροδίάεοηε &£^6ΐ)αηΙαΓ : 
*ίΙ Αιονύσια 6χε1αιηα1 ϋΐοαεοροΐίδ (1β ραοβ 
§[&ιΐ(]6ηδ Αοΐι. 195» <1ιιθδ άίβδ ίεδίοδ, α^^Ηοο- 
1ί5 ^Γ&Ιίδδίιηοδ ρ6Γ ηιιίηςιιβ αηηοδ ηοη ε^βΓαϋ, 
ν. 206; τοΧέμου καΐ κακών άΊΓα\\αΎ€ΐ$ άζω 
τά /τατ' ά'γρούς Αιορύσια ιΜά. 2θ2 ; ώ Διό- 
νυσε δέσποτα κεχαρισμένως σοι (Γαίίοηε 
ΙίΙ)ί αεεβρία) έμέ ά-γαΎεΐν τνχηρώς τά κατ^ 
άκρους Αιονύσια, στρατιάς άτταλΧαχθέιπ-α 
Αοΐι. 2^1 ; ταύττβ δ4 (τψ ΕΙρ-ήνης) όττώρας, 
υποδοχής (οοηνινϋ οιιιη Ιιοδρίίίΐΰυδ) 
Αιονυσίχαρ (^^"€1) Ρ&ο. 534• Τίιβδίη. 745 
Μη6δί1θ(Λιο αδδίιηιιΙαΗ ίηίαη(ίδ αηηοδ. δοΐ- 
δα(αη(ί ιηιι1Ϊ€Γ6ΐΏ *ΐΓ6δ"ϊΐ6 απ (^ιι&ίίαοΓ 
€1ιθ3,δ (ρβΓ Χόας αυίειη ίηΐεΐΐβ^β τήν τώρ 
Χόωρ έορτ^ρ) ηα(τΐδ δίΐ, πόσ* (τη ^έ^ορε; 
τρ€ΐς χόας ή τέτταρας;^ ΓβδροηάοΙ ιηαΙίεΓ 
σχεδόρ τοσούτο» χώσορ έκ ΑιορυσΙωρ 1ι. ε. 
ΓβΓ6 Ι&ηί-αιη εί η-α&ηΐυιη είΠυχίΙ; 
ΙβιηροΓίδ ΛΪ> υΐΐίιηίδ ΑηΐΗθδΙβΓϋδ. 
Ναιη ρβΓ Όίοηγδία Ιιίο ΑηΐΗεδΙβΗα δίί^- 
ηίίΐοαή ΟΗοιιιη ηπαε ρΓ&60β<ϋΐ οδίβηάΐΐ 
ιηεηΐίο. Οηιη 3,πΐ6ΐη ίηίαηδ ίΠε ηίΐιίΐ αΐίϋά 
δίί ςιι&ιη ιιΐ6Γ νίηί ρίβηυδ, Γβί αοςοηιιηο- 
άΛία οδΐ 1ι&60 αηηοδ οοιηρυΐαικϋ ταύο. 
Υθή εηίιη Ιιαυά 3,1>δίιηίΐ€ βδΐ νίηί αείαίβηι, 
ΑΛεηίβηδβδ ΕίΙ)6Γα1ίιιηι ηιιηΐ€Γ0 ίηάί- 
οαδδβ. ΒΚνΝΟΚ. ΚωμφδηθίΙς έν ταΐς πα- 
τρίοις τ€\€ταΐς ταΐς του Αιονύσου Κ&η. 368 
ίη ϋίοηχδίίδ δο. πι&ίοήΙ)υδ (τοις μίγαλοίς 
δίνβ τοΓ? κατ* άστυ) 

Διοννσαον: ίεπιρίυπι Όίοηχδίί: τΙς 
δ,ρ φράσ€ΐ€ που *στι τό Αιονύσιορ, ίτ. 83; 
ησαρ (ύθύ του Αιορυσίου (ν. ιοί 

Διονύσιος: δίουΙοΓυπι Ιγπιηηυδ ίαπιο- 
δυδ : ύμ€Ϊς γε {ν(ρίαρ φατέ έΐραι της τττωχε/αί 
άδελ^τ^ΐ') οϊπερ καχ ΟρασυβοϋΚψ Αιορύσιορ 
€Ϊραι δμοιορ ΡΙαΙ. 55® ^• 6• *νοδ ςιιίάβπι, 
ςιιί Γ€δ άίδδίπιίΐΐίπιαδ 1ΐ£ΐΙ)6ΐίδ δίπιίΐβδ, ραυρβΓ- 
1αΐ6πι άίαΐίδ ΐηβηάίαΐαΐίδ δΟΓΟΓεηι, (|υί (8ο6) Αιορύσιος- ■Διόνυσος ϋάειη Οίοηγδίιιιη ΤΙΐΓ£ΐ8γΙ>υ1ί [ίγταη- 
ηοηιπι νΐΛοήδ) δίιηΐΐβιη ριιίανβήίίδ.' 

ΔιένυοΌς : ΙΙαρνασίαν Α$ κατέχων νέτρα,ν 
σύν ΊΓ^ύκοΛί σελαγεΓ) Βάκχαΐϊ ίίέΧφίσιν ίμ.• 
νρέιτωρ κωμαστί)$ Αιόνυσοί ΝυΙ). 603 — 6ο6 
(οοηί. δορίι. ΑηΙ. ίΐ26$(](|. ; Ειιτ. Βλοο\\. 
^6 5(|. 4θ3 §(}. 559) » ^θάνατοί έϊι^αί ψημι 
Αί6νυσο$ Διό$, Καη. 631 ; Αί6ρυ4Τ0$ ιάόί 
Σταμνίου Καη. 22 (άίοβηάαιη 6Γα( νίόϊ Αώ$, 
δ€ά εοιηιηίδεβΐ 56 Βαοείιαδ αιιη νίηο δυο, 
Ιιαυά άιιΙ>ί6 αιηρΗοπιβ 61». ρκ.ιτζ30η); 
Αι6ρυσο$ δ$ θύρσοατι καΐ ν^βρων Ιοραχ 
καθαπτ^ έν ν€ύκαισι Σίαμνασόρ κατά. νηδφ 
χορ€ύων Καη. Ι2ΐι — 1213 (ε ρτοΐοβο Λζ)^/- 
5ΐργΐ63 £ιιι1ρίά6&6) ; έχΧ δΙ^ (κάλεσοι») Ν ι5σ4 ο ν 
δ$ /κ€τά μΛοΛσι βακχίσιν οΐνάσι δαΐ€ται Ι^γ5. 
1 282 — 4 ί ΎΥ^^ ^ Ί ο,ύτ^ί ώδέ συ κισσοψό^ β 
Βάκχβλβ δέσποτ Τΐι. 9^7» τ€λ€τα?5 ταΓί 
του Αίορύσου Κ3η. 363> ^ "^^^ Αίονύ-σοα 
ΐ€ρ€0$ σβ μ€ταΐΓ4μΊΓ€ται Αοΐι. 1087 (ΒίοΑβο- 
ροΗάοιη νοοαΐ δαεβΓάοδ Βαεείιί ρβΓ ρΓδίβοο- 
ηβιη ΟΗοιυη άίε ίβδίο αά εβηβιη, 5αε6Γ(1οί65 
ααΐ6ΐη Βαεείιί 1ιιχαήοδ6 νίν6ΐ>&ηΙ, 1ιίη£ £α- 
ρκ>ϋ5 Ηίρροηΐενιιη (^αΐ βχ λίβα νίηί πιΙ>ίαιη- 
άιιιη ίαείθί εοΙοΓβιη άιιχθΓαΙ, ' δαοβΓάοΙεηι 
Βαοείιί ' νοεαΐ ίη ΑΙξίν ίτ, χιχ Μβίηθίί. Γγ. 
εοιη. II ρ. 433) > θ€ξ.σθαί λ(ΐΓα/90ΐ'ι(ηίΗ(1ιιπι, 
Ιαυ^ιιιη) ταρά τ^^ Αιορύσφ £φ 53^ (^Ιί^^- 
ηυιη αίΐ 6556 ΟΓ&Ηηιηη ρΓορΐ6Γ 5ε6ηίε&5 
νίέΙοΗοδ ςαί ίη ρΓχΙαηεο 1>ίΙ>&1, η6^ιΐ6 ηιι^&£ 
&§[3ΐί (ΐΓα2 βΛάκ\ηρ&ρ 'η6€[υ6 ιηίδθταιη 6( 
ίηορ6ΐη νίΐ&ιη άαε&ί ' &οΗΙ)6ηάιιιη ορίήαΐυτ 
Μ6ίη6ΐ(ίιΐ5 ίη νίη(11ε. ρ. 59 ρ^ορ^^Γ ίιΐδ^υιη 
5εη(6ηΙί3χαπι ηβχιιιη) &6ά ηϋίάιΐδ βΐ 1>6η6 
€6ηα(ιΐ5 1υάί5 ίηΙβΓδίί ; παρά τφ Αιορύ^ου 
, 56. ΐ€ρ€Ϊ 1^ξ}ί Κοεί^ίιΐδ) ; είιΐδ αίαιηηαιη 56 
εΐίείΐ εοιηίειίδ ΝαΚ 519 ^^ τ6ρ Αίόνυσορ 
τί» έκθρέψορτά με .(εοηί. Καη. 886), ει ρ6Γ 
611Π1 ίιίΓαΙ ρο6ΐα ν65ρ. 1046 υΙ>ί 6αηά6Πΐ 
5αί ήάυείαιη 6χ1ιί1»6ΐ, σπένδων τόλλ' Μ νοΚ- 
λοΐ$ δμρυσιρ τ6ν Αί6νυ70Ρ μηττώποτ^ άμείρορ* 
^τη τούτωρ κωμ'^δικά, μηδέρ^ άκοΰσαι. Ρ6Γ 
Βαεείιαιη ίιίΓαΙιΐΓ νη τίρ Αιάρνσορ Ν\ι\>. 
91, 5^9» ιοοο, ν6δρ. 1474» Ρ^^• 1277* Αν. 
171, 50Ι, Ι370» Εεε1• 357» 42*; μά τορ 
Αιάρυσορ ΝαΚ ιο8, Ραε. ιορ, Κεεί. 334» 
ώ Αι6ρυσ€ δέστοτα Αείι. 247; ύ Αιόρνσ* 
&ραξ Ραε. 44^; Αιόρυσβ Καη. 33^» ^^^' 
ρυσ€ τΙρ€ι$ οΙρορ ούκ άρθοσμίορ Καη. 1 150 
(Ιι. 6. ίΓί£;ίά6 ίοεαΓίδ; (^ιιαηίαιη 1ααά6Πΐ Ιιοε άιιίεε 6( ΓΓοςι-αηδ νίηί ία(^ί(ίί §[6ηιΐ5 
ΙιαΙ>α6Γί1 ραΐεΐ 6 Χβηορίι. ΗίΙΙαι, νι 20. 
ΡΚίτΖδΟΗ); άλλ* ώ Διόΐ'νσ•* ^τόλοιτο Ραο. 
267. Ιη Βαδ^^Ιοηϋ! Βα<:ε1ιυ5 ίη ίυάίείυηι 
αΙ>ί( 61 άιιο οχ<^1>αρ}ια αΙ> 6θ ροδίυΐαηΐ άεπια- 
βοςί Α^Ηεηί6η565 Γγ. χνίί ; ίη Καηί5 ίηίΓΟ- 
(ΙιιείΙιΐΓ '^άστρωρ ν6ηΐΓίθ8υ5 ν. 2θο; εαηι 
Χαηΐΐιία 56Γνο, ςιιί δ&Γείηοδ ροΓ(α(, οδΐηο 
ίηκίάεπδ, ν6ηί1: 2Λ ροΓίΛδ ΗεΓευΙίδ; ςυί 
ρΓθ§Γ65δΐ!ΐδ Ηδΐι ρΓθρ6 «ΗΐοήΙαΓ <16 }ι&1>ί1α 
Βαεείιί^ ΐ6οηίηαιη ρβΐΐεηι {^€οντψ) εΓοεο- 
ΙΗ6 ίηί6(5ΐΕπι, εοίΗιιηΐΰπι ιιηα ειιπι ϋΐανα 
ςεδίαηΐίδ, ι — 47• ΝεγγεΙ ΗειευΗ, δίΙ>ί 
ίπιηιαη6 4ΐ65ί(ΐ6Ηιιηι•6556 ίηί6(^ιιιη Ευηρίάίδ 
ρο6(α6, ςυ6ΐΒ ίαπ) ά6&ε6ηά&1 3,1> ίηίεήδ γ6• 
4ϋ(51ϋηΐ5 ; Αβιη δοΐαηι 5ΐιρ6Γ65δ6 Ιορίιοηΐεηι 
ρο6ΐ2ΐπι 1>οηιιπι,- ηίδί 8ορ}ιοε1ίδ ρ&Ιιίδ βίηΐ 
ςιια6 6ά&1 ; ε6ΐ6π>5 65δ6 εοη(&πιίη&1θΓ65 
αηίδ; £ιιήρίά6ηι ί6ειιη(1υιη ε( αηάαεειη, 
48 — 107. ^νι£ιβήι 6χ Η6Γεαΐ6 νί&ιη ςηα ίη 
ΟτευΒί 6αΙυΓ, ά6ν6Γ5θΐ-ί£ΐ, εααροηοδ, 6( αΐί- 
«ΐααιηάάιι 1«<1ί6εα1υ5 άίδείΐ, ιο8 — 165. Ιη 
ΟΙίΑτοηίδ ΰγπι1»α Γβηαιιπι οξ^βηδ αιιάίΐ εαηΐΰδ 
Γοηαηιιη (πι&1οηΐΒΐ ροβίαηιπι) (^αίΐΐυδ ορρ6- 
άίί, 1 66 — 270. Ιηά6 νΐαηι ίαείεηδ ίη Οιεο 
(ίιη6( ραήείάαδ, ρεήιιτο^ Ι^εΐααδ (^υοδ Η6γ• 
ειιΐ65 άίχ6Γ&(, £ηιρηδ2ΐπι «ΐδςιιε άιιηι &(1 
ίηίέίαΐοηιπι εΚοΓΟδ ρειτεηί^, 271 — 3^2, <ΐνιί- 
1)115 ξ;Αυ(ΐ6ΐ, 414 ^^• 444 ^<1• "^^ ^^ ΡΙυΙοηίδ 
οδΐία 56 &ά6556 ^ίδείΐ, 43 ' ^^• Ρ^Ι^^ ; 
ρΓθξ[Τ655ΐΐ5 Α6αειΐ5 ίη βτιηι ιι( Η6Γειιΐ6ηι 
€6Γΐ>6Γί £ηΓ6ηι ίην6ΐιίΙιΐΓ 6ί ΐ6ΓΗειιΐ2ΐη)6ηΙα 
θΓεί ατε65βί(απι ευιτίΐ, 4^0^47 3• νείιε- 
πιεηδ ΙίπιΟΓ ΒαεεΙιί, ςαί α Χαηΐΐιία ίπιρείπιΐ 
ηΐ ίρ56 Ηειεαίεδ βαΐ, 479 — 5°^. Ιαπι αάεδί 
αηείΐΐα ΡΓΟδειρίηαε Ηειετιίεπι αά ΙαυΙοδ 
εραΐαδ ίηνίΐαηδ: τεδαπιίΐ ίςίΙιΐΓ Βαεείιαδ 
ΗεΓεηΙίδ 1ιαΙ>ίΙιιπι, 5^3 — 54^• Αΐ ΐΓπιυηί 
ε&υροηαε άααβ (ΐααηιιη πιεΓεεδ ΗβΓσιιΙεδ 
ειιπι ίρδίδ βδεείΐίβ άενοΓανεπιΙ, ευπι ζ,ά 
ΟΙεοΒβπι 6ΐ Ηγρ6Γΐχ)1ηπι ίυάίεεδ πιΟΓίαοδ 
Γ&ρΙιίΓαε: Ηίηε ίΐεηιηι ρείίΐ α Χαηΐΐιί^ι 
(ίηαίάΐΐδ άεΐίΐδ αϊ Ηειεαίίδ 1ιαΙ)ί(ιιιη τεδαπιαΐ, 
549 — ^^4• ΙηΙεΡβα Α63£ΐι& ειιπι δειτίβ ρΓο- 
βτεάίΙιΐΓ αΐ νίηείαΐ ΗεΓειιΙεηι : ΧαηΐΗίΑ 
η^αηΐε 56 αηκ^ηαπι απίε Ηιιε νεηίδδε, Βαε- 
ε1ιιΐ5 αά ^ααεδίίοηεπι ΙιαΙιίΙηΓ, άειιιη 56 655β 
οΙ}(65ΐαη5: ιζχα. χΛ^τ δβΓνιΐδ δί^, ν6Γΐ>6ΐΊΐ)ΐΐ5 
6χρ1θΓ&1 Αεαεαδ ίηΐ5(Γα εΙ αά ΡΙηΙοηεπι 
(ΙιιείΙ εοβποδεεηάοδ, 605^-674• Βαεείιο, (8ο7) 64 ΑωΊΓβίθη^- Άιώννσος οΛίΒ ρβπίο, ίυάίαιιιη (ϊείεΓίιΐΓ άε ΑεδοΗγΙο 
βΐ Ειιήρίίΐε, 8ιο δ^. ΡΓο^^εάίίιΐΓ ιηοάβΓα- 
Ιίοηειη δΐιαάβηδ Αεδοΐιγίο ίτα βχοαηάβδοεη- 
α ; ίΗαδ ίη ί^βιη ίηίοίί; εί ριεοβδ οοηοίρ6Γ€ 
ροεί&δ ίιιΐίβϋ, 830 — 891. Αυάιί ροεί&δ, 
06Γί&ιηβηςυ€ εοηιιη• ΐϊΐοάβΓ&ΙαΓ, 1αη(ΐ6ΐη 
ρο€δίη ηίπιΐδςιιε Ιαηοε εχαιηίηαΐ ; ηεο ίαιηβη 
ΙίΙειη άίδ06Γη€Γ6 δυδίίηϋΐ, 905 — ^4^3' ^εά 
ηε Γβ ΐπίεΛα Γβάε&ί;, 6χ υίΓοηαε πΐίΐία τεί- 
ριιΙ>1ίεα6 οοηδίΐία ςπαβήί, ά& Αίοίΐίίαάε, άβ 
δβΓναηάα οίνίίαίε: (^ιιΛιΐδ αυάίΐίδ, Αβδοΐιχ- 
Ιιιιη 6ΐίβ[ίΙ, 1415 — 1478> ^^ οοηνίνίο α Ρΐα- 
Ιοηβ εχοίρίΙιΐΓ, 148 1 

ΔισίΓΐ^θης : άι^ρ €ύδόκιμθ9 ένΐ χρησμοΚο- 
γΐφ ΡΙυΙ&ΓοΙι. νιί. Σγ$, ο. 22, ίαη&ίίοιίδ 
γρησμο\6τγθί^ (^υαίθδ ιηυΙΗ βο ΙειηροΓβ 
Αΐΐιεηίδ ςυί ςυαβδίιΐδ εααδβ. ΟΓαοαΙα α δε 
ήΛα δΐιρεΓδΙίΙίοδΟ ροραίο εΐ σφυλλιΟιη-ι 
άεοαη1&1>αηΙ : ΓανεΙ^αηΙ ροΓτο 1)ε11ο εΙ οιη- 
ηίΙ>ιΐδ ιηοάίδ ραοειη ρΓθ1ιΐΙ)εΓε οοη3,1)αηίαΓ, 
ηυία 1)ε11ί ίειηροΓε ρορυϋ αηίπιίδ, υί βεά 
δοΐεΐ, €θΐηιηοΙίοήΙ)ΐΐδ ίαΛίδ, ιηαΐΐο ιηαίοΓε 
&α(^οη(&(ε £ηιεΙ)αηΐΛΐΓ ςιιαιη ραοε; υηάε 
εοδ Αήδίορίι&ηεδ ουιη δίη§[υ1οδ| ίαιη ίη 
^εηεΓε εχρίοάειε δ^^Γεδδΐΐδ εδί ίη ΑνΐΙηί^ 
959 — 99*» ^^ϊ ίαΐίθίοπδ οΓ&ουΙα (ίε ΝιιΗοιι- 
οιιΐία ίαπι οοηάίΐα άεΜαίεπιηδ δ&ΟΓίβοίο ίη- 
ΙεΓνεηίί;, (^αοά Ρίΐΐιείαεηΐδ ρΓΟ τεοεηδ οοη- 
άίΐα υΛε Γαοίί; τεαιίαΐ Ιιοπιο άε δοΗρίο 
{βιβΧίον 974 δςη.) ΟΓαουΙυπι Βαείάίδ δοίΐίοεί, 
ίη ςιιο Βίΐοίδ οηιηί£ΐ Γαυδία ΡίΙΙιεΙαεΓΟ ροΙΗ- 
οείϋΓ αάάίΐα οοηάίίίοηε. Κεδροηάεί ίΐΐε 
αΐίο οπιοιιΐο, ίη ςπο άευδ ίαΐ^εΐ; νεΛεπίΓε 
<1ιιίουηΐ(ΐιιε 

ακλητος Ιων άνθρωπος άΚίχζαν 
λυπβ θυόντας και <ηΓλαχΐ'€ν€(Ρ έπιθυμβ, 

εΐ πεπιίηί ρανοεΓε ν. 988, 

μητ ην Λαμπών ρ μητ ^ν 6 μ4'γας ΔίΐθΊΓ€ίθης, 

€[110(1 πιαηάαίιιηι εχεςυεηδ Ιιοπιΐηεπι πιαίε 
ιηιιίςαΐυπι α1:)ί§;ί(. ΥΐάεΙΟΓ αιιίεπι ϋίορί- 
ίΗεδ (ΐαο(ΐιιε ιιί Ι,απιρο ηοη δοΐαηι ογο,οιι- 
Ιοπιπι ίηΙεΓρΓεδ Γαΐδδε δεά είί&πι ΓεπιριιΙ)1ί- 
ΟΛϊΆ αΙΙίξίδδε, αηηοΐαΐ ςυίρρε δοΗοϋοδία 
ΑιοτΓ€ίθη$ νυν μ^ν ώί χρησμολό'γος' έτέρωθι 
δέ ώ$ κι/λλόί καΐ δωροδόκοί (Εημϊί. 1084 
τ^ν ΚυΧΚψην 6 Φοίβο$ έί τ^ν χ€Ϊρ* 6ρθω% 
'ίΐνϋζΟ.το, τ^ρ Αίοτείθους). Σύμμαχο$ δη 
ΑίθΊΓ€ΐθη$ 6 Ι^ωρ ύτΓομανίώδψ ην, ώί 
Τη\€κ\€ίδη$ έν ^λμφικτυόσί δηΧον Ίτοιέΐ. ^νίοά οοηβπηαΐ: ΡΙυΙαΓοΙιυδ ίη ΡετίΰΙβ ο. 3* 
8θήΙ)εηδ Ι)ίορίΙΙιεπι «ίσατ^Αλβο-^α* τοι>5 
τά ^«α μ^ νομίΙ^Όνταί ^ λόγους ττ^ρΐ των 
μ€ταρσίων δίδάσκονταί, άιτίρειδόμενον «Γ; 
ίΐ€ρικ\έα δί* * ΑναζαΎόρου την ύττόνοιαν. Γί<51α 
ίηδαηία νίάεΙιΐΓ ΟΓαεαΙα ρΓΟίιιΗδδε, δίο εηίηι 
ΒεΓβΙίίϋδ €οηΐΜ. ρ. 170 νίάίΐ εχρίίοίΐηάυιΐι 
εδδε, ςΐιοά αΙ) Αηιίρδία, ίη ίοηηο άίοίίιΐΓ 
ΊταραΊΓαιόμενος δίνε ναραμαινόμενος ε( αΙ> 
ΑΗδ1ορ1ι&ηε ηοπιεη είαβ ροηίΙιΐΓ ρΓο * ίρδο 
ίΙίΓΟΓε' Υεδρ. 379» '^^^' Ψ^¥ ίμπ\ησάμ€' 
νοί ΑιοΐΓ€ίθου$, Η3.11>εΓΐδηΐ3, Ρτοεορο^α- 
ρΗία ΑιΗίί. ρ. 91 8<1• ΡΙιιγλ άαίιιιηί; Ιλ- 
Ιϊεοΐίίϋδ ίη ΑξΙαορΗαηιο ρ. 980, ΒεΓ^Ιδίϋδ /. /. 

Διοσ-κ6ρο: ϋίοδοπΓΟδ ίηνοοαί Ύτγ- 
£[&ειΐδ ΙαεΙιΐδ αικίίΐα ΒΓ&δΐά&ε πιόΓΐε, βδ γ' 
βδ 7^ ιτο{.ησο.ντ^% ω Αιοσκόρω (άιτώλβσαΐ' 
αυτόν) Ραο. 385 ; ώ Πέιΐ'€$ ώ Κορύβαντ€ς ώ 
Αιοσκόρω £εε1. 1069; ίμττόλω Αιοσκόρω 
ΗεΓοεδ Γγ. 13 &ρ. Ροΐΐυο. νιι τ5. ϋε ίοπηα 
Αιοσκόρω νίάε Ι-.οΙ)εο1ί. αά ΡΙίΓγηίοΙιαπι ρ. 
235• Ρ^Γ €&δίθΓεδ ίιίΓαηίεδ πιυΙίεΓεδ Γα- 
οαεηαε άίοιιηί: ναΙ τώ σιώ ϋ,γδ. 8 1, 86, 90, 
143, αεςιιε αο νίή Ι,αςοήεδ Ραο. 10141 
Ι^γδ. 983» Ι095* ΪΙ05» ΟΙβειηάεΓ ίη ΧεηορΙι. 
Αηαδα^. νι ρ. 230» 9> Ρ&δίηιαοΗυδ ΗεΙΙβη. 
IV 4, ΙΟ : νίάε ναΙοΙίεηαεΓ. αά Αάοηίαζη5α$ 
ρ. 286 

ΔιιΐΌλ€ΐ.α (ρΓΟ ΔιίΊΓ^λια): ^ορτ^ *Αθη- 
νησιν, έν '§ ΙΙολΐ€Ϊ ΑιΙ θόουσι σκιρροφοριω- 
ΙΌ? τίτάρτχι έττΐ δέκα. δΟΗΟΐ.. αά Ρ&ο. 420 
μ\>ι Ύτγ^Ά^ΜΒ ο,α μυστηρι* Έρμ-β, διιτόλει*, 
άδώνια {&ξομ(ν) 1ι. ε. * δαοΓα ΟεΓεπδ εΐ Ργο- 
δεΓρίηαε, Ιονίδ δεΓναΙοήδ, Αάοηίάίδ εί Υε- 
ηεπδ (ηοη ίαηι Ηίδ άείδ δεά) Ηεπηί οείε- 
1)ΓαΙ>ίηιυ8.* Αη1:ίς[υίδδίηιαηι αιι(εηι £ιιίΙ 
ΓεδΙιιηι, υηάε διττοΧιώδη ρΓο αηΗςυίδναΙάε 
εΐ οΙ)δθ1είίδ ροηίΙιΐΓ ίη ΝυΙ). 984» ^φχοΛα 
ϋαΐ δινοΧιώδη {ρηί ο/ άαΐέ) 

Διτΰλας : ηοηιεη ίαηιιιΐί, Κίοι. 6ο8 

Διώννσ-ος: ΧιμνοΧα κρψων τέκνα, 'Σύν- 
αυΧον ύμνων βοΟΛβ Φθεγξώμεθί* €ϋγηρνρ έμΛ» 
άοιδάν, *Β.ν άμφΐ νυσίμον Αώί Αίώνυσον έν 
Λέμΐ'αισιΐ' Ιαχήσαμεν, ^Βνίχ 6 κραιταΧόκωμο! 
Το?5 ΐ€ροίσι χύτροισι Χωρ€Ϊ κατ* έμδν τέ쀕 
νοί Χαών ίχλο?, Καη. 2ΐι — 22θ 1ι. ε. *1ιγιη- 
ηίδ ευπι ΒαοεΗυηι εχΙοΠαπιηδ, (^αί ηυηο α 
ΟΙΐΛΓοηε ραΐυάεηι (τ^ν Χίμνψ) ΐΓαηδνεΙιίΚΐΓ, 
δίουΐί ίη Ι^ίηιηίδ Νγδείαπι ϋίοηγβιιπι άίε 
€1ΐ)τΐΓοηιπι οοαχαηάο οε1εΙϊΓαπιυδ.' Νεπιρε /ο-ο\ ΑόριΚΚο^- -Εκάτ€ίον ρΓαβΓβΓοοβδ Γαηαε ΒαοοΗί («ιηρίιιιη ίη 
Ι^ΐπιηίδ δΐΐϋΐη βδδβ είαιηοπΐ, ςιιοά εΙ ίη 
νΐαίηα ραίιιάβ ΙιαΙίίΙεηί εΐ ηαία ίρδαιή ηοιηεη 
Αίμναί Γ&ηαπιιη πίδβ^ίδ άοιηίείΐίιιιη (^ιιαιΐ) 
Βαοοίιί ιηοηδίΓαΓβ νΐάβαίυΓ: ορίίιηβ ί§ίίαΓ 
δοΙιοΗαδία 4μόν τ^|λ€νο9 Χέ^ουσι τό έν Αί- 
μι^Λΐί τοΰΑιονύσου Ι^ρόν' πρόί δέ τ^ν όμω^υ- 
μίαν 6τί έν ΧΙμνακ €ΐσΙρ οΐ βάτραχοι, Αίμι^οα 
δί καΧ τό ΐ€ρ6ν. ΟοηίΓα αάίεΛίνιιπι λ^^ιι^αΓα 
ηοη αά ί.ίτηηα8 ΑΐΗεηαηιιη δ€(1 αά ραΐηάειη 
ΓβίβΓίιΐΓ ΑοΗεηΐδί&ιη ίη ςυα πιηαβ η&Ι&Γβ 
βηςαηΙιΐΓ. κκιτζδΟΗΐνε &ά 1. Ιάβπι εί αΐίίδ 
αΓ£[ηπΐ6η(ί3 εί Ιιυίυδ ίρδίιΐδ Ιοεί αικ^οΗίαΙε 
οδίεηάϋ ίη ΗΙϊεΙΙο άε Ι^βηοΗχ ιιι ρ. 29 
Νγδείιιπι ϋίοηγδίιπι ίη ΑηΛεδΙεήίδ 
αΙΙΙοίδ ουΗιιπι εδδε, αίςυε ΑηΛεδΙεποΓυπι 
ϋίοηχδηπιείαΐ) αΐϋδ ϋΐοηγβίδ Ι-.ίΙ>εΓαΙίιιπι 
νεί αΛαηοηιπι νεί ηΐδΐίοοηυη εΐ α πιγδίιοο 
Ιαεείιο άίδΐίηχίί; 

ΔόριΛλος: (ιτα^ευδ ροεία, αΐ ^\ινοΛΚζ% 
τόν Αόριλλον φρα-γνύωνται Ι,επιη. Γγ. χι ι ι 
ιιΤίί ηοηιεη ροείαε δηΙΰδΙίΙνιίΙ: ίη Ιοειιηι νοοίδ 
οΙ>δςεηαε δορίαΧΧοί 

Δράκη$ : ηοπιεη δεηίδ ηΐδΐία Έεεί. 293 > 
ίίειη ηοιηεη δεηίδ ίη Ι^γδ. 254 Χ<^ρ€ΐ Αράκηί, 
ηΎοΰ βάδν^ν 

Δρακοντ£δη$: ούκ 4κφρ'ήσ€Τ€ δίκάσοντά 
μ^ άλλ' έκφίύξεται (αΙ)δο1υ1:υδ Γαετί!) 
Αρακοντίδηί; Υεδρ. 157 ^ϊ>ί δοΗοΙ. Καν. 
ΊΓΟΡηρδί οντοί : αάάίΐ ΥεπεΙαδ καΐ ν\€ίσταα 
καταδίκαίί Ιν€χ6μ€¥0ί ώ$ Πλάτωΐ' ΈιοφισταΧ^ 
(οΐυοά €οΙ)είιΐδ ί11ιΐδίΓ&1 Ιοοο ΡΙαΙοηίδ ίη ΙίΙ). 
άβ τίρΐίδΐ. VIII ρ. 55^ Α, αΙ)ί οανίΐΐαηδ άεηιο- 
εΓΕίίαιη τΐ δέ ίηο^ιιίΐ: ^ πρ<ι,6τψ Ινίων των 
κα-ταδίκασθέντων ου κομψή ; ^ οϋττω €ΐδ€ί έν 
τοια,ύτχι τοΧιτ^ίφ άνθρώνων καταψηφίσθέρ- 
των θανάτου ^ φυ^ψ, ούδ^ν αύτω» μενόντων 
τ€ καΐ αναστρεφόμενων έν μέσφ ; καΧ ώ$ οϋτ€ 
φροντίξΌντο$ οϋτ€ 6ρωντο% ούδενόί τερινοστέι 
ώσιτερ ηρω$, ({ΐιι Ιοοί δεδε ίηνίαεπι πιίήίΐοε 
εοηίΪΓηιαηΙ: οδ1:εη(^ηηί:^1αε ΑΛεηίδ β&^ίΐία 
εΐίαηι εοηάεηιηαΐίδ ίπιρυηε &1)ίΓε ροίηίδδε : 
06^, ίη ΡΙαίοη, Οοιη. ρ. ι86);*Ω Κέκροψ 
ηρωί &ναξ, τά τρό$ ποδών Αρακοντίδη 
Υεδρ. 438 υΐ5ί ΚίοΗΐεΓ " άευηι δαερίδδίπιε 
ίηνοοαίαηι ειπη Ιιοηιίηε δαερίδδίπιε ίη ίυδ 
νοοΛίο Ιαάεηδ οοπιραΓαΙ Ρΐιίίοςίεο <ϋχί1ς[υε 
τά χρόί ΊΓοδων Αρακοντίδη οιιπι άίΛιίΓαδ 
εδδεί τά νρδ ττοδών Αρακοντίδου ί. ε. ' εαιίδα 
Οτ&οοηΙίάίδ ίηδίαΐ,' Αη εχρΗοαιε πιανίδ * Ο ΟεΟΓορδ, δΐιρεπιε ϋεηδ, α ρεάίΐΐΐΐδ £αΓθί- 
ΓεΓ ϋΓαεοηίίάίδ ίηδΙαΓ*." 

Δράκυλλος: ηοηιεη ίη Αείι. 6ΐ2 η\>ϊ 
Κείδίζίυδ επιεηάαί: τί ί' *Ανθράκυ\\οί ^ 
Εύφορίδψ ή ΊΙρίνίδηί, ρΓοΙϊοηίε Α. ΜαεΙΙείΌ 
^υία Ηιιΐιΐδ Ιοεί ηοηιίηα ιεηι ε3τΙ>οη3,Γίαπι 
δρεΛεηΙ 

Δρ€ΜΓΐιπΓ£δη9 : ήΛυπι ηοπιεη νη^ο Υεδρ. 
185 Ι^ακοδ ΆίΓοδρασιπνίδου (ςαοά δΐιο 
Ιοοο ίηδεΓεηθυπί), ηΙ)ί 1ε2εΙ)ίΐΙυΓ αηίε ΕΙπίδ- 
Ιείηπι αά ΑοΗ. 563 άτό Αρασιτιτίδου *εχ 
ροβο Γη^αοία,,' οαπι δίί Γυ^^αοίδ ΓίΙίαδ 

Δωδώνη : ίσμ^ν δ' (Ορνιθα) ύμίν "Αμμων, 
ΑέΧφοΙ, Αωδώνη, Φοΐβος 'Ατόλλωϊ', Αν. '^ι6 

Δωρ« : ηοηιεη (ίεαε α Οιαϋηο ίΐ(51αε (^ιιαδί 
(Ιίοαδ Όοηοηα δίνε άεα πιιιηεΓ&Γίίΐ: 
ίάεπι, ΙεδΙε Ηεδχοΐιίο, άεαπι Δ^^ω αοοίρί- 
ίταηι βηχίί άττό του δ^χβσ-^α* δώρα. δίπιί- 
Ηα δίνε ηοπιίηα δίνε οο^^οπιίηα δαηΐ Σιτώ, 
Μνημώ, ΊΙΐρίβασώ, θαλλώ, Κο/οιτώ, Αύ^ώ 
αΐία άε €[αίΐ>ιΐδ ε£;ίί; 11,ο1:>εο1ζ. ΑξΙαορΗ,"^. 733• 
Ιη Ε€[υίΙ. 5^3 δ<ΐ(ΐ. ΟΓαίίηί νίΓΐυΙεδ ριαεάί- 
οαηδ ίσα* δ' ούκ ην 4ν ξυμποσίφ π\^ν * Αωροι 
συκοτέδιΧί^ καΐ ^τέκτονα εύτταΧάμων ΰμνων** 
οϋτωί "ήνθησζν έκεΐνοί. ϋίπιπκιαε οαπηεη 
εχ εαάεπι ίαΙ>υ1α δο. Εηηίάίί ρείίΐηπι: 
ρηοήΙ)υδ νεΛίδ νεηαΐεδ δχοορίιαηίαηιπι 
αΓίεδ (ΙεδοπρδίΙ ΟΓ&ίίηιΐδ, εχ αΐίιΐδ αιιίεπι 
ροείαε οαπηίηε ραΓοάίαε Ιιΐδυ άεβεχυπι 
ίηίδδε νεπδίπιίΐε οεηδεί Μείηείίίυδ Ρτ, ΰοηι. 
π ρ. 58; ίοΓίοδδε Ιιγπιηηπι α1ί(}υεηι αηΐί- 
(|ΐιίθΓίδ ροείαε ε. ο. ίη Ιυηοηεηι Ιιίδ νεΛίδ 
ΟΓάίή ""Άρη χρυσοΊτέδιΧε, ςααε άείηάε Οια- 
ίίηιΐδ δΐιο οοηδίΐίο εΐ ίηδίίΐιιΐο αεεοπιπιοάαΐί 
ίη ίρδίιηι ίΐΐυά Αωροι συκοΊτέδιΧε άεΙΟΓδίδδε. Ε 

"Εβρος: ίΐιινίυδ ΤΙΐΓ&οίαε εχ Κΐιοάορε 
πιοηΐε, Ιιοάίε Ματίίζα, ΟΓρΙιεί πιΟΓίε ίαπιο- 
δυδ : κύκνοι έφ€ζ6μ€Ρ0ΐ ναρ^ "Εβρον ν&ταμον 
Αν.^ 774 

Έκι{τ€ΐον: δαοείΐυπι Ηεεαίαε ίοπΙ)α8 
ρΓοχίπιαπι, {έκαταίον δθΓίΙ)εΓε ίιι1)ε1: Ι-.οΙ)εο1ε, 
ΑξΙαορΗ. ρ. 133^) Ι^ρδν Εκάτης, ώ; τώ» 
Αθηναίων ιτανταχοΰ Ιδρυομένων αύτ^ιν ώ$ (φο* 
ρον πάντων καΧ κουρότροφον, δΟΗΟΙ.. αά Υεδρ. 
8ο Ι, υΙ)ί Ρΐιίΐοοίεο, οαί βΐίοδ ρείδυαδεΓαί;, 
ηΐ πιαηεΓεΙ: ίπάίοίαπιςνιε δΐηιπι αηίε άοηηιπι (8θ9) 'Έίκάτη- -ΕΧΚάς 1ιαΙ>€Γ6(, ρο5((}ΐιαηι Ιιίε ίηίΓο ϋΐ ΑΓεβδδίΙιιιη 
(}τια6 αά Γ6ΐη ηεεεβδαήα 5υη1 Ιαΐία 1ο<^ιιί1ιΐΓ : 

^μα το χργ,μα. τα λόγι' «βς ιτβραώ'ΤΓβΜ* 

τ^κηκάη γαρ ως Ά^ΐ'αΐοι ποτ* 

Βίκάσοίίν ίπϊ ταΖς οΐκίαισι τα$ Βίκας, 

καν το«7 προθύροις ίνοιίομιίσηι ττας άνηρ 

αντφ ΒικασΊηρϋιον μικρ6ν πάνν, 

ωσνίρ Έκατβιον, η-ιικταχον νρ2> των ^ρών. 

(δίιηίΐΐίιηιιπι νίάεΙιΐΓ ίυίϊδβ δ&οείΐυιη Σ,γοϊ 
1ΐ6Γθο δΙΟΓβίδ οΪΓΟιιιηδ&ερΙο, ςνιοδ ΡΗΠοοΙεο 
αρ(ΐδδίηΐ6 οιιιη εαηεείΐίδ Ιίςηείδ άίαΐδίθήΐ 
χη6η(6 31^116 3ΐιίπιο εοιηραΓαηδ ορ(α(, υ1 
αά ιηοάιιιη ΗβοαΙαεί, ςυοίΐ ττοΛ^ταχη νρό 
τώρ θυρών επιΐ ίίΕ0[υ6 αά ίοΓβδ ίρδίυδ ς^υοςυβ 
©ΓΛί, δίιηιιίαοηιιη Σ,γοι ΙιβΓοίδ ουιη ΙπΙ)υηαΠ 
αθςυο ΓΓ6ςιΐ6ηΐ6Γ αά οαίιΐδνίδ ίοΓβδ εχΙηιΛιιιη 
δίΐ. ΑΙ κάνναι 6ΐ Ι,γοεί εΐ υΐ νίάβΙιΐΓ Ηεοα- 
Ιαεί Ρΐιίΐοοίεοηί 6(ίαιη του ΐΓ€ρισχοινΙσμ.ατο$ 
1θ€θ δΐιηί. ΚΙΟΗΤΕΚ αά 1.),* Ι-γ5. 64 ^ θεο- 
'γένουί ώί Ζ^ΰρ Ιοΰσα θούκάτ€ΐον ήρετο; 
Καη. 366 ^ κατατιΧφ των έκατ€ίων κυκ^οι- 
α» χοροίσίν ύτ^δων, ψιοά α(1 Οίηθδίαη τε- 
ίεπιηΐ, ςαΐ &\ιί τε αυΐ ιηαΐσ νεί ίιηρίο οαπηίηε 
ΗοοαΙβη εοηδρυΓοαΠί 

Έκιίτη : ϋεΗεοαΙε άεα ΐϊΐυΐΐιΐδ εδί 
εοιηίεαδ είτ αιΐΐυιη είιΐδ ρεΓςιιαιη ναΐςαιεπι 
ίαίδδε δαερε ιηίίοαί. ΗεοαΙε, Ιονίδ βΐία, 
ιι1:Γ&ς[ΐιε ιη3ίΐιι ίαοειη §[εδ1αηδ ίήνοοαίυΓ αά 
ίαιίιιιη άείεβ^εηάιπη ίη Καη. 1 36 1 δςί^. σύ 
δ\ ώ Αώί δινύρου^ άνέχουσα Χαμττάδαί όξυ- 
τάταί χεροίν Έκάτα ναράφηνον έί Γλι5κι;ί ; 
ΗεεαΙαε δυΐ) ίηί(ίιηη αιίαδ(]^υε ιηεηδίδ 
εεηΕίη α άίΙίοηΙ)ΐΐδ ίηδίηιέϊαιη ρΓοροδίΙίΐιπ- 
ςαε Γϋίδδε ίη Ιήνϋδ υί 8.1> ίηίΐιηαε δΟΓίίδ 
1ιοιηίηίΙ>ιΐδ άίπρεΓεΙατ, ΙεδΙαίυΓ Ιοειίδ ίη 
ΡΙαΙ. 594—597; 

Ίταρα της "Εκάτης ίξίΟΎΐν τούτο πνθίσθΛί 
9ΐτ9 τ^ ΐΓλον7€Ϊν Λγ9 τ2> ν€ΐνην βίΚτίον' φησί γάρ 

αΰτη 
τους μίν ίχονταν χαι ιτΧοντονντας Ββΐννον κατά 

μην άνοπίμιηιρ, 

Ηοο αα(επι ηση (}αΙ)ί(α1 ΗεπίδΙεΓίηίδαΐδ (αά 
Ι,ιιααηί Σ>ία/. ηιοΗ. ι ρ^- 33ο) <1^η ίαΛππι 
ίαεηί ΙυδίΓΕία άοΜΟ, ηυαπι Γείίςίοηεπι δίη- 
βΐιΐίδ ίειε ηιεηδίΙ)αδ, νβΐυί ίηΙεΓναΙΙο ίεπιρο- 
Ηδ Ιε^ΐίπιο, ςυί ςυίάεπι ειαηΐ ραυίΐο δυρεΓ- 
δίίίίοδίοΓεδ, οΙ^ίΓε €οη5υε\ρεΓαηΙ ; βοάεπι 
ΓεΓεΓΕδ ϋαείίΐΐ. Γγ. χι ι τί δα/ ; κυνίδιον λβιττδν 
έττρίω τ -β θ€φ ^5 τά$ τρώδου^ ; ίτ. ίηο. 
Ι^ΧΧΧΙΙ κύων ^Έκάτη^ (ί^αΚμΛ φωσφόρου 
(βχ ΕαΓίρίάε αρ. ΡΙυϋαΓεΙι. Λδ? /λλ5? ^/ Οίΐη 

(8 ρ. 379^5 θ-ήκάτ^ τοίοΰσα νοΛΎνΙορ ί,γδ. 
700. ΡεΓ ΗεεαΙεη φωσφόρον πιυΙίεΓ ίαπιΐ 
ΤΗεδίη. 858 ; ν^ τ^}ν'Έ1κάτην Εοοί. 7ο, 1097» 
Ρΐυί. 764• ΟΙίΓεπιγΙυδ ουπι αηα εο11θ(ΐιΐ6ΐΐ5 
ίιιπιΐ μά. τ^ρΈκάτην 

'Έκβάτανα: ιιΛδ ΡεΓδίοα, ςααβ ρΐΌρ- 
ΙεΓεα οιιιοά τεηιοίΓδδίπια αΐϊ ΑΐΗβηίδ βπιΐ 
βεΐίείδδίπια 1ιαΙ>εΙ>3,(:ιΐΓ : ώκβάτανα τοΰ σχί^ 
ματο$ ΑοΗ. 64 (εχσίαιικιΐ Οί^αεοροΐίδ νίδο 
πήΓΟ Ιε^οπριη νεδίίΐα) ; €Ϊδ4ρ' τα ύμων 
τάκβάταν^ ^ τούί Χαόι^α;; ΑοΗ. 613 (Η. β. 
νοδηε οαΛοηατϋ υπιο^ιιαπι Ιε^Ιίοηβ (&ιη 
^υαεδίιιοβα ίτιη(51ί ε$ί:ίδ•?); έν*Εκβ^ατώρ^>α 
δ6κάσ•€ΐ9, λίίχων έτίτα^^τα Ε(}. 1089 (βχ 
ΟΓαοιτΙο ίνάίο) ; ίν *Εκβατάροισι τΛυθ* 
(Πρ/ητίϊ δίνε καυνάκη) ύφαίνΈται. αί( ρα(Η 
Βάείχοΐεοη, ^ιτεπι ιΜε τοβ^αί: αη έν *Βκβατά' 
ροι^ί '^ί'γνψΓαι κρόκψ χύ^ιξ, Υεδρ^ ϋ43* 
1 144 

'Ελάφνον : ηοηιεη πιεΓεΙήειιΙαε ίη Τ1ΐ6$- 
ηιορΗν ν. 117*» ςιιαπι αάϋηάΐ Ειιηρίάβδ 
Ιεηαε βηιΐδ. ΙιαΙ^ίΐα αά ^Πεηάαηι 8εχ(Ιΐαιη 

'Ελένη: 6 '^ων ΜενίΧαοί ταί *Ελ^^αϊ 
τΑ μα\ά να (ραρίΠαδ) Ύυμναίί τταρερ^ίώρ 
έξέβαΧ, οίώ, τ6 ξίφοί Ι.)ίδ. ϊξ6; τ))ι* ιτοκιΗ^ΐ' 
Έλ^ι^ι;!^ μιμήσομαι Τΐιεδπι. 850 («χ Μίί€' 
ηαιη Εηηρίκΐΐβ ηαρεΓ εάίΐαηι : δίπιαΐ εγ- 
ςυητεηΐΐιη» ΓίΛυΙαε ηοναίαπι ίη1:ε11^1ΐΐΓ) ; 
δεηαεηΐία, ν. ^55— 9^^, 6χ β» ρβΓ ΙπΜίαϋο- 
πειη εοηιίεαπι εχρΓεδδα δυηΐ 

('£λ^υο>^ν^α) : θεοφιΚ^% έορτΗι κ β. οοιπι 
€εΓεΓί άίοίίυΓ Καη. 442•, ηνίρρε• (^ιιαβ ίρβα 
ίηδίίΙαεΓίΙ εΙ ΓεςίΙίιΐδ Εΐεαδίηίίδ ΗΐοηβΙπι• 
νεπί 

*Ελλιί5: Έλλάτ έξερημωθεΐσ' ί» ύμ8ίί 
(τούί Άθηραίουή ί\Ề Ραο. 648; Μ/τωτ, 
$ρ οΤδερ Έλλάί χώ-Κολωνόί Αν. ^8; δ€ΐ' 
(ατ€ τδρ τηί Έλλάδο; ύμίν καΧ τ^ 7^ 
τησδ€ μ6ραρχον Έ.(\. 133®; τάγβ^ά μοι μέμ• 
ρησ* &χ€ΐ9 φάσκίύΡ τηί Έλλάδο; ^Χ^*" 
νεδρ. 577 ; ^ζ^^ σΊΓ€ΐσαμέροΐ9 κοα^ τ^ί *Κλ- 
λάδοί &ρχ€ΐρ Ραα 1073; ^^« σοφί/ί άφ' 
Ελλάδος Αν. 409; Έλλάδοί ηβαί (βχ 
ΑεδθΙΐ3ΓΪί Α^Μίίηι.) Καη. 1285; σί ττρωτορ 
έκβα\6ρτ€ί έκ τ^ί Έλλάδοϊ Ρ1. 463; (ί\ψ 
τηί Έλλάδοϊ έρ ταΓϊ γυναιξίρ έστίΡ ^| σω- 
τηρία Ι^γδ. 2^; άξιορ Ύάρ Ελλάδι (άεοεί 
Ηοο ορυδ Οταεοίαπι, Αοΐι. 8; ηααβ 
νεΛα δαπιρ^α εχ Ευη ΤβΙβρΗο ίΓα§. \χζ%, 
ρ. 7ΐ8 ιιί>ί «1Π1 ϋοΙ)Γαεο 1ε§ίΙ Νααοΐίίαβ ίο) 'Έλλτ;- '^ΕνυάΚιο^ όΧοΙατ' ά^ίον Ύάρ Ελλάδι); Πβρι- 
ξυρ€κύκα τ^ρ Ελλάδα ΑοΚ. 53'ί ^ 
ιτώλψ (Οίεο) δί έκόκα τ^ν Ελλάδα 
170; δίδαξορ ήμαί ω πάτερ ήτα ή τιμή 
Η καρπουμέρφ τήκ Ελλάδα Υβδρ. 5^0 
ϊΛοΙ. τούί φάρους ^άρ έλάμβανορ οΐ 
ηοι' 6 δ^ λδ705 * Τί σοι έκ τούτου 
αί(^ 6ρτί πλέον 'γί'^ρεται τό δίκαστικόν 
οίαιη) μόνορ Χαμβαρορτι : δο. ^| τιμ^ = 
? ββοιιηάαιη ίΐΐίαιη, ρ&ίβΓ αιιΛοπΙαΙειη 
ιΐίαιη οιηηβιη ίη είνϊΐ3ί6 ίηΐ€ΐΐ€|;ίΙ) ; 
κ6ρ€ΐ τήν Ελλάδα (Ιονειη ΤΓγ§&6Πδ 
ταΟσαι ίρημορ ποίωρ οίκτιτόρων διά τώρ 
;ωΐ'8€Ηθΐ..); Ύράφομαιζ.€ονί5Λ\}θ Μή- 
αΜρ {τ6ρ Αία) προδιδόναί τι)κΈλλά- 
&€. ιο7; δίιηίΗΐεΓ βϋ δοέ βΐ Ιμπλ 
Ι:ίοηί5 ίηδίιητιΙαηΙηΓ το($ βαρβάφοισιρ 
ϊοτοΜ τι} ν Ελλάδα Ραο, 4^^» κονρ^ 
κν 7τ)ν Ελλάδα Ι-.γδ. 41» ττοΚέμου 
ιριώρ βυσαμ4να$ Ελλάδα καΐ χολ£τα$ 
342 ; ημΛΡ (ταί(Γ< Ύυραιξϊρ) ^δοξ^ρ σωσαι 
Ελλάδα κοιρ-β Σ.γ5. $2$ 
Ιλλη: ^645 ελπίδα χρηστήν τνα νψρ 
Η>ρ Έλλαί ΐ€ρόρ Υεβρ. 308 αά ςιινιη 
ο1. ρΰρ π 6 ρορτδν πορισμών φησίΡ (Ιπο- 
1 δοίΐΐοβΐ) έπ^ρ»€^κ€ δ^ παρά τό Πα^α* 
ίη 197 ^Ι^ί ^€ Ηεΐΐβδροηίο άίοίΐ ροβία. 
όα νυΐ^αΐυιη ί&ι^ϊ ΚκΗϊβηκ υί ϋ& 
ψιοδΐ δϊί Έ λ λ ά δ ο ϊ ίη5(αΓ ιιγΙ» Α(1ι6- 

ίλλην : ουτόί έστ ούκ *Αρτγ6λα$ μλ Δί' 
ν* "Ε.λλι^ϊ' ΗβΓοβδ Γγ. 5; <^ί^δρ€ί "Βλ- 
5 Ραο. 293; 'Β^λλάί'αη' ρόμφ ΑοΚ 773 

εοιηηιαηΐ Ηοπτίπαιη ορίηίοηβ); 
Έλλι^μωκ Αρ^τϋ {6 δήμος) τάντωκ £<}. 
μέγιστος* Ελλήρύ^ ?(?€«. Εφ 838; χαί^ 
σ»λ€θ τίύρ Έλλ^ωι» Ει^. ΐ335; ^^ 
ήρωρ- πάντωρ πέτομαι τόλμημα νέον 
ιχησάμβΡΟί Ραο. 93 5 έρησόμ€Ρ09 {τόρ 
Έλλήρων περί Ραο. 105; Ικτίνος τώρ 
ήρωρ ηρχερ τότ€ κάβασίλ€υ€ν Αν. 499 >' 
βασιλίύοι έν ταΐς πόλεσι των 'Έλλήνων 
;ο8 ; οί πρώτοι των ^Ελλήνων συνηχώ- 
' σοι (δο. τγ Κυσιστράτ•φ Ι,γδ. 1 1 ίο; 

του πολέμου κατίρρά-γη "ΈλΧησιν 

έκ τριώρ λαικαστριών ΑοΙι. 47^ ; ^ύδαΐ' 
ρ *Αθηραίοις καί τοΐί "Β-λλι^σ* δ(ά^€<« 

413; €ύχώμ€σθα τ^ν ρΰρ ήμέραν'Έλ' 
ρ Λρξαι ΐΓοίσι πολλώρ κά-γαθών Ρ»ο. 43^ 
δοΐιοΐ. ηαπ-αΐ Οοιηίειιιη αΙΙτιάοΓε Β,ά Μείβδίρρί ΐ€§αίί Ι.αε6<1α6ηιοηίοηιιη άβ ραοβ 
δ6Γναη(1α ΑΛεη&δ ιηίδδί νεΛα ήδί ή ίιμέρα 
πολλώρ καΐ μχ^άλωρ κακών τοις "Έλλησιρ 
&ρξ€ΐ, ηααβ ίδΙε ίηίίίο 1)β11ί, αιιη γ6 ίηίβΛα 
Γ,ίΐοβάαβιηοηειη τεάίκΐ, ίη ήηίΐιαδ ΑίΙίοαβ 
Ιοοηίϋδ 6δδ6 (ίίοίίιΐΓ.. νίάβ ΤΗιιογά. ΐΐ 13); 
έπ€Όξαμένους τοΐσι θίόισιν διδόναι πλοΰτον 
τοΐς'Έλλησι Ραο. 1320; ήτβ τοΐς'Έλλησι 
καΐ τοη βαρβάροισι πανταχού Καη. 7^6; 
ιΐμαί ποτ€ Αυσιμιάχας 4ιμας έν τοις "Ε λ λ ι; σι 
καλέΐσθοΛ ί.γ5. 554» »ολλοΟ 7* ά^*05 Λτολ 
τοις 'Έίλλησιν ό θ€Ος οδτος ΡΙαΙ. 878; έξφ- 
κΐσαα^το {ταΊ^ΤΛΥ^τηηί) οΐ θεοΙ'Έλλησιν, 
όρτ^ισθέντΐς Ρβο. «03 ; Ιΐ€ρικλέης έξ€φύσησ€ν 
τοσίΜΌΡ πόλΐμον, ώστβ τφ καπνφ πάνταί 
*Ε λ λ ι; ι» α ϊ δακρυσαι τους τ* έκ€ί τους τ * ένθάδ€ 
Ρ»ο. 6ΐ2; Ι^ωσατούς "Ελληνας Ραο. 782; 
στρατεύμασιν "Ελληνας Ανδρας καΧ πόλ€ΐς 
άΐΓΟλλι/τ€ Ι*γ&. 1 1 34 

*Έλληνικ6β : Έλληρικον επένδυσαν 
(Οιαβοο ιηοΓ6 αάηηυηΐ) ΑοΗ. 115; ^λ- 
Χηνικην πΐίλιρ ^χεις ήμϋν φράσαι; Αν. 148 

Έλνμνιον: αιιΐ: Ιοειίδ ίη £ιι1>06α ΛνΑ 
ίεπιρίππι πλησίον Εύβοιας ; μ^/αη/ται δί καΙ 
Σοφοκλής προς πέτραις *Ελυμνίαις Ναηοίς 
Τη ίη ρ. 1 8ο: ούκ άποπ€τ•ήσ€ΐ θασσον €ΐς 
*Ελύμνιον; Ραο; α-τβ 

ΈμίΓοικτα : δαιμόηόν τι π€ρί τ^ρ *Εκάτην 
Ευδίαΰιίαδ αά ϋίοηγδ. ν. 7^3 ^ιΐίΐιη ίη οηιηοδ 
δ& ίοηηαδ (^ί μυρίας μορφό,ς) πια(αδδ€ ίτΛόϋ 
ρΓ&6ΐ6Γ αΐίοδ Ι^υοίαη ίί? Μΐίαί, ο. 19 ιι ρ. 
2:79 6^• ΗεπίδίβΓίι, ; ποΛηπιιιπι ίιιίΐ δρβο 
(ηιηι, ί^υοά ίη ηιαχίηιίδ πιίοαΐ ίβηείήδ, 
ςπιπΙ)ΐΐδ α1ΐ6Γθ' αβηβο, αΙΙβΓο β δΙβΓοοΓβ 
ΐ3ΐιΙ>ιι1ο οοηιροδίΐο ; Κίηο Καη. 293 ϋίοη)Γδθ 
(μπουσα τοίνυν εστί δηδρίοΕΠίί ΧαηίΜ&δ 
πυρί Ύοΰν λάμπ€ται Β,παρ τό πρόσωπον Γβ- 
δροηάβί : ίιηη ίΐΐο ίηίειτο^αηίο αη βίίαηι 
σκίλο^ χαίΚκοΰν ίχει ΓΟδροικΙβΙ δεπηίδ νή τόν 
ΪΙοσ€ΐδώ καΐ βολίτΐί»ορ θάτ€ρον; ίη Εοοί. 
1056 αηοδ 1ίΙ>ίάίηοδα, άβϋοπηίδ, υ1θ6πΙ>υ8 
οΙ)δίΙα νοοαΙοΓ ίμπουσά τίί έξ αϊματος 
φλύκταινα^ 'ίιμφΐ€σμέρη ; Τοβ^εη. ίη XV τί 
ιταλεΓι ' Εκώτην τήν'Ε.μ που-σαν (^βρο βηίπΐ 
ήί ίη ΓβΜ^ίοηίΙ^αβ Οπιβοοηιπι, ηΐ πιίηίδ(πιη- 
*ίυπι ηοηήηα οηιη ίρδα άβα ρι-^βδΐάβ βαηιπι 
οοπιπιυηίοεηίυη ΡΚίτζδΟΗ) 

Ένυάλιοβ: ΧΟ. "λρίΐ δέ μή. ΤΡ. μή, 
ΧΟ. μήδ' *Ε>ρυαλίφ γβ Ραο. 457• (*Νοη 
αΙίΙβΓ ίηΐ6Γ 56 άί^β^ηιηΙ "Αρης 6ΐ*Ενυάλιος (8ιι) Έ^//ί6<7τ/&;9 ^Ε'7ηκράτη<ζ ψιοτα Ιρδθ Κοιηαηοπιιη ΜαΓδ λ Βεΐΐοηα άβα, 
»α1 Πόλβμοϊ αΙ> "λρηί,^ ΚΙΟΗΤΕΚ αά Ι.) 
Α(1ΐ6ηί6ηδ£$ άίνβΓδίιιη α Μ&Γίβ Εηγαΐίιιιη 
οοΐιιίδδβ ΐΓ&άίΙ Υοη. 5ο1ιο1ία5(68 αά Ηοιη. 
//, XVII 211. ΡΓθΙ>3,1:αΓ ίά ίυΓε ϊαΓαηάο 
6ρ1ΐ€ΐ>θΓαιη ΑΐΙίοοπιιη : Ιστορα θ€θί, "Α-γραυ- 
λοϊ, *ΈίΡυά.\ιοί, "Α-ρψ, Ζ€ύ$, ίη (^ιιο (^ιιαιη 
δϊη§α1ί δίη^αΐίδ ηοιηίηίΙ)ΰ5 ηυηεαρβηΙυΓ άΐϊ, 
ΓβΛβ Ι,οΙ>€€ΐζίη5 3,(1 ^ορΑ. Αία€. ν. 178 ιηο- 
η€ΐ Ένυάλιοί ηοη ρο556 ρΓΟ βρίΐΐιβίο 
Μ&Γΐίδ ΙιαΙΐβή. ^ΥιάβΙαΓ Λΐιίειη' αίΐ λΥαη- 
άβηΐδ * ηοιηίηβ ίΐΐο 15 άβαδ δΐξ^ϊβςαΙιΐΒ 6586, 
ί^ιιί ρΓθ6Ηαιη 6χςίΙίΐΓ6 Ιιιιηαΐΐυιηςαβ 1)6ΐ1ί- 
οαιη €θΐηιηον6Γ6 ρυΙαΙ>αΙυΓ. Ηίηε (^υί 1>6ΐ1ο 
ίιηρ6(ιιιη ί&ε6Γ6 ίηείρί6ΐ>αη( τ(φ Έι^ναλέφ 
ά\οίλά^αρ νβΐ ίλελί^ειι» 5θΐ6ΐ3&ηΙ * 

*Ε(ηκ€(ΓΓ(&η$ : ηοί>ί1ί5 ίιιί556 νί(ΐ6ΐιΐΓ 
άύιαΓθ6(1ιΐ5 (ΐιιίρρβ ςιιί ίβδίβ Βεΐιοΐ. αά Αν. 
II ηοη δοΐιιηι 1)15 Ραηα11ΐ6ηα6Ϊ5 86ά 6ΐίαηι 
Ιιιάίβ Ργΐΐιϋδ 6ΐ ΟαΓη6ί5 ρΓα6ΐηίιιπι Γ6ροι1:ϊι^ 
νβιίΐ. ΡβΓδίΓίηβίΙ; ίαπιεη Αήδίορίιαηε» 6ί\ΐ5 
ιηοάοδ Ιαιηςυαπι ψίθυρούί 6(; €ύηθ€Ϊ9 ίη {τ. 
366 (Ι.ΙΧ), ηίδί ν6Γθ ίΓίΐ§πΐ6ηίιιιη ίΐΐαά αά 
αΐίιιιη Γβί6Γ6ηάιιιη δίί ΕχεοβδΙίάβιη. Εχα^ί- 
ΙαΙϋΓ 3.ϊΐί6ΐη β}> ΑΓί5ΐορ1ΐ£ΐη6 (^ηοά, ρβΓβ- 
ςήηα οιιιη 6δδ6ΐ: θΓΪ§ίηβ, ίηοίνϊίαίειη Αίϋίοαιη 
ίΓΓ6ρ5ί556ΐ: ; ούδ' &ν μά. Μ* έιτγζτεϋθερ *^ίζψ 
κίστί^'ήί {έξ€ύροι τήν ττατρίδα) Αν. ιι; 
€ΐ δέ δοΰΧόίέστι καΐ Κάρ ώσηερ^ΈξηκβστΙ- 
Βηί Αν. 7^5 ; ού ^άρ €ΐσί β&ρβοΐίροι^ 6θ€ν 6 
Ίτατρφύί έστιρ Έ^ηκεστίδ^υ; , Αν. 1527• 
νίάε Β6Γ§1ίίυπι Οοτηηι. άβΚ.Ο.Α.Α,^.γιι 

ΈΐΓ£γονο9: νβΐ ίη1:6Γ πιιι1ί6Γ6δ ιηα§ίδ 
ιηηΙίβΓ 6δδ6 νίάεΙαΓ, Ιιαιηο» ιηοΐΐίδδπηυδ Εοοί. 
167 δ<' *^Ίτί'^ονΌν έκ€ακ)νΙ {τούί Λνδρα^ 
'^υναίκαί \έ^ω)' βλέψασίκ ^ά,ρ 4κ€Ϊσ€ νρόί 
'^-υι^άίκαί φόμην ΧέΎβΐρ 

'Έπίδανρος : Αι^οΙίάίδ 6 Γ6£[ίοη6 Α6β^- 
η&6: άσκώματα καΐ "Κίνα καΧ πίτταρ (έξ 
ΑΐΎΐνψ) δίανέμΊτων €ΐί *ΕΊΓίδαυρον Κβ,ώ. 
363: Ερίά&υήί αιιίβιη ΑΓ^οΙίοί ίιιπι δοοϋ 
6πιη( 1,αο6ά£ΐ6πιοηΐοηιπι Τΐιιις. νΐ 67 

'Κιηκράτηδ: Ιη ΕρίοΓ&Ιεπι 6ΐ ΡΙιογ- 
ιηίδίιιπι δοτίρίοδ 65δ6 ΡΙαΙοηίδ Πρέσβεις 
όίχχί £Γ3^[πΐ6ηΙαιη Ιιιιίιΐδ ίαΙ)ΐι1α6 αριιά Αΐΐιε• 
ιια6ΐιπΐ' VI ρ. 229 Ρ ^^ί <1β 2ΐΓ§;6η1:6ίδ ναδίδ 
<ϋδ36ηϋ : 

ΜατκΧαβον Έπικράτης τβ και Φορμίσιος 
ψταψα τον βασιλέως πλ€Γ(ΓΓα 8ωροΒοκηματα^ 
6ζνβαφα χρνσά καΧ ν^νακίσκονς άργνρονς. ΕρίθΓαί6ΐη ρΐαήιηίδ άοηίδ α γ^6 ΡεΓδαηιιη 
οοΓπιρΙαιη εδδβ ίρδβ άίοίΐ Αΐΐιβηαβιΐδ VI 
ρ. 25 1 Α. Αάά6 ΡΙαΙ&ΓοΗαιη ίη Ράορίάα 
ο. 3® ΈΐΓΐ/ί/ίάτουί '^ουν ίγότ^ του σάκε- 
σφ6ρουμητ€ αρνουμένου δώρα δέζασθοΛ χαρά 
βασιλέως, ψήφισμα. τ€ Ύράφειν φάσκοιπΌί, 
ά»η•1 των εννέα αρχόντων χειροτονύσθαχ κατ* 
ένιαυτδν εννέα νρέσβεις ιτρόί βασιΚέα των 
δημοτικών καΐ ττενητων, Οπως \αμβάνοιη€ί 
€ύπορώσιν, έ^έ\ασ€ν 6 δήμος. Έίύ ίξΊϊατ 
ΕρίθΓΛί6δ 61 Ρΐιοπηίδίιΐδ η6 ίρδί (^ηίάβιη 
η6^ν6πιηΙ, άοηίδ δ6 α Γ6§[β ΡεΓδίΐηιιη Ι6ΐηρ• 
Ιαΐοδ 6δδ6, (αηία 1αιη6η ίΠοηιηι ^ί( ααόίοιί- 
(οδ, ίΒΐιίΛ αηάαάα ηΐ ητιΐΐοδ άαιεηΐ ροβοΑδ. 
Ιη ίΰδ (}υίά6ΐη νοαιίί δαη(; εχίαΐ^ιιβ 6(ί&ιη 
ηιιηο Γ.γδία6 οπιΐίο ςιια ΕρίοΓαΙβιη οβίβ- 
Γθδςιΐ6 ΐ6§;£ΐ1ίοηί5 δοείοδ ^ανίΐβΓ ίηαΐδ&Ι 
6αε[υ6 ίρδβ. εηιηΐηα ίη ίΐΐοδ εοηΤειΙ ψοϋ 
οοιηίεί ρο6ίίΐ6 ηοΐανεπιηί, Ογ. 27 ρ. 3^3 ^^ 
ΒίΜΙι^ν. Ιάειη ίΐΐίο αάάίΐ ΕρίεταΙεχη ηοη 
Ιαηο ρΐΊΐηαπι α Γβ§6 ΡεΓδαηιπι ρεεηηία οογ- 
ηιρίιιιη 6586 56(1 ίαιη αη(6 οΙ> ίΐΐηά ίρδίιιη 
ειίιηεη ίη ίυδ νοοαίιιηι 6δδ6: καΧ ού νυν τρω- 
τό» ώφθησαρ άδικοΰντα, άΧΚά καΐ νρ&ηρν 
"ήδη δώρων εκρίθησαν^ § 4^ ε[ΐιθ(1 ςιιίάειη 
Ιυηε ί3.(51υιη 65δ6 ραΐαΐ Β6Γ§[1&ία5, εαιη 
ΤίΙΙΐΓ&υδΙεδ δαίΓαρα ΤίιηοοΓ&Ιεηι ΚΗοάίιιιη 
εαιη ςαίηςιια^ηία Ιαΐεηΐίδ ίη Οπιεοίαιη 
ιηίδίΐ, ςιιί νΪΓΟδ ροΐεηΐίδδίηιοδ (6ΐηρΙ&Γ6<; 
ρορυΐίςυε αηΐιηοδ οοηίΓα Γ.αε6άα6ΐηοηίοπιιη 
ροίεηίίαιη 6Χ£ΐς6Γΐ>ΕΓ6ί:, ςυοά ία(51ιιηι 01 
χονί Ι. Τιιηο ίβίΙιΐΓ ίη ίαάίάαιη νοοαϋΐδ 
ίικϋοαπι Ιαιηεη δβηΐεηΐία αΙ)5θ1αΙιΐδ βδΐ, νίάβ 
ί.χδίαδ Λ /. : κσΐ ύμχν έχω έττικαΧέσαι δτι τον 
αύτοΰ αδικήματος Αεωδάμαντος μέν κατίψψ 
φίσασθί τούτου δ' άιτεψηφίσασθε, τοΰ αύτίήι 
ανδρός αναντών κατψ/ορουντος καΐ τώρ αύτί^ 
καταμαρτυρούντων. ΕρίοταΙεδ 3.αΐ6ΐη Ιιιιιο 
ρείΊοιιΙο 1ίΙ)6ΓαΙιΐδ ραιιΠο ροδΙ οίΓοα 1)6ΐ1αιη 
ΟοηηίΜιιιη νίάεΙϋΓ &1> Α(Ιΐ6ηί6ηδίΙ}ΐΐ5 ναοΑ 
ΟΜϊΆ Ρΐιοπηίδϊο αΐίίδ αά ΑιΐαχεΓχβιη τοξοα 
ΡεΓδαηιιη ιηίδδυδ 6δδ6, α ςιιο άοηα ρΓβϋο* 
δίδδίιηα αοοερίΐ, αΐία ν6Γθ ριιΙ>1ίε3. ιηιιηθηι 
πιαία ίΓαιιάε 5ίΙ)ί νίηάίοανίΐ : ί1α<ιιιβ α Σ,γύί 
ίη ίδΙα ΟΓΕίίοηβ άυο ροΐίδδίπιιιπι οηιηίηΕ ίη 
ίΐίαπι οοηίοίιιηΙιΐΓ, ςιιοά ρεοηηία εοΓπυηρί 
δβ ραδδαδ δίΐ: βΐ (^αοά ριιΙ)1ίοαδ ορ^δ δοτή• 
ρυεηΐ, οΓ. § ίο δί^φ ^11αIη(|υ^1η ααίειιι ίη 
βχΐΓ6ΐηα οιαίίοηε ογεΙογ β&β^ΙαΙ υΐ αΐΐίιηο 
δΐιρρίίοίο αβιοίαηΐ ΕρίοΓ&ίειη, (αιηβη, ίά (8ΐ2) ΈτΓοψ- ^Ερφο^ ίΠβ νβΓβίΠΓ, νίάεΙίΙΓ ββοΛαΐη 6556, ίιί 

ιιη δβηΐεηΐϋδ 1ίΐ36Γ£ΐΓ6ίιΐΓ ; ηίπιίπιιη 
ϊοΐιιιη ΕρϊθΓαΐ65, ςηειη Ραιίδ&ηίοδ 
;αιτι Οβρίιαίο ρπηοίρειη οΙ)Ιίηυί556 
ι δί^πΐβοαΐ, δθά 6(ίαιη ΡΗοηηίδίιΐδ ρΐη- 
1 ^Γ&ίϊα α1:(ΐυ6 αιιΛοΓίΙαΙε αριιά ροριι- 
^3ΐ6ΐ)αΙ; 6Γ3.1 6ηίιη υηιΐδ βχ ϋδ, ςυί 
οηηβδΐό Ι^βΙΙο βχΐΓβιηο Αΐΐιβη&δ ΐη 
ιΐβιη νίηάΐοανεηιηί;, οί. ϋίοηγδ. ΗεΙι- 
^ίί Ι,γήα ο. 3^. ^αοά ΒειηοδίΗεηβδ 
Γη άε /αΐ5. Ιβξαί. ρρ. 43^, 43 ' ρΓοάίάίί 
)Γί&6 ΕρίοΓαΙβιη ηοΓίβ άαιηηαίυιη 
κατά ΎοντΧ τό ψήφισμα των χρέσβ^ω» 
ψ ύμ€ΐς θάνατον κατέ^νωτ€, ών €Γ$ τίν 
:ράτη9, άνηρ, ώί έ-γώ των πρεσβυτέρων 
, στουδοΛο^ καΐ ιτολΧά. χρήσιμοι τζ 
καΐ των Π6£/9α((3$ καταΎα^όντων τ6ν 
καΐ άλλω$ δημοτικοί ' άλλ' &μω$ ουδέν 
ωφέλησε τούτων, καΐ δικαίως; ίηίτΛ 
ι αίίΐπηαί; ΕρΐοΓ&ίβιη 6χί:6ηηίηα1ιιιη 
Λθ: ηοη άβ ίΠα ΕρίοΓ&Ιίδ αά Αγ- 
:6η ΐ6^αϋοη6 Ιοςιιί 6υιη αρραΓ6ί ; (ηαιη 
ϋάΐ 611111 οαιη δοεϋδοοιηιηίδίδδβκατα- 
6 μεν οι των συμμάχων καΐ δώρα \αμ- 
Γ€5 6α 6χ ραΓΐ6 ΙαπΙυΐϊΐ εοη^πκιηΐ χπιιη 
ΓπηίηΛιΐδ (^ιιαβ Ι^χδίΕβ ίη ΐ6^1θ8 οοη- 
η3^α ν6ΐΌ 6χ ραΓΐ6 άίδοτβραηΐ) δβά 
ι Ψ13ΧΆ &ά ΤίηΙ)αζιιιη δυδοερίΐ 01)τιιρ. 

2. ΕρίοΓ&Ιειη εηίιη ρ&οίβ Αη(&1(η- 
δυ3.δθΓ6Γη ίαίδδβ ρΓοάΗ δοΗοΙΐαδίΕ 

άίδ, (^υί ίη ΡαηαίΗβηαιεο ΐ ρ. 383^. 
νκ/ άίοίΐ Αΐ1ΐ6ηί6ηδ6δ Ι&πι Λ6§Γβ ίηιΐίδββ 
ιίηίαπι, ςα&6 ίρδίδ Ιιαο ραοβ ίΠαΙα 6δ86ΐ, 
?ΙθΓ6δ Ιιυίυδ £θ6ά6Πδ δΐιρρΗοίο αίΓβοβ- 

Ροδί Ηαηο ίςίΙιΐΓ ρα,οεπι οηπι ρ6ειιηία 
)1υδ 6ΐ ίρδΟδ Αΐ1ΐ6ηί6ηδ68 «βΐ δβαοδ 
1ίδδ6ί, οοηά6ηιη£ΐ1πδ 61 6χίϋΘ ππιΐΐ&ΐαδ 
Κ-ΐάεί 611Π1 Αήδίορίιβηεδ ίη Εοοίβδ. 
ςαοά 1)£ΐΓΐ)ίΐηι ηίπιίδ ρΓοΙίχατη παοκε 
α6Πΐοηΐοηιπι αΐ6Γ6ΐ : * ^γατ/β {ιτώ^ωνα 

ίηο^υίΐ ηιιι1Ϊ6Γ *'ΒΐΓί*τ/)άτοι;Γ οϋκ 
καλΧίονα ' υΙ>ί δεΗοΙΐαδΙα : οΰτο9 μέ-γαν 
/α (χων έπεκάλεΐτο σακεσφόροί καΐ 
ον 6 Κωμικός φησιν (Πρέσβεσι ΐτ. 'ύϊ) 

αξ νπηνης*Επίκρατ€ς σακβσφόρ«: 

Εοοΐ65. 5θ^ μίσει σάκον ΐΓρ05 τζιν 
ν (χουσα; ΡΙαΙ&ΓοΙι. ΡΰΙορϊά. 1. 1.), ^β 
Γαί6 αιιΐ6ηι 6ΐ ΡΗοΓπιίδίο ίηΐ6ΐΐ6§βηάα 

3, (ΐιιαε Αδραδίαδ οίΤεΓΐ αά Απδίοΐβΐίδ είΐι, ηΐαοΜ. IV 7 1&ιη<ιααπι ε Ρΐαΐοηίδ Ι^ξα^ 
Λ>; χαίρεις, όίμαι^ μετατεττεύσας αυτόν 
διακλιμακίσας τ€, τορ ύνηνάβιον, σταρτιο- 
χαίτψ, βυΐΓθκ6νδυ\ον, έλιίετρίβωνα, §[3,υά68, 
ορίποΓ, δβάβ 6πιο<:ο εΐ ΙαοΙα βνεΓβο 

1)ΕΓΐ>ί2θΓΟ ίΐΐο, 5ρ3.Γίβί8 0Γίηί1>υδ, δΟΓ- 

(ϋάίδ (Ιί^ίΐίδ, απιίευΐυπι ΙταΙιεπίε 50. 
ιηοΓ6 δροϊΐΕηοηιιη. ΒΕΚΟίζ.- Οοτητη. ρρ. 
389—394 '- Μβίη6ΐί6_/τ. ωτη. ι ρρ. ι82, 183. 
Οοηί. 6ΐ Ρΐαίοη. ΡΗαίάν. ρ. 227 Β, υηάβ 
&ΡΡ&Γ6Ϊ Ι^γδίαπι ΕρίεΓαΙε ίβιηίΙίαΗΐεΓ ιίδυηι 6δδ6 Εΐτοψ ν. 8. η. Ύηρείη 

Έρα(η.ν£8η$: ευδαίμων &ρ* ην, εΐ κά• 
στρατ-ήγησέν Ύε μετ* *Έρασινίδον Καη. 
115)6 Ιι. 8. 1)6α(;ιΐδ ί§ί1υΓ εταί (Οβάίραβ, 
1»6αΐίθΓ ίίιΐυηΐδ) δίςιιίάειη εΐίαπι ππαβ 
6χ ίΐΐίδ άεοεπι ρΓ&6ΐοή1>υδ ίηίδδεί (^υί ριι§- 
ηαηιηΐ: αά ΑΓ£[ίηιΐδ»5. Εχ ςαίΐϊΐΐδ οαπι 
Οοηοη 6ΐ ΑΓοΙιεδίΓαΙιΐδ ηε ίη εήιηεη (^ιιίάεπι 
νοοαίί δΐιηΐ, ΡΓΟίοπιαοΗυδ αυΐεηι εί ΑπδΙο- 
§[εηεδ ρΓοίυ^εΓ&ηΙ, τεΛε Χεηορίιοη ΗίΙΙεη, 
Ι νϋ 2 δεχ ίαηίαπι βΐιρρίίοίο αβεΛοδ ίπιάίί. 
ΕαεπιηΙ αυΐεπι Ιιί, Εταδίπΐάεβ, ΤΙίΓΟδγΙ- 
Ιιΐδ, Ρεήοΐεδ, Εγδίοδ, ΑπδΙοοΓαίεδ, ϋίοιηε• 
άοη. Εταδίηίάεηι αυίειη ρΓορΙεΓεα εΐε^ίΐ, 
ςαοά ίπφιΐηιίδ αίΓΟοίίεΓ ίη εαπι δ&ενίΐιιπι 
^δΐ, Χεηορίι. 1. ο. . δίπιίΙίίεΓ τούί άμ/^ 
Ο^κίσυλλομ κοΧ *ΕρασινΙδην{,&. Τ1ΐΓ&δ3τ11ιιπι 
εί Εταδίηίάεη ουπι Γε1ί(}ΐιίδ ρΓαε1οηΙ)ΐΐ8 
άΐχίί: Χεηορίι. Μβτηοταδ. π ι8 Ηοδ ηοηιίηα- 
Ιίπι οοπιιηεηιοΓ&ηδ ςιιία ΕΓ&δίηίάεδ οεη- 
Β116Γ&1 έτΧ τους ές Μιτυλήνψ τολεμίονς τ^ 
ταχίστην \Γ\εΐν απαντάς, Τΐιπίδχΐΐιΐδ τά$ μέν 
ραΰς καταλιπεΐν (δο. Λά δερείίεηάωη οαεδΟδ), 
ταΐς δέ έπΙ τους πολεμίους νλεΐν, ΗξΙΙίη, Ι.ο. 
§ 3ΐ• ϋίοάοΓ. .δίο. ^ίΐιι ιρ3; ΤΜγΙ^γ&ΙΙ. 
Ηί5ί. 0τα6€, Υόΐ. ΙνΥ. λ XXX. ρ. 114, «/. 
ηιαί* 

'Εργαο'^ην: ηοπιεη β^τίοοίαε, 'Β/»- 
Ύασίωνος τάς χάρακας ύφειλόμην Υεδρ. 

Ι20Ι 

"Έρφο^: χάος ην καΐ Νύξ "Ερεβος τε 
μέλαν πρώτον καΐ Ίάρταρος ευρύς, γη δ* ούδ* 
ά^ρ ούδ' ουρανός ην'*Ερέβουςδ' έν άπείρρσι 
κύλποις τίκτει πρώτιστος ύπηνέμϊον Νι>|. Λ 
μελανόπτερος φόν Αν. 693—5» 1ι.6. αηϋε- 
ςυ&πι αβΓ εδδεί, ίυίΐ Ετεΐ^ϋδ ίη οηίυβ 
δίηα Νοχ ρερεήΐ ονιιηι ί11α<1, ιιηάε Απιογ 
ηαΐυδ εδ(, ^υί πι&Ιεήαιη ομοιογενή εοη^τε- (813) Έ/>€χί€4&/9 Έρμης βδ,νίί. ΒΕΚΟΐ,ΕΚ. Εχ Η68ίοάεα (Ιιβοΐο^α ; 
νίθβ Ηβδίοά. ΤΗωξοη. ν. 133 

^ι}λαττ6 νας αέρα ΐΓ€ρΐρέφ€\ορ ορ 'Έρ€βο$ 
έτέκ€το Αν. 1 190 

Έρ€χθ^^δη$: Αίΐιεηίοηδίδ, Εφ 1015, 
Ι030 

'Ερ€χθ€υ5: τΐ '^άρ έστ *Ερ€χθ€Ϊ καΐ 
κολοιοίί καΐ κυνί Εφ ιθ22 Η. 6. (^υίά εηίιη 
Γβί 65ΐ Ετβό^ΐιεο ουιη §[ΓαευΙί8 εΐ 
οαηβ? αίΐ Ηαεο Οειηΰδ, ουιη ΡαρΗίΛ^οη 
ΟΓαειιΙυιη ίΐ(51ιιπι άΐαββεΐ Φρά'ς^ν Έ/>€• 

Έρινΰς : ίσ(>3$ ^Εριρύς έστιρ 4κ τρα- 
ΎψδΙαί, βλέττεί ^έ τοι μαρικόρ τ* Κΰά τρατγφ- 
δικόρ, ΡΙαΙ. 423 06 Ρβηία Βίβρδίάειηυδ (^υαιη 
Γιιπαπιιη υηαιη βδδβ οοΐΐίςίί εχ Ιαπάο ίβίτο 
βί Ι6ΐτί1)ί1ί είυδ ΕάδρεΛυ, δεά οιιιη δίηβ ίαοβ 
€3ΐΆ 6δδ6 ίηΐεΐΐε^ΐ, ιηαίε ιηηΐΐαηάαιη ΰδδβ 
άίοίΐ, ςυίρρβ <ιιΐ3,β ηοη δίΐ Ετίπηγδ) ; Τίμωρ 
*Ερίρύο$ άτΓορρώξ Εγδ. 8Ίι ; Κωκυτοΰ ν€ρΙ• 
δρόμοι κύρ€9 Καη. 47^• ΤειηρΙιιιη εαηιιη βτ&ί 
^ιιο €οηίιι^ί6ΐ)&η1 δπρρίίεβδ; καθησθαΐ μοι 
δοκ€Ϊ 4τΙ τώι» σ€μρώρ θ^ωρ Εφ 1312; 
ΒΤ. ουτ6% συ τοΐ θέις; ΜΝ. 4$ τό τωρ 
σ€μρώρ θίωρΎΥι: 224 

Έρμης : καΐ ρ^ ΔΓ β γ' ΈρΜ^ϊ ττέτεται 
θίόί ώρ ΊΓΤίρχτγάί τ€ φορεί Αν. 573* ούκοΰρ 
{άίΓοΧοΰμαί) -ήρ λάχω, *Έρμη$ ^άρ ώρ κλήρφ 
ττοιήσεα {άιτοθαρεΐρ με) Ραο. 364 (ηΐή δΛόΙ. 
ένειδ'ή^ δτε ΊτοΧΧούί κατεδίκαΙ^σρ οΐ Άθηραΐοι 
άτΓοθαρεΐρ, ούκ 4% μία,ρ ^ιμέραρ πάρτεί έφορεύ- 
ορτο, άλλ' ίκαστο$ 4κ\ηροΰτο καθ* ^ιμέραρ καΐ 
τφ κληρωθέντι θάνατοί έ^^ί|ε^ καθ^ ^ιμέραρ 
ονρ εΐί μόνοί 4τε\εύτα' 4στι Ύ^φ δτε μετε• 
μέλορτο καΐ τούί Χοιττούί ίσωζορ, έττεί ουν οΙ 
κ\ηροί*Έρμοϋ, ναί^ίορ ταΰτα Χέ^ει. Νειηρε 
ΜεΓΟΠΓΐιιιη άΪΓβΛοΓειη δΟΓίίδ είΗοεΓε 
ροδδβ ιιΐ Τΐ7£^3.6νιιη, ίαηκιυαιη ςοηά6ΐηη&- 
Ιιιιη ουιη αΐϋδ ρΙιΐΓΐΒιτδ, ριίιηιιιτι αυΐ ίηίβΓ 
ρηιηοδ ϊαχίζΛί «οκ, δεοαικίιιιη χ^ιιαιη οί 
ιηοΓίεηάνιιη δίΐ, εΐ ηοη ΓεΙίηςιιαΙιΐΓ ίηΐ^τ 
ροδίΓειηοδ (^νιί δρεΓβτε ροδδΐιηΐ αάΐιυε δαίϋ- 
Ιειη. ΒΕΚΟΙ.ΕΚ) ; ρ^τ6ρ*Έρμηρ τ6ρ ά'^οραΧον 
Ες. 297 ίοτεηδειη ί.ς. ίμιτοΚαίορ το.%τ ^Β.- 
ίΐίΓαβ ρΓ&«δί<ίειη, ΑΐΙι.διό^Ερμδ νολα«, 
Ρΐιιί. 1 1 55 »ι^ί 6ί ^^^ εί οο^^οιηίηα στρο- 
φοΛΟί, (Η. ε. ιτα/οά τφ στροφεΐ Ιδρυμένος, η ί 
ίαηίΙΟΓ; &11υάί1:'αΓ δίιηαΐ &ά στροφά.9 νετ- 
δΐιΗαδ ςυαε Μειευήο εΐίαιη ρΐαςηεηιηΐ. Ιιίηο €αΐΊθ οίκ ίρ-γορ ίστ' αίΐ ούδ^ρ στ ρ 
Λί ηίΐιίΐ ορυδ εδΐ νεΓδίιΐϋδ); δόλ< 
1157 ίΓ2ΐιιθιιιη ραίιοηιΐδ (ίη ^ιιο € 
ςυαεάαιη άί(1ο1ο^3 εδί, ίη 1>οηαπι ρβ 
ΐηΐεΐΐε^ίΐ ΜεΓΟίπυδ, ίη ιηβΙαίΏ Οαήο; 
ηοιηίηε &1> ϋδ ίηνοεα(ιιτ ςιιί ίηδίάίαδ δ(ι 
αΐ ΤΗεδίη. ΐ2θΐ; εοηί. Καη. 1 1 43» 
402 ηΗ ίρβε ΓϋΓΐίδ δε οοΗ δίβ^ίβοαΐ) ; ητ 
ριοίν. 1 159 (^^^ εί: απίπιοδ άιιεαΐ ει 
ίοΓεδ); έρο^ώνιοί ν. ιι6ι (οβΓίαιηί 
ρΓΛεδεδ); τόΐ'Δία, τ^ρΈρμηρ^ τόνΐίοι 
{ά,τηψΜσαι. ^^λι^σε«;) ΝυΚ 1234 (η< 
ίιιχΙ& δοΐοηίδ Ι^εηι, ςυα ρεΓ ίΓεδ 
ΑΐΙιεηίδ'ίυπίΓε ίυΙ)εΙ)αη1:ιΐΓ, Β,ά ^ιιειη ιη< 
ΓεδρίϋίΙ ΡΙαίο Ζ<§^. XI ρ. 93^ Ε ; οοηί. 
941» Βειη. Μΐά, ρ. 578 Κδΐί., α€ίν. θα 
ρ. 1238 ί ηοιηίηαΙ)&ιιίαΓ αυίειη ίεΓε 
εαίςυε ηεςοίίο ρΓ&εεδδε ΟΓεάετεηΙυΓ, 
ςυίάειη ΙυρρίΙεΓ υΐ δυρΓειηυδ άεοι 
ΜεΓΟίΐΓίαδ ιιί ίη τε ρεαιηί&ήα (ν. ιί 
ΝερΙιιηιΐδ, ςιιία ειηρίυδ εδί εςιιαδ) ; χ6 
δίνε ιηοΓίΐΐοηιιη άεαδ Ρίΐο. 651 
ηοιηπιε ίηνοο&ΙυΓ ίη ΑεδοΗχΙί Ο Η ο ε ρ Η ο 
Καη. ιΐ26^'Άρμ^χά6νιε7Γατρφ* έττοντ 
κράτη, ΜετοιίΓί ίηίβΓηε ςαί ραΐτίδ 
ίιηρεΓίιιπι οιίΓΛδ, ηΐ-ετερί! Γεβτιί νίη< 
ςααε δεηίεηϋα ρβτνειβα β\> Ειιηρίάε, ε; 
εαΐυτ α4» Αεδείιγίο (1ε Ετΐηπίο, ού 
εκείνος (δο. *0ρέστη9 τόρ δόΧιορ εΤΐΓ€) ι 
τόρ 4ρίούριορ ΈρμηίΡ χθόριορ ιτροσεΐΊτ^ 
1144 (Η<Μηεήειιηι αιιίειη ίΐίικί 4ριούρΊ 
έρΜ>ύνιθ5 (αΙ> έρι εΐ; όνίνημή = με^αΧωφ 
ρεηιΐίΐίδ); φίΚανθρωχ-ότατος καΐ με^ 
δχ•ρ6τατοί δαιμόνίαρ Ραε. 39^ > *^ρ 
ρδμιορ άρτοψίαι ΤΗ. "977 ("β^• δΤ^β^ΐϊΐ ου; 
ιί ε πι ; οοηί. ΑηΙίρ&ίή ερί^Γ&πιπια Αη, 
ΐ£ΐοοΙ)δ II ρ. 20; Ρανίδαηίαδ ΐι 3 *Βρ 
μάλιστα δοκεΐ θεώρ 4φοραρ καΐ αϋξειρ 
μρας•;) Έρμαν νρίτγονορ τίομεν ύ4ρο$ οΐ 
λίμραρ Καη. 1 206 (εχ ΑεδοΗχΗ ΡεγεΗαξί 
οαηίΐ δϋΐΐεπι Ιιαεο -οΗοπίδ, ί.ε. Ιαοιίδ Αν< 
«1)ί δοεηα εΓαΙ «ΐΓ&β^οεάΐαε, αεοοίαε ^αί ε 
ψυχομάντεκ δίνε ψυχα-γω^οΐ : 1ι1 ΙβίΙαΓ ( 
1)ΓαηΙ ΜεΓοιίΓίιιπι ρΓοανηηι δΐιιιιη δο. 
ψυχα'^ω^όρ, ρΓορίεΓεα ςυοά Ι&ουδ Ανεπιί 
δεοΓ&Ιυδ εΓ3.1 ΜεΓουηο ΐηΓειπο. ρκιτζδί 
Στρεφάίο$Έρμη$ Ο&ογ^. ίτ. χχίϋ (&1>ορ 
ΤΙίΓαοιιπι δίΓερδα [ταρά. τό διέστραφθαι 
ί^€ί?, βΓαπιπι&Ιίοιίδ Οτΐίΐη^τχ Αη€€£ί, ιι ρ 
4]); Έρμης τρικέφαλοςΎήι^ΐΆοϋ. £γ. χι (8ΐ4) 'ΈρμΙΖιον 'ΕρμίτπΓος Ιιΐ8τΐ8 65ΐ, ιΐ(ΐοη6ηΐ6 Ηββ^οΐιίο, ίη (^ααάήεαρί- 
Ιειη ΜβτειίΓίιιιη ίη ΐΗνίο ΟβΓαιηίοί ροδί- 
Ιυιη). Ηβπηαβ εηίιη εχ Ιαρίάβ (^α^άιαίο 
ί&(51α6 €Χ8ειι1ρ1ο δοΐο εαρίΐ6 61; ο1>8εο6ηίιΐ5 
6χρΓ6δδα ριιάβηάοπιιη ίιηαξ^ίηβ (νίάβ 6. β. 
Τΐιαογίΐ. VI ο. 27» Ρ3.νΐδ2ϋΐ. ΑκΰΟίΙ, ρ. 666 βΐ 
68 τ ; Ιιίηε Ι,6οηίάα8 ίη ερίξ^απιηιαίβ ^αοά 
εχίαί Αη11ιο1ο§[. Ραΐ&ίίη. νι 33 1 (Ιδοοί^δ 
Υοΐ. Ι ρ. «95) Μβιουτίαπι ίρδηπι ^οαάΓα- 
Ιιιπι νοοαί 

κοΛ σν Τ9τράγλωχιν μηΧοσσό* Μ<αα5ο« Έρμα» 

Ηιιο Γβδρίοίί; Ιυνβηαΐίδ Λζ/. νΐΐι 53 > ^ί^• 
ά€ Ναί. Όβοτ, III ο. 22 ; ΗβΓοά. II 5•ΐ) ίη 
νϋδ ραΙ)1ίςίδ πιαχίιηβ ίη Ιϊίνίίδ βί ίΗνιΙδ 
ροη€ΐ)&ηΙυΓ, (^υοηιηι ίηδοήρΐίοηβδ, (^υοΓδίπη 
(}ΐια6ς[α6 νια άιιο€Γ6ί, νίαίοήΙ)ΐΐ8 ίηάίεαΓβηί : 
1:3,ΐ6ηι ΑΛεηίδ α Ρ&ίΓοοΙίάο Γϋίδδβ (Ιβάίεα^ηι 
<1οο6ΐ Ηαι-ροεΓα1ίοη. ΑΙ) Ιιίδ αιιΐβπι ΗεΓ- 
ιηΐδ ηιηΐΐιιηι 6ΐ πια^ίΐαάίηβ βΐ βίς^^αηΐία 
ορεήδ ίΠί άίδίαΐίαηΐ, ί^υοδ πιιιΐίί ΑΐΗεηί- 
εηδίηπι αηΐβ £θΓβδ αεάίαπι εΙ ίη αΐηίδ εοη- 
δΐίϋαΐοδ 1ι&1)6ΐ)αηΙ, ί^αί Ιίπιεη αΐί^ηβ ίηίΓοΙΙαπι 
56ΓναΓβιιΙ, ΓιίΓεδςαε ίηάε &1)ί§6Γβηί : (^αοπιπι 
(ΐαίάβπι ηεί^αε οιιπι ΟΓαΙ ηια§[η& ηε^ιιε νεηε- 
ταϋο, ηΐ ρΐβπιηιηυβ άβάίααΓβηίυτ οΙ>1α1ίδ 
οΐΐίδ (^ιιαε Ι6^ηιίηί1>αδ νβΐ ρηΐίβ βδδβηΐ 
Γβρίεΐαβ, ουπι πιαίοπι δίπιπίαοτα (Ιεοπιπι 
νϊΛίπιίδ οαβδίδ εοηδεεΓαή δοΙβΓβηϊ. Ηίηο 
ΤΓχδ^εο Ρ^^ί ^^2,6 δίηιιιΐ&εηιιη οΐΐίδ Ιε- 
£^ηήηιιηι (Ιεάίεαηάηηι εδδε εεηδεηΐε εΐιοηΐδ 
νίΐεπι άεάίεαηάί Γ&Ιίοηεηι τεδραίΐ:, χνη/χιΓσίϊ' 
ώστερ μΈμφόμενορ^Ιίίρμίδιορ Ραε. 9^^ (^•6• 
χη ο Γ ο δ η ηι ριορΙεΓ νίΐεδ οΐΐ&β ;) νώη-* ά-^θ * 
βσ* €ΐκ6$ 4στιρ *Ερμην 4σθί€ίΡ Ρΐυί. ιΐ22 ; 
άξομ^ν τάσαί τάϊ Αλλάχ τελετΛϊ τάϊ τώρ 
θ€^ύΡ, μυση/ιρί *Ερμ^, δίτόλβΓ/Α'δώΜα,ΰίλλαι 
τ4 σοι τόΧεα νεναυμέναι κσκωρ άΧεζικάκφ 
θύσουσινΈρμ'β ιτανταχοΰ Ρίΐο. 4^0; ^Έρμζ, 
Χάρισα», "Χΐραισιρ Ραο. 455» ΜετοιίΓίηδ 
ίηνοεαΙιΐΓ ίη ΊΊιεδπιορΙιΟΓϋδ, Τΐιεδπι. 299• 
ΡεΓ εαπι ίιίΓοηΙ νΐή Αοΐι. 74^» 779» ^4• 
«97» Νιι1>. 1277» Ι^^η. τ 1 69, Εοοί. 445 ^ 
τ6ρ*Ερμηρ; <3 ^λ' Έρμη ΝυΙ). 1478» Ρ^ε• 
4ΐ6, 7ΐ8; ω δ4σνοβ^ Έρμη Ραο. 385, 648, 
71 γ; τώρ έρμοκοτιδώρ μή τ« ύμα$ 
δψίται 1^γ8. Ι094 (5^• εΐιοπίδ πιοηεϊ υΐ 
δίΐ)! εανεαηΐ ηε ρΓΟ Μετοιιτϋ δίαίαίδ ΙιαΙϊίΐί 
δίηιίΐε €[νιίάάαπι ρα(;ί&η1ιΐΓ, αίςηε ϋΐαε ηιιρεΓ 
δηηί ροδδ&ε). Ιη Ρα^^ ΜετοιίΓίιΐδ δοΐιΐδ ίη εαείο τεδΐαΐ νοδα δειναηδ, αιπι άί ίη αΐΐίηηιπι 
Γεεεδδΐιηι Γα^εήηΙ ; Τιγ^Σίευπι αάνεηίεηΐεπι 
ριίηηιηι Ιηιαιίεηϋε εχοίρίΐ, πιοχ εαηιίΙ>ιΐδ 
οΙ>1α1ίδ ρΐαεαΐυδ ηαη-αΐ ειΐΓ άί Οπιεείδ ιΐδ(}αε 
1>ε11ί§;εΓαηΗΙ>ηδ ίΓαΙί εαείυηι Βεΐΐο εεδδεήηΐ, 
(^αί Ραεεπι ίη ρΓοίηηάο αηίΓΟ εοηοίοδεηΐ. 
Βεΐΐο (αηηιΐΐηαηΐε ε1 ευ πι ιηοΓίαήο εχ• 
ευη(ε αΙ>ίΙ (ι 8ο — 233)• Τιγδ&ειιηι ηΐ νίάεΐ 
εηπι α^εοΐίδ Ραεεπι εχίπιΙιεΓε εοη3ΐιΙεπ% 
εηπιεΙαπιοΓε ίιηρεάίί, Ιονε πιΟΓίεπι άεηηηεί• 
αηΐε εί (^ηί Ραεεπι είίοάίεηδ άερΓεΙιεηάαΙυΓ ; 
δεά Ιαηάεπι ρΓεείΙ>ηδ ρει εαΓηεβ οΒΙαΙοδ, 
άεΙε<5να α ΤΓγβ&εο εοηίυΓαβοηε 8ο1ίδ εί 
Ι.ιιηαε ίη άεοδ, ρΓοηιίδδο ρήηείραΐη Ιη ίεδίίδ 
ρΐαήπιίδ αΐίοηιπι πιί(:ί§3,1ΰΓ εΐ ορεΓαΙηΐΌδ 
ίρδε ίηείΐαΐ, 3^2 — ^4^7» ίηθίεαηδ εΙ ίπιρείΐεηδ 
ροριιΐοδ ςαί πιαίί^απι ορεΓ3ΐη ρΓαεδΙαηΙ: 459 
δ^Φ» 475 δοι<ι., δοοδοις. ΕάίΛα Ραεε είνί- 
ίαΐεδ απιίεε εοηίαΙ>υ1αη1:εδ ίηΙεΓ δε ε( ραείδ 
ίηδίηιπιεηΙΟΓαπι ορίήεεδ Ιαείοδ πιοηδίπιΐ; 
β^ίεοΐαδ ηΐδ δυηπι αΙϊίΓε ίαΙ>εΙ ει αΐ&εήΐαΐεηι 
εοπιπι αάπιίΐϊΐίυΓ, 538—565- Ναιταί οΗ^- 
ηεπι ει ρΓΟ^εδδΐιπι 1>ε1ϋ ει (|ΐιίΙ>ιΐδ 8χΰήείίδ 
ΟΓαΙοιεδ, (^ηοηιηι €1εο, Ραεεπι δαερίυδ αο-^ 
εεάεηίεπι αΙ)ε§εΓίη1:, 603 — 648. Ραείδ, <ιηαε 
εηπι δρε(£1&ίθΓίΙ)υδ εοΠοςηί ηοη νηΐΐ ίΓ&Ια, 
ίηίεΓρΓεδ εδί, 657 — 7°^• ϋείηάε ορεπιπι 
άζΧ. ΤτγξΛΟΟ ίη ηιαίήπιοηίιιπι, ΤΚεοΓίΕπι 
ΙπιάίΙ α,ά δεηζΐΐιιπι ΕΜυεεηάαπι ; ναΐεάίείΐ 
Ύτγξ&^ο, (ΐαεπι εαπι εα άεδεεηάειε άε €Ζ£^ 
ίιιΙ>ε(| ευηι εαηΐΐιαηΐδ Ιονί ίαπι ίιιίπιεη ^βΤΒΑ, 

Ιη ΡΙαίο ΜεΓεατΙαδ &<1 ΟΙίΓεπιγΙαπι 
αεειπτίΐ ηιιηείαπδ Ιονεπι άοπιυπι ε( (οίαπι 
^πιίΠαηι ίη 1>3τα(:1ιηιπι αΙ>ίε<51ηηιπι, ϋ[ΐιί& 
ροδ( νίδηπι Ρΐυ^ο τεραταίαπι ηεπιο ίαπι 
άίδ δαεήβεεί, 1079 — ιιι8; δίΜ <ιιιθ€[αε 
ρεΓειιηάαπι εδδς, ηίδί Οαήο είΙ)ΐιπι άεΐ, ευί 
δυα Ιοί πίίηίδίεηα οίϋειΐ ; αϊ εα, ίαπι αεηΐηπι 
εεπιεηΐε ΡΙαίο, ίηαΐίίία εδδε οπιηία άεπιοη- 
δίΓαί Οαπο, ηίδί ΓοΓίε εειίαπιίηηπι ίεδίοπιπι 
ρΓαεδίάίηηι, Ρΐυίο εοηνεηίεηΐίδδίπιυπι. Ιΐα 
αεεερίπδ, εχία ΙαναΙηπι πιίΙΙίΙυΓ αά ρηίειιπι, 

1 1 19 — 117® 

*Ε!ρμ(δΐΌν : α1) * Ερμψ εαίπδ άεπιίηιιίΐνιιηι 
εδί, αη1:ερεηυ1(ίπια'1οη£;α ηΐ ίη Ζικαστηρίίιορ, 
άρ^υρίδιορ^ Βοιωτίδιορ, δακτυΧίδιορι ΧίσσομαΙ 
σ "Ωρ/λίδιοΐ'Ραε. 382,ίΙ)ίά. 922 (ν. δ. η. *£ΐρ|&η«) 

"ΕρμιιπΓΟβ : Τείεείίάε ρααΐΐο ίηηίοΓ δεά 
Έηροΐίάε εί Απδίορίιαηε ρήοΓ ίηιΐ Ηετ•. (8ΐ5ί 65 Έρμίων Εν^μος ιηίρριΐδ Αίΐιβηίβηδίδι Ι.γ5ί(1ίδ ήΐίιΐδ, αε6Γ 
ΡβΓίοΙίδ 61 Αδροδίαβ ίηδοΛαίοΓ. Τϋιιΐί 
άπιιηαίιιιη δειταΐί δυηΐ ηονειη : 'λθηρ&ί 
'^οναί, 'Αρτοιτώλίδβί, Αημ&ταί, Ευρώπη^ θεοί, 
"Κέρκωτα^ ΊΑζΐραι^ Στραπωται, Φορμοφόροι, 
Ιη 6α ςιιαιη ίηδοπρδίΐ Άρτοτώλιδβί ιη&χίιηθ 
Η)τρ6Γΐ)θ1ιιιη εΐαδςυε ιηαίΓειη 1ιιάίΙ)πο 1ι&1)ί- 
Ιθ8 6δδ6 άοο^ί ΑήδΙορΗαηβδ ΝιιΙ). 547» ^^ί 
ηο1α( ροείίΐδ οοιηίοοδ, ςαί 

ώ$ αίΓο^ ναψίδωκ€ν λαβην Ύπκρβολος, 
τούτον ίΐίλαχον κολ€τρώσ οΊΙ και την μητ4ρα, 

ΟοιηιηειηοΓαΙίδ άείικίβ Ευροΐίάβ εΐ ΡΙίΓγ- 
ηίεΐιο ν. 553 ί*^ ρβ^^ίΐ ; 

Εΐβ' Έρμιηνος αΖθις βπονησίν €ίϊ' ΥπίρβοΚον, 
άλλοι τ' η^η νάντίς ίμίίΒονσιν €15 ΎΐΓ€ρβολχ>ν. 

Αά ιηαϋΓβιη δρείίΐαί; νοΓδΟδ α ΡοΙΙαοβ νιι 2θ« 
δβΓναΙυδ 

ω σαπρά κμ νασιηόρνη καχ κάνραινα [καΧ δρο/ϋΐα$] 

Έρμ£ων: ΖεηοΙ). Ρ^ον. ΐΐ 22: άν^* 
Έρμιόνος : ^ϊρηται ^ παροιμία Μ των σώ• 
ί^ι^ωϊ^τούϊ ίΐί6-α5, ^ιτειδ^ ^ϊ'Έρμίόί'ΐ; τψ 
ϋΐλοΊΓΟΡρήσου Ιερόν ην κ6ρη5 καΐ Αήμητροί 
άσφάλαα» νάρεχον τοις καταφευΎουσι' μέμ- 
νψ-αι ταύτης ^Αριστοφάνης έν Βαβυλωνίοις 
(Γγ. χχν) 

Έρνξι$ : ^ώ δ^ τδι» Φιλόξενου γ' φμψ 
"Ερυξιν εΤι^αι Καη. 934 (δ^• "^^^ ΙτΊταΧεκ- 
τρυόνα, \ι\)[ δοΗοΙί&δΙεδ : οΰτος 'γά.ρ ως άμορ- 
φος καί άηδ^ΐί διαβάλλεται) 

Εστία: ίη Υεβρ. 844 ΡΙιΠοοΙεο νεί 
δοΐαδ νεί δβΓνί αηχΐΐίο νίιηίηεαιη αρροΓίαΙ 
δΐιίΐβ (χοιροκομέίον^ ά& ςυο δοΐιοΐ. άγγεΐόν 
τι καννωτόν^ διτου οΐ χοίροι τρέφονται' ' Ε- 
στίας δ^, έΐΓ€ΐ Μ τής ^Εστίας τρέφουσι 
χοίρους* εΙσφέρει δ^ τούτο άντΙ δρυφάκτου η 
κι^κΧίδος). ΒΔ. τουτί τί 4στι ; ΦΙ. χοιροκο- 
μ€ίον*Εστιάς. ΒΔ. εΐθΊεροσυλήσας φέρεις ; 
ΦΙ. ούκ άλλ' ϊι^α άφ* * Εστίας αρχόμενος 
έτΓίτρίψω τίνα (δο. καταδικάξ'ων) ; αά ςυαβ 
νεΛα δοΐιοΐί&δίεδ έν γΑρ ταΐς σπονδα^ς άφ* 
*Εστίας άρχονται καΐ οΰτως {(πειτα) έκ των 
άλλων θεών καΙΣοφοκλης έν Χρύση * ώ πρφρα 
λοιβης Εστία κλύεις τάδε;" Οοηί. Οίο. 
ίίίΝαί. Όεοτ. ΐΐ 27; Εηήρ. ΡΗα€(Η. ίχ, ΐΐ 
ν• 35 <^0* ^5 "^^ σώφρον νας &ν άρχεσθαι 
θέλοι εύχά,ς ττοιεΐσθαι). Εϋχεσθε τη ΈστΙί^ί 
τη όρνιθίίφ Αν. 865 ; ΡΙυΙ. 39° «χροδείί 
ΒΙερδίάειηαδ νΐή ίιΐδ ίαΓαηάυιη ιτρδς της Εσ- 
τίας * Ιιιηε Ιιοο αίϋηηαΓε αυάεδ ίιίΓε ίιΐΓ&η<1ο ρεΓνεδ1αιη?* 

Εναθλος: Θουκυδίδης κατετ&Χαισερ Λν 
Εύάθλους δέκα Αάι. Τ ιο ; ιιΐίί Ευαίΐιΐί 
ηοιηίηε ίαπκιιιαιη εχειηρίο ίιηρΓθΙ)Λβ βλοα- 
οίαε πΙΐΙαΓ. Εγ&Ι ααίειη οαΙαιηηίαίοΓ εΐ 
Γαιηοδί ηοιηίηίδ άειηαςο^πδ, δθΓ<ϋ<1α 1>βγ• 
1)αΓα(ΐιιε οήςίηε, ςυοά ίηηιιίϋ ροεία ίη 
Αοΐιαπι. 7^1» 7^^ δίβ^ηΐβοαηδ ραίΓΟίη 6]τΐ5 
ΟΜί οοηδαη§^ίηεοδ δ&βϋί&ήοπιιη β^εςί αά• 
δοΗρΙοδ ίαίδδε, εΐ (ϋδεηε ρΓοάίΙ ίη Ηοΐοαάί- 
1)ΐΐδ Γγ. XIII, εστί τις πονηρδς ή/αν τοξότης 
συνή'γοροςΙτοϊς'Ϋέρουσιν'] ώσττερ "Άϋ άθλος 
ναρ υμίν τοις νέοις. Εχ ΡΓοίοβ^οταβ αυίειη 
ρΓοίεΛιΐδ εΓαί άΐδοίρΐίηα (ΟεΙΙ. ^νό/ί. Αϋ. 
ν ΙΟ, ^α^ηΛ^1^αη. ιιι ι ; Αραΐείιΐδ ίη ΡϊοηΙ 
ρ. 301 ; Όίοξ. ΕαεΓί. IX 54)• ΕΤτ' Έΰαθλοί 
ούχΙ προδώσειν ύμας φησίν^ ττερί του Ίτλήθοη 
δέ μαχεισθαι Υεδρ. 59°» ^ιι<1« ροΓδρίαΙϋτ 
ροραΐΐ εαιη αυΓαιη οαρίανίδδε €ΐ ηια^ 
αηάαοΐα οίνεδ 1)εηε ιηεΓΪίοδ ίη ίηάίείππι νο• 
οανίδδε. Ιη Ρ^5αηά^ο ΡΙαΙοηίδ βΐ Οπιίίηϊ 
ΤΗταίϋε οοιηπιειηοΓαΙιΐΓ. ΟοηΓ. Βείβίε. 
ΚβΙ Οοτη. ΑΙΙ. ρρ. 97— ιοο, Μοίηείί. /τ. 
€οηι. Ον. I ρ. 1 8ο 

ΈΰαΙων : άεχίειτίιηϊΐδ οπιΙοΓ, ΟΓαϋοηειη 
1ιαΙ)εΙ ιηαχίιηε ρορυΙαΓειη Εοοί. 408 — ^4*^ 

Εύβοια: ή δ^ 7 Εύβοια ήδί ταρατέ- 
ταται μακρά, νόρρω ττάνυ άϊοϊί άίδείριιΙη$ 
ΝαΙ). 212 δεηί δίΓερδίαάί οδίεηάεπδ η/ης 
νερίοδον: δεά αΐίο δεπδυ ν. παρατέταται 
αοάρίεπδ πίδΐίοιίδ τεδροπάεί οΤδ'• ύιτό γ^ 
'^μΜν παρετάθη καΐ ΙΙερικλέους, Ιι.ε. εχίεηδα 
εδί 61 ρΓΟδίΓαΙα, δίνε άενίΛα εΐ δαΙ>ίε<^ 
(νίάε Τΐιυοχά. ι 114). Οβίεπιπι Μάκ/κδα 
αρρείΐαίαιη εβδε ίπδυΐαιη ΙεδΙίδ εδί δΐιαίχ) Χ 
ρ. 445• ^ν Εϋβοιαν διδόασιν ύμΖν καΐ <Γ&"» 
υφίστανται ττοριεΐν Υεδρ. 7ΐ5» ^• ^• <1επιαβθβΐ 
νετίϊίδ άαηΐ δίνε ρτοιηίίίιιηί νο1)ί5 
ΕιιΙ)οεαπι δοτίε ίηίετ ίρδοδ άΐβίΓΐ• 
Ι) υ ε η ά α ιη. ΟοηΓεΓ ΡΙαΙαΓοΙι . ίη ν//. ΡίτκΙ 

ο. 7 

Έν βουλή : ηοπιεη πιιι1ίεΙ)Γ6 β<51τιιη, 
ΤΗ. 8ο8. Υίάε 8αηιπιαήιιπι ρ. 455 «^^• 

Ευδημος : ουδέν ιτροτιμώ σου' φορώ ύ^ 
Ίτριάμενος τόν δακτύλιον τονδΐ τταρ* Ε ύ δή- 
μου δραχμής ΡΙηΙ. 884, ηΜ δοΐιοΐ. ου φο- 
βούμαι σε έχων φυσικόν δακτύλιον^ δακτύλι» 
δέ φησι τόν λε^όμενον φαρμακίτην. Ηιιίιΐδ- 
ηιοοίί αηιιΐιιπι εοπιηιεηιΟΓαΙ Αηΐίρΐιαηεδ έτ 
Όμφάλη £γ. II ; (8ι6) ΈύζΚΊτίΒψζ' -Είίπολ<9 βαν^ο άμα 
στρ€φη μβ ιτνρΐ την γαστφ* ή •Λν ομφαλον^ 
«αρα Φ#ρτατον 6αχτνλιάς <στί μοι ίραχμής^ 

8ΐ Ιοπηβη (^ηοάρίαιη ιηίΐιί ίηναάίΐ 
νβηΐΓθΐη &\ιί υιηΐ^ίΐίςιιιη, 65ΐ ιηίΐιί 
α Ρ1ΐ6ΓΐαΙο αηυΐυβ, άταείιιηα οιηρίαδ. 
Μ6ΐηοΓ2ΐ1)ί1ί8 ίίειη Ιοουδ ΟΙειηβηΙίβ Αΐβχ. 
8ίνοηι, Ι ρ. 334 Β• ^^^Ί\μοτο% ό Φω^τ^ωι» 
τύρωνοί δύο δακτυλίουί φορών '^^οψ-^υμέ» 
νουί τφ φόφφ τφ ττρόί όΧΚή\ου$ δί'υσθάν€Τ0 
τού$ καιρούί των ΊΓράξ€ων^ άπέθα.ν€ν δ^ δμω$ 
δο\οφονηθ€ί$^ καίτοι νροσημΊ^ναντοί του ψό• 
φου 

Έι}€λιΚ^$: ρ6Γ5οηα βΛα, οίνίδ ΑΛβ- 
ηίοηδίδ 6χ άειηο Οήο, οοηιεδ ΡίΙΙιεΙ&εΓί ίη 
Ανίδίίί ι — 847. νίάβ δ. η. Π€ΐ0^(Μρο$. 
Έι/βλτέδι^ϊ Κριώ^βΐ' Αν. 645 

Εΰφγ^δης : δβηεχ ίυάβχ, Υεδρ. 234 

Έυθυμι4νη$ : Ιββ&ϋ αά ΡθΓδ&πιπι Γεββιη 
ιηίδδί ήη^αηΙυΓ έτ Εϋθυμένουί άρχον- 
τοϊ (Οίγιηρ. Ιχχχν 4)> εί τεάβαηΐβδ άαοάβ- 
οίηιο ροδΙ αηηο, ςιιο άίιιΐίυδ ΓπιβΓεηΙιΐΓ 
όυαηιιη άΓΕοΗπίΛηιπι πιεΓοεάο άίππια, ΑΛ. 
67. νΐάε ΒθΓβΙε. Οοτηηΐίηί. ρ. \\ι 

Εύκρατης : ν6ηά6ΐ)α1 εαηηαΐΐηιη 6ΐ Ρβ- 
ΓΪεΙβ ιηοΓίιιο &1ί(|ααιηάία οίνίΐαϋβ ίβηιιίΐ: 
Ηαΐ^εηοδ, £ςαίΐ. 1 28 ό χρησμό^ άντικρυί 
\έ^€ΐ, ώί Ίτρώτα μέν στν'ΐΓΐΓ€ΐοΐΓώ\ηί 
'-Ϋί'γνεταί^ *0γ τρωτοί ίξα τηί ιτόλεωί τά 
Ίτρά-γματα (ιι1)ί δοΐιοΐί&δία : στυ'πτ€ΐοτΓώ\ηί 
6 τά στυπνέία νωΧών τούτ€στι καυ^νάβινα 
λίνα. δηλοΓ δ^ τό»» Εύκρατη καΐ τήι» έττ* 
αύτοΰ ΊΓΟ\ιτ€ίαν' δί στύττα^ 4κα\€Ϊτο διά 
τδ στυτίΓίίοτώλψ €Ϊναι), Είάβιη νβΓΟ εΐίαιη 
ρίδίΗηα εκιηί υΐ ΡΙιοΙίαδ βΐ Ηβδχοΐιίιΐδ ίηάί- 
εαηΐ, ΐΐαο^αβ αιιη άεηίςαβ ίη ίαάίοίιιπι νο- 
ςαίιΐδ 6δδ6ΐ; οαρίΐίδςυβ ρεηαιίαιη ίιηιηίη6Γ6(, 
1αΓ|^ΐίοη6 αηηοηαβ νεί δΐιηίΐΐ α1ί(^αο &ι:1ί6αο 
νίάβΙαΓ §[Γ2ΐν6 (ϋδοΗιηβη 6ΐιΐδίδδ€ ; νίά. £(}νιί1. 
ν. «53» ^νλαβοΰ δέ μ^ \φύγ^ σ€' καΐ ΎΟ.ρ 
οΙδ€ τά.5 6δού$ &σπ€ρ Έύκράτη$ (φ€ΐτγ€ν 
ευθύ των κνρηβίων, υΙ)ί δοΐιοΐίαδία : ένίσταταί 
φησί τάί καταδύσ€ΐ$ Εύκράτου$ τάί Μ τά 
κυρήβια (ίυτίιΐΓβδ) — μυλωνάς δέ ^χων 6 
Εύκρατης είκ&τως ΐΧχε καΧ κυρήβια' έκω- 
μψδησ€ν οΰν εύκαίρως αυτόν ώ$ μύΧωνάρχην 
καΐ ώ$ ττρδ αύτοΰ πο\ίΤ€υσάμ€νον καΐ τεφευ• 
76τα ; Ιιίηο Γη ίηο. ι,χχχνιι καΐ σύ κυρηβιο' 
.χώλα Εύκρατα στύτιταξ. Ιη Τηρα$ ίη 
XXIV αρ. ΡΗοΙ. ρ. 256, 7 Μελιτ^α κάτρον εαπι νοεανίΐ, (^αοά οοηνίοίιιιη αά δΟΓάίάηηι 
Ιιοπιίηίδ ευΗιιηι Ιιοιτίάοδςη© πιΟΓβδ ΓβΓβΓΐ 
ΒοΓβΙζίιΐδ. Ειιηάειη ΕυοΓαΙβπι βχίδίίηιαηϊ 
ρεΓδΙπη^ί (είί&πι ίη ϋ,γδίδίΓ&Ια ν. 103 ^ Ύοΰν 
έμόί άν^ρ νέντ€ μηνα$ ω τάΧαν 'λτβστιν έπΙ 
θρ^κηί φυΧάττων Εύκρατη : ηαηι διιί(1&δ ν. 
"Α Τ€στιν άϊοϊί : Εύκρατης ούτος ην στρατη• 
ΎΟς Αθηναίων 6 καλούμενος στύνναξ, δώρο* 
δ!>κος καΐ τροδότης, δς άπώλετο ύπό των 
τριάκοντα^ οΐ δ^ ώς ττιών κώναον, 5αη6 
ΕιιοΓ&ί βδ, Νίοίαε ΓΓαϋβΓ, ροδί οίαάβπι δίοιι- 
Ιαπι άηχ ίαΛυδ βδί, ίδ^αε ρορα1&Γ6 ίπιρβήιιπι 
ίηίΐιΐδ, ηεηιιε ίη ηιιηΐ6ηιπι οααο ηει^αβ XXX 
νίΓΟπιπι ΓβοερΙιΐδ 6δΙ, δβά 6θ ίρδο ΙβπιροΓβ 
οΙ)ϋί. ΑΙ: Ιιίο Ευοταΐβδ, Νίαίαβ ΓΓαΙβΓ, 
(3ίν6Γδΐΐδ οπιηίηο βδί αΙ) ίδΙο Ιιοηιίηβ ρορα- 
Ιαή ςυί ΓιιίΙ Μεΐίΐεηδίδ ; ΙβπιβΓβ ί^ίΙιΐΓ ροδΙ 
δυίά&πι ϋΓογδβηίυδ ιιίηιπιςιιβ εοηίαάίΐ. Ιη 
Ι.γδίϋΐΓα1α6 Ιοεο ηβιιΐηιηι ίηΐβΐΐεςεηάηπι 
65δ6 αυΐιιηιαΐ Βειςίζίιΐδ δεά (βΓΐίηηι &1ί^ιΐ6πι 
(Ιΐι1 ΑηίίοοΗίάίδ ίιιίΐ ίήΐ^αδ ίΠοί^υβ ίρδο Ιεπι- 
ροΓ6 ίη ΤΙΐΓ&οία οΙ)ϋ1, Ιιιιο τείεΓεηδ Ιίΐηΐιιηι 
(^υί €δί αρυά Βοεοΐίΐι. Οοτρ. Ιη5€ΐΗρ£, ι η, 

171. ΜΕΙΝ. Ρτ, Οοηΐ, ΙΙ ρ. Ι002 δ^. 

Εΰμι4νιδ€$ : ν. δ. η. *Ερννύες 

ΕνίΓολις: Αΐΐιεηίβηδίδ, δοδΙροΗάίδϋΙίηδ, 
ΓίΐΙ)η1&δ <1οο6Γ€ οοβρίΐ ΟΙχπιρ. Ιζχχνίί. 2. 
Οιιπι ηυΐΐο οοπιίοο Αιίδίορίιαηβδ §[Γ2ΐνίθΓ6δ 
ίηίπιίοίΗαδ εχβΓοαίΙ (^ααηι ουπι Εηροΐίάβ, 
ΐαπιβίδί ίηίΐίο βίηδ ίαπιίΐΐαήΐαΐβ ηδΐΐδ νίάεΙιΐΓ 
Γιιίδδ6. Ρήπιιιπι 6ηίπι ηαδοβηΐεπι ΑήδΙο- 
ρΗαηίδ 1αιιά6Πΐ α6(}υο αηίηιο (αΐίδδβ 6( 6(ίαηι 
απιίεβ εηπι ίονίδδβ 0Γ6άίΙ)ίΐ6 εδί : η&πι (^υαηι- 
ε[ΰαηι ΑΰΗαηιβη^α δυίδ ^ουμηΛοΛς βήριιβ- 
Γαηί ραΐηιαπι, Ιαηιβη εοηιηιοάιΐδ αηιίευηι, 
οιιπι ίη Ε^ηιΗΙηίί 3£§[Γ6(1ί ραΓ&τ6ΐ Οίεοηβπι, 
δεήΙ>6ηάο αάίηνίΐ: ραηβηιςυβ ρ&πιΙ>αδ605 
εοηίβείΐ α νβΓδίι 1288 ιΐδ(|ΐΐ6 αά ήηβηι. δβά 
αιπι \ί2Αζ ίαΐΐΐιία ίη§;6η(ί οηιηίιπη ρΐ&υδη 
βδδβί θχοβρία, ίηνίάία βΐ ο1)ΐΓ€ΛαΙίο ίηοβδδίΐ 
αηίηιυπι, (^υεηι (1ο1θΓ6ηι πιοχ ε&νίΐΐαηάο 
αβηιαίιιηι δί^^ηίίΐαΐδδβ ρΓορΐ6Γ6α 6δ( δίπιίΠί- 
πιυπι νβΓί, ςαοά ΑΓίδΙορΚίΐηεδ ίη ν€5ρί5^ 
ςηαηι (βιΐίο ροδ( Ε^ηϋβε αηηο άοαιίΐ:, 
νεΙβΓβπι αηιίαιηι οδρβιτίπιίδ οοηνίοίίδ βχα- 
βίΐαΐ ν. Ι025 δ^. 

ονδί παλοΜττρας πίρικωμάζβιν ιηφύν, ον^ «Ζτιν 

ΐραστης 
κωμχ^ΐσΘαι. παιδ^'χ* «αντον μισών βσπ«νδ• νρ^ 

ονδ€νΙ ΐΓ«ΜΓ0Τ€ φησι νι$4ο$αί, (8ΐ7) Εί/7Γθλί9• -Εΐ5ρ*7ΓΑδΐ;9 ρβίδίΓΐη^^Ι δάΐιεβί ςυοά ραΐαβδίπΐδ δοΙβΓβΙ 
ίτθςηβηίατβ ηί ίυνεηβδ οοιταιηρβΓεΙ, ηθςηβ 
άυΙ)ί1&Γ6( Μαδίδ ρΓΟ Ιβηίδ ηΐί, ευιη αηια• 
(οήΙ>ιι$ ιηίηίίΓεΙυΓ 8€ εοπιιη αιη&δίοδ ίπι- 
άικίΐιιηιιη 6556 1η δπίδ ίαΙ>υ1ίδ ηίδί δίΙ>ί 6οηιπι 
εορίαιη ίαο6Γ6ηί ; (^ποδ δθΓ<ΐ65 ίίεπιιη 61 ίη 
Ρα^ί αοβΓΐ)6 οΜβοίΙ ν. 762, (^οαιηνίδ υί αηΙε 
ηοιηίηί ρατεβηδ. ΡΙ&βίυιη 6ί 6χρΓθΙ>Γ2ΐί ίη 
ΝίώίΙηα ν. 553» ^^ο Ιο^ο εχρίοάίΐ οπιη65 
α6πιιι1οδ, €[111 δίεήΐί ίηςεηίο 6αά6πι δοπιρβΓ 
αΓ^ιηεηΙα &(1 ίοδίίάίυπι πδςαε άβεαηΙαΓεηί, 
<ϋαΐ€[ΐΐ6 6απι ίη Μαηϋα, ςυαιη ίαΙ>α1αηι 
ίη Η}φ6Γΐ)ο1υπι 6ίιΐδ(}ΐΐ6 πιαίιεπι δοπρδίΐ, 
8ηο5 ίηιίΐαΐυπι 6δδ6 Εςηϋίί, αάάίϊα ΙαηίΛΐιη 
αηη εοΓθαεβπι δ&ΗαηΙε, ςυαπι 6 Ρΐιιτπίοΐιο 
δωηρδίδδβΐ. Ουιη ί^ιιο Ιοοο ρβΓοόπιπιοίΙε 
ΓπΙζδοΗίιΐδ Οηα€5ί. ΑΗεί, ρ. 144 ^^ ^^^Ζ' 
Ιείπδ αρ. Μείη. Ρτ» €οηι, ΐι ρ. φ\ οοπιγ 
ροδαβηιηΐ: Ιοεαιη 6 ραι:αΙ>αδί ΑηαξγΗ {χ, 
38, 

ηΙ)ί Ιβρίάα πΐ6ΐ:αρ1ιθΓ& ηοΐαΐ: αβηιηΐυιη. ροβ- 
Ιαιη, (}ΐιί 6Χ 11113, εοιηοβάία δαα 1γ65 ίαΙ>υ1α8 
6οηξ[1α(ίηαδδ6(. Αΐ:£αρο11ά6ΐη6θ ΓεάεςίΙ 
ΐηνίάΐα ιιΐ ηοη βπιΙ)υ6Γϋ δοπΙ^εΓβ ίηι Βαρ• 
ίανητη ραΓαΙ^οδΙ 

κάκ9ίνΌνς τον; *ΙνΐΓ^α« 
σννβνοίτισα τφ φαλαχρφ τούτφ κοΛωρηίτνψΰην^ 

(^ηία 5είΙί66( δειίρία ραιίίοιιία ΡαπιΙ)&δ6θ5 
(ν. δαρια) ροείαπι ΛάίυνεΓαί.. Ρ&ΓρεΓΕΗΐ οά 
Έηροΐίάβπι Γβίεηιηϊ δείιοΐίαδία» οΗοδ 

Ιοοοδ, ηΐ ΝυΚ 54** Ρ^^• 74 ' (^^ί ί^* 
ηηίνβΓδαπι 1ο<}ΐιί(τΐΓ ΑΗδΙορΙιαηβδ άε ίίδ 
<ΐυ&6 ίη οοιηοεάία οοιτεχίδδεί;) : ιηεΙίοΓβ ίυΓβ 
ίοΓίοδδβ αά Έυρο1ί(ΐ6ΐη τοί^τίχιτ ςυοά ίη 
Ρα€ί ν. 74® ^ί^ Απδίορ1ι&η€δ 56 είΤβοίδδε, ηΐ 
Οοιηίοί άβδίηβΓεηΙ βακοψοροΟιη-αί ί. ο. Ηοηιί- 
ηβδ ββηβΓβ δΟΓάίάο ηαΐοδ ίη ίαΙ>α1ίδ ίηάιιοβΓ©, 
βί οιιπι ρβάΙαιΙίδ 1)6ΐ1ιιιη §6Γ6Γβ, υΜ δοΗοΙί- 
Οδία αηηοΐαζ ώ$ τοιαΰτα ^Ισα-^όιττων τώρ 
Αλλωΐ' κωμικών, αΙ»ίττ€ται δέ €ΐί Εϋιτολιρ. 
€οηδ1α( ρΓ&βίεΓβα, ηΐ: Ρΐαΐοηβπι ίη Γ&1)ΐι1α 
"Νίκαΐί, ίΐα Ειιροΐίάβιη ίη ΑηίοΙγΰο ΑΗ- 
δίορίιαηίδ αΓξ^ιηεηΙαπι Ροΰίί οάίοδβ βχρίο- 
δίδδβ. δρεΛ&Ι αυΐθΐη ιιίήιΐδηιιε οανίΐΐαΐίο 
&ά 6αηι ίαΙ)ΐιΙ&6 ραΓίβιη, υΜ πΐδίίά Ραάδ 
ίιηα£[1η6πι πια^ίΐαάίηβ αε ίοπηα δΐιρΓα 
Ηοιηίηβδ εχεβίΐεηίειη (αηάε ίΙΗ ίηνίάίοδε 
ΐίολοσσ(κόΐ') πηιΐΐο δα(1οΐ'6 6ΐ αβηιιηηίδ 6χ αηίΓΟ εχίΓοΗβηΙβδ (έξαίρορτα) βχ1ιίΙ>6ΐ)αηΙαΓ, 
νίάε Ραο. νδ. 45^ — 5^°• Ι^^ ροβίίοα Ευ- 
ροΐίάίδ ίαευΗα(6 ίαΐ^αΐαηιπκ^ιιε €[α35 δεπρ- 
δΐΐ ίη§[6ηίο ίΐα ίηάίοαί; ΡΙ&ίοηίιΐδ </<? ί/ίν. 
ΰΗοτ, ρ, XXVI υΐ ίη αΓ^ηιεηΙοηιπι ίηνοη- 
Ιίοηε βΐ ίΓ&Λαίίοηβ ευιη ίη^βηίοδίδδίιηαιη 
ίυίδδ6 (ϋοαί, €ύφάιη'αστ6ί έστιρ εΙς ύτβρβολ^ιρ 
ιτατλ τάί ύτΓοθ4σ€ίί' ςηίΐϊΐΐδ Ηαεο αάάίί ; καΐ 
ηρΊΓ^ρ έρ τ^ Ίταραβάσα φαντασία» κινοΰσιρ 
οΐ ΧοιίΓοί, ταύτηρ ίκίΐροί έρ τοΐ$ ΑράμασίΡ, 
άραΎα'^€Ϊρ Ικαρ6$ ωρ 4ξ φδου ρομοθετώρ νρόσ- 
ωτα (ιιΙ>ί φορτασίαρ ίηΐεΐΐββε ί^ιιαιη ΟίοβΓΟ 
(ί£ 0^α^, III 52 * Γβηιπι (^υοδί §6ΓΕηΙυΓ δυΐ) 
ΕδρβΛιιπι ^11351 δΐιΙ)ί6Λίοη6ΐη * αρρβίΐαί; 
οοηί. Ρηίηΐίΐίαη. /«χΛ οταίοτ. νΐ ι 29) 1ΐ• β• 
(^ιιαδ Γβΐίηιιί ροείαβ νίδίοηεδ νεί αΙ>δ6ηΙαηι 
Γβπιιη ίιηα^^η^δ ίή ραπιΙ>α5ίΙ>αδ βχοίΙίΐΓβ 
δοΐβαηΐ:, βαβ £υρο1ίη ίη ίρ53 α(51ίοη6 
δρ6<51α1οηιιη οειιΐίδ δΐιΙ>ίε6Γ6, υΐ €[α1 ιηοιίυοδ 
εχ ίηίειίδ 6χεί(α1οδ ίη δεβηαιη ρΓοάαεαί: 6( 
(Ιβ ΓθΙ^αδ αά είν11αϊί& αάιηίηίδίΓαΙίοηεπι ρεΓ- 
1;ίη6η1:11)υ5 εοηβίΐία εοηίβΓΓβ ίαείαΐ:. ^αα6 
αά Δι}/μχ;ϊ ί^ΒιιΙαιη ρεΓίίηεηΙ. 111α ααίειη 
πιΟΓίιιοηιιη αϊ) ίηΤβπκ βχά(3,(;ίο ηοη ρο1υί( 
ηοη δαΜίιηίΙαϋΐεηι <|ΐιαη^αιη Ευροΐίάίδ 
ρο6δί ίπιρβΓίίΓθ, δ6(1 6απι δυΙ>1ίπιί1&ΐ6ΐη (^υαε 
▼εηπδΙ&Ιίδ εί; βίεβ^αηΐίαβ ίΠεοεΙίήδ ηιίπίϊοε 
βδδεί 1?£ΐηρ6τα(&. Ρΐαίίοηίιΐδ εηίιη, ί^σιτ^ρ 
ίστίρ ύψηΧόί, ίηηυίί;, οΰτω καΐ ΙνΙχαρι^ κάί 
ΊΓ€ρΙ τά σκώμματα €ΰστοχοί, * ίη θίΛεήίδ εΐ 
εοηνίοίίδ ίαείεηάίδ εοηείηηυδ ε1 ίη^^εηίοδαδ. * 
Είάειη πιαίε άίοεηάί ίη^οιηρεΓίεπι Γαίδδε ίη- 
άίοαί ΡεΓδίιΐδ 3αί. ι 134 ίταίιιηι ΕιιροΙί- 
άεη άίοεηδ, εί ΐΛοίαηυδ Ιονβ α€€, ιι ρ. 832 
ίνείίί^ ο^\ Έυρο>1ίιι>€!( ΑπδϋορΗαηεη νοοαΐ 
ββινοι^ί Ανδρας έτηκΈρτομησηί τά σ€μνά καΐ 
χ\€υάσαίτά, καλώς ίχορτα, €[ααε &ά δοοΓαίίδ 
ροΐίδδίιηιιιη ίιτίδίοηειη δρεΛαιε νίάεηΙιΐΓ. 
Οΐ61ίοηί& §εηεΓε υδΐΐδ εδί ρυΓΟ εΐε^^αηΐε αά 
δυπιιηηΒΐ- ιύέοηκΏ ε1α1)θΓα(ο. ^α^η(1ε^ίIη 
νίάεΙϋΓ ίαΙ)α1αδ δοήρδίδδβ-, Αίγ^ί» 'λστρά- 
Τ€υτοί η * λνδρο^ύναι, Αυτ6\υκος^ Βάιτται, 
£ίημοι, Αιαιτών^ Ε2λωτ6ί, Κόλακε$, Μαρίκας, 
"^ουμηρίαι, Πόλ€($, Π/>0(ηΓάΧτ£(Μ, Ταξίαρχο*, 
'ΤβρισΎοδΙκαι, Χρυσοΰν Ύένος. Υίίΐε Μείηείε. 
Ρτ, €οίη, Ι ρρ. Ι04 — 146; €οΙ)ε1:ηιη ίη 
ΡΙαίοη, ΰοτη. τβίίρς, ρ. 65, ρ. 83 δ(ΐφ ; Ηαΐ- 
ΙϊεΓίδπΐίΐ Ρνο^ρο£^^αρΗ, Α^^ίί. ρρ. 4^ — 5^ 

Ενριτίδης ιηοξ^α ρατδ εοιηοεάίαηιιη 
ΑπδΙορΗαηίδ νεΓε άίοί ροΐεδί. Εΐ ρΗπιιιπι (8ι8) Έίνρΐ'πΊΒη<; ςυίάειη ίβ^οΙ>ί1β εΐαβ β^εηιΐδ ίαη^ί εΐ ηίΐΐα• 
Ιίυιη δΟΓάβδ, οΐ6Γ&ςιΐ6 α^68(ία ^ιιίΙ)αδ νεη- 
άβηάίδ ιηαΙβΓ είιΐδ ΟΙίΙο νιΛιιιη ςυ&βΓΛαΙ 
ίοοα1αήΐ6Γ οΜοίΙ Οοιηίαιδ; €ύδαΐβθΡοΙ'ηί, 
ώσχ€ρ η μήτηρ ίγοτ4 ΑοΗ. 457; Βύ/)*»/- 
δίον ώ Ύλυκϋτατον καΐ φΙΧτατορ σκάνδικά 
μοι δόί μητρ6θ€Ρ δ€δ€γμένο$ 'ύ). 478 (§0• 
οίεπι βίοδίΏοάί ΚογΙοπιπι ροδδ6δ3θΓ68 ραυ- 
ρβΓίΙ)υ8 0&φ6Γ6 βΐ £^ίίδ δθοαιη 2ΐιιίβπ« 
δθΐ£ΐ>αη( ρβπηίη6Γ?. Ευπρίάΐδ νβΓΟ ιηαΐ6Γ 
ιιΐροίο μικρο\&γο$ δί ηοη σκάνδικαί^ δίπήΐία 
Ιαιηεη νεηάίΐανίΐ, ιιί νβΐ β τβ ιηίηίιηί ρΓεΙϋ 
άίνίϋοδ &α§[6Γ6ί; ι^ΕΥΓδΟΗ. Λά Όίοξβη^ 
Ρνσν€τΙ>, VIII 2ο; οοηΓ. Ρΐίη. Ναί, Ηί5ί, 
XXII, 32, 38 ;) μήμοι,μ^ι διασκανδικίσ^ί, 
ί.€[. μ^ δίενρΐΊΓίδίσχις^ ηβ ιηοΓ6 Ειιτίρΐάβο 
ς^ΑΓΓίαδ Εφ ι^ (εοάβπι νεΛο. πδαδ εδϋ 
Τβΐ€θ1ί<1βδ αρ. Μοίη. 2*'κ €οτη. ΙΓ ρ. 374) ί 
Ευριτίδου του τη5 λαχαΐΌτωλι/τ/οία; 
ΤΙιεδίη. 387 ; Λ7/0ία ^/^αί> ^ Ύυναΐκ€$^ δρ( 
κακά, όίτ* έν ά-γρίοισι τοΓί \αχάνοΐ5 αύ- 

τόί τραφβίί ΤΗβδίη. 45^; ^ώ δί Μει^^λ^φ 
σ' {δμοίοΐί μάΧιστ^ €Ϊδορ), Βσα γ* ^κ" τώμ 
/0ι}ωιΉ.€. β£^Ό νβΓοΜβηεΙαο 1θ.(5ίιηί11ί- 
ιηιιιη νίάί) ςηαηΐυιη οοηίοίο β Ιανεη- 
βηία ίΐ§Γ6δΙί ΤΗβδίη. ρ ίο (ιιΙ)ί δΛοΙίδδΙα 
δέον €ΐπ€Ϊρ έκ των Οψεων, €Ϊτ€ν ίκ των Ιφύων 
ίφυον δέ έστιν €Τδθ5 ά^ρΙου λαχάνσν) ;-. άληθα 
ώιταΐτηί άρουραΐαί θ€θΰ, ((|ΐια6 ραΓοάία 
6δί βχ ΕϋΓίρίάίδ ΤβΙβρΗο (?) ςαί ρΓΟ άρουραία^ 
άίχ6Γ2ΐΙ θαΧασσίαί) Κβιι. 840; κρεΐττον ^άρ 
ην σοι (τό Ύ^νοί του δράματοί) ν^ ΔΙ* ^ τό 
. σαυτοΰ Καη. 947• νίάεηϋυΓ δαίετη 1ι&6 τηβΓίΐβ 
αιΐυιηηίαβ βδδβ; βπιΐ βηίιη Ευηρίάβδ των 
σφόδρα ευγενών ώ$ άιτοδείκνυσι ΦιΚ&χρρος 
(8ιιίάαδ ίη ν. Έύριπίδψ), ίηίβΓ ειιίιι& αΓ^α- 
πι«η(α ίοΓίοδδε Γαίΐ φΐοά ΐΓαάΙΙ ΤΙιεορΙίΓαδΙυδ 
αραά ΑΛβηαευιη χ ρ. 4^4;• ^ννθάνομαι δ* 
έγωγε καΧ Έύριττίδην τδν ττοιτρ-^ν οίνοχοείν 
'Αθήνησί τοί$ όρχηστοΛί καλουμένοΐί' ώρ- 
χρΰντο δ* οΰτοί Τ€ρ1 τόν του ΆιτόλλωΐΌί νεών ' 
τβί άτιΚίου των πρώτων 6ντ€$ * Αθηναίων, 
ίξΟΛΛ εηιη αΐϋδ αίΐ^τί Αΐΐιβηαειίδ, υί άβιηοη- 
δίΓβΙ αριιά νβίβΓβδ ρυβΓΟδ δρίεηάίίΐίδδίιηο 
§[6ΐΐ6Γβ οΓίοδ ίη δαοήδ ςυίΐ^υδάαιη ρίηοεπιαβ 
ιηαηιΐδ οΙ>ίΓ6 δοΐίΐοδ ίυίδδβ. 

Ηοο ϊβ^ίϋΓ Απδίορίιαηβδ ίρδβ οοπιιηβη• 
Ιιΐδ 6δδ€ νίάβΙϋΓ. Ουιη αΙίφιαηΙο ιη&ίοΓβ 
νβπ δρβοίβ Καη. 1048 (ΙίοίΙ είιΐδ υχοΓειη 
ήΐίαιη Μηβδίΐοοίιί (Ιιαίαιηοδ εοηΐβιηβπίδδβ ; 

(8ι ά Ύ^,ρ έ$ τάί αλλότρια; έτοίεΐί, αΜ$ τού- 
τοισιρ έπλή^ηί, ςααπκιιι&ιη Οερίιίδορίιοηϋδ 
ίη 1ΐ3,ς Γβ πιεηΐίο ηοη ήί αρυά ΑήδΙορΗα- 
ηβπι, ηοη «ιβ^ίδ ηυίίπι άα&ηιπι ηχοηιπι 
^1υαδ Α. Οεΐΐίυδ XV 2ο ήάίοιιΐο αίί ροβίαιη 
δίπιιιΐ 1ι&1)υίδδβ. Εατίριάεδ ΓαπιίΙίίΐπίεΓ 
δ&ηβ ήδυδ νίάεΙυΓ ΟβρΗίδορΙιοηίβ εΐ Ιιίηο 
βχρίίοαηάυπι φΐοά άίοίΙυΓ λ\) Απδίορίιαηβ 
βίιΐδ ορεΓα υδΐΐδ βδδο ίη μελοΊτοιΙφ (νίάβ Οηο- 
πιαδίίεοη 5. η. Κηφισ-οφών), (}ΐιοά ίοιίαδδβ 
ηοη ιηίηιιβ ίαΐδΐιπι εδί ςηαηι (|ΐιοά ίη ΖΛ?- 
ΛΟί/ίί (?)•άίοίί Τείεοΐίάεδ (Μείη. ^. ^σίη. ΐι 
Ρ'. 37^) δοοΓ&ίεπι εί δοηρδίδδε £αΐ5υ1?« Ιοί^υα- 
οίίαΐίδ ρΐεηοδ (Όίο§εη. ΕαεΓί. ιι 5*) : 

ΈΰρινζΒης δ* 6 τα; τραγ^ίας ιτοίάΐν 
τάς ν^ρίλαλούσας οΰτός ίση τα$ σοφάς, 
τα« σωκματογόμφονς. 

δΐ αιιΙΓεηι ηιίηυδ ΟΓεάίπιιΐδ ΑΗδΙορΙΐίΐηί Ε ιι- 
ΓΪρίάεπι δοοΓ&ίίδ ορεπι αδίιηι εδδε ίη ίαΙ)ΐι1ί5 
οοηιροηεηάίδ, ίαοίΐε είάεπι ήάεηι ΙιαΙ>επιιΐ5 
δΐηάίοδίδδίηιιιηι ειιπι εδδε ρΐιίίοδορίιί άοεεηΐί, 
Καηλ 149^ 

χάρΐίν ο^ν μή "Χωκράηι 
ναψακαθημ€νον \αλΛΪν 
άποβαλάντα μονσικην, 
τα τ€ μέγιστα •ηαραλ(,ν6ντα 
της τραγ^ικης τ^ιο^ϊ. 
τ2> δ* ίπΐ σίμνοΐσιν λογοισι 
καΧ σκαριφησμοΐσι Κηρων 
διατρφ)]ν άργ^ν ποιβΐσθαι 
παφαφρονονντος ανδρός. 

Νοη πιίηαδ αιιίεπι Απδίορίιαηεπι είιΐδ δία- 
άίαπι ρΗίΙοδορΗ&ηάί οβεηάεΙ)£ΐ1, (^ιιαπι 1ίΙ)Γο- 
ηιπι οοηςαίΓεηάοηιπι δίικίίιιπι (άε ςιιο 
νίάεαίιΐΓ ΑΛεη&εί Ερίίοπιε ρ. 3 ^ ηΙ>ί ροε- 
ίΛΤΩ τείεΓί ίηίεΓ τους 4ίγΙ συνα^ω^-β βιβλίων 
τεθαυμασ μένους, εί; ϋίο§εη. Ι^αειί. ΐΐ 5 22), 
ςυοά Ιιοάίε άοΛο ροείαε ιηαχίπιαε Ιααάί 
ίοΓεΙ. Βίδ ίΐ&ηυε 1>ίΙ)1ίο11ιεοαηι είηδ ουπι 
οοηίεπιρία ηιεηιΟΓαΙ, αιίυδ ε εορίίδ ηιη1(α 
ίη (Γ^οεάίοδ δΐιαδ άεήν&Γε εηπι άίάΐ, άτό 
βιβλίων άττηθων χυλδν στωμυλμάτων Καη. 
943 5 ^5 '^'^^ σταθμόν αυτός, τά ναιδί', ^ 
γυνή, Κηφισοφων, έμβάς καθήσθω, ξυλλαβών 
τά /3£]3λ(α Καη. 1409. €ΓεάεΙ)αί εηίω Αή- 
δΙορΚαηεδ 111)Πδ οοιτηηιρί ίηνεηΐιιίεπι, άε 
(1110 Ιοοιίδ οΐαδδίουδ εδί ίη ΤαςεηίδΙίδ (τ. ιΐι 
η1)ί ηεδοίο ςηίδ αίΐ ; 

τοντον τ6ρ Ζνδρ ^ βφ\ίον διέφΘορ^ρ 
ή ΤΙράδίκος ή των άΒολβσχών €ΐς γί ης, 

^\1^ά άε ίτΛφοα. είυδ αΓίε ίυάίςανεήΐ 

9) ΈυρνιτίΒης Αη$(ορ1ΐ8.η65 ο Καη!$ ιιΙ>ί εήδίη βίιΐδ ςααιη• 
«Ιαιη ρΓοροδίιίΙ, Ιί^αεΙ; ίη ςαα εοιηοβάία 
οιηηί5 |^6η6Γί5 εηιηίηαΐίοηβδ ρΓΟίιιΗΐ, ^υίΙ}ΐΐ5 
ά6ΐηοη5(Γ&Γ6( Ευηρίάβιη ρΓθΓ5ΐΐ5 ρ655απι• 
ά6άί556 ίτΛξ}<Άτα αΓ(6ΐη, τά μέ•)ΐστα τταρα- 
λιτόκτα τη% τραγψδικηί τ^χη;* Καη. 1494* 
£( ίη άί(51ίοη6 ^ιιίάειη ^υίδ^υίΙί&5 ΐ2Εη(αιη 
€( ιηίηιι(ία5 56<51αΓί ειιιη αι^ίΐ, μ€ίρακό\\ία 
τ/πν^φ^αί ΐΓοιουντα ΈύριτΙδου τλ{& 1^ 
αταϋφ \α\1στ€ρα Κ. 90, εΓ. Ραα 994 * ^ 
στωμνλιοσνλλεκτάβι; Κ. 841; ω κατ€' 
ΐίτωμυ\μέν€ Καη. ιι6ο: ν6Γΐ)3. €ίυ5 ηίπιίδ 
5ΐιΙ)(ϋίΐ6Γ 6χ&πιίη&1α (κατ€ρρυτημέρα Καη. 
9θΐ) 6( αά ιιη§;π6πι 6χα<51α οηιηί ροηάεΓβ 
οαιαϊί, ιιηάβ ειιπι εοη(6ηιρ(υ ταρατρίσματ* 
έτωρ Καη. 88 1 6( (ηιμάτια Αεί. 444 β^<<^< 
Ατ αύτούί (τούί χορ€ντά$) /ίηματίοα σκιμα- 
λέσω; Ραε. 534 ο^ 'ηδ€ται αΰτη (^ 'ΆΙρίρτη) 
τατ^τβ ^η ματ Ιων δικανικωρ; είηδςαε ν6Γ5ΐΐ5 
ΜϋΧλια άίεηηΙαΓ (ό ροΰί βΐίρ ίξω συ\\έγ<αρ 
ίνύλλια ούκ Μ6ν Αεί. 39^; τα(^$ β^ 
(τ^ ΈΙρήιηρΐ) ύτώραί (6Ι^α), αύΧώρ, τραΎψδώρ^ 
ένυλλίωρ ΈύρΐΊτίδου Ραε. 53^ > ^^ τταρέ- 
Χαβορ τ^ρ τέχρηρ ταρά σου (Αβδείιγίαπι 
(ϋείΐ) τό τρωτορ €ύθύ$ οϋοΰσορ ύτό κομιτα- 
σμάτωρ '^τχνορα μΛρ Ίτρώτιστορ αυτήν, καΧ 
τό βάροί άφ€ΪΚο» ίττυΧΧΙοα καΐ τβρητά- 
τοα Καη. 94^ι ατίεηι ^ηαηι (ιίΓξ^εηΙεπι 
βχεερί, αΙΙεηυανί νεΓδίεηΙίδ^ΙάοεΙίδ 
ηη^Ίδ) 6( ΙοΙο εαείο (ΙίίΤεηιηΙ α ροηάβΓΟδίδ 
βΐ αη(1αείΙ)ΐΐδ νεΛίδ ΑβδεΙιγΗ ςηαε ίΙΗδ ορ- 
ροηβΓβ δοΐεΐ, άο ςυα τε εοηί. εαηΐίεαπι 
Οΐιοη (Καη. 814 — 830), εΐ δεεηαπι ίΐίαπι 
ΙηάίεΓαπι υΐϊί νεΛα εΐ νεΓδίΐδ αά Ιαηεεδ αά- 
άηεηηΙυΓ (1365 — ΐ4ΐο); νεΓίχ) αιίεπι ΐΓα|^- 
εαπι επιαείανίΐ είςυε οπιηεπι £^νί(α(επι 
(απιςυαπι δηεαπι α(ίεη)ίΙ (Καη. 940)• ^^^β 
αεί^ηο πιοιάαχ ίιΐδίαπι (απιεη ΑΗδΙορλαηεδ 
ίη είιΐδ ρΓοΙοςοδ εεηδίίΓαπι εχεΓευίΙ αεεΛε 
διαβάΧΚωρ τ^ρ όμοαδ^ίαρ τΟ,ρ βΙσβοΧωρ τωρ 
δραμάτωρ ίη Καη. ν. ΐ2θθ — 1247; 1ιο- 
ηιπι εηίπι ρποΓεδ νεκηδ δίε εηπι ΓαεεΓε, ηΐ 
5α1νο πιε(Γθ ε( ςταπιηιαΗεα εοηδ(πΐ(51ίοηε 
ίη 6ηε νεΓδυιιπι ίηδεή ροδδΚ είαιίδηία ήά\• 
εαΐα Χηκύθιορ άΊΓώΧ€σ€Ρ νεί (αΐε ςηίθ, οδίεη- 
ίϋΐ ίη ρΓθ1θβ[ίδ δερίεπι (Γα^οεθίαηιπι ΑτεΗί- 
Ιαί (?), ΙρΗίξ. Ταητ,^ ϋγρ^ΐργία, Μ£ΐαηίρρ€5 
8αρ.^ ΜβΙβα^ί, ΡΗτίχί^ 8ίΗίη€ΐ>0€α€ (Καη. 
Ι300 δςς.). Ναπιςηαηι 1>ίδ ίάεηι άίείΐ α( 
Αε$ε1ιγ1τΐδ ςηί ν. ε. κΚύ^νΐβ άιτοΟσαχ αηο (εηοΓε ροηίΐ (Καη. 1 1 73)» βεά 1ιαΙ)ε1 οδ τοίνιηάαπι, ηΐ 
εδί ίη ίΓα§πιεη(ο ίη$ί^ ε Ί.κ. καταΧ. (Γγ. 258) 

'χρΛμΛΧ γαρ αντον τον οττ^μαηκ τψ στροτγγίΚψ, 
τ ν; νοΰί V αγοραίον^ ^ττον ^ 'κβίΐΌς «τοιώ, 

(ιιΜ νίάε αάηοΐαΐίοηεηι), ςιιίΗυδ νεΓδίΙίηδ 
ΓεβροηάεΙ αάνει^απίδ ςιιί εί οΙίίεεεΓαηΙ, 
ςυοά πίΙεΓεΙ ςιιίάεπι Ε η γ ί ρ ί ά ε πι, αΐ (απιεη 
επηάεπι ίπιίΙαΓεΙιΐΓ, ηΐ ν. ε. ΟΓαΙΐηηδ ίεείΐ 
ίη ίη ίηε. ουν (Μείη. ιι ρ. 225) "^ί ηεδείο 
ςηίδ αρρεΙΙαΙαΓ 

ν«ΌλβΐΓτόλογο« γνωμοδιωκτηζ βνριιηδαριστο- 

φανίζων, 

Νοη (αη(ηηι αηΐεηι ίη (ΙίΛίοηε Εητίρΐάεδ 
ραηιηι ρΓΟδρεχίΙ εοΐΐιαπιί (ϋξ^ηίΐαΐί, δεά ίη 
εο (^υοςιιε, ςηοά Μείροπιεηεη αά τεδ πιίηα• 
Ιοδ εΐ άοπιεδίίεαδ άείπΐδίΐ, οΙκ€Ϊα ιτρά-^ματ* 
είσά^νρ οΓ$ χρώμ€0', οϊ$ ζύρ€σμ€Ρ (Καη. 959 
εοΐΐ. ΡοΓδοη. αά Εηη ΟΓεδΙ. ιιο6), ηηάε 
είιΐδ ροεδίδ αΙ}ίε<51α ε( λυπιίΐίδ Γα(51α ε5( (ροΰί 
άΎοροίοί Γγ. 258). Ιη(1ίάίΙ εηίπι αιΊί ΐΓο^οαε 
Χογισμόρ καί σκέψιν (Καη. 973) ί•^• ρεΓδοηαδ 
δοοδ ίηάυείΐ (απιςιιαπι ρΙιίΙοδορΗοδ άε ςιια- 
1ίΙ)εΙ Γε εοηίΓονεΓδίαδ πιονεηΐεδ εΐ ίη πίποη• 
^ιιε ραΓίεπι άίδριιίαηΐεδ, ςιιαε (ίίδρυΐαΐίοηεδ 
ηοη δίηε αειιίεο ώη-ιΧογίαι (Καη. 775) εΐ 
τ€ρίτατοί (Καη. 94^) £ΐρρεΙΙαη(αΓ, δίετιΐ 
ίρδε τοιι/τ^ι Ι»ηματίων δικορικωρ (Ραε. 534)> 
ε( τεΓεΓίαε δαηΐ Χίτγισμώρ καΐ στροφών (Καη. 
775)» ίΐ^ίΐε νοεαΙ)ΐι1α ρΓορΓΪε άε δαΙΐα(θΓίΙ)αδ 
υδΐίΓραΙα, πιείαρλοήεε δΐιπιεηάα δπηΐ άε 
αΓ(ί6είί5 δορίιίβΐίείδ, ςαίΙ)υδ ρεΓδοηαε £ηή- 
ρίάεαε α(ηη(αΓ ; ηηάε εχρίίεαηάυπι νίάοΙπΓ 
ςυοάΕητίρίάεδ ίρδεάίεαΙΠΓ νεΓδίρεΙΙίδ, 
στρ€ψίμαΚΧο% τ^ρ τέχρηρ Γγ. 393• δοΐεηΐ 
ροΓίΌ είιΐδ ρεΓδοηαε δίπτυΐ αίςιιε ίη δεεηαπι 
ρΓοάεαηΙ Ύ€Ρ€αΧο'γ€Ϊρ ί. ε. οπ^ίπεπι δυαπι 
εχροηεΓε (Καη. 94^» ^οι*^• ίηίΐ. /<7λ/>, Λίτ- 
«///> /^ί^.^ Βα€€Ηατητη, Ηεοίΰαε €ί ΡΗοίηί5• 
5ατηηι) ρΓορΙεΓ (^αοά πάεΙαΓ ίη ΑεΙι. 47 ^ 
Απδίορίιαηε, ςηί ηοη ηιίηιΐδ τεΛε εχρ1ο»( 
ήάίεηΐυπι ροείαε δΐυάίιιπι άεηναηάί ηοιηίΐΜΐ 
ρΓορΗα ; δίε, ηΐ ηοΐο εχεπιρίο ηΙαΓ, οαιη Ελ- 
ήρίάεδ ηοπιεη Απιρίιίοηίδ ίηάε άεήναδβεΐ, 
^ηοά ά/χ02 τ^ρ όδόρ ί. ε. ταρά τ^ρ όδόρ οάϊ- 
Ιπδ εδδεί, ΑΗδΙορΙιαηεδ τεΛίδδίπιε ίη 75ί/χ- 
ηιορΗοτιαζίΐ3ί5 βί (Γγ. ι χ) οΙϊδεΓναΙ, βί Ιιοε 
νεπιηι εδδεί, 

^λμφοδον €•χρην αύτψ τβθ€Ϊσθαι τοννομα. 

Ραοά ΑΗδΙορΙιαηεδ ροεδίη Εατίρΐάίδ (82θ} ΈνριπιΒη^ λυιηίίειη 6ΐ αΙ>ί6(^ιη ίηάίοανίΐ, ίιηρΓίπιίβ 
ίά (1ί(51υιη ά6 'γνώμαΐί ςιιίΙ)α5 ΓαΙ>ιι1α5 ίατοΪΓ6 
δοΐβΐ (ΝϋΙ). 924)» ^1ιι3.η1Π1 εοιηρΙιΐΓβδ αΐ ίη- 
5η1<>α6 ηάβηΙΠΓ β. εοιηίεο, ν. <:. ί11& 6Χ 
ΡοΙγίάο (Γγ. 639 ΝααΛ) 

τί$ δ* οΤδ€ΐ' βί τδ ζτ^^ν μέν €στι κατΘαΜΛν, 
τ}> κατ0αν€ΐν 6ί ζην, νπνοΰν ϋ κατΰαν9Ϊν{ 

ςηαβ αηα εαιη ηοΐίδδίιηα ίΐΐα βχ ΗίρροΙγίο 
ν. 6ΐ2 

6( αΐϋδ, Ιαι^ατη ίοεαηάί ιηαΙεΗβιη Οοιηίεο 
ρπΐ6ΐ3α6ηιη( Καη. 147 ' 6^ αΙΐΙ>ί, 6( ίη εαιίδδα 
ίαεηιηΐ οπγ ΐΓΟβίοιιιη ^ευβόλογον αρρεΙΙ&ΓβΙ 
(Καη. 15^1)• Ι(ΐ6ΐη ιηΐηίιηβ ηεςίβχίΐ 6αιη 
6χα^ί(αΓ6 ρΓορΐ6Γ 1οεο5, ςυίΐΐβδ Ιβ^ηΙιΐΓ 
ίη 61115 ΒεΙΙβτορΗοηίί Γγ. 288, ίη ΜβΙαηίρρα 
Γγ. 483 6ί αΐίΐϊΐ,ίηςυίΐϊΐΐδ ρ6Γ8οηα6 Ειιήρίάεαο 
άυΙ}ί(αη( αη δίηΐ άί, δ6ά 6οηιιη εαηδδα (πι- 
^εηιη (αιπ^ηαιη ηον&(θΓ6πι είΓοα άίνΐηα 
ρΓοροδυί(, ^υί ηοη ρΓ6εαΙαΓ άίδ ^τιίΐϊυδ ναΐ^^ο 
$οΐ6ΐ)αη( δ6(1 ρήναίίδ (}τιίΙ)ηδάαιη ηοναβ ηο- 
(&6 (Καη. 890 ίημοι, ^άρ ίΐσυ^, οΧσι» €ΰχομαι 
θ€θΐ$' αίθ^ρ 4μΛρ βόσκημα καΐ Ύλώττψ στρό' 
φΐΎζ καΧ ξύν€σι καΧ μυκτηρα όσφραντήριοι ; 
ΤΗοδίη. -272 ιιΜ ΙοςαίΙιΐΓ ίρδβ 6μνυμι. αΙΘ4ρ* 
οϊκησιν Διό;; ιηοχ ν. 374 ^Μ-^νμι Ίτώη-α,^ 
άρδην τούί θ€οόί, ςιιοά αιηΙ]!ί^6 άί<51ιιιη, ιιΐ 
ηιοη6( δοΗοΙΐαδΙα, ςαοδί νβΠβΙ τάνταί όμοΰ 
αϊρω), ςαί^αβ νίήδ ροΓδίιΟδίΙ ηοη βδδ6 άβοδ, 
Τ1ΐ6δπι. 45© 

Ιν ταΖσιν τραγψίίαις ποιων 
τον$ αμι8ρα« άναατ4π€ΐΜν ονκ #Ιμμ ββονν. 

Ιη Ηαε γ6 αιιίβιη ηοηηίΐιϋ εαΙηπιηίαΙυΓ ΑΗ- 
δίορλαηβδ, ιηίηίηιβ 6η1ιη η6^1)3,( Εατίρί' 
ά6δ άβοδ 6δδ6, δ€<1 άβοηιιη ςιιαίεδ α ΟΓαβοίδ 
νηίβο οοΙβΓβηΙιΐΓ οοηΙεπιρΙΟΓ αηίευηι νίάβ- 
Ιυτ α^ίηονίδδβ Ρβιιιη αύτοφυ9ΐ, ηΐ€ηΐ€πι 
&6(6Γη&ιη &(ςΰ6 αά6θ ίηβηίίαπι, ηαΐΐίιΐδ Γ6ί 
ίηάί^πι, ριίΓαπι 6ΐ α ηια(6Γία Ιοηςβ δβιηο- 
Ιαπι, €ΐιί πιαίεπαε ηαΙαΓα δΐια ςαίβδοεηΐί εΐ 
οοηΓιΐδαβ ιηβηδ ίδΙα άίνίηα ιηοίηπι αίςιιε ογ- 
ηαΐηιη ίηάίά€πΙ, ςΓβαΐΗχ οαείί βΐ ΙβΓπιβ : 
νίάβ ναΙΛβηαβΓ. ΌίαΜΒ. ρ. φ δςς. ^ιιο<^ 
βί ρβΓδοηαε 6ίαδ αΐί^ιιίά ίιηρίηιη ίιιηάαηΐ, 
, οοηνβηίΐ Ιιοο βοηιπι ίηςβηϋδ, ν. ο. ΒοΠβΓΟ- 
ρΐιοηΐί. ΜεΙίοΓβ Ιιιγο εχρίοάίΐ ίηδαηηπι Εη- 
Γΐρΐάίδ δ(αάίαπι ίιπροΓίαηβ ρΙιίΙοδορΙιαηΓίί 
ίη δοβηα εΐ Αηαχα^ΟΓβα ρΐαείΐα βχροηβηάί 
ν. ο. άβ ίΐ6ΐ1ΐ6Γ6 ΤΙιεδπι. ν. 1 3• ΙΙηάβ ηοιηεη εί ΙιαεδίΙ ό σοφοί. Αείι. 401 : οί'κοΰν δίκαΐώί 
{ίιτέτι φόν σ€) δστα ούκ Εύριτίδηρ έταινέΐί 
σοφώτατον ΝαΙ). 1378 (ΡΙιίάίρρίάβδ αά ρα- 
(γ6πι) ; οΐόρ 7* τούστίρ αΐ σοφαΐ (ννουσίαι 
Τΐιβδίη. -21 (Ειιπρίάεπι αΙΙοςυίΙιΐΓ Μηβδίΐο- 
ελαδ) ; οίδ* {οΐ τανοΰρτ) οι έν "Κίδι^) άκροώβΐ€Ρθΐ 
των άντιΚοΓ^ιών Μμωαν σοφώτατον Καη. 
77^; ούκ ίστ* άν^ιρ Εύριτίδου σοφώτ€ροί 
Ίτοίτ/η-ψ, ούδίν Ύάρ ώδΐ θρέμμα άναίδέ$ έστίΜ ώί 
'γυν<ακ€ί ί,γδ. 308 ; εΰ-γ* ώ Τίαλάμηδα, ω σο- 
φωτάτη φύσΐί Καη. 145 < (^^ί Ρα1αηΐ6ά€5 
νοοαΙαΓ οΐ) δίη^ΙαΓ6 (^ιιοάάαηι ααιπιεη); 
[οί. Α68ελ. αίή/. ΤιτηατζΗΐΐνη ρ. ιι § 141 
ΒΜ€κ, 6 ούδ€ν6$ ήττον σοφδί Εύριττίδψ των 
τοίητών; ΑΐΗβηαβ. ΙίΙ). νΐ ρ. 270 € 6 σοφοί 
ΈύρίΤίδη$, XV ρ. 665 Α, κατά. τδν τάνσο- 
φαν Εύριτίδην; \ύηο 6( ίΐΐαά ΡΙυΙαΓεΙιί 
άβ Οίοτ. ΑίΗβηη. ρ. 94^ ^ Είριχίίου 
σοφία καΧ ^ Σοφοκ\έον$ λοτγώτψ, καΐ τό 
ΑΙσχΰΚου στόμα, Οίειη. Αΐ6χ. 3ίτοηιαύ, 
ν ρ. 688, § 71 * ^τί τ^ί σκψτΐί φιλό- 
σοφοί "ΆύριτΙδηί ', 6ΐ Τβίεείίάίδ Γγ. ίηε. Ιΐΐ 
(Μείη. II ρ. 37^) δΐιρΓα 1. ρ. 819 1) 

Ιαιη ίη ρβΓδοηίδ Εηιίρίάίδ άαο ροίίδδί- 
ηηιπι ΓβρΓ6ΐιβηά6ΐ)αΙ ΑΗδΙορΗοηβδ ; ρήιηιιιη, 
^ιιοά ηοη δαίίδ εαήοδίΐδ 6δδ6ΐ ίη οΐί^οηάίδ 
ρβΓδοηίδ, δ6ά οπιη6δ άοπιβδίίοοδ 1ΐ6Γθαιη ίη 
«εβηαιη ρΓοάηεβΓβί, υη(ί6 δαβρε ροΓδοηΐδ 
ηοη ςοηνβηίεηΐβδ δβΓπιοηβδ ΙπΙ)υ6ΓίΙ (Ει^/μ- 
τίδηί κωμφδ€Ϊταί ώ$ άκαιρορρήμων, διά τ6 
το\\άκί$ τ€ριτ€θ€{κέναί Χ&^ονί δοτγμάτων, 
(ύΐ^ Λχό *Αναξα'γ6ρου 1} τινο$ ίμαθ€ των σοφών, 
βαρβάροΐί ΎυναίζΙν ^ οΐκέταα Οήςβηεδ 
^0ηί^, ΟβΙεηηι VI ΐ ρ. ηιο λ/. ΌεΙανηί: ώ 
τρισμακάρί^ ΕύριτΙδη, 5Θ' 6 βονλόι ούτωσΐ 
σοφωί ύτοκρίνεται ((αηι δείΐο Γβδροη- 
άεΐ) ΑοΗ. 4^1 ; #λ€7€ν ^ ^ννή τ4 μοι χώ 
δοΰλο.ί ουδέν ^ττω' χώ δ€στ&Γηί χή ταρ- 
θένοί χή 'γραυί Αν Καη. 949)> ^^ίηάβ ςτιοά 
ίη Γαΐίοηβ ςτιαπι δ6(ΐιΐ6Γ6ΐιΐΓ ίη ηιονεηάα 
ααάίΐοηιιη πιίδβΓαΙίοηο άεεοΗ ΓαΙίοηοπι ηοη 
1ιαΙ)6Γ6ΐ. ^υο εηίιη νεΙιβιηβηΗαδ εοηιπιο- 
νβΓβΙ εοηιιη αηίπιοδ, Γβββδ εΐ 1ΐ6Γθ€δ ραηηίδ 
ίηάιιΐοδ 6ΐ οίαηάοδ ίη δοεηαηι ρΐΌ<1αεεΙ>α(. 
ΝοΙ)ί1ίδδίιηιΐδ (16 λαε γ6 Ιοαίδ €χ(αΙ ίη 
Α^Αα^η^η^^ί>Η^ ν. 410 δ^Ι^Ι•» ιιΙ>ί ΓβοεηδβηΙαΓ 
οηιη6δ ςαοδ Ειιπρίάβδ ηιβηάίεο 1ιαΙ>ί(η γ6- 
ρΓαβδβηΙανίΐ : ΒβΠβΓορΙιοη δοίΐίοεί, ΤΗγβδΙβδ, 
Ιηο, Οεηβιΐδ, ΡΙιίΙοΛεΙεδ, Ρΐιοβηίχ 6ΐ Τβίβ- 
ρΐιαδ: τί τά ^άκι έκ τραγφδίαί ίχαί έσθητ* (82ΐ) ΈνρΐΊτβη^ έΧανήρ; ούκ Μί ττωχού$ τοιεΓι, άλλ* 
ώτΓΐβοΚω σ' ΈύριτΙδη^ δόί μοι ^άκιόρ τί 
τουταΧοΛοΰ δράματοί Αείι. 4^2 — 4^5 (^• ^• 
ςτιίά ραηηοδ ίηάαίδΗ 6χ (Γ&^οεάία, 
νβδίίΐυιη ιηίδ6ΓαΙ)ίΐ6ΐη? ηοη ΙειηβΓβ 
ιηβηάίεοδ ίίηςίδ, δβάβΐ βηίιη £ιιΗρίά6δ 
γβδίίΐυδ ραηηίδ Ιΐ6Γοαιη (πι^εοηιιη); Ίτρό- 
Τ€ρορ έΐΓτώχ€υ€$ Ί!ή\€φοί βίναι Μι/σόί 
φάσκίον ΝτιΙ). ^2ΐ\ ω ττωχότοΐί καΧ 
βακιοσυρραττάδη Καη. 84^ (ιιΙ)ί Αβδείι^- 
Ιιΐδ £τΐΓίρίά6ΐη εοιηρείΐαΐ) ; ιΜά. γ. 10^3 
τού$ βασιΚ€ύοντα$ ^άκι* άμιτισχών^ Χν* (Κ€ΐ- 
νοί τόι$ άνθρώχοΐί φαΐνοιντ εΖΐ'αι ; ΐΓΟ^οβ- 
ά\ζχΐί Ιηο Ι3,η£^1 ίη Υβδρ. 1412, υΙ)ί 6ΐ)ήαδ 
ΡΗίΙοοΙεο €1ΐ3,6Γ6ρΙιοηΙί, ςτΐ6ΐη ίΐηίεδίαΐα 
βπιΐ ΐϊΐιιΗβΓ ραηαΗα, αίΐ '^υναικί κ\ητ.€ύ€ίρ 
(οίκαί βαφίνχι^ *1ν6ί κρ^μαμέν^ ιτρόί τ.οδνν 
Έύριτίδου. €1αα<3ί ααίειη ΓγεΛο οπιγ© ίη- 
ε6θ6ΐ}αη( ΒεΙΙβΓορΙιοη (ΑοΗ. 426) 6ΐ Τείε- 
ρΗιΐδ 6ί ΡΗϋοΛβΙβδ ; ΈύριτΙδη, άναβάδην 
νοΐ€Ϊ$ έξδρ καταβάδψ; ούκ 4τδί χωΧούί 
τοί€Ϊί ΑοΙι. 4ΙΟ ; τήρα Μ σ^αλβίϊ καταρρυβ$ 
4ρτ€ΰθ€ν^ €Ϊτα χωΧδί ών Έύριττίδχι λόγοί' 
ταράσχ-βί καΐ τραΎψδία 7^»Τ7 Ρ^^^• ^Μ^; 
άΊΓθδ€ίξω.τ6ν χωΧοττοιόν οΐοί ων θρασύΛ'.€- 
ται Καη. 846. Νοη ιηίηυδ ιηαΐ6 ξ^ανίϊΑΐί 
(Γ&Ι^οβάίαβ εοηδαΐ6ΐ)α(, ^υοά δευΓΓϋίΙ)ΐΐδ 
ίηνβηΐίδ ίίΐνοΓειη νιιΐ£;ί εαρΙαΓβ .οοηαΓβΙνίΓ; 
ΰχ ςυο ^6η6Γ6 6δΙ ςηοά Β£ΐΐ€ΡΘρ1ιοη(6ΐη 
Ρ6£[αδθ ίηδίά6η(6ΐη ίη δοεηαιηφΓοάιιχίΙ (Ραο. 
70), ροΓΓΟ ηυοά Εοΐιο ίεοίΐ ΑηάΓοπίθά&β 
(|ΐΐ6Γ6ΐ1ίδ ΓβδροηάεηΙβιη, οΐ Οεαοειη Ραΐα- 
ιηβάίδ ιηοΓΐ6ΐη ραίιητιΐίδ Γ^ιηί ίηδ£ήΙ>6η(6ΐη 
ίη ΡαΙαηαάβ ςηοηιπι ίΐΐιιά ίη Τ1ΐ€£πι. ιοο8, 
Ιιοε ίΙ>ίά. 8ο8 Ιορίάίδδίπιβ εαδΙί^αΙηΓ. Ιη 
ηηΐΐα αα(6πι γ6 πια§ίδ άβεοηιπι νίοΐανίΐ, 
ςηαηι ίη ραι1ίΙ)ΐΐδ ^υοδ ίβηιίηίδ (Ι3ΐ)α1, ^X2^' 
^θ€άίί5^ιΐ6 ίπιραάίεί αΓ£^ηΐ6η(ί ('^ά,μΛν% άνο- 
σΙου$ έσφέρων έί τ^ν τέχνψ Καη. 850) ; 
ίεοίΐ οηίπι ηηίήοβπι ΡΙιαβάΓαε Ιεηαβ οίϋείο 
ίηη£^6η(6ηι ίη ΗίρροΙγΙο^ Αιΐββη ίη ΐ6ΠΐρΙο 
ραΗβηΙεηι 6( Οαηαεεη Γβπι 1ι&1)6ηΐ6πι ειιπι 
ίταΐΓβ ΜαοαΓβο ίη ΑεοΙο (Καη. Τ079 — ιο8ι 

καΐ ηκτονσα^ €1^ τοΐ« ΐβροΪ9, 
και μιγνυμίνας τοΐσιν οΒίλφοΐς; 

ΝηΙ). ΐ37^)> ίίΐη^εΐϊΐ 8(1ΐ6η6ΐ}θ62ΐηι εΐ ΡΙιαε- 
άτΛτη αάηΐΐβπΐδ (Καη. 1043 ^^^•)• ^νι36 
Γ68 αηδαπι άβάίΐ Αήδίορίιαηί αά ίητίάβηίΐυηι 
οιιιη Ιαπκ^ηαπι μΜοτ^ύνην, ^αί εοηδίιΐΐο &γ- ^ηιβηία ςιιαβΓβΓβΙ αΐ»! ραΓίβδ άαή ροδδβηΐ 
ηια1α6 πηιΙίβΗ, δβά ηυητςααηι πιηΙίβΓβπι 
^ηαΐίδ Ρεηείορε βδδβΐ ίη δοεηαηι ρΓοάιιχίδ- 
δβΐ ςαία πιο(ΐ6δΐ3, βδδβΐ; ΤΗβδπιορΙι. ν. 
33^ ιιΜ ρΓ3,6θο πια1ί6ΐ)ήδ άονονεΐ «ί τυ 
^ιηκηρυκ€ύ€ται Έύριτίδτιι Μήδοα τ* έτΙ 
βΧάβχι τινί τζ των Ύυναικών; Τΐι. 375 ^^ΐ 
6αά€ηι τ^όίΛί ά^οτ^ίητη δβηαΐυδ (τροβού- 
Χευμα) ίηΐ36η(ίδ χρηματίζ^ιν τρωτά Τ€ρΙ Έύ' 
ρΐΊτΙδου^ δ Τί χρή ταθ€Ϊν έκίΐνον' άδίΚ€Ϊν 
7ά/) δοκ€^ ή/Μ.Τΐ' άτάσαιε; Τ1ι. 385 δ^Φ βΛ• 
ρέωί φέρω ΊτροΊτηΧακίζΌμένας όρωσ ύμαί ύνδ 
ΈύρίΊτίδου' τί Ύάρ ουτο$ ήμα$ ούκ έπισμ-ζ 
των κακών ; του δ* ούχΙ διαβέβΧηι^ δτουτ^ρ 
(μβραχυ ύσΐν θ€αταΙ καΐ τραΎψδοΙ καΐ χοροί ; 
ΤΗ. 4^6 {τού$ άνδράί) φκ&τριψ Έύριτίδηί 
έδίδαξ€ θριτήδβστ ίχειν σφρα-γίδια έξαφαμέ- 
νοί'ί, (ϋΙ)ί ηηβι-ίΙαΓ ηιηΙίβΓ δίΙ>ί ηυΐίαπι 
ίίπιρίίηδ Γ6ΐί($1απι βδδβ κιΐίοηβπι ΙαΙεηΙεΓ «Ι 
ίηιρηηε ίη ρεηηπι δ6 ρεηείΓαηάί, ροδί^ηαπι 
νίΓΟδ ίΐοοαίΐ Ευπρΐάεδ, Ιαπκιααπι νβπια &1ί• 
ςηίδ τβςεηάίΐβ άοπιοδ αΓίίίβχ, οβΓαπι οΐϊδί- 
ξ;η&Γ6 ηοη, ηΐ &η(6£ΐ, αηυΐο δ6ά Ιί^^ηο α 
ΐ6Γ6<1ίηίΙ>ιΐδ ρβΓίιίδο ίάηυβ αρρβηδίιπι ςβδίίΐΓβ. 
Ναπι •Βί§η2€ΰ1ιιηι ίΐΐυά πιηΙίβΓ ίπιίΙαΓί ηοη 
ροΙβΓαί ίοι-απιίηυπι οίαδ ίοπηαβςυβ ί^αΓα, 
ηίδί ηηαβ ίοΓίβ βοάβπι Ιί^ηί ίπΐδίΓΟ ροΐίΐα 
ΟδδβΙ); ΤΗ. 545 δ^ίΐ• ^*'^Ρ^ί θί ή/*αί τολλά 
κακά δέδρακ€ν, 4τΙτηδ€$ €ύρΙσκων λόγοι/ί 
ϋτου Ύνν^ ΤΓονηρά έ^4ν€το, Μελοι^ίτηται τοιών 
Φαίδρα$ τ€' ΪΙψ€Χ6τψ δέ ούτώτοτ έτοΙησ\ 
δτι Ύΐη^ σώφρων ίδο^€ν (ΐναι; ΤΗ. 466 τό 
μέν^ ώ -^υνοΛΚίί, όξυθυμίΐσθαι σφόδρα Έύρί- 
νίδ^ τοιαΰτ* άκοιιούσαί κακά, ού θαυμάσών 
έσθ* ούδ* έτιζίίν τ^ν χοΧήν; ΤΗβδπι. 518 
ιτςΓτ' Έάύριτίδιι θυμούμιθα ούδ^ν ταθοΰσαι 
μ€ίζον ή δ€δράκαμ€ν (ιιΗί ΜηβδίΙοεΗιΐδ 
Γ6πιίηα6 νβδίίΐη οεΐαΐο^υε ηοπιίηβ βηίΐ ογε- 
Ιίοή6πι νβΓδίι ΕυΓίρίάβο). Ιη ηιιίΗυδ ηοη 
πίΗίΙ οίΐΐυπιηίαηιπι βδδβ οδ(6ηάί( Ο. Ο. Μυΰΐ- 
ΙβΓ Ιίίίί. ^^α£^. ΐΛίί, ΐ ρ. 475 ^^•^• Αη^Ι, 

Όβ ηΐ6ΐίάδ εαπηίηίΗιΐδ Ευπρίάίδ ςαίά 
ίυάίεανβήΐ ΑήδΙορΗαηβδ Ιερίάβ δί^ίίΐεΕνίΙ 
ίη Καη. 1309 δ(^ς., υΗί ΑοδεΗγΙιΐδ μίΧοί 6( 
πιοηοάίαηι αά ίηιίΐαϋοηεπι Ευπρίάίδ ςαηίΐ. 
Αγ^ιϊ 6υηι ρβδδυπι άβάίδδε ηιυδίεαηι (Καη. 
ΐ493)> (^πηίηα^υβ ςιιαβ ίεάΐ αά ίηιίΐαΐίο• 
ηβηι σκόλιων ΜΑΐ}τον, Καρικώΐ' ανλ-ημάτων, 
θργ,νων, χορίίων (822) Έ^ύρίττίΒη^ (Καη, 1302), ίηοϊίδΐια ίαάίοαΐ Ιγτο,β ΙιοηοΓε, 
8€<1 οαηί ίιιΙ)6ΐ δΐιΐ) ΟΓορίΙα ΙβδΙ&ηιιη, ίΐΗβοΙίδ- 
δίιηί ΐηδίηιπιεηΐί ιηιΐδίοί. Νυπιοή εηίπι ηοη 
δαίίδ οοηνοηίεΐίαηΐ; ιηαίεδίαΐί βΐ οϋςηίίαΐί Ικι• 
^οεάίαβ, δβά βιαηΐ βίΓοιηίηαΙί, δθ1ιι(ί, ιηοΠεδ 
€ΐ έκ\€\υμένοί ; βοπιιη^ιιε ναΗεΙ&δ ΙαηΙα 
βΓαΙ, ηΐ ρΓορΙεΓβα ΕαΓΪρίάβιη οοηρίΐΓβΙ 
οαιη ΟγΓβηβ Γαιηοδίδδίιικι ιηβΓβίΓίοβ. Νεςαβ 
δοΐυιη εαιη δΐΙ)ί Ηαεηίίαιη ρεπηίίΐΛαΙ, ιιΐ 
εαηάειη δγΐΐαΐ^αιη αΐίί^αοΐίεηδ ΓβρεΙβΓεί 
(Καη. 1314» 1 34^ ίί««"λίσσοι;σα) δοά δαερε 
β,Ιίαιη νοοβδ ίηΙβ^Γ^δ ίΐεπιΙ)αΙ (Καη. 13.^8 
φόρία φόνια δ€ρκ6μ€νον, 135^ ^ δ' ά.νέτΓτατ' 
άνέπτατ έί αΙθέρα, ι^ζ^^Ζάκρυα δάκρύ' άτ* ό/λ- 
μάτων ίβαλον έβαλαν). Ηαεο δΐιηΐ ίεΓβ νίΐία 
ςιΐΛβ αίΓρίΙ ίηΕιίΓίρίάίδ ς&πηίηίΙ)ηδ, βΐ ίιηί- 
Ιαηάο εχρΓθδδίί ίη ϋδ ςηαβ ΑβδοΗγΙιΐδ οαηεη- 
Ιειη ίεοίΐ 3.ά είιΐδ ίιηίΐαΐίοηειη. ΟοηδαΓοΓηανίΙ 
αυ(ειη ΐΠα οαπηίηα εχ ίηΐδίαΐίδ Ειιπρίάεΐδ 
υηάεοιιιηςιιε οοΠεΛίδ, (ΐιιίΙ)ΐΐδ ραηοα άε δΐιο 
^άιηίδοαίί: ; αάιηοάαιη ΓιιθίοΓΟ, ρΓαεδετίίιη 
ιηοηοάίαιη ίη ο^ιια ιηαΙίεΓ ηαεήΙυΓ ί^ηοά 
άρδίαδ Ληαΐΐα ίαΓαΙα δίΐ: ςαΐΐυιη; αΓβΐιιηεη- 
Ιυιη εαηε νϋε, δθ(1 ςιιοά οοηδίιΐΐο είεβ^ΐ 
ηιιο ρβΓδίήη^εΓεΙ Εαήρίάειη, ^υοά ίη οαΓ- 
πιίηίΐ)ΐΐδ 4^ο(ΐηε ηιείίοίδ Μείροηιεηεη αά 
τεδ ηιίηυίαδ εί οΙοπιεδίίοΕδ (ΙεΙπιάβΓεΙ. 

ΡοδίΓεπιο β7"&νίδδίπιυπι εί οππιεη οΙ)ίεϋίΙ, 
(^υοοΐ πιοΓεδ Αΐΐιεηίεηδίιιπι οοΓπιρεπΙ:, ηεςυε 
ίτα^ζ^^α^η δοΐηπι αιίεπι ρεδδυΗΐάεάεηΙ. 81 
εηίηι οοηιίοιιπι αυάίαδ, Ευήρίάεδ οίνεδ δΐιοδ 

Καλιάν €νιτη6€ΰσαι και στωμυλίαν ίδίΒαξ^ν 
ή *ξ€Κ€νωσίν τάς τ« παλαίστρας και τάς νυγάς ίνί- 

τριψ^ν 
•ηΖν μίφακίων στωμνλλομένων, καΐ τους ναράλ,ονς 

άν4ΊΤ€ΙΟ0ν ανταγορτύίΐν ινΖς αρχΐηκην^ (Καη. 1069 5€[(ΐ.) ηηάε αη<51θΓ εχΗΐίΙ υί πΛδ 

νιιογραμματίων άνίμΐσηόθη 
και βωμΛλόχων ^ι^μΛτηθηκων 
ίξαπατώίτων τοί' δήμον άίί, 

(^υαΐεδ ΓοΓε Οΐίίορίιοη εί ΤΗεΓαπιεηοδ εΓαηΙ, 
€[ΐι1 Καη. 9^7 ρΓοθϋδδε (ΙίοηηΙαΓ εχ Εαιί- 
ρίάίδ άίδοΐρΐίηα ; νεΓΪίο οίνεδ 

ίκ χρηστών καΧ -γενναίων μοχθηρότατους άπΐΒίΐξΈν» 

(Καη. ΙΟΙ Ι, 1015), ηε(ΐυε αάεο ρΐαςεΐ^αί 
1)οηίδ δεά 

τοΓ« λωποδνταις και τοΓσι ^αλλανηοτόμ.οι; 
καΧ τοισι πατραλοίαισι και τοιχωρν\οι«, 

εί ίη ςεηεΓε τφ ζήμ^ των ττανούρ^ωρ, (\\ύ ^Μτησοφώτατορ εχίδΙίηιαΙ)αηΙ (Καη. 77^ δ^Φ)» 
ουπι τενεΓα ττανοΰργο^ εδδεί (Καη. 8ο, 1520). 
Εοάεηι τείεΓ ν. κομψ€υριΐΓίκώ$ ριο κομψ€υ' 
ριτΓίδικωί άί<51ηηι Ες. ν. ι8 εΐ ςαοά Μηεδί- 
ΙοοΗιΐδ β^εηεΓΟ οΙ)ίοί1; τό νρα'γμα κομψόρ καΐ 
σφόδρα έκ του σου τρόπου Τΐιεδπι. 93 ^^ (Ι^ιοά 
ίρδε αίΐ ΤΗεδΠΐ. 927 ^ μ^ ττροΧίτωσ* αΐ 
μυρίαι μ€ μηχαναί, ^ι1αε ΟΓΐηιΙηαΙίοηεδ εο 
ΓεΓε ΓεάεαηΙ; υΐ ΕιΐΓίρίάεπι αοοιίδεί, ςαοά 
ηοναπι άίδείρΐίηαηι ΛΛεηοδ ίηίΓοάηχεΓίί: 
ίΐαςυε ηιοιεδ οίνίιιπι οοΓηιρεήΙ. δεά Γΐάί- 
ουίαηι εδί δΙαΙυεΓε ΐΓοςοεάίοδ Ειιπρίάίδ 
(αη(αηι νίηι εχεΓοαίδδε ιιΐ οίνίΐαΐίδ πιοΓεδ 
εοΓΠΐηιρεΓεηΙ ; ςιιαε (^ααπινίδ εχΐηίε ρΐαοε- 
ΓεηΙ ϊίδ (^αί εχ εαάεπι ςιια Ευήρίάεδ άίδοί- 
ρΐίηα ρΓοίεΛί εδδεί εΐ δορΗίδΙαηιπι ίηδίίΐιι- 
Ιίοηε υδί ρΐιίίοδορίιίαε οείεπδςαε 1ίΙ)εΓα1ίθΓί- 
Ι^ιΐδ δΐιιάίίδ δεδε άεάίδδεηΐ, ηοη ίη εοάεηι 
ΙιοηοΓε εΓαηΙ αρυά Γείίςα&πι ηιαίΐϋυάίηεηι. 

Ιη Α€^αηί€η5ώη£ ΕαΓίρίάεηι αάίΐ ϋί- 
οαεορόΐίδ ε1 αΐ3 εο ιηεηάίεΐ πιίδεΓΓίπιί ίηδίηι- 
ηιεηία αοοίρίΐ:, 394 — 484 (ΐι^ ψ^^ ^•ησ€ΐ ίοίβ. 
ΕαΓίρίάίδ δΙιιάίαιηπιίδεηοοΓάίΕπι οοπιπιονεη- 
άί ηοη αηίπιί άο1οηΙ)αδ δεά εχίεπιο 1ιαΙ>ίΙιι 
£οε(3&ε ηήδεΗαε ίηάίοε δαίβε ρεΓδΙπη^Ιητ). 

Ιη ΤΗβίΐπορΙιοτιαζηήί ουπι πωΐΐΐδ &ηι• 
1)Λ§ίΙ)ΐΐδ άίαΙεΛίοίδ δοοεηιπι δυυηι Μηεδίΐο- 
εΐιηηι άιιείί αά άοηιυηι Αβ[αΐΗοηίδ, ι — 38• 
Ιδ άαπι ρΓοάεαί; δΟοεΓο ηαΓΓαΙ ςαίά νείίΐ, 
71—95 } Αβ^αΐΐιοηεπι ρΓεϋίΙ)αδ αάίΐ; δεά Ιιίο 
οιιπι ίϊτίδίοηε τεπι τερυάίαΐ, 177 — 2θ8. 
^ιιαΓε Μηεδίΐοοίιυηι, ηαί δε εί ΐΓαάίΙ, Α^^α- 
ίΐιοηίδ ηοναοαία εί; ίηάηηιεηίίδ πια1ίεΙ)ΓίΙ)αδ 
εχοΓηαί ιιί ηιηΙίεΓεηι, εΙ 2Μ\Χ. δίςηο οοηοίο- 
ηίδ ίη ΤΙιεδηιορΙιοήο αρραΓεηΙε, 213 — 2 79• 
Μηεδίΐοοίιο άερΓεΙιεηδο εί αί Ηείεηα ίη 
.Γ&1)υ1α οο^Ώοπιίηε αά Νίΐί βιιεηία ς[υεΓεηΙε, 
αάνεηίΐ Εαπρίάεδ Μεηείαυπι α^^εηδ, ηί εαπι 
επρίαΐ ; δεά αοοεάεηΐε ρΓγίαηε Γα^εΓε οοβ^ί- 
ίαΓ, ηονοδ ηιαοΗίηοδ ρΓοπιίίίεηδ, 871—9^7• 
Αδδεή αδΙήΛυδ Μηεδϋοοίιιΐδ \ιΙ)ί ΑηάΓο- 
πιεάαηι ίπιίΙαΙαΓ, ίΐεηιπι, αάνεηίΐ Ειιηρίάεδ 
ΡεΓδεί ραιίεδ αςεηδ, δβά δοχίΐια τηοΐίδ οιΐδίοδ 
Μηεδϋοοίιί ροείίοίδ ΓΓαηάίΙ)ΐΐδ άεοίρί ηοη 
ροΐϋδΐ:, ι οι 5 — 1 1 33• ^ηα^ε ΤΙιεδπιορΙιοηα- 
ζιΐδίδ ραοεηι οίΤεΓί, δε ηαηκιυ&ιη ίρδαδ οοη- 
νίοίο Ιαεδαπιπι ρΓΟΠιίΙΙεηδ; οΙ>1α(απι αοοί- 
ρίιιηί ηιαϋεΓεδ; αΐ) δογίΐια ίρδε αιιΓεΓαΙ: 
δοοεΓαπι, 1 1 6ο — 1171• ^α&Γε ειιηι αοοεοΐίΐ 
ηΐ αηηδ Ιεηα εαπι πιεΓείηοιιΙα εΐ ΙίΙ)ίοίηε ; (8:^3) 66 ΈίύριπίΒη^ ιηβτοίηοηΐ&β άαπι ορβΓ&ιη άαΧ δεχίΐια, ίηνο 
οα,Ιο ΜβΓοηήο Μηβδίΐοείιτιιη δοΐνίΐ £ιιιί• 
ρίάβδ, βΐ αυίαι^αηΐ, 1172 — 1209- 

Ιη ^α;ι/χ £τΐΓίρίά65, ουιη ρπιηπιη αά 
ίηίετοδ άοδοβηάίΐ, ^]'α55&(οηΙ)η5, οπιιηβηί• 
56(ή$, ραΐΗάάίδ, αιΊβιη δυαιη ν6ΐΐ6ΐηεη(6Γ 
ριοίτανίί ; ςτιακ 6ΐα(η8 ορβιηί ροοίαβ βοΠπιη 
&1) ΑβδοΗγΙο οοοηραίιιιη αίΓ6(51&1)£ΐ(, 77 ' — 
778. Ηίης Γ65 αά ίαάίείηιη άενβηίΐ, ΐη 
ς[ΐιο Βαεείιυδ ίιιάεχ εοπδΙίίΰίΐΰΓ^ 8ο ι δςς. 
ΡΓΟΟοθίΙ £ιΐΓίρί(ΐ68 ροΙϊοΓοπι 5€ άίοβηδ 
Αβδοΐιγίο βΐ 6χαιη6η ήοξ^ίζί^ 830 — 864. 
ναηαιη Αβδοΐιγίί ί^κίΐαηΐίίΐιη άειηοηδίΓαί, βΐ 
ηπίά ίρδβ ρΓοίεοεήΙ ίη (πι^οβάία, 939 — 979• 
ΑΙ ΑβδοΗχΙυδ ρΓθΙ>αί ίΐΐυιη τε^βδ ιηβηάίεοδ, 
δεείβπι ιηιιΐίεπιιη, αΓ§ιιΙίΕδ ίη δοεπα €χ1ιΐ- 
1)6ηάο ρ6δδΐιπιάθ(1ίδδ€ ιβιηρυΜίεαπ) 1043 — 
1098. Ηίηο ΕτίΓίρίάϋδ ρΓοΙο^οδ Αβδοΐι^ΐί 
βχαπήηαϊηηΐδ ΟΓΟδΙβαβ ίηίΐίυιη ρ6Γ δίη^ΐα 
νίίιιρβπιί, Γ 1 19 — 1 1 74• Ιηάβ δ«οδ ιηαΐΐοδ 
Γ6(ή(α(, ςτιοδ οιηηοδ ραή $αΙ>ί6(51α (:ΐ1αιι$ιι1& 
Γίάίαιία ίρδίδ ίηίΗίδ ΑβδοΗγΙαδ ρβΓάίΙ 1177 
— 1247• Αά εαηϋεα εοηνβΓίί ίυδδΐΐδ Ευτί- 
ρ 1(1 6 8 Αβδελγίί μέΚωρ ίηΐδίπι άί8ί€<51α ίη 
υητιπι ίυηςβηδ πδυί βχροηίϋ, 1248 — 1297• 
Εητίρΐάβαδ ηιοηοάίοδ Αεδείι^ΐυδ ίπιίίαΐίο• 
ηο 6χρΗπιί1, πιοάοδ ίαείοηΐβ νβίαΐα Ι68ΐη1ί5 
αΐ6ρί(£ΐη(ίΙ)η8, 1298 — 1363• Ροβίΐδ ίΐά Ι&η- 
οαα αάίΐηέΐΐδ, Εητίρΐάεί νοΓδηδ πιυΐΐο Ιβ• 
νίοΓβδ ίηνοηίηηΙιΐΓ Αβδοΐιγίθίδ. Βαεελο άβ 
οίνίΐαΐβ Γ^βηάα ςυαβΓβηΙί δορΗίδΙίεοδ ηιΐξ;98 
ΓβδροηάεΙ Εητίρΐάεδ, 141 1 — ΐ4Β^'»τ^^Φ^^' 
ίπδ 6ΐ οοηνίοί&ηδ δΐιίδ ίρδβ νβΓδίΙ)ΐΐδ γοΛεγ- 
^ίΐηη 1469 — 1478. Εητίρΐ^επι ίίβηιπι 
(ι-αάυθ6Γ6 ηοη νηΐΐ ΑήδίορΗαηεδ 1πΐ(1τι61τιπι 
ίη ΑεΗατηεηήδϋί «Ι Ρτοαξοηε^ ^μιν ούκ 
έστ αΰθί$ ένασ€\'γαα^6μ€νοί ΈύριττΙΖηί 
νβδρ. 6 1 

ΡβΓδΙπη^ηΙυΓ Επηρίάίδ Ιιαε ίαΙ)τι1&6 
• Α:ίο\οί', Νυΐ). ΐ37'» ί^^ι*• 850, ιο8ι ; 

Καη, 1475 (>^•χί>, Ρί^ο. ιΐ4ίΑ'• χνϋ), 

119 {/Τ' χνίϋ) ; Τΐιββπι. 177 ί^• χνίί), 

Αεοίοδίεοη £γ. νϋί {/κ νϋί) 
^Α,\έζαν^ροίΐ Κλπ. ιοο {/κ χχί) 
' "ΚΧκηστίί: Αοΐι. 898 δςς. ; Ε<ιιιίΙ. 1251 

(ν, ι8ο δς.); ΝιιΙ>. 1415 {ν. 691); 

Τ1ΐ6δπι. 194 (ν* 691); Αν. 1243 (^• 

675); νβδρ. 751 {ν. 866) 
ΆλίΓ/Α^ωΐ', όβ(άΨω0{βο> :Εςιιί1. 1302 

(Α ίχ) *Κ\κμ'ίινηχ Κ&η. 93 (Α• ^0 ? >^• 53^ 

(Λ ί) 
Ανδρομάχη: Υεδρ. 995 (ί^• 107^ δςφ), 

ίί. ίηο. εχχϋί {ν. 158) 
*Ανδρομέίία: Τ1ι. ιοιγ, 1015 (^• ν), 

ΙΟΐ8 (/γ. ίϋ), Ι022 (_/τ. ίν), ΙΙ09 €ΐ 

ιιι6δη€[. {/κ νϋ), Ι029 — 1041; Ι047 
— ιο5δ; ιο65 (/η ί), Ι070 (//-. ίί), 
1098, 1Ι05, ΙΙ07, 1 1 28; Ι^γδ. 963; 
Καη. 53» Ι05 {/κ χχχϋ ?), 348 {/τ. νί) 
Άρτί^όνη: Καη. ιι82, 1187 {/τ. ί), 

ΐ2θ6 (/η ϋ), 1 39 1 (β'- ») 
Άντιότη : ΤΗβδίη. β^/η ίχ; Αγ. Γ381 
^ΑρχέΧαα: Καη. ΐ2θ6 (/^. ί) 
'Β€\\€ροφ6ντη$ : ΑοΙι. 426 5€|φ; Υβδρ. 

757 {β"• χνί) ; Ες. 1249 (/^• χιχ) ; Ρ^ΰ- 
76 (/τ. χνϋ), 125 ? (ν.^ ΝαηεΙς. ίπίβΐη. 

ΙΓ. ρ. 448), 135, Η7, 54 (Λ- χνίίί), 72« 
{/γ. χχχ) 

*Εκάβη: Αοοίοδίοοη/τ. νϋ βΐ Οβι^^άβδ 
^/κ χί {ν. ι) ; ΝαΙ). 1165 {ν. 171), Κω. 
Ι33Ι {ν. 68?) 

•Ελ^ΐΊ;:Αν. 2136* 744 ί^^• ϊΐΐ');ΤΗ€δΐη. 
855 ('^. ί), 858 {ν. 569)» 859 («'• «6), 
864 (ν. 5^, ^» 609), 866 (ζ^. 49)» 868 
(ν. 56), 871 {ν. 67), 874 {ν. 459)» 
88ι (ν. 465), 885 (ζ/. 4^6), 889 (ν. 62), 
899 («'• 54, 63), 9θ4 {'^* 7«)» 9<^ («'• 55»), 
9θ7(«'. 561—563), 9ΙΟ (ϊ'• 564), 9" 
(ν. 5^5, 5^6), 9'3 («'. 627, 634) 

*Ερ€χθ€ύ$: Ι*γδ. 131 1 &η ιϊ35? ΤΗβδπι. 
120 {β-, χίν), ΗοΓ. Γγ. χί {/τ, ίίί) 

Ήλ^ΐΓΤ/)α: Καη. 13*5 (^• 435) 

Ήρακλβιδαι : Υεδρ. ιι6ο(ζ/. ιοο6) 

θι^σβιίϊ; Υβδρ. 291, 3^^, 3ΐ3 (Α• ^0» 
Καη. 465, 470 «(^ς. {β. ίί) 

θυ^στι;»: ΑοΗ. 433 

Ίΐ'ώ: ΑοΙι. 435, νοδρ. 141 3 

^ΙττΊτόλυτοί: Ες. 345 (^• '5)» 8ο (ν. 
4θθ), 129© {ν. 374)» Καη. 931 (ν. 374), 
Σχδ, 25 (ν. 374) ; Καη. 1043 ; ΤΗεδπι. 
275 (^• 6ΐ2); Καη. ίο ι 6ί 147 1 {'^' 6ΐ2); 
Αηα§7Γ. £γ. νίί {ν, 219) 

*1φΐΎέΡ€ΐα^ ή έν λύλίδίΐ Καη. 1309 
δφ (?) 

Ίφι^γέραα Ίι έν Ύαύροα: Καη. 123^5 
ΑοΙι. 47 5φ, Ι*6πιηία6 Γγ. ίί (ν, 31) 

Κρ€σφ6ρτη$ : Οοοτξ. Γγ. νίίί {β. χν) 

Κρησσαι: Υεδρ. 763 (Α ί); ΑοΗ. 433 

Κρ^τ€ί : Καη. 1356 {β. ί) (824; Έ^νριπ^ς- •ΈίύρυκΚης ΚύκΧωψ: Καη. 844 (^• 4^4) 
ΑίκύμΐΊΟί : Αν. 1242; νίάβ Ναι1^1^. (τ, 

(γ. ρ. 402 
'Μ.€\αρΙτΐΓη ή σοφή: Γ,γδ. 1134 — 7> 

Τΐιβδίη. 27^ (β'• νϋ), Καη. τοο, 3" > 

Καη. 1244 {β"- *) 
ΜϋΧαρίττιτη ^ βεσμωτΐ}: Καη• 838 

{/^. χχίχ ν. 4) 
Μ6λ^α7/>ο;: Καη. 864, 1238 (/^. ί), 

13*^ (^• χνίϋ), 1402 
Μ?^8€ΐα : Αείι. 45θ ^^ £ςπί1. 809 {ν. 

169), Εφ 1 194 (ϊ'. Ι057); ΝαΙ). 1397 

{ν, 1317); Ρλο. ΙΟΙ2 (ν. 97•); Κ.αη. 

1382 {ν, ι); Τ1ΐ68πι. 1 1 3© {ν, 298); 

ΝηΙ) 41 (ί'. 1 ?); Ρΐιιί. ι «4 («'• 6^5 ?) 
01ρ€0$ι Αοΐι. 4ΐ8, 471 *Φ (^• χ"); 

Καη. 72 (^.ίϋ), 1238 (/γ. 520 Νααοίε,) 
Όρ4στη$: Καη. 3^4 (^• ^79) 
Παλαμι^δΐ^ι: Τ1ΐ65πι. 7^^ ^Φ» ^^^^ 

1443» '45'» 144^ — ^ (ιιΙ)ί Εϋήρίάίδ 

αοαπιεη τίάϋΓε νίάεΙυΓ ΝαιιΛίο £γ. Ιγ. 

ρ. 429); Αν. 842 (?) 
Πι^λίΐίί: ΝαΙ>. ιΐ54(/?'• ί); Ι^ί«^• 8^3 
Πλβισ^^ΐΊ/ίί Αν. 1230 {β-, ίν) 
Πολνειβοϊ'. Καη. Ι477 (β"» νη), Καη. 

Ιθ82 

Σθ€ρ4βοια: Καη. 1043» 1**7 (^• Ο» 
Υεδρ. 1 1 Γ (β-, η) ; Υεβρ. 1074 (7^• ί"); 
Τ1ΐ6δπι. 403 (β'» ν) ; Ραο. 1 24 δί^ς. 

Τι^λβψοί: ΑοΗ. 8 {/η χίϋ), 44^ — ι 
{/κ ί), 44^ (/^.χνί), 449 (?) 454» 497 
δςφ {/κ νίί), 540 (Α• νϋί), 543 0• 
ίχ), 555 (Α Χ")» 577. ΕςηίΙ. 813 εί 
ΡΙιιΙ. 6οι {/κ χίν), 1 240 (/γ. χχί); 
Νϋΐ). 891 {β•, χχϋ),9^^; Ρ^β- 5^8 (?) 
(/γ. χίχ); Σγδ. 7ο6, 707 (?) (Α ίν); 
ΤΗβδπι. 19^ ΐ99(?)> 5ΐ9(./^• χί);Καη. 
840, 855, 864, Η©© (?) 

Τΐ7/Α«νίδαι : Καη. 1338 (?) 

•Τ^ιΐΓϋλι; : ΝϋΙ). 603, Καη. ιιιΐ {β. ί), 
13 19 {β' "); Κ.»η• 64, Καη. 1328 (/γ. 
χ), Καη. Ι320 (/γ. ϋ), ι^ΐ2 {β, ϋί), 

ΐ3θδ(?) 
ΦιΧοκτήτηίΐ ΑοΚ 4«3> Κ.αη. 282 (^. 

ί ν. 4), ίΙ>ί<1. 1383 
Φοίνιξ: ΑοΙι. 421» ΤΙιβδπι. 413 (Α- ϋ (?)) 
Φοίνισσαι: ΡΙιοβηΐδδ. Γγ. ί {ν, 1361); 

Γγ. ϋ {ν, 126), Ιηδηίαε ίη ίν; Ε(ΐνιίί. 

ΙΟΙ4 {ν. 9"); Ι^^• 84 (ί'• 3^0)» "85 

(ζ/. ι8), Ρΐιιί;. 203 (ν. 597) ΦρΙξοί : Καη. 1225 {β. ί), ΐ477 (?) 
ΡΑΒυι^Ε ΙΝΟΕΚΤΑΕ : ΑΛ. 119 (ίοΓίοδδβ 
ΡίΙίαάηηι δϋεαηάυπι Είπίδίβίηπι), 47©» 
659 — 662; Ες. 214; ΝαΙ>. 3© (./^• 
€χχχίη; οοηί. ΗβΓΟ. Ραη 53©)» ί^ί^• 
'38 (β' οχχχίν); Εγδ. 7ΐ3 (Α* 
εχχχίχ) ; Τΐιβδηι. 870, 1 1 22, Καη. 84Ο 
{^β, οχχχνϋ), 1427, ΐ4θθί ίηο. Ιχχχϋ 
Ιη Ιιίδ ροπΌ Ιοείδ μιμυεΐται τ6ρ Βύριτϋου 
χαρακτήρα, ΑοΙι. 398» 44^, 455 ««ΙΦ» 
Εςαίί. Ι203, Αν. 37 ' ς λ^^βΐί βίτΐδ 
ίη ΑοΗ. 396, Καη. 97» 758, 985» 
ιο82, 1314, ι.^ί3» 1337» ΐ35ΐ» Ι396ι 
1468, 1477; ΤΙιβδπι. 9'3, 4«8, 419» 
460, 1 122, 1 191, Αν. ΐ79> ^1^^ 37# 

639 
ΕνριΐΓ£δη$ : ςηαάπι^βδίπιαηι οχεο^ΙαταΙ 

(τίτταρακοστ^ έπ6ρισ€) βχ δίηςυΙοΓαηι ορί- 

Ιίΐΐδ Γ6ίρυΙ>1ίοα€ εοηΓοΓβηάαπι, ςαο εοηββΓεηΙ 

τάΧαρτα ΊΓ<•ντακ6σια τ^ τόλβι; ρήπιηπι 

1αηάίΙ)ΐΐ5 βνεέΐιΐδ, άείηάβ αΐ) ίίβηιηι εοη• 

δΙάθΓοηΙίΙχίδ νίΙαρβΓαΙηδ, Εοοί. 823 — 829. 

Όβ Ιιαο €ΐσφορξ α£[ΐί Βοεείςΐιίιΐδ Οα:οη. 

αν. ΑίΗ. IV 4 ρ• 493 ^' ^^^* <ϊΛ!^/•ι <1ιιί 
(ΓΟ^εί ίϋίαπι ίηίεΐΐε^ΐ 

ϊϊΰρΰβατοφ : 8εΙιο1. Εηάαηί ΑΙβχ. ο. 4, 
€ €0(1. ΥίηάοΙ).: 6 β^ ^ύρυβατο$ ώ$ τορη- 
ρ6$ κα^ί ΐΓαΐΌυ/>70ΐ, ττρόί δέ καΐ νροδύτηί 
€ΐσάΎ€ται ^Αριστοφάρα τφ κωμίκφ καΧ Αψ 
μοσθ4ριι τφ ^ορι, Όαεάαΐ. £γ. ι €ΐ δή τα ύ- 
μωρ €Ϊδ€ρΈύρϋβατορΜα,5ί ςηίδνεδίΓηηι 
Ιονεπι Ιαπιςααηι £ηΓγΙ>α(απι ςηεη- 
άαπι Ιιοηιίηεηι ίΓααάυΙβηΙίδδίπιηηι νίάίΐ. 

Έΰρνκλήδ : τόλλ' αύτούε {τού$ θ€ατία) 
€ΰ νΐποιηκώί, τά μέν ού φαρ€ρωί^ άλλ' έπ' 
κουρώρ κρύβδψ έτέροισι τοιψ-άΐί (ρεταΠοδ 
ροείαδ) μΛμησάμ€Ρθ$ τήν ΈίϋρυκΧέουί μορ• 
τ€ΐίκρ καΧ διάροιορ, εΐί άΧΧοτρΙαί *^αστέρα% 
Μύί κωμφδικά. τολλά χ4ασθαι, Υεδρ. ιοί 6 
δςς. (αΙ>ί δολοΙ. ουκ έκ του φανερού έτηκουρ^ΐ 
ό τοιητ^ί τοίί θ^αταίί ύμιρ, αλλά βι' έτέρωρ 
τοιηχώρ Χάθρ^, ^νειβτ} δίά ΦίΧωνίδου (Όαείαΐ- 
6ηδ€δ 01. 88, Ι αΓεΙιοηΙε Όίο(ίπιο) καΐ Καλ- 
λιστράτου (ΒαΙ)7ΐοηΐοδ ΟΙ. 88, 2 αΓελοηΙβ 
Εηείε πια^ίδ Όίοηγδίίδ ; ΑοΗαπιεηδεδ Οί. 
88, 3 αΓοΗοηΙβ ΕυΛ)τιο Εβηαείβ) καθΐ€ί τίνα 
τωρ δραμάτωρ' ττρωτορ 'γάρ δράμα δι έαντοΟ 
καθηκί τους Ίιττ^α» (01. 88, 4 ατοΐιοηΐο 
δίΓαίοοΙβ Εεηαβίδ. ΟοηίβΓ ΟοΙ)6ΐ. ΡΙαίοη^ 
€οτη. Κίίίς^. ρ. 105). Ρΐα^οη. ΣορΗίίί, ρ. (8«5) Ένροΰτας- 'Ζβν^ζ άτοτον ΈύρυκΧέα, ηΙ)ί δοΐιοΐ. : εγγαστρί- 
μυθα μάντίί^ ά0' ου καΐ "γένοε τι μάντεων 
Έύρνκ\€α ίλε^ον 

Ευρώτας: Τυρδαρίδα^ ά'/ασώί (ί.φ ά^α- 
&ού5)τοΙ δί] Ίτάρ Έίΰρώταν ψίάδδοιτη Ί^γ5. 
1 3© Ι — 2; χίτβ τώλοι ταΐ κόραί Ίτά,ρ τ6ν 
Ευρώτα ν άμττάΧΧορτι ττυκνά ττοδοΐν ά-γκο- 
ριώαι {{.({. Αγκοριωσαή Σ.γ8. 1310 — ι 

Έυφήμιιος : θεωροί καίτοι 4ση» άν^ρ 
Ί^ύφημίου ούδ^ν ΙΚάσσων Υεδρ. 599 • Ιιοοιο 
οβΙβΓυ€[ΐιί ίςηοΐυδ οαιη ΤΙιεοΓΟ υηα ρεΓδίΓΐη- 
βίΙιΐΓ υί αάυΙαΙΟΓ 

Έΰψορ(δη$: ηοιηβη 56ηί8 ΑεΗαΓη6ηδί8, 
ΑοΗ. 6 1 2, οοηί. ν. 2ΐι 6τ β-γώ φέρω» &Ρ' 
θράκων φορτίον ήκοΧούθουρ Φαί;λλ(^ τρέ- 
χων 

Εΰχαρ^δης: αΐΐϋ ιηβΓεαίΟΓ; μά. ΔΓ 
(ούδβί; ούδ^ σκορόδου Κ€φάΜ}ν δ4δωκ€ρ) άλλα 
τα/Ο* Έΰχαρίδου καύτό^ τρέΐί ύ' ά'γλΐθαί 
μ€τ4τ€μφα Υβδρ. 68ο ιιΙ>ΐ -ΚίοΗΐβπΐδ ' Ιικίίΐ 
ηοιηίηβ (ΐαοδί οΐ * ουχί ττροδώσω^ δίηΐ άχαρί- 
δαι. Όείηάο αΰτ6$ μ€τέτΓ€μ^α τεέΐθ, ηοη 
μ€Τ€ν€μφάμηρ * 

'Έψ€<Γ09 : η τ' ^Εφέσου μάκαιρα πάχρυ- 
σον (χ€α οίκον, έν φ κόραι σβ Αυδών μ€Ύά\ωί 
σέβουσιν ΝηΙ>. 59^ (αεάίβοαίιιιη βδί Ιβιηρίιιιη 
α ΟΙιοΓδίρΙίΓοηΙε Οηοδδίο 01. χΐν, αΐ) Ηβ- 
ΓΟδίΓαΙο ροδίβίΐ ίηεεηδπιη, οηί\ΐδ άβ ιηα^;- 
ήίβοεηΐία νίάε Ρΐίη. Ναί. Ηίχί, χχχνι 2 1) 

Έψουδ^ων : \έ^€ΐν χρή σε (Ρΐιίΐοοίβοηειη 
αΙΙοςαίΙιΐΓ βΐίιΐδ) ώί έμάχετό 7* αντίκα (βχ- 
6ΐηρ1ί βΓΕίία) *ΕφουδΙων Ίτα^κράτιον 
*Ασκώνδφ καλώί ήδη αγέρων ών Υβδρ. 1190; 
'0\υμπ1ασιν ^νίκ έθβώρουν έ^ώ, *ΕφουδΙων 
ίμαχέσατ* *Ασκώρδ(ΐ. καλωί ήδη η^έρων (δν 
Υβδρ. 1382 5(1. Κ.6δ 61 ρβΓδοηίΐβ βΛαε β/ 
μ^ άρα, αάάϋ δΛοΗαδΙα, ό *Εφουδίωρ 
έστϊρ 6 έν τα?5 Όλυμιτίασιρ φερόμεκοί Έ- 
φουδίων Μαινάλιοε οθ' ί. 6. ΟΙ. Ιχχίχ 

Έχινοΰδ κ6\νοί•. Ι/)τδ. 1169 τταράδοθ* 
^ΐμΧν (ΑΛεηίεηδίδ αίΐ 11.αοοηί) τουτορϊ τόΐ'Έ- 
χινοϋντα καΐ τ6ρ Μη\ια κόΧττορ τόρ δνισθίρ. 
Υίάβ δαιηιηαΓ. Ζ^^,γ/γλ/λ^ ρ. 394 «<^^• ι* 

Ζ 

Ζακννθιος: ιηΠίΙεδ Ζαογηίΐιϋ ροδίιι- 
ΙαηΙιΐΓ αά εχρεθίΐίοηειη δίοιιίαπι αα<51θΓ6 
ΌειηοδίΓαΙο : ό Αημόστρατοί ίλε^εν όττλί- 
το$ καταλέ^ειν Ζακυνθίων 1^γ8. 394 Ζάν: άοΗοβ ρΓΟ Ζήν; Αν. 57® ησθην 
σέρφφ σφα-^ιαξομέρφ' βρορτάτω νυρ 6 μέγΐί 
Ζάν 

Ζ€^9: *Αρτίμαχον, ώί μέρ άττΚψ \&γφ (α Ι 
1)ΓβνίΙβΓ (1ίθ3,πι) κακώί έξόλέσειεν δ Ζεύ$ 
Αοΐι. ιι,ςο — Ι ; σέ Ύ* 6 Ζεύ$ εξοΧέσειερ ΡΙιιΙ. 
592; δ Ζεύί σέ 7* έΐΓίτ/^φειεν Εοοί. 77* > 
ο Ζεύί (μ* &ν έΐΓίτρίψειε ΡΙιιΙ. ΐ2θ; καί σε 
φυΧάττοι Ζεύί ά-γοραΐοί Εί^. 499» Α*^ *'<"'' 
άΎομαίου Διόί σηΧάΎχνοισι τταραΎ^νοίμην 
Εφ 4ίθ; ΝιιΙ). 3^6 ςιιαεήΐ δίΓερδίαάεδ ό 
Ζεύ^ δ' ημΧρ ούλύμτΓίοί ού Θε6$ έστιν, οηί τε- 
δροηάεΐ δοοΓαΙεδ ποΐοί Ζεύ$; ού μ^\ηρψ 
σεΐί' οι5δ' ^στι Ζεύί', Ίάοχα. 379 ^ ^' ό^α'^κά" 
ξ'ων έστΙ τίί αύτά,$ (δθ.τά5 ρεφίΚαί) ώστε φέρε- 
σθαι, ούχδ Ζεόί; Ν\ύ). 381 τουτί /α' έλεληθειρ 
6 Ζεύί ουκ ώρ; 397 "^οΰτον {τδρ κεραυνδν) 
φαρερώί ό Ζ εύίϊησ* ένΐ τούί έτώρκου$ ; Νιιΐ). 
827 εΐ ί47^ί ^^'^ ίστιρ Ζεύί; ΝυΙ). 1470 
Ζεύί τί$ ^ατιρ; (εδίηε αΐίςιιίδ Ιϋρ'ρίΙεΓ?); 
Νυΐ3. Ι24ί Ζ€ΐ>5 ΎεΧοίοί όμνύμεροί τοΐί είδό- 
σιρ; Ν\ι\). 904 *"ώί δητα δίκη$ οϋσηί 6 Ζευς 
ούκ άττόλωλε»» τδν τταΓέρ αύτοΰ δησα$ (εοηί. 
ΡΙαΙοη. €ί£ Λν/. ΐΐ ρ. 37^ α, ΕιιίΗγρΗκ. ζ. 
5δς., Αεδοΐι. ΕαΜβη. 641); Υεβρ. 619 5/ί' 
οι5 με^αΚην αρχήν Αρχω, δστίί ακούω ταΰθ* 
άττερ ό Ζεύ$ ((^ηί εαάειη αυάίο άε ιηε 
άίοί ηυαε άε δε ΙηρρίΙεΓ); Ραο. 37' 
θάρατον νροεΐφ* 6 Ζεύ$ {τούτφ) 5$ Αι» ταύτψ 
άνορύττων εύρεθ'^; Αν. 480 άττοδώσει ταχ^ωί 
ό Ζ€ΐ>$ τό σκητΓτρον τφ δρυκοΧάιττίί ; Αν. 
5140 Ζεύ$ άετδν δρριν ^στηκεν ίχων ένΐ τψ 
κεφίύ^Ύβ βασ(Χεύΐίώρ{^.ο^ δΙαΙιΐ£ΐεΙονίδΗ&- 
1)εηΙ ίη οαρίΐε 2α\\χ\\2ίτη, μ\λ δοΐιοΐ. δέορ 
ίΐ-π-είρένΐ του σκηντρου' οΰτω^άρ ό ΤΙΙνδαροί 
{Ι^ίΗ.ι ίοεΰδει δ' άρά σκάντφ Αιδί αΙετ6$, 
αΐ5ί ΒοεοΙίΗίαδ^ * 3.€[ΐιί1& Ι ο ν ί δ δοερί γο ίηδίάεπδ 
ήΛα εδδβ νίάείΗίΓ &η1:ί(ΐιιί1ιΐδ ; α,ίςηε ίΐα Γε- 
ρΓαεδεηΙανίί: ΡΗίάίαδ ίη Οίχιηρϋ Ιονίδ 
δοερίΓΟ, ΓοΓίοδδε ΡιγκΙεπιπι ιηαχίιηε δεευ^δ). 
Αάάε νεΓδίιιη δορίιοοί. εχ δοΐιοΐ. αά Αν. : ο' 
σκηπτοβάμωρ αίετόί, κύωρ Δι6?); ό Ζεύ$ 
ού βρορτησαί •ί]μιρ πέμψει τττερδεντα κεραυνδρ 
■Α^ν. 577; 0^ καθεδούμεθ* &ρω (Ιο^υίΙιΐΓ 
οΐιοηΐδ ΑνίαΐΏ) σεμνυνδμεροι τταρά. ταΐ$ νεφε- 
λα?$ ώστερ χώ Ζεύί Αν. 7'2 7> ^ϊ μ€ Ζεύί 
λυπήσει ττέρα Αν. 1246; ό Ζεύ$ δτωί μή μ! 
δψεται Αν. 1 4 94» 'δ©^; άΊτδλωΧεν ό Ζεύί 
Αν. 15 14; '^'ί 7^Ρ ^ Ζεύ$ ττοιεΐ; Αν. 1501 
((^ααεηαιη εδί οαείί ίειηρεδ1α8? οοηί. (826) Ζβι,'ϊ Υϋδρ. ι6ι ΰδωρ ά.να'γκοΧωί (χα τόμ Θ€6ρ 

ττοιησαι) ; ^άν μ^ Ίταραδιδφ τ6 σκηιττρορ ο 

Ζβύί τοίνιν 6ρνισιν Αν. 1535» ^*'<*> *^ 

<$ Ζβύί ίδ]; &νωθ€Ρ, δοκώ κ. τ. λ. Αν. ΐ55θ> 

^ι» άίΓο^άΐ']; 6 Ζβϊίί, ναραδούί τούτοισι τ^ν 

τυραννίδα, τένηί (σα συ ('Ώ.ρακ\ψ), σου ^άρ 

ΆττοΛπ-α 'γί'γν€ται (αά ίε ηί ήΐίηηι άενεηί- 

\ιηΙ), δσ &ρ 6 Ζ€ύ$ καταλίτΓχι Α\. ι642Β({({. ι 

Ζ € ι> ϊ ώ$ λίλεκται τη$ άληθ€ίαί ϋπο Καη. ι ^44 

(^τίΈλίγψίάλζ, Μέίαηίρρα 8αρί€ηί€, ΡΙεηίοΓβιη 

Ιοοαιη 1ιαΙ>6ΐ ΟΓββ^οΓ. Οοπηίΐι. ϋοτηηι. ίη 

Ηβηηοξ. ίη Κβίδΐίϋ Οναί. €ν, χΐΐΐ ρ. 949» 

(ν δέ τχι Λΐ€λαΐ'ίΐΓΐΓΐ; παρβκτάγβι ταύτιην 

νροοιμιαξΌμ^ρψ *Ζ€ϊ5ί, ώ^λέλεκται τη$ ά\η- 

θ€ία$ ΰτο, 'Έλλι;»'* (τικτ€^) ; τά δ* ϋττέρτΐρα 

νέρτ€ρα θησα Ζ€ί>ί ύψφρββ^τψ Σ,γδ. 773 ί 

ό Ζ €15$ μ€ ταυτ (δρασεν Ρ1. 87; αύτίκα 

(6Χ6ΐηρ1ΐ ςΓ&Ηα) 7^Ρ ^ΡΧ^^ ^^^ ^^ ό Ζ6ύ$ 

των ^βώΐ' Ρ1. 130; ο Ζει>5 ττένετοί Ρ1. 584 ; 

ό Ζίύί βού\€ται ύμόίί έί τ6 βάραθρον έμβα- 

λεΓι» Ρ1. ΙΙ09; ^ Ζβύί ό σωτήρ Ρ1. 1 189; 

Γττω Δ€ύ5 Αοΐι. ^ΐί (δοΠειηηίδ ιαΓΟίκϋ Γογ- 

ιηιιΐίΐ Τ1ιβΙ)αηοπιιη ; οοηί. Ρΐίΐΐοη. ΡΗαβάο 

ρ. 47 ^ ; ναΙοΙίβηαβΓ αά Εαπρ. ΡΗοεηί^ί. ν. 

1671); τώΐ' τοΟ Διόϊ ιτα\.δ{αν τΐ» Αριστον 

ψυχήν νομίζαί; ΝαΙ>. 1048 ; άρχ^ν του Δίόϊ 

ούδ^ν έλάττω Υβδρ. 620 ; τοΰτ* ίστι τό τ4ραί 

Δίόί καταίβάτου Ρ&ο. 42 (ιιΙ>ί 5θ1ιο1. τταΐζ^ει 

καταίβάτην αυτόν κάλων, έιΐ•€ΐ σκάτοΐί 

τρ4φ€ται 6 κάνθαροί. Οοηί. Ργοπι. V. 359 

Τιηνός καταιβάτηί κεραυνοί); €νθύ του Αιόί 

Ραο.68 (οοηί. ΝαΙ). 103, Ρ&α 300, Αν. 1 4^5» 

Εοοί. 835); Διόί €ΐί αύλάί Ρλο, ι6|; χ/>όί 

Διόί ^δραδ Αν. 2 1 6; τί/ν ο/ιτ/αι» τ^ ^οΟ Δί^ό ϊ 

Ρ&ο. 176; τίί ^ί' Αιό$ θύραισι Ραο. Ι77 > ^^ 

του Α 10 3 άμαΧδυνθήσομαι Ραε. 3^^); <^ ^' 

οδμ €/κύι το'α τιμησαι θύ^ατερ Αίόί, δστίί 

άριστοί Ραα 73^ (^^^ 5ε1ιο1. τταρίι. τά Σιμω* 

νίδου έκ των ελεγείων 

#ΐ δ* Οψα τιμή σαι βνγατβρ Διο$ οστά άριστος 
2^/ϋΐο« * Αθηναίων ίξβτίΚίσσ* μόνοα 

Οοηί. ΒεΓβΙ^. Οοηιηι, ρ. 4'7• ΜίηβΓναπ) 
αιιίεπι άίείΐ); δντε^ βασιληί {δρνιθεί) του 
Αιδί αύτοϋ Αν. 468 ; ϊνα του Αιδί τρ&τβροι 
τά σΊτλάΎχνα λάβωσιν Αν. 519» (^ΡΧ^λ®*) Φ 
τροτέρψ δίΐ τοΟ Διό; αύτόΰ σέρφον σφα'γίά- 
ξ'ειρ Αν. 5^9 ; ΐΓολλν κρείττουί {δρνίθεί) του 
Διόί ^)μ^ν βασιλεύει» Αν. 6ιθ; των ^βών τυ 
των παρά του Διύϊ Αν. 1172 ; Δ(όϊ μακΑλ]/ 
Αν. 1240; ττρέσβεΐί παρά του Δΐίίι Αν. '533> 'ήΐ'^^Ρ ταμιεύει τδν κεραυνδν του Δι&$ 
(^ Βασίλεια) Αν. Ι53^> κέραυνον πτεροφόρον 
Διόί /3Αο$ Αν. 1714; τ^^ πυρώδεΐ9 Δ(όι 
άστε/}θτά$ Αν. Ι74^> βασιλείαν πάρεδρον 
Διόϊ Αν. 175.^5 Διόί Αμβροτον (γχοί πυρ* 
φόρον 1749» δάπεδον Αι6$ Αν. 1 75 7» α^^^ρ 
οϊκησιν Διό$ ΤΗ. 272 ; αΧθέρα Διόϊ δωμάτιον 
Καη. ιοο, 3'2 (οοηί. ναΙοΙίβηαβΓίί />Αβ^η'λ 
ρ. 47 5^(1•); Δ(ό$ Αιώνυσον Καη. 2ΐ6» 631 ; 
ω Διό $ σι) βρόμιε καΐ Σεμέλα$ παχ Τ1ι. 99^» 
Διό ι δμβρον Κ. 246; Διό Ι ένν^α παρθένοι 
άγναί Κ. 875; ω Δι05 Έ/^άτα Καη. 1361; 
τ^ν Δ ιό Ι τυραννίδα Ρ1. 124; τον Διόϊ τολύ 
μείζον δυνάμενον Ρ1. Γ 28; τοΟ Διό$ τ^ι» 
δύναμιν καταλύσεΐί μόνος Ρ1. 142 ; του σωτ^-- 
/>οί ίερεύϊ Διόί Ρ1. 1 175; ""Ρ^* Διόί δι ^^μΣλ 
^στίΐ' δμομαστί'γίας (ί. 6. όμόβουλοϊ, Γαοβία 
αΐΐηδίο αά Δία όοι^λιον ί. 6. ββινοΓυπι 
ρΓαβδίάβπι) Καη. 75^; τουτϊ τΐ ην τό 
πραίΎμα; άΧΚ ^ Διόί Κόρινθος έν τ6£$ στρώ• 
μασιμ (^νεστι) Καη. 439 Ο^• β• <ΐνιί<1 Ηοο 
Ιαηάβπι 5ίΐ)ί νιι11? αηίοΓίε Ιονί8ίίΗη5 
ΟθΓίη(Ιιαο5 δίτα^ηϋδ (ίηοδΙ)? Όί61ηηΐδ 
δοί1ίθ6ΐ 6δδ6 νίάεΙ)αΙιΐΓ άλλ' ^ κόρεα ίν τμι 
στρώμασι», δίπιίΗί6Γ αΐ^υε οΐ Κορίνθιοι 
ροηαηΙιΐΓ ριο οΐ κόρεις ΝιιΙ). ν. 709 έκ τοΟ 
σκίμποδοί δάκνουσΐ μ* έξέρποντες οΐ Εορίτ* 
θιοι : ντιΗ αυ^βηα δαιχίηαδ ηοη ηιίηιΐδ εΓ6ΐ>Γθ 
ία(51αΙα5 δβηηοηε ιΐδΐίφαΗ ςααπι Οοτΐη- 
(Ιιιιηι Ιονίδ ίίΐίηπι. ΡΓονεΛίηπι βηίπι ο 
Διόϊ Κόρινθος άε ϋδ (ϋοίΙυΓ ςηί ιιηαηι εαη• 
άεηΐ€{η6 Γ6πι αά ηααδεαπι ιΐδςυε άθοαηίαηϊ, 
ηεςηε (αηιεηΙιΠαπιρΓοίΊοίηηΙ ηίαρηά ΡίηάαΓ. 
Λ^-ν/. VII 154» 155 ταύτα δέ τρις τετράκι τ* 
άμπολεΐν άπο/^α τελέθει, τέκνοισιν &τε μΛψυ' 
λάκας, Αιός Κόρινθος; ΡΙα(οη. ΕαίΗγάίηί, 
ρ. 292 Ε ά,τεχνως τό λε^όμενον ο Διό$ Κό- 
ρινθος ΎΐΎνεται καΐ του ϊσου ^μιν 4νδ& ^ έτι 
πλείονος πρδς τό εΐδέναι, \χ\λ άίοίΐ δοοΓαΙβδ 
ςυαεδίίοηεπι (αηι 1)οηα δρε δΐΐδοερίαπι ηιιηο 
νίάεή δίηε ιιΐΐο δΐιοοεδδη Γΐάίοιιΐιιπι (][ΐιεη(1αηι 
εχί(υπι ίηνεηίδδε, αΐΐέια εηίπι ρΓονεΛίο 
ίηεδί δί^ίήοαίίο, ηιιαπι δοΗοΙίοδίαε Ρΐαΐοηίδ 
εΐ ΡίηάαΓί άεοΙαΓαηί, δο. ίπΐ των ύπερσεμνυ- 
νομένων κακώς δέ καΐ πονηρως άπαΧλαττόντων, 
οαίυδ ηδΐΐδ Ιυοαίεηίίδδίπιιιπι εχεπιρίυπι εδί 
ίη Εοοίεδ. ν. 828 4πεΙ δ' άνασκοπουμένοις 
έφαίνετο ό Αιδς Κόρινθος καΧ τό πρατγμ* 
ουκ ήρκεσεν, Όε οή^ηε ρΓονεΛϋ 1)εηβ 
άίδρυΐανίΐ Ρήΐζδοΐι. (ί£ ^α^^η, ΑΗ^ί. τηγίΗζο (827) Ζευς ρ.' ΙΟΙ βςη. €οΗη(1ίιιιη 'δάΐίεεί τΐΓΐ>ΐ5 εοη- 
άΚοΓειη νυΐβΐΐδ ΟοήηΛίοηιιη Ιονίδίρδίπδ 
ίίΐίαιη {&το:1>Άί (Ραυδαη. ιι ι ίηί(.), ςυοά ιι( 
ιηεικΙαείιιιη νεΗδίιηίΙθ τεάάβΓεΙ, Οοτΐη- 
(λιιιη Ιονίδ ίίΐίΰΐη άίεδςιιβ ηο(5ΐ65^α6 ίη 
ΟΓβ 1ιαΙ)ΐιί(, 5ρ6Γαη5 Ι&ηΙαιη ιεχη, ^ηαβ 
βαβρίιΐδ ρΓ2ΐ€άίεα(& 6856(, 60 €6111115 αΐίφίαηάο 
€Γ6(ϋ1ιιιη ίη); τρό; του Διόι άιττιβολω σ€ 
ΝηΙ). 314» """Ρ^^ "^^^ ^^' τοΰΚυμτίού διτωί 
γαρέση μοι Αν. 130; Χοιδορΐΐται τφ Δ(£ 
Ραο. 57 > 'ίΛΐ' Διί θ&(ΐ βασίΚεΐ κρί6» Αν. 567 ; 
οΓϊ θυτέον αύτού$ άλλα μά Δ Γ ού τφ Αι Ι 
Αν. 1237 > ίνι,στρατ€ύσ€ίν τφ ΑιΛ Αν. 1521 ; 
τήΐ' "Ηροΐ' ταραδίδωμι τφ ΑιΙ Αν. 1633; 
Η!τ ΑΙα, ρ^ τ6¥ Αία, μά. Δία, μά τδν Δ<α, 
ού μά Δ /α, να2 μά Δ /α ΐ6ξ[υη(αΓ ρ&δδίιη; 
μά τ6ρ Δ/α τόν Όλι^μιτιοι^ ίυΓαΙ ΡΙιίάίρρίά65 
ΝαΙ). 8ΐ7 0111 ραΐβτ εανίΐΐαηδ Ιδού Υ Ιδού, 
ΔΓ 'Ολί^μτιοΐ'* τψ μωρίαί, τδ ΑΙα νομίζ€ΐΜ 
δντα τηλικούτονί; ωμοσαί νυνϊ Δ£α ΝιιΙ>. 
825; ΔίΐΌί βασί\€ύ€ΐ τον Δ Γ έξέ\η\ακώί, 
828; (άτομόσαι) τοί' Δία, τοκ *Έρμψ, τορ 
ΊΙοσαδω ΝιιΚ 1234 (νίάβ & η. Έ/ομ^ί); 
μά τόν ΑΙ α τον μέ^αν καΐ τούί (Λλλονί) θ€ούί 
ΝιιΙ). 1239; «"ότερα νομί^€ΐί καινόν άβΖ τον 
Δία ΰαν ϋδωρ έκάστοτ€ ΝαΙ). 1279; ««^λ'- 
δ^σθητι Ίτατρφορ Α Ι α, ΦΕ. ίδοι^ 7^ Δ^<^ 
νατρφορ ΝιιΙ). 1468 (ρΗοπι νβΛα νβΐ 6χ 
ίτα^οοόίΛ ίτοϋΒίΛίΛ νβΐ αά ΐΓ&βίαιιη δ6πηο- 
ϊιβιη 6θΐηροδί(3, αι^ίΐ ν6ΐ ιηβηδίιπι ν. τα- 
τρφορ, Ό6 Ιονβ τατρώψ άο(51ίδ8ίιη6 ηΐ 
ξθΐ6ΐ 6211 1.οι>6^I^^ιιδ ιτιΑ^Ιαορίιατηο ΐ ρ. 77® 
5<ΐ<ι. : * ^11βIηαάIηο(^ι1Iη Ι ιι ρ ρ ί 1 6 γ Ηοδρίίβ,- 
Ιίδ ίοδ ΗοδριΙιιιη Ιιΐ6ίιΐΓ^ ίιΐΓίΐ ιηαήΙβΙί&Οοηίιι- 
£[α1ί5, ΙιοηοΓ6ΐη αιηίείδ ά6ΐ>ί(ΐΗη Απιίεαίίδ, 
510 ρίβΙαΙειη βΐ ίιΐδ(ί(ίαιη αάνείΓδίΐδ ρ&Γ6ηΐ65 
ηοιηΐηβ Ιονίδ Γ€ΐ'ε^λίοι; 2ΐ((ΐιΐ6 6ΐί&ιη Πατ- 
ρφου ά6δίξ;η&ηίΐιι( Ιιιιη αΐϋ θΓα6θοηιιη ίηιη 
βΐίαιη ΑΛβηιβηδβδ. €ιιίιΐδ;ρ6Γν&§3.1&6θΙ)δ6Γ- 
ναΐίοηίδ ίιηιηβαιΟΓ ΡθΓδοηιΐ5 3ά Μβά. 1314 
Ιιτιηε ΙονθίΒ Ραίταυπι ΑίΙίθίΐ6 ήηίΙ)αδ 6χ- 
(βπηίηαΓ6 ηίΙίΚΐΓ, δοΙιαΗ&δΙοη Απδίορίιαηίδ, 
ςηί Ιιαίιΐδ ηοιηίηίδ ιΐδαιη ΑΐΗ6ηί6ηδίΙ)ΐΐδ 
οδδβήΐ, ίιιίΗιΐ£^( ΡΙαΙοηίδ αιΐ(51οιί(α(6 Ιιοο 
ίρδίιιη ηβςαηΐίδ ίη Εη(Ηγά6ηι>ο ρ. 302 ^) ^Ηο 
(}ΐιίά6ΐη Ιοοο Ιονβιη ίΐΐιιιη α ΡΙαΙοηε ηοιηί• 
ηαΐΊ Ι^βξξ» IX 88 1 δβά ίη ΐ6β^1)ΐΐδ ηίηιίηιιη 
ήΛίδ Γ6ίραΙ)1ίοα6 ή<£1α6 ρηιβδοπρίίδ : Τκΐβί- 
€θ5 αυΐ6Πΐ οιηίδδίοηειη οοιτίβ^6Γβ οιιρίεηΐβδ 
Δία τατ/)φονδα6ρ6 ίη^βδδίδδβ (ίάςιιβ ρ6Γδυ&- δΐί ΗεΙηάοΓβο αά 1.). νβηιιη βηίπινεΓΟ » 
άίνβΓδΟδ 6ρί1λ6ίί ίΐΐίιΐδ δί^ίήοΕίίοηβδ Ιβηβα- 
πιιΐδ, ηίΐιίΐ 626ΐηυδ ίδΙο ρεΗιΐβ^ίο. ΤΐΗ^ΐοί 
Ιιίδ ςαίΐχΐδ ΟΓΐηδ α Ιονβ 6δί, Ιονβιη ρα• 
ΐΓΐηπι ίη50ΐίΙ)υη(, Αβδοΐιγίιΐδ ΤαηΙβ,Ιί ςβηΐί• 
ΙίΙ^αδ, δορΗοοΙβδ ΗβΓοαΙί, Εηήρίάβδ ΟιβδΙαβ. 
δβά Ηοο δί^ίήεαίΰ ΑΐΗβηίβηδβδ Δία τα• 
τρφορ ίηνοολτβ ηοη ροί^τΛηί, ςηία ηοη α 
Ιονβ ςβηηδ άυο6ΐ>αη1 δβά &1> ΑροΠίηβ ; λιιηο 
ί^ΙιΐΓ τατρφορ αρρβίΐαηιηΐ, δίαιΐ Εΐβί Μεγ• 
ί6ΐη Οβηοιηαί ραίΓβιη δοΐιοΐ. Ρίηά&Γ. 01 
XIII 148. δί ^ιιίδ νβΓΟ ΑΛεηίβηδίυπι Ιονβιη 
λοο ηοιηίηβ οί(α(, ίδ ραΐβπιαβ ηβοβδδίΐηάίηίδ 
Γβϋξ^οηβιη ίοδ^αβ δ&η^^αίηίδ οΙ>(65(αΙαΓ : δίο 
ΑπιρΙιίίΓγο ΗβΓοαΙβπι οΙ)ΙβδΙ&ίαΓ ρβτ δαηε• 
Ιαβ^βηβΓΪδ δαοΓαδβηβο. Ιίίτ^ Ρην, 1244» 
βΐ νβΓδΕ νίοβ ΑΓ§[ία ΑάΓΟδΙαιη ραΐΓβηι ίατα 
άβηπι ξ;6ηί(&1ί3, (βδΙοΓ (βςηβ ραΙβΓ, 
δίαΐ. ΤΗβΚ III 690 ; Απί&η ΕρίΛβΙ. ιιι 2, 
6, 4^3 ^^ Α*ο* Β^μα Ίτατέρ^ άτιμησαι* τρδί 
7ά/> Διό$ βΐφ,ρ &ΐΓαντ€5 του ιτβίτρφον — καΐ 
οΐ άδ€\φοΙ Ίτρδί Αίδί €ΐσΙ τοΟ δμοτγνίου') ; 
ίί τόν Δί' ίτΓαν^νε^κίίν ΝαΙ). ιο8ο (βοηίΐ 
£υΓ. Βαοολ. 29) Ιοη 827» 449> Ηίρρ. 45 '» 
474 δςς., Τιοαά. 947 δίΐς., Ρΐίΐί. Κ^ρ. ΐι 
ρ. 378 β); τέτεσθαί ώ$ τόν Δί' έί τον ούρα- 
ρ6ρ Ραο. Ι05 ; «τάλεσόν μοι τορ Δία Ραο. 195; 
τηρ άρχ^ρ ΤΟΡ Δί* άΐΓαιτ€ίΜ Αν. 5345 ^^β•* 
όμρύτυ τ(; τόρ κόρακα καΐ τον ΑΙ α Αν. ι6ιι ; 
τδρ Δία φήσαί αύκ όρΘωί διαΎίγρώσκαν τ6 
κράτιστορ Ρ1. 579 ί ^^'' ^^• "^^^ σωτήρα Ρ1. 
ιΐ86; Δία τυρί φλς^όμενον I^γ3. 1285; ν^ί 
τον Δία τόν σωτήρα Εοοί. 79» 7^^ί ιθ45> 
ΙΙ03, Ρ1. 73^, 877 ; «^ δι^ Τ4ί ύμων εΐίεν Εύ- 
ρύβατον Αία Όαβάαΐ. Γγ. Ι (διιίάοδ ν. Ει)• 
ρύβατοί — 'Αρύστοφένηί έν ΑαιδάΚφ ύτοθέμί- 
νοί τον Δία είι χολλά άαυτόν μ€ταβάΧΚορτα 
καΐ νανουργοΰντα) ; ώ Ζ ευ (πιίΓοηάί ίοΓ- 
πιιιία) Εφ, 1 1 86, Ραο. 58, 62, Τ1ι. ι, 7»» 
Ι-γδ. 47^* Ι03Ϊ» Εοοί. ιιι8;*Ω Ζεδ /3ασ4- 
λεΟ ΝυΚ 2, 153» νβδρ^ 625, Αν. 222, Καη. 
1277, Ρΐιιί. Ι095 ί Μ ψ^νσον ώ Ζ ε Ο τψ ^ιοι^ 
ση$ ΑτίδοίΤΚ. 87θ(ν6Γδαδ β δορΗοοΙίδ Λ/λ? 
(Γ&ηδ1α(ΰδ); ώ Ζ ε Ο κσί θβοί Ρ1α(. ι, 898; 
(II ΖεΟ τάτίρ καΧ ^εοί ΑοΗ. 225; ω Φοψ 
"ΑπολΚον καΧ θεοί καΐ δαίμονεί καΧ ΖεΟ Ρ1α(. 
8ι ; ω ΖεΟ ΖεΟ με^αβρόντα Υβδρ. 3^4» ^ 
ΖεΟ κεραυκοβρόντα Ραο. 37^; ^^ ^^^ διόιττα 
καΐ κατόπτα ΑοΗ. 435 (^^ί ηιίΓ&η(ϋ ίοπηυ- 
Ιαβ ίαοβίβ αάάίΙιΐΓ διόιττα κτλ, νίδα νβδίίδ (828) Ζην- ■Ή/>αΛλ^9 η€η(6Γ 1&06Π16); *Έ\\άρΐ€ Ζ ε Ο σ6ρ τ6 
ίίρι,ον Ες. 1^53 (^^^ 8ε1ιο1. Έλλάι^ιο* 
άίΓο του 4ρ ΑΙ'γΙι^'β αύχμοΟ ιγοτ€ γ€το- 
, δτ€ Α1ακ6$ συραΎογώρτούί ΤΙοΜίλΧηηίί 
'\>σατο τον Δία* τούτο Η \έ^€ΐ 6 άλλοι»- 
νιΤί, ίίλτιφώί τ6ν στέφανορ, Ιογβιη 
>ϋ ΡαηΙιοΠβηίιιιη ίηνοεαΐ, (αιηςιι&ιη 
Γΐ&ιη Γ6ρθΓΐα556( ηοη ιηίηοι-ειη ςααιη 
ιαηβιη ΟΐΌβοοπιπι άβ 1>αΓΐ)£ΐΗ5 Ιήτιιη• 
1. €6(6ηιιη ά6 ΐ6ΐηρ1ο Ιονίβ ίη ίιΐ5ΐιΙ& 
ία Ιοοτίδ είοδδίςαδ €$1 ίη ΐ5οεΓ&(ί5 Ενα- 
ρ. 1 91 Ε: οοηί. εΐ ΡίηάαΓ. λ^ίτη, ν 19, 
^. IX 7) ; » Ζεΰ το\υτίμητ€ Ες. Ι39^> 
667; ΖβΟ μ€γα\ώνυμ€ χρυσολύρα τ€ 
\ιξ; ώ ίταγκρατ^ί ΖβΟ ΤΗ. 3^^; ΖβΟ 
) ΤΗ. Ι009; 6/Α07ΐΊ€ Ζ^ΰ Καη. 75<>> 
β ^τατβ Εοοί. 37^. Ιη Ρίιαο Ιυρρί- 
ΙηΙυιη 6χαΐ6€&νί(, ιηίηαίιιιη 56 &ά δοΐοδ 
( 8&ρί6ηΐ6$ ιηΌ<ΐ65(θ5 ίΐιιηιπι, 87 — 9** 
5 ΐιηρβΗτιιη ρβήΐηπιιη άβιηοικϊπιΙιΐΓ, 
α(τΐ5 νίδΐιιη ΓεαιρβΓεΙ, ίΐ). 119 Βςς.; 
>ϋβΓ <1ίνί1ί35 οιηηθδ ρο58ίά€( ίΗ. 580; 
ααρβΓ 681: 5^* 5ςς. 

ι|ιτ: ύφ' ΛρμΛταΖηρ6ί Ραε. '^22; Ζψ 
'άροχοί Ύαμων κ€νδαΙμονοί *Η/>αϊ Αν. 
—τ; μΛρτ4ρομαι 9^ Ζηρ6^ έρκείου χό- 
ΟΒϋΛΰάά, (τ, IV; ύψιμέδοιη-α θ^ωρ Ζηρα 
ρορ έ$ χόρορ κίκλήσκω ΝαΗ. 5^3» ^ 
Ιαιη&Ι οΗοπίδ ιηαϋβηιιη, οιιί Ι1.7^ί5ΐπι<3ΐ 
ρ άΧίτ€ΐ$ ι^^. 7ΐ6 Η 

[Ύ^λοχοφ : Ιτα^οβάίαηιιη Ήίδΐήο, ςυΐ 
)3, 4 ϋίοοίβ αΓοΗοηΙβ ςηιη 0η5ί€ί 

ΛΟΛΒ ί2ΐΙ)1ΐ1& ρήπΐΌΐη £(ΐ6Γ6ΐαΓ, 0168(15 

ιαιη ζξφζΧ., βΐ ίη ν. 369, βπινίδδί- 
>€θ ίη ςυο Ογ65(6$ ρήπιτιηι ίηδαηϊα 
Η 86 δ€η(ί1, ρΓΟ '^αΚήρ* ό/χΰ, ίταη- 
3. (ί. 6. ρΐαείάηηι πιαίΌ) νίάεο, εΐατα 
)Γοηιιη(ί&η5 7Αλ^ΐ' 6/>ω, ίβίβπι νίάοο, 
ιητυη ηοη ΗοιτοΓβηι ηιονίΐ (ΗβαίΓΟ, 
ρβΓδΙπηβ^ΙυΓ Καη. ν. 303 ί ρΓορΙΟΓβα 
3. δ(Γα((ίά6 ν6χα(ιΐΓ ίη ΆνθρωπορραΙ• 
Ιβΐη. βτ. Οοτη, ΐι ρ. 763) ί 

; ΤΜ' μ^^ αλλΜ^ ονκ ίμΛλησί μοι μβλων, 
μιΜίϋου α θραμα θ€^ιωτατοΐ' 
κναισ *Ορ4στην, *Ηγ€λοχοΐ' τ6ν Κιννορον 
τ^ιασάμΛΡος τα νμύτα την ίη£ν λνγνιι»: λ\3 οοάβτη ίηο. ίι-α^^ηι. π : 

Α. γαλην 6ρω, Β. νοΐ ν/Ας ββύν νοΐ νοΓ γαλψ^/ 
Α. γαλ^,ν. Β. ^ β* ^ηι^ σ« γιλην Κίγ»» * 6ρώ.' 

€<: α 8αηη)Γποη6 Ώαηοί Γγ. ι : 

τι ο2τ γη«ΟΜ«κ(κ ιΐ« }»ΐΓην €κ8ν<Γομα4 
ίτηΐτίοκ• φ/ρ* 11 γ^Μ>(μ1|^ 2^ γαλή. 
βίλλ* Ήγ^Κοχοφ ο{τ6« μ« μηιπ^σιιη' ^^ 
& τραγι«<$«, άνακράγΗ τ άν 9ίσι6ψ» μ^γα 
*€Κ «ι^μαπΜ' γαρ αβ^ λΖ γαλην όρ••.* 

Ήλ€Ϊο<: τί ού τ6ρ Ηλείοι» λ.έτρ€0Ρ 
οίκίζετορ Αν. 149• ν. δ. η. Αέτρεορ 

Ήλεκτρα: ρΰρ οδρ *Ώ.\4κτραρ κατ' 
έκ€ΐρψ ηδ' ή κωμφδία ζψ-ξΛσ* ηΚθ' ηρ Ίτου 
^ΨΊτύχα θ^άτΛίί οντω σοφόΐί, *^ρώσ€ταί γφι, 
•ήνχ^ρ ίδ^;, τίΛ€\φωί τορ βόστρνχορ ΝυΙ>. 
534 ^• β. 'ηηης ΐςίΟΐΓ εαπι εχ ΌαααΙβηήητη 
ενβηΐυ ηιΙΗί οοηδίΕΓβΙ άο νβδίΓΟ ΐηάίαο, 
πιίδί Ηαηε ί&1>ιι1απι, ςηαε δροίΙαΙΟΓϋ^ ςηαεπιΐ 
(απι δαρίβηΐβδ ςιίΑηι ίαβηιηΐ ςηί ΌαείαΙίΗ" 
^ίόίΐί ρ1αυδ€ηιη(.' ^ι10(1 ςααβήΐ δίΙ)ί η6€65- 
δοτίοδ εοδςυβ νβΐ β ηιίηίπιο δίξ^ηο (ίανοήδ) 
οξ^ΙΙαπι 65( (53^)} €οηιρ&πι(υΓ ί&1>η1& εαηι 
£ΐ6(5ΐΓα ΑβδεΗγΙεα (ΟΗοερΗ. 164 δςς.) β 
άηείηηο {ταϊτ^τη &^οδε6η(6. ΤΕυΡΡΕΐ« 

"Ήρα : "Έρωί Ζι;ι»&; τάφοχοί γάμων κίύ* 
δαίμορος'Ή.ραί Αν. 174©; 'Ή/)ςι *0\νμΊΓΐφ 
Αν. 1 731 (ιι^ί ηηρ(:ί&6 οίαδ εαπι Ιονβ άβ•» 
δεήΙ>ηη(υιή ; 'Ήραρ ταρ<ώΙΒωμι τφ ΔίΙ Αν. 
1633; *Η/)αΐ' τβ τ^ρ τβλάαρ (ρΓθητιΙ)&πι) 
μ£Κψωμ€Ρ^ η νασι τ<μϊ χοροισί» έμταΐζ^ τβ 
καΐ κΧ'ζδαί γάμου φυλάττα ΤΗ. 973 ί Δία 
τ€ (έΐΓίκά\€σορ) Μ τ€ τότρια» Λλοχορ 6\• 
βίαρί,γ^. 1285 

Ηρακλής: ίττω *Ώ.ρακ\ηί ΑεΗ. 77^ 
(βχβηιρία Ηυίιΐδ ίτίΓοιιάί ίοπηιι1&6 εοη^βδδίΐ: 
ν&ΐ€^€ηίΐ6Γ αά ΕιΐΓ. ΡΗοίη, 1671. Ββ 
Η6Γουΐ6 ΤΗεΙ^αηο ν. ΡΓβΠβΓ ΜγΐΗ, Οτ, 

«77 — ^5) » ^Μ"' Ί^ •«'« ^^"^^ ο^»"* ^^Ρ^* ^« 
φορμ^οί δούΧω διαρρίΊττοΰρτί τόΐί θεωμέροΐί 

οϋθ* *Έ.ρακλη$ τό δ€αΓΡθΡ έξατατώβΐερο9 
Υβδρ. 6ο (ιιΙ)ί οοπιίοοδ αβςυαίβδ ρ€Γ5ΐπη§ί1; 
ςηί αά ηδαιη ε^ρί&ηάτιπι νοΓαεί(&(6πι Ηετ- 
ειιΐίδ 8θΐ6ΐ)αη1 Γ6ρπΐ6δ6η(&Γ6, εοηί. Ρ&α 
ν. 74 ϊ; Αν. 1690, Καη. 55 ' δςς.); γοατ/ίί- 
μαργος Αεοίοδίε. ίτ. χνΐί ούδ^ γάρ οΰτω 
γαΰρόρ έσθ^ ώ$ 'Ώ,ρακΧηί Καη. 2Β2 (ςιιί 
ΙβδΙε δοΗοϋοδία ραΓοάία οδί νβΓδίΐδ θ Ρ/ή- 
1<Ηίΐ€ΐ€ Εαπρίάϊδ (Γγ. 7^6 Ναη^1^. ρ. 485) 
ονθίν γαρ οντ» γανροκ •ί$ άν^ «φν• (829) ΉράκΧειο^' 'ΗρακΧβίΒης Οοηί. ΡΙαΙαΓοΙι. ΜοταΙ. ρ. 779 ^> Βίοηεπι 
ΟΙίΓγδ. ΟΙ ρ. 55" Β 4^ί ίηί6ΓρΓ6ΐ&ΙυΓ οϋτω 
μ€^α\6φροι^ άμα καΐ φιΚότιμον. £χ 6θά6ΐη 
ϋίοηβ αρραΓβΙ νβΓδίιιη β ρΓοΙοςο δίπηρίαιη 
βδδβ, ίη ςυο υΐίχ65 δυαιη ίρδβ ναηίΐαίειη 
ΓβρΓβΙιβηάεΙί&Ι, (^αί Ιαηΐίδ δε 1α1κ)πΙ)ΐΐδ 
ίΓ&ηςεΓβΙ, οιιιη ρΓοοαΙ α ηβ^οϋίδ νίνοΓβ 
\>θ3Χο ΙίοΘΓεΙ. ΓΚΙΤΖ8€Η),• ουκ Αν Ύ^νοΙμψ 
*'Βρακ\η$ αΰ (ηοΐο ίίβηιιη ΠβΓί ΗβΓ- 
ουίοδ) Καη. 581; 'ΒρακΧης ^βν/^εται 
Ι^γΒ. 9^8 (ιιΙ)ΐ δαίιοΐ. τταροιμία έττΐ των 
βραδυνόντων, οΐ 'γά.ρ ύΊΓθδ€χ6μ€νοι τόν'Ώ,ρα- 
κλέα βραδυνουσιν' άδηφά'γοί Ύά,ρ 6 ηρωί) : ^ώ 
μίν ουδέν 'Έίρακ\έου$ ββλτίον* Ανδρα κρίνω 
ΝαΙ). Ι050 (νεΛα Ιυδίί ; οοηί. Ευη //ί^^. 
Ρ. 183); οΰδ' δτ6 Ίτρωτβν 7* νΡ^^ δίδασκαν, 
άνθρώτοις ψησ* έιτιθέσθαι, άλλ'Ήρακλ^οι/ϊ 
όργήν Τίί»* ίχων τοΐσι με^ίστοΐί έττΐχίίρα 
νβδρ. 1030, Ραο. 75'2 (ιι^ΐ ί^οΐιοΐ. ώα^βρ 
*11ρακ\9ι$ τούί με^άλουί &θ\ου$ ύττέστη, 
οϋτω κ<&τγώ τούί μ^γίστουί καΐ μέ^'α δυναμέ- 
Ρου$ Ίταρ ύμΐν κωμφδ^ι» €Ϊ\6μην; ΐηίοΐΐββ^ί 
&ιιίβιη ρήιηαδ δυαδ ίαΐ^υΐοδ ίιηρΓίπιίδ ΒαΙ>γ- 
Ιοηίοε εί; Εί^ηΐίβί ίη (}υίΙ)αδ Οίεοηειη βχ- 
α£ί(αν6Γαί: το<<γ4 μ^-^ίστοΐί ρΓο ηευΐήυδ 
ά&ίίνο αοοβρίδδβ νίάεΙαΓ δοΐιοΐίαδίίΐ ςυί ρεΓ 
τέρασί καΧ δαίμοσι εχρΗοαί. Υϊάε αάη. ογ, 
αά 1.); οι/ μ'ή δίατρίφ€ΐί άλλα Ύΐόσα τηί 
θύραί καθ* *Ώ.ρακ\4α τό σχημ.α καΐ τό λ^^' 
$χων Καη. 462 (1ι.ε. ηοΗ Ιειηρυδ ΙεΓετε 
δεά ίοΓεδ α^^^τεάειε, εΐ ίαο 1ιαΙ>εαδ 
Ια /Οαιη 1ι&1)ί1υ εΐίαιη ίοΓΗίαάίηεπι 
ΗεΓΟίιΗδ); έ-γώ σ€ ν^ τόν Ήρακλ^α 
ιταραστορώ (ρΓΟδΙεΓπαιη) Ες. 481 ,* »^ τόν 
*Ώ.ρακ\4α συ Ύ€ {βΐσει κ\υων) Αν. Ι39'^ » 
ρη τόν'Ηρακλ^α οΐμαί Ύ€ {δραν τό Θύριον) 
ΤΙιεδίη. «6; λ070ϊ ^*' ϊ*^ τόν Ήραι:λ^α 
χολι^ ΡΙαί. 337; Μ τόν 'Ήρακλέαμ^ νυν 
έη Χάβοιμι κΚέιττοντα Υεδρ. 759 > ^'^' "'ο^' 
στΓονδ^ν ΐΓ04€? ότίΐ^ <Γβ ταί^ων 'ΈίρακΧέα 
*ν€σκ€ύασα; Καη. 5^3 (ηηιη ία ρτο τε 
δετία 1ι&1)εδ, ςηοά Ιε ίοοαηδ Ηειοιι- 
Ιεαιη 1ΐ3,1>ί1υιη ίηάηΊ^);ην δ**Ή.ρακ\έ€ΐ 
θυ^σί, \άρφ ναστούί θύβίρ μεΧίτοΰνταί Αν. 
567 (ΑΛεηαευδ χ 411 ^• τοίοΟτον ουν 
(τόν'Ηρακλ^α) ύποστησάμίνοι ταΐ$ άδηφα- 
'/Ιαα καΐ των όρνέων άττοδίδώκασίν αύτφ 
τόν Χάρον τόν νροσα'γορ€υ6μ€νον βουφά^ονι 
ΑΛεηίίειίδ ιιι ιιιοναστόϊ ϋφτοί ξνμίτηί καΧύται μέ'γαί. Τ^ικόστρατοί δέ {4ν ΚΧΙιτιι 

Γγ.ι) 

ι^αστ^ϊ θβ μνγίθος τηλίκοντος, δβσιτοτα, 

λευκός ' το ττάχος γαρ νιτ^ρίκυπτΐ του κανον. 

οσμή δβ, τονττίβλημ ίπίΧ π€ρι•ηρ€&η, 

α^ω, και μβλιτι σνμμίμιγμένη 

άτμίς τις €9 τα$ ρϊνας* €τι γαρ Θέρμος ην. 

ωναξ ΉράκΧ€ΐ$ Αοΐι. 94» ^^^• '8ο, Αν. 
277» Ι^γδ. 296, Καη. 298; ώ ττοΧυτΙμψ* 
*Ηρά/ίλε(ϊ (ο δΐιηιιηε νεπεταιιάε Ηετ- 
ουίεδ) ΑοΗ. 8ο7; Ήράκλ€ί?, τουτϊ τι 
έστι; ΑοΗ. 284 (ϋΗ δοΗοΙ. ώ$ άλβ^ίκα/τοτ 
τόν ΉρακΧέα καΧεΐ : εχοίαιηαίίο εηΐιη βδΐ 
εοηιιη €[αΐΙ)ΐΐδ ρεήαιίιιπι εχ ίηορΐηαίο ίιη- 
ιηίηεΐ); Αν. 814, 859» Ήρά/ίλβ*» καΐ 
κέντρα ίχονσιν Υεδρ. 420; ώΉ/)άκλ6ίί 
ΑοΗ. ΙΟΙ 8, ΝιιΙ). 184, Αν. 93» Εοοί. ιο68, 
ΡΙυΙ. 374• ΑΙ^δοΙαΙε ροδίΐιιιη εδί Αν. 1 1 29, 
ΡΙυΙ. 4^7; &Ύ€δ7} τί δρώμεν'Ή,ράκΧείί Αν. 
ϊ574> ^ Χ^ν Ήράκλείί Αν. 1586; τοι/ί 
θ* 'ΰ.ρακΧ4α5 τους μάττονταί καΐ τούί ν€ΐ- 
νΖνταί έκείνουί ; τούί φζύ^ονταί κά^αναταν- 
ταί καί τυΐΓτομένουί έττίτηδβί έξ-ήΧασ άτιμώ- 
σαί Ίτρώτοί Ραο. 74^ ^^^ί δαίιοΐ. αΙνίττ€ται 
ταύτα €ΐί ΈϋττοΧιν δί 4-β-οίησεν *Ή.ρακΧέα 
Τ€ΐνωντα' τιν^ί δέ φασιν εΐί Κρατΐνον αΐνίτ• 
τεσθαί, ώί τοιαύτα νοιοΰντα δράματα) 

'Ηράκλιιοβ: του ψυχρά δητα Ίτώτοτ 
βίδεί Ήράκλβί α λοϋτρά ΝαΙ). 1051 (οιηηεδ 
ίοηΐεδ οαΐίάοδ δαίίδ ηοίυιη εδί ΗεΓουΙΐ 
οοηδεοΓαΙοδ εδδε οΐ) ί^εαιη, ορίηοΓ, &ο 
δοΐαΓειη Ηιιίυδ ηυΐΏίηί8 νίιη 1ιοιηΐηίΙ)αδ δαίιι- 
ΙϊεΓπιηα ςιιαεςυε αάπιίηίδίΓ&ηΙειη. βαεηκ 
α(1 ΗεΓοά νιι 176; οοηί. Αίΐιεηβεηδ χιι ρ. 
512 ρ); 'Ώ-ράκΧαατάν Αιομείοΐί Καη. 651 
(νίάε 5. η. Δι<$μ€ΐα) 

Ήρακλποξανθ^ας: ΗεΓοηΙεο-Χαη• 
Ιΐιίαδ. (Υίάε αϊ ία οοιηροδίΐα Ηηίυδπιοάί 
αρυά Ι^οΙ)εο1ς. αά ΡΗτγηΐεΗ, ρ. 6οο, ΡαταΙίρ. 
ρ. 367). Χαηΐΐιίοδ ρεπηυΐαίο 1ιαΙ)ίΙ:α ίη 56 
ίηΐιιεή ίαΙ>εΙ Βαοοίιυιη Καη. 500 κα\ βΧέψον 
€ΐί τ6ν'Ή.ρακΧ€ΐοξανΘίαν β/ δειλό; ίσομαι 
καί κατά σέ τό Χημ^ έχων. 1ά \τήάθΏ5 
Βαοοίιαδ δρε<51α1:οΓίΙ)αδ άίοΐΐ μά Α^ άλλ' 
άΧηθώί ούκ ΜεΧίτηί μαστι-γίαί, (^υίΐ^ιΐδ νεΛίδ 
Ιαη^ί νίάείιΐΓ Οαΐϋαδ Ηίρροπία Γιΐίυδ ΐιτίδαδ 
δαρΓα ν. 428. Υίάε δ. η. Μ€λ£τη 

Ήρακλ€£δη$: όρώ τιν ού διοίσοντ αν- 
τικρυί των 'ΈίρακΧαδών των ΙΙαμφίΧον 
ΡΙαί. 385. Υί^ε 5. η. Πάμψιλο« (83θ) Ήσώδος- •&€μι,στοκ\ή<; οΊοΙΒο^ : 'Ώ,σίοδοί {κατέδ€ΐζ€) 'γψ 
',αί^ κοφτών ώραί, άρ6του$ Καη. 1033 * 
5€ΐται) Αν. 6θ9 (Ηβδίοά. Γη ιο6 
Γ<κ ξ'ώα "^€¥€0,$ Χακέρυζ'α κορώνη 
' ^^ώντων' ίλαφο$ δ4 τβ τετρακ6ρωνο% ; 
ι^α (ερί(Ιΐ6ΐοη εαηίδ 6( εοηιίείδ 3. 

\ακ€ίν θ€ειι1ΐο (][ΐιοάαιη ΙΐΌΐηίΙβ άε- 
ιη ορίηαίαΓ 1-.οϊ)€€ΐί.) 
φακΓτο$ : καθωσίώθη ττίλανοί ΉφαΙ- 

φ\ο•^1 ΡΙ 66 1 (νβΛα 6χ ΐΓοςοεάία 
, αΐ νίάεΙαΓ, ροΐίΐίΐ) δίίονί Ιχθΰί (Αΐΐιεηαο. νιι 329)• 
€Γ&Ιΐηαδ ΛηΜΙοεΗί ίτ. ιιι Οοηί. θ 

ιλή<: τί δί]τ έκ€ΪΐΌΡ τ6ν θαλ^ν 
ίόμ/ββ\ ΝιιΙ). 1 8ο (ΤΙιαΙβδ ρΓονβΛϋ 
ρΐΌ 5αρί6ηΐ6. ΟοηΓ. ΡΙααΙ. Οαβέ. 
!4 *Ειι§6ραβ! ΤΗαΙβιη (αίβηΐο ηοη 
Μίΐβδϊαιη; Ναιη αά 5αρΪ6η(ίαιη 
ϋΙο ηίιηίυδ ηυ£[α1θΓ ήιΗ'). ΟοηΙπι 
ΟΙΟ ϋΐβ, (^υί 56 δίιηιιίαΐ αάιηίΓαή βα- 
ιιη Μ6(οη1$, άίά( Μρωτοε θαλ^ί, 
Τΐιαίβδ 65(: 

ι κοΚθί6ν Αν. 17, α1)ί δοΐιοΐ. Σύμμαχοί 
Γ άδωρον, καΐ γάρ οΰταέπΐ σμικράτηη 
]\€κ\€ίδου κ€κωμψδηταΐ' καΐ 6 κολοι6$, 
ών ώ$ ίκ τωρ ττέρων τ^ρ σύστασι» 
ΙηΙβΙΙ^εηάαδ αυίβιη κολο«όϊ 6 μικρ09, 
^οχ<Λ \ιϊ αίΐ ΑΗ5(ο(θΐ68 1/, Α. 9, 1 9> 3• 
ιιη^Γ&οιιΙαδ ίηΐ6Γ Μιΐ5&5 ρΓονβι• 
6$( ά6 1ιοιηίηίΙ>υ5 ίη(6Γ βΓαάίίοδ δίοΐίάβ 
αάΰηίοΓ οϋδίΓβρβηϋΙχίδ ναττο ώ5? ^.^. 

ί<ηο<: μηΧοσφαΎοϋσαι θάνιον οίνου 
Ιον ί,γΒ, 196 (ρΓΟ θασίου οίνου στα- 
άβ ψΐΛ βρίΐΗβϊοηιιη (πά6<51ίοη6 ^( 
Λί αά Αίαα ν• 7• Οοηί. Ηοπιί. 0(/. 
( 5 ^^ί Οΐιίαιη εαάαιη άίχίΐ ριο 

νίηί Οΐιϋ); τά ^άσι' άμφορ€ίδΐΛ 
II ΐρ: «^ ^άσιοΐ' 4νέχ€α ίΐκ&ηοί ύ€ ν^ι 
{νο' τ^; χροαι σου ίφασκ€ν "ίιδύ) Ρ1υ(. 

ο&οι^ δέ τίν€ΐρ ούκ έάσω χιον ουδέ 
)ν ΊΊΐ68ΐη. β' ίτ, ι: θασίου μέ\ανο$ 
' κέραμον €οοαΙ. ίη νιΐ. Όβ Τΐι&δίο 
ίάβ Ρΐίη. Ν.//. XIV 7, ΑΛεηαοηιη 
) 6ΐ 132, €ο1ιιιη6ΐ1. ιιι 2 23, νοΓ^ίΙ. 

II 9^• 01 δέ θασίαν άνακυκώσι 
ίμτυκα ΑοΗ. 671 δε. άΧμην, εΐί ην 
ντον τούϋ €ΐ$ τό ά7ΓανθρακΙΙ^€ίν έπιτψ 

(8311 <Τδ€$ την θασίαν αλμην οΖ* αττα /3αΐ)^€ΐ ; 

ςαοά άβ 1ιοιη1η6 δβίδο 6( αηιαή ίηςοηϋ ία- 
Ιεΐΐε^εηάαιη. ΟεΙεηιιη ΤΙιαδία δαίδαιηεηία 
ταΆζΠΒ. οΗιη Ιααάβ ΓβΓβΙϊαηΙαΓ 

Θ^αρ^ων : ηι χω θεαρίωνο^ άρτοττώλίον 
λιττών, Αεοίοδ. ίτ. νΐΐ εΐ ΟβΓγΙαά. Γγ. XI. 
ϋβ ΤΗβατίοηβ, Ιιοιηίηε ίη ορ6Γ€ ρίδίοήο 
ε6ΐβΙ>6ΓΓίιηο, νίάβ ΗείηάοΓί. Λά ΡΙαΙοη. 
^ο^^τη ρ. 5ι8β 

Θ€φαθι: ν. δ. η. θήβαι 

Θ€£βαθ€ν: ν. δ. η. θήβαι 

Θ€μιιστοκλή9 : τοι,ουτονί ^€μιστοκ\η\ 
ου τώνοτ* έΊΓ€νύησ€ν Ες. 884; όθβ/Αΐστο- 
κλέουί θάνατοί αΙρ€τώτ€ρο$ Ες. 183 (ηαΓ- 
πι(ίοη€ΐη άε δαη£[αίη6 (ααήηο λ ΤΙιβιηί* 
8(οεΐ6 εροίοεοηδβεαίαςυε ίηάειηοιίε βίαδ 
εχρίοάαηΐ 8γιηιηαελη8 εΐ €ίο6Γθ ίη Βπίίο 
11 *η2υη ςυειη Τΐιιιογάίάεδ (αηίαιη πιογ- 
Ιααιη δοπρδΐί: βΐ ίη ΑΐΙίοα οίαπι ΗαπιαΙαιη, αάοΙίάίΙ Γιιίδδε δΐΐδρίοίοηεηι, νεηεηο δίΜ 
εοηδοίνίδδβ πιοιίειη; Ηιιηο ίδΐί αίαηΐ, ςηιη 
Ιαυηιπι ίπιπιοΐανίδδεί, εχοερίδδβ δ&ηςαίηβηι 
ραίεια εΐ εο ροΐο ηιοΓίηαηι οοηοίάίδδε.* 
Ταπιςυ&πι ΓαΙ)α1αιη ίη νυΐ^δ ηοΐαηι υδυΓ- 
ροδδε ρυΐαηάυδ εδί ΑΓίδΙορΙι&ηεδ) ; ΕςυίΙ. 
8 ΙΟ Ραρίιΐ^οηί ςυεΓεηΙί πιαίε δε 1ηδίηια1&Γί 
αραά ΑΐΗεηιεηδεδ ίάςαε τ^κοιηκότα π\€ΐονα 
χρηστά θ€μιστοκ\4ουί τίρΐ την τόΧιν 
Ιιαεο Γ^ςήΐ; ίδίείαήαδ, ώ τόλα "λρ'γουί 
κλύ€θ* οΓα λ^6ΐ. σύθε/ϋ4ΓτοΐΓλ£( άκη^£/κ- 
ίίειι; δ$ ένοίησεν τ^ν τολιν -ημών μεστών 
εύρων έπιχαΧη, καΐ πρόί τούτοΐί άριστώσηυ 
τ6ν Πειραιά τροσέμαξεν, αφελών τ ούδ^ν των 
αρχαίων Ιχθΰί καινούς ταρέθηκεν^ σύ δ* 
*Αθψαίουί έΙ/ί/τησαί μικροπόλίτας άποφηναι 
διατειχί^ων καΐ χρησμφδών, όθεμιστοκλεΐ 
άντιφε/^^ων, κάκεΐνοίμέν φεύγει, τ^ίνγηνσύδ* 
ΆχιΚΚείων άττοματτει, Κ. ε., ηΐ εχροηίΐ 
ΟοΓαεδ &ά ΗίρροοπιΙεπι ί/^ α€κ£ ιι ρ. 5> 
Ιαηάαίηδ α ϋίηάοΓήο, ΤΗ€ηιΪ8(θ€ΐ€, ηοη ζοη- 
ίξηΐ άβ ίοΗ5 165 Βί6η5 άοηΐ ϋ αναίί €οηίδ16 
εα ραίνίβ^ νοηΐηί^ οπίτί Ιβ Μη^κ (ο'εδΙ-ίι-άίΓε 
Ιεδ ιηογεηδ ςυ'εΐΐε αναίΐ ιΐήίι. άε ΓαίΓε άευχ 
τερα» ρ3,Γ 3οαΓ), Ιηί αεεοτηιηοάΰΓ βηζοη, 
€οηιηΐ€ ηη ρΐαί 5ηηιηηι€ναίΤ€, Ιβ Ρίκέ£ 
(εη ίαίδ&ηΐ οοηδΙηιΪΓε Ιε Ιοηςιιε πιαΓαίΙΙε). 
Οοηί. ΡΙαΙίΐΓϋΙι. νίί, ΤΗαηίίί, ς. 19 Θεμι- 

67 %€ογ€νη^ &€σμοφ6ρια στοκ\η$Β* ούχ, ώ$ * Αρίστοφάριιΐί 6 κωμικ6$ 
Χέγα,τΊ τ6\€ΐ τόν Ιΐ€ΐραία νροσέμα- 
^βν, άλλα τ^ν Ίτόλίν έξηψε του ΙΙαραιω! κ<ύ 
τ^ΐν γην τψ θάΚάττψ 

θ€ογένη9: Αείΐίίπιβηβίδ ιι( αρρ&ΓεΙ βχ 
1.γδ. ν. 6ι, ςιιί ήάεΙιΐΓ ριορίετ δραΓοΐΙίειη 
ίη ΗοΗβ Γγ. XII εΐ ίη Ρίΐοβ ν. 928 ϊι^α μ^ 
Ύέρηται ΒΐΟ'γένουί ύψία ; ρΓορΙβΓ ραυρβΓ- 
Ιαίειη €ί ί&ΛαηΙίαιη ίη ΑνίΙϊαδ ν. 822 Νε^- 
\οκοκκυ^ία ίνα καΐ τάθ€θΎ4νου$ τά πολλά 
χρήματα; ίΙ>. 1 120 ΙΙροξβρίδηί ό κομιτασεύί 
καΐ θ€0Ύένη$; ίΐ). 1295 χψαΚώιτηξ θβο- 
Ύέί'€ΐ ην όνομα (δο. ρΓορΙα: ναίήΐίειη, εοηί. 
Αείίαη. 2ν.//. 5 3^ ^ δ^ χηναλωτηξ ίχα 
μέν το ίΐδοί τό τοΰ χψόί, τορουρ^ίφ δ^ 
δικαιότατα άντικρίνοιτο &ν τ^ ά\ώΊΓ€κι). Αά 
κοττρόΧογον ήη^ΙυΓ ΙοοαΙυδ Υεδρ. 1 1 83; 
ς[ΐΐ6ΐη3,άιηοάυιη οαηίτΛ άι^φ κότραα άβ 
€Γ6ρίΙ\ι νεηίήδ αά Λΐίςηεπι ίη Ε(ΐ. 899• 
Οοςηοπιοη 6 καιτνδί οΙ> ίοΛ&ηΙίαπι οριιπι 
€[α&δ ΓβνβΓα ηοη 1ιαΙ)6Γ6ί ΙιαβΓβΙί&Ι εί ίίεπι 
ιιΐ Αβδοΐιίηί τ φ Σέλλου, Μείηβΐίβ &(1 Εαροΐ. 

II ρ. 475 

04ογνι$ : υηηδ β Ιή^ηΙα ίγΓ&ηηίδ, ()ηοά 
ΙβδίαΙαΓ ΧεηορΙιοη ΗβΙΙεη. ΐΐ 3> ^• Χιώ^' ^ί 
οοςηοπιβη 1η(1ϋιιπι, ςυοά ροβδίδ βίιΐδ ίΓίβ^άα 
€δδ6ΐ ίηδίίΐΓ ηίνίδ, Ιιίηο ΓαοεΙβ Όίοαβοροΐίδ 
ΑοΗ. 140 κατένιψΒ (ό ^€0?) χιόνι τ^ν θρ^κην 
δΧην, δτ* ένθαδί θ4θΎνι$'ήΓγωνίΙ^€το; Τΐιβδπι, 
17© θέο^νΐί φυχρ6$ ών ψυχρωί ΐΓθΐ€Ϊ. Ιη 
ΑοΙίίίΓη. 1 1 ορροηίΙυΓ ΑβδοΗγΙο ςιιβπι υηυηι 
πιαχίπΐ6 Οοηιίοιίδ 2ίάχαίτ3ίή δο1βΙ)αΙ, νίίΐεΐίοβΐ 
ορίίπιο ροείαε οπιηίιιηι ίαείΐβ άβίεπιπιαδ, ώ- 
δννήθην, δτ€ δ'η'κ€χ'ήνη τροσδοκωντόνΑΙσχύ' 
\ον (ΙιίαηΙί ογ6 δβάεΐ^απι εχρβοΐαηδ 
Ιτα^οβάίαπι &1ί(ΐααπι Αβδοΐιγίί), όδ'(δ€. 
ό κηρνξ) άν€ΪΊΓ€ν *€(σα'γ ώθ^ο'γνιτονχορόν^ 

Θ€6δ«ρος : Ίσοκράτψ θ€οδώρου μέν ψι 
ταΐϊ ταυ άρχΐ€ρέω$ — θ^μά,τονταί αύ\ονοίου$ 
κεκτημένου καΐ ίύηορήσαιτΓΟί άτ^ τούτωντ^ 
όθεν €ΐ$ τούί αύλούί κ€κωμφδηται ύτ* *Αρι- 
(Ττοφάνονί καΐ Στράττι^ίοί^ ΡΙιιΙατεΗιΐδ ίη νΐ/. 
ά6€βΐη οταίοπίτη ρ. 836 Ε 

Θ€ονόη: ΡΓοΙεί ή1ί&, αΐ) Ηοπι€γο Οά, 
IV 365 Ε/δο^^α άί(51α (Ειιγ. ΗεΙαι. ν. βδςς.: 

τίκτβι δε τέκνα διασά τοΓσδβ Βωμαοιν 

Θεοκλνμει/ομ αρσβ»** ΐνγενη η παρθ4νον 

ΈίΒω, το μητρός άγλαϊσμ', δτ* ην βρβφος. 

ίΐΐΐϊ δ* ες ηβην ^\θ€ν ωραΧαν γάμων, 

Κίχλοΰσιν αντην θίον6ην)ΐ 
αΰτη Θΰονόη ίΙρωτ4ω$ ΤΙΐθδΗΐ. 897 Θ€σ'μοφ6ρια: Οετεαίία, φΐΛ6 ίη ΟΓ&ε- 
εία (}ηο(αηηίδ α ηιιι1ί6ΐΊΐ)ΰδ δοΐίδ ίη 1ιοηοΓ6ΐη 
ΟβΓβπδ ΙεβίΓβΓ&β εβΐ6ΐ)Γαή δο1βΙ)αηΙ πιεηδβ 
Ργαηερδίοηε : ειαηΐ αιιίεπι, δίοπΐ Άνατούρια 
ςααε ίη ευηάεπι πιεηδεπι 1ηοί€ΐεΙ)αηΙ, άίεηιιη 
Ιήυπι, χι°»ν XII"", Χΐιι°". Ναπι (^ιιαβ 
ρΓίπιο άίε δίνε Ργαηερδίοηίδ άβοίπιο, 
ςιιί θεσμοφόρια αρρείΐαίιΐδ εδί, 1ιαΙ>ί(αε δΐιη( 
Αΐίπιιιηίε, ΕεοηΙίάίδ ΐΓίΙ)αδ ρ&β^ο, ώεήπιο- 
ηίαε, ρΓοΙαδίο (^ιιαείίαπι εΓαΙ ίη ί^αα πιιι11εΓ68 
δαοΓΟδ Ιε^υπι οοάίοεδ ίη δοΐΐεπιηί ροπιρα 
Αΐίπιυηίεπι Ιυΐίδδε ίΙ)ί4ΐιε ΟεΓεΓβπι ρεΓ γ6• 
1ί(1ιιυπι άίεί ίη είαδ ίεηιρίο δΐιρρΙίοίΙεΓ ρκ- 
οαΐαε εδδε νίάεηΙαΓ. Κε1ί€[αί άίεδ ίηίδΐΐβ- 
§εηάί δηηΐ "λνοδοί^ Ί^ηστεία, ΚαΧΚΐΎένεια,; 
ςιι^,ηιηι Ανοδος, (εδίε δοΐιοΐίοδία Λά ΤΙιεδίη. 
585, δίςηίβεαΐ τήν εΙς τ6 θεσμοφόριον Αφιζίν' 
(ίγΙ ύψηλονΎάρ κείται τδ θεσμοφόριον, οοηί". 
ν. 28ι, 623, Ι045; 2ΐ1ίθ"0 δίνε νηστΈί(} ς\ιαβ 
εΐ ^ τρίτη εΐ ^ μέση άίοεΙ)&ΙιΐΓ. (νίάε αάη. 
ΟΓ. &(1 Τΐιεδπι. ν. 74) ίιΐδΐίΐίυπι εΓ&ί εί α 
δ&οπήοϋδ αΙ)δΙίηυεπιηΙ πιιιΙίεΓεδ, ΤΗεδίη. 
ν. 79» ίΐ^οίΐ ραΐεΐ εχ Αν. 1 518 ώσπερεί 
θεσμοφορίοΐί νηστεύομεν "Ανευ βυηΧαν 
(ςοηί. ΡΙιιΙαΓοΙι. Μο^. 37^ Ε καΐ 'γά.ρ ^λθή-» 
νησί νηστεύουσιν αΙ 'γνναΐκες έν θεσμοφο- 
ρίοΐί χαμοί καθήμεναι, εί £>ί^. νίί. ο. 30 
κατέστρεψε δέ 6 Αημοσθένης ^κτ^ι (?) έττϊ δέκα 
του αυανεφιώνος, έν Ί τ^ν σκυθρωνοτάτψ 
των θεσμοφορίων "ίιμέραν Λ-γουσαι τ$ $εφ 
νηστεύουσίΜ άί '^υνούικεί). Ηηίιΐδ αη(6ΐη 
ηηίιΐδ άίεί δραΐίο ΙεπηίηίΐΙιΐΓ αΛίο ΤΗ€3ηιο• 
ρΗοτίαζίίίαηιηι α', ςιιοά ίεδΙαηΙυΓ ρΓοεΙβΓ 
ν. 8ο 1ιί Ιοαί, ρήπιηπι 733 5(1^. ιιΗ Μηεδί- 
Ιοείιυδ Μίεαε, ςηαε ηΐ εδαιιαίεδ £εήαδ ραυ1• 
Ιιιπι ΙεναΓεΙ, ρεΓδοηαΙαπι βΐίοΐίΐηι, υΐιειη 
νίηί, δεοιιπι αΐΐαίεταΐ, ηείατίαηι ςααηι οοιη• 
πιίδίδδεί ίΓίΐυάεπι Ιερίάε εχρΓοΙ^πινίΙ, Ιυπ» 
ν. 949* ^βπί^ιιε ν. 984 ττα^^ωμεν, ώ ^^υραΰίκα, 
οΧάνερ νόμος, ντ^στεύομεν δ^ τάντως Η. β. 1 υ (1&• 
ηιαδ, ηαηι άίεηι νηστείας α^^ίιηηδ Ιηδυί 
άεδΗηαΙαπι, ηοη ερηίίδ. ΚεδίαΙ ιιΐίίπΐΐΐδ 
άίεδ (^ϋί Ιίίυΐηπι Καλλι-γενείας ηαΛυδ εδί λ 
ςηαάαπι ίηΓεΓίοπδ οιάίηίδ άεα (Τΐιεδπι. ν. 
299) ^"3,ε ίη ΤΙιεδπιορΙιοΓίοΓαπι αΓοαηίδ 
δεΓνα Οειεη εΐ εοηιεδ αάίοί δοΐίΐα εδί δίιηί- 
ΙίΙεΓ ίΐΐ€[ΐιε ίη Εΐεπδίηίίδ πιγδίεήίδ Ιαιη1)β 
αηςίΠα ίΐίαπι άεαπι ΙιίΙαΓίδ ίρδα (ήδίειη 
δεοηία εδί. Ιη εαπι ρΓθ1ο§ί ρ&Γίεδ οοηίαΐίϋ 
ΑπδΙορΗαηεδ ίη ΤΗ€5ΐηορίιοτί€ίζηΗ$ β> (γί<1β (832) θ€σμοφόρίθν ■<:ί6Τταλθ9 Ι, ς[α2ΐ6 Γηίπι ηΐϋηιί άίβί ίβδίί (6ΐηριΐ5 
ί(. £ο ααίειη άί€, ρειίαίο ίαιη (^ηοοΐ 

ίΠ8Ηΐιΐ6ΐ>&(αΓ ίβίαηίο, ιηιι1ί6Γ65 αιη• 
Λ 8ΛΟΤ9. ΓααεΙ>&η1 6ΐ ΙαηΙίδδίιηαδ βριιίαβ 
)αη1. 06ΐ6ηιιη 608 ιηαχίιηβ 1^68 
2 ςααβ αά οοηαΙ)ίιιιη ρβΓίίηοτεηΙ 
»€ ίθδίο Γβεοΐί δοΐίία 6886 ηιιιΐΐίδ άοε6( 
5ηΙί8 Ανβ11ίΐυ6ηΐδ Λδ? ΤΗ€5ΐηορΗ. ρ. 14 
υί αάδβηΙίΙυΓ Ικ)1>66ΐίία8 ίη ΑξΙαΟ' 

ρ. 650 αάηοΐ., οοηί. ΤΗβδίη. 97^. 
ιοηίαβ ροιτο (111ί^6η(6Γ αάιηοάαιη 
1 ά6άί88β ιηαΐΓοη&8 ίη Τ1ΐ68ΐηο• 
18, αιιη ηοη ιηοάο 8.1)δ1ίη6η(:ί£ΐ αιΐ^ιη 
1 ρΓαβραΓαδδβη^ ν6ηιιη βΗοιη ίρδίδ 

ίβδίίδ οη6θηιιη, νίΐίοβιη \)<ύ^ον νβΐ 

οοηγζαιη &1ία8^υ6 1ΐ6Γΐ)α8 δα1υ(2ΐΓ6δ 
ιΐ6ηάα6 1ίΙ>ίάίηί8 εαπδδα δίΙ)ί 8υΙ>δΐ6Γ- 
, β ΐϊΐηΐβδ ιηηΐίοηιιη ί6δί:ίιηοηϋδ ίΐά- 
ιηαηίί68ΐο. £ 1θ6θ Ιδαβί χερΙ του 
►» Ελι^ρον 19, Ι — -20, § 19 (ϋδοίιηιΐδ, 
;1>Γαη(1ί8 Τ1ΐ6δΐηορΙιθΓϋδ ιηυ1ί6Γ6δ 
Ίίμοΰ% άίδθΓ6ΐ2ΐδ 6ί 1>ίηαδ οηίαδςιιβ ραςί 
165 Αιίδδβ, εβίβπιηιιη δΐιίίΓα^ίδ 6Γ6&• 

7νΜΐ?κβ$ οί Ύϋα¥ Βημοτων μ€τά ταϋτα 
«τακ αύτ^ιρ μ^τά τη$ Αιοκ\4ουί 'γυναί- 
)ΙΙίτθ4ωί άρχ€ΐν €ΐ$ τάθ€σμοφ6' 
ύ ιΐΌί€ΪΜ τά. ρομίξ^όμβνα μετ^ α^^ί. 
ί(ΐτιβ( αΐίαβηβ ίυβήηΐ αη 6α6<ΐ6ΐη ηηίΐε 
ιί ιηιι1ί6Γ68 6ρυ1ί8 6χ<ήρ6Γ6ηί, ά6 ςυί- 
αβυδ άβ Ρ^ψτΗί Ηβτβά. § 79• ^ ^ν φαΐρίται Τΐι. 278 (δο. δί^υιη οόηάοηίδ ρΓΟ- 
ροηίΙυΓ ιηοΓβ α νΐτίδ &<1 ιηιι1ί6ηιιη οοηοίοίΐβ^ 
(πιηδΐ2ΐ(ο) 

Θ€σ'(λοψ6ρω: 06Γ6δ 6ΐ ΡΓΟδβΓρίηαΙβςί" 
ί6Γα6: ώ τίρικάλλη θεσμοφόρω δέξασθέ 
μ€ (ρΓ6€2ΐίυΓ Μη6δί1οο1ιυδ Ι&ιηηυαιη ί6ΐηίηα) 
ΤΗ. ι82; ίηνοοαηίιΐΓ ΤΙι. 1 1 48 — 1 1 59» 
θβσμοφόρω χολνιτοτνία μόΧβτον ίΚθετον 
άρτ6μ€θα ΤΗ. 1155 5 "^^ θβσμοφόρω δ* 
^μίν αγαθόν τζύτων χάριν άνταιτοδοίτψ ΤΗ. 
1230; έρ θεσμοφόροιρ (ίΐ6(ΐ6) ;*Αλοι;<Γ4 
ιτερί μου τ-ημερορ έκκΚησιά'ςεΐΡ έτ* ό\4θρψ 
(1ο<ιιιίΐαι• ΕαΓίρίά6δ) ΤΗ. 83 ; Αγάθωνα τβΓ- 
σαι ^1 θ€σμοφ6ροΐρ (αεάειη) Α^ίΓν ΤΗ. 
89; €(ίχ^(τθ€ τοΐρ θεσμοφόροίΡ τ^ Αήμητρι 
ΚαΙ τ§ Κό/>^ ΤΗ. 297; ^'ί θεσμοφόροιρ 
(α 6(1 6) τάτόρρητ* έκφέραρ Εοοί. 44^ 

ΘΜηΠζ: ότρα-γικόί; ν6δρ. 1479 ^ 'Υ^ρ^ν 
(^ΐΚοκ\έ(αρ) όρχοόμ€Ρθ$ τηί νυκτόί ούδ^ 
ταύ€ται τάρχαΤ έκ€Ϊρ* όΐί Θ4σνΐί ήγωρίί^ετο 
{ΛΏΐί({νίίΐ8 ίΐΐοδ δαΗαΗοη6δ ςυίΙ>ηδ 
ΤΗ6δρίδ £3,1)ΐι1&ιη άοοεΗαΙ:, οοηΓ. ΑοΗ. 
140) καΐ τούί τραΎφδούί τούί ρΟρ φησίν άττο- 
δ€ΐίζ€ΐρ κρόρουί Η. 6. μωρούί, Χήρονί, άναισθή» 
τοι/ί υΐ ΝιιΗ. 398, 929• Κ.6ά<ϋΙ Βεηίΐείυδ 
ΡΗαΙατ, (Ορρ. Υοΐ. Ι ρ. 3*3) *^^^ ηίξΗί 
Ιοηξ Ηβ άαη€65 ίΗθ56 οΐά άαη€€5 ΐΗαί ΤΗ65ρί5 
ηεβά ίη Ηίε €Ηοηί5€5; αηά Ηβ 3αγ8 ΗίΙΙ άαηεβ 
Η€Τ€ ηροη ίΗβ 5ίαξ€ δγ αηά δγ αηά ίΠετυ ίΗβ 
ίταξ€άίαη5 ο/ ίΗ686 ατη€3 ίο Ββ α ραν€€ΐ ο/ :€κτημέρο9 τόρ τριτάΧαρτορ οΐκορ, €ΐ ηρ /οοΐ8, Ηί'ΊΙ οηί-άαηεβ ίΗβηι 80 τηηΰΗ ' 09 καΐ θεσμοφόρια έστιαρ τάί 
κα9 καΐ τΑλλα δσα τροσηκε λειτουρ- 
"τφ δήμψ ύτέρ τη9 Ύυραικ69 άτ6 ^ε 

τΐ^Κΐκαύτιΐ9, ΤΗβδίη. ί%2 μέλΚουσι 
(υραΛκε9'άΐΓο\εΐρ τήμερορ τοΪ9 θεσμο' 
19^, Έζύ. 223 ^<^ θεσμοφόρι* ά-γου- 
'/υραΛΚ€9) ώσνερ κάί Ίτροτου 
Γ)&οφ6ριον : Ι6ΐηρ1ιιιη θεσμοφόροιρ ίη 
1θ€θ ριορβ ίΐϋΓοροΙίιη δίΐιιπι, (Ηίηο 
ι. 28 1 δϋΌΡ τό χρ^μ* άρέρχεται Η. 6. 
ΙΛ ιηιι1Η(υάο ίη Ιβηιρίηηι οδεεη- 
'. 585 ^^^Ρ^ άρανέμψαι; ν. 623 άρηλ- 
η δενρο τρότερορ; 657 ζψ'^ί^ είττου 
τΐ9 άρ^ιρ άρελήλυθε; ν. 1045 ^""^ ^^ 
τόδ* άρένεμψερ 1ερ6ρ ίρθα -γυραΐκεί); 
ι. 88ο θεσμοφόριορ τουτο^Ι, Ηοοοβ 

νίάβδ 68ΐ ΤΗβδίηορΗοΓίοη; τό 
(λΐ|σίαί ίτήμεΐον έρ τφ θεσμοφορίψ 0έτι« : Ν6Γ6ίδ ; καΐ τ^ρ θέτιρ γ ^γημ€ 
διά, τό σωφρορεΐρ ό ΪΙηΧεύί άίοϋ ό δίκαιθ9 
λόγοί, ουί Λδικοί \ό^ο$ οΗίοίί κςΤτ' άττοΧι- 
νοϋσά 7* αύτόρ φχετ*' ού ^όρ ηρ ύβρι<Π"ή9 
ΝιιΗ. 1067 (Οί. ΑροΙΙοάοΓ. ιιι 13: Θέτΐ9 
κωλυθεΐσα (Ρ6ΐ6ί οΐΒχηοτξ:) τ^ρ τροαίρεσιρ (ίη- 
ίαηΐεηι ΑοΗίΙΙεπι Γεάάεηάί ίπιιηοΓίαΙεηι) τβ- 
Χειωσαι, ρήνιορ τόρ Ίταΐδα άτοΧινοΰσα ιτρόί 
Ίίηρείδαί φχετο) 

Θ^τταλ£α: ^μποροί ηκωρ έκ θετταΧίαί 
ναρό. ΊτΧειστωρ {αι. ναρ^ άνίσηορ) άρΒρατοδισ' 
τωρ Ρ1. 521 

Θ€τταλικ6$ : τά θετταΧικά (ίηΐ. δβι- 
ΊΓΡα) ΊΓοΧύ καιταρικώτερα Τ3§6η. ίη IV 

Θέτταλος : ^υροΛκα φαρμαΜ εΐ τριάμε- 
Ρ09 θεττάΧηρ καθέΧοιμι ρύκτωρ τ^ρσεΧήρηρ 
ΝαΗ. 749 (εοηί. Ιαν. ^αί. νι 6ιο ΤΗεδδ&Ια 
ρΗίΙίΓα: Ηογ&Ι. 0(/. ι 27, 2ΐ ΤΗεδδαΙα 
ν6η6η& ; £ρο(ί, ν 45 δίάβΓα εχοαηΐίΐΐα νοοε (833) θεωρία- -@ηραμένη<; ΤΗβδδαία); €ίτ έκ€Ϊ (έν Φαρσάλφ) μόνοί 
μόνο» τοΐ$ ΊΓ^νέσταισι ^υνψ {*Αμυνία$ ς. ν.) 
τοιί θβτταλών αύτόί ττ^νέστη^ ων ίΚάτηαν 
οιύ^€νόγ Υβδρ. 1271 (αρυά Τΐιβδδαΐοδ ρε- 
ηοδίαβ νο€ίΐΐ)αηίαΓ ςηί Ι&πκιιι&ιη βίεΐϊίΐε 
δάδΙπΛί άοιηίηοπιιη &αΙ ΓβίριιΜίοίΐε α^ΓΟδ 
ςοΐβΐ^αηί, ηυαίβδ αραά δραΛαηοδ Ηείοΐαβ, 
Ι^νήιί αυίβιη νοΛίδ Ιί^νέστηί 6ΐ τ4νψ.) 
Τιμήματα κσΧ βίον Κ\€ΐτα'γ6ρφ Τ€ κάμοί μετά, 
0€ττα\ωρ Υβδρ. 1245 (νβΓΐ>ίΐ δυηί δοοίϋ 
άβ ΟΗΐββΟΓα, νίά. ΒβΓ^^ €οηιηι, ΚεΙίς, Οομ. 
ρ. 228); Όίίκ ϊσθ* 60* οί Κάκων€ί έ\θ6ντ€ί 
ζορΙ το\\ού$ μ^ άνδρας θετταΧων διώλί- 
σαΐ', τολλοι)ι δ' έταίρουί Ίχπίου Σ,γΒ. 1 1 5© 
— 53 (<ίβ Τ1ΐ6δδ2ΐ1ίδ ΡίδίδίΓ&Ιίά&ηιιη αάίυ- 
ΙοπΙ)ηδ νίάβ ρ. 394 ϊ^ο^• ^^)ΐ "^"^ Αι/δών 
δ€ΐ•ηνα καΐ τά.θ€ττα\ων Τα^εη. ίι. IV 

Θ€ωρ^α: ρΓορηβ νεί ΙββαΙίο δρεΛ&ου- 
Ιοηιιη δίιοΓοηιιηνε οαιίδδα ηοιηίηβ Γθίρηΐ)• 
Ιίοαβ ιηίδδ3, νεί ίρδα Ιιιάοηιιη εΐ εβιΊαιηίηαιη 
δρβΛαΙίο, βη^^ίυΓ ίη Ρΰ^£ ίαπκιυ&ιη ρΓαβδβδ 
Ιμάοπιτη, οοιηβδ (Ιβίΐβ Ραείδ, 5^3 — 5^^^ 
βαιη αά δεηαίιιιη Αίΐιβηίεηδβιη 3,1)άαοί ίαΙ)6ΐ 
ΜβΓαιπιΐδ, 7*3 — 7^7• ίΐεδοεηάίΐ ε οαείο 
οιιηι Τγ7^60, 728 ; υ1 ιηβΓεΙήοιιΙα θχ1ιίΙ)€- 
1)αΙιΐΓ ; ψίΛτβ δειπίδ <3ίοίΙ τορνοβοσκείν άβοδ, 
849» ΤΗβΟΓία ίΓ&(ϋΙιΐΓ δβηαΐιιί α ΤΓγ^αεο, 

871— 9^^ 

Θεωρός : αΐίςυοίίεηδ αραά ηοδ(ηιιη εαί*• 

ρίΙιΐΓ; ίη ΑεΗαπίεηείΒιιε ιιΐ ίαΛαίΟΓ εΐιηεη- 

θαχ (άλαλων) Γθάιιχ ε ΙββαΙίοηε αά δΐίαΐοειη 

Γε^^ειη Οάιγδαπιπι, ν. 134 — ' 73 ί ίιι ΝηΒίΙηιε 

4θθ αϊ ρεπηηΐδ, βίττε/ο βάΧλβι τού$ έττιόρκονί 

(ό Ζεύϊ), ττώί ουχί Σίμων* ^νέπρησεν ούδ^ 

θέωρορ; καίτοι σφόδρα 7* ^ίί'"* ^ττίορκοι; 

ηί Γαρ&χ εί αδδεηΙαΙΟΓ Υεβρ. 42 δςς. (υΙ)ί 

εχ ϋδ ςιιαε Αΐ€ίΙ)ΪΕάεδ Ι3α1ΐ3α1:ί1 δεηδίΐδ εναθϋ 

ίη Τΐιεοηιιη οοηνεηίεπδ ηΐ * άίίδ ίηνίδυιη * 

Ηοιηίηειπ (θέωλοί ςιιοδί α ^εόί εΐ 6\\νμι)^ 

άί^αιη ς[ΐιειη άί ρεΓάαηΙ) : ίΐ). 4^6 ώ πόλα 

καΐ θεώρου θβοισεχθρία Κ€Ϊ τα &\\οί 

ΊΓρο4στηκ€ν υμών κόΧα^; ι\), 599 ^^4• ^^^' 

ρο$ τόν σφό-γΎον ^χων έκ τη^ \€κάνηί τάμ- 

βάδί ημών {των δικαστών) ττερικωνεΐ ; ίΐ). , 

Ι220 ιιί Οίεοηίδ δαίεΐΐεδ: ίΐ). 1236 τΐ δ' 

δταν θέωροί φ^-β Κλέωνοί Χαβόμενοί τηί 

δφα$ * Αδμήτου κ.τ.Χ.'; ϊϊ>. ΐ22θ οί δ^ 

σνμνόται ΐΐσΐν θ^ωρο$, λίσχίνηί, Φαΐ'όδ, 

ΚΧ4ων 

Θεωρός : ροεία ειιίιΐί; ηοίαΙιΐΓ οοηιιηεη- Ιυιη ΟαΓοίηαιη ΝερΙιιηαπι αΐίοςιιί ίααεη1ί5 
Ες. 6ο8 

θηβαι : τούί "Ειγτ' έττΐ θήβαί ( ΑεδΛγΙί 
άπιιηα) Καη. ιοιι ; θείβαθεν (Βοεοίίοβ 
ρΓΟ θήβηθεν) Αοΐι. 863, 9^1 ; Οείβαθι 
(ΒοεοΙίοε ρΓΟ θι^^ιτ^ι) Αείι. 867 

Θηβαίος: η τ€ θι;]3α£α φίΧη ταΐί εύ- 
Ύ€ν^$ * Ισμηνία Ι>. 697» Θηβαίου^ νετοίψ 
κας άνδραοτέρουί έ$ τίν ΊτδΧεμο» Καπ. 1023 
((3ε ΑεδοΗγΙί Γαΐηιΐ» Ξερίετη €οη{Γα ΤΗώαί) 

Θηραρι^νης: εχ ίπδυΐα €ο οήπηάυδ, 
Ηα^οπίδ ήΐίυδ αάορίίνυδ (ΡΙυΙαΓοΙι. νΗ. 
Νίάαβ ο. 2 β/ί δυσ^ένειαν ώ$ ξ4νο^ έκ "Κέω 
ΧεΧοίδόρηται^ ςυοειιπι εοπΓ. 8εΗο1. αά Καη. 
541, Χεη. ΗίΙΙεη. ιι 3 § 3®)• 'Ετ^ 7^ 
άτό Θηραμένους δέδοικα τά τρία ταντί, 
ΤήρΗαΙ. β". VIII. (Οοηί, Ροΐ^χείιιιη Αημο- 
τννδάρεψ 

τριών, κακών γονν ην (\4σ£^ αννφ τι ηασ άνάγαι, 
1ί ξύλον ίφέ\κ€ΐν, ί} πι*ίν κώναον, ή νροδόντα 
την ναΰν οιηος τάχιστα των κακών άηαλλαγηναι, 
ταΰτ «στι τρία Θηραμένους α σοι φυλΛκτβ ίστί. 

Υηΐβαπ ρΓονεΛίο €ε1εΙ)Γ3ηίυΓ τά τ^α κακά, 
50. οαΓοεΓ, οίουία, εχίΐίιιιη (Ι1,ο1>εο1ε, Α^Ιαο-^ 
ρΗατηΐίί ρ. 74® ι^ο*•) ί ^εά ςιιαεηαιη τά τ(Λα 
θηραμένουί άίεαηίατ ορίίιηε οδΙεηάίΙυΓβ 
ΤΗαθ)ίάίάίδ Ιοοο νίϋ 68 καΐ Ανδραί τέ τι»α$ 
άπέκτειναν ού ΐΓθλλοι5$, οί έδόκουν έτιτή- 
δειοι είναι ύττεξαιρεθηναι, καΐ Αλλοι;; ^ δ ι; σαι* 
τού$ δέ καΐ μετεστήσαντο. ^υαε ίαοίηοπι, 
α ςηαάήηβεηΐίδ τεοεπδ εοπδΐίΐηΐίδ ραίπιία 
ΟΙ. 9'> 2, Α. α. 4ΐι> ηοη πιίΓαΓί ΙίοεΙ υηί 
ηοηιίηαΙίΐΏ ΤΗεΓαιηεηί Οδδίξ^αία, οππι 15 
ρΗποίρεπι ίπΙεΓ ςιιαάΓΐηβ^εηΙοδ Ιοοιιιη ο\)- 
ΙίηςεΓεΙ (Θηραμένης ό του "Ατγνωνοί έντΜ 
^υ^καταΧύουσι τδν δημον ττρώτοί ην, άν^ρ 
οϋτε είττείν οϋτε Ύνώναι αδύνατοι, Τΐιιιοχά. 
VIII 68 ; οΰτο$ έ^ ά,ρχψ μίν (νεΓΐ>α δυηΐ 
Οήΐΐαε) τιμώμενοι ύττό του δήμου κατά τέκ Ι 
Ίτατέρα "Α'-^νωνα, ττρονετέστατος έ^γένετο τ^ 
δημοκρατίαν μεταστησαι εΐί τού$ τετρακοσΙου$ 
καΐ έττρώτευεν έν έκείνοΐί ΧεηορΗ. ΗίΙΙεη• 
II 3> 3°^ €ΐιιίΙ)ΐΐδ αάάε Γ,γδίαπι ίη ΕταΙοί- 
ί/ιαιεηι § 65 τψ ττροτέραί όΧΐΎαρχίας αΐτιώ• 
τατοί έ^ένετο νείσας ύμα$ τ^ν 4ίγΙ των τετρα• 
κοσ'ιων ττοΧιτείαν έΧέσθα^). δεά Τ1ι6γ3' 
ηιεηεδ ίηιροΓίυηίδδίηιυπι ςυεηκ^ιιε.εοΐϋ»^"• 
ϊίη^εηίίδ ηιοχ άεδειαίΐ ηαΐΐα αηίπΐΓ ρεΠΐθί» 
δεά ραΙπαίΕ οαπίαίε αάάα<51ιΐδ, εΐ ίιηρππιίδ 
οανίΐ πε ΑΐΗεηαε 1ιοδΙίΙ)αδ ρΓοάειεηίαΓ (834) ^ραμένης . VIII 91, Χβηορίι. π 3 4^). Ιη- 
§^ΙίΐΓ ρορτιίαή ίπιρβήο ΟΙ. 9^• * 
η 6η 6 δ άβ €ίνίΙ)ΐΐ5 δΐιίδ ορίίιηβ 
ϊδΐ, Τΐιιιογά. VIII 97 '^^'^ ^^ Ίίκιστά 
τωτοι^ χρόνον 4τί γβ έμου ^Αθψαΐοι 
ι €υ τολιτ€ύσαντα* μ€τρΙα '^άρ η τ€ 
ολίγον} καΐ τους τοΧΚούί ξ&γκρασα 

καΐ έκ νορηρων των Ίτραγμάτωρ 
ψ τοΰτο νρώτον ά»ήν€^κ€ τ^ν νοΚιν* 
τΐΌ δί καΐ ^ΑΧκιβιάδην καΐ Αλλον; 
Γοΰ κατιένΜ, Ηαβ ίαιιίαβ Ιαιιάβδ 
ΤΗβΓ&ιηβηί ρΓορήαβ δΐιηΐ νβΐ βί 
ιάδ αΐϋδ €θΐηιηιιη6δ ; (][τιο ίιηρήιηίδ 
ιίβ ΓβνοοαΙαδ βδΐ Α1άΙ)ί&άβδ(ΌίοάθΓ. 
. Ταπί ίη ίιιάίοίο άβ Χ ρΓ2ΐ€ΐοήΙ)ΐΐδ, 
Απδίορίιαηβιη Καη. γ. 967 δρεΛαΓβ 
15 Εχ6Τ€. Οτϋ, ρ. 774 βί^. νίάίΐ, 
Ια αιιΐ ρβΓίεηιιίδ ίη Τΐιεταπιβηβ 
ίδίάβΓβ νίάβΙυΓ. Οαπι βηίπι ρΓ&β- 
ί Ιιοδίίίβηι ρ€Γδ6(|ηί είοδδβπι ίηδίίΐτι- 
Ι105 ααΐεηι πιϋίΐεδ, ςιιί ηιαίΐί ηατι- 
ΓβοΘΓ&ηί, α ΤΙιβΓίίπιβηβ &1ηδ(ΐιιβ 
ιίδ δβΓναή νοίυίδδβηΐ: ιιίπιπκιιιβ 
1 ρΓορΙβΓ νβηίοπιπι ίηίαηοδ ίπιπιο- 
[Πβ Ιβπιρβδί&Ιβδ ίπίίιιπι ίίιίί Χβηορίι. 
' 29 — 39)• Ρνιαπινίδ ί§ίίαΓ υί:π(ΐαβ 
6δ56η^ ρκιβΙΟΓβδ Ιαπιεη νβΐιβ- 
ϊο ρβοοίΐνβΓ&ηΙ:, ςυοΛ άβ ΙεπιρεδΙα- 
Γνίίίδΐ βΐ ηαιιίΓ3§οπιπι 1ιαΙ>ί1α οπΓα 

21(1 δβηαίιιηι ροριι1ιιπΐ(][τΐ6 Π((6πΐ5 
εάβπιηΐ (Χβηορίι. ΐ. 7, 1 7), ^πιίοίδ 
δ ρπν&Ηπι δοήρδβΓΕηΙ, Τΐιβταπιβ- 
[θδ(]ΐΐ6 ίπιρβΓαΙα ηοη Γβοίδδβ (ίΙ)ί(1. 
6 οΐ. II 3, 35)• ΙίΣίςνιβ Αίΐιεηίβη- 
6ί ΗοδΗΗδ €ΐαδδίδ ραΓίβπι β ηιαηίΙ)υδ 
ι εδδ6 61 δΐιοδ ηαιιίΓΕ^οδ ίοβάβ άβ- 
»€η856 δΟΐΓβηί, ΙβπιρεδΙαΙβπι ρΐαηβ 
ι, οάίο βΐ ίτ» οοοαβοαίί ίΠαά υηυπι 
:ηιηΙ, άβ ηίήδ ρπΐ6ΐοπΙ)υδη6 αη 
ιίδ ίιΐδίηπι δΐιπιβΓβηΙ: δΐιρρίίοίαπι. 
ίο αηίηιαδ επιΐ δι ΤΙιβΓ&πιεηβπι 
ιππι ΙήβΓ3.Γθ1ιαπι δ&βνίΓβ. Η ίο ίηπι 
ηεηβδ ρΓ&εΙοπιπι ΙβπιβπΙαΙβ ίη νί- 
ίεαίιιπι 3.άάτΐ(51υδ εί α εΐαηάβδίίηα 
ιεοοδαΐίοηε άείεηάβΓβ ίηηοεεηΐίαπι 
>2ΐ<$1ιΐδ (ίΐ). II 3 35), 6ί ΑΛεηίεηδβδ 
ΕΐΙίδ νβΐιεπιεηΐίαπι εάοουίΐ εΐ ρταε- 
ήδδίηι ίία αεαίδανίΐ, ιι( Ηίδ ηοη δίΙ>ί 
ιε ία(51ί πιΐίοηεηι Γεάόεηάαπι εδδε 

(Ι 7 § 4, § ι8 § 31, π 3 § 3^)• ΡπιεΙεΓεα απιίοί ΤΗετίίπιεηίδ ρΓαεΙοήΐ3α8 
πηιΐΐιιπι οοηίΐαηιηΐ: ίηνίάίίΐε (ι, 7» 8). Εχ 
Ιιίδ αρραιεί, ριαεΙΟΓεδ, ηοη ΤΗεΓαπιεηεπι, 
ροριιΐο ΑΐΙίοο πιεηΐεπι εήριιίδδε εΙ ίη εηπι 
Ιοαιπι Γεπι ρεΓάαχίδδε ηΐ: αιιί δίΙ)ί αιιΐ: ίήβΓ- 
αΓοΙιίδ ηαΐίαπι οΐ) αιΐραπι ρεΓειιηάηπι εδδεί. 
ΌιιοΙ)ΐΐδ ροδΙ αηηίδ, οηπι ρεήαιίιιπι εδδεί 
ηε ΑΛεηίεηδεδ αά ίηείΐοδ τεάαΛί δαί) 
οοΓοηα νεηίΓεήΙ, Τΐιεταπιεηεδ, (][αί Ιε^^αΙτίδ 
αά Εγδαηάπιπι εί ροδίεα Εαοεάαεηιοηεπι 
ρΓθίε<51ιΐδ τιΐ ραχ ίη Ι3η1ί8 πιαίίδ ορίαηάα 
οοηνεηίΓεί: είΤεοίΙ:, νεΓε αεδ(ίπιαη(ί πιίηίπιε 
ρΓοάίάίδδε δεά ροΐίιΐδ δείΎΕδδε ραΐηαπι νίάε- 
ΗΐιΐΓ (Χεηορίι. ΗεΙΙεη. ι χ ί § 1 6 δςς.). 
Νίΐιίΐ εηίπι πιογογ ί^ιιί Ιοη^ε αΙίΙεΓ ίτιάίεαΐ 
Ι^γδίαπι ίη Αξοναί. 9, ι εΐ ίη Ε^α^05^Η, 62, 
Ι, ςηρίάιιπι ΤΙιεΓαπιεηίδ ΙηδεΛαΙοΓεπι, 
ςαίρρε (ΐιιί άοπιεδίίοο νιιΙηεΓε α χχχ Ιγ- ^ 
πιηηίδ ίΛιΐδ Τΐιεταπιεηεπι ροΐίδδίπιαπι πια- 
Ιοηιπι οαιίδδαπι ριιίαΓεΙ. Ναπι (ΐυοά ίη 
XXX Ι/Γαηηίδ ηοπιεη δΐιυπι ρΓοίεδδΠδ εδί, αΙ) 
ίηίΐίο πιίηίηιε δ&ενα ΙχΓαηηίδ δεά Ιιαυά δαηε 
οηιεηία ραιιοοπιπι άοπιίηίΐΐίο ςπαάήηβ^εη- 
ΙοΓυπι ίπιρεπο δίπιίΠίπΐίΐ (ν. Ι,γδίαπι ίη 
Αξοί'αί. 74» ^ Β) νίάεΙ^αΙαΓ ίηδίίίαί, εΐ ίΐΐε 
νίΓ ορίίηιαίυπι ροΐεηΐίαε ρεΓρεΙυα ίανίΐ 
νίία α ρορυΙ&Γί οαιίδδα ανεΓδυδ. ΥΧ Ιιοο 
ςυίάεηι ίρδε Τΐιεταπιεηεδ ρΓ&ε δε ίεΛ ίπ 
ΧεηορΗ. ΗεΙΙβη. ΐι 3 4^ δς. αδδεηίίεηΐε 
Απδίοίείε ΡΙαΙαΓοΙιί ίη Νκία ο. 2, ^ν^σην 
ουν 'ΐΓ€ρΙ "Νικίου τρώτον €ΐ7Γ€Ϊν, δ 'γέ'γραφ€ν 
* Αριστοτέλης, οτι τρ€Ϊς ' έ^ένοντο βέλτιστοι 
των πολιτών κοά νατρικ^ν Ιίχοντζ^ βϋνοιαν 
καΐ φιλίαν ιτρόί τ6ν δημον^ "Νικίας δ Ι^ικψ 
ράτου καΐ θουκυκίδψ δ ΜέλησΙου καΐ θήρα- 
μένηί δ "Αγνωνοί, ήττον δέ οΰτοί η έκ€Ϊνοι' 
καΐ Ύδ,ρ €ΐί δυσ-γένααν ώ$ ζένοί έκ Κέω 
λ€λοιδ6ρηται, καΐ διδ. τό μ-ή μόνιμον άλλδ. 
έΊταμφοτβρί^ον ά€ΐ τ-β νροαιρέσ€ΐ τψ ττολι- 
τ€ίαί έπβκλήθη Κόθορνοί. ^υαηια αυΐεπι 
1)εηενο1εη1:ί& απιοΓε άεδΐάεΓίο ΑΛεηίεηδεδ 
εαπι νεί πιοΓίααπι ρΓΟδεουίί δίηΙ;, ίπιρηηιίδ 
ε Εγδία ίη Εταΐθ3ίΗ, 64, 3 ^ ίηΙε11ε§^ίιΐΓ, 
ΤΓίςίηία" νεΓΟ ίγταηηοπιπι οπιάεΐίΐ&ΐεπι 
ΙαηΙιιηι αΙ)εδΙ 'ηΐ υΐΐο πιοάο ρΓθΙ)ανεηΙ, υΐ 
ΟήΙίαε ηαΐΐα ε ρΓορίηηαο Εαχίΐϋ δρε ιιηιΐδ 
ίοΓίίδδίπιε ΓεδΙίΙεπΙ αίηυε πιοΓίε υΙίΓο ραεηε 
άίεαπι «^υαεδίία Ιεδίαπ νοίαεήΐ, ςιιαηίο- 
ρεΓε ί)ΓΓαηηοπιηι δαενίΐΐαπι αΒοπιίηαΙηδ 
εδδεί. ϋεδίηαπιυδ ί^ίίιΐΓ- ηιίΓαπ, ςυοά πιογ- (835) &ησ€Ϊον• ■&ΌνκνΒίΒης 1βιη• ΤΗοΓαιηβηίδ Χβηορίι. Ζ^<?//. ιΐ 3 

§ 56, ΒίοςΙοηΐδ χΐν 5, ΟίοβΓΟ Τη^αίΙ. ΐ 40, 

ν&ΐεήιΐδ Μ&χίιη\ΐ5 ιιι 2 δαπιιηίδ οβΓίαίίιη 

1αιι<ϋΙ)ΐΐ5 βχΐιιίεηιηΐ. ΡΚίτζδΟΗ αά Καη, ν. 

540 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
ονμοΐδβ (μα0ΐ)ταΊ) Κλβιτοφώμ τ< καχ θηραμ^ίνης 
6 κομψός» 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
Βηραμ4νης ; σοφός γ* άντ,ρ καΧ Βανί)ς ίς τΑ• 

νάντα, 
6$. ^ν κακοΐς που ιηρινίσγι και ηλ-ησ.ίον παρΛστη 
νέτΓτωκίν ΐζω των κακών ου ΧΓο$ άλλα Κείο$. 

Ορίηίοηβιη β^ΓαιηιηαΙίοοηιιη άβ δβηίβηΐία 
Ιιοηιιη νεΛοηιπι βχρίοδίΐ ΌίηάοΓίΐυδ, (ΐιιί 
ΐίοό ΛίοβΓβ ροείαιη οβηδβΐ ' ΤΗβΓαιηβηειη 
ίη^επίο Ιαιη νεΓδίιΙο βδδβ, αί ον«η ίιηρΓθΙ)ίδ- 
δίιηυδ£δδ6ΐ, ρΓοΗδδίιηιΐδ νίάβΓείιΐΓ. Οΐιίοηιιη 
εηίιη οίνίΐαδ ιη&ΐα ίαιηα Ια1:>θΓαΙ)α1, Οεοηιιη 
εΐάια βκιΐ βΐ ιηοπιιη ρΓθΙ)ί1:α1:6 6ΐ τεί ριιΐ)- 
Ης&θαάιηίηίδίΓίΐί:ίοηβ.' ΟοηίΓα Ρήΐζδοΐιίυδ 
ρ6Γ(]ΐιαιη αΙ)δοη3ΐη άίοίί: Ιιαηο εχρΗοαΙίοηειη 
Γ6δρίοί(ΐιιβ ριιίαΐ: αά ρΓονβΓΐ)ίιιιη ού ΧΓογ 
άλλα Κ<Ρο$, άβ (^αο οίΐαί ί€ΑοΙ, ΡΙαίοη. ρ. 
320 Β των δ^ βόλων 6 μ^ τά, ίξ δννάμ€νοί 
Κφοί κ€(1 έξίτψ έλέ-γετο, Χιοί δέ ό τό ίν καΧ 
κύων, \έ^€ται δέ τ« καΧ ταροψία άττό τούτου, 
αϊον 'Χΐα ΤΓορασταί Κφον ούκ έάσω,^ εΙ 
ΕαδΙαΛίιιιη ρρ. 1289, 63 εΙ 1 397» 4© β^ 
1462,45 ε^"^ Ροΐΐυοε ίχ ιοο, νϋ 204. ' Ηοο 
ίςίΙαΓ ρΓονεΛίο' νεΛα ίρδίαδ δυηΐ * ηεοεδδε 
εδί Ιιοιηίηειη δειηρεΓ Γείίαειη άεδθΓίΙ)ί, (ΐαΐ β 
(^υονίδ ρείΊαυΙο εναάεΓε δοΐεαί. ΑρΙίδδίιηβ 
ίβ^ίΙυΓ Ιιοο ίία υΙίΙιΐΓ Οοιηίονίδ, ιιί ρΓΟ εο 
άίοαΐ ούΧΐθ5 άλλα Καοί, ρΓορίεΓεα (^ιιοά 
ΤΗεΓίΐιηεηειη ηοη δοΐαιη ιιΐ Ηοιηίηεπι ηίιηίδ 
ίεΐίοειη ήάειβ νείίΐ, δεά ε(ί&ιη αΐ εχίεηιιη 
Εί^^ε Οεαιη. δίιηίΗΐεΓ ό Μα»*^} εχρίίοαΐ 
ίάειη εχ Ηεδγοίιίο δ. νν. Μάΐ'ΐ75 εΐ ΜάΎνη^ 
(ςικκΐ εχ ίΠο οοΓπιρΙυιη εδδε ίαάίοαΐ Ρογ- 
δοηιΐδ ζη ψιοί. ίηεά.) εί ΡοΠαοε νϋ. 204 άε 
Ιαΐαηο Ιυάο, ιιΐ ναΐεαί ίηίεΐίχ αΙε&ΙοΓ. 
Ορροηί ίβίΙιΐΓ δίΜ ίηνίοειηΜε§[αεηείιιιη Αε- 
δοΗγΗ άίδοίρυΐιιιη, ίηίεΐίοειη αΙεαΙοΓειη, εΐ 
ΤΗεταιηεηειη, Ειιήρίάίδ αΐυπιηιιιη, Λΐεα- 
ΙΟΓειη ίεΐίοίδδίΐϊΐιιιιι) ; τό δέ μ€ταστρέφ€σθαι 
π/>όϊ τό μά\θακώτ€ρον δ€ξωΰ νρόί άνδρ6$ έστι 
καΐ φύσ€ΐ Θηραμένους Καη. 539 ^^Φ 

Θη(Γΐΐον: ίειηρίιιιη ΤΗεδει ιιΙ)ί οδγίαιη 
^\ιο οοηΓιΐ2ίεΙ)&ηΙ δεινί, Εί^ιιίΙ. 1320 καθψ 
σβαί μοι δοκ^ί έ$ τό θησ€Ϊο» 'ΐΓ\€θύσα$ η 'τΐ των σβμνωΡ θ€ων, ϋηάε θησ«ι<δτριψ, 
Οη<Τ€Μ>)λνΐ;€ΐν ρ. 770• ΗοΓ. ίΓ. 7 κράτιστβν 
ίστι έί τό θησ€Ϊον δραμ€Ϊν έκΐΐ δ' ίωί 6.ν 
νρασι» βΰρωμίν μένειν : δεπάδ εηίιη (ΐιιί δαε- 
νίπδ ςΓΐιάε1ίιΐδ(ΐαε α άοιηίηίδ ίΓαΛ&ΓεηίιΐΓ, ίη 
ΙειηρΙυπιΤΙιεδεί δΐίαάνε οδγΐιιιη οοηίΊι- 
βεΓε ρειτηίδδαιη εί νεηάίΐίοηειη ροδΙιιΙαΓε. 
δΟΗΟΜΑΝΝ Λ«//^. ίην. ρηΜ. ξταεο. ρ. 1 88 

Θη(Γ<£α: ίεδίαιη ίη ΤΙιεδεί Ιιειοίδ 1ιο- 
ηοΓεπι, (ΐιιί νίοαίίιη 1ιαΙ)ίΙίΐη1:βδ ίη αΓΐ)ειη 
οοΠεβ^ί, ο(51ανίδ τηεηδίυπι οε1εΙ)Γ&Ιιιπι. Ρΐηί. 
627, ω ΤΓλβΣστα θτ\σ^ίοι% μ€μυστι\ημένοι 
γέροντα Ανδρα έπ όλιγίστοα άΚφίτοΐί Ιι. ε. 
νοδ δβηβδ, (^υί ΤΗβδεοπιπι άίβ δαερίδ- 
δίπιε ε ραηβ οαναίο Ιιαιίδΐδίίδ ί\ΐδθΐι- 
Ιιιηι ο\ιπι αάπιοάιιπι πιοάίοο ραηβ. 
ΌίοεΓε νιιΐΐ: Ο&γΙο * Αηΐεΐιαο, ςαοΐίβηδ 
ΤΙιεδεί ίεδίο οοηνίναΓεπιίηί, ρΓορίεΓεςβ- 
δίαΐεπι ραΓοίδ οίΙ)ίδ υίεΙ)2ΐπιίηί ; ηιιηο αιιίεπι 
νοΙ)ίδ ηοη άεεηιηί οίΙ)ί, (^αία ίαιη Ρ1ιι1α5 
νΐάεΐ, (^ηί άίΙ&Ηΐ: οχηηεδ 1)οηοδ, ςηοδ αηΐε- 
Ηαο ηοη ροΙεΓ&Ι: ίηνεηίΓε.* βεκοι,εκ. 

Θησ-€υς : ώί μέγα δύνασθον πανταχού τώ 
δύ* όβόΧώ' τώί ήλθέτην κάκ€Ϊσ€;. δοίδοίίαηΐί 
Όίοηγδο Γεδροηάεί ΗεΓαοΙεδ θησ€ύί ^α- 
'γ€ν Καη. 142. Τΐιεδειίδ ουπι ΡίπΛοο δΐιο 
ΓαρΙη ΡεΓδερΙιοηεπι αΙ)άιι61ιΐΓθ Άά ίηίετοδ 
άεδοεηςίίδδε οΓεάίΙιΐδ εδί. Ιη Ιιίδ αυίειη 
νεΓΐ)ίδ θησ€ύί ήγα^ίν δΐιηΐ ς αϊ ριιίεηΐ Ρβ- 
ήοΐεπι ίηίε11ε§[ί, πιεΓοεάίδ ίαάίοίαήαε αηβο- ί 
Γεπι, ΤΗεδεο πιυΐΐίδ ΓεΙ)υδ ρβΓδίπιίΙεπι 
- Θόα9: ενταύθα δ* έτυράννευεν ^ΎψινύΧιρ 
Ίτατ^ρ Ι θόαϊ βραδύτατος ών έν άνθρώτΜ 
δραμέιν Εεηιη. £γ. ιι ηΙ)ί ΒεΓ^Ιίίιΐδ: 'ηοη 
ίΠερίάε ΑήδΙορΙίΕηεδ, οαπι Τΐιοαηίεπι 
ΙαΓάίδδίπιιιηι οηιηίυπι αρρείΐαί, ηοπιεηςαβ 
Ιιοπιίηίδ ίη§^εηίο οοηνεηϊτε ηεςαΐ, ίκι^ίοο- 
ηιπι οοηδαείιιάίηεπι ήάεΐ, (^ηί οπιεη ςυαδί 
(ΐαοάάαηι ίη ίρδο ηοπιίηε ίηάπ^αΓβ δο1εΙ)αηΙ, 
ςιιεπι&άηιοάαπι ίεοίΐ Εαήρίάεδ ίη Ιιοο ίρδο 
νοο3.1)α1ο 7^ Α. Ταην. ν. 31 ί ο«^ Τ'ί* &νάαΰ^ 
βαρβάροισι βάρβαρος θύας δς ώκύν τόδα 
τιθείς ϊσον ιττέροα ές τοΰνομ ηΚΘ^ ττβ τοδω• 
κ€ίας χάριν * 

Θουκυδίδης: Μείεδίαε ήΐίιΐδ, Αίορεεεη- 
δίδ, ροδΙ €ίπιοηίδ πιοΓίεπι ρήηοερδ είιΐ5 
ίαΛίοηίδ (ΐηαε ΡεΓίοΙί ίηίεδία βτ&ί {ην τώ^ 
καλών καΧ αγαθών καΐ πλείοΎον άντειτολιτίύ' 
σατο τφ Ιΐ€ρικλ€Ϊ χρόνον Ρ1αί3.Γθ1ι. /νΓ«"/. 
ο. 8, II, ΟιοΙε Ηίίί,ξγ, νι ρ. 2 1 δς.) ρΐη^ (836) θσνμαντι<ζ' ^ρασυβουΚο^ α.δεηαΐα εί εοηοίοηε ςηαιη ίη 1>6ΐ1ο 
6η(ί3. 3. δοΐο Ροήοΐβ δτιρ6ΓαΙ>&(ιΐΓ 
ι. ΡίτκΙ, ο. 8, ΟγοΙθ /. /. 3*6 5^<ι.)• 
ίΐ58ΐτη.ϊΐπι 6Τ3η( γ65 άβ (][ΐιίΙ>α5 άίδ^ί- 
!Ίιιΐ0)Γ<3ί<365 βΙ: Ρεήοΐβδ; ϋΐίβηίιη 

01 61-3.( ρ6Γ56ν6Γ&ηάαΐη θ5δ€ ίη 1)6ΐ1θ 
6Γ8£15 5υ506ρ(:0, η6(|116 Ρ6Γίε1ί ορ6$ 

ιάα$ Αΐΐιεηαδ ρΓΕ6ΐ>6η(1α5 €556 (Ρΐιι- 
€, 14). ΡοδίΓβιηο Ρεήοΐβδ ειιιη 
: 6( ιιηο ί6Γ6 αηηο ροδΙ ίηάιιΐίίΐδ 
ληηοηιιη (α. 444 ^^^^ ΟΙιτ.) 6 άνί- 
:ίΙ (Ρΐιιίατεΐι. 1.€. 14 τΑο$ δέ ιτρόί 
κν^α-ην €ΐ$ ά^ωρα Τ€ρ1 του όστρά' 
0τά$ κ<ύ δίακίρδυιτ^ύσαί έκ€ΐνον μ^ρ 
κατίλνσβ δέ τηρ άιη•ιτ€τα•γμ4ρηρ 
). €οιηιη6ΐηοΓ&(:ιΐΓ Υεδρ. 947 ^^ί 
'€&γων {άχινα. δΐιαιη ίρδβ εααδδαιη 
ΒΓβΙ) άΊτύπληκτοί έξαίφρηί 'γ^ρέσθαχ 
^ον$, (^ααιηςιιαιη ίΜ ντιΐ^ φ^ύ^ων 
ίο ίηΙβΙΙβςίίϊΐΓ. ΚαΓδίΐδ Αοΐι. 7^3 
ιΐκδί άνδρα κυ<ΐΛρ ήλ(χον ^ουκυδί- 
κέσθοΛ συμπΧακέρτα 7ψδ€ τψ Κηφί' 
'φ ΧάΧφ ξυρψγόρφ, 6$ μά τηρ Αήμτιτρ, 
^ίκ* ηρ Θουκυδίδη $ {ίΙΙο (6ΐηροΓ6 
ιαογάίάεδ γβτβ εταΐ Τΐιιιο^- 
<ατ€τάΚαίσίΡ 9» ΈύάθΧουί δ4κα ; 6χ 
άί5€ίιηαδ βιιπι, ΑΐΗεηΕδ ΓβνβΓδαιη, 
ιιτδτΐδ ίη ίικΗάιυη νοεαίιιπι 6δδ6. 
ΐζΐί €οηι?Η, ρ. 6ο 

\Αντ\,%: ρ£ΐιιρ€Γ 6( ί&ΐίάίςιΐδ ; μηδ^ 
τιρ τ6ρ άρ4στίθΡ Χυτεΐρ έκοόσ'β καρ- 
'άρ ουτοί, ω φίΧ "ΑποΧΧον, ά^Ι ιτίΐρ^, 
δακρύοκτιρ σα$ άΐΓτ6μ€Ρ0ί φαρ€τρα5 
ίφ μ^ κακωί τέρ€σθαι £(|. 1267 δς[ς. 
οΐ. δ€Ϊ οΰρ, φησί, τούί μέρ Ιτητέαί 
έκώ^ου$ δέ τούί ττέρηταί μ^ διαβάΧ- 
<1&είΐ6η(ί3ΐη βίυβ ήά6( Ηετπιϊρρτίδ 
η^ίΡ : οΐ 7^Ρ ιτ€ρ6μ€Ρ0ί άράπηρά σοι 
ήδη βοίδια^ Αίωτροφίδου Χβτττότβρα 
'βμάρΤίδο$, Μβίη. ^^^. €οηι, II 

»άνη$ : ΊΤθΚΧά.κι% έξηπατ-ήθηρ ύπό Τ€ 
)ουφάρουςΈ({. 1031, νιΗ άε 01ε- 
ιίΙαΓ Ββπιιΐδ: ύτοτ/ραμματέα ίιιίδδβ 
::1ιο11αδ(3, ςεηιΐδ Ιιοπιίηιιπι νίΐε αί 
Ιιπη, ηί ρα(6( αιπι εχ αΐϋδ Ιοείδ ιιΐ: 
^^'ί^^^, Νηομ, ρ. 1 86 § 28, Ιυπι εχ 
34• Οοηδΰΐε εΐ Βοε^1^11^ι1Π1 θ£€οη, 
\ ρ. ι87 Λ^. λ/Λ 
βραστό*; ε Ρΐιίΐοοίεοηίδ εοηνίνίδ, Υεδρ. Ι302, <|αί οιηηεδ Ι&ιιάαη^ ΡΗίΙοοΙεο•• 
ηειη Ι.}ΤδίδίπιΙιιηι ςαηρεη^επι, οδτο$δ^ ^β/Αΐίλ• 
λαϋ'βΐ' ώϊ δή δβ^ιόϊ. Τιυη δεηεχ εηπι νίοίδδίηι 
ρεΓδίΗη^Ι ιιΐ κο/ιώττα, κομψ^, αάτιΙαΙοΓεηι 
(ϋνίΐιιηι 

θρ^κη: Ρ€αρΙαί τούί μ^ Μ θρφκηί 
μισθοφοροϋρταί Αοΐι. 6θ2 (αΙ)ί άοοεί δοΐιο- 
Η&δία ροδΙ Ρΐαΐαεοδ εαρίοδ (α. €. 43 <) 16£^^* 
Ιοδ αΙ) ΑΛεη1εηδίΙ)ΐΐδ δΐά ΤΙίΓαοεδ ηιίδδοδ 
εδδε, Τΐιιιςχά. ΐΐ 7)» <ΙΗ?Ρ ^<»χ«^5 (άινεδ) 
ηκ€ί τωρ τροδόρτωρ τάττΐ θρ^κηί Υεδρ. 288 
(οοηί. Ραο. 640 υΙ)ί φροΡ€Ϊρ τά Βρασίδα ίάεπι 
ναΐεΐ). ΑΛεηίεηδίδ ρα^^αχ ίη ΤΤίΓοοίαπι 
ανοΐατε ίαΙ)εΙιΐΓ (νίάε ΤΗιιοχά. νιι ρ)» ^^ί 
τάπΙ θρφκηί άποιτέτου Αν. 1309» ούμδ$ 
άρ^ρ νέρτ€ μηραί &ΊΓ€στ ιρ έττΐ θρφκηί φυ- 
Χάττωρ Έίύκράτη ϋ,γδ. ιθ2 ; έρ θρφκ-ζΐ Αοΐι. 
136; κατέριψζ (ό θ€Οή χώρι τήν θρφκηρ 
δΧηρ Αοΐι. 138 

Θρφκοψο£τη$ : ΙεβαΙυδ αά ΤΗτα- 
είαηι: ώσττβρ θρφκοφοΐται Ο^τγίαά, ίτ, 
I ν. 7 

Θρ$£: ΐΗ-ίρος δ* αδ Ορφξ ττίΧτηρ σ€ΐω» 
κ&κ6ρτιορ έδεδίσκΐτο Η)ρ ΙσχαδότωΧίΡ κ<ύ 
τά,ί δρυπέΐΓ€ΐί (ίίοαδ) κατέτΓίΡ€Ρ Σ,γΒ, 5^3» 
οΐ θρ^κ€ί ϊτ€ δ€ΰρ* οΰ$ θεωροί ^ο.•^ερ ΑΛ. 
155; ^^ ννρ (τροσίτω) δττβρ μαχιμώτατορ 
Θρ^κωρ ίθροί ίΊΓ€μψ(.ρ ύμΧρ Αοΐι. 155 (δθ• 
Οίίοπιαηίί) ; ττοι^ϊρ ίκκΧησΙαρ τοίί θρςι^ί 
ΐΓ€ρΙ μισθού Αςίι. 170; τοι>$ Θρφκαί άνιέραι 
{άραΎορίύω) ιταρειραι δ' €ΐ$ ίρηρ (ί. ε. εΐί τρί- 
τη») Αοΐι. 173 

Θρ^ττα: ηοπιεη αηοίΠαε άε ραίπα 
Τ 1ι Γα οία: ή θρςϊττα ττροσκαύσασα πρφηρ 
τ^ρ χύτρορ Υεδρ. 828 (ψίΛβ ΙεηΙεπι δίνε 
αΐίυίΐ «ιαίά φΐοά ίη οΠα οοςυεΓεΙιΐΓ αάυδδίΐ) ; 
τ-ήρ Στρυμοδώρου θρφτταρ Αοΐι. 2735 τ^Ι^ 
θρφτταρ κυρωρ τψ '^υραικ6$ Χουμέρηί Ραο. 
1 1 38; δίΰρο ρΰρ ω θρξτ&' (του Τΐιεδπι. 
279» ^^®» ^^4» ^93• Εοάεπι δεηδίι Σι5ρα 
Ιε^ίΙαΓ Ραο. 1 146 

Θρβισηίρσυλος : ύρφξ'εται (άεΐίείαδ ία- 
οίΐ) θρασύβουΧοί, αύτ6$ ούχΙ τταρακαΧού- 
μ€Ρ0ί Εοοΐ, 202 (αΙ)ί δοΐιοΐίοδία ύτΓβρόΐΓτηί 
ώρ του δ-ήμου ήβοόΧ€το νάρτα. δι* αύτοΰ ιτράτ- 
Τ€σθαι; νίάε αάη. ογ, ίη 1.) : μωρ (άχρά$) ήρ 
θρασύβουΧοί «Ττε τοΐί ΑακωΡΐκ<Η$ ΕοςΙ. 
356 (αΙ)ί δοΐιοΐ. ουτο$ άρτίΧ4^€ΐρ μΟίXι^ύΡ τοΐί 
Αακ€δαιμορί(ύΡ νρέσβεσι ΊτερΙ σττορδώρ 4ΧηΧυ• 
θόσιρ, €ΐτα δ:αροδοκ'ήσαί, άχράδα^ (ρίτοδ) ί837) ®ρασύμ/ιγρ%• 'Ια^χος τροσετοιο^σατο β€βρωκέναι καΐ μ^ Ιύνασθαι 
λ^ίο»); ύ/Α€ί9 7* οϊν€ρ καΐ θρασυβούλφ 
^ονύσών {φατζ) έΐναι δμοιον Ρΐιιΐ:. 55® (1^• β• 
(][αί Γ6δ άίδδίιηίΐΐίιηαδ ραΐαΐίδ ίηΙβΓ §6 δίπήΐεδ 
6556 ; νίάε ρ. 639 ι^οί•) ; Μ^ βρησικακήσ^ί €ΐ 
σύ ΦυΜ)ν κατέληβα ΡΙυΙ. 1 1 20 (αΙ)ί ρο6ΐ& 
ίίΐοίΐ Η6πη6η Γ6ΐ)υ5 ίιιηο ίειηροπδ £^65ΐί5 
ιη6ΐ&ρ1ιθΓΪ€6 6χρήιη6η1:6ΐη *5ί ηιιηο άίνεδ 
βΐ 1)6α1ΐ15 65, θΙ)1ίνί506Γ6 ίπΐαΓίοδ (ΐιιΛαδ ίε 
αβεοί οιιιη αάΐιιιο β^βηιΐδ βδδδδ.' ΤγΓαηηίδ 
βηίιη εχριιΐδίδ αηηο α. €1ιγ. 403 βί Γ6ριιΙ)1ί€α 
ΑΛεηίεηδίυπι Γ65ίίΐιι1α άεοΓεΙιιιη Γ&Λαιη 6δΙ 
ιιί ηε «11115 ίηίυΓίαηιιη νείεηιιη ΓβοοΓίΙείυΓ, 
όμ6σαντ€ί δρκουί η μ})ν μ^ μι^ησιμαχήσαν 
%τι καΧ νυν ομού τε ττοΧιτεύονταί καΙ τοΓϊ 
δρκοΐί έμμέι α ό δημοί, ΧεηορΗ. Η€ΐΐ€η, II \ 

§43) 

θρασ-υ|ΐαχος : ηοιηεη ήΐϋ ίιηρΓθΙ)ί εΐ 

ηονίΐίαε άίδοίρΐίηαε 1&1)ε ίηίε(ί1ί, ϋαεί&Ι. £γ. 

XVI ν. 8 

θρχ)Κΐος : ^0' ου χβίλβσϋ^ ά/Α^ιλάλο» 
δβϋ^ν έτΓίβρέμετοί θ ρ γι κ ία χέΧιδών Καη. 679 
549• νίάε δ. η. Κλ€θψων. ^υ^α ΡΓΟοηε 
αραά 1)3Γΐ)αΓ0δ ΤΙίΓαοίΐδ ίη λίηιικίίηειη ηιιι- 
ΙαΙα εδδε ήηί^εΙ)αΙυΓ, ίάεο Ιιοιηίηεδ οήςίπε 
εΐ Ιίη^α 1)αΓΪ)απ οιιιη Ιιίηιηάίηε εοηιρ&πίΓί 
δοΐεηΐ. δίο ίϊ). 93 Χ^^ίδόνων μουσεία άίχϋ 
ιηαΐαε ηοΐαε εΐ ςαΓπιΙυδ ροείαδ, άμούσου^ 
χελιδόνων δίκψ. ΡΚίΤΖδΟΗ 

Θυ€στ€Ϊο$ : κείται δέ {ΎηΚέφου βακώματα) 
Ανωθεν των θυεστείων βακων μεταζύ τών 
'Ινοΰ^ Αοή. 433 ί• β• ίίΐοεηί δυρτα Τΐιγβ- 
δίεοδ ραηηοδ,* πιεάϋ ίπίετ ΤΗγεδΙαε 
ε ι Ιηιΐδ (ραηηοδ), δίιηίΐί εΐΐίρδί αΐί^ιιε Αν. 
187 ^ί* μέσφ δήττουθεν άήρ 4στι γ^ϊ {καΐ ού• 
ρανου). ΟοβίΙαηάαηι ααίειη εδί άε €γ€εή3 
Ευήρίάίδ (^ααε ίαΙ)α1α αηα οαηι ΤβΙ^ρΗο ίη 
δοεηαπι οοπιιηίδδα εΓ&Ι, ΟΙ. 85, ι 

Θνμαιτ(9: ^7^ ^^ σισύρανφόμην θ υ μα ι- 
τΐδα Ϋεδρ. 1 138; ηΗ δοΗοΙ. σισύραν εΐτε 
βαίτην (Αη^Ι. α 5Η66ρ3)ιίη)' ίστι δέ άττό δερμά- 
των συρραττομένη χΚανΙ$' θυμαιτίδα δ^ 
εΐΊτενάιτό δ'ήμου τη$ *ΐΊΓΤθθοωντίδο$ φύλη^. 
Ρ&βΐΐδ νοοαίιΐΓ θυμαιτάδαι 

ΘυροΌς : οΙ>δε\ιηΐδ (ίΙ>ίεεη : Ηεδ^οΐιίιΐδ 
θνρο-ου κυν^ι Άριστοφάνη$ 4ν Ί^ήσοίί, ού 
του αύΧητοΰ μνημ^νεύων άλλ' άντΙ του φύΧΚα 
εΙπεΐν καΐ κλάδουί, * νίάεΙιΐΓ διττοτγραφία 
ίιιίδδε θύρσου 'γυν-ή^ ψιατη Λά δερίαιη 
ΤΙιγΓδί ηχοΓειη ιηεΓείΓίςεπι τείειεί^αηΐ εΐ θύρσου γ)νή Ιι, 6. βεΓπιίηα, ίοΐία ΙεηεΓί 

ΒΕΚΟΚ 

θωρνκίων ι ίηΙεΓ εοδ (^υί ίανεΓε Ηη^^ίδ 
εΙ ΓεοεάεΓε ίαΙ)εη1:υΓ α πιγδί&ηιιη οΗογο 
Καη. 354 8^^• ^^Ι δστίί τάττόρρητ* άτοτέμιτει 
έζ ΑΙ^ίνηί θωρυκίων ών εΙκοστοΧ&γοί κακό• 
δαίμων άσκώματα καΐ \ίνα καΐ τίτταν βια- 
τέμνων εΙ$ ^Ετίδαυρον, αηάε αρρ&ΓεΙ εχαε- 
ΙοΓειη ειυη νίοεδίπιαε ίη ίηδίιία Αεςίηα 
Γαίδδε, εο ααΐεπι πιαηειε αΙ>ιΐδαιη εδδε ιι( 
Ερίάααηυη 1ιοδίίΙ)\ΐδ οοήηπι, οαΛ&δΐιιη δίνε 
ΙίηΙεα, εΙ ρίαειη αρραΓαηάίδ ηανίΙ)ΐΐδ ιηίΐΙεΓεί. 
€απι αηηο άεπιαιη ΟΙ. χαι α α. €1ιγ. 4^5 
Αΐΐιεηίεηβεδ ίη Ιοεαηι (ήΙ>ιι(1 δίνε φόρου 
δοοίίδ δΐίρεηάίαήίδ ΙαοΗ δρε πιαίοήδ νεΛίς»! 
νίοεδίιηαε πιεΓοίηιη πιαή νε<51&πιπι ίιηρε- 
ΓαήηΙ (Τΐιηογά. VII 28), £Γαα<1επι ΤΙιΟΓχ- 
είοηίδ, ςαί λαιιά δοίο αη ηοη είνίδ Α((ί(ηΐ5 
δεά αΐ εχαΛοηιπι ρ1ει-ί(ΐιιε ίη(ΐηί1ίηιΐ5 ίιιεηΐ, 
ίΐΐο αηηο οροΓίεΙ εδδε ροδΙεήοΓεπι. Ερί- 
άατίΓΟδ νεΓΟ «ιααε ρεΓ οπιηβ Ρείοροηηεδίιιιη 
1)ε11ηπι ίη ήάε ίοεάειείΐαε 1.αοε<]αεηιοηίοηιιη 
επιΐ εΐ Ιιίδ Ιαιη ηανεδ ίαηι β^Γανίδ απηαίιιπιε 
ηιίΐίΐεδ ρΓαεΙ>εΙ>α1) αηηο ΟΙ. χοι 4 ^ ΟΙ^ι*• 
4 ί 3 ^^^^^ ηανεδ Εαεεάαεηιοηίίδ αρραΓαΙ>α(, 
Τΐηιογά. VIII 3; ^^^^ αιιίειη ΟΙ. χαιι 3 
οΐαδδίδ Ρείοροηηεδία ΕρίςΙαηή ροΓίηπι Ιεηε• 
1)αΙ αίςηε ίηάε Αε§^ηαπι εχεαΓδίοηίΙ^ιΐδ ίοΛίδ 
ίηίεδ1αΙ>αΙ, ίά ς[ΐιο(1 Ιαηι α ηοηηαΐΐίδ δίε 
αοοίρίεΙ)αΙιΐΓ, ηΐ ρεπιίοίοδίδ ΑΐΙίοοηιπι ορ- 
1ίιηα(\ιιη οοηδίΐίίδ α(ϋιιναη(1ίδ εαηι ηανίτιιη 
δίαΐίοηεπι α Ρείοροηηεδίίδ 6ΐε<5^πι εδδε 
ΟΓεάεΓεηΙ, ΤΗαογά. νιιι 92. Ιη εα ίςίΙιΐΓ 
ορροΓίηηίΙαΙε ίοΓδίΙαη εΐίαπι ΤΗοΓγοίοηίδ 
ίΐΐα ίΓααδ εοπιιηίδδα εδΙ. Μ. Η. ε. μειεκ 
€0Μηι. άβ Καη, ρρ. 30» 3ΐ> Καη. 379 5<η• 
τ^ν Σώτειραν (ΜίηείΎαπι) | η τ^ν χώραν \ 
σώζειν φήσ* έ$ τά; ώραί \ κδ,ν θωρυκίων μ^ι 
βούληται "Ιακχος: ϋίοηγβιΐδ πιγδίίοαδ, ςιιί 
ίεδίο Είειίδίηίοηιπι ΟεΓεή ίηΐβΐιπι ίηνεη- 
ΐΓίοί δαοΓαΙο οοΙεΙ^αΙιΐΓ, άε (^ηο ΑΓπαηυδ 
Αηαδα^, ιι ι6 § 3 σέβουσι δέ καΧ Αΐ'γύτττίοι 
Αλλομ Ή/οακλ^α, ούχ δνπερ Τύριοι ή ΈΧΚψεν 
άλλα λ^7** 'Βρόδοτοί (II ς. 44) ^''' '''^* 
δώδεκα θέων *Ηρακ\4α ά,-γουσιν λΙ•γύττιοι' (838] Ίακχοζ €ρ καΐ ^Αθψαίοι £ίί6νυσον τον Δώ$ 
6μ•ηί σέβουσιν, α\\θ¥ τοντον ^ι6- 
' καΐ ό ίακχοί 6 μυστικοί τούτφ 
οννσφ ούχΙ τφ θηβαίψ ^ττςίδβ- 
Εΐ ΑηδίορΗαηβδ ςαίάβιη ία Ι^αηίί 
δΐιιη Τ1ιβΙ)αηιιιη δβιηβΐ&β βΐίιιιη βΐ 
ιη £ΐ6τι$ϊηίαιη αρβιΐίδϋίιηβ «ϋδΐίη- 
^α^ιπκ^ιι&ιη δορίιοοίβδ ίη ΑίΐϋξΟΜ^ 
ο ίη υητιιη εοηίυάίΐ, ηιιβίΏ 56(|αίΙαΓ 
15 ΐ-χιν «51 

•ΧΛ €χ 2Χ\Λ. ίΙοΓΰηδ νοΙί(αΙ}&( ΤαεεΗυδ 

ηίηιΐδ α1> ΟιρΗβί Ζα^Γθο (οίο ηηο 
ίΐ ΐΛΐ)6Λίνΐ5 ΑξΙαορΗ. ρ. 547 5<ϊ^•) 
3αΙ>3ζίο δίνβ ΡΙίΓγβ^ίο Όίοη/δο άβο 
ο, ςτιί α ιηαΙΗδ 5£ήρ(οήΙ>τΐ5 εΐίαιη 
^ϊορίιαηε Ηγβδ νοοαΙυΓ, (Ιίδοεπιεηάαδ 
αΐίαιη ςιιίάβιη βίιΐδ δαίίδ εοηδίαΐ αά 
113, υηίοε ρβΓίίηαίδδβ: ίρδίιιη νεΓΟ 
αιη Εΐϋ 3,ιιΛθΓ€δ ρΐΌ άεο αηΐίςαο 
; βοςαε Ιονίδ εΐ ΡΐΌδβΓρίηαε βΐίο, 
Ό 1ΐ6Γθ€ βΐ βΐίο Πίοη}τδί, (^υί ίρδβ 
υιηοίρυιη Εΐεοδίηία ίηδ(ί(ιΐ6ή(. θΰόΐ' 
ιί ΑπδΙορίιαηεδ Καη. $95» ττοΚύϋμνον 
^αηρίά68 Ιοηβ ν. ι ©75• ΡΓορΙβΓ 
βΐη βίιΐδ ριιΙςΙΐΓίίικϋηειη τ^ν ώραΐον 
ρρείΐαΐ οΐιοηΐδ ίη Ογοο ίηίΐίαΐοηιπι 
Γ. 395) <1^ (^^• 32θ) ίΐηίβ ροΓίαδ ΡΙιιΙο- 
ίυσι τ6ρ 'Ί.ακχορ{1 ({, ίακχά^ουσι δίνε 
ιιπιίη Ιαεείιί ΗοηοΓβπι οαηηηί:, 
. VIII 65) άιιοΙ)ΐΐδ Ηγπιηίδ, &1ΐ6Γ0 
532, &1ΐ€Γθ 39^ — 4 1 3> *<1 δίπιίΐίΐιιιϋηβπι 
αίοηιηι βίτΐδ δείΐΐεεί (ϋεί ίε^Ιί (ςυί 6Γ3.1 
}πήαηίδ χχ"^"*) (^ηο Ιαοςίιιΐδ Είειι- 
€ Οβπυηίοο ροπιρα δοΠεπιηί άεάαοε- 

Ίακχ ώ νολυτίμυοα 4νΙίδραι$ ένθάδ€ 
ίΙ>. 3^4 (νβηβΓαηάαβ δβάεδ ίη (^υϋ^υδ 
Γβ άίοίΐαΓ δηηΐ ρΓΛεΙεΓ Ιαοοίιεαιη 
ΓοΗ. Ανί^ϋά. 2*^) αεάβδ ΟεΓεπδ ςνιαε 
315 ίηΐΓίΐηΙί ηοη ΙοηςείΐροΓίίΐ, ρΓΟχίπιε 

λ\} Ροπιρείο 2ΐΙ)εΓ2ΐΙ; ίη Ιΐίΐο εηίιη 
ταηΐ ΟετεΓίδ ΡΓΟδεΓρίηαε εΐ Ι^οοΚί 

ΓβΓβηΙίδ (Ραιίδαη. ΐ. 2, 4); ηεςιιε 
01115, ςυίη εΐίαπι ίη Είειίδίηίο ηίΓοςιιε 
5 βίΕΙειίδίηίδ ΙαοοΗνίδ ΟεΓεήδ σύν- 
επΙ. ΜΕΙΕΚ 1.0, ρ. 28) ; ν. 326 ^λ^έ 
ιρνορ τίράσσωρ τ€ρΙ κρατί σφ βρύορτα 
*ορ μϋ(ϊτωρ {ζ\μοά πιγτίεα οοΓοηα (^υα 

α δ, ιιΐ πιγδίαε, οίηΛιΐδ βιαΐ, ττοΧύ- καρποί άίοίίυΓ, δΐιαάεΓε νίάεΙυΓ, ηΐ εαπι ηοη 
αΙίΙεΓ α1:(|τιε ^Ιρ^σιώρηρ εαπι 7Γαρστ€ρμίφ 
({ΧΆά&να εοηίαη<51απι ίαίδδε δ(α1ααπιιΐδ. 
ΜΕίΕκ); θρασ€Ϊ δ' έγκατακρούωρ ττοδί τάρ 
άκόλαστον (1ίΙ)εΓ&ηι ηεςιιε αάδίΓίΛ&πι) 
φίΚοταΐΎμορα τιμάρ 'ύ>. 33^; τοι» ώραΐορ 
θζόρ ταρακαΚ€ίΤ€ δ€ΰρο τ6ν ζυρέμτορορ 
τ^νδε τηί χορείαί ίΐ). 395 > ^ο"^• ν• 397 ^^Ι^Ι• 
'Ίακχ€ ΐΓΌ\υτΙμητ€, τέλοί (νιιίβο μέ\οή 
ίορτη$ ηδιστορ €ύρώρ^ δ€ϋρο σνρακολούθα 
ττρος τν ^^<^^ καΐ δεΓ^ον ώϊ &ρ£υ τόνου νοΧΚ^ίΡ 
6δόν ν€ραίρ€ΐ$, "Ιαιτχβ φί\οχορ€υτό, συμνρό- 
νεμιτέ μ€ (Γ££εΓε1)αΙ εηίπι εΐιοηΐδ δοΠεηιηία 
εα αιεππιοηίαδίΐιιε, (^αβ-ε Αΐΐιεηίδ (ΐηοΐαηηίδ 
(ίίε νίεεδίπιο ΒοεάΓΟΠίίοηίδ δίνε δεχίο Εΐεη- 
δίηίοηιπι αΙ> ίηίΐίαΐίδ ήεΙ>αη( : εο εηίηι άίε 
Ιαοελί δίαΐυαπι πιχΛεο^εΓίο οοΓοηαΙαπι εχ 
ΟεΐΌπιία) ιΐΓΐ)αηχ> ρεΓ δαεπίδ ροιίαδ ίη νία 
δ&ΟΓα άείετ^3ίΐΙ ΕΙεαδίηα, εαπκ^ιιε δίαΐααπι 
δεςιιεΙϊαηίαΓ ίηηυπιεΓοε οορίαε πιγδίαηιπι, 
νίΓΟπιπι ίεπιίηαπιπις[αε, ίΐίάεπι ηιγΓίο οογο- 
ηαΙαΓαπι &1> 5αίδ ίαοοίιαςοςίδ άείΙυΛοηπη, 
ηίδί <ιαο(1 πηιΙίεΓεδ οριιίεηΐία δΐιρεΓΐ)ίεηΙεδ 
ρίαιίδίπδ αΙεΙ>αηί:\ΐΓ, άοηεο ίά Ι^γοιίΓςί ογ3.- 
Ιοπδ ίηΙεκΙίΛο νεΙίίΓεΙιΐΓ (Όεπι. γ. Μίύί, 
ρ. 5^5 § ϊ5^> ΑήδΙ. /Υ///. 1013); (ϋοεΙ)3.ίαΓ 
ίΠνιά 4ξά'γ€ΐν, ττέμπαν, ίΚαύναν τον 'Ιακχον 
έίί &στ€θί *Ε\€υσίράδ€. Νίΐήΐ αηίεπι ηιοΐε- 
δΐίαηιπι ΙαηΙί ίΙίηεΓίδ, ςαοά ειαΐ: (ΐιιαΙίυοΓ 
δπιρίίιΐδ ΙιοΓ&ηιπι, δεηΐίεΐϊαηί: (ν. 39^)» ίπιπιο 
ί(1 (][αο<1 Ιιίο οΗοηΐδ ίπιρήπιίδ ίπιίΙαΙαΓ^ 
νεδρνεΓα ίΐΐίαδ άίεί Είειίδίηε πιγδίαε ρεπτί- 
βίΐία £ΐξ[εΙ>αη(: εΐ ίη ρπιϋδ Εΐεαδίηϋδ πιαχίηιε 
οίΓοα, ΓοηΙεπϊ, ουί Κά\\ίχορο$ ηοπιεη, Ιιίΐαή- 
(αΐίδ ρΐεηί ίαοαπι δαΙ> Ιαπιίηε 1ήρτΐ(1ίαΙ>αηΙ, 
^έ (^ιια δαίΐα,ΐίοηε ηε δεηεδ (^αίάεπι &1)δ<:ίηε- 
ΐΜ.ηί:, πηθε ίη Καη. 34® 7^*'*' ττάλλεται 
Ύ^ρύντων). ΡεΓ^ίΙ οίιοηΐδ πιγδίαπιπι άε 
ί,εηαείδ ιιΐ ΜείεΓΟ νίάεΙαΓ οο^^Ιαηδ: σύ 
'γάρ κατασχισάμ^ροί έιτί '^4\ωτί κάπ €ύ- 
τ£\€ίψ, τ6ν τ€ ίτανδαλίσκαν καΐ τό βάκο$ 
έξηυρ€5 ώστ' ά^ψάους ιται'ίίΐΐ' τβ καΧ χορίύορ 
392 δί^οι• ((^αοδ νετδΐΐδ ί^υοά δΛοΙίαδΙίΐ αά 
οΗοΓο^οδ ΓείεΓί: δΟΓάίάίυδ ίαπι εΙ ί11ίΙ)εΓα1ίιΐδ 
πιιιηεΓε άείηηΛοδ, ρΙιΐΓίπιυπι δοηε αρυά ηοδ 
άεΐιεί ναΐετε ΑΓΪδίοίεΙίδ ααΛοήΙοδ ηίΓΓ&η- 
Ιΐδ ρπιεΙΟΓε €α11ία εο, οαίυδ Αηηο Βαηαε 
άοΛαε δΐιηΐ, ΐΓΟβίοίδ εΐ οοιΑίςίδ οΙιοΗδ δχη- 
οΙιοΓΟβίαπι 1)ίηοηιπι οοηεεδδαηι εδδε, αΐ 
ηεςαιηαδ εο ίΠοδ νεΓδαδ δρεΛαΓε. Ιπιπιο (839) 68 -^1 >τ / ΙηίΟ^' •Ιοψων ειη Οοηοη, άαιη ^αά εοηνβηίβικίαιη 
Αι1αχ6ΓΧ6ΐη ρ^τ^έίΜίί, άαεβιη εΐαββίδ 
6( ΑΐΗεηίβηδίδ αιιη Νίοορ1ΐ6ΐηο Γβΐί- 
νίάβ ΌίοάοΓ. 8ίο. Ι^ίΐί. χίν.* 
\ΐΛ9'. ν. 8. η. ΙΙαιάρ 
ακοβ: 'Ίθακοί'ΆτοδρασιΐΓΊΓίδου^(ΐη3,• 
5 Ραβ^&οίάαο βΐίτΐδ, βΛαιη ηοπιβη 
Ιεοηίδ 3ΐιΙ> α$ίηο ία^ίβηΐίβ ιιΐ υΐίχοδ 
ίεΐβ Υβδρ. 185. Οοηί. Καη. 1014 δία- 
•οΚΐται ίΐϊ 4> 3> 5 δ^φ, Ονίά ΜίΙαηι, IV ΐίΐ ; 
Ρίηά&Γ 01, ϋ ν. 30, Τΐιεοοτ. ΙάγΙΙ, χχνί ι 

ΊΛαο9 : ΗϋΓοαΙίδ αιηίαΐδ α Τ1ΐ6ΐ>αηί5 
βηιηιηα ιεϋ^οηβ εοΐ6ΐ>α1τΐΓ, Ιιίηε Βθ€θ(τΐ5 
ίιίΓαΙ νύ τόΐ'^Ιύλαον Αοΐι. 867 

' Ιονλιο9 : τόι» 'Ι ο ν λ ί ο ν νυΐ^^ο ΐ6|^6ΐ>αίηΓ 
£(}. ν. 4^7 ^1>^ ηαηε ΓβροδίιίΙ Μείηείίίιΐδ 
Βονλ£ου : τόρ Β οι/λ /ο ν '^έροντα ττυρροτίιηρ^ 
ί.β. ΠανοΓίιιη ραβΓοηιιη δρβΛαίΟΓβιη 

'Ιοφών : ροβία Ιπι^ίειίδ, ϋΐίιΐδ 8ορ1ιθ€ΐί8 ^άΜ¥ : ^/9ωί, Ποσειδώνος υΙόί, άφ* οΰ .β ιιχοΓβ 1^(ίιη& ΝίοοδΙιαία ςβηίΐαδ. Κα- 9ψάρη9 έν Τριφάλητι (Γγ. χίν) *Ι λ <ί οι^ α ί 
η)ϊ 0<ίλ;;τα}, μεταφέρων ώ; νιτβρβάΚ• 

τψ με^έθα, ώϊ βί Αβγε Τίτυοιί», 17 
Νοι^οι;;. Δλλθ£ 5^ Θ^^ρ τριαττώδη φασίν 
ΙΙνριο£: ο2 βάρβαροι θ€οΙ ΤΈΐρώντα 
*Ι\\υριοΙ κ€κρΐΎ6τ€ί έττιστραπύσορ 
[ρωθεν τφ Δ*/ Αν. 1 52 1. Οοηίβιΐ 
ΐδ'δίΓ3.1)οη. VII $1^, τοιαύτη δ' οΰσα 
Γΐίΐίδ) ώΧίΎωρζΐτοη^Ιλλυρικ^ ναρα• 
χα μέν καΐ κατ '- ά'^νοιαν τψ άρετψ, 
μιγΧ^ορ διά τί^ν αγριότητα των 
των καΐ τό \ΌστρικΙν (θοί 
': Οαάιηί βΐία: Ειιπρίάε&ιη ίαΐ^αίαιη 
ίηβιη Γβδρίοίί ΑοΗ. 43^ ϊΐΙ)ί ΙαοβΓαε 

ςιίΕβ υηαβ ρΐαοβηί Όίοαεοροΐίϋί 
ινβδίίδ βΐ Ιηοηί5 ίαοβΓβ (ΙίοαηΙιΐΓ; 

14 1 3 ιι^ΐ ραΙΗάα ιηιιΙίβΓ οοιηραΓα- 
τ/δοι; 'ΙίΌΑ κρ^μαμένχι τρόϊ χοδώϊ'. 
ιιηεηϋο £αΐ5ΐιΐ£ΐβ ^^^ε ^^^ί^ί^ Ηγβί- 
4: *Αΐ1ΐ3.πια5 ίη ΤΗβδδαΙία τεχ οιιηι 
1 ιιχοΓβιη, βχ ^"^ ^^θ5 ίΐΐίοδ... 
ρυΙαΓβϋ, οΐυχίί Ηχρδβί ήΐίαπι ΤΚε- 
1 ιιχοΓβιη. Εχ β^ ββιηίηοδ βΐίοδ 
ίΐ; ροδίβα Γβδοϋί Ιηοηειη ίη ΡαΓ- 
6, αιιαπι 1>3.οο1ι»<^ίοη^5 οαιίδδα εο 
θ. ΜίδίΙ ^αί βΛΠΐ αάίΙιιοΘΓοηί : ^ιιαιη 
1 οεΐανίί. Γβδοϋ*: ΤΗειηίδΙο εαιη ίη- 
θ€ δβάςααβ βδδβΐ η6δθίβ1)&1. ΟοερίΙ 
5 β'ίυδ ηβοαΓβ : Γβϊ οοηδοίαπι, ςιιαιη 

6δ5β θΓ€<1βΙ>^*» ίρδ^ιη Ιηοηεπι 
ι 61 οϋχίί ιιί: β^^^^ ^^^^^ ΟΛηάίάίδ 
5 ορβηΓβί, Ιηοηίδ βΐίοδ ηίδπδ. 
ιικϋάίδ ΤΐιβΓηίδίοηίδραΙΙΐδορβηηΙ. 
ηίδϋΟ ^βΟβρί^ 51105 ήΐίοδ οοοίάίί, 
:ϋϋ, ίρδα 3β ηβο^νιί. ΑΛατηοδ 
' . _ --.^*- ίη52ΐηΐ2ΐιη Ι>62ΐΓθ1ιιΐΓη 
εηαίιοηβ Ρ^"^ "* ^ •. τ 
,. „,»,-» ίηίβϊτ^^^^» Ιηο αιιΐβπι 

ίη πΐίΐΓβ δ6 \ϊ\χτη δΐιιιη^ ^^ 

-β βϋο ΜβΠ^^^^ 1)α1αδ άοειιίΐ, αηΐβςιιβιη ραΙβΓ βδΐ ιηοΓίιιιΐδ, 
ίη (ΐιιίΙ)αδ Μκησβ λαμτρΰί; νείαΐ ΟΙ. 87, 4 
ουπι Εαήρίάβ αΐ^τιε Ιοηβ οοηίβηάβηβ 
αΐΐεηιιη Ιοαιηι οΙ)(ίηυί1, υ1 βχ ΑΓ£;ιιιη. ίη 
ΕνίΓ. Ηίρροΐ. αρραΓβί. ΑΓ^αβΙιαίιΐΓ ηαοά α 
ραΐΓ6 ίη δεήΐιεηάο αάίιιΐιΐδ βδδβΐ αίςυε αάβο 
ραΙείΏΟδ (πις^οεόίοδ ρΓΟ δαίδ νεηάίΙαΓβί, 
(ΐιιοά ηοη οΙ)δαΐΓβ δί^^ηίβοίΐΐ Αιίδίορίιαηβδ 
Καη. 73 <1^ο Ιο^ο Όίοηγδαδ ροείαπι ηοΙ)ί- 
Ιεπι, ηΙ)ί άαο οοι^ρΗαεί άεοβδδεπηί, ρπιβίετ 
Ιορίιοη^επι ηαΐίαπι εδδβ Γβΐίόΐιιπι (^τιβή• 
ίιΐΓ: εί άε Ηοο ίρδο (1αΙ)ίαδ ΙιαεΓεΙ ηΐηιπι 
ετιηι 1>οηί5 αη πι&ΐίδ ροείίδ αάδ€ήΙ>αί, αιη 
ραίΓε νίχ πιογΙιιο ηοηάαπι, ςηίά δϋίδ ίρβε 
νίπΙ)αδ ίη ροεδί ρΓαεδΙίίΓε ροδβίΐ, εοηδίεΐ; 
τί δ* ούκ 'Ιοφώρ ^; ΓΟβίΐΙ ΗεΓ&οΙεδ αιί 
ϋίοηγδίΐδ τοΰτο -γάρ τοί καΐ μόνον (τ* ίστί 
λοιπόν ά^αθόν^ €ΐ καΐ τοΰτ* ίψα' ού ^άρ σάφ* 
οΓδ' ούδ* αυτό τοΰθ* διτωί ^χει Κ&η. 73 — 75 » 
(ΐααεΓεηΙίςυε οπγ ηοη 8ορ1ιοε1επι εχ ίηίεπδ 
ΓεάυΛιιηΐδ δίί τεδροηάεί νν. 7 β» 79 ®"^ 
ν^ν */ ίίν'Ιοφωντ* άίΓολαβών αυτόν μόνον^ 
&ι^€υ Σοφοκλέους 6τι ΐΓθΐ€Ϊ κωδωνίσω, Κεριτε- 
Ιιεηθίί: εηπι ηεδοίο ηιιίδ οοηιίοιίδ οΐ) ίή§^άιιπι 
ηε<^ιιε εοηείδυηι άίοεηάί ^εητίδ Ιεδίε δείιοΐ. 
Λά Καη. ν. 78 ού μόνον δ^ Μ τφ του ιτατρόί 
τρα-γφδίαΐί έΊΓΐ'γράφ€σθαί κωμφδ^ιται^ άλλ' 
έτΓΪ τφ ψυχροί καΐ μακρός {ρίαλακός ?) έΐναι, 
ΟαιτκιηοφηΧΒ. ίαΒιιΙοδ δοήρδίΐ, ςιιαηιηι δεχ 
ηοπιίηαΐίπι αρρεΙΙ&ηΙιΐΓ δίριιά διιίά&πι, *Αχιλ- 
λ€ΐ)$, Τήλ€0ο5, *λκταίων, 'Ιλ/ου Π^/χτυ, Δβ- 
ξάμενος, Βάκχαι η Ιΐ€νθ€ύς: ρΓαεΙεΓ Η&δ 
ΐΓοςοεάίοδ €1επι. ΑΙεχαηθΓ. Ξΐτοτηηι, ι ρ. 
28ο Αύλ<ί>δού5 πιεπιΟΓδίΙ νείιιΐ δράμα σατυρι• 
κόν. ΡαίΓεπιηε δεηεπι ναρανάας αοαίδαηάο 
δΐιηιπιαε ίπιρίεΐαΐίδ δρεοίπιεη άεάεήΐ αη αά 
•νείιΐδίαΐίδ δοπιπία τείοί άεΐ^εαηί ηνιαε Ιιαο 
άε τε οοηδίδίηδ ίαπια ΐΓαάίάεΓίί:, ηίΚϋ Ιιίο 
αΙΙίηεΙ €ΐ\ΐ2ΐεΓεΓε. Υίά. Οίοειοη. Οαέ, ηιαΐ, 

(841) ^Ιαοναυ- -Ιερώνυμο^ 6ο ρβΓΐίηεηΙ, (^αοκί ςοηαίεηβ εΐιοηΐδ νβδίίΐα 
ηιιο^αβ 6ΐ εαΐεεαιηβηΐο 1υη£^6 ρ&ΓοίοΓ βΓαΙ 
(^τιαιη (πι^εαδ αΙβΙ^αΙαΓςιιβ εΙ ραΙΠοΙο Ιαοετο 
βΐ 5αη<1άΙϋ5 Ιαοβπδ. ϋΐίΙαΓ νβΓΟ βα νίΐί- 
ΙαΙβ, αΐ ίρδβ ρΓοβίεΙαΓ οΗοηΐδ, ήδΐΐδ οαρ- 
Ιαηάί οΕΐΐδδα, ίά (^ηοά ιηοχ ρΓθΙ)αΙ, οοιη- 
ιηβιηοπιηδ δ6 ιηοάο οΙ)1ί(ΐαβ ίηΐιιβηΐβιη οοη- 
δρβχίδδβ βχ ραΐεηΐε Ιαηίοαία βιηίηεηίειη 
ηιαιηιηαιη, 409 δ<1^• μειεκ /.£*. ρρ. 39) 4^ 

Ίαοναν: οδ ληψι χρΰσο χαυνάτρωκτ^ 
*1αοναΰ ΑοΙι. 104 (Η. β. ού Χήψα χρύσορ, 
οοηΓ. ΤΗβδίη. ιοοι οΐμώξι^ 1 187 κΧαΰσή; 
εοηΙτιιη6ΐίοδ6 άί(51αιη, ίοηηαίαιη αιιίειη ιιΐ 
βασιΚιναΰ ίη δβηηοηβ ΤπΙ)£ΐ11ί Αν. 1678 

ΊάΐΓ€το$ : Κρίη^ου Γγ&1:6γ, ΡΓοηιεΛβί 
ραΐεπ μηδ* ^ΙάΊΓ€ τον καΧέσαντα τόρ 
πατέρα μιτησικακησαι τ^¥ ήλικ/αΐ' ΝυΙ). 99^ 
Η. 6. άρχαΐον, μωρον. €οηΓ. ν. 9^9 Κ/)5ΐ'0$ 
ων: ΡΙαΙοη. 8γηιρο5, ρ. 195 ΒΈ/)ω5 Κρόνου 
καΐ ^Ιαττετοΰ άρχαί6τ€ροί; Ι,αάαη. ΠϊαΙο^. 
1)ίοτ. 2, Ι άρχαί&Γ€ροί €Ϊ τοΧύ ΊαΐΓ€το5 

'Ι«Μχ•: Αεδοιιίαρϋ βϋα, Ραηαεεαβ 6( 
Αβ^ΐεδ δΟΓΟΓ, ταρίι. τ^ν ΐασιν ώνομασμένη 
δΟΗΟΐ.. ΡΙαΙ. 70Ι ; ίη ΑιηρΗιαναο Γγ. νιΐ 
€δ(: ΑιηριΙΐΜίΓαΙ ίΐΗ&, (^ιιίρρε, ςαία ίη Αηι- 
^ίαΓαί ΐεηιρίο ίηεαΙ>αΙ)3,(αΓ αϊ αΐίοδ ίη 
Αοδοαίαρίί, αά ίΐΐαηι Αβδεαίαρίί εοηιίΐεδ 

Ίοίων: χα\)νονρώκτο\η τούί *1άονα9 
καΧ€Ϊ, €ΐ ΊτρϋσδοκωσΊ χρυσίον Αάι, ιο6 ιι1)ί 
■«κρ6<51ε5 ροΐίαδ χαννοτόΧίτα$ ψιοά Ιο^ίητ 
ν. 635. Ιοηβδ νοοαΙ)&ηΙαΓ Αίλβηίεηδεδ 
δθο. ΗβΓοάοΙυπι νιιι 44• 5€<1 Ιιοο ηοπιβη 
ίίδ (1ίδρΙίε6ΐ>αΙ (ΗβΓοά. ΐ Ι43ι ν 69; Τΐιιι- 
ογά, VII 5)• ϋηίνβΓδβ ΡοΓδαε ΟΓ&εοοδ 
Ιοη69 νοςαΙ>αη(:, ςαία ε6ΐ6ΐ>6ΓΓίηια6 Αδίαβ 
ιΐΓΐ>6δαΙ) ΙοπίΙ>α8 ίηεοΐβΐ^αηίαη ΜυΕΐ.ι.ΕΚ. 

'ΊΡηρ€$: μανθάνοντα τού^Ί-βηραί τους 
Άριστάρχου νάΧαι; τούί "Ύβηραί, οΟί 
χορ•>τγ€Ϊ$ μοι, βοηθησοΛ δρόμψ, ΤήρΚαΙεί. 
β*. IX, χ. νίά€ ςυαβ άίχί δ. η. ^Αρίσταρχος 

'Ίβνκος : Κλ6§;ίηυδ| εαηηίηαηι ΙγήεοΓαηι 
ροβίδΐ οιιιη Αη&ΟΓβοηΙβ οοηίιιη^ΙϋΓ υΐ 
ιηοΐΐΐδ Τ1ι. 1 6ο 

18α; πιοηδ ΟΓβΙαβ; άλλ' ώ Κρψ'€ί 
*Ιδαί τέκνα Καη. 1356 βχ Ευπρίάίδ ^^ί' 
ί£η5ίΙ>ίί5 Γγ. 474 

'Ι^ρον: ρΓαβοο <ιιιί τβδ νεηάεηθοδ οία- 
ιη&ί; οΰ τί μ'^ι ^Ιέρωνι τφ κ-ήρυκί χομπ^ν 
ιτέμΐΓ€Τ€ Εοοί. 757 (^^ί δοΗοΙ. τό δέ νομιτην^ δτι ώί έν ΊΓομχχΙ αυτά ^|<£7«)• Οοηί. 
ΗθΓοάοί. VI 121 ΑβδοΗχΙ. 8ηρρΙ, ν. 97^ 

Ί€ροκλέη$: ηβηιίηειη τώρ μάντεων Α• 
ήδίορίιαηεδ ρείιΐδ ηιηίοανίΐ: ςηαηι ΗίβΓο• 
οίε πι εχ θΓεο Ειι1κ)εαε οήαηάηπι (τς» 
χρησμοΧ&γον τ6ν έξ ^Ωρεοΰ Ραο. ιθ47> ^^^δ) 
επί εχοβίΐαηάο ρ1υ9<^αίλΐη 8ο νεΓδίΐδ ίη Ρα€ί 
ίπιρεηάίΐ (1043 — 11^7)» ^^ο Ι^οο ίηΙεΓνε• 
ηίεηδ δΕοήβοίο, ςυοά ίη Ραοίδ ΗοηοΓβιη 
Τιγδ&εαδ ίηδίίΐυίΐ, ρΓίπιυϊη οπιεαίίδ ίπιρβ- 
άίΓε οοηαΙαΓ, (^αο πιίηηδ δαοια βαηΐ, ςηοά 
οαπι ιηίηυδ εί ρΓοοεάίΙ, δαίίεπι ραιίίεερδ 
εδδε νιιΐΐ δαεπ6οίί: δεά ηε Ιιοο ςιιίάειη 
ΤΓγδ^ιεο ρεπηίΗεηίε, ίηάί^αΐηδ εχία η• 
ρεΓε οοη&ίπΓ, (^ααρΓορΙεΓ ιηαίε ιηυΐο&ΐιΐδ 
αΙίί^ίΙιΐΓ. ΡΓοροηίΙιΐΓ άθεο ηοΙ>ίδ Ιηιηςιιαιη 
οηιηίΙ)ΐΐδ ίίδ νίΐϋδ οΙ)ηοχίιΐδ ς[ΐιίΙ)ΐΐδ ναΐβδ 
ίηίαπιεδ εΓ&ηΙ:; εδί ί§ίΐ\ΐΓ ^Ιοδίΐδ (τένθηί 
ν. ιΐ2θ) εΐ ΑκΧ-ητος αά δαεήίΐεία νεηίί: 
ΑΛεηίεηδεδ άεείρίί: {ψενακΙΙ^Έΐ ν. 1087) εΐ 
ΟΓαειιΙα οαηίΐ άε ΓεΙ)υδ (ν. 1085) ςυαε ίαιη 
οΐίπι αοοίάεηιηί, ιιηάε ρεΓρεΙαηπι ερίΐΗεΙοη 
του άΧα^όνοί 1ιαΙ>εΙ. Ιη ηυΐΐα ααίειη κ 
ιηοξ^δ Αήδίορίιαηεπι οβεη<1εΙ)αΙ, ςιι&ιη 
ςυοά ρΓ&ε ςείεπδ 1)ε11ο ΓανεΙ)&1 βΐ οηιηειη 
Ιαρίάεηι πιονεΙ)αί: <ιιιο ρΓθ1ιί1>εΓε1: ραεεηι, ηβ 
ρήν&ΓείυΓ εοηιπιοάίδ, (ΐα11)αδ 1>ε11ί (ειηροΓ6 
ναΐεδ ΓηιεΓεηΙαΓ (ν. 1084). ΙαΙ)εΙιΐΓ €ΐί*Ε\ύ' 
μνιον αΙ>ίΓε, (|ΐιθ(1 νυμφικόν εδδε 8ορΙιοε1ίδ ίη 
Ναηρίίο Γγ. 401 οδίεηάίΐ (εδίίπιοηΐιιιη ; εΐ 
Ιιαεε εχρίίεαίίο ηοδίΓΟ Ιοοο εοηνεηίΐ : δθ1ε• 
1)αη( εηίπι ίη ηγηιρίιαηιιη αηΐηβ εδδβ μοίβ- 
τύα νΧ ν. ο. €οηδ(3,1 άε αη(ΐΌ τ(αν Σφρατ/ιτΙ• 
δων νυμφών (ΡΙυίΛΓοΙι. ΑτίίΗίί, ο. 1 1), ςαοίΐ 
ίηάε οή^ίηεηι άηχίΐ:, ςαοά νείεπεδ οΓεάε- 
ΓεηΙ Ν3Ίΐιρ1ΐίΐδ Ιιοηιίηεδ ίηδρίΓΛτε εί είϋοεκ 
αί; ίαίίάίεοδ ίαιΟΓεδ ιηεηΐε οοηοίρεΓεηΙ; 
αηάε εΐίαηι ναΐεδ ηοηιεη των νυμφοΧήιηων 
ΐΓαχεπιηΙ. ΗΑΕΒΕΚΤδΜΑ Ρτο3ορο^, ΑΗί• 
ίορΗ. ρ. 93 5<1• 

Ίφώνν|ΐο« 6 ^€νοψ<ίντον: ιηαίιΐδ ^Ι• 
ΐΗγΓαπιΙκ)ροεαδ ςιιί ο1> ΙιίΓδΰΙίαπι ρεΓδίήηςί• 
ΙϋΓ; Xα^βέ ί' έμου γ* %ν€κα ταρ*ΐ€ρωνύμου 
σκοτοδασυπυκνότριχά τι»* Άΐ1δο$ κυνψ Αοΐι. 
390 (νίάε 8. η. Άι8η$) ; κομΊρ-ην άγριάν τιμλ 
των ΧαϋΊων τούτων, οΐ6ντ€ρ τδν ^€νοφά¥• 
του ΝϋΙ). 349 

Ίφώννμο9: Άργ€ΐ09 άμαθ'ή$, άλλ* Ίί• 
ρώνυμο5 σοφοί Εοοί. 2θΐ, ιιΜ Ραίπιεπϋδ 
* 111ο ίεηιροΓε ΓαίΙ Η ί ε γο η χ πι η δ υΙγ οίαηΐδ, (84θ) >τ / ΙηίΟ^' •Ιοφων Μη Οοηοη, άιιιη ^αά εοηνεηίβηάτιιη 
ΑΐΓΐ&χ6ΐΓΧ6ΐη ρ€ΐ:£6ΐ)&1, άιιοβιη εΙ&58ί$ 
6ΐ Αίλθπίθΐιάδ αιιη Νίεορίιβιηο Γβΐί- 
νίάβ ΌίοάοΓ. δίο. Ι^ίΙ). χίν.* 
ΐΛ%ι ν. 8. η. Παΐ(£Μ 
Μθ« : 'Ίθακοί ^Ατοδρασιτιτίδου, ({πλ- 
$ Ριι^αείάαο £1ία8, ήέίαιη ηοιηεα 
Ιβοηίδ 8αΙ> οδίηο ίίι^βηΐίδ τι( υΐίχββ 
βίβ Υεβρ. 185. Οοηί. Καη. ίο 1 4 ίίο- 
οΚίται 

}φώη^9 έρ ΤμιφάΧτιη {ίτ. χίν) Ί λ ά ο ν α $ 
)ύί φάληταί, μεταφέρων ώί ύτ€ρβάΚ' 

τφ μ€^4θ€ΐ, ώϊ €ΐ (\€γί Τιτυούί, -ή 
ίω&ηηη, Αλλοί δέ θ^¥ νριαιτώδη ψασίν 
Κνρ%Λί: οΐ βάρβ€φοί θ€θΙ ιτα^ωρτα 
*1\\υριοΙ κ€κρν^6τ€9 4ΐΓΐστρατ€ύσ€ί» 
ίικαθεν τψ Αιί Αν. ί$7Ί. Οοηίβιΐ 
15* δ1:πιΙ>οη. νΐΐ 317» τοιαύτη δ' ονσα 
ίΐΐίΐίδ) ώλνγωρΐΐτο ή 'Ι λ λ ν/) ική ιτοφα- 
[χα μέρ καΐ κατ*- Α-^νοιαρ της άρ€τψ, 
'Οίίτλέορ διά. τ^ν αγριότητα τώρ 
ΐΓ ων καΧ τ6 λι/ίΓΓρικόρ (θθ9 
)ί ι Οαάιηί ΑΙία : Ετιηρίάβαιη ίαΐ^υΐ&πι 
ηίηβιη Γ68ρίείΙ Αελ. 43^ ^^^ ΙαεεΓοβ 
ςα&β ιιη&6 ρΐαεεηί Οίεαβοροΐίϋί 
Ίιγβδϋδ βΐ Ιηοηίε ίαεβΓβ άίοαηΙιΐΓ; 
ρ. 141 3 ^1>ϊ ραΐΐίάα ιηαΙίεΓ εοτηραια- 
χν^οι; *\ροΧ κρ€μΛμέρ•}[ΐ τρ6% ιτοδώρ. 
§;ιιιηϋη(ο Γ&1>τιΐΕ6 Ηαβο (πιάίί ^Υβ}• 
κ 4 : Άϋιαιηαβ ίη ΤΙΐ65$&1ία γ6χ €αιη 
:ΐη ηχοΓβιη, βχ ςαα άιιοδ βΐίοδ... 
ί ρηίακί, άναάί Ήγρχι 61ίαιη ΤΗβ- 
6ΐη ΙΙΧΟΓ6Π1. £χ 68. ς^εΐΏΐηοδ βΗοδ 
ινίΐ : ροδ(63, Γ65€ϋΙ Ι η Ο Π 6 ΠΙ ίη Ρλγ- 
»56, ςααηι 1>α€ε1ια1ίοηίδ €αα85α 6θ 
1550. Μίδίΐ: <ϋ[ΰί βαπι αάθαοβΓβηΙ : ^ιΐΕΐη 
;απι ςεΐανίΐ. ΓβδοϋΙ ΤΗεπιίδΙο βαπι ίη- 
16556, 56(1 (|αα6 68561 ηβδοίεΐιαί. €θ6ρί( 
1ίθ5 6105 η66&Γ6 : 161 εοηδείαηι, ψίΛτη 
ιπι 6556 α:6<ΐ6ΐ>α(, ίρ5&πι Ιηοηειη 
ί €ί έί άΐχϋ νΛ 61ίθ5 5τιθ5 εαηάίάίδ 
ίηΐίδ ορ6ΓίΓ6(, Ιηοηίδ ή1ίθ8 ηίς^πδ. 
35 εαηάίάίδ,ΤλεπιίδΙοηίδριιΙΗδ ορβηιίΐ. 
1ΐ6πιί5ΐο ά666ρ(α 5αο5 βΐίοδ οεείόίΐ, 

]:656ϋ(, ίρ8α 86 ηβεανίΐ:. ΑΐΙιαπίΑδ 
ίη ν6ηα(ίοη6 ρ6Γ ίηδαηίαπι Ι^εαΓεΗιιιη 
πι βΐίιυη δητιπι ίη(6ΐ:ί6(π1, Ιηο αιιίειη 
ηίηοΓ6 βΐίο ΜοΙίοβΓίβ ίη πιλγ6 δε 

6ΐ άβα 68ΐ {α£Ϊ2ί,^ €οπΓ. ΑροΙΙοάοΓ. ί" 4> 3> 5 δ^φ, Ονίά ΜίΙαιη, IV \ί\\ 
Ρίηάατ 01, ίί ν. 30, ΤΙιεοοΓ. ΙάγΙΙ, χχνί ι 

ΊΛαο9 : Ηειαιίίδ αηιίαΐδ α Τ1ΐ6ΐ>&ηί8 
βιηηπια Γ6Η^οη6 6θΐ6ΐ>&(αΓ, Ιιίηε Βθ6θ(τΐ8 
ίαπίΐ ρύ τ^ρΛΙίΧαον Αοΐι. 867 

* Ιονλιθ9 : τότ Ί ο ι; λ/ ο ν νυΐ^ο ΙεςβίΛίηΓ 
£(|. ν. 4^7 ^^^ ηηηε τεροδαίΐ Μ6ίη6ΐίίιΐ5 
Βονλ£ου : τόν Βονλ/οι/ '^έρορτα ττυρρστίΊτηρ 
Ιε. ΠανοΓΰπι ραεΓοηιπι δρεόΐΛίοΓβπι 

Ίοφ«ν : ροεία ίΓΟ^ίετίδ, ήΐίυδ δορλοείίδ 
.6 ΙΙΧΟΓ6 1ε§^(ίηι& ΝίεοδίΓαΙα £[6ηί(:ιΐδ. Κα- 
Ιιτιΐοδ άθ€ηίΙ, αηΐεηααηι ραΙεΓ εδί πιοΓϊατίδ, 
ίη (^τιίΐ^υδ Μκησβ Χαμιτρωί; νείιιΐ ΟΙ. 87, 4 
Οίτη Εαηρίάε αΐ^ιιε Ιοηε εοηΐεηάεηβ 
αΐΐεηιπι Ιοαιηι οΙ>ΙίηυίΙ, τιΐ εχ ΑΓ£;ιιηι. ίη 
ΕοΓ. ΗίρροΙ. αρρ&Γ6ΐ. ΑΓ^αεΙιαΙηΓ ηαοά α 
Ρ&1Γ6 ίη 8εήΙ)εη(1ο αάίαίιΐδ εδδεί α^^υε αάεο 
ραΙείΏΟδ (πιςοεάίοδ ρπ) δΐιίδ νεηάίΙαΓεΙ, 
ςαοά ηοη οΙ>5(ηΐΓ6 δί^^ηίίΐεαΐ ΑΗδΙορΗαηεβ 
Καη. 73 4^^ ^οεο Οίοη)τ5ΐΐ5 ροείαπι ηοΙ>ί- 
Ιεπι, ιιΙ)ί άαο οοτγρίι&ζΐ άεεεδδεήηΐ, ρπιείεΓ 
Ιορίιοηΐεπι ηαΐΐυπι εδδε Γείίόΐιιπι (^αεπ- 
(ιιγ: ε( άε Ιιοο ίρδο άιιΙ)ίυ8 1ΐ2ΐεΓ6( αΐηιπι 
εηπι 1)οηί5 &η πιαίίδ ροείίδ α<1δαίΙ>α(, εαηι 
ραίΓε νίχ πιογ1\ιο ηοηθυπι, ςτιίά δΐιίδ ίρ86 
νίήΙ)υδ ίη ροεδί ρΓίΐβδΙίίΓε ροδβίΐ, οοηδίεΐ; 
τί δ* ούκ *1οφώρ ^; τοξΛί ΗεΓ&οΙεδ αιί 
Όίοη^δΠδ τοΰτο γάρ τοι καΐ μ&ρορ ίτ* έστΙ 
Χοητάρ ά^αθόρ, €ΐ καΧ τοΰτ* ίψα' ού 'γάρ σάφ* 
οίδ' ούδ* αυτό τοΰθ' δττωί ίχα Καη. 73 — 75 ί 
ςη&εΓεηΙίςυε οιιγ ηοη δορίιοοίεπι εχ ίηίεπδ 
ΓεάαΛιιηΐδ δίΐ τεδροηάεΐ νν. 78, 79 ^^ 
ΊΓ^ρ -γ δ,ρ'Ιοφωρτ άίΓολαβώρ αύτορ μόρορ^ 
&ι^€υ Σοφοκ\4ου$ δτι χο(€ΐ κωδωρίσω, Κεριτε- 
ΙιεηάίΙ ετιηι ηεδείο (^ηίδ εοηιίετίδ οΙ> ίι%ίάιιπι 
ηε^τιε εοηείδαηι άίεεηάί ^εηυδ Ιεδίε δείιοΐ. 
αά Καη. ν. 7^ ού μόρον δ^ Μ τφ τοΟ ιτατρόί 
τραΎψδίαα έχΐ'^ράφ€σθαι κωμφδ€Ϊταί, άλλ* 
έτΙ τφ ψυχροί καΐ μακροί (μαλακοί ?) έΐραι. 
^\1^η(ι\1Λ^η{3, ΓαΒυΙαδ δοηρδίί, ςυ&ηιηι δεχ 
ηοηιίηαΐίπι αρρεΙΙαηΙιΐΓ αραά δηί(1&πι, Άχιλ- 
\€ύί, Τήλε^οί, *λκταίωρ, 'ΙΧίου ΙΙέρσα^ Δβ- 
ξάμ€Ρθί, Βάκχαι ή Ιΐ€ρθ€ύ$: ρΓΕε(εΓ λοδ 
ΐΓ&ςοεάίοδ Οίεηι. Αΐεχαηάη 3ίτοηιηί, ι ρ. 
38ο Αύλφδούδ ηιεπιοΓΕί νείαΐ δρ&μα σατυρι- 
κδρ. ΡαίΓεηιηε δεηεπι ναραροίαί αεαίδαηθο 
δΐιηιπι&ε ίπιρίεΐ&ΐίδ δρεείπιεη άεάεηΐ £ΐη αά 
νείπδίαΐίδ δοπιηία τείά άεΐ^εαηί ςιιαε Ηαε 
άε Γε εοηδίαηδ ίαηια ίπιάίάεή^, ηίΗίΙ Ιιίε 
αΐΐίηεί ςηαεΓεΓε. Υίά, Οίοειοη. €αί, ηιαί. (84θ ^Ιαοναν- -ΐ€ρώννμο<: βο ρβΓίίηβηΙ:, ςαοά οοηαίεαδ Λοηΐδ νβδίίΐα 
(][υο^ιΐ6 βΐ ςαΐεεαιηβηΐο Ιοηςε ρ&ΓοίοΓ βτΛί 
(^τιαιη (Γ&£;ίεα5 υΐ€ΐ)ίΐΙυΓ(ΐιιβ εΐ ραΐΐίοΐο ΙαοεΓΟ 
βΐ 5αη<1άΙϋ$ Ιαοβήδ. υΐίίυΓ νβΓΟ βα νίΠ- 
ΙαΙβ, αΐ ίρδβ ρΓοήΙβΙιΐΓ οΐιοηΐδ, Γίδ\ΐδ οαρ- 
Ιαηάί οαυδδα, ίά ^αοά ιηοχ ρΓθΙ)αί:, οοιη- 
ιηβιηοΓαηδ δβ ιηοάο οΜίςιιε ίηίιιεηίειη οοη- 
δρβχίδδβ €χ ραΐεηΐβ Ιηηίουΐα ειηίηεηίειη 
ηιαιηιηαιη, 409 5<1^• μειεκ. /.£*. ρρ. 39* 4^ 

'Ιαοναν: ού Χηψι χρΰσο χαυνότρωκτ^ 
^Ιαοραΰ ΑοΙι. 104 (Η. ε. ού λήψα χρυσορ^ 
εοηί. Τλεδίη. τοοι οίμωξι^ 1 187 κΧαΰσι); 
εοηίαιηείίοδε άί(51αιη, ίοηηα(υιη ααίειη ιιΐ 
βα^ΐΧιναΰ ίη δεπηοηε ΤπΙ)£ΐ1Η Αν. 1678 

ΊάΐΓ€το$ : Κρίη^ου ίκιΙεΓ, ΡΓοηιεΛεί 
ραΙεΓ: μηδ* ^1άΐΓ€Τ0Ρ κάΚ^σαντα τ6ρ 
πατέρα μρησικακήσαί τ^ρ ήλικίαι» ΝιιΙ). 99^ 
Η. β. άρχαιορ, μωρορ. €οηΓ. ν. 9^9 Κ/)5ΐ'ο$ 
ωρ: ΡΙαΙοη. 8γηιρο5, ρ. 195 ΒΈρωί Κ/)όί'οι; 
καΐ "^Υαττ^τον άρχαι6τ€ρο$; Ι,ιιά&η. ΠίαΙο^. 
Ι^ίοτ, 2, Ι άρχαι&Γ€ροί €Ϊ τολύ ΊαΐΓ6το5 

'Χ«σι•: Αεδεαίαρϋ 61ία, Ραηαοεαε ε( 
Αε£^1εδ δΟΓΟΓ, ναρίι. ττιρ ΐασιρ ώρομασμέρη 
δΟΗΟΐ.. Ρΐυΐ:. 701 ; ί» ΑνιρΗίαναο ίχ. νΐΐ 
εδ( ΑηφΙΐΗίπιΙ βΐία, (^αίρρε, (|αία ίη Αιη- 
^ί&Γαί ΐειηρίο ίηοαΙ>αΙ>3,(υΓ ηί αΐίοδ ίη 
Αεδειιίαρϋ, ζΑ ίΐΐυηι Αεδοαίαρίί εοπιίΐεδ 

'Ιοίων: χαυρονρώκτο\η τού$ *1άορα$ 
κα\€Ϊ, ίΐ Ίτρϋσϋοκωσί χρυσίορ Αο\ι. ιο6 υ1)ί 
^^κρ6<51εδ ροΐίοδ χαΐΛΌίΓολ/ταϊ (]ΐιθ(1 Ι^ΙϋΓ 
ν. 035• Ιοηεδ νοο3,1)αη1:αΓ ΑΐΚεηίεηδεδ 
βεα. ΗεΓοθοΙιιπι νιιι 44• ^εά Ιιοο ηοπιεη 
ίίδ (1ίδρ1ί€εΙ>α1 (Ηεκκί. ΐ 143» ν 69; Τΐηι- 
€γά. VII 5)• ϋηίνεΓδε ΡεΓδαε ΟΓαεοοδ 
Ιοηεδ νο€&1)αηΙ, (^αία οε1εΙ)εΓΓίπιαε Αδίαε 
αΓ^εδαΙ) Ιοη11>υδ ίηοο1εΙ)αηΙαΓ. ΜυΕΐ.ι.ΕΚ 

'ΊΡηρ€$ : μαρθάρορτα τούίΐ-βηραί τού$ 
*Αριστάρχου τάΧαι; τούί "Ιβηραί, οΰί 
χορ•>τγ€Ϊί μοι, βοηθησαι δρόμψ, Τήρΐιαίεΐ:. 
ίΓ. IX, χ. νίάε <ιυαε άίχί δ. η. ^Αρίσταρχοί 

'Ίβνκος : Κλε§;ίηαδ, οαηηίηαηι Ιγήεοηιηι 
ροε(3, ο\ιιη ΑηαοΓεοηΙε οοηίιιη^ΙαΓ ηί 
ιηοΐΐίδ Τ1ι. 1 6ο 

18α: ιηοηδ ΟΓείαε; άλλ' ώ Κρψ'€ί 
1δα$ τέκρα Καη. 135^ 6χ Ειιπρίάίδ ^^£' 
ί€9ΐ5ίΙ>η5 ίη 474 

Ί^ρον: ρΓαεοο «^υί τεδ νεηάεηάοδ οία- 
ιηαΐ; οΰ τι μ^ *1έρωΡίτφ κήρυκι τομπ^ρ 
χέμΊΓ€Τ€ Εοεί. 757 (^^ί δοΐιοΐ. τό δέ πομνηρ. ^ι ώϊ έρ νομτιβ αύτά, έ^ά^α). Οοηί. 
ΗεΓοάοΙ. VI 121 ΑεδοΗχΙ. 8ηρρΙ, ν. 97^ 

Ί€ροκλ^η9 : ηεπιίηεπι τώι» μάρτ€(ϋΡ Α• 
ήδΙορΗ&ηεδ ρείιΐδ πιαίο&νίί ςηαπι ΗίβΓΟ• 
οίεπι εχ θΓεο Εα1κ)εαε οήιιηάαπι (το» 
χρησμοΧ&γορ τ6ρ έξ *Ωρ€οΰ Ραο. ι ©47» "^δ) 
οιιί εχα^ίΐαηάο ρ1ιΐδ<ια&πι 8ο νεΓδίΐδ ίη Ρα^ί 
ίηιρεηάίΐ (1043 — 1127), <ΐυο Ιοοο ίηΙεΓνβ- 
ηίεηδ δαοήβοίο, (^υοά ίη Ραοίδ Ηοηοκιη 
Τιγδ^εαδ ίηδ(ί(υί(, ρήπιαιη ΟΓαεαΙίδ ίπιρβ- 
άίτβ εοηαΙαΓ, (^αο ηιίηιΐδ δαεια ίΐαη(, ςιιοά 
οαπι ηιίητίδ εί ρΓοοεάίΙ, δαίΐεπι ρατίίοερδ 
εδδε νηΐί δαοΗβαί: δεά ηε Ιιοο ί^υίάειη 
ΤΓγβαεο ρεπηίίΐεηΐε, ίη<ϋ§ηα(:ιΐδ εχία η- 
ρεΓε οοη&ΙνίΓ, (^ααρΓορΙεΓ πιαίε ιηαΐο&ίιΐδ 
αΙίί^ίΙαΓ. ΡΓοροηίΙπΓ αάεο ηοΙ>ίδ Ιακιςυοιη 
οηιηίΙ>αδ ίίδ νίΐίίδ οΙ>ηοχίιΐδ ς[ΐιίΙ)αδ ναΐεδ 
ίηίΕπιεδ εΓαηί:; εδί ί§ίΐιΐΓ ^Ιοδίΐδ (τ4ν0ηί 
ν. ιΐ2θ) εΐ άκλητοί ο,ά δαεήίΐεία νεηίΐ: 
ΑΛεηίεηδεδ άεείρίί: {ψερακίΙ^Έί ν. 1087) εΐ 
ΟΓαοιιΙδί ΟίΐηίΙ άε ΓεΙ)αδ (ν. 1085) ςυ&ε ίαιη 
οΐΐηι αεείάεηιηΐ:, ιιηάε ρεΓρεΙιιηπι ερίΐΗεΙοη 
του άλαΙ^όροί 1ΐ2ΐΙ>εΙ. Ιη ηιιΐΐα ααΐεπι κ 
ηια£[ίδ ΑήδΙορΗαηεπι οίΓεη(1εΙ>α(, ςιι&ιη 
ςηοά ρΓ&ε οείεπδ 1)ε11ο ίανεΙ>α( βΐ οηιηειη 
Ιαρίόεηι πιονε1>αΙ (^αο ρΓθ1ιίΙ)εΓεΙ ραεεηι, ηβ 
ρήναΓείαΓ εοηιηιοάίδ, ς[αίΙ>υδ Ιϊεΐΐί ίεηιροΓΰ 
ναΐεδ ίηιεΓεηΙυΓ (ν. 1084). ΙηΙϊεΙηΓ €ΐί*Ε\ύ• 
μρίορ αΙ>ίΓε| (][υοά ρυμφικόρ εδδε 8ορΙιοε1ίδ ίη 
Ναηρίίο ίχ. \ο\ οδ(εηάί( (εδίίπιοηίηπι ; βΐ 
Ιιαεε εχρίίοαίίο ηοδΙίΌ Ιοεο οοηνεηίΐ : δοΐε• 
1)αηί εηίπι ίη ηγηιρίιαηιηι αηίηβ εδδβ μο3β• 
τύα νΧ ν. ο. εοηδίαΐ άε αηίΓΟ τΟχρ ΣφροίγιτΙ- 
δωρ ρυμφώρ (ΡΙαΙαΓοΙι. ΑτίίΗίί. ο. 1 1), ςαοίΐ 
ίηθε οήςίηεπι (ΙαχίΙ, ςαοά νείβΓεδ οΓεάβ- 
ΓεηΙ Ν3Ίΐιρ1ιαδ Ιιοηίηεδ ίηδρίΓοτε εί είΰοεκ 
αί: Γαίίάίεοδ ίαΓΟΓεδ πιεηΐε οοηοίρεκπΐ, 
αηάε εΐίαιη ναΐεδ ηοπιεη τώρ ρυμφολήττωρ 
ΐΓαχεπιηΙ:. ΗΑΕΒΕΚΤδΜΑ Ρτοεοροξτ, Ατί5• 
(ορΗ. ρ. 93 δφ 

Ίφώνν|ΐο« 6 ^€νοψ<ίντον: πιαίιΐδ ^ί• 
11ιγΓαπιΙ)οροειΐδ ςηί ο1> ΙιίΓδαΙίαπι ρεκίπηβΐ- 
Χμχ', \αβ^ 5' έμοΰ γ* %Ρ€κα ταρ*ΐ€ρ<αρύμον 
σκοτοδοσνιτυκρότρίχά τιρ* "λϊδοί κυρψ Αάι. 
39© (νίίΐε 8. η. 'Αιδης) ; κομΊρ-ηρ άγρώρ τιμλ 
τώρ λασίωρ τούτωρ, οΐ6ρτ€ρ τ6ρ ^€Ρθφάν' 
του ΝυΙ). 349 

Ίφώννμο9: * Α ρτ/€Ϊιη άμαθης, άλλ* Ίβ- 
ρώρυμοί σοφός Εοοί. 2οι, υΜ Ρ»1πιεπϋ5 
* ΙΠο ΙεπιροΓε Γιιίί Η ί ε γ ο η γ πι α δ υιγ οίαηΐδ, (84θ) >Τ ' Ιήίος- 'Ιοφων να Οοηοη, άηιη ^αά εοηνεηίβηάτιιη 
ΑΐΓΐ&Χ6ΓΧ6ΐη γ^τξφΛί, άιΐ€6ΐη ε1&58ί5 
ΐ( Αίλβηίεηβίδ αιιη Νίοορίιβιηο Γβΐί- 
νίάβ ΌίοάοΓ. δίο. 1^ϊ\>, χίν/ 
οβ : ν. 8. η. ΙΙαιάρ 

Μ.09 : Τ,θακοί ^λτοδρασίΤΊτίδου, ςτια- 
Ρα^^αείάαε 61ίιΐ8, ήέΐιιιη ηοιηεη 
εοηίδ βαΐ) οδίηο ία^βηΐίδ υΐ υΐίχ65 
Λβ Υβδρ. 185. €οη£. Καη. ιοί 4 δια- 
ϊλΛται ί" 4> 3> 5 δ€[<ι., Ονίά ΜίΙαηι, IV ία ι ; 
Ρίαά&Γ 01, ϋ ν. 30, ΤΙιεοοΓ. ΙάγΙΙ. χχνί ι 

ΊΛαο9 : ΗΰΓΟίΙίδ αιηίετίδ α Τ1ΐ£ΐ>αηί5 
8ηιηιη& ιεΐί^οηβ εοΐ€ΐ)&1τΐΓ, Ιιίηο Βθ€θΙα$ 
ίαΓαΙ νύ τόΐ'Ίύλαοΐ' Αοΐι. 867 

' Ιονλιθ9 : τότ 'Ι ο ν λ έ ο ν νυΐ^^ο ΐ6^6ΐ)&1αΓ 
Ες. ν. 4^7 ^1*ί ηιιηο τβροδίιίΐ Μείηβΐίίυδ 
Βονλ£ον : Ύ^ν Β ο ι; λ /ο ι; '^έροντα νυρροτίιττμ' 
1β. ΗανοΓίιιη ραβΓοηιιη δρβΛ&ΙΟΓβιη 

'Ιοφών : ροεία ίπι^ίειίδ, ϋΐίυδ δορίιοοίίδ (••ν : "ίρωί, ΙΙοσαδωικη υΙόί, άφ* οΰ β αχοΓβ Ι^Ιίιηα ΝίοοδίΓαΙα ςβηίΐπδ. Ρα- φώτρ έν ΤμιφάΧητι (Γγ. χίν) Ί\άορα$ 
^ φάΧηταί, μεταφέρων ώϊ ύτ€ρβάΚ' 
τφ μ€^4θ€ί, ώ$ €ΐ ί\€γ€ Τίτυούί^ 'ή 
ίούτουί, Αλλοι δ^ θ96¥ Ίτριατώδη φασίρ 
^νριοί: οΐ βάρβαρα $€θΙ ιαί¥ώρτ€% 
1\\υριοΙ κ€κρίΎ6τα έιπστρατΐόσΐο^ 
ρωθίν τψ Αίί Αν. Ι5ίΐ. Οοηίειΐ 
δ'δ1πι1>οη. VII 3^7* "τοιαύτη δ* ονσα 
Γΐίΐίδ) ώ\ΐ'γωρ€Ϊτο'ί)*1\\υρι.κίι ναρα- 
χα μέρ καΐ κατ*- ά'^νοιαρ τ^$ άρετψ, 
ΗΐτΧέορ δίά τ^ιρ αγριότητα των 
τνρ καΙ τ6 Χι/ίΓΓρικόρ (θοί 
ί : Οαάηή 61ία : ΕιιΐΊρίάεαιη ί&ΐ^υίαπι 
ιίηβιη Γ6δρίείΙ ΑΛ. 43^ ^^ί ΙαοβΓαβ 

ςαΕ6 ηη&6 ρΐαοβηί Οίεαεοροΐίϋί 
ιγβδίίδ βί: Ιηοηίί ίαοβΓβ άίοαηΙιΐΓ; 
. 141 3 ^1>ΐ ρΑΐ1ί(1α ιηαΙίβΓ εοιηραΓα- 
νκίδχίΐο *1ροΐ κρ^μαμέρη ιτρόι ιτοδωρ. 
τιιηβη^ο ίαΙ>ΐΐ1α6 Ιιαοο ϊτ^άιί Ηχςί- 

4 : Άϋιαιηαδ ίη Τΐιβδδαϋα γ6χ οαιη 
Μ αχοΓθΐη, €χ ςυα άαοδ βΐίοδ... 

ριι(αΓ6(, άαχίΐ Η3φδ€ί ϋΐίαιη ΤΗβ- 
ιη αχοΓ6Πΐ. £χ 6α ^ειηίηοδ Βΐίοδ 
νίΐ : ροδίβα ιβδεϋΐ Ι η ο η 6 ιη ίη ΡαΓ- 
»6, ςιιαιη 1)αεε1ιαβοη1δ εαιίδδα 6θ 
5δ6. Μίδίΐ: (^υί βαιη αάάαεβΓβηΙ : ςυαιη 
ιιη ςβίανίΐ:. ιβδοϋΐ ΤΗβιηίδΙο βαιη ίη- 
βδδβ, δ€άςιΐ3.6 βδδβΐ ηεδοίβίχιί. ΟοβρίΙ 
ίοδ βίτΐδ ηθοίΓβ : Γβί εοηδοίαιη, (|ααιη 
η βδδβ ατβάβΐχι^, ίρδ&ιη Ιηοηεπι 

6( 61 άϊχϋ ηί 6Ιίοδ δΐιοδ εαηάίάίδ 
ηΐίδ ορ6ΓίΓ6ί:, Ιηοηίδ ίΐΐίοδ ηί§[Πδ. 
3 εαηάίάίδ,ΤΙιβιηίδΐοηίδραΙΙίδ ορβηιίΐ. 
Ιΐ6ΐηίδ(ο (ΐ666ρ(α δίτοδ ϋΐίοδ οεείάίΐ:, 
Γ6δεϋ^ ίρδα δ6 ηεο&νίί. Αΐΐιβ,πΐίΐδ 
η ν6ηΛΐίοηβ ρ6Γ ίηδαηίαιη ΐΛαΓοΙιιιιη 
ίΐ £1ίιιιη δΐιυιη ίηΙβΗβείΙ:, Ιηο ααίβιη 

ίηθΓ6 βΙίΟ Μ6ΐίθβΓΐ6 ίη ΠΐαΓ6 δ6 

εΐ άβα 68ί {α£Ϊ2ί,^ €οηΓ. Αρο11θ(1θΓ. Ιιτιίαδ άθ€τιί(:, 3ΐι1;6ςααηι ρ&ΐ6Γ 6δ( ιηοιίαυδ, 
ίη <ϋ[υίΙ)υδ Μκησ€ λαμτρώί; νβΐηΐ: ΟΙ. 87> 4 
ουιη £ιιήρί(ΐ6 α!ς[\ΐ6 Ιοη6 €οη1:6ηά6ηδ 
αΗεηιπι Ιοαιπι οΐιΐίητιίΐ:, αϊ 6Χ Αι^ιη. ίη 
ΕνίΓ. Ηίρροΐ. Άρροχοί. Ατ^οϊίΛ^ιιτ ςτιοκί α 
Ρ&1Γ6 ίη δ6ΗΙ)6η(1ο αάίηΐιΐδ 6δδ6( αΐ^ιιε £ΐά6θ 
ραΐ6πιαδ ΐΓ3ς;ο6(1ίαδ ρΐΌ δΐιίδ ν6η(1ί(αΐΓ6ί, 
ςυεκΐ ηοη οΙ>δαΐΓ6 δί^^ηίίΐεαΐ ΑήδίορΗαηβδ 
Καπ. 73 <1^ο Ιο^ο Βίοη^δΐΐδ ροείαπι ηο1>Ι- 
ΐ6πι, αΙ)ί άυο οοι^ρΗ&εί ά606δδβηηΙ, ρΓίΐ6ΐ6Γ 
Ιορ1ιοηί6Πΐ ηαΐΐιιπι 6δδ6 Γ6ΐίΛιιπι (^αεπ- 
Ιιιγ: 6ΐ ά6 Ηοο ίρδο άυΙ)ίϋδ ΗαβΓβΙ ιιΐηιπι 
6ΐΐηι 1)οηίδ αη πιαίίδ ροείίδ αάδαίΐ^αί, εαπι 
ραίΓε νίχ τηοΓίαο ηοηάαπι, ςιιίά δϋίδ ίρδβ 
νίπΙ)αδ ίη ρο6δί ρΓ2ΐ6δίίΐΓ6 ροδβίΐ, εοηδΐ6ΐ; 
τι δ* ούκ Ίοφώρ ξ*^; τοξΛί ΗβΓζιςΙεδ οιιί 
Όίοηγδυδ τοΰτο γάρ τοι καΙ μάνορ ίτ* εστί 
ΧοΐΊτόν άγαθόρ, €ΐ κοΛ τοΰτ* ίψα' ού γ^,ρ σάφ* 
οΓδ' ούδ* αυτό τοΰθ* ίιτωί ίχα Καη. 73 — 75 ί 
(^ιι&εΓεηΗςιιε οιιγ ηοη δορΗοοΙεπι 6χ ίηίεπδ 
ΓβάιιΛιιηΐδ δίΐ Γβδροηάεί νν. 7 8» 79 ού 
ττρίρ Ύ^ δι^Ίοφωρτ* άνοΚαβώρ αύτορ μόρορ^ 
άν€υ Σοφοκλέουί 6τι ιτοιει κώδωνίσω. ΚερΓε- 
ΙιεηθίΙ ειιηι ηεδοίο ηιιίδ εοπιίειίδ οΐ3 ίιτ^ίάιιπι 
ηεί^ηε οοηαίδΐιπι άίοεηάί ^εηιΐδ Ιεδίε δοΗοΙ. 
2Λ Καη. ν. 78 ού μόρορ δ^ Μ τφ τον πατρόν 
τραγφδίαα έτί'^ράφ€σθαι κωμφδ€Ϊται, άλλ' 
ένΐ τφ ψυχροί καΐ μακροί (μαλακοί ?) έΐραι. 
^\ι^ηψ12ί^η^^, ίαΒυΙοδ δοηρδίΐ, φΐαηιηι δεχ 
ηοπιίηα(ίπι αρρεΙΙαηΙυΓ αραά διιίάαπι, Άχιλ- 
\€ύί, Τήλΐφοί, *λκταίωρ, ΊλΙου ΤΙέρσίί, Δβ- 
ξάμ€Ρθί, Βάκχαι ή Τΐ€ρθ€ύί: ρΓαεΙεΓ Ηοδ 
(Γο^^οεάίοδ ΟΙεπι. ΑΙεχαηάΓ. 3^^οτη^η, ι ρ. 
28ο Αύλφδού; πιεπιοπιΐ νείτι^ δράμα σατυρι- 
κ6ρ. ΡαίΓεηιηε δεηεπι ναραροίαί αοειΐδαη(1ο 
δΐιηιπι&ε ίπ)ρίε(α1ίδ δρεοίπιεη άεάεήΐ αη αά 
•νείαδί&ΐίδ δοηιηία τείά άε1>ε&ηΙ φΐαε Ιι&ο 
άε τε οοηδίαηδ ίαπια Ικιάίςίεηΐ:, ηίΐιίΐ Ιιίο 
αΙΙίηεΙ (^υαεΓεΓε. Υίά. Οίοειοη. €αί, ηιαι. (84θ ΊτΓττώΐί- -ΙτπΓοκράτης ς. 7> Ι^υςίαη. ίη ΑΙαζκοδϋί ο. 24, ΡΙιιΙ&γοΗ. αΓε1ιίΐ6<51αΓα, «ιαίρρβ α (^υο 5ίη£;αΙ&Γί$ εοη- ΑίοταΙ, ρ. 785 Α. 

ΊιΠΓ(α$: £ς. 449 ^^^οη οΙ^ίεεβΓαΙ α1- 
Ιαηίοροΐαε βαιη 6556 ^κ τ{α¥ άΧιχηρΙνν ςιιί 
5αρρ1ίθ65 νίο1&ν6ΓαηΙ, Ιιίο 6ίΐ<ΐ6ΐη ίιηρα- 
ά6ηΐία 61 ΓβροηίΙ ίρδαιη 6556 ογΙιιπι β δαίβΐ- 
1ί(ίΙ>α5 ίγτ&ηηοηιιη ; τόν νάννον ίΐναί φημί 
σον των δορυφόρων των "ΒυρσΙνηί τηί Ίιττίου 
(50. ^υναικόί; Ηίρρίαβ ιιχογ 6Γίΐ1: 'ϋυρσίΐ'η 
δίνβ 'Μ.υρρΙνη €α11ίαβ ήΐία (Τΐιιιεγά. νι 55)• 
Ηυίαδ ηοιη6η ίη Βυρσίνη ίαο6ί:6 ιηιιίαΐ 
Οοιηίςυδ; ιιΐ ν. 59» ^Ι^οιιί ςοιΐαΓίαιη &γ- 
Ι6ΐη οΗοίεηδ. ΒκυΝΟΚ) ; κάμβ 7* ^ νόρνη 
χθέί "ΟΡ^τ* €ΐ τ^ν ΊΐΓττίοι; καθίσταμαι τυ- 
ραννίδα ν65ρ. 502, ιιΙ)ί 6χ &πιΙ)ίβαο 1υ(1ίΙυΓ ; 
(*&!> 6(]υίΐ£ΐ(ίοη6 οΐ350βη& ΓβδΙίνεάίοίί πι6Γ6- 
Ιή€6ΐη δαδρίοαίαιη βδδβ ΧαηΐΗί&ιη ίγΓαηηί- 
ά6ΐη (ΐυαίίδ βΓΕί: Ηίρρία6 ιηοΐίπ' ΒΐιυΝακ); 
ίηΐ^χδ. 6ι8ο1ιοπΐ5 νβΓ6ΐαΓη6 1»&€6άα6πιοηϋ 
^[αίάαιη €ΐαιη οοην6η6ΓίηΙ ιηιι1ί6Γ6δ ΑΐΗβ- 
ηί6η565 τ^ρ Ί π ν ίου τυραννίδα καταστή- 
σοι^Γ6ί, αϊί ίβ^ΙϋΓ όσφραΐνομαι τψ Ίττιτίοι; 
τυραννίδοί ; Σ,γ8. ιίξο 5ΐ[\<^. ούκ ϊαθ* δθ* 
ύμα$ οΐ Αάκωνα κατωνάκαί (ν6δΐ6δ δ6Γνί- 
165) φοροΰνταί έ\θ6ντ€$ δορί άιτώλβσαΐ' ττολ• 
λοι>$ εταίρου^ ^Ιττιτίου κάΧ^υθέρωσαν. Κ6ΐη 
ίοίΆτη ιιΙ)6Γίαδ ηαΓΓίΐΙ Η6ΓθάοΙυ3 ν» βζ — 65. 
•ΜίδβηιηΙ αιιίειη Ιαηο Ι,δοβάαβιηοηιί οοη- 
ΐΓα ΡίδίδίΓαίίάαδ, ρήιηο (^ηΐάεπι Αηςίιιιηο- 
Ιίαπι οιιιη ηανίΙ)ΐΐδ (^υί νίέΐιΐδ 65ΐ 6ΐ ρεηίΐ ; 
άείηάε €ΐ6θπΐ6η6ΐη Γβ26ΐη δυιιιη (^υί Ρίδί- 
δίΓ&ΐίάαδ 6χο6^6Γ6 6χ αΓ€6 6ΐ ΑΛβηίδ ςοεςί^' 

ΒΚυΝ€Κ. 

Ίιτιτόβινος: Ηίρροηίοί, ραίπδ Οαΐ- 
1ίίΐ6, ηοπΐ6η ίη δεηδυπι οΙ)δς6η\ιπι άεΙοΓίυιη, 

Κβιι. 4^9 

*ΙιπΓ6δα|Μ$: ό δ* Ίννοδάμου (δο. 
*Αρχ€ΤΓτ6\€μο%) Χξίβεταί θΐώμ^νοί Εφ 327» 
ιιΙ)ί δοΐιοΐ. σύ μέν άνά^ιοί ών σφ€Τ€/^ξ^ει 6 δέ 
€ίνούστατο$ ών τ•β ττόλει καταλίίβεται τόΐ$ 
δάκρυσιν άναζίωί όρων σβ τά τψ νό\€ωί 
καρτΓούμ^νον' οΰτος 'γό,ρ πλείστα ώφέ\τ,σ€ 
τ^ν Ίτόλίν. Όβ Ηίρροάαπιο Μίΐβδίο 
ΑΓθΗ6ρΙοΐ6πι1 ραΐΓ6 Ιοουδ ςίοδδίουδ 6δί αρυ€ΐ 
ΑήδΙοΙβΙεπι </<? γ^. π 8: ηΜ ιιΐ ρήπιυδ 
ίΠοηιηι 06ΐ6ΐ)ΓαΙιΐΓ, (^υί οαπι Γ6πιραΙ)1ίεαπι 
ηοη αΐΐί^ίδδβηΐ:, άνίΐαΐεπι ίαπΐ6η οοηάίάίδ- 
56η1: ηοη ιη&η11)υ5 δ6(1 πΐ6ηΙίΙ)αδ. Ρι•α6ΐ6Γ 
Ιιαηο 1ίΙ)6Γ&Ηαπι αιΐΐυπι 1ιοη65(α6ςα6 νίΐαε 
]αιΐ(ΐ6ηι ηοη πιίηνίδ οβΐ6ΐ)Γ&1:\ΐΓ 6ΐιΐ8 ηοπΐ6η ίη ά6ηθί ΓΛίίο ηοιηίηβΙιΐΓ ν€ώτ€ροί καΧ 'Ιτιτο- 
δάμ€ΐσ$τρόΐΓθί, ΑπδΙοΙ. Ρο/ίί. 7» 1 1 § 41 
αΛίιιπι άίνίδίοηίδ &ιι<$ΙθΓ68ΐ, τ^τωνΊΓΟ\€ί» 
διαίρ€σιρ €0/)€. ^Έ.ΙΈ.Κ\^ ρίιίΙοΙθ£^€/ΐ£ δΐάϋίτ 
Υπιΐίδίαν. ι8ΐ7, ίοδο. 2. ρ. 178 δ€ΐ€[. 

ΊιΠΓθκλ€(δη$ : Η6δ7θΗίιΐ5: οΰτω κακό- 
σχό\ω$ τό τηί 'γνναικ6$ μόριο» Άριστοφάνψ 
€ΪΐΓ€ν Γγ. ίηο. αι,χχχ 

^Ιπποκράτης: «/ ταΰτα ιτβ/σβι το&η^ 
(τψ δικαίψ \όγφ)ί ΛΪί ό Αδικος λόγο; ΝυΙ). 
ιοοι, τοΐίΊτΊΓ ο κράτους υΐέσιν ((αηκ^υαιη 
ϋσιν δαίΙ>ιΐδ) €Γ^€ΐ$ καΧ σβ καΧοΰσι» (νοεα• 
1)ΐιη1) βλιτομάμμβιν; δίηιΐΠδ ίθ€ΐΐ5 Όίοςεηί$ 
ΡΙιιΙ&ΓοΚ. II ρ. 520 €. £αηά6πι Ηίρρο- 
εΓα(ί& ίαηιΐΐίαιη (αη^ί ίη ΤΗβδίηορΙι. ν. 
273 ^^^ Μηβδίΐοείιιΐδ β\) Εαήρίάβ ^υαβήΐ 
αίΓ ρ6Γ Ιονίδ δ6ά6Πΐ α6ΐΙΐ6Γα ιηαΙΚ ίιιπίΓε 
(^νιαπι ρ6Γ τ^ν ΊτΊΓοκράτους ξυνοικίαν ί.6. 
α6άίοιι1αηι, ιώί δίπιίΐ6πι Ηοηιπι δοΠβιη 
ίαίδδ6 ίηηυίΙνίΓ £ΐ(:(|ΐΐ6 Ιονίδ Ειιήρΐάβί, (}υίΙ)ΐι$ 
α6(Ιΐ6Γ 61: (Ιοηιίείϋαηι 6( βόσκημα ίη^ήΐ. 
ΗίρροοΓαΐ6δ &ιιΐ6ηι βΐίιΐδ ίυίΐ: ΑπρΙίΓΟ• 
ηίδ (ΤΙιιιο^ά. IV 66) ; ΑΗρΙίΓΟ ροιτο Χαη- 
Ιΐιίρρί βΐίιΐδ, ΡβήοΗδ ατι(6ηι ίΓ&ΐ6Γ, Ρΐαίαιχίι. 
Α/α'ό. ο. Ι ; ρΓα6ΐ:οΓ ίαίΐ 1)6ΐ1ο Ρ6ΐοροηη65ίο 
ΟΙ. Ιχχχίχ Ι, ςιιί (]αίά6πι Μ6§[3,Γαηι ιιηα 
ςυπι Ό6πιοδΐΚ6η6 ορριι^ηανίΐ, ΤΙιαογά. IV. 
66, 6η. €601(111: ά6ίηά6 Ιη ίαη6δί:ο ίΐΐο 
αραίΐ Ώβΐίαηι ρΓοβΙίο, νίάβ Τ1ηιο}*ά. ΐν 89 
δ^οΐ• 6ΐ ΙΟΙ ιιΙ)ί οαπι αΐία Ιαπι Ιιαεο Ιβ^ηΙυΓ 
άπέθανον δέ Βοιωτών μέν — 'Αθτιναίων δ^ 
όλί'γφ έ\άσσουί χιλίων καΐ ^ΙιτΊτοκράτης 6 
στρατη-γός. €οηΓ. ΟίοάοΓ. χίί. 69 6ΐ 7*^» 
ΧεηαρΗοη. ΜεηιοταΙ). ιιι. «> 4> ΡΙηΙ&ΓοΙι. 
νίί. Νίοΐαε ο. 6. Είΐίοδ ααίοπι Ηίρρο- 
0Γ3.1 6δ Γ6ΐί(|υί( ηοηάυπι αάαΐΐοδ, δ6ά ιηαΐίΐία 
6ΐ δΐυΐΐίΐία πιαχίπΐ6 ίηδί^ηεδ, (Τ 6 1 6 8 ί ρ ριι ιη, 
Οεπιορίιοηία εΐ Ρετίοΐεπι) ί^υί (^αίάϋπι 
οιιπι δυί ίαΓΪδ Οδδεηί ΓαΛί οηπι ΙϋΙΟΓε ΕοηΙβΓ 
ΙίΙίβ^ανεΓαηΙ, ουί Ι^γδίίΐδ ΟΓίΐΙίοηεπι δυρρεθί- 
ΙανίΙ (ΐυα αΐ) ίδΐίδ εαΐυπιηϋδ δβ άείεηίΙεΓεΙ, 
νίάε Πίοηγδ. Ηαΐίεαπι&δδ. ν ρ. 599 ^» 9"^ 
6χ Ηαο οοηίΓα ΗίρροοταΙίδ βϋοβ οΓα- 
Ιίοηβ ίηδίβ^ηεπι δεΓνανίί: ραΛίουΙαπι, ιυκίε 
ίΐΐοηιπι ίη^εηίαπι Γαείΐε οοβ^ονεπδ: οίχ 
Ικανόν, ώ άνδρα δικασταί, τοις ίτιτρόιτοα 
δσα ΊτράΎματα διό. τ^ έπιτρον^Ιαν ίχουσιν, 
άΧλό,καΙ δια(Γώζοντ€ς τάί των φίΧων ουσίας σν* 
κοφαντοΰνται ύτό των ορφανών πόΚΚοί' δτ€ρ (842) ^Ιππάι/ίκος- 'ΐτπτωναζ Όρ συβφ4βηκ€Ρ, *Ε7<«> '^άρ, ύ Ανδρα 

αϊ, κατα\€ΐφθ€ΐ9 ίπίτροτοί τω» 'Ιτ- 

ίτου% χρημάτων καΧ διαχαρίσαί όρθωί 

<αίωί τήι» ούσίοΜ καϊ ναραδούί τ(Κ( 

^κιμασθ^Ζσι τά χρήματα {ίν Μτροτοί 

Ιφθτιρ, συκοφοΜτοΰμαί νυν ύπ* αύτων 

Οοιηίοί ρθ€ΐα6 δοβρίδδίιηβ εοηιτη 

Βχα 6( δίιηρίίείΐ&ίειη ηδβηιηΐ, νίςΐε 

ιβ. III ρ. 9^ Ε: μήτρα (νιιΐνα) έξη$ 

^χθη, μητρόΊΓοΙΧίί τα ύί αληθώς οΰσα 

Γηρ τώνΊτποκράτουίυΙων, οΰ$ €ΐ$ 

κωμφδουμό^ουί οΐδα. 8ί€ £αροΙί5 Αή- 

38 

λ* Ιπποκράτους η -ηοΆίς ίκβόλιμοι 
(αΙ>θΓ(ίνί) τινίς, 
χψτά τβκκα κούδαμύς γ« σον τρόπον. 

ϊλιτομάμμαν ίη ΝυΙ>. ιοοι ηοη 03.τ6ί 
:6Γΐκ), δεά Ρβποΐίδ ίϋίοδ ηοΐαΐ, (ΐιιοδ 
άμμας 1τΐ(1ίΙ>ήί εααδα νοεαίοδ 68δ6 
5ΐ δοΗοΙΐαδΙα ΡΙαΙοηίδ ΑΙαδιοίί, ι ρ. 
ΙάνθίΊΓΊΓος καΐ Π(ίραλο(, οΐ ίί€ρικ\4ου$ 
'; καΐ βΧιτομάμμαί έκάΚουν^ β\ίτ• 
ρ καΐ βλίττωνα οΐ €ύήθ€ΐ9' /ιάματα 
βρώματα' καΐ τό ίσθίαν *Αρ^€Ϊοι 
IV ίλε^ον' έκ τούτω» ουν σύνθετο» 6 
υίάμμα%, ό έσθίω» εύηθωί, ώ$ καΐ Συ• 
,αί 6 συκοφά-γοί, Κβ<51ίιΐδ Ββι^ΐεπίδ 
> βί Ι-Λΐίηβ 1)1ί1:ιιιη ^εηιΐδ οΐβήδ ίη- 
6( ητιΐΐίιΐδ δαροηδ αυϊ αεήΐϊΐοηίαβ 
ο^α^Λ) * Ρΐίη. Ν. //. XX 22, 93• Ηίηο 
5, ί.φ ίηδαΐδΐΐδ, νβ€0Γ5>; ΡΙβαΙ. Τγπ- 
IV 4 Ι *1)Ηΐ:β& βΐ ΙιιΙεα €δΙ ιηεΓε- 
ί ςτιαε δαρίΐ ίη νίηο αά γ6πι δυαιη ;' 
βπιΐδ ίη Τη^^α Ήρεόβπι 1>1ίΐ€αηι 
.' ΡοδΙβΓίοΓ ραΓ8 νοοαΙκιΗ α μ^μμη 
\ιμΙα Αηςί. τηαηιηιγ ΓαΛα βδΐ, Ι^γδ. 
€[. ΕδΙ ί^ΙιΐΓ βΧιτομάμμαί ίδ φΐ-ί 

ίηδ^ΕΓ πιαίΓβπι ρβΓρεΙυο νοοαηΐίδ 
: βΐ δίοΐίάϋδ βδΐ. Ϋΐάθ Β^^§[1^. Οο/ηηι. 
δςη. ; 8αίάα5 τόίτ ^Ιπιτοκράτους 
ούτοι δ' ώ; ύώδεα τίνες καΐ άναίδεντα 
οΐντο' καΐ τάχ Αι» ησα» τροκ4φα\οί 
ί 4» ΥεωρΎοίς (Γγ. χνΐΐ) φησί καΐ 4ν 
ητι (ίτ, XV). 

ΐΓ6ιακο9 : Ιη Ανίδί^ί 283 ίηάυεεηδ 
η 61ίαηι Ρΐιίΐοοίίδ, εαίιΐδ ανιΐδ ίίεπιπι 
'Ιρορδ, αάθίΐ ώσττερ εΐ λέγοις Ίνπόνι- 
αΧΚΙου κάξ ΊττΊτονΙκου Καλλίαι, 
51 άίεβΓβδ ΗΙ'ρροηίετίδ ΟαΙΙίαβ- 

Ηίρροηίοο Οαΐΐί&δ. Α1> ίΠο ρππιο Οαΐΐία Ρΐιαβηίρρΐ ήΐίο άβ ςηο Ηε- 
ΓοάοΙαδ VI 121, αΐΐβπιίδ δβχ Ηίρροηίά βΐ 
€&11ία6 δίΙ)ί ίηνίεεηι δΐιεεεδδεηιηΐ. 8ίε βηίιη 
ρΓοοεάίΙ 60Π1Π1 δίεπιπια 

Εαλλία; Ι 

ΡίδίδίΓαίί ΙιοδΙίδ, οαίιΐδ βχ ιιΛβ βίβΛί 
1)οηα βπιίΐ: νίΛοΓ «(^υο οεΙβΓΟ ΟΙ. 11ν. 
α. ΟΙΐΓ. 5^4• 

*Ιτν6νικος II 

άίΛιΐδ "Αμμων (ΑΛεηαβιΐδ XII ρ. 53^ Ρ, 
Ρ• 537 Α) άίΐίδδίπιιΐδ ΑΛεηίεηδίαπι, αρικί 
ς[ΐΐ6ηι ΌίοπιηεδΙαδ ΕΓβΙήεηδίδ 1>οηα δΐια 
άεροδίιίΐ ίη^ηιβηίβ 1)6ΐ1ο Μαπιΐΐιοηίο ΟΙ. 
Ιχχϋ 

Κ αλλ/ α ί II 

βΗυδ Ηίρροηίοί ΐι<ΐ' : άίΛυδ ΧακκόΊτλον 
Τ05 (ΡΙαΙ&ΓοΗ. ΑΗ^Ηά. ο. 5) ; Ιε^^ίοδ ΑΛβ- 
ηίεηδίιιπι αά ΑΓίαχβΓχεπι Εοηςίηιαηιιπι 
(ΗεΓοά. VII 151), ιιηάε τενεΓδυδ αΐ) ΑΛε- 
ηίεηδίΙ)ΐΐδ ίαΐεηΐίδ Ε πιαΙΛαίιΐδ εδί οΐ) δαδρί- 
οίοηεπι αοοερίαε α τε^^ε ρεουηίαε (ϋεπιοδίΐι. 
άβ/αίε, /ς^. ρ. 428). 

*Ιπτόνιχίθ$ III 

ΟαΙΙίαε ΐι**• ήΐίιΐδ, (ΐιιί ηηα οιιπι ΕυΓ}πηβ- 
άοηίε ρΓαείιιίΙ οορϋδ ΑΛεηίεπδίαπι οοηίπι 
ΒοεοΙοδ 21. ΟΗγ. 426, Τΐιιιογά. ιΐι 91» Οίοκί• 
XII 9δ• θ€ουΙ)αίΙ ίη ρυςηα αά Όεΐίαπι, 
Είυδ ιιχοΓεπι, Ο^Πΐαε ιΐι' ηιαίΓεπι, θηχίί 
ΡεήοΙεδ, ΡΙιιΙαΓοΙι. ΡβτϊΰΙ. ο. 24. Ουίιΐδ 
ήΐίιΐδ 

Καλλ/α$ III 

άί(ίΙιΐδ εΐίαηι δ^δονχοι, \3Χ είυδ αΙ>ανιΐ8: 
Χεηορίι. ΗίΙΙεη. νι 3 3• 1-6&£ΐίϋδ πιίδδαβ 
8ρ£ΐΓί&πι αά ραοεπι ρΓΟΟιίΓ&ηάαπι. Ρηεπι 
ιιΐ; πηιΙίεΓΟδυπι ει Ιιείΐιιοηεπι εχοβΐΐίΐνίΐ 
ΑήδίορΗαηεδ, νίάε δ. η. Εαλλ/α;. 

'ΙιητόϊΊΐτοϊ IV 
φΐί ίίΐίαηι ΑΙείΜαάίδ ίΐΐίιΐδ άηείδ οείε- 
1)εΓΓίπϊ1 άιιχεΓαΙ υχοΓεπι εΐ εαπι οΐ) ίηοεδίί 
δυδρίοίοηεπι οηπι ίΓ&ίΓε Α1οίΙ)ί&άε ίιιηίοΓε 
(ΙίπιίδίΙ. 

"ΙιπΓνλλος: ε οοηνίνίδ, Υεδρ. 1302 
Ίιτιτώναξ : ϊαμβον Ίιτιτώνακτος άνε- 
μιμνησκόμην Κ&η. 659, ηΙ>ί 8€ΐιο1.: ώί άλ- 
Ύήσας καΐ συγκεχυμένος ούκ όΐδε τί λ^Ύει' 
^ΊτεΙ ούχ Ίπιτώνακτος άλλ* ^Ανανίου' 
έηφέρει δέ 6 *Α»ανίας αύτφ' ^ "ίίάξον ^ "ΜίΚητον ^ Θΐίαν Κλάρον 
ΐκον κλ6^ ΐ€ρά* «ον 3κν0α« άφίξίΜ. (843) ^ίρι^ Ίων *Ιριβ : Ιη ΑνίΙηίί Ιπδ ρβΓ ΝτιΒίαιαιΗαιη 
(αιηΰ[τιαιη ρβΓ ιηαΓο νοίαΐ : εοιηρΓ6ΐΐ6ηδ& βΐ 
αά ΡΗΙιεΙαβηιιη άτΐ(51& 86 ηβδαιε άίείΐ ςιιοδ 
ρθΓΐα5, (^ιιαιη αΛειη άίο&Ι ίΐΐε 6ΐ (^υαβήΐ 
5α(ί5η6 δαηιΐδ δίί; ιηοηεΐ ηο άεοδ οοηΐβιη- 
ΠΰΧ ι Ιαηάβιη οΙ>δεθ6ΐιίδ οιίηίδ νίΓ^ο &1)ί§ίΙαΓ 
1202 — 1 201. ΡίΛεΙαβΓΟ ιηίπιηΐί (ν. 1203) 
ςυαβηαιη δΐΐ ιιηάο νεηεΓίΙ 6νομά σοι τι 4στι; 
νΧοΙίον (ρΓορΙβΓ δίηιιοδαιη εΙ νβΓδίοοΙοΓβιη 
(}υ3.ιη ίηάαίΙιΐΓ νεδίειη) η κύρη (ρΓορΙεΓ ίη- 
ββηίειη ηυο οαραΐ ΙββίΙυΓ ρβΐαδπιη); τβ- 
δροηάεΐ βα *Ι/)ΐί ταχεία: ϊητα ίΐΐβ (^ιιαδί 
άίχίδδεί ητιηεία νείοχ ρηί&ί βαιη 6δδ6 
υηαιη 6χ άιΐ£ΐΙ)ΐΐδ ίΠίδ ραΙ>Ηείδ ηανίΙ)ΐΐδ ςαα- 
ηιιη α1(6Γα Ώάρα\ο$, ολίβη. ΣαλαμΛρΙα νοεα- 
1>αΙιΐΓ, (\\ια6 εΓοηΙ: εχρεοΙίΗδδίιηαε καΐ μάλιστα 
ταχνραυτοϋσαι ; *Ιρΐρ'Όμηροί ίφασι^ ΙκίΧψ 
€Ϊραι τρήρωνι ΊτεΚίΙχι Αν. 575 > (ϊ^οϊ^ Ι γι ά β ιη 
δβά Ιιιηοηβιη εΐ ΜίηεΓναπι οαιη ςο1ιιιηΙ)α 
εοιηραΓαΙοδ εδδε αΐ) ΗοπιεΓο II. β' ν. 77^ 

ΤΜ δί βάτην τμηρωσι πβλΐΐάσιν ΐ0μαβ' ομοΐαι 

ηοΐανίΐ δοΗοϋαδΙα : ςααρΓορΙει "Ώ-ρψ τεδϋ- 
ίτιεηθτιιη ριιΙαΙ)&1 Βεηΐΐείυδ: ίη Ιιγιηηο 
ΗοιηεΗεο (Ιε Ιιίάε εΙ ΕΗΛγία ΙεςίΙυΓ 

βαν α ΊτοσΙν τρι^ρωσι π€λ€Μίσ(ΐ^ 1θμα0 ομηίιαΛ•. 
Ζικαι&τατ* Αι* Χηφθεΐσα τασων ^Ιρίδων ανέ- 
βαζα 'ύ>. 1222 (εοηί. ν. 484 τρότβροί πάντων 
Ααρ€ΐων) 

'Ίσ-θΐλία : βΙί'Ίσθμια σκψ^ν έμαυτοντφ 
νέει καταλαμβάνω Ραο. 879 (ιιΙ>ί δοΗοΙ. οΐ 
"γάρ θέλοιηα θ€ωρ€Ϊν τροκαταλαμβάνουσιν 
έαυτοίί τ6του$ : Ιηάϊίητ δίιηυΐ εχ αιηΙ)ί^ο) 

Ί(Γ)λην£α: ηοΙ)ίΗδ Τΐιεϊ^&ηαε ηοιηεη, 
Σ.γ5, 697 

η η Θηβαία φίλη ναχς βνγΐρης *ί σμηνία, 

Ί(Γ)λην£αβ : δεπαΐδ Ιιοιηίηίδ ΒοεοΙί ; 
κατάθου τ6ν βλάχων* Ίσ/Α?7''^α Αοΐι. 86 1. 
Είαδ άειηίηιιΗνιιιη ^Ισμήνιχε 1ε§^ΙαΓ ίΐ). 
954- δίε ^Αμύντιχοί, ςαειπ *Αμυνίας 
ιηοάο θίχ6Γα(, Γοπηδΐ άειηίηιιΐίνα 1>1αη(1ίεηάί 
οαιίδα αρρείΐαΐ δίιηίοΐιίάαδ ίη ΤΗεοοΓ. /{ίγ/ί, 
νίί. 132, αΙ)ί α(ϋ Ι. \νοΓ(1δΛνοΓΐ1ι. δΐιηίΙίίεΓ 
αΐ) *λθανΙαί *Αθάνιχο9, α Σαμίαί Σάμιχοί. ' 
νί(1ε ΒοεοΙίΗ. Οογ^. Ι7ΐ5€κ ι ^26 

Ίσ-οκράτης: ΡΙιιΙαΓοΙιιΐδ ίη νίί. ά€€6ηι 
ο^α^^. ρ. 836 Ε: *Ισοκράτη$ θ€οδώρου μ^ 
^ν Ίταχί του άρχι^ρέω^ θεράπονταί αύλο- 
νοιούί κεκτημένου καΐ εύπορήσαντοί αϊτό 
τούτων — 6θεν €ΐ$ τούί αύλούί κίκωμφδηται ύτδ 'λριστοφάνουί καχ Στράττιδα (ΑίαΙαηί. 
{χ. ι ν\ή τδν αύλοτρύτΊην νοεαΐ) 

'Ιο^ιαν^ : Ηεδχελίυδ 3. ν. ; 'λριστο- 
φάνψ έν Βαβυλωνίοΐί (ίτ, Ιΐήτά βΐέτωτα τίαν 
οίκετων *1στριανά φησιν, έιτεί ίστι-γμένοι 
είσίν' οΐ -γάρ παρίΐ τφ 'ϊστρ» οίκοΰντα στί- 
ξΌνται καΧ ιτοικίλακ έσθήσεσι χρωνται 

1τν« : Αν. 2 ΙΟ £ρορδ Ιτΐδάηίαιη σύννο- 
μον ρΓονοεαΙ λΰσον νόμους Ιερών ύμνΟν 
(δοΐνε €&η(υπι δοιηηί νίηοαίίδ οοη- 
δ(Γί(51ιιιη) οΰί διά, θείου στόματοί θρψεΐί 
τδν έμ^ν καΐ σδν χολύδακρυν Ττυν; οοηί. 
Αεδοΐι. Αξαηι, 1 144» δορίι. ΕΙα^, 148 

"Ιων: ροεία ΐΓ&£^αΐδ, ηαϋοηε Οΐιίιΐδ. 
ΜοΓίιιιΐδ εδί αηί:ε<ϋ[ααιη άοΛίΐ εβί Ραχ^ Μ 
βδΐ, ΛπΙε ΟΙ. χα 2, αηηο 1)ε11ί Ρείοροηηε• 
δί&οί χιιι"»ο. Ιη Ιιαο εηίιη ίαΙ)α1α ίηίειτο- 
§&η<:ί δεΓνο νεΓεηε 1θ€τιιη ίηΙεΓ δίεΐΐοδ Ιεηβ- 
αηί πιοΓίαί, ναΐςαιεπι ορίηίοηειη ρΐΌΐ»( 
ΤΓγ^αεαδ, (ηιηιςαε αΓ^ηαεηΙαπι αάνει-δαήαβ 
ροδίπίεΐ 3.0 ροΓΓο ίηΙεΓΓοςεΙ <ιαίδ Ιιοιηίηυιη 
. οοοαρανεΗΐ εαπι 8ε(1επι, Ιοηειη Οΐιίυιη 
εχεπιρίί ^Γαϋα ηοηιίηαΐ ν. 835 : 

*Ι«μ & χΐθ9. όσιτβρ \ιηίησκν νάΚοΛ 

ίνθάδί τόΐ' 'Άοΐόν* ιηθ\ ύς 5* ί)λβ* «ύβ^ 

•ΆοΓομ* αντ^ΐ' πάντες ίκάλουν ' αστέρα.* 

Ναπι ίδ ίεοεΓΕί (ϋΛγΓαιηΙϊΐιηι ίΐα εχοΓδίΐδ: 
* Α οίον άμεροφοίταν αστέρα μεΙναμ€ν, άελίου 
λευκοπτέρυγα ιτρόδρομον, ^α^ αιπι ηίιηία 
δαΙ>1ίτηίΙα<:ε αίςτιε νεΛοηιιη ΙαιηοΓε εχεεί- 
ΙεΓεΙ, ςτιοηΐαπι αηΐίςυί 1ίΙ)Γο$ α ρήπιο εοηιιη 
νεΛο ηοιηίη&Η&ηί, αεείάίΐ υΐ αε(ΐιι&1εδ ίαοείβ 
ροείαπι ^Αοίον νοοαΓεηΙ. Ιΐαί^αε Απδίο• 
ρΐιαηεδ Ιιοο ηοπιίηε ιιΐίΐυι υΐ Ιοηειη ίηΙβΓ 
δΙεΠοδ Γείαΐηπι εδβε εοηήηηεί, ηοη ςαο 
νίνιιπι λοπιίηειη ίη ηυπιεηιιη ε&είεδϋιιιη 
οοΓροπιπι ρΓοΙ)εΙ αΙ)ίίδδε, δεά ιά (αηΐάιη 
&Γ§[απιεηΙαη(1ί ΓΕίίοηε Ιυάεηδ, αΐ ηοιηεη 
<1\ιοά α εαπηίηε νίνπδ αεεερειτΕί, ϊά ρΓορΙεΓ 
πιιιίαΐίοηεπι, ςνίίυη βίΐ ροδΙ πιΟΓίεηι εχρβΓ- 
Ιϋδ, ροβία 1ιαΙ>εΓε νίάεαΙιΐΓ. ΚΑΥδΕΚ. 
/Γ/>/. ^ηί. ίταξΐε. ξτ, ρ. 1 8ο δη. Οαιη 
αάηιοθυηι ίυνεηίδ εδδεί Αΐΐιεηοδ ρεΓνεηίΙ 
ίΙ)ί(ΐαε ίη αε(ϋΙ)υδ ΕαοπιεΛοηΙίδ €ίπιοηειη 
νίάίΐ (ΡΙυΙ&ΓαΚ. αηιοη. 9), ουίιΐδ αΓΪκωίΐΕ- 
Ιεπι οοπιΙΙ&Ιεπι εΐ ροΐίΐίδδίπιοδ ηιΟΓεδ ιηββ- 
ηορεΓε ΙαηάανίΙ (ΡΙαΙαΓοΙι. Ρ€η€ΐ, 5, 1»^ 
,.ΛτοχνεΧδ^ τδ Κίμωνοί έμμελέ$ καΐ ύγρό^ 
καΐ μεμουσωμένον έν τα?ί ΊτεριφοροΛή, Αί 
δηρεΓΐ>ία &ί:(][αε ίηδοΐεηΐία Ρεήοΐίδ πια^ηορεκ (844) Ίωι/ίατ •Κα\\Ια<ζ ρΐίειιίΐ (Ρΐυΐατοΐι /./. Ίων μοθωρικην 
την όμΛΚίορ καΐ ύτ&τυφίΡ έίικιι του 
<έου9 καΐ ται$ /ιβγαλανχίαΐϊ αύτοΟ νοΧ- 
'€ροψίω^ άΜαμ€μ2χθαι καΧ ν^ριφρόνησα^ 
Ό^ίον). ^ι10^^^^ίι αιιη αΐίβηιιη οάίδδβΐ, 
Μ άίϋςβΓθΙ, ββΐΊ ροΐιιίΐ, αΐ ίη αεεηίιηα 
. εοηίβηΐίοηβ ραιΐ65 Οίιηοηίδ άβίβη- 
; Ιιίηε ίαοίΐίιΐδ εαιίδδα εχρΙίεαΙαΓ ευι 
πιΟΓίβιη Οίιηοηίδ Αίλβηαβ Γβΐίςαβήί 
αη(6 Γ6<1ί6Η(: ς[ΐιαιη ΡεΗεΙβδ άβεβδδίΐ 
ϋίνϋί, ^ιιοηΐαιηίΓα^οβάίαιη 01. Ιχχχνϋί. 
1110 άοοαίδδβ ίβΓίΠΓ. Νοη ίηαιηβήΐο 
:γ ιηηΙΙίρΗεβιη άο<51ΗηΕΐη α ΟαΙΠιηα- 
ιαάαΐοδ €δ(. Ναιη ιηβΐίοα «οήρδΗ €ίΙ 
^λβΛΑοβ^ ραβαηβδ, Ιιγιηηοδ, δεοΗα, 
εα, εοιηοοάίοδι βρί^αιηπίΑΐα^ 1:γ3£06- 
ιαιηβΓΟ XII, υί αΐϋ νοίαηΐ χχχ, ιΛ 
-. Αο Ιπι^οβάϋδ ΰ[τιίθ6ΐη οιιιη ρΓΛ€• 
ίδίιηίδ εοη(:6η(ΐ6ηδ αβιηιιΐίδ ζλχί νίείΐ 
αβάρυιιιη Ιοαιιη ο1:>ϋηυί(. £( ^βηβΓβ 
ήΙ)αδ ίαίΐ €ΐαηΐδ, ςαί αιιη Αΐΐιεηίδ 
Ιαιη ΐΓο^οεάία δίιηαΐ 6( άί(1ιγι-&ιη1κ> 
;1, Οΐιϋ νίηί οαόιιιη νίήΐίιη οιιίςαβ 
1 άβάίΐ, ιιΐ ιηεπιΟΓίΐηΙ ΑΛεηαβαδ ΐ ρ. 
οιηίεί &Ά2Λτ2Χοτ ΆάΡα€£ΐη: Ίααιίϋηϋιβ 
ϋνίΐίαε' αίΐ Βεηίΐείιΐδ ^ςιι&β Ιαιη βχί- 
11>6πι1ί(α1ί δυίϊΐθ€Γ6 ροΐαεπιηΐ.* Τίΐαΐί 
ίιη (Γα£^ο60ίαηιιη δβΓναηΙυΓ: *Κ^αμ4' 
, 'ΑΧκμήνη, ^Αρ^εΐοι^ Εύρυτίδαι, 
Αραμα, *Ομφά\η Σατυρική, 
>0¥, Φοίνιξ "ή Καχνει^ί (ιιηάε 
ι ιταρφΒΰΐται, ίη Καη. '^<ίβ ε/ δ* ^γώ 
ΰί€Ϊν βίον άνέροί, ώ τϋλι^αι), Φρου- 
ηάβ νβΓδίΐδ ΐΓ€φφδ€Ϊταί ίη Καη. 1425 
μ^ 4χθαίρ€ΐ δέ, βούΧ^ταΧ 7^ Μΐ')* Ιιι 
3 Ιοηίδ (][ααπι<ϋ[τι&ηι ροΐίΐα ΕΓΐίήάοδα 
1)ί1ίδ<;[τΐ6 ρίβηιπιςιι© οτζύο ήιίί:, (απιβη 
υδ ί1ΐ€ δααΐδ ά6δίά6Γ&1)αΙιΐΓ 6χ (^τιο ίη- 
•ηπι α]:1ί1τ(:€ηι εοξ[ηοδ€ίπιιΐδ ; δίο^ιιίάβπι 
ηαδ (ίε 8ηΒΗηι, ε. 33 ; Τί δ', ά' /χΑεσι 
ν δ» ύνοχ Βαΐίχυλ/δΐ7ί ^\οιο η Ώίρ• 
; καΐ έν τρα^φ^ίφ "Ιων 6 χ?οδ, η ν^ 
οφοκ\^}$ ; ίπ€ΐδ^ οΐ μ^ άδιάττωτοι καΐ 
Ύ\αφυρφ Ίτάντη κ€κα\\ΐΎραφημ4νοι' ό 
•δαρο9 καΐ Σοφοκ\η$ 6τι μ^ ζΧον -πάντα 
ίγουσι τζ φορφ, σβέννυνται δ* άλ&γωί 
κΐ9 καΐ τΙτΓτουσιν ατυχέστατα. "Ή 
έ^ ευ φρονίύν έν6$ δράματο$ του ΟΙδί- 
€ΐς ταύτό συνθίΐί τά,'Ίωνοί (Λιταντα) 
ΐΑ-ήσαιτο έξψ, Όβ Ιοη© βΐ δοήρΐίδ οίαδ οορίοδίδδίηιβ αΐ^τιο 6ΐ€^αη1ίδδίηΐ6 ρΓΟ 
Π10Γ6 άί&ββηιϋ Ββηίΐβίαδ 6 νάνυ ίη £/. €τ, 
αά ΜϊΙΙΐηηι (Ορρ. Τομ. ι ι ρ. 304 8<ΐ(ΐ.) 

'Ιωνέα : νίάβ δ. η. Ιωνική 

Ιωνικός : άι^/ο Ιωνικό; τι% Ραα ^ι (άβ 
Γοπηα, νΙά. Ι^οΙ)βο1ί. ΡαταΙΙ, ρ. 304) • Ι ο η υ πι 
πιοΠίΙίαηι £( ί^^ηανίβ,ηι αΐίΐ^αοΐίβδ εαΓρίΙ ιιΐ 
ίη Ραο. 930 Τγ)τ§&6ο πιίΓοηΙί οιιγ ελοηΐδ 
ονβ (Λί) δοεΓίήαιπάιιπι €δδ6 εεηδβαΐ εΐ 'Ιω- 
νικίίν 65δ6 τό ί^μΛ οΙ)ίεί6ηΙί, Γεδροηάβηί 
Α^ιΐεοΐαο 

€ΐριη)8^$ γ* Ιΐ'* ντον ίν τήκκλησίι^ 

ως χρί} νολ9ΐ»€Ϊν λ4γη τκ, οι καΒημννοι 

νΐΓ6 τον δβ'ονβ λέ/ωσ Ιωνικώς οί' 

}χ. 6. Αη^Ιίεβ δαΑ ! ηαπι <Λ δεΙιοΙίΕδΙα ίεδίβ 
όδυρομένων εστίν έτίφθί^μα καΧ δυσχέραιναν- 
των; ίη Τλεδπι. 163 διεκΚωντ^ Ιωνικως, 
πιοΙΙίΙεΓ ά6ΐίε&ΐ6(][\ΐ6 νίνεΙ)αηΙ; ίη 
£ςς1. 883 μ^^ύδρών τι των Ιωνικών: ίΐ). 
9ΐδ τδν άτ ^Ιωνίας τρόνον κνησιφ:, Οοηί. 
Αηΐίρΐιαη. Όοάοη, (Μβίη. €οιη. ^. ΐΐι ρ. 50) 
^\ώνων τρυφεραμνεχόνων άβρ6$ Ί^δυναθ^ς 
δχλοί : €α11ίαδ €γ€ΐορ€5 Γγ. ίί ή τρυφ^^Λ. καΧ 
λαλλχτ/9άΐΓε^ο$ *\ωνία Χα8μο$: "Ζιδ^ίνών τοτ' ϋστυ Κάδμοί 
έκλιιτών^ Ά-γήνοροί ταίί, (βχ Ειιήρίάίδ 
ΡΑ^}'xί ])τοΙο§ο) Καη. 1225 

ΚοΑνόν : ό δ* ^ξαι ^δίκα^εν έίτδΚαινόν 
έμττεσών Υβδρ. Ι20. ϋπηοι 6γεΙ β ίοήδ 
δίν€ άίεοδίεήίδ ΑΐΗεηίεηδίΙ^αδ δΐιΜίαΙίΙΐηδ 
(][τιοηιηι άεεεπι ίαίδδβ νίάεηΙιΐΓ ή Ήλια/α 
(Εφ 897)» ^^ Τρί^ωνον, τό Μει^'οΐ', τό Βατρα- 
χχοΟί', τό Παράβυστον (Ρααδοη. Ι, 28, 8) τό 
Μέσ^ν, τό Φοινικιοΰν, τό Μ Αόκφ, τό *Οδεΐον 
(Υεδρ. 1109). νίάε ΗοΙίθβϊηο.ηηϊ ^0ΜΜίηία/. 
άί (ϋεοίίίηίί,ΟψΛ&ο, Αεαάεηι. ΐ ρ. 220 — 230 

Καλλ£α$ : Ηίρροηίά βΐίυδ, ΡεΗεΙίδ ρή• 
ν%ηα5, ηοΐϊίΐίδδίπιο £;6η6Γ6 θΓ(ιΐδ (νίάθ δυρπι 
ρ. 843) ^ Αΐΐιβηίεηδίαπι άΚίδδίπιυδ, ιιηάβ 
Καλλί•<; του Ίη-χονίκου ν\ουσιώτ€ρο9 ίη 
ρΓονβΓίϊΙαπι αΗίί: οοηί. Αβδοΐι. 8θ€τα{, 
ΠίαΙοξ, II § 9• ^ιι^-6 δί ίη Ιατιάε ροηεηάα 
δηηΐ, τιηίεα Οαΐΐίαβ Ιααδ 6δ( 1ιαΙ>6ηά3.. 
Ναηι η€<ιυ6 ΓβίρΗΜίεαϋ £^1)6ηιαηάα6 ηβο 
1)6ΐ1ί §6Γβηάί αΓΐίΙ)αδ ίηδί^ίδ, ηεςαο ααΐ 
ίηςεηίί αιιΐ άθ(51Ηηα6 Ιααάβ εοπιπιβεάαίαδ, 
ηο:ΐυβ νίιΐιιΐθ ηΐΐα ααΐ ίηάοΐίδ βί πιοηιηι (845) Καλλια9 ρΓα65(αηϊία οοηδρίοαιίδ, ηίΐιίΐ αηΐ ηοΐϊίΐίΐαΐ© 
§βηβηδ Λ\ιί ιηαχίιηίδ ορίΙ)ΐΐδ άίβ^ηιιτη ^βδδίΐ. 
Ναιη ΑτοΗοη (^ιιίάβιη Γαίί (ΧεηορΗοη Ι/^/' 
Ι6η. Ι 6 § ι) ςυοά ηοιηο ιηίΓεΙυΓ, πιοπιογ 
&Γθ1ιοηΐ6δ Αΐΐιβηίδ βχ άίϋδδίιηίδ οίνίΐ^υδ 
{νΧοχηίνΙψ) δΟΓίβ άαοί. Οοηί. ΡΙυΙαΓοΙι. 
ίη Ατίίϋά. ο. ι, ίη ΡβτίεΙ. ο. 9 ί «^ ρΓ&βίαΐί 
εχθΓϋΐΙιιί οιιιη ΙρΙιίοΓ&Ιβ οοΐΐβ^α {ΗεΙΙ^η. ιν 
5 § ^3) ^ ^"ο οοηίοιηϋαδ μητρα^ύρτ^ νοοα- 
1)αΙυΓ (ΑήδίοΙ. Ε/ΐίίοκ. ΐίΐ ί). ΕΓαΙ βχ 
οοΐΐββ^ο των "Κηρύκων (Αηάοοίάβδ (ί€ ΐΗγ5ί6κ, 
ρ. 58 βί 63) εΐ: δςιδοδχοί (Χβηορίι. ΗβΙΙβη. 
VI 3 § 3> Αηάοοΐά. ίΜά. ρ. 55 )> οιιίιΐδ ιηιιηβ- 
Ηδ ΙιοηοΓβιη α' ιη&ίοπ1>ιΐδ ΙιοΓοάΐίαήυιη 
αοοβρβΓ&ί:. Οοηί. ΡΙαΙαΓοΙι. Ατί$ί. €. 5» 
δείιοΐΐαδΐ. Αήδί. ΝυΙ). 64 ηηάβ ίί/)€ΐ>$ Β^ων 
των άΐΓ* 'Έρεχθέως άίάΙιΐΓ 8γηιρο5. νΐΐΐ § \ο, 
(^αοά ΓβΛβ άο ΟβΓβΓ© βΙ: ΡΓΟδβΓρίηα αοοί- 
ρίΙιΐΓ : ηαιη Αηάοοίάί άίοίΙΠΓ ί^ρίύί τ^ 
μητρ6$ καΐ τηί Θιτγατρ6$. ΟβΙβηιπι βίί&ιη 
ττροζενίΰο^ Γ,αοβάαειηοηίοπιιη α ιηαίθΓίΙ>ιΐδ 
αοοερβΓαΙ 8γτηρο5, νιιι § 39» ΗβΙΙβη. ν 5 
§ 2, VI 3 § 4 ^<1 <1"θ5 ΙβΓ ρυ1)Ηο& αυΛοήΙαΙβ 
ιηίδδΐΐδ βδί: Ιββ&ίυδ, υί: ίρδβ ΙβδΙαΙυΓ, ΗβΙΙβη. 
VI 3 § 4• δθά δί βχίβΐΐΕ ίδΙα, (^ιιΛαδ ηβ 
ιη€άίθ€Γ€ΐη ςυίάειη Ιαυάβιη δί1)ί οοηοϋί&νΐΐ, 
εχοβρβήδ, νίίαιη άβ^Ι: ίηβιΐβιη αο (Ιίδδοΐα- 
ίαιη : υΐ ίηαηίδ ^Ιοηοΐαβ δρβαεπι δίΙ)ί οοιη- 
ρ&Γ&ΓβΙ, ίη^βηίβδ δορίιίδΐίδ ρβοαηί&δ ρκκίβ- 
£[ίί, (^αοδ Ιαιιίε οχοίρίβηδ ίΐα άβιηηιη δβ 
δβρίβηίειη ααί ίοΓβ αυΐ 1ια1)ΐ1ιιιη ίή δρ€ΓαΙ>αί. 
Ραδδίιη βο ηοιηίηβ 3, Ρΐαίοηβ ρβΓδΙήηβ^ίιΐΓ. 
•ΧβηορΙιοηΗδ άβ βα Γβ Ιοοα δυηΐ, 3γίηρο3. ι 
§ 5> IV § 6ι. Εχ ίδίοηιιη αυΐβιη οοηδίιβία- 
άίηβ ηϋ ηίδί ναηυδ βί: ιπίπήοε δίΐ3ί ρΐαοεπδ 
ίαΛυδ βδί βί οΓο5 μηδ^ν ^σσον ηδεσθαι ύφ* 
αϋτοϋ ^ ύττ' Αλλων έναινούμβνο^, ΗεΙΙβη. VI 
3 § 3 5 ηβςηβ (^υίοςα&ιη αιιΐ: ίη 1)6ηο άίοβηθί 
ίααιίΐαίβ αιιΐ: ίη ρΙιίΙοδορΗί&β δΐυάίο, .ε ςυο 
ρΐάηβ ίη^βηίο βΐ ηα^υια βκιίαΐίβπιΐδ, ρΓοίεοίί. 
^ι12ιπ1 ηιιΐΐα βηίη βδδβΐ ίη βο άίοβηάί ρβήΐία, 
δαίίδ δυρβΓςηβ άβοΐαταΐ ΟΓ&ίίο, ςιίΕπι αριιά 
ΗβΠβη. /. /. άβ οοπιροηβηάΕ ραοβ Ι,αοβάαβ- 
πιοηβ Ιιαίίΐιΐί. Ορβπιβ ρΓβΙίυπι βδΐ αιιάίιβ 
ίρδυπι οΓαΙΟΓβπι. ΒίαΙυίί: οροΓίβΓβ ηιιπιςιιαηι 
ί,αοβάαβπιοηίοδ βΐ ΑΛβηίβηδβδ αηηα δίΙ)ί ίη- 
ίβιτβ, ^ττύ \4^€τα(, μέν 6 Τ/οιτττόλβ^Οί, ό ημέ- 
Τ€ρθί Ίτρότγονοί τά Αημψ-ροί καΐ Κόρψ Αρρητα 
Ιΐρά νρώτοίί ξ4νο(,$ δ€Ϊζα(, 'ϊΙρακ\€ΪΤ€ τφ ύμ€- 
τέρφ άρχτγ^'''ν ^^^ Αιοσκούροιν τοϊν ύμ€τέροιν νοΧίταιν^ καΐ του Δ^ημητρδ$ Β^ καρνΰ €/$ τρύ- 
την τ^ν Τΐ€\θΊΓ6ννησον στέρμα δωρήσασθαι. 
ΟΓανίδδίπιαπι δαηβ αΓβ^ιηβηΙαπι ! Ιιοο δρατ- 
ίαηΐ οαΓαΙ)αηί δαίίοβί ; δβά ηοηάυιη οιηηία 
άίχβΓαί : ΊΓω$ οΰν δίκαιον ύμαίί ταρ* ών έ\ά• 
β€Τ€ τά σν^ρματα, τ6ν τούτων καρπόν τοη 
έ\θ€Ϊν δηώσοντα^ ^|μαί τβ, οΓ$ ίδώκαμεν, μ^ 
οΰχΐ βούΧ^σθοΛ ώί ττΚίίστψ τούτοα Αφθονίον 
τροφηί 'γ€νέσθαί. ^α^δ νβΓΟ ϊδία δίηβ ήδη 
1β§α1:, α Ι^^ίο άβ §Γανίδδίπιίδ ΓβΒνΐδ ιηίδδο 
ρΓοηαηοίαΙα, (^ααβ ίη άβοίαιηίΐ&ηΐβ δορίώΐι 
νίχ ΓβΓβ,δ ? 

ΡααηΙορβΓβ ΛπΙβιη 1ιβΙ)βδ ίϊιβήΐ βΐ οΙ)Ια• 
δυηι ίη ρΜΙοδορΙιίαβ δΐιιάίο Οαΐΐίαβ ίη^β- 
ηίυπι, ίαοβίβ βΐ αρβΓίβ βχροηίΐ ίη Οοηνήήύ 
Χβηορίιοη. Ι&Λαί δΐιαιη ίρδβ ΟεΠϊεβ 8Ε• 
ρίβηΐίίίπι (ι § 6) ψίΛ Ιιοπιίηβδ Λά νίΓίιιΙειη 
ρΓοίίοβτβ βίΗοίίΐΙ; βΐ Γβάάβ,ί ίπδΙίοΓβδ {3γΜρ. 
III § 4)» Ιιοε βηίπι δίΙ)ί βδδβ Γαοίΐΐίπιηπι, 
αοοβρία ηβηρβ α δβ ρβοαηία Γβνοοαπ Ιιοπιί- 
ηβδ α πιυΐΐίδ ίαοίηοήΐϊαδ, αά ηααβ ρΙβΓΟδςαβ 
ρβηαΓία νίΛαδ δοΐβαΐ ίπιρβΠβΓβ, {β^τηρ. ιν 
§ Ι δ()<ι.) (|υΕδ ίηβρΗοδ ηοη ίβΓβηδ Αη^ίδίΗβ- 
ηβδ ίδίΕπι Οαΐΐίαβ ίχίδΙίΗαιη ΕΓβ^υίΙ ίη πμιγ• 
δυρίίδ ηια§^δ (|υαηι ίη αηίπιίδ Ιιοπιίηιιπι βδδβ 
δίΐ&πι, 6( ρΐαηβ ηιιΐίαπι βδδβ δίαΐυίΐ, ^τιοά 
ίρββ ίαΙβΓβίυΓ €α11ί&.δ ρ1βΓ0δ€[υβ οπιηβδ 
ηβο 1)βηβήοία δίΐϊί ΓβΓβΓτβ, ηβο^^Ιί&δ ΙιαΙ)βΓ6, 
ίπιο ηοηηυΐΐοδ δί1)ί βΐίαηι ίηίβδΙίοΓβδ ^ιιαιη 
αηίβα βδδβ, υηάβ ββΐοίΐ Ιιοπιίηβδ βτ^α οβίβτοδ 
οπιηβδ Αβή ίιΐδίοδ, βΓ^Ε ϋΐιιηι ίρδίιπι ηοη 
ήβΓί. ΡβΓ ΙοΙυιη ροιτο οοηνινίνιπι δοοπι• 
Ιίβα ύρωνύο. βΐ: ΙβροΓβδ Οαΐΐίαπιηίΐ (ε16 
εοξίίαηΐβπι ίΠιιάυηί β( (Ι6ΐβ(51&η1 Ιαηιβη. 
δίο νΐΐϊ § 42 ρβίβηίί ΟΛίΙίαβ ούκουν σύ μ€^ 
ώ Σώκρατα, μαστροττ^ύ^α προς τ^ τ6\ΐ9 
διτω^ πράττω τά ποΚιηκά καΐ άεΐ άρ€στ6$ ώ 
αύτ'§ ; Γβδροηάβί: ναΙ μά ΔΓ ί^ν ορωσί 7^ <^* 
μ^ τψ δοκ€Ϊν άλλα τφ ^ντι άρετηί έτίμέΧού- 
μΐνον, (ΐαίΙ)αδ νβΛίβ δβ Ιααάαή ίΐΐβ βχίδϋπια• 
1>αΙ. δίε δοεΓ&(6δ Ιιοηβδί:! απιοΓίδ Ιααάβιη 
ββίβΐ^ταηδ βαπκ^υβ Οαΐΐίαβ ρΓορίβΓ Ααίοίχά 
απιοΓβπι ΙήΙ)υβηδ {^γηιροί, νίπ § 8 εςς.) 
1ίΙ)ίάίηοδΐιπι Ιιοπιίηβπι ηοη•1αυ<1αΙ)αΙ πια^δ, 
(^ιιαπι ςυαίβπι βδδβ οροΓίβιβΙ, α(1πιοηβΙ>3(, 
οΓ. § 12. Νεηι ίιιίί Οαΐΐίαδ ρβΓ ΙοΙαιη 
νίΐ&ηι ίηΙβπιρβΓαηΐίαβ βΐ 1ιιΙ>ίάίηίΙ)αδ άβάίΐιΐδ, 
Ιιβίΐυο βΐ ηιιιΙίβΓΟδίΐδ, ςαο ηοπιίηβ ροδδίιη 
βιιπι λ\> αΐίίδ οοπιίαδ \χί Ευροΐίάβ ίη Κόλα^ι, 
ίϋπι &1> ΑηδΙορΗοηβ Ηδαδ βδΐ Καη. ν. 4^8 ΚαΧΚι^άναα- ■ΚαπίΊας καΐ Καλλίαν γ« φησι 

:νσΘον Κβοντηι^ ναυμαχην ίι^μψίένον, 
Ιιοΐ. κωμφδβΐτία ώί στταθων τήι/ ιτατρί• 
νίαοβ καΐ μάΧιστα έττΐ 'γ\^ναι^ζ}. μ^μηνώ^, 
ΚΎ6ρορρυ€Ϊρ άΐόίητ ίη Ανί1)ΐΐ8 ν. 284 

αφ «Γν γηητΜς ύιΛ τΔν σνκοφααηα» τίλλ,νηΛ, 
0ΐ}λ<(α4 «'ροσβίΕτίλλονσΜ' αντον τα ιτηρά. 

1118 Ισν£ ωη/ίίίαίο (ιι ρ. 638) οοηίηη^Ι 
αη 6ί Α1είΙ>ίαάβη ιι( άιτόλαστα μειρά- 
Αθ€τ\)β ιηοηιιη ίιηριιη(α8 6( νίΐαβ 

ίρβί 6χρΓθΙ)αηΙαΓ αΐ) Αηάοοίάβ ίη 
ίί^ Ρίγί/ίηί^, ιιΙ)ί αιί ίαιη ίη ίρδίαδ 

αθ(αΐ6 ίαίδδβ ϊηίβΓ πιυΙίθΓοιιΙαδ βί 
θ3 ηηηοΓβηι, Ηίρροηίεαιη οΙβΓβ άλι- 

θ* αύτοΰ τ^¥ τράτ€ξ'αρ άρατ/οβιτε* 

► ρ. 175 ε); ϊϊ^οχ Λάάίϊ ^Ιπιτόνικοί 
Κ09 ίτρ€φ€ν, 6ί άνατ4τροφ€Ρ 4κ€ίνου 
κάΰτορ, τ^ σωφροσόρψ, τ6ρ ΛλΧον βίορ 
α. 01)ίά( ίρ8ί, ^αοά Ιδοΐιοπι&οΐιί 

ηχοΓθπι εΐιιχβήί:, ιηοχ ιηα^Γβπι ίρδί 
εβτίί 6( ιι(Γαπΐ€[α6 δίιηυΐ ίη πι&1ήπιοη1ο 
ήΐ. Ει ήΐία ηιιίάβπι, άβάβοοπδ ίπιρα- 
νίίαπι ΐ£ΐ€[η6θ ίίηΐΓβ νοίυίΐ, ρΓθ1ιίΙ>ίΙα 
1 ; ιηα(Γ6ΐη ιηοχ είβάΐ ^ανίά&πι : 

6χ 6Α ηαΐηιη ρΗηιιιιη ι-εριιάίανίΐ, 
ϊ ΓβεοηείΙί2.ΐ3. ξτ&ύ& ρΓΟ δυο &2"ον11, 

δί^ψ Μυΐΐα άβίηάβ ίρδί ίη θαάεηι 
(16 οΗάαηΙιΐΓ Αΐία, δεά ^ιταηινίδ α € &1- 
ιοήΙ>ιΐ5 6ΐ νίΐα ηοη δίηΐ αΐίβηα, ηοΐιιηι 
ιαηΐιιιη άβ οπιΐοηιπι εΓίηιίηα(ίοηίΙ)ΐΐ3 
Ιταίιβηάαιη. ^ι1ίά(^1]^(1 αιιίβηι Ιιιιίιΐδ 
, Οαΐΐίαδ ορβδ ίη^^εηΐθδ ηιβΓθΙήαΒιΐδ 
ιιΙαΙοήΐΗΐδ ρΐΌίιιηάβηδ Ιαηάβηι ί(& 
, ιι( πιίδ£ΐ-απι ίηορδ δβηβέΐηΐεηι αιπι 
Λ ΙαατΪΆΧΛ άε^δβ ηαιτ6(ιΐΓ; ΑΐΗεηαε. 
5ΐ6 εηιη άε άίνίΐίίδ Ηίρροηίεί πιεη- 
I ίεοίδδβΐ : τούτων οΰ» των χρημάτων 
.ία δ κύρια 'γ€ν6μενο9 καΐ ιτρόί ^ονήν 
ι (ΐΓ<κοι 7^/9 ού κόλακα 1} τί πληθοί ούχ 
ψ νερί αυτόν ήσαν; ΊΓθία9 6^ δαιτάΐ'τ;} 
■€ρ€ώρα 4κ€Ϊνοί•^ άλλ' δμωί €ΐ$ τοσοΰ- 
€ρι4στ'ησ€ν αυτόν ό ν€ρΙ ήδοι^ν /3ίο$, 
ιετό. ΎραΧδΙου βαρβάρου δίατ€\€Ϊν ήνα- 
1Λ καΐ των αναγκαίων κα0* 'ί}βΛέραν 4νδέψ 
νοί τόν βίαν έτ€\ίύτησ€, Ηΐηο Εοοίβδ. 

> Καλλίμαχο; δ' ό χοροδιδάσκαΧοί 
ιρ €ΐσοίσ€ί τί; Α. ν\€ίω Καλλίον, 
ααηΐηπινίδ Ιβηηβ. οοβετ Ρνοίοροξτα- 
ΚαιορΗοηίεα ρ. 6/ δ(ΐ(ΐ. ΧαλλιγΙκαα : €ϋχίσθ€ ταχν θ€σμοφ6ροιν 

καΐ τζ Καλλί7^»'*^ίΐ ΤΗ. 199 ^^^ δοΐιοΐ. 
δαίμων ν€ρΙ τ^ν Δίήμητραν, ην τροΧογί^ονσαν 
έν ταΐί 4τ4ραα θ€σμοφορια^ούσαΐί 4ΊΓοΙησ€ν 

Καλλ(μ.αχοβ : ρααρβΓ χοροδιδάσκαλο;, 
Εοοί. 8θ9 

ΚαλλίΐπΓ£δη9 : ηοπιεη ηοΙ>ί1ίαηι ΑΐΙιε- 
ηίδ ; ή μέν (δίΓβρδίαάΙβ πχογ) ϊτΊτον νροσ€• 
τίθΐί Ίτρόί τοϋνομα^ ^άνθατΊτον ^ Χάριτιτον ^ 
ΚαΧΧΐΊΓΊτίδην, ΝιιΙ). 63, δο. πιαΙβΓ ρΓορο- 
δίΐο ηοηιίηε οδίβηάίΐ: (^ιιαίειη ΙιαΙ)€Γ6 61ίτιηι 
νείίΐ, βςαοηυη δίαάίοδίιπι αο ηοΙ>ίΐ6ηι ιιΐ 
ίρδίοδ εος^ηαΗ; ηοπιίηα ααΐεηι αΐ) 6(}ΐιίδ 
άβήναΐα ίη ρΐβΐ^είοδ ηοη ο&άβΓβ εοηδβηία- 
ηειιηι βπιΐ βί: ^άνθ- πδίΐαίαπι βιαΐ ίη ΡβΓίςΙίδ, 
Ηίρροηίεπδ ίη Οαΐΐίαε ίαηιίΐία 

Καλον(κη: ηιαίίει, ίη ί,γήίίταία νβηίΐ 
ίη οοηοίοηβπι Ι^γδίδίΓ&Ιαβ, 6 6(^(1. Ιιΐδίαπιη- 
άηπι οβΐ€Γ&πιπι ηοηιίηε ρπιβδίαΐ, ιιτ. — 23^• 
Οιιπι οείβήδ ίη ίίΓΟβπι αΙ>ίΙ, 253 

Καλνκη, ηοπιεη ηιιιΐίβπδ, 1.3Γδ. 322 

Καλχηδ«$ν : τόν όφθαΧμόν ψταράβαΧΧ 
€ί$ Καρίαν, τόν δβ^ι^μ, τόν δ* ίτ€ρον β/ί 
Καλχι^δόνα Εφ 174 (^ι^ί Καρχι^δόί'α νηΐ- 
ςαίιιπι ΓβΙίηεΙ Μείηβΐίίυβ: δβά νίάβ ΤΙιίΓΐ» 
>να11. ///>/. ^^. III ο. 25 ρ. 259 ^' ^αι.) ; 
φασίν αΙτ€Ϊσθαι τίν ^μων (ΙοςαίΙαΓ ΙήΓβπιίδ) 
4κατόν 4$ ΚαΧχηδόνα, άνδρα μοχθηρόν 
τοΧίτην^ όξίνην *ΤΊτ4ρβοΧον Ε(ΐ. 1303 ιιΙ)ί 
νηΐ^ο πι&ΐβ Καρχι^δόνα; ςυίρρβ ηίΐιίΐ τεί 
Αΐ1ιεηίεηδίΐ3ϋδ ίαίί: αιπι Ο&ΓΐΙι&βίηε, ηυΐΐιιπι 
ΐΓΐΙ>υΙιιπι, ηυΐίαπι νεΛίβοΙ ίηάε Εθοίρίε1)&ηΙ ; 
Βί €1ΐΕΐοε<1οη εΓΕί δΐιΐ) εοηιπι ίπιρεήο, 
ΤΚηογίΙ. Ι 115, ι ν 75 

Κα)Μΐρ(να : πΓΐ)δ δίείΐίαε, ΑεΙι. 6ο6 : 
νίάε δ. η. Γ4λα 

ΚάνΟαρος : ΙιεΓΟδ ΑΐΙίετίδ, α ^ιιο άί(51αδ 
ροΓίιΐδ ίη ΡίΓαεο: 4ν 1ΐ€φαΐ€Ϊ δήιτου *στΙ 
Κανθάρου Χιμήν, Ραο. 1 45 ^1>ί δοΗοΙ. μέρος 
του Πβιραιώί, ώ; ΚαΧΧικράτηί φησίν ^ Μίνβ- 
κληί 4ν τφ ΊΓ€ρΙ ^Αθηνών '^ράψων οΰτω$ * ίχα 
δέ ό Ιΐ€φα(,ίύ$ λι/Α^ναί τρ€Ϊς, πάντας κΧ€ίστουί' 
€Ϊ$ μ4ν 4στιν ό Κανθάρου Χιμ^ν καΧούμ€νο$^ 
4ν φ τό, νεώρια έξήκοντα^ €Ϊτα *ΑφροδΙ<ηον, 
«Γτα κύκΧφ τοΐί Χιμ4νο$ στοσΐ ν4ντ€ 

ΚαΐΓν£α9 : Α&Χιος €Ϊμ* (εχείαηιαΐ: Βάείγ- 
εΐεο) δστίί νατρός νίν Κατ ν ίου κ€κΧ'ήσομαί 
Υεδρ. 1 5θ ιι1)ί ίη &πιΙ)ίβτιίΐ2ΐΙε νεΛί Ιιιάίΐ : 
οΐνοί εηίπι κατνίαί ίχιϊί νίηιιηι ίυηιο (ΙαΓα• 
Ιιιπι εΙ δαανίδδίπιιιηι (ηΐ ίη ΡΙιεΓεοΓ&ΐίδ (847) 69 Κάρ- 'ίίάρκίνο^ /νΛ•«ί, υΙ)ί νίΐα 1)62ΐ1ί5δίιη3, άβδοήΙϊίΙπΓ, Ιιιρ- 
ρίΙβΓ βο νίηο ρίνιίΐ 

& Ζ<ΰ( 5* νωΐ' οικφ κανν^φ κατά τον κβρο(μον 

/3αλαν€νσ«() ; 

δίιηαΐ (^υία ραίβΓ άίχβπιΐ ν. 144 ίίατνόί 
ί^ωτ/ εξέρχομαι. ΟβΙεηιιη Καττι^ία; Γοπηυΐα 
βδί βίιΐδάβιη οοΐοήδ αίςιαβ Σταμί'ίου Καη. 
ν. 23, Στρούθιοί Αν. Ι077 

Κάρ: €/ δέ δοΟλοϊ έστΙ καΐ Κάρ Αν. 
762; δοΐιοΐ. ΡΙαΙοη. £α^Α. Ββ1^1^. ρ. 3'22 : 
ο2 ιταλα^οΐ τώι^ Έλλι^ΐ'ων άτό Κάρων κ(ύ 
θρφκώρ τούί δούλονί έττοωΰρτο, ^νθΐν τοΐ)ί 
δοϋΚουί Κ άρα ί ύν6μαζον καΐ θρξ,καί {Φρύ^αζ 
αάάβΓβ ροίΟΓαί;) ιταΐ τά$ δοι5λα$ βρ^τται 
(Αοΐι. 273) 'ί**^ Κα€//)αί. Ηίηο ρΓονεΛίυιη : 
^ν ΚαρΙ κινδυν€υτ4ον : €τΛύη\ΐ5 ΒουκόΧοη 

Λ. 4 

€ν Καρι τοκ κίνδνΐΌν «ΐ' βμοί ^ΐ] 6οκ€Ϊ 
ιτριάτφ (π<)ΐΓ<ιρασ9αι, 

(1ι. β. ίη ιηβ ΐ3,ιη(}ΐιαιη ίη νίΐί οαρίίε 
οιηηίαιη ρτΐπιο ρβΓίονιΙαιη ίαοΐιιιη 
βδδβ νίάβΐυτ); ώσιτερ οΐ Κάρα, ένΐ λό- 
φων οίκοΰσιν {όρνιθα) ά<τφαΧ€ίάί οΰν€κα Αν. 
293» (ΗθΓοά. Ι 171 Μ τά. κρανέα \6φουί 
έΐΓΐδέ€σθαι Καρ4$ ^ισ^Μ οί καταδέζαντ*%^ 
ΡΙιιΙαΓοΙι. Ατίαχ. ίο τούϊ Κ α/) α $ άλβκτρυό- 
ν^% οϊ Τίέρσαί διά τού5 λόφους, οΐ$ κοσμοΰσι 
τά κράνη, ττροση^όρζνον ; Αίςαεαδ ίη 22 λό- 
φοι^ Τ€ σ^ίων Καρικόν; $ΙπιΙ>ο XIV ρ. 66ι 
§ 27• δεά άβ δβηδίι Ιοοί ηοηάιιιη 1ί(}υε() 

Κ€φΒ£α: πύλΐί θρ^,κης ^$ «2 ιτ^λΐταί 
Καρδιανοί: ίση. "γ^ψ Ζένζρον χεφυκί^ί ίκτονόν 
τι Καρδία^ ανωτέρω Κλεώνυμοί Αν. 1474» 
ιιΙ)ί ίοουδ βδΐ ίη αιηΙ)ί2ΐΐ2ΐ δίβηίβοαϋοηβ νοοίδ 

ΚαρδσίΓ^ων: ίη Υεδρ. 1 1 77 ΡΗίΙοοΙεο 
ΓαοεΙοδ δβΓηιοηεδ (λ07οι/ί σεμνούς) ρΓοροηβΓβ 
ίαδδαδ ίΐα ίηοίρίΐ : 

νρωτον μίν ως η Αάμ,ί οίλοΟσ* €.τ«ρ3<το^ 
€ΐΤ€ίτα ί^ ως 6 Καρδοπίων την μητέρα 

80. ίτυψεν. ^υίι)υδ Βά6ΐ7€ΐ€θ Γ€$ρο»ά€4 

μ-η μοί γ< μύθους αλλά των ανθρωπιχών, 

11\\ιά ά& €2ΐΓάορίοηβ €χ ΡΗβΓβοΓΒίε άβή- 
ναΐυηι 6δδ6 δαδρίεαίαΓ λΐείηεί^ίυδ, δίοαΐ € 
ΟπιΙβΙβ ββπιβηΐιιηι άβ ί,απιίίΐ 

Χοφ^α•: τόν όφθάΚμόν τταράβαΚλ* έ^ 
Καρίαν τόν δεξών τ6ν δ' έτερον ^$ Καλχη- 
δόνα Εφ 174 (θ3.Γία βΐ ΟΗίΐΙοβάοη ΟΓαηΙ ίη 
(1ααΙ>ιΐ5 εχ(Γ6ηιί1αΙίΙ)ΐΐδ ρβηίηδαΐαβ πιας^αβ Αδίαβ, ηηα οά τα&ήά\6τα αΙί^τΛ αά ΒοΓεαιη 
δίΐαβ ΑίΗβη&ηιπι τεδρεόνυ, ΙοΙο Αβ^αοο, 
Ηεΐΐβδροηΐο βΐ ΡΓοροηΙίάβ ΙηΙβΓοβάβηΙίΙϊΐΐδ. 

ΡΑΙ,ΜΕΚίνδ 

Καρικ^: οΰτοί δ* (ΈύριτΙΖψ) άτδ τάν- 

των φέρει (μέλη) Καρικών αύλημάτωρ, 

θρΊ^νων Καη. 1302 ιιΙ>ί δείιοΐ. τά Καρικά 

αϋλήματα κσΐ μέλη θρηνώδη ίστιρ. Ολτϊολ^ 

ϋΙ>ί&6 πκκίοδ ροΐίδδίιηιιιη 1ιΐξ[αΙ>Γ€3 ίυίδ$6 

άοοεηΐ: Ροΐΐαχ ιν 75 δς. βΐ ΑΛεηοοαδ ΐν 

ρ. Ι74Ρ54Φ Οβ ΟαΓίοίδ ρΓβ,ββοίδ άίχίΐ 

ΜείηΛίιΐδ Μβηαηάη ρ.^ι. Νίΐιίΐ άίβηίΐαΐίδ 

Ιιαίίΐιίδδβ 1ίΙ)ίαπι Οατίοαιη ρα(6( β ΡΙαΙοηβ 

Σασοη. ίτ. Ι ν. 1 2 

ανλοΰν δ* ίχονσά τις κ(φζσκη ΚαρικΙ>ν μίΚος η 
μΛλίζ€ταΛ τοΐ; σνμιτότακ καλλην τρίγανον βίβον 
^ονσαν, «Ιτ* ^βν ιτρ6$ αντλ μ€λος 'Ιωνικόν η 

Κ,ζφΙωνζ 56Γντΐδ €1ιτ6ΐηχ1ί ίη Ι^ίαίο^ 
ήά^ί Ιιβιί ίηδαηίαηι αιεεο δβηβ ιιίεηΐίδ €χ 
οηευΐο, ι — 7ο• Ρΐηίο ίρβε βΐ Ιιβηΐδ ρ€Γ- 
δΐΐίΐάεηΐ ροίίηΐίοΓβπι ευπι βδδβ Ιονβ, 8ο— 
192. Ηβη ίικδα ρορπίαιβδ ηΐδΐΐοοδ αάάιια(, 
άίνί(ία& ίρδίβ βνβη(ιιι-&δ ριοπιίΚβηδ, Οχείο• 
ρβηι εηπι ονίΐϊακ, Οίροβη ειιπι δΐιίΙ>ιΐ5 αά βο$ 
ΓΪ^βηάοδ βίΐΙίΛηδ, 253 — 3**• δίΓΟβοΙα βίΤβΓΐ 
αά ροπιραπι ίη Ιβπιρίνιπι Αβδοαίαρίί άαεβη• 
άαΐΏ, 624 δς. Κβάπχ ΏΛΤτΛί (}ΐιοπιοάο 
ίηεαΙ>α(ίο ί9(5^ ίτιβή! ίη Ιβπιρίο, <^ιιοπΐ(χ1ο 
άβιΐδ δ&Β&ΐιΐδ, Νβοείίάβδ ίατ εαβοίοΓ ί&<ίνα$ι 
ηιιαβ(ΐιιβ ίρδβ νβΓηίΙίΙβΓ -^[βπϋ, 6«7 — 747» 
β( ίηιηιβηδαηι Ιισηιίητιηι ίιΐΓΐ)αηλ 5β(ΐηί Ιιε• 
ηιηι. Ιπδδο εΙιΟΓΟ δαΙί&Γβ οΒνίαηι ρΓοοβάΚ 
ροπιραβ ΓβάβυηΙί, 760 — 77θ• ΕχίΙ βΐ άοπιαβ 
ίβΙίοίΐΛίβηι άβδ€ήΙ)ίΐ, 8θ2 — 822. δχο)- 
ρΐιαηίαπι άβνονβΐ: βΐ νβχαΐ, 876, ^^6 — 94δ• 
ΜβΓοαήυπι αά Ρΐιιίιιπι ΐπιηδίιι^βηίβηι γο- 
^αΐιΐδ υ( βχείρίαΐ, άίίΗείΙβηι δβ ρ]*3.6ΐ)βϊ, εχ 
Ιοί ίΐϋυδ χΐβί ηιίηίδίβιϋδ ηηιιηι, οβΓίαηιίηυιη 
ίβδίοηιηι ρΓαβδίάίιιηι ρΓθ1)αηδ : βΐ: άβαιη οΑ 
ρίΐΐβιιπι πιίΙΙίΙ βχΙ& Ιαναίιιπι, 1097 — *Ι7® 

Κ(ίρκινο$ : Αϋιβηίβηδίδ, Αΐίυδ ΤΗοΓγάίι 
ίΓα§ΐ<ηΐδ ροβία (][αί εηηι ΙήΒιΐδ βΐίίβ, Χεηο- 
οίε ΧεηοΙίπιο εΐ: Χεη&ΓοΙιο, οοηιίοοηιιη 
ΡΗεΓεοΓΑΐίδ Αήδίορίιαηίδ ΡΙαΙοηίδ νίΐυρβήα 
εΐ ΐΓΓίδίοηεπι πιονίί. ΥεΙαδίοδ ίηιί(&(ιΐ5 
ροείοδ ρήηιαήαδ ίη ίαΙ)υ1ίδ εΙιοΗ δα1(&1ίοηί• 
1)αδ άεάίΐ. Ιά δ&ΐίδ ίηΙε11ε§^1ιΐΓ, (}ΐιοά Αΐϋ, 
4ΐιθδ ίη δοεηαβ υδαηι εηιάίίΐ, ηοη Ιαηι εηυη- 
ΙίαΙίοηε αιιί αΛίοηε ςυαε αΛοΓεπι πιαχίπιε 
ίιιναηΐ, (^υαιη ατίε δαίΐαηάί ρΓαεδβΙίδδβ (ϋ* (848) Καρύσηος- •Κάστωρ χ: Αΐΐιβηαεηβ Ι ρ. 22 Α: φανί 5^ καΐ ΕιιΗρίάβιη νίοίί, (^ηαπι Γβιη ίηθίβηαΙαΓ ύ αρχαίοι τοι^αι Θ4σνΐί Τιρα^ιρα^ 
κίνοί Φρύΐ'ίχοί όρχηστσί έκαλοΰντο βιά 
^ μόροΐ' τά έαυτωρ δράματα άραφ4ρ€ΐν 
ιχψπρ τοΰ χοροΟ, άλλα καΐ ίζω των 
τηνημάπορ διδάσΉαν τούί βον\ομ4νοιη 
τθαι. δβά (16 ΐΓ£ΐ^θ6(1ϋ5 ϋίυδ ηίΐιίΐ 
6ΐ1τιιη 65( ηίβί ςιιαε ί&εββββίτηβ ίοεαίηδ 
ήδίορίιαηεδ ΝυΙ>. 1263 ιιΙ)ί δίΓβρδίαάβδ, 
γοεββ Αιηγηίαε Ιώ μοί μοι, ιηίδΰΓβ 
ιΐίδ αυάίΐ, ίπίβηοςαΐ 

; «σβ* ο θρήνων οντοσί ιτοτ') οΰ τι τσυ 
ν Καρκίνου τκ δαιμιίνωΐ' «φθίγζατο; 

ιΓ6Γ0 ειιιη 8ε1ιοΗαδ(α δαιμίψων ρΓο πα/- 
Γα/>' ι&τόΐ'οιαί' (Ιίςί ραΐαηθιιπι 6δ() 6ΐ 
ιηίδ Ραε. 794 • 

ιρ €φααχ ο ιτατηρ (Οαεοίπιν^) & ναρ* «ΑιγφΙβιϊ 
ΓΟ ίραμα γαΚήν της ίατηίρτ/ς άνά•^αχ» 

1 ηοιηβη, (^υοά ναΐεί Αη^Ιίοε α εταδ, 
η Οοιηίεο ίοεαηάί πια^ειίειπ ρπΐ6ΐ>υίΙ: 
Γ ΐΓθΡτομ4δων Αναξ Υεδρ. 153^5 ^*" 

Μ ^βόϊ ίΙ>. 15^9 > 6ίΐ1^^6 Αΐίί δ€[1ΐί1- 

η ίΓαίΓ6δ, καρίδωη άδέΚφοΙ ίΐλ 15^^) 
3.0 ρΓανυιη ροεδίδ ^εηιΐδ (Εοΐυίΐ : Κίηε 
78 1 δ<ι^. εΐιοηΐδ• Μυδαιη ρη»:α1ιΐΓ 
1ί1 ιηοΓοπί' ξ[6ΓεΓ6, δί ίρδ3ΐη> δυρρϋεαΐ 
τω» ιταίδων χορ^ΰσαι, ΡΓορΙβΓ €ύ- 
ιν ίβΐίοβιη ρπΐ6άίεα( ΑπδΙορΚαηοδ 
£1ίοηιιη ααίειη άιιο ΙιίδΙηοηβδ ΰπαι^, 
ηχηοάΐεα 6ϊ Ιοδείνα δαίΐαΐίοηε, άί^ί- 
10 ξ^νίΐαΐί ^ηαε ίηεπιΐ ίη έμμέΚείφ 
116 οοηίταήΛ, ιιΐ6ΐ:)αηΙιΐΓ, πιαίαδ ιι(6Γ(^α6 
ό μ4σατο$ ρπΐ6δ6ΐΐίιη, (^ιιί ούδ^ έν 
>θμψ έατιν Υβδρ* ι>5θ4; δυηί εοηΐεη- 
δρτυγα οΙκοτ^ΐίΡ€Ϊ9), ρταείοη^' οβητΐοβ 
αβδ {ΎυΚιαύχα^&.όρχησταΙ), ραιηίΐίοηεδ 
Ρυαί, σφυράδων άττοκΜίσματα Ραο; 787 
ς[αο(1 (^ιήάβιη εοφοπ5 ν^(^υIη^ δαβ- 
ιβ εοιηίά βχα^Ιαηιηί, Υεβρ» 1500 
ηηυδ Χβηοοίβδ, (^αί ίΓαΙηιιη ό σμικρό- 
βΓοί (Υεβρ. ΐ5•ίθ)* ιη&ΐίΐδ ΐΓΠ^οβάίοδ 
ΕΐΙ (ΤΗβδίη. Ι70, 44θ» Υεδρ. 1 5^ ι, 
89, (Α^ίβτοι 6ΐ άλλιγγορικόί ΘΓαΙ ίη 
Ιβδίβ δοΗοϋοδία. αά Καη. 86), (^ααηιιη 
ίαΙείΩν 6ί εχίΐίΐαΐβίη νίάβΙαΓ οοπψβη- 
οίαίδδβ ίιηιηο<ΐ£Γ3.1ο ιηαεΙίΜίαΓαιη ιΐ5α, 
[ΐτ/χοΜοδίφηί άίοΙυΓ Ραε. 79^• βοάειη 
(}ΐιο ΡΙλίο Σοψίσταίί άϊοϋ ειιτη. δωδ€' 
090», 6ΐ Ιιοε ίοΓίοδδβ ατίίίίαο &ηηο4'5 Αείΐαηυδ Υατ, Ηίίί, II 8. (ΡαΓοάί&ιη βίιΐδ 
Σίογηιηϋ νίάβ ΝιιΙ). 1264 8€[.). ΜοΓβδ 
ηοη ιηα^^ααιη ροβδίδ ρΓθΙ)αΙ)αηΙυΓ ΑπδΙο- 
ρΐιαηί, άίοίΐ εηίιη ευιη κακ6ν ΤΗεδίη. 1 7ο, βΐ 
τδν τιννοτ-ίιρψ του '/ένουί Υβδρ. 15 ίο (^υί- 
Ιίΐΐδ νβΛίδ οαΓρίΙ εαιη, ηοηεηΐβ δοΐιοΐίίΐδία, 
υί: άδήφαΎον; τηννοτ'ήρψ — καρκίνων τι έστι 
σύννομον καΐ άβΐ ταύτχι (δο. τ-ζ Ίτίνντυ) νροσ- 
€χ6μ€νον' Σοφοκ\η$^ Αμφιαράφ * 6 ιτιννοτήρηί 
τοΰδ€ μάντ€ω$ χορ6$'* φασΧ 'γά,ρ δτι ή μ^ν 
ΊτΙννα τρόί τά$ άκτΐναί ν€σοΰσα τον ήλίον 
άνοί'^νυσι τό δστρακον κσΐ τ^ν Θ4ρμψ βίσδέ- 
χίται' δ δέ έΐΓίτηρων ^Ισέρχεταί καΧ δάκν€ί 
αύτήν^ ή δ^ συστέλλει τό δστρακον καΙ βφρύ• 
σκεταχ ύτΓ αύτου) : ίη Ραο. 864 εύδαιμονέ" 
στ€ροί φανεί των Καρκίνου στρ<^£λων^ νοεα• 
1>τι1ιιπι στρόβιλοί ναΗβ βχροηίΙυΓ, ή διά τό 
τραχύ του (τώ/χατοδ η τταρά τό τον Καρκίνου 
δνομα ΊταΙζων στροβίΆουί φησίν' όστρακόδερ- 
μοι 7^/> οΐ καρκίνοι καθάνερ καΐ οΐ στρόβιλοι 
{οΐ κοχΧΙαι- 4ϋ οΐ θαλάττιοι κήρυκες), ή διά τό 
4ν τ^ όρχήσει στροβειυθαι. ϋβ Ιιίδ δα1(αη1ί- 
^118 ίοιΐε ίήίβΐΐββεηά'απι ίτ. Ι,ΧΙΧ έκβαΐνετο» 
τδν τατέρα τοιϊ όρχ-ήμασι, ΡΗβΓβΟΓαΙίδ 
1οαΐ9> ηαβπι Ιαηάαΐ δοΚοΙίαβΙεδ αά Υβδρ. 
Ι500, αά βοδάβπι ΓβΓεΓβηθαδ, "Αγριοι Γγ. νί 
(Μβίη.Τ^. €0Μ, II ρ. 258) : 

τρΐΐς τιν€$ μικροί κομηται καΐ φιλορχικοΧ τ6τ• 
νοΛίΒές οίτης' νυν 64 γ* <1σ1 καχ φιλορχικωτψμοι. 

Οβίεπιηι Χ βηοοίίηοπιβη Οαϋδ ορρΓο1)πί 
εαιίδβ, ίοαΓοο- ίηάίϋαπι Γυίδδβ δΟδρίεαΙυΓ 
Μβίηβίςίικ, ς«θΓΐ είϋδ ροβδί Ηαυά ο1)δ(ηΐΓα 
ΒαΙίβιηΐ (δοΗοΙ, Ρ^ο. 290) γβδίί^ία ίπιρΓεδδα 
ίυβήηί, οοηί. Τΐιβδπι. 169. μεινεκ, Ιίί'^ί, 
€η Οοηρ, ξτι ρ. 505 δς€[., ΚΑΥδΕΚ Ηίεΐ. €τ, 

ίταξ. ξν, ρ. 84 δ(1φ, ΗΑΙ,ΒΕΚΤδΜΛ Ρν05• 

ορο^τ. Ατί^ίορΗ. ρ. 31 5€[ς. 

Καρνστιοβ : Κάρυστος νΐΐλις Ε ύβοΐαί : 
έστιαν δ4 μ4λλομ€ν'ζ4νονς τινα$ ΚαρυστΙουί, 
Ανδρας καλούς τ€ κά'γαθούς^ αίΐ εΐιοηΐδ ηιιι- 
Ηεηιιη Ι,)^. ι ©5 7» ιιΙ>ί δοΐιοΐ. διαβάλλονται 
δέ (1% μοιχοί οΐ ΚαρύστιοΛ; Ί1>. ιι8ι ναΙ 
μϊ Μα ΚαρυστΙοις (ταύτα δόξα) 

Κά<Γτωρ: Ι,αηρίΙο ίαΓα( νσΐ τδνΚά- 
σ.τ«/)α.Ι^χδ. 2θ6 ; ρΓ&βοο Ι,αεοηιιπι Ι^γΒ. 988^ 
Ίταλαιόρ 7* (ιταλαιόί 7^) ^^οΧ τδν Κάστορα: 
ρβΓ ΟαδίοΓβιη βΐ ΡοΠαοεπι {ναΧ τώ σιώ) 
ΊητΆί Ι^ίΐ£Χ>Χχ5. ιθ9δ, ιΐ7•ί> ^-^74- (849) Καύστρίο^;• 'Κ€ρβ€ρο<; "Κ,αΰσΎριο^'. καΐ ^ητ* έτρυχ6μ€σθΛ ταρά 
Καΰστρίθ¥ ν€δΙορ όδοίτλαροΟιητα Αςίι. 68 
ιιΙ)ί ν^^1β αάη. ογ. 

Κ€βρι6νη«: ιιηιΐδ 6Χ ^|;αη(ίΙ>ιΐδ : ώ 
Κεβριόνα καΐ ΤΙορφυρΙων, ώ$ σμ^ρ^αΚέον 
τό Ίτόλισμα Αν. 553* "'^ί^β 5. η. ΠορφνρΙων 

Κ€ΐο$: ούΧίο5ά\λά Κ€?οι Καη. 97θ• 
Υΐάβ 8. η. θηρ€4λ^νη« 

Κ€κροΐΓ(8ηβ: ΟεοΓορίε ήΐίιΐδ 1.6. Αΐ1ΐ6- 
ηί€ηδί$: Κ€κροΊΓίδη κακ6βον\€ τι τοΰθ* 
ήγβ* μ4^α τοΰρτ/οί'; ίη οπιαιίο 

ΚικρσιΚβ : 1ή1)α5 : Ρί1;1ΐ6ΐ;α6ηΐ5 €ίη6- 
δίαιη το^ί βούλβι δίδασκαν Αβωτροφίδτΐί 
χ&ρορ τεταμένων δρνέωρ Ίί^κροΊτίδα φυΧήν; 
Αν. 1405 ιιΗ νίοΐβ αάη. ογ. 

Κ4κροψ: ΑΐιΗβηίεηδίαιη 1ι6Γ05, ίφχαώ- 
^ονο$, (ΗβΓοά. VIII 144)*• ΝιιΙ). 300 ίλθω- 
μ€Ρ €ΰα»δρορ '/αν Κέκροποί: ΡΙαί. 773 
προσκυνώ χώραν τασαν Κ4κροπο9; (α^οτξ. 
Γη XIII ώ τ6\ι φίλη Κέκροποί, αύτοφνίι 
*λττίκή : Υβδρ. 43^ ^ Κέκροψ τίρω^ Λναξ, 
τά ΐΓρό$ ΊΓοδωρ Αρακορτίδη, ιιΙ>ί §ς1ιο1. ό 
ΦίΚοκλέωψ έ\κ6μ€Ρ0ί ύνδ των οΙκ€τώρ τόρ 
οΙκισΗίΡ τψ τύλ€ω$ έΐΓίκαΧίΐταί' €ΐ<τΙ δ^ οΙ 
φασί τάν Κέκρονα δίφνα Ύ€^ορέΡΜ καΐ τά 
κάτω δφ€ω$ έσχηκέραι^ καΙ διά τοΰτο τρδ$ τό 
όνομα κ€χαριέντισταί, Υίάβ & η. Δρακοντ^- 

Κ€λ€^: τούτου (ΊριντοΧέμου) δέ Κβ- 
λβόί 'γί'γν€ται^ ^αμςΤ δέ Κελεόϊ Φαιναρέτηρ 
τ-ήθψ έμήν (1θ€[αίΙιΐΓ ΑιηρΚίΙΙιβιΐδ) ΑοΗ. 
48; (3 ΤρίΊΓτ6\€μ€ καΐ Κελε^, ν^ρώφ^σθέ 
μ€ ΑοΗ. 55 (^^ί Αιηρίιίΐΐιβϋδ ίηνοοαί 
ιηαίοΓεδ δαοδ ςαοηιιη ίη Ιαΐεΐα βδΐ) 

Κένταυρος : ^δι; νοτ άναβλέψαί είδεί ν€- 
φίΚψ Κβνταύρψ ομοίαν ; ΝνιΙ). 34^ (Ροίδδαο 
ί/ί?Λ7 ΜέΐέοΓοΙοβ^β, ΡαΗδ, 1854• */«ί^ί«»*ί^- 
/ΐίί ίοηί Ιί5 ηηαξ€8 (Γέύβ^ ρτέεεηίαηί Ιαχ 
/οηη€5 165 ρΐΗ5 νακίέεχ, ίαηίβί ίοιινηΐίπΐέίε^ 
ίαηί6(αΐΎοηάΪ€5£ΐ ηιαηιείοηηέα, Σε3ρν€ηίί€Τ3 
ταγοη3 άη τηαϋη Ιεΐίτ άοηη^ηί ηαί35αηε€ ; ΐΐ5 
ίαεαιιηαΐβίΐί εί ξνοίήείεηί ά ^ηε^^€ ί^ηε Ιε 
3θΙείΙ ^ν/έζ/ί', £ΐ άΪ8ραταϊ$5εηί ρατ/οίε ^ηαηά 
ίΐ 3ε εοαεΗε. Οεε ηπα^εε οηί /θΗΥηί5 αη 
^ηΐε άε5 ροέ(α Ιεί ρΐη3 τκ^εχ άεεενίρΗοηε^ 
Ια*η /οττηεε εαρήείεηεεε τερτεχεηίαηί ίοη3 
Ιε5 ίίνεε άε Ια παίακε): σκώτττουσαι τί^ 
μανία» αύτοΰ (Ιβρωνόμου) Κ€νταύροα 
ϋκασορ (αί ν€φ4\αι) αύτάί ΝαΙ). 35® (ηαιη 
ΟεηΙαιίΓί βα ραΓίβ (^αα 6(^111 δαηΐ ΗίΓδίιίί 5ίιηα1(ΐιΐ6 ΗΒίάίηοδί 6856 (ΠΜίεΒαηΙαΓ. ΒΕΚΟ- 
Ι.ΕΚ) : ίαΙ>ιι1α Αήδίορίι&ηίδ, νίάβ ρ. ^26 

Κ<ρα)Μυ€^ : ΟβΓ&ιηίειίδ εχΙβήοΓ: 
{ην άτοθάνωμ€ν) 6 Κΐραμακόί δ4ξ€ται ψύ 
Αν. 395 (^^ί ΒεΓβΙβπΐδ; ^ιώι ίρδί οΐΐίδ βΐ 
οαϋηίδ ή<ίΙίΗ1)ΐΐδ ςααβ Οπΐ6€6 κ€ράμαα άί• 
οαηΙαΓ ιιΐ6ΐ)αηίιΐΓ Ιοοο ο1)τρβοπιιη, άίοβκ 
νιιΐΐ ' $ί ίδΙα κ€ράμ€ΐα αϊ) ΙιοδΙίΒαδ ίΓοηςι&ηΙιΐΓ 
61 οιιηιιΙεηΙαΓ, ΓιιΙυπιιη βχ ίΐΐίδ Κερα/Αβικό», 
ίη (}αο 36ρ6ΐίή ροδδίηΐ, ιι1 ΑΐΗβηίδ ίη Οβ- 
ταπιίςο δβρβΠιιηίαΓ βί (ΐαίάβιη ριι1>ϋε6 (ΐώ 
ίη ΜΙο οβϋίάβπιηΐ'); καθέρττυσόν ννν Η 
Κ€ραμ€ίκ6ν άΜοβάί ένΐ τόν τύργον τΐβ 
ύψηΧόν, άφί€μένψ τ^ν Χαμιτάδ* έντεϋθίν θώ 
Καη. 129 ιιΗ ΡήΙζδοΗίυδ Ίη Αεαάειηίβ, 
<1ιιαβ ροΙίοΓ ρίΐΓδ ίίιίί ΟβΓαπιίοί 6ΐ δαβρβ ρκ) 
ΟβΓαπιίςο ίρδο ροηίΙϋΓ, ίββίβ ΡααβΛίώ 
^ίίί'εα Ι 3® § ^1 βΓ2ΐ' ΙΙρομηθέωί βωμοί, «οΐ 
θέουσύ^ ά.•!!-"* αύτοΰ ττρδί τ^ν τ6λ(τ (χοντα 
καιομέναί Χαμιτάδαί, § 4 ΚΛτά τοΰτο τ^ 
χώρα$ φα^νεταί Ίτύρτγοί Τίβ»ωνοί 1.6. Ιιοπιίητιιη 
οδοήδ. Όβ Τίπιοηΐδ ΙπγγΙ ίηαιιάΐνίδδβ 1η• 
Ιεΐΐεςο 6ΐ1αηι Ι.αε1&ηαπλ Τίίηοηε ε. 4^» ^ 
ίρ86 Τίπιοη : α^όι δέ -ηδη τταοΌί^ ττρίάμ&νι 
τ^ν έσχατίάν, Ίτυρ^ίον οΙκοδομησάμ€νο$ ύτ^ 
του θησαυροΰ (Ιι. 6. δπρβΓ 111ο 1οα>, ηΐή 
Ιΐΐ6δαιιηιηι Γβρρθή) μδνψ έμοί ΙκαιΛν Μμιι• 
τασθοΛ* ΡίεΙ>αη1 αη^επι 11>1 λα>&ΐΓαδι^/Μ> 
μ/α*ΜίηβΓνΕβ (Καη. 1090), Νερίαηΐ, ΤΛλώ^ 
ΡΓοπίθΛβί ίβδίίδ, 6ΐίαπι Ρ&ηΐδ (Ηβπκΐ. VI 
Ι05) 6ΐ Βεηάίάείδ (ΡΙαΙοη. Είρ, ι. ρ• 
3ΐ8 Α, Β) 

ΚιραμΜυς: Ιηεοΐα Οβηιηιίεΐ ραςί: 
Καη. Ι093 οΐ Κ€ραμηί έν ταΐαι ιτύΧαΐί (ίη 
Όίρ^ΐο) Ίταίουσ* αύτοΰ (Ιιοπι1ηί5 άγυμρασΙ% 
ίηδί^ίδ) γαστέρα, ττΧβυράί 

ΚφΡ^ρΐ09 : τίί (εχείαπιαί Οιατοη) 4$ "Λ 
Αήθηί νεδίον.,.η έίΚερβερίουί; Καη• 187 
νιΙ)1 εοηιίεε άί(51αηι νίάεΙτίΓ ριο Κιμμερίου, 
ςιιίάςιιίά οοηίΓαάίοαΙ 1αθ\ί6θ\ίϊνίΒ Α^/αορΑαηι. 
ρ. 8 1 3, *ίοί' (6), ΟεΓΐ)βπιπι 3, ΟετΙ^εΓϋδ 
(δίο εηίπι ηοδίΓο νεκη ΟίηιηιεΗοδ νοοαπ) 
ΐΓαάυέΙαπλ εδδε ορίηαΐαδ 

Κ4ρβ€ρο$; ίίνίκ' ^^Xθ€^ Μ τ6ν Κ4ρ― 
ρον; Καη. ν. ιιι 1ι. 6. αά €βΓΐ)6Γυπι βχ 
Ογοο 3,1x1 ηεεηάηπι; δ$ τ6ν κόν ή/«ώ>' 
έξ€Χάσα$ τδν Κέρβερον άΊτξξαί Αγχών, 69 
έγώ (ΗεΓοηΙεπι αΙΙο^ιιίΙΠΓ Αεαοτίδ) 'φύΧαττι» 
Καη. 467• Ββ €1βοη6 άίέΐυπι £(|αί(. 1030 
φράζ^υ^ *Ερ€χθ€ΐδ•η, κύναΚέρβ€ρον άνδρα- (850) ίίβφαΚή^ 'Κ,^αιρώνιοζ ν, δίο ΡΙεΙο ϋΐιιη νοοανχΐ ίτ. ίηο. 

. Ρκ, ΟοΜ, II ρ. 690) 

Μΐ«: ρα£;ιΐ8 (Η1)ΐΐ5 Αεαιη&ηϋθίβ 
ΡαηΒαηία ^//. ι 31 >} ο< Διόσκου/κΜ 
μάλιστα ; ό τατ^ρ Α^α τ^ϊ κορι/δοΟ 

■4 τ€θν€ώί ΚεφαΧζσιν Αν. 47^ 

108(21 : ΊΓροσέιταίξ€ τί» Ιίημορ' Κβ• 

Ινβίϊ Αν. 399 

1^ : άβιηοξο^δ Αΐΐιεηίεηδίδ ; ιτωί 
^ Τίίφα\6% σοι (Π/κι^αγό/)^) 
ι %ροσφΘαρ€ί$ Έ.^^\. 248, ςααβήΐ 
ηιί ΡΐΌΧ^ι^ΟΓα φ^σω αυτόν,,, τά 
ακωί κ€ραμ^ύ€ίΡ τ^ψ 8^ ιτόλϋ^ €ν 
Γ 1ι.6. ραϋη&8 βιιιη άίοβΓειη 
ηβθ6Γ6, ΓϋιηριιΒΙίοαιη αηίειη 
8ε1ιο1. ά,Ίτό κοα^Ο τό κβραμεόοί^ 
κατ€ργάί^€<τθαι' ην δί κ€ραμέω$ 
.4φα\οί, ΌΪΒίΐΏξμβιιάνβ ααίειη 
βρίιαίο, οΙαΗ ηοιηΐηίβ οιαΙοΓ©, 
1οείά65 Όβιηοδίΐιβηβδ α1η(ΐαβ οοιη- 
^ ΝοδΙπιιη πάβΐ Ρΐαίο ίαΐ). ίηο. 
δυσώδη Κέφα\ο» αίσχίστην νόσον 
^α£οβ: τ^ Κβχηραίωψ π6\€ίΈ.({. 
δοΐιοΐίαδία, ίτται^β παρά τ6 Ά θ ψ 
.χό δέ τον κ€χηνέραί ίλαβε τό 
οάνεΛυπι άβ δΐιιΐΐίδ εί ΐπιρηι- 
δ &δ1αρεηϋ1)αδ δαερε ιΐδαηραί οο- 

Αοΐι. 133, ΕςαίΙ. 755» 8θ4 
&η< : διθυράμβων ττοιητ^ί πάνυ 
ΰ μέμνηταί Κρατΐνο$ έν ΙΙανόΐΓταα, 
Ηίηο άρχαΐά γβ καΐ τ€ττί'^ων άνά- 
Κηκ€ΐδου καΐ Βουφονίω» ΝυΙ). 
εΒαδ νείϋδΐίδδίιηίδ εΐ ο1)δο1ε- 

5«: * Ανδρομέδα ιταΓί Κι^^^ω; ΤΗ. 
ύρ ώ φίλη παϊ, τόΐ' δέ πατέρα 
5ί σ έζέθηκ€ν άπολέσααν οΐ θεοί 
(Εαήρίάεδ £ε1ιαδ ρεπΒοηαιη α^^εη- 

Γ68η|ΐ09 : θουκνδίδηρ σνμπΧακέντα 
* 4ρημΙφ, τφδ€ τψ Κηφισοδ'ήμφ, 
υνηγόρφ Αείι. 7^5» «Ι^ιο^ εχρίίο&ΐ 
δ, σνμπΧακέντα άΎριότηη, τοΰτο 
; ^ Σκνθων ίρημία' Χέ-γα δέ 
Κηφισοδήμφ τφ ΧάΧφ ^τόρι, 
να 61118 3ΐί(ΐιιίδ δογΛίοαιη ηχοΓειη 
ίάεΙαΓ, νεί ραΙεΓ είαδ οπβίηειη 
1 1ιαΙ>ιιεΓα(; ίηάέ εδ( (^ηοά ειιιη (85 V. .709 οιιιη εοηίειηρίιι το^6τψ δίνε δεΓνηιη 
ρυΗίευιη Ερρείΐαΐ, εί ίηίεήαδ ν. 712 ραΐήδ 
€θ§Ίΐα(οδ 8&£^1(£ΐΗθ8 δογίΐιίοοβ εχρΓθΙ)Γαί 
ροεία. Αά νυμπΧακέντα οοηΓ. ΡΙιιίαΓοΙι. 
ΡίτίεΙ. χί άε εοάειη Τΐιαοχάίάε άίΛαπι π^ρΧ 
τό βήμα τφΤΙερικΧ^ΐ συμπΧ€κύμ€Ρ&9 

Κηφισοφών: θε €ερ1ιίδορ1ιαιι<:6 ηί- 
Ηίΐ ηοίαιη εδί ρπιεΙεΓ εα (^ααε άίειιηΙιΐΓ αϊ) 
ΑΗδ1ορ1ι&ηε ίη ίτΛ^αι^ηίο 316: 

Κηφίσοφων αρκΓτν καΐ ταλάνταη, 
σύ Βή σννέζη^ η τα ιτ6λλ* Ένμι1^ί^^| 
και συνητοίίίς, ως φασι, την μίλψΒία», 

Όίο\ϊ\ιτ οΙκοτγ€ν^ί μ€ίράκίσν αΙ> αικίΙοΓε τ/ίία€ 
Εη^^ρ^(^^ί αριιά Κοδδί^οίαιη, (^ηοαιιη οοη- 
δεηΐίΐ δείιοΐ. Καη. 944 * ψ^οά ίηάε ϋιιχίδδε 
νίάεΙπΓ, (^ηοά, ηηί ίη ΑΰΗαττκηήύηί δεΓνοδ 
£ιιΗρί(1ίδ ίη δοεηαηι ρΓοάίΙ, ίη οοάίοίΐΐΐΐδ ε( 
Ε δοΐιοΐίίΐδία αά ν. 395 €6ρ1ιίδορ1ιοη εβδε 
άίείίιΐΓ : αάνεΓδαίαι Είπίδίείιΐδ (^υί αά ν. 395 
εοη1εηάί( Ιιοε ίαίδυπι εδδε, ς[υεηι εηΐηι Αίΐιε- 
ηίεηδίαηι ηοηιεη άττί,κώτατον δειηιΐο ίπι- 
ροδίΐιιπιπι ΓιιίδδεΤ (^ιΐίΐρΓορΙεΓ ηοηιεη Οε-; 
ρΚίδορΗοηΗδ εχ άΓοηιαίίδ ρείδοηίδ εχε• 
χηίί. Καη. 1 45 2» ^453 ^ϊ• ταυτί πΐηερ. 
αύτόϊ €δ/>€ΐ η Κηφισοφών; ΕΤ. έγώ μ&νοί^ 
τά5 δ' όξίδαί Κηφίσοφών; &ί ν. 944» ^^^ 
Ειιτίρίάεδ ρΓοβΙεΙιΐΓ άνέτρ€φον {τ^ν τέχνψ) 
μονφδίαα Κηφίσοφωντα μνγνύί^ δί§[ηίή• 
οαηΐ Οερίιίδορίιοηΐεπι ίη δοΗΒεηάο Εα- 
Γΐρίθεπι αάίυΐαδδε. Κεπι εηηι ΙιαΙϊΐιίδδε οαηι 
ιιχοΓε Ευπρίάίδ ΐΓαάίίιΐΓ; (^υαε ηαιΤΕΐίο 
(δέοηηάαπι Ι^ευίδοΐι. Ο. Ο. Αηζ, 1 86 1 ρ. 
1791) 8, εοπιίοο (ΐιιοθίοη ρΓοίεΛα εδί, ςαί 
ΐΓΕ^οεάίίίπι Ευηρΐάί ηυρ(απι ίηάαοεηδ € ε- 
ρΗίδορΚοηΙεπι πιοεείινιπι είυδ νοοανεΓΕί. 
ΤΙιοπίΕδ Μα^ίδίεΓ ίη ΥίΙ. Εαπρ. Χχοήχί εαηι 
Γυίδδε Ευήρίάίδ ύποκρίτην, ΑΙΣ. έί τόν 
σταθμόν αύτό$ τά ιταιδΓ ι^ ^υτ^ Κηφισό* 
φ ων έμβά.9 καθήσθω σνΧΧαβών τά βιβΧΙα 
Καη, 1408. Οείεηιπι δίπιίΐεπι οαηι Οΐιοεπίο 
δείΎΟ εΐ ΕορΙΐίΐηΙίάΕ ροεία εοπιίοο ίηΙεΓοεδ- 
δίδδε ΓΕίίοηεπι άοοεί Ηεεγοίιίυδ δ. ν. έκκ€' 
χοιριΧωμένη. Υίάβ Ναείίίί €Ηθ6τίΙηιη ; 
Μείηείίίί Ηίίί. Οτϋίΰ. ϋοτη, Οτα€€. ρ. 37 > 
ΟαίδίοΓάίιιπι αά ΗβρΗαβίϋοη. άβ Μίίήί ο. 

XV § 13 ρ. 97 » ΗΑΙ.ΒΕΚ.Τ8ΜΑ ΡτΟίΟρο^, ρ. 

25 δς. 

Εΐιθαιρώνιοβ : άμφΧ δ^ σοΧ κτνπύται 
Κι^αίρώΐΊοί ^ώ Τΐιεδπι. ψ^\ί.^. δοηο 
ΙιιηάίΙιΐΓ εοΐιο ΟίΙΙίΕεΓοηίδ. δίο Υεδρ. 

ι) Κί/α/ρνα- ■Κινησία^ 12^8 ΐΓα/)αΐΓθλ€ί βοώμ€νος^ ρβτίΐίίδ οία- 
ιηοΓ€ οίΓΟίιιηΓυδίΐδ: Ειιγ. Ηϋίβη. 1434 
τασαν δέ χρ^ ^αΐαρ βοασθαι μακαρίαιζ ύμΜψ' 
δίαα; Ιρίι. Τααη 359 ««^λβίτα* δ^ ίγομ μέ- 
\αθρορ\ϊ.&. ϊοίζ άοιηιΐδ 1ίΙ>ί3,6 δοηί^τι 
ίιηρΙθίυΓ 

Κ(κ νννα : δημοί οΙΚικυι^νηί τ^ί ' Ακα- 
μορτίδοί φυληί. δΟΗΟΐ.. ποΰΚικυρνηι €ΐσΙν 
ούμοΙ δημόται Νιιΐ). 2ΐο; Φβ/δωΐΌί υίόί 
Χτρ€φιάδηίΚικυννύθ€ν ΝηΚ Ι34 

Κιλλικων: ΕΡ. τί ιτοίβΐν δίανο€Ϊ; ΤΡ. 
ούδ^ν νονηρ6ν, άλλ* δΐΓ€/) κα2 Κιλλικών 
Ραο. 3^3» ιι^ί 6Χ δοΙιοΗαδΙα ΒβΓ^Ιβηΐδ * Ργο 
άΧλά ιτάιττα αγαθά, Ιΐα εηίιη άίχβΓαΙ ΟίΙΗ- 
ςοη ίδΙε, οαιη ρΓοάίΗοηβιη Μίΐβΐί ραταηδ &!> 
αιηίοίδ ίηΙβΓΓΟβαΓβΙυΓ (^υίά ίαοβΓβΙ * 

Κΐ|&ώλιο$: όπόσοι κρατοΰσι κυκησιτέ^ 
φρου ψβνδοΧίτρου κονία$ κσΧ ΚιμωΧίαί γη9 
Καη. 7ι*> ιι1)ί δοΐιοΐίαδία : μία των Κυκλά' 
δων αΰτη ή νησοί (ή Κ (/α α; λ ία) νιτροποώί 
Ύη, νίάβ 8. η. Κλ€ΐγίνη«. Ισχάδα$Κιμώ\ί.α9 
πΐ6ΐηθΓα( Αιηρίιίδ ίαΐ). ίηο. ίτ. 4 

Κ(μων: έ\θώρ δέ σύν ότλίταισί τ€τρα- 
κισχιΧίοΐί ΚΙμωρ Ιίλψ ίσωσ€ τ^ Λακβδαί•* 
μονά Σ.γ5. ΙΤ43• ΝοΙιιιη εδί:. Ηείοίβδ Γβΐϊβΐ- 
Ιανίδδβ οοηίΓα Ι^αοβάάβιηοιιίοδ, ηυί οητη όΊ\ι 
ίπΐδίΓΕ ΙΛοιηεη ςυο δε τεοερεΓίΐηΙ Ηείοίεδ 
ορρυ^ηανίδδεηί, αΐ) ΑΛεηίεηδίΙ^ιΐδ αηχίΐίιιιη 
ρείίεηιηί, ιηίδδυδ(ΐυε Οίιηοη. εδί 8ραΓΐαιη 
(α. ΟΙΐΓ. 461) οιιιη (ΐυαΙΙνιΟΓ ιηϋ11>υδ, απηίΐ^ 
Ιοηιιη (Τΐιιιογά, ι ιοί δ€[. ΡΙιιΙαΓςΚ Οίτηοη,. 
ς. ι6) ; ηιιοά Αΐΐιεηίεηδίαιη 1)εηείΐάίΐιη Ι^γ- 
δίδίΓαΙα Ιιοο ίη Ιοοο. ίη ηιειηοή^ιη τενοοαΐ 
Ι^εεάαειηοηϋδ 

Κινησ£ας: (Ιίΐΐιχπφίΐΐιοπιιηι ροεία. ίη- 
ερίιΐδ, Μείεΐίδ οίΐΙι&Γοείϋ ίίΐίυδ (ΡΙαΙο ΟοτξίΟί 
ρ. 50Ι ε), άίδ 1ιοιηίηίΙ)υ&(ΐιιε ίηνίδαρ κυκΚι:^- 
δ*δάσκαλο5, ευίιΐδ^ ιηοΓεδ. εΐ ροβδίυ. ηοη 
δοΐιιιη €οιιιία δεά Ι-γδίοδ (ΐυοςυε εί ΡΙαΙο 
αοεΛίδδίιηε εχα^ΐατιιηΐ. ΙηΙιεΓ ρπιραήοδ 
3.Γΐίδ ιηυδίοαε οοΓτυρΙοΓεδ ηιιηιεΓαΙυΓ 
ςιιιη Μεΐ&ηίρρίάε ΡΙίΓγηίάε εί ΤίιηοΛεο 
ρεΓεβπηίδ ε ΡΙιεΓεςΓίΐΙε ίη• ηοΙ)ί1ίδδίιηο, άε 
Μιιβίεα Ιοοο ε ΟΜνοηβ αρυά ΡΙιιΙαΓοΙιιιιη άε 
ΛίΜΪεα ρ. 1 14 1 § χχχ (Μείηείί. /^. €οηί, 
II ρ. 3^7)» ^^ί Μαδίοα ίρδα ίράμαΙύΓ έν 
γυναίΚ€ίφ σχήματί Ολη κατχικισμένη το σωμα^ 
εΐ: ΙιΐδΙίΐίαε τ)]ν α^Ιαρτψ \ώβη$ διατυνθανο- 
μέντί (^υεπΙυΓ δε οιιιη αΙ) αΐϋδ ιηιΐδίοίδ ρεδ- 
δΐιιη άαίαιη εδδε, Ιιιιη α Οίηεδία, δαίΐα- (ίοηίδ εϊ ΐΠίίαηιιη δΐιΜαία εοιΐ£;ηιεηϋ2ΐ; 

Κ ι VI} σι αν δί μ* ο κατάρατο^ ΆτηΛ§ 
ίξαμμονίους καμπάς νοοϋκ ίν τα2τ στροφοίκ 
άποΚωλβχ όντως, ώβττν της ιηΗΐί<ηΜ« 
των διθυράμβων καθάιτίμ {τ ταΐτ ώηίανν (ίη 

0ΓάίηίΙ>υ5 ιηίΐίΐυιη) 
άριστίρ* αντον φαίνττοί τα δίζίί 

Όε ιηοΓίΙ)ΐΐδ Ιιοιηίηίδ ηοΙ)ΐ1ί8δίιητΐ5 €5ΐ 
Ι,γδίαε, €[ΐιί (Ιαοδίη Οίηεδίαιη δοίρδίΐ οπι• 
Ιίοηεδ, Ιοευδ αρυά Αί1ιεη»ενιιη χι ι. ρ. 55 ' ^» 
Κ(,νησία$, 6ν ύμ€Ϊ$ έΊΓίστασθ€ άσεβέσταπβ 
&ΊΓ€ίντων γ€Ύονέναι. -^ ούχ ουτ6$ έστίΜ Ι 
τοιαύτα ττίρΐ θ€θύ$ ί^αμαρτ&νων, Α τ(χ$ φ 
Αλλο» αίσχρόν έστι καΐ \έγ€ίν, τώνκωμ(ι^ί' 
δασκ&Κων δ* άκού€Τ€ καθ* ίκαστον ένιαντό^; 
νίάε Γείίςιΐδ., ίη ςυίΙ>ιΐδ ^^νίδδίιηβ ηοΐαίπτ 
ιηίδεή Ιιοιηίηίδ ίπιρίε^οδ, αιίιΐδ εχεπιρίαιη 
1ιαΙ)επιηδ Καη. 366 

^ κατατιλ^ των Έχαταάαν κνκΧΧοισί χοροΐσιτ 
νίΓ^'δων; 

ΓοηΓ. Εοοίεδ. 33®• Νε€[αε ΙιοηοπβοεηΙίΐΒ 
<ϊε είυδ ροεδί, εαίυδ δρεοίπιεη δεΓνανίΙ 
Αήδίορίιαηεδ Αν. 1370 5<1<1•» ίηάίαΐδδβ 
νεΙεΓεδ άοοεί ΡΙαί&ΓοΙιυδ άε ξίοτία ΑΐΗεη, 
ρ. 34^ Β • ^ Ί^9 Κίνησίαί άργαΧέοί ίοικί 
νοίητ^ί γεγονέναι διθυράμβων καΧ οΛτΪΛ 
μ^ν &γονο$ κμΐ άιτλ^^;; 'γέγον€^ σκωΊΤτδμχνοί 
δέ καΧ χ\€υα{^6μ€νοί ύττό των κωμψδοτοιων 
ούχ ΐύτυχοΰί δόζηί μ€τ4σχηκ€ν, Έοάειη ίειβ 
Γεθίΐ: δοΐ^ήηιη ΡΙαΙοηίδ ίπάίείηπι ηίΐιίΐ αιπιπ 
Οίηεδίαηι (ίΙοεηΗδ διτωί έρα τι τοιοντοτ 
δθεν αν οΐ άκούοντ€ί βέΧτίουί γίγνουηο, δβά 
ίΠνιά ιιηίοε δρεέΙίΐΓβ φίοιηοάο £^ΙίίΐαΐΓ6ΐιΐΓ 
ρ1ε1)ί ΙηΗπιαε, δτι μέΚ\€ΐ χαρΐ€Ϊσθαι τφ δχ\φ 
τ<3ν θ€ατών, Οοτξ. ρ. 5^1 Ρ. Νεο ηιίηοδ 
δμπιπιοΟοηιίοο είυδ δα1(α(ίοηεδ άίδρίίοείηυιΐ, 
(ΐαίοιιπιο[υε εηίπι είυδ ργπίοΐιεη άΐάίοΐΐ, 

«ί πυρρίχτ}ν τα ΐμαθ^. την Κινησίου, 

ά\οηνί5Λ\ιάϊθ2Λατ ςυί εοηίοίαΙαΓ ίη ειιπι Ιοευιη 
ίηίεΓοηιπι, υ1)ί εδί βόρβοροί νολύ: κσΐ σκωρ 
ά€ΐνών, Καη; 1 53• ΡπιεΙεΓ ίηερ^α εαπηίοΑ 
εΙ νίΐαε δΟΓάεδ άϊθ3£ί^Λϊ&ϊα ροείαπιπι εχ- 
ρειία. οχβΧ εΐίαηι ^Γ&οίΐίΐα^^- Ιιοπιίηίδ ε( 
ΗΐΕοίΙεη.Ηα εχ ίεΙεΓππιίδ ηιοΐ)1)ίδ.εοη(Γ»51& 
ςυα ίη τβ Απδίορίιαηεδ ίη^^εηίοδίδδίιηε ΙυάΙ 
Αν. 1377* "^ί φιλύρινβί ((ίϋ^οειίδ) νο• 
αΐητ δίά. τό φι\ύρα$ του ξύλου \αμβΑτ 
νοντα σαν/δα συμνζριζώννπσθαι^ ϊ^α μ^ κά^' 
ΊΓτψ-αι διά τ€ τό μήκοί καΐ τ^ν ΙίτχνοτψΛ (852) Κινησία^ •Κ\€ίσθ€νη<ζ & ΑΐΗΰΐιαεο ρ. $5^ ώ; 6ΐ Καη. 
ί 1θ€115 ίη(6Γρο1&(ιΐ8 δϋ) 

■τ«ρ«Μτα« ΚΧΛόκρνην ΚινησΙί^, 
αδροί πβλαγία»^ ννίρ πλάκα, 

άίΐΟΒ. θηίιη Οίηβδί&θ ροβδίδ ίη 
ίί νοΙίΐΓβ (ΙίοίΙαΓ; βΓ^ο νοί&ΐίοαδ 
€ΐ)α1:υΓ εδδο ροδδβ Ιοεο &1αηιιη) ; βΐ: 
Δ, Γγ. ν. ΙΟ ιιΙ)ί ιηβιηοΓαΙυΓ ΐηΙοΓ 
)ηί6<51ο5 Ιβ^αΙοδ, ^ιιοδ ροβί&ε 8.(1 
ίΚυηΙ:. 86ά αεθΓΐ>ίδδίιηθ ιηθΓΐ)θδνιιη 
ρΓαβΙβΓ 1.χδίαιη /. Λ άβδεηρδίΐ 
κΙΟβΙεηιιιη, Β,άΑβΛαη'ίΜ. Ηγροιηη, 
ι αΜ (ΙίείΙαΓ; 

«κ νλβνριτί^ 
0¥, αιτνγος» «αλάμινα <γκΑ«} φίρων, 
προφίήτης, ίσχβφας κ€κανμΛνος 
•ας νίΓ* Έύρνφωντος ίν τφ σ«ίματι. 

η €ΐιιη ίηΐ^πιιη Γ&1>α1αιη εο£[ηοιηί- 
ιΐΐίδ Ιβδίβ ΑΐΚβηαεο XI ι ρ. 557 ι^• 
τα« μακρότατοι κσΐ λίττ<ίτατο5 6 
1$, ε/ί βι^ κα2 όίλον δρα/χα '^έ^ραφ^ 
, Φ θιώτηρ *Αχι\\4α αυτόν καλωρ, 
"β αύτου τΓθΐ'ίισ€ΐ συννχωί τόΦθιωτα 
'αίζ'ω» οίν €ΐ$ τ^ρ Ιδέαν αύτοΰ ίφη 
ΆχιλλβΟ' ; 6Γ&1 6ηίιη φθοψ προ- 
ιί ΡΙ&Ιο^ δαίδβ βιιιη αρρβίΐανίΐ /. ^. 
ροβίαπιιη ΧΓήΙαΙιΐδ ρο€ΐ&δΙβΓ εοδ 
»1, υΐ ηοη ιηυΐΐο ροδί Καίτοι οΙοΛοδ 
^ ίη ρεηαπα ρυΐίΐιοα δοίΐίοβΐ, ηίΐιίΐ 
> εοιηίεοδ βΓθ£[ίΐΓ6ΐυΓ, ΙβδΙβ ΑΓίδΙο- 
Ι δείιοΐ. Καη. 404, ΤίΡ^^ν ^* νστ€ρω^ 
} τιρι καΐ καθάναξ ΊΓ€ρί€Ϊλ€ Κίΐ'Τ}- 
ί χορτρίΐα^ έζ οΰ κσΐ Στράττα έν 
τόΐ' δράματί ίφη 

μίν {Ιστιν ^δβ) τον χοροκτ^μον 
Κινησίον. 

. /τ. €οηι. Ι ρ. 230 δς<ι., ιΐΑΐ.- 
\ Ρτο5ορο^. ρ. 02 δς. ; ρΙυΓα δί 
Ι: αάβαΐ Ηαηονίιιπι ΕχίΎ€ίύ. ΟΗΐία. 

Βοεοΐίΐιίνιιη θ€€οη. Ον. Αί/ι, ρ. 

λ//, βΐ ΒιΐΓ6ΐΙίυπι ίη ΡΙαΙαΓοΙι. άε 
Μέηιοίν€3 άβ ΓΑ€αά^ηΐί€ ά£5 Ιη- 
5 Υοΐ. XV ρ. 34° 

|σ£α$ : (ηοπιεη 3. Γβ ίιΛαπι) άίνβΓδαδ 
Γ3ΐηΙ}ίεο ίΐΐο ροεία, ίηάιιάίαΓ ίη 
Ια υΐ Ιίύίάίηοδίΐδ ΜγΓΓίιίηαε ηαήΐυδ, 
η ίηβηίΐίδ πιοάίδ Ιυάοδ ίαοίΐ, 83 ϊ — 
►βΓβΙίΛί ιηίδ6Γ€ί δεηβδ ΜγπΊιίηαηι 
βδ, 959^>7^• Παίοΐ'ίδΐί$ νοοαΙιΐΓ 
αοιηεη β<51ιιπι ώδ ατό δ•ί\μο\) τίΜΟ$ ηοη δίηε Ιιΐδυ ίη ν. ιτα/βίΐ' ςηοά άβ Γβ νβηβΓβα 
ιΐδΠΓραΙαΓ ίη Ραοβ ν. 874 

ΚΓρκη: πια^ (|ΐια6 ΊΙΙίχίδ εοηιί(6δ ίη 
8αβ8 εοπιπιιιίανίΐ, Ηοπιβη Οάγεί, ίο. Γα- 
€€ΐβ ΡΙιιΙ. ν. 302 δςς. ρΓΟ υΐίχβ είαδςιιε 
δοείίδ ροηίίηΓ ΡΗίΙοηίάεδ άβ ηηο νίάε ίηίπι 
δ. η. εί οοηί. ρ. 643 ποί. 4 

%χ^ν τ6ν ΊΓαΧδα ττωλήσα '} Κλα^ομεΐ'άί, 
ΤΗρΗ. Γγ. ϋ άε Α1οίΙ)ίαάε (^ιιεπι ρΓορίεΓ 
νεηαδίαίεπι ρΙιΐΓίπιί εχρείίνεηιηί Ιοηεδ 

Κλ€α£ν€το$: στραττγγόί ούδ' &ν έΐί τίίν 
πρό του σίτησιρ "^ησ* έρόμ&οί Κ\€αΙν€Τον 
Εί1• 574* ^^ί βχ δοΐιοΐϋδ ΒεΓ§1εηΐδ * Ηίο 
&ιΐ(51θΓ Ιερίδ ίϊιβΓαΙ, ςιιαβ ριιΙ>1ίευιη ίη Ρ17- 
Ιαηεο αΙ>ιηη άιΐ(ήΙ)νΐδ αάίπιεΙ)α(. ΡαίΓεηι 
€ΐ£οηίδ Οίεαεηείηηι άίάΐ ΤΗηεχιΙίά. ιιΐ 
3^ εΐ IV 21* 

ΚλΑΎ^νη$: ού ττοΚύν ούδί* 6 τίθηκος ουτο9 
6 ννν ένοχΚων^ Κ\€ΐ'γ€ν^$ 6 μικρ6$^ 6 Ίτονη- 
ρότατοί βαλανεύς^ χρόνον ενδιατρίψει, Ιδών 
δ^ τάδ' ουκ είρψικόί ίσθ* ίνα μή τότε κάτο- 
δυθ§ μεθύωρ άνευ ξύλου βαδίξίορ Καη. 709 
δ(ΐφ ιιΙ>ί Ρήΐζδοΐιίιΐδ *Ηίο Οΐίςεηεδ Κοηιο 
1)Γενί δίαίιίΓα, αάπιοάυπι άεΓοπηίδ, 1)α1ηεαΙθΓ 
ίΓααάυΙεηΙΰδ, ουπι ραοεπι ΙιιΛαΓεΙ οίνίΐϊΐΐδ- 
(|αε δΐιίδ ίηνίδαδ εδδεί, εχίΐίί ροεηαηι Ιιιηι 
ηιαχίηιε ρει1ίπιεδ€εΙ)αΙ. Ειιπι Οίεί^εηεπι, 
ί^ϋί Οΐγπιρ. 9^> 3 5θήΙ)α Γιιίί; (Αηάοοίά. {/^ 
Μ)^5ΐβτ. ρ. 13 § 9^> ^^ Οογρηε Ιιι^€Ηρ(. 
Οκα€€. Υοΐ. Ι ρ. 219 — *2' δεοαηάιιπι Βοε^1^- 
^ οβΓΓβΛίοηεπι) νεπδίπιίΐε ρυίο α €1%ξ6η€ 
Καηαηιπι ηϋιίΐ (^ιιίεςυαηι άίβειτε: εοηδίαί 
ααΐεηι Κλβιγ^ίπ/ί εΐ Κλεογ^ιη^ϊ αηυπι ίάεπι- 
(}αε ικΗΒεη εδδε. ΡεΓε^ηηπι εΐ 1>αΓΐ>αηιπι 
ίϋίδδθ, εαηι ορροδΚίο υρίίηιαίίιιηι οΓεάεΓβ 
ηοδ δίηίί, Ιιιηι εοηιραΓαΙίο είιΐδ εαηι €1εο- 
ρΗοηίε, εηί ΗαιιοΙ άιιΙ)ίε δίηιίΐΐίπιιΐδ ίυίί 

Ε1λ€ΐδημ£δη9 : νυνι δ* ίμελΧεν (ό Σοφο- 
κλής), ώί ίφη Κλειδημίδης, §φ€δρο$ κάθε- 
δεϊσθαι Καη. 79^ ^^• ^^^ δείιοΐ. αηηυίαί εαηι 
ίοιίαδδε δορίιοοίίδ ΙιίδίΓίοηεπι ίύίδδε 

Κλ€ΐναρέτη : ηοηιεη ίεηιίηαε, £εε1. 41 

Κλ€ΐσ4ένη« : δαερίδδίηιε α ηοδίΓΟ άεήδυδ 
υί εβεηιΐηαίιΐδ, £[εηίδ αά ειιίεηι Ιοηδίδ Ιαηι- 
ςααπι ειιηυείιυδ, ραΐΐιίεηδ, ρΓαεδεΛίπι ίη 
ΤΗίετηορΗοτίαζαήχ : ίάεπι ρεΓδίήηβ^ίΙαΓ ίη 
ίαΙ)ΐι1ίδ θ($Ιο αΐ) ΑεΗανηεηίϋηί αά Καηαχ 
ρεΓ νίβίηΐί αηηοηιηι δραΐίαπι. υηιΐδ εδί: εχ 
Ιιίδ (^αοδ ΑΗδΙορΙιαηεδ ηιαχίηιε οάεπιΐ δαίδ- (853; ΚΤίβιτα'γόρα ςυβ ίβΐίδ ρβΓρβΙαο ρβΓδβςιιβίΜΐΙϊΐΓ. Τνΐν μ^ρ 
ευνούχοι» τ6ν Ιίτβρον τουτοΛ έΎψδ* 6ί ίση 
Κ\€ΐσθέρη9 6 Σφυρτίου ΑοΗ. ιι8 (ιιΙ)ί 
Εΐιηδίβίιΐδ * δίΙϊγΓίϋ ραΙαοδίΓβ. τηβιηοΓ&ίιΐΓ α 
ΡΙαί&ΓοΙιο Α/αό, ρ. 193 Α. ΓοΓίαδδβ πιοΐ- 
Ιβιη Κοιηίηειη εΐ α οοφοΗδ βχβΓοίΙαίίοηβ 
αΐίεηυιη ιταιΖοτρίβου Αΐίιιιη ίοεο&β νοεαΐ 
ηοδΙβΓ*); θΧ ΕςιιίΙ. ν. 1373 ΔΗΜ. ούδ' 
ά'γορ(ίσ€ί ά^έραο^ ούδίΐ^ έν ά^ορφ. ΑΓ. τοΟ 
δ^α ΚΧείσθένηί ά^οράσα ; οοΠίβίΙ ΒβΓβ^- 
Ιίίιΐδ Οΐίδίΐιβηειη ΐη δΐιιηιη& ιηοΐΐίίί© Γβιη- 
ραΙ)1ΐθΕΐη ο&ρβδδβΓβ ©Ι αυΓαιη ρορυΙαΓβιη 
βΐίχΐυεηΐίαβ ορβ ΟΛρίαΓβ δΙαάβΓβ {Οοίπηι. ρ. 
ίθ7). Ι-»6§;3,ίίοηβιη ίΠηιη δαεταιη αΗ(ΐϊ»βη(1ο 
δΐΐδοβρίδδβ οοηίοίαδ εχ ν^^ρίχ ν. 1 187 ώ$ 
ξυρ€θ6ώρ€ΐ.ί 'λνΒροκ\€Ϊ καΐ Κ\€ίσθ4ν€ί; 
ττωί &ν (η γ4νοίτ* Β» ευτάκτου ττόΧΐί Οτου 
^€0ί ^υν^ '/Έ^οννΐα τοροττΧίαν ίστηκ* (χον- 
σα, Κ\€ΐσθ4νη9 δ^ κερκίδα Αν. 839 5ς€[. 
(^ηοδ νεΓδίΐδ ραΓοάία εχριεδδΟδ ©δδε βχ £αή• 
ρχάίδ Μάίαξγο (Γγ. 5^6 Ν£ιιι^1^) 

ιτώί χΛν €Τ αν γί'ΐΌΐτ* ίν €ντα«τοί ιτάλις, 
5ΐΓον γυνή γβγοια^ΐα (Αίαΐαηΐβ) τ^ν πανοπΧίαν 
βστηκ εχονσα Μελ^γρος δ< κ«ρκί£α ; 
€Ϊ κίρκίΖων μ€ν άν&ράσιν μελοι νόνος κ.τ.λ. 

ραΐαΐ: ΓΓΐίζδοΙιίιΐδ. ΡτΕθΙΟΓειπ ευιη ίιιίδδβ 
εΐ νίΛοΗ&ιη τεροιίανίδδε &Άηαα.ϊ δοΗοϋοδΙ» 
αά Καηοδ ν. 4^ έπεβάτευορ Κ\€ΐσθ4ν€ΐ, 
1ι. ε. ιηίΐεδ εταιη οΐΛδδίαΓίυδ δυΐ) €1εί- 
δΐΐιβηβ ίΓίεταΓοΙιο, (οί. αά ιΐδΐιπι ά&ΐίνί 
Χεηορίι. ΗβΙΙβη. V 4» 2, Αηα^8. νιι α, 73» 
Λήδί. -β"^. 727> ΤΗιιογά. ι 9^» ΟγλΗπ. ΐη 
ΒηδηΙαί {τ. π 3); ^^^'^ νεΛα Βίΐοοίιί, 
ροδίίΐιιαιη Βαοείιιΐδ νΐή ουίαδοΐ&ιη άεδίάεηο 
δε €οηίΛΐ)εδςεΓε ίικϋοαδδεί, ίηίεφΓεΙαη(1& 
εδδε οοηίοίί τεπι ουιη Οΐίδίΐιεηε 1ΐ2ΐΙ>©• 
1)2ΐιη, ίΐαςυε ΓΟ^&Γε ευιη ν. 57 ζνντ^ένου 
Κλασθένα; οεοίάίδδε Οΐίδΐΐιεηειη ΐη 
ρΓοεΙίο Βίά Αι^ηυδ&δ άεπιοηδίΓ&ί ν. 4'ί2> ^^ί 
ΐη ίαηεΓε ραΐήδ βΐίιΐδ είιΐδ δίιηίΐίδ ηιοπί^ϋδ 
άίοίΙυΓ ρΐ&ηχίδδε, τ6ν Κ\€ΐσθ4νου$δ* ακούω 
έν ταΐί ταφαίσι (ίη εχΙεηοΓε ΟεΓαιηίοο) σιτα- 
ράττειν τάί 'γνάθουί' κάκόιττετ* έ^κεκυφώί 
κ&κλαε. ..Σεβινον 6στκ έστΙν αναφΚύστιοί Ιι.ε. 
Σεβϊνον τ6ρ *Αναφ\ύστιον δστίί έστΙν (ίΐα 1 ί- 
δΐΐιεηεδ ΓΐάεΙνίΓ, (][ΐΐ38ί ροδΙ ηοΓίειη ίαΛιΐδ 
δΐΐ άαειηοη ΥεπεΓευδ {δεΙ)ΐηιΐ5 Αηαρίιίγδ- 
Ιιΐδ(ΐιιίδ(ΐιιίδ1ίΙ)εηϋυδαυ(1ίΐ). ΡΚ,ιτζδαΗ); καΐ 
νυν 7* Βτί Κλεισθένη είδον (αί Ίίεφέλαι), 
δίά τοΰτ^ έ^ένοντο 'ΫυναΛκεί ΝυΚ 355» ^^" δοικα μ^ των Αακών(αν τίΡ^ σνν€Κη\α$6τ€9 
άνδρες ές Κ\€ΐ,σθ4νουί τάί Ύυν(ακα$ έξβ- . 
ΐΓοίρωσιν δόΧψ καταΚαβείν τά χρήμΛθ* ^(αν 
Ι.γδ. 62 ί ; Ι^γδ. 109». Ιη ΤΗέίτηορΗοτία• 
ζΜίί €1ίδ(Ιιεηεδ οΐ) ίηδ&ηιιιη αιηοΓειη 
ιηυΗεηιιη 1ενί§2ΐ1υδ ιηαΗεΓΐΙίΐΐδ άείειτί αβηειη 
Εαηρίάίδ Μηεδίΐοείιαιη ιηα1ίεΙ>ή 1ια1)ί1α 
ίικίαΐυιη ίηϊεΓ εοδ εδδβ; εΐεΐηοίε 2Λ επιη 
άερΓεΙιβηάεικΙαιη βΐ οοηνίηοεηάαιη ίρδβ 
ορεΓΛίη ρηιεδία^ ; τεπι (ΐε(6(51&ιη ριτίωιίΙϊΜδ 
ηαηΙίΑίιιιη αΙ>ίΐ, 575 — ^54• Ειιηάειη Ιιοιηί- 
ηειη ρΓαεΙεΓ ΑπδΙορΙιιιηειη είίαιη οείεπ εΐικ 
αείαΐίδ οοιηίά ροεί&ε δαεριπδ νίάβηίαΓ γεχ4• 
νίδδε ; \ίΛ ΡΗεΓεοΓίΐίεδ ίη ΡείαΙί Γγ . ϋ (Μείηείί. 
β-, ωηι, II ρ. 3^ 2) 61 Αδδίιηιιίαϊ οοΙιιηι1)υ1&ιη 
ρίΓορ^εΓ είΤεπιίηαΙοδ εΙ ιηοΙΗεαΙοδ ηιοΓεδ 

αλλ* «$ τηριστ4μιον ομΛίον Κλ€ΐσ04ν9ί 
νέτον, κόμισον 64 μ* ΐΐς ΚνΦηρα καΧ Κνπρον, 

ΟΓαίίπαδ ααίειη ίη Ργίίηβ ίη 13, ιιΐ ιη3|[ί$ 
είίαπι εί Ιιοο εχρΓθΙ>ΓαΓεΙ, ήηχίί βίείδ Ιαάεη- 
Ιεπι : ε]*3.ί εηίιη Ιιοε ί^οιηίηίοδίιπι ε1 Ηοιηί• 
ηυπι ιηοΠίοηιιη, Υεδρ. 74» ^ο^Ι• ΝαΒ. 68 1, 
νίάε ΒΕΚΟΚ. Οοηιηι. ρ. ?ο6 δς. 

Κλ€ΐτα7^α : ηοπιεη ιηα1ίε1>τε ΝαΙ). 
684 ; ρυνΧ δ' άνωη* "ήρεσκεν, ώστ* εΐ μέν 7^ 
τι$ ^δοί Τε\αμωνο$ ΚΧειταΎόρας (δ€ΐ» 
δέον, 4ΐΓψέσαμεν Λ» Ε)Τ8. 1236 δ<ΐφ (αΙ)ί 
δθ1ιοΙίαδ(& ό δ^ νοΧ)% 6τι τά εναντία \4^ομ(» 
έαυτ€Λ$ καΧ τράττομεν, εΐ Βει^ΐεπίδ *1αυ(1&- 
1>αιηυδ, είδί €[υίδ αΙΐδαΓάα εαπετεί ίη 
ηοδίΓΟ οοηνίνίο; Ιαιη ρ&είΠεί ετα- 
ηιιΐδ.' Εδί αιιίειη αΙ^δαΓάαιη ίη οοηνίνίο, 
ςυοά ρΓορΙεΓ ραοεπι ηκκίο ίηίίαπι εηΐ ίη• 
δ(ί1ιι(νιπι, εαηίαΐ'ε εαπηίηα άε 1>ε11ο αιιΐ 
Ιχΐΐΐίεοδίδ νίήδ ςυαίε εδί ίΐΐαά άε Τείαπιοηίδ 
6Ιίο εΙ ηοη ροΐίαδ οίίπηεη αΐίςυοά (ςυαίε 
ίΐΐιιά άε ΟΙίίαςοΓα). €οηΓ. οιηηίηο Ρίΐα 
ν. τ 27ο εΐ δίηιίΐεηι νεΓδίιιη €τ3.ύτύ ε €Μ• 
ΐ'οηη. Γγ. Χ; 

Κλβιταγέρα; ς[δ<ιν, νταν' ί>^μ{Λ{οιυ μ4\ος ανλ^ 

δο. 6 αύλητήί, 1. ε. άε ΟΜίΛ^οτα οαΓπιεη 
ςαηετε ΙίΙ)ίοίηε Η&Γπιοάίί ιηοάοδ 
ρταεευηίε: ςιιοά ρΓονεΛίαΙε άίοεηόί 
βεηιΐδ εδδε ρυΐαΐ Μείηείίίυδ Π. ρ. 1 54» φ^® 
ηοΙ&ΓεηΙιΐΓ ίί ςιιί ίεπιεΓε οπιηία πιίδοεΓεηΙ. 
ΒεΓβΙςίιΐδ ρΓορήο δεηδα αοοερίΐ, αιΐίδ πιιΐδί- 
δ£ΐε οοηίειηρίίοηεπι εΐ άερί'αν&Ιίοηεπι Ογλ- 
Ιίηυπι νοίιιίδδε ποΙαΓε ααίιιηιαηδ. Χρήματα 
καΐ βίον ΚΧειτα^όρφ τε κάμοί (δοοίίί ρ&Γ* (854) ΚΧβιτοφων- ■ΚΧβοψώρ /^βδρ. 1345) ηιίιΐ5 Γ6ΐί(ΐιια ν6Γΐ>α αΒ 
ΙΐΑηβ αάίβ<51α 6586 ίιιάίεαί Β6ΐ^1(ίιΐ8 
ρ. 228 Μί Α65(:1ιίη6ΐη $6ΐ1ί ίΐΐίυιη 
&ί ; εοηίαΐ 6ηΐιη ίΐΐιιιη δοείυιη ίύίβββ 
18 (^ααιη ΑΐΙΐ6ηί6η865 ίΐΐο (6ΐηροΓ6 
β&Η&ιη ιηί86ΐΓ8ΐι(, νί(ΐ6 Υβδρ. 1276). 
α(6ΐη ίιΐ6ή( €1τ1;α^θΓ3. ίαιη αηΐί- 
ιηΙ)ί§^6ΐ>αηΙ, αΐϋ ΤΙΐ688α1αιηι 6χ ίρ5θ 
Ιιαηέ εοηί6(51ιΐΓ3ΐη ί3,εί6η(65, αΐϋ Ιλ• 
ι ίτΐί556 ρΐΌά6ηΐ68 

στοφών: ούμοΙ δέ {μαθιηταΐ €ΐσίν), αίί 
£5, ΚΧατοφώρ τ€ καΐ Θηραμ4ρη$ & 
Καη. 9^7» ιιΙ>ί ορροηυηίιΐΓ ϋ8 1ιογ• 
Ιαιη Ιιοιηίηβδ 6( 1)αΓΐ)&11. Ηοιηο ηοη 
>δ(ηιηΐ5, 86ά άΐαίοςο 6θ^οιηίη6 ςιιί 
; ίηδ€ΐΊΐ>ίΐαΓ ηοΜΗίαΙαδ, 6( αιιη 
ααείιο δορίιίδία εοιηιιΐ6ΐηοπι(ιΐ8 ίη 
Γβ ΡΙαΙοηίοο ΚφιΜ. ρ. Ι. 3**8 Β. 
ηΐδ 65( ΑήδΙοηγιηο, Ρΐα^οηίδ δοάαΐί, 

ρΐιίίοδορίιο ΐΓΕάιιηί ίη Λταιάίαπι 
β5δ6 Γ6ίριιΙ)1ίαΐ6 €οηδ(ί(α6η(ΐ£ΐ6 εαιίδα 
:!ι. αάν. ΟοΙοί.), 8θ€Γ&Ιίεαδ βτ&Ι, 
6( ά65ίάί3, ηοΐαΐυδ, ιιΙ ρΙαΓβδ Ηιιιιΐδ 
(οί. ΝυΙ). 315» 33 ϊ σφραΎΐδονυχαρ- 
'άή : ςιιί ΈυΐΊρίάίδ 1πι§^θ6άϋδ Ηαηά 
ΐ6ΐ6ΛαΙί δΐιπί (|ηαπι ίρ56 8οοΓΕΐ6δ, 
! ί1ΐ6 ΈιιΗρίάίδ απιίεαδ, (^αί ρο6(&πι 
Β ίη δθπΙ)6ηάο €Γ6θ6ΐ)αΙαΓ (νίάβ 

Ηοο Ιοοο ρ6Γ5ΐΓίη£;ίΙνΐΓ υΐ πιοΙ>ί1ί 

ιιίο ίπ^βηίο ΤΙιβΓ&πιβηίδ ίη πιο- 

νίάβ δί£ΐ111)αιαη. ίη Ρΐαΐοη. ίίί 

<ίτ«&]: πΐ3,(6Γ Εηπρίάίδ, λαχαϊΌΐτω- 
ΑοΚ. 457, 4^9, 47^; Τ1ΐ6δπι. 387, 
αη. 840, 94^ 

όκρ«το$: δέ(Γ%οινΛ 'Κυβ4\η, ατροΰβ€, 
ί\€θκρίτου Αν. 877 (ιιΗ δοΗοΙία: 
ίψ•€ρ ΚΧεοκρίτοίί ' τταρ ύττόνοίίυ' έττή- 
3ου\6μ€νο$ αυτόν δίοβάΧΚαν ώ$ στρου• 
τούτ€στί μ^αΚ&ίΓουρ, Οοηί. ΡΗη. 
Γ/>/. VII ο, "ϊ §2, 34: Ευάοχιΐδ ίη 
ηίδ Ιηάίαε νίήδ ρΐαηίοδ 6δδ6 αιΙ)ίΙα- 
ίηί5 αάεο ραιτνίδ, ιιΐ δΙπιΛοροβεδ 
ηΙϋΓ. Ρ6Γ στρουθον αυί6πι ίηίβΠεςβ 
ίοεαηΐ6ΐυηι Αη^Ι. 05ίτΐ€ΐ^)\ βί Τ45 
χί Κλ€Οκ/5*τον Κινησίφ Καη. 1437 » 
κ^ιι^ιηι ν&δΐί βί ρΐηςηίδ οοΓροήδ Ηο- 
ήάβΐ, 0ίηβδία6(ΐα6 οπιηίιιπι πιΟΓία- 
ιηίδδίπιο ορροηίΐ. Μ6^η61^ίυδ εοηίείΐ 
ιπ» βδδβ ευπι (^ιΐ6πι Χβηορίιοη //^ί- ΐ€η, II 4^0 πιγδίαηιηι ρπΐ6€οη6ηι μΔΧα 
ίμφο»νον ίηίδδβ ίπιάίΐ 

[Κλ•ή*Λχο«] : ν&Γία ΐ6Λίο Εοοί. ν. αϊ 
Ε1λ<0|λ4νη9: έΊΤ€ΐ ουδέ Κ\€ομένη9, 6$ 
αύτ^ν (τ^ν άκρότολιρ) κατέσχ€ νρωτοί, 
άτηλθ€¥ άφά\ακτο9 άλλ' 5/χω$ λακωνικδι^ 
ννέων φχ€θ* όιτλα ναραδού9 έμοί ί,γΒ. 274• 
(Ιδ ίαίΐ Γ6Χ Ιιαε6(ΐ3,6ηιοηίοηιηι, 6( εηπι 
ΐ8α§θΓ3. Αΐ;Ιΐ6ηί6η8ί 56ηα(ιΐδ αυ(51ρ]ί(α1:6Πΐ 
Α(1ΐ6ηί8 &1)Γ0^Γ6 ειιρί6η(6 αε (γταηηίάβηι 
αίί6<51αη1;6 αιοβτα οοεηρανίΐ, 56ά ηιοχ αΙ» 
ΑΛβηί6ηδίΙ)υδ 65ΐ οΙ>δβδδΐΐδ. Υίάβ ΗβΓΟ- 
άο^υδ ν 72 ; όυ^ησταθίίσψ δέ τψ βσυλψ κ<ύ 
ού βούΚομέιτη^ ιτύθ^σθαι^ 6 Τ€ Κ\€9μέρη9 
καΐ 6 Ίσα^όρηί κσΐ οΐ στασιίαταΛ αύτϋΟ καηΐ' 
λαμβάνουσι τ^ρ άκρόιτοΚίΡ, * Αθηναίων δ^ οΙ 
λοπΓοί, τά αυτά φρονήσορτα, έΐΓθ\ι6ρκ€ο» 
αύτούί τιμέραί δύο, τ-β δέ τρίττι ύπόσπονδοί 
εξέρχονται, Οσον ίσον αύτέων λαΚ€δαιμίψκΗ» 
δοΐβί αιιΐβπι εοηιίειίδ οΗογο δβηιιπι ΐΓΐΙ)υβΓβ 
6ϋαπι (}αα6 αη(6ε6δδ6ηιη( α6^ΐ6Πΐ Ηοπιίηυηι 
Ιιιηο νίνβηΗαπι. νί<ΐ6 Ο. Ογο16 Ι/ίίί. Οταεε, 
ΥοΙ IV ρ. 319; ΤΙιίΓΐ^αΙΙ. Η. Ο. Υοΐ. π 
ο. χ1 ρ. 86 λ/. ιηαί.)\ 0ΐ6οηΐ6η6δ οβρίΐ 
ΡίδίδίΓαΙίάοδ ίη ηηίΓο Ρ6ΐ&δ^εο ίηείυδοδ, 
Ι.)τδ. 1 154; εοηί^ Η6γο<1. ν 64 

Κλιοψών: 1ιΐΓΐ)ΐιΐ6ηΙί (ΐ6ΐηα£[0§;αδ ίηξ[6- 
ηϋ, (^αί 6 δβητίΐί εοηάίΐίοηβ ιηαΐίδ αι*(ίΙ)ΐΐ8 
ίη είνί(&(6ηι ΑΗίοαπι ίιτερδίί ( Αβδοΐι. άε/. Λ 
ρ. 254), δίπιίΐίδ Οίεοηί 6ί Ηγρ6Γΐκ)1ο ίη 
ςηιίιΐδ ιηαΐ6 ραιίαιη ααέΙοι-ί(&1:6ΐη 6( ξ^Γ&Ιίαιη 
ΒΐιεεβδδίΙ είΓοα ΟΙ. χοί ι. Εχ ΤΙίΓαεία βαιη 
οΐΊΐιηάυπι ϋιίδββ δί^ίήεαΐ Αήδ1:ορ1ι&η6δ 
1βρίάίδ,ν6ΓδίΙ)ΐΐδ ίη Καη. νβ. 678 δςς. νι1>ί 
ΤΙίΓΗ,ςία Ιιίηιηάο ίη 6ίιΐδ ΙαΙ^ήδ δΐΓ6ρβΓβ 
άίοί(:ιΐΓ, φιΚντίμΙη^ραι. {σοφίαι) Κ\€οφών- 
τοί, έφ* οΰ δ^ χ€ί\€σι,ν άμφιΧάλοΐί δΐΐνόν 
έττιβρέμεται, θρχικία χ^Χιδών. Νβ<ιυ6 
αΙίΙβΓ δοΗοΙί&δίβδ αά Ειιγ. θΓ65ί. ν. 9^3 
^^€4 δ^ €ΐπ€ίν * λθψαΧον ούκ *λθηναΛον 6ντα 
αυτόν, άλλα νόθον ττοΚίτην, ηάροσον θρφζ 
ην ό Κ\€οφών. Οΐβορίιοηΐίδ οοβτιοιηεη 
ό ΧυροΊΓΐόοί δ2ΐβρ6 οοιηιη6ΐηθΓ£ΐίιΐΓ (νίά. Αη- 
άοο. ί//? τηγεΐβτ, ρ. 73» Α6δο1ιίη6δ άί/αΐί, Ιε^, 
ρ. 254) * &<11ι&6δίί ανιίοιη Ιιοιηίηί βχ &6(ΐυα- 
Ιίυιη €οηΙιιιη6ΐί& ηί: ρ1βΓίδ(ΐιΐ6 άεπιβ^ο^^δ, 
ςυί ρΓίηδ 1ηιπιίΐ6ΐη ςυαβδίιιιη ί3.(51ί(£ΐδδ6η(, 
6Χ 1αάίΙ)Γίο ίπιρηιηίδ οοπιίοοηιιη οο^ηοιηεη 
ίηάβ ρβΐίΐιιιη αάΙιαβΓβΓβ δθ1β1)αΙ. (βίο €ΐ6οη 
βυρσοπώληί άίΛιΐδ βδΐ, Ι-,γδίάβδ τροβατονώ• (855) 7Ρ ΚΧβοφών \η$, ΈηοτΛίοδ στυτΓΊΓ€ΐοΐΓώ\η$, Η)τρβΓΐ)θ1ιΐ5 
ΧυχνοΊτώλψ Β,Μί Χυχροτοίός, Ό6ΐηο5ΐ1ιβη€$ 
ηοηηιιπκ^ιιαιη μαχαιρση-οιόί, Ιδθ€Γ3.(65 αύΧο- 
τρύΊτηί). ΤυΓρ65 Ιιοιηίηίδ 1ίΙ)ίάίηβ5 ηοΙαηίυΓ 
ίη Τΐιβδίηορίι. νβ. 805 

«αΐ μ^ί^ 6η και Κλ«οφών χαίρων ηάντως 6ψτον 

Τ,αλαβακχοΰς, 

νί[}ϊ ηβςηίδδίιηα ιηβΓβίή(ηι1& ΗΜςϋηοδίοΓ 
ιΐΓ^ΗπΓ. Εχ ΗίιηβΓϋ £€/. χχχνι 1 6 ρ. 
3ΐ8 λ/. \ν€τη5άοτ/ Κλεο^ώΐ' *λ\κίβίά$ην 
έγράφετο, εοηδίαΐ βηιη αεευδΟδδε ΑΙοΛίαάβιη 
οαιη &1>δ6ηδ ίη δίοϋία ίπιρίοΐαΐίδ αοοιίδαΓβ- 
ίιΐΓ; ηυ&Γβ ίπιρηπίδ άβΟΙβορΙιοηΙβ οο^- 
Ιαηάιιιη βδί: ίη Τΐιυοχά. νΐ 6ι, ίυίΐίΐυβ ίηίβΓ 
βοδ ςιιί ΤΙιιιογάίάί άίοιιηΙηΓ μάλιστα τφ 
* Αλκιβιάδη άχθόμενοι έμνοίίών 6ντί σφίσι μ^ 
αύτοΐί του δήμου βφαίωί τροίστάναι καΐ 
νομίσαντα εΐ αυτόν έζεΧάσειαν ιτρωτοι 9α^ 
είναι, VI 28. Εοάεπι ροΓίίηεί Ιοοπδ Αηάο- 
οίάίδ ύί? Μγ3ί€τα5 ρ. 146, 6 Β : ού/^ Ινειδο% 
ύμΛΡ έστοβ ^ί *λνδοκίδου καΐ Αατγόρον οΙκΙα 
όΰσα, άλλα ιτοΧύ μαΧΚον τότ ην δνειδοί, δτ 
ίμου φεύ'/οντοί ΚΧεοφων αύτ^ 6 Χυροττοώί 
ψκ€ΐ, ηαπι δίο άβπιυηι ρυάοή Γυίί: ηΛί 
€1βορ1ιοη Αηάοοίίίίδ αβάίΐ^ηδ ίη1ιαΙ>ίίαηδ, 
δί ίρδίυδ άοπια§[θ^ ίη βχρβΠεηάο νοίβή 
άοπιίηο α1ί€[αα6 ίυίδδβηΐ ραΓίβδ, 3,\ιί οβΓίβ δί 
πιαίίδ 3ΓίίΙ)υδ ε&δ β πίδβΓί βχνιΐίδ ορ11>ιΐδ 
ίβοίδδβΐ δυαδ. 

ΑΙ) ΟΙ. χοί Ι (ΐυο ΙβπιροΓβ α,ά τβπιρ. 
αοϋβδδίΐ ρΐιιηπιυπι ναΐβηδ ροδί: οαΐ&πιίΐίΐΐεπι 
8ίαιΙαπι ηηυδ οπιηίυπι άεπια^^ο^οπιπι ρο- 
Ιβηΐίδδίπηίδ βχΐίΐίΐ. ΙΙΙίιΐδ βηίπι ορβΓα Γ&Λυπι 
βδί υί, ουπι Αΐ€ίΙ)ί2ΐάβδ Ι^αοβάαεπιοηίοδ εί 
Μίηάαηιηι ςτανί εΐαάβ αά Ογζιαινα αίΗίχίδδεΙ 
Ιββ^ίΐίίςυβ <1β €θπιροηεη(1& ραοβ ΑΛεη&δ 
βδδβηί πιίδδί ΟΙ. χοίί 2, Αίΐιβηίεπδεδ οΙ)ΐ£ΐ1αδ 
ραοίδ οοηάίΐίοηεδ Γεΐεοεπηί. Ηυίιΐδ τεί 
ίηάίοίαπι (1εΙ)είιΐΓ ΡΗϊΙοοΙιογο αρηά δοΐιοΐ. 
Λά ΕαΓ. Οιεδί. νδ. 77© 

δΐΐνον οι ΐΓολΛοι κακούργους όταν ίχωσί νροστάτας, 

μΙ)ί αςίδοήρδίΐ εΐί Κλεοφωντα ταΰτα 
αΐνίττεται νρό έτώρ δύο εμττοΖΙσαντα ταΐς 
στονδαΐς (ε£[ίΙ αυίειη 0^β3^6ηι Ευηρίάεδ ΟΙ. 
χοίί 4) βί ίιι ^Ιΐο δοΗοΗο: ίίτωϊ αΐνίττεται 
Ίτρδ^ τάί καθ^ αυτόν δημαγίιτγίαί. μήττοτε 
(ίοΓίαδδε) δ^ εΐί Κλεοφώντα, πρό ετών ^άρ 
δύο τηί διΖασκα)άαί του *Ορέστου οντ6$ έστιν 
δ κωΧύσαί σπονδά,^ γενέσθαι Άθηναίοΐί π (,6$ Λακεδαιμονίου^, ώ$ Φιλδχοροτ Ιστορ&. Εΐίαιη 
ίη αΐίο είιΐδάεπι Ιπι^οεάίαε Ιοοο εχίιηίο 
άεδ€ήΙ)ί νί άεΙιΐΓ Οίεορίιοηα ροεία ; ηειπρο 
αί( νδ. 902 δ(}φ 

καΐΓΐ τφδ* άνίστατοΛ. 
άνηρ τα άθυρόγΚωσσος, Ισχύων θράσΐΐ, 
*ΑργβΓο( ονκ *Αργ€Ϊος,•ηναγκασμένος, 
θορνβφ τη ττίσννος κάμΜΘβΙ παρρησίί^ 
νυθανϊκ €τ αντον$ νβρφαληΐν κακψ ηνι, 

\ύ>ϊ δοΐιοΐ. τάχα εΐί Κλεοφωντα τάνα* 
έττεί καΙ ^αγχοί ούτος τά$ τρδι Αακεδαιμο- 
νίουί συνθήκας ού προσ-ήκατο* καΐ τό λέγε» 
δέΆ/)76ΐο$ ούκΆρΎ€Ϊο9εΙ$τοΰτο βλέτει, 
θέλει δέ εΐιτεΐν * Αθήναιον ούκ * Αθήναιον δντα, 
άλλα νδθον πολίτην, Ιάεπι οήπιεη ίη Οίεο- 
ρΗοηίεπι οοηίοίΐ ϋίοάοηΐδ δίο. ΧΙΙΙ 53* 
ςυί οοπηηεπιΟΓαία δρ&Γίαηοηιπι 1^;&ϋοη6 
δηΙ)ίιιη§^1 : οΐ ,μέν έτιεικέστατοι των Αθη- 
ναίων (ρρείΓον Ίτρόί τ^ν είρήνην' οΐ δέ ΐΓθ뀕 
μοτΓοιείν εΐωθότεί καΐ τάί δημοσίαί ταραχόχ 
Ιδίας ΊΓΟιούμενοι προσόδους -^ροΰντο τόν πόλε- 
μον, Συνετελάβετο δέ τψ γνώμης ταύτιρ 
καΙ Κλεοφών, μέγιστος ών τότε δημαγωγός, 
νίάε Οΐίηίοη. /ίζχ/. ΖΛ?//. ΐι. ρ. 84 δςς. 
ΜαΙε αυΐεπι αοΐ Ηοο €1εορ1ιοηΙίδ ί&οίηυδ 
Μείεηΐδ ίη 1ίΙ)Γθ ύί? δοπι^ άατηηαίοτηιη ρ. 
2ΐ8 εΙ Βει^ΐίίιΐδ ϋοηιηι. ρ. 386 ΓβΙηΙεπιηΙ 
οήπιίηαΐίοηεπι ΑεδοΗίηίδ άε/αίε, Ι6ξ. ^ 7^ 
ρ. 254 δς. αΙ)ί πιοηεί: ΟΓαΙοΓ, ίία οροΓίεΓβ 
αεπιαίαή πιαΐοΓεδ, υΐ οανεαίαΓ αΙ) 6πόπΙ)ιι5 
(ΐυίΙ)αδ ίΐΐί βΓανίΙεΓ δίηί Ι&ρδί ; οιιίΗδ τεί Ιιοο 
αίΤεΓΐ εχεπιρίιιπι: (οί ' Αθηναίοί) ^ίττημέροι 
τφ τολέμψ, προκαλουμένων αυτούς Λακεδαι- 
μονίων είρήνην άγειν (χοντας τρός τζ Άττικ§ 
Αημνον καΐ "Ιμβρον καΐ Σκύρον καΐ δημοκρα- 
τουμένους κατά. τους νόμους, τούτων μέν ούδ^ρ 
ϋθελον ΊΓΟίεΐν, πολεμεΐν δέ προτυρονντο οό 
δυνάμενοι. Κλεοφφν δέ ό Χυρονοιός, ίτ 
ίτολλοι δεδεμένον έν ιτ^δα^ϊ έβίνημόνευον, ταρ- 
εγγραφείς αίσχρώς πολίτης καΐ διεφθαρκύΜ 
νομ-α χρημάτων τόν δημον, άποκόψειν φτ^λα 
μαχαίρ<ι, τόν τράχηλον εϊτις εΙρηνης μνησθψ 
σεται. Εαηάεπι τεπι ΑεδοΗίηεδ εΐίαπι αΐίο 
Ιοοο ίεΐί^ί ίη θ€5ίρΗ. § 150 ρ. 538 "1>ί ^^'' 
η μήν, εϊτις έρεΐ ως χρ^ προς Φίλιππον είρήιψ 
ποιησασθαι, άπάξειν εΙς τό δεσμωτηριαν έτι- 
λαβόμενος των τριχών, άπομιμούμενος τ^ 
Κλεοφώντος πολιτείαν, δς έπΙ του τρόί 
Αακεδαιμονίους πολέμου, ώς λέγεται, τ^ 
πόλιν άπώλεσεν. ϋίΓοΙίίςιιε . εηίπι ίη^εΐΐε- (856) ϊί\€οφωρ ο&ί ίιηροιίιιηΐ ά&χίοζοφ. ίηδ&ηία, ^ιώ 
ιναίε ρΓοεΙίαιη αά Αι^ηιΐδαδ ΟΓγιηρ. 
ί^βηιιη οΙ)1αΐαιη ραεβιη ηοη εοηδίΐΰδ 
ίίοηβ 86(1 (6ΐηιιΐ6η1α ΙβιηβήΙα^β Γβΐ- 
η 6556 ε1αιη&ν6Γ3,1, ίά^υβ ίιι 5αιηιη3, 
η (Γ€ρίάα(ίοη6 εΐ Ιυιηιιΐίυ ρβΓίυΙβΓαΙ. 

Γ6ί ΙοΟΙίρΙβδ αυΛοΓ 65ΐ Αΐΐ5ΐθΐ6ΐ68 

ΑθψαΙων τοΚίτ^Ιι;^ νΧ νίάβΙιΐΓ, ςαειη 

6χίιηίιιιη δΟΓΥίΐνίΙ δείιοΐ. Αή5ΐ. αά 

ϊ. 1 580 : * ΧριστοτίΚη% φησί μ€τά την 

'ΐρούσακ ναυμαχίαν 4•κΧ του Καλλ/ον 

ιμορίωρ βού\ομ4νύίν έκ Δεκ€λ«ίαι άνιέ- 

οΐί ίχουσιν έκάτεροί καΐ €ΐρήρην Αγαν, 

» ω ν ίτ€ίσ€ τ6ρ δήμο» μ^ ττροσδέξασθαι^ 

ϊΐί τ^ν έκκΧησίορ μεθύων καΐ θώρακα 

ύί ού φάσκων έητρέψ^ίν, έάν μ^ 

ίφωσι ιγ6\€ι$ οΐ Αακ€$<ιιμ6ηοί., £ν6η• 

ιιίΐ ηΰιίΐ ιιιη^υαιη Γβίρ. Αΐΐιεηίβηδίυπι 

051118 ι1β06Γηί ροΐιιίδδβ. Νβ^ιιβ ίά 

;ΐΐ56πι( ορ^ίιηιΐδ (^ηίδ^αε Αϋίεοηιιη 

, (}ΐιοηιιη 56η(6η1ίαιη 5α(ί5 ρ6Γ5ρίαΐ6 

οΧ Αήδ^ορΗαηβδ ίη νβΓδίοαΙίδ φίΛιΐδ 

3.1>8θ1νί(: ; ηαιη ρΓεεαΙιΐδ άεοδ, αϊ 

Γ6ρ6Π6ηάί €[υοά Γβίρ. ορίίιηιιπι δΐΐ- 

ΐ6ΐη εοηεεάαηΐ, δΐιΙ)ίυη^( : 

γαρ €κ μεγάλων άχίων ναυσαίμΛ^ ίν όντων, 
Ηα¥ τ* ίν διτλοι; ζννόδων, Κλβοφών β^ 

μαχίσθω 
; 6 βου\6μ€νος τούτων νατρίοις ίν αρονροΛς* 

ιβ άίδβΓίίαδ δΐιαά6Γ6 αουίίδ δρβΛαΙο- 
νοδ ραε6ΐη οοιηροηίίε εί Οίεο- 
ειη ΤΙίΓαοειη οεΙεΓΟδςαε 1)ε1Η 
Ιοτεδ οογιΐδ εχ ιΐΓΐ)ε εχρεΠίίε. 

5εη(εη(ία εί ιηαηάαΙυΓ Ιαο^ηειίδ Καη. 

αίροίε Ιυεΐδ ίηάί^ο. 
:6<1εΙ>α( εΐίαιη αΐίιιά (^ιιίά, (^ιιαιηοΙ>Γειη 
5θ αηηο, ΟΙχπιρ. χαιιι 3, (ΐιιίά(ΐιιί<1 
ιΐιεηίδ Ιιοηεδίίοηιιη οίνίαιη αοεΓήτηο 
3ΐεηϋΕ αΙ)ΐι1ειι(ειη θειηα£;ο£^πι ρεΓ- 
ιηΙιΐΓ. ϋεοειη ρκιεΙοΓεδ, νίή ορίίιηε 
ιιΒΙίεα ιηεΗΐί, ίηί(ΐυί85ίιηα οήηιίηα- 
ήΓουιηνεηΙί εΐ ίη βαΐυΐίδ (ϋδοπιπεη 
&άάυ(511. Ιαιη η1(Γθ εχαεεΓΐ)α1αιη 
ι άειηα^ο^ οιηηεδ ιηα^δ εϋατη ίηδίΐ- 
: 6 δημο$ — παροξυνθείς ύνό των δη- 
ύτ, τ^ιν όρ^^ν άττέσκηψεν β/ί ία^δρας — 
' έιταΐνων καΐ στεφάνων άξίους Ώϊοά, 
:ΐΐ Ι02: η6€[υε Λί (^υΐενίδδε €1εο- 
&τη ίηάίοίηιη ρΓ2ΐεΙ)εΙ Ιοοιίδ Χεηο- 
15 ΗΗΐ€η. Ι 7 35» ^^^^ οοηήεΗιΐΓ ειπη ■ίη ίδΐοηηη ηαιϋεΓο ίιιίδδβ ςηοδ ροριιΐηβ οΙ) 
ίηί^αε ηεοαίοδ ριαε^οΓεβ ιιίείδεί εαρειεί; 
ηαιη ιηοΓίεηι Ιιοηιίηίδ Ιιοε Ιοοο εοιηιηειηο» 
Γαπ ηοη ροΐαίδδε, ηίδί εί ίρδε εοάεπι εήπιίηε 
ίιιίδδεί ίπιρίίοαίαδ. Ρηαπι δαδρίοίοηεπι ίη- 
δί^ίΙεΓ οοηβπηαΓε ροΐεδί: Ιοουδ ίη Καηΐ5 
νδ. 7ΐ8δς(ΐ. υΐ3ί βαίιιίεπι ΡΓΕεΙοηιπι άεριβ- 
οαίαΓ €[υίΙ}ΐΐδ ίπιπιίηεΓε εχίΐίαπι νίπιπι ρπι- 
^εηΐεπι ηοη ίαΐΐεΐίαΐ, εί ν. 697 5<1• οοΠαίιΐδ 
ευπι Χεη. ΗεΙΙεη. ι 75 (^^ί άίάΙιΐΓ ΤΚεπι- 
ηαεηεδ οείεήςυε άεπια^ο^ί εχίΓεπιο πιεηδε 
Ρχαηερδίοηε πιτιΐίοδ δηΙ)θΓηανίδ3ε μέλανα 
Ιμάτια έχοντας καΐ έν χρφ κεκαρμένους, ποΚ' 
λοι>ί έν ταύτχι τ# έορτ'β, ϊνα νρός τ^ν έκκλψ 
σίαν ηκοιεν ώ$ ίή ξυγγενεΐς Βντα των άιτο- 
λωλότων) ίη Ηίδ εηίπι νεΓδίΙίυδ ροεία ίη- 
άΐ^αίίοηεπι οπιηίηπι εί άοΙοΓεπι, (ΐυεπι 
ί\ιτ\)3. ίδΙα ίη Αρ&ΙιιΗίδ 1ιι^1)π ΙιαΜία 
δ(ΐιΐ2ΐ1εη5 ίη^εηΐεπι οοπιπιονεΓ&ί, ρπιάεηΐί 
εοηδϋίο πιΙΙίςαΓε εΙ Ιεηίτβ &£^£^ε<ϋίνΐΓ. 
Όείηάε €α111χεηαηι δυΙ)0Γη3,ίπιη ίπιπιίίίιιηί 
αά ΐΓΓίΙαηάοδ δεηαίοηιηι αηίπιοδ. Γίΐ: δεηα- 
Ιυδ οοηδαΐίαπι οοηίπι Ι^εδ ηί δίπιπί άε 
ιιηίνεΓδίδ δαίΪΓ&^ία ίεΓ&ηΙιΐΓ, Χεη. ΐ 7 § 6• 
*Εντεΰθ€ν έκκΧησΙαν έττοΐουν, 2Μ Χεηορίιοη 
ίΙ)ί(ί., οπιηίΐιυδ ιιΐί δρεΓαΙ)αηί \\λ οοπιροδίΐίδ 
ρ&ΓαΙίδςαε πΐ ηε^οΗππι δίηε πιογη, οοηβοί 
ροδδεί. δεά αΙίίεΓ ενεηίΐ: τίν ΚαΚΧΙξενορ. 
Ίτρούκαλέσαντο παράνομα φάσκοντεί ξυγγε- 
'^ραφέναι εΐ Ειιιτρίοΐεπιιΐδ εί αΐίί (§ 8), 
ηνιίΐ5ΐΐδ δαενίίία ροριιΐί ρεΓίεπ-Ιίίδ δοοπιίεδ 
επιστάτης ρ1ε1)επι (^υαπινίδ ίηοεηδαπι ΛίΓΟΓε 
εί ΐΓα ηοΐιιίί ίη δαίΤΓ&^ΐίΐ πιίίίεΓε. Ηίηο 
ηονα ηιοια: ΕϋΓγρίοΙεπιαδ ρΓβ,εοΙαΓα ΟΓα- 
ίίοηε Γεοπιπι οααδδ&πι άείεηάίί, καΐ ί^ραψε 
Ύνώμην κατά τό Κανώνου ψήφισμα κρίνεσθαι 
τους άνδρας^ δίχα ίκαστον^ § 1 1. ΙηνίΛα 
δοοΓαίίδ οοηδίαηίία ίη αΐίαπι οοηοίοηεπι 
τεπι Γείοίί : ήί διαχειροτονία' τό μέν πρώτον 
έκριναν τ^ν Έύρυπτολέμου, ύπομοσαμένου δέ 
του Μενεκλέους καΐ πάλιν διαχειροτονίας 
'/ενομένης έκριναν την της βουλής. ΙηίεΓεα 
άεπια£;ο§ί εί ΤΗειαπιεηεδ ηονοδ ΡΓοεάΓΟδ 
ίη δΐιοδ ραΓίεδ ρειίΓ&Ιιυηί, προέδρους εγκαθέ- 
τους ύφέντες (ΑεδοΗ. δοοπιί. ΐΐΐ 1 2) : (^αοά 
ίη ηονα Ριχίοηχα αοείάίδδε εί πιΟΓαηι ίεοίδδε 
δΕίίδ ηια§;ηαπι ρεΓδα&δίί Ι-.ιιζαοίαδ (ίί 8ο€ταί, 
Ον. ρ. 217 δςφ εί οοηήπη&ίαΓ α Χεηο- 
ρΐιοηίε § 1 1 ηΙ)ί καΧ /*βτά ταύτα κατεψηφί- 
σαντο ίη Ηαηο ρ&Γίεπι 1)εη6 αοοίρΐ ροβδίιηί. (857) Κλεοφαι^ ■ΚΧίων βχίιηίβ οαηΐδ £ΐαΙ)6Γ6ΐιΐΓ 
ιρ νόμορ άτοδ€Ϊξαι, ώί χρ^ 
'ννδίκά^αν : ^αα ΐ€£[6 ρ€Γ- 
ΙβορΙιοη εβ,ρίΐίβ ά&ιηη2ΐ• 
§ ΙΟ 8(1., ουιη ηονειη ίβΓβ 
03. Γ62η&δ86ΐ. ΑοαάβπιηΙ 
ιι^β απηο ς[ΐι&Γίο εχβηηΐβ, 
Γ1ΐ6Γαιηβη65 δρ&Γία τεάϋΐ 
:β ΐΓΪ£^ηΐ£ΐνίή δυηΐ εΓβαΙί. 
''ςγ. ρ. 146 — 165; ίΊίΙζδοΙι. 
\ — 3θ6 ; ΒβΓβΙί. €οτηιη, ρ. 
Ηίίΐ. Οτ. Υοΐ. VIII ρ. 309 
ϋΐίηβιη ιηα^δ αιηαήδδίπιαιη 
ΙεηΙίΕΐη είΤαάίΙ ΑήδΙορί!»- 
(ί6τη&£[θ£[οηιιη ίπιροΓίιιηίδ- 
ί ήΐίυιη, ΟγάαΐΗεηίεηδειη 
ρΓ0(1ίΙ>αΙ 60 ΐ€ΠΐροΓ6 ηηο 
ιτίΐΕίειη δΐιο ηιιΐυ, οιηηίιιιη 
.ηηοβρδ, Γ6^6ΐ3αί; (ΐηοά 
ρυδ ίη ίαΙ)υ1α ΜοΙραΐί ίη- 
5 € 1 6 ο η ί δ ρυ^αιη ίάβη1:ί- 
Όοία Ρεηοίειη οοιηρβίΐί αί 
2ηά3, 5β ρΓοιηρΙαιη €8δβ 

ίον δ* άκόνη σκληρή 
ίένης βρνχ^ίς κοπίδος 
Ίς αίθωνι Κλίωνί. 

α ίαιη Ιιιιη ευρίάιΐδ, ίιΐδΐίδ 
ιηίειη Ρβήοίειη οβ^βδδυδ 
ιιη άειηοηδίΓανίΙ: ίηάοίειη. 
Ίοίειη ιηοΓίιιυιη οίνΐΐαίειη 
6ί οεΙεήΐεΓ ρ1εΙ)ίδ ^ΓαΗαιη 
)ί εοηείΐίανΐί, ών τφ δήμφ 
τ6τ€ πι^ανώτατοί υΐ ΤΙινι- 
Ι:, III 36. ΡοδΙ Βαύγ/οηΐοί 
5δθ8, €[υα ίη ίαΙ)υ1α Ι,ΛεΓ- 
51α αυδυδ εδί ροεία δΐιαιη 
ιρηιηίδ εοηιιη (^υί οΐνίΐα- 
εηείίαηΐ οοπιιη δοεϋδ (^αί 
[\>\ιίΆ ίεΓεΐ3αηί εχροηεΓε, 
ιί ηε Ηαε ΗεεηΙία εοιηίοα 
ιί δααε ιηΓεδΗ ίιιίιηία€[υ6 
δίΐ^ί ηϊ ορίηαΙ)α(ιΐΓ ίΐΐαΐαδ 
κίνιίΐ ίεΓνοΓε, ίΐίκιιιε ροείαβ 
ίίιΐδ ηοΐίΐίαιη α ροεία ίρδο 
ιιηα Γεί ίη εο ροδίία 6τζ.ί 
ϊ^Γΐηίδ εί δοοϋδ οίνίίαίεπι 
> εδδεί, Αοΐι. ν. 37^ — 3^3 

τ^ν ννλ Κ뀫νο$ αποίθον 
! τηψ πέμνσι κωμψίίίαν' €ία«λκνσ»τ γαρ μ* €« τλ /3ονλ•νηίρΜν 
δι4βαλ\β καΧ φ*ν6η ΐίαηγΚύτηζβ μου, 
κακυκΧοβ6ρ9ί καπλυνβν, ώστ* &λί7θν ιτανν 
απωλόμην μοΚυνοπραγμονονμ€νος ; 

ηηάβ αρραΓεί ρεδδίπιε 1ιαΙ>ί(ιπη εδδε ροε(απι 
α Οίεοηε ίπιΐο, άείηάε ν. 502 — 5^7 ' 

ού γάμ μΛ νυν γ* Βιαβαλβΐ Κλέων οτι 
ξβνων ναμόντων την ιτόλιν καχως λέγω, 
αντοί γβίρ έσμβν ουνΧ ληναίψ τ άγα^ν. 
κουπω ξίνοί πάρΐίσιν οντ« γαρ φόροι 
ηκουσιν οντ* Ικ τ«ΰν ΐΓΟλ€ωΐ' οί ^μμαχΜ* 
αλλ* ίσμ€ν αντοΙ νυν γ€ πβριβητίσμένοι» 
τους γαρ μ€τοίκους άχυρα των άστων λ«γ». 

Β. ε. δοΐί δυπιυδ Ιαπκιιιαπι ίηιτηεηΐηπι 
^Ιιιιηα ριΐΓ|;α1:αιη: ίηςυίΠηί (^αίάειη 
αάδαηί, αΐ εοηιπι ιαΗοηεπι ηοη 
1ΐ2ΐΙ)εο, οιιιη ηηαδί ξ[Ιιιπια οίνίιιιη 
δίηΐ, α^ο^ιιε ιιΐ δεπιρετ εο Ιοοο, νιΙ)ί 
ίΓυιηεηΙιιπι άείΓίΙυηι εδί, ςΐιιπια Ιη, 
ατεα ίαεε(, ίΐα βετί ηοη ροίεδί (^αΐη 
ηυηο Ιηςπίΐίηίαάδίηΐ. μυει^ι^εκ; ΙΗά. 
ν. 630 δςς. 

δια/Βαλλόμβκο^ £* ΰπ\ί των έχθρων έν 'ΑΘηναζτις 

ταχυβούλοις 

ώς κωμψδβΐ Π^ν νόλίν ημών και τδν Βημον 

καΛυβρίζίΐ, 

\ά ο\μοά ΙδοοΓαΙεδ ίη Θγ2ιΙ. άε ραεε § 14 οοη- 
(^ηεήΙυΓ. Ρυαπινίδ αυΐεπι αοοαδαίοΓ πιοΓε 
5110 (^υίΐίηδοιιπιοιυε ροδδεί δίνε νεπδ δίνε 
ήΛίδ επιηίηΕΐίοηίΙ)αδ τεαπι ο^^^τεάεΓεΙαΓ, 
(οοηΓ. 379 ^^Ι^Ι.) ί&πιεη ηεο ροε(αηι ροεηίδ 
οοεΓουίί ηε(ΐιιε αΓίίδ εοπιίο&ε ΙίεεηΙίαιη οιγ- 
ειιηίδοηρδί^. Ροδίςυαπι Ιιαε αεευδαΐίοηε 
ηίΐιίΐ εΗεοίΙ Οίεο, δεά ροεία νίΛοΓ άίδοεδ- 
δίΐ, ίη ευπι γραφ^ιν ξ€νία$ νεί ίρδε νεί ρεΓ 
αΐίαπι ίηΐεηάίί. Εωη τεπι ϊαηξίί ηοδΙεΓ 
Αοΐι. 653 

καΐ την Αίγιναν «ίιταιτοννιρ καΐ τ^ νήσου 

μέν εκείνης 

ον φροντίζουν αλλ* Ινα τοντρί' τοί' ιτοιΐ|ηίκ 

άφέλωντοί. 

ΤΓΕάίΙ εΐίαπι ναα€ δοΗρίΟΓ: ώ» ζένον δέ 
αύτί^ν ίλ67€ (Κλ^ωΐ'), πάροσον οΐ μέν αυτόν 
φασι Ύόδίον άτ6 Αίνδον, οΐ δί ΑΙ^ινήτην, 
στοχαζόμ^νοί έκ του •κ\ύσταν χρόναρ τά$ 
δίατρφία ποίΐΐσθαί αυτόθι η καΐ 6τι έκέκτητο 
χωρία έκ€Ϊσ€, κατά. τινά,ί δέ, ώί δτι 6 ττατ^φ 
αύτοΰ ΦίλιΐΓΤΟί ΑΙγινήτηί' άττοΚυθψαι δέ 
αύτόρ €ΐπόντα ά<ΓΓ€ίω$ έκ του* Ομήρου ταΰτα' 

μτ^τηρ μέν τ ^έ φψη του €μμ€ναί,' ανταρ 

ίγωγβ 

ουκ οΐβ'* ον γα'ρ ηω τις ϋχν γόνον αντοβ 

άνέγνω, - (859) ΚΧβοφών Αοο^ναιϊ Ιιίδ Ιοά Αήδίορίι&ηβί ίαιη ρθΓ- 
δρίϋιιί ιι( 5θ1ί Γβιη εοηίίε6Γ6 ροΐυίδδβηΐ : 
ι^ιιαρΓορΙβΓ 810 δίαΐηοηάυιη βδΐ, ίηΙβΓ αοου- 
βαΐοηιιη εαίιιιηηίαδ βΐ ΡΓ&βΙοπιη οοηάβτηηα- 
ίίοηειη ίηΙε^ΓΟδ ρπιβΙβΓϋδδβ ΜαοιηαοΙβπο- 
'ηβτη βί Ροδβίάεοηειη, ςιιο ιηβιίδε Διομι5σια 
τά κατ* άΎρούί βδδβηί οέΙοϊίΓΛίΛ, ρΓοίΓαΛυιη- 
■€[αβ βδδβ ίυάίείυιη ίη ιηεηδβιη Οαιηβϋοηθίη, 
ςυο Ι^εηαείδ Ατίδίορίιαηεδ βαίιιίειη εξ;τ6- 
§ίοπιιη άνίηιη άβρΓεοαηίειη νίάίιηιΐδ. 

Ιαιη Οΐβορίιοηϋδ ίη Ιιίδ (αΓΐ)ίδ εϊ 
ίΙα^Ηίδ Ιιαπά εχί^οδ ίϊιΐδδε ραιΊεδ ίαείΐε 
εδί εχ ίρδο Απδίορίιαηε ενίηοεΓε. ϋίΐίβ^εη- 
ΙεΓ εηίπι &ηίπιαάνεΓίεηάυπι εδί ίη €1ιθΓί 
νεΓδίοαΙίδ, ηπαε άερΓεοαΙίοηεπι ρΓ&εΙοπιπι 
ρΓΟχίπιε ρΓαεοεάαηί: (νδ. 678 — 685) εοηνίεΐα 
ε( πιίηοδ ίη ΙεηιεΓαήαπι Ηοπιίηεπι είΤυηάί, 
επηι^ηε, ουπι αΐίί ηιαίίί ΊτίΚαηί^ (αη^^αηΙυΓ, 
ρΓοε εε^επδ οηιηίΙ)ΐΐδ οβρεΓε εχα§^1αΐΊ. 

Εαεάεπι ε&αδ&ε ΡΙαΙοηεπι οοπιπιονίδδε 
νίάεηΙαΓ η1 τεοερία οοπιοεάίαε ΙίεεηΙία 
ίη ϋΙβορΗοηίβ (ςυαπι ίαΐϊΐιίαπι δίπιυΐ οιιπι 
ΑπδΙορΙιαηίδ Καηίε εΐ Μηή3 ΡΙίΓγηίοΙιί 
(ΙοευίΙ εί ίυΐίί ΙεΓίίαδ ΟΙ. χαΐΐι 3) «ΙβΓείυΓ 
αά ηοΐαηάιιπι Ιιοηιίηεπι, ς[ηί ε( ρα(ήαε ε( 
ρπιεδίαηΐίδδίπιίδ οίνί1)υδ εχίίίιιπι ίηΐεηίατεί* 
ΟεηεΓΟδα αιιάαεία ίρδυπι Ρορηίυηι ίη δεεηα 
β^ί άεοερίηπι πιαίίδ άεπι&^ο^οπιπι αΓίίΙ)υδ, 
ίηίεδίιιπι ορίίπιίδ οίνί1)υδ, εΐ ηεηηίδδίπιο 
ευί(^ιιε βϊοΐίάε οΙ)δεςηεηίεπι. Ε§ίί αιιίεπι 
Ρορυΐηπι ηονοδ ριταείΟΓεδ ίη οοηοίοηε οίε- 
αηΐεηι αο ίαηιίαηι, ηε ^ηίδ δίΙ>ί τεϋηεαΐ ηια^ 
ήηπι> ρεδδίπιαηι Ιιοηιίηεπι δε ΟΓε&ίιιηιπι 
είαπιαηΐεπι. Οίεορίιοηΐεηι αηΐεπι ίρδίιπι 
δίο ΙικϋήοαΙϋδ εδί, υί ηοη πιοάο ρεΓε^^ηαπι 
δεά εϋαηι, αΐί νίάεΙιΐΓ, δεΓνίΙεπι εί εχρίΌ- 
1)ΓαΓεί οπβίηεπι ευηάεπκιιιε ΙυιρίΙεΓ ορεδ 
είνίίαίίδ ίιΐΓ&Η ΟΓίπιίηαΓείαΓ. Υεπιπι ίδία 
ρεαιί&ΐύδ δΐΐδρίοίο, (^υο ηοπιίηε ρΐεπο^υε 
τείρ. πιοάεΓίΐίΟΓεδ πιαίε &ιιάίεΐ5&ηΙ, (οοηί. 
Ιερίάιιπι Ιοοηπι Χεηορίι. ίχιΑηαδ. ίν. 6, ι6) 
ίη€1εορ1ιοηΙε ςηίάεπι Γαΐδα ίυίΐ. Τεδίίδ 
εδί Ι,γδίοδ ρ^ο δοη, ΑνίείορΗ. § 48 : Κλβο- 
φώντα δ^ Ίτάντα ίστε. Οτι νολΚό. (τη 
Βί€χ€ίρισ€ τά τψ πόλεων ιτάντα καΐ τροσ€- 
δοκατο Ίτάνυ πολλά έκ- τ^5 &ρχηί ^^ιν (αηάε 
ςοηίιοίΙυΓ (][ΐΐαηι ανίάε οοπιίοοπιπι οππιίηα- 
Ιίοηεδ εχοίρεΓεηΙιΐΓ), άποθανόντοί δ* αύτοΰ ού• 
δαψ,οϋ δη\α τά χρήματα^ αλλά καΧ (Λ ιτροσή• 
ιοορτα καΐ οΐ κηδ€σταΙ, ννφ ο7$ κατΑιιτβν, 6μΛΚ&γϋυμ4ν(ΰ% ι^έρψ'έ^ βΙσίΡ. Νοη επιΐ 
άηΐεηι Οίεορίιοη εχ ίδίο ηαπιετο ςυί ίΐα 
ρορϋΙ&Γεπι ίαΛίοηεπι 8.πιρ1ε<51ε])ΜΐΙυΓ ηΐ 
ίηιρήηιίδ δίΙ)ί οοηδίιΙεΓεηί ; ηεφίε ρΐεΐκ 
Ιιπϊςααπι οΚιοειη 1ιαΙ>ΐΐίΙ ηηί οοηδίαηΐίοτβ 
•αηίπιο ίη εο ρΓοροδίίο ρεΓδίδΙεπεΙ, ςηοά 
θεηιοοΓαΐίαε ρΓοίτιΙυηιπι εεηδεΙ>α(. ΑιιΛογ 
εέΐ Ι-,γδί&δ, ςιιί ςααπινίδ ηοη ρ&ΓοεηδΙιοπιίηί, 
ευίιΐδ αηίηιυδ ίη^αίεδ 6( αγίάυβ ίπιρεήί 
ηαχίπιίδ εαΙαπιίΐ3.1ίΙ>ιΐδ τεπιρ. αβϋχεηΐ, 
(αηιεη ηΙίΓο ίαΙεΙιΐΓ, ηηπκ^ηαπι νίνο Οίεο- 
ρίιοη Ι ε ΓηΙυηιπι ϋιίδδε ηί ρορυΙαΓε ίιηρε- 
Ηιιπι ρ&αεοηιηι ίηδίάίίδ ε1 ΙιοδΙίυπι πιείιΐ 
ϋοΙΙεΓεΙιΐΓ. Ιη δηπιπια οπιηίυπι ίΓερίάαίίοηβ 
ροδΙ οίαοΐεπι αά Αεςοδ ροίαπιοη τρσυκα- 
"Κοΰρτο οΐ Αίΐκ€δαίμ6νιοι €ΐρήνην νοιέίσθοΛ, ^ 
φ τ€ των μακρών ταχών έττΐ δέκα βταδίον! 
καθΐλεΐρ έκάτ€ρον, Χεηορίι. Τ/^ίί. II 2, 15: 
εί. Σ,γΒ. ίη Αξοταί, § 8. Η8.1)ί1α εοηοίοηβ 
ήΐ ρ1εΙ>1δεί1:ηπι μ\\ Ι^ύναι ν^ρΧ τούτων ξυμ• 
βού\€ύ€ΐν, αιιΛοΓε ίπιρΓίπιίδ Οίεορίιοηΐβ 
(^ιιί ύτΓ^ρ άιτάντων άναστάί άι^-ειττ», ώί 
ούδενΐ τρόττφ οΐόν Τ€ €Ϊη ιτοιβΐν ταντα Ι-.χδ. 
ίΙ)ί<1. Εοάεπι αηίπιο δεηαίιιπι, ςηεπι οΙίβΕτ- 
ε1ιί&πι πιοΐίπ δεηΙίεΙ)2ΐί, βτ&νίδδίηιε ίηεΓε- 
ρυϋ, Σ,γΒ. ίη Νί€οηια€Η, § ίο Κλεο^ώί» 
τήρ βου\^ έλοιδόρίΐ, φάσκων σννεστάναι 
καΐ ού τά βέλτιστα συμβούλευαν τ^ τόλει. 
δίπιιιΐ Ιιοπιο &εεΓ Οήΐίαπι, (}αεπι Ιιοπιιη 
εοηδίΐίοηιπι εαριιί εδβε ρεΓ5ρίείεΙ>αΙ, αα- 
άαΛεΓ ίη ίΓε^υεηΙί δεη&ίΰ εχα^ΙανίΙ. Νβιη 
Ηιιε ρεΓίίηεΓε αΛίίΓΟΓ Ιοεηπι ΑήδΙοίβΙίδ 
ΚΗβΙ&τ. Ι ι6 § 13 Κ λ €00 ων κατά ΚριτΙον 
τοΐί Σόλωνα έλ€^€ΐοι$ έχρήσατο λέγαν ίπ 
πάλαι άίΓ€λ7^5 ή οΐκία' οΐ ^γάρ άν ποτί 
έτΓοίησε Σόλωΐ'* 

€ίΐΓ«ΐν μοι Κριτίΐφ ζανθάτριχι πατρός άκ<η}€ΐν. 

Ιΐα^ιιε ίηΙεΙΙεΛαπι εδί, ηίδί €1εορ1ιοηΙβπι 
άε πιεάίο δπδ^ιιΐίδδεηΐ, ίιτίΐα οοηδίίΐτιεηθαβ 
οΙίβαΓεΗΐαε εοηδίΐία ίαίαΓα, §§ 1 1, 1 2. Ηίηο 
ΟίΐΙυπιηϊΕδ ίη Ιιοηιίηεπι ίη(εη1&η(: οί Μ• 
βουλεύοντα καταλΰσαι τ^ν δημοκρατία^ βί» 
ά'^ώνα Κλεοφωντα καβιστασι τρόιρασα 
μέν, 6τι ούκ ηλθεν εΐί τά βιτλα άναταυσ6μ€Ρ(Λ, 
τό δ' άληθέί δτί άντατΓ€Ρ ύτίρ υμών /*!) 
καθαιρεΐν τά τείχη, ί,γ8. ίη Α^οταί, § Π• 
ΡΙαευίΙ ί^^ΐαΓ δεηαΐυί εππι νίηΛαπι ίΰ(ϋοίο 
ίΓ&άεΓε ςαοά Ιεχ ροδ1ιι1αΙ>α(, Μείετ. Λ 1>οη. 
άαηιη. ρ. 158 5^(1. δεά Αηχίε πιείαβηΐβδ (858) Κλεοφα'μ- 'ΚΧέων ' ρορηίο 6χίιηί6 οαηιβ θ1&1>6Γθ(αΓ 
η Ίίικόμαχορ νβμο» (ίιτοδΐΐ^αι, ώϊ χ/>^ 
¥ βουΧ^ρ συνδίκά^€ίΡ : ςυα ]εξ[6 ρ6Γ- 
άβπΐ (1ί6 ΟΙθορΗοη εαρίΗβ άαιηηα- 
, ί» Νί€θίη, § ΙΟ 5^., αιιη ηονειη ίβΓβ 
ίη ΓβρυΜίεα Γε^αδ86ΐ. ΑοείάβηιηΙ 
Ί)ηηρ. χαιιι" απηο (^οαιτίο βχεηηίβ, 
ίη^βςααιη ΤΗβΓ&ιηβηβδ δρ&Γία τεάϋΐ 
ιροδίΐα ραοβ ίη^ηΙανΙΗ δπηΐ ΟΓβ&Ιί, 
Ρίαίοη.ΚίΙίςς. ρ. 146 — 165; ίΉΐζδοΗ. 
9ρΗ. ρ. 29^ — 3ο^> ΒβΓβΙί. ϋοτηηι, ρ. 
\. ; ΟγοΙθ, Ηίχί, Οτ. Υοΐ. νιιι ρ. 309 
έ»ν : ίη η6ΐηίη6ΐη ιηα^δ αιηαηδδίιηαιη 
οηιιη νίηιίεηΐίίΐιη είΤαάίΙ Αήδίορίΐίΐ• 
.ιη ίη Ιιιιηο άοηι&^ο^οηιηι ίπιροιΐιιηίδ- 
, ΟΙθαεηβΙί βΐίυπι, ΟγάίίΛβηίβηδβπι 
894)• Ιδ ρΓθάίΙ>αΙ βο ΙβπιροΓβ ηιιο 
8 (ο(3ΐη οίνίϋαΐεπι δυο ηυίυ, οπιηίιιπι 
θπδίηηι ρήηοβρδ, Γ6§βΙ)2ΐί:; (^ηοά 
Γ Ηεπηίρριΐδ ίη ίαΐίΐιία "ΆοΙραα ίη- 
, δί§;ηίίΐεαηδ Οΐβοηίδ ρηβΉ&πι ιάβηΐί- 
)δθ€η11δ ίβΓΟοίίΐ ΡθΓίοΙβπι οοπιρβίΐί αΐ 
13, ςαρβδδθηάα $6 ρΓοπιρΙυπι 6δδ6 
α: 

καγχβφΐδίον ^ άκόνη σκληρή 
ηαροΒηγομίνης βρύχ^ις κοπίδος 
δηχθβϊς αίθωνι Κλίωνί. 

[ίίητ ςβκηάί ίαπι ίυιη οαρίάιΐδ, ίιΐδίίδ 
δδίδ αιη61αη(βπι Ρβήοΐεπι α^^εδδΐΐδ 
Ι^τάί ριαναπι άεπιοηδίΓανίΙ ίηάοΐβπι. 
υ ροδίΓ Ρεήοΐβαι ιηοΓίιιιιπι ςΐνίίαΐβπι 
3,Γβ ΟΟβρΐΙ 6ΐ 0€ΐβΠΐ6Γ ρ1βΙ)Ιδ §ΓαΙΪ3ΐη 
υ1ίΙ>ιΐ5 δίύί εοηείΐίανίί, ών τψ δήμφ 
ολύ έν τφ τότ€ ττιθανώτατοί ιιΐ ΤΙια- 
> αιιΛοΓ βδΐ, III 36. ΡοδΙ ΒαΒγΙοηίθ5 
αηι εοπιηιίδδοδ, (^υα ίη ίαΙ>ιι1α Ι.ίΙ)6Γ• 
πια^^ίδ 3,(513, αιΐδΐΐδ 6$^ ροβία δυ3ηι 
ιΐίοηεπι ΙπιρΗπιίδ βοηιπι ςυί €ίνίί3- 
βηιααιία Ι6η6ΐ>3η( εοΓαηι δοεϋδ (][ΐιί 
Λ^ιεηοδ ίιίΐίΐιία ίβΓβΙϊαηΙ: βχροηεΓε, 
(^ηί 1;ίπιε1)3ΐ ηε Ιιαο ΙίοεηΙία εοηιίεα 
Ιοπιίηαΐίοηί δη3ε ίηίεδβ ίηίπιίείςυε 
ίηίιιήοδ δίΙ}ί αΐ ορίηαύαίαΓ ίΠα^αδ 
» αίοΐδοί δίαάιιίΐ: ΤεπτοΓε, ίΐαςιιε ροείαε 
αΐεηάίΐ, εηίιΐδ ηοΐίΐίαπι α ροε(3 ίρδο 
ηπδ. δηπιηια τεί ίη εο ροδί^α ξχ2Χ 
:οΓ3πι ρεΓ^Ηηίδ εΐ δοοϋδ οίνίίαίεπι 
ιάεΓε αιΐδΐΐδ εδδεί, ΑοΗ. ν. 37^ — 38$ ντό« τ* <μαντ^ νν6 Κλ^ωνο$ ανοΒον 
τίσταμΛΛ δια τ^ ιτφνοχ κ»μΛ^(αν «ίσ«λκνσ»τ •γάμ μ* €« τλ /3ονλ•νηίρ4ον 
2ι4(3αλλ« «αϊ ψ<νθ^ κα•ητ/Χάτηζί μχτν, 
καίκυκΧοβ6(>9ΐ καπλΜνβν, ωστ* ί>\ί'^ον νάνν 
απωλόμηι^ μοΚυνοπραγμονουμίνος ; 

αηθε 3ρραΓεΙ ρεδδίπιε 1ιαΐ)ίίιιπι εδδε ροεΐ3ηι 
α Οίεοηε ίιταίο, άείηάε ν. 502 — 5^7 ϊ 

ον γαρ μΛ νυν γ€ δ(α/3αλγΓ Τίλ4α»ν οτί 
ζ€νων παφόντων την ττόλιν καχως Κέγω, 
αϋτοΙ γαρ €σμ€ν ουπΧ ληναίψ τ* αγωκ. 
«ονίΓΜ ξίνοί πάρ€ίσιν οδτ« γαρ φόροι 
ηκουσιν οντ* ίκ τών πόλιιων οι ^μμαχοι' 
αλλ* €σμ9ν αντοί νυν γ€ ««ριοττισμ^κοι, 
τονν γαρ μετοίκους άχυρα των αστών λ€/»• 

Β. ε. δοΐί δυηιιΐδ (αηκ^υαηι ίηιπιεηΙ\ιιη 
β^ΐνιπια ραΓ§3ΐαπι: ίη(ΐιιί1ίηί (ΐυίάειη 
αάδΐιη(, αί εοΓπηι ταΗοηεπι ηοη 
1ΐ3ΐ>εο, εαηι (^παδί £[Ιιιηΐ3 οίνίιιπι 
δίηΐ, αΙ(ΐυε αΐ δεπιρετ εο Ιοοο, ιιΙ)ί 
ίΓυπιεηΙιιπι άείΓΐΙιιπϊ εδί, £^1απΐ3 ίη, 
ατεα ίαοεί:, ίΐ3 ήετί ηοη ρο(εδ1 (^αίη 
ηυηο Ιηί^ιιίΐίηίαάδίηΐ. μυει^ι^εκ.; ίΙ>ίά. 
ν. 630 δς^. 

δκφαλλόμίνος δ* νιτλ των ίχθρων ίν ΆΘηναζοις 

ταχυβού\οις 

ως κωμ<ι^1 Π^ν ιτόλχν ημών και τ^ν Βημον 

καΐ9υβρίζ€ί, 

Ίά ζ^μοά ΙδοοΓΕίεδ ίη ΘιαΙ. άβ ρα€β § 14 οοη- 
(^πεπΙαΓ. Ρυ3Πΐνίδ αιιίεπι αοειίδαΙοΓ πιοΓε 
δΐιο (ΐαίΙ>αδαιπιοιυε ροδδεί δίνε νεπδ δίνε 
ή($1ίδ εηπιίη3ΐ1οηί1)αδ τεαπι ο^^^τεάεΓεΙιΐΓ, 
(οοηΓ. 379 5<1<1.) Ιαπιεη ηεε ροείαηι ροεηίδ 
οοεΓοηίί ηεςιιε αιΐίδ οοπιίοαε Ιίεεηΐίαηι οίΓ- 
οαπίδοπρδίΐ. ΡοδΙςπΕΠί 1ΐ3ε αεευδαΐίοηε 
ηίΐιίΐ είΤεοίΙ: Οίεο, βεά ροεία νίΛοΓ άίδοεδ- 
δίΐ, ίη εαπι 'γρα.φ^ν ξ€νΙας νεί ίρδε νεί ρεΓ 
αΐίαπι ίηΐεηάί^. Εαπι Γεπι Ιαη^ίί: ηοδΙεΓ 
Αοΐι. 053 

και την Αίγίναν άποΛ,τουσιν καΐ τ^ νήσου 

μίν €Κ9ίνης 

ον φροντίζουσ άλλ* Ινα τοΰτ^ν ην ττοκητην 

αφίλωντοΛ. 

Ύη,άιί εϋαπι Κ/'/λ^ δοτίρΙΟΓ: ώ$ ζένον δ^ 
αυτόν ί\€^€ (Κ\έων), τάροσορ οΐ μ^ρ αύτόρ 
φασι 'Ρόδιοι» άτό Μρδον, οΙ Ζ^ Αΐ^ιρήτηρ, 
στοχαζόμίΡΟί 4κ του τγΚηούορ χρόρορ τά» 
διατριβάς ποιεΐσθαι αυτόθι η καΐ 6τι έκέκτψΌ 
χωρία έκ€Ϊσ€, κατά τινά,ς δέ, ώί δτί 6 πατ^ιρ 
αύτοΰ Φίλίίητοί Αΐ^γιρήτη^' άτΓολυθψαί. δ^ 
αύτόρ €ΐτ6ρτα άστ€ίωί έκ του Όμηρου ταΰτα' 

μτ^τηρ μ4ν τ ίμίφησι του βμμίναί,' ανταρ 

Ιγωγβ 

ουκ οΐβ** ον γαρ ηω τις ϋχν γόνον αντοβ 

άνέγνω* ■ (859) ΚΧέωρ ϋηάβ Ερρ&Γίεί'ρΓ&βάίιιπι ΑπβίορΙιαηίδ ίη 
ίηδυΐα- Αβ^ίηα δίΐυιη εααδδοιη ίύίδδβ, εαΓ 
Οίε ο οπβίηειη ρ€Γ€β^ηαιη εί 6χρΓθΐ3Γ2ΐΓ6ΐ:. 
Εοίίειη δρ6(51αη<: βίε^αηΐίδδίιηί νβΓδυδ Ειι- 
ροΐίάίδ αρ. 3ίο\)2ί&}χαιβοτ. ι ν 34• δεά Αήδ- 
(ορίιαήβδ οίνίΐαΐβιη δααιη ρΓθΙ)2ΐνίΙ εΙ Α^Ηα^- 
η€η$65 ρ€Γ ΟαΙΙίδίΓ&Ιιιιη άοοεηδ ίαιη εοη- 
δίΐίαιη ςερβΓαί, ιιΐ Οίεοηειη Εςηϋηηι 
ΓαΙ)ΐιΐ2ΐ αοπίβΓ α^^ΓβάοΓβΙυΓ. Αα<51α ααίειη 
€Γαί ρθ€ί£ΐ€ οοηήάεηΐίίΐ, €[αοά ίρδβ Οίεο 
βοάειη ίειηροΓΘ αΐ) Ε<^υίΙ:ίΙ)υδ, (^υοδ λβιττοτα- 
^ίον ίηδίιηαΐανίδδβ ΐΓαάίΙιΐΓ (οοηΓ. Εί^υίί. 
147)> δίοοιίδ&Ιυδ εί αΙ 3.ίΙ ΑοΗ. 5 5<ΐ(ΐ. (ΐαίικ^αβ 
Ιαΐεηία βνοιηεΓε (ς£. ΕςαίΙ. 1 148) οοαΛαδ 
6Γαί (άβ €[1121 ιηαΙΛα δοΙιοΠαδΙ&ΤΙιεοροιηριιιη 
αυΛοΓβιη Ιαυάαηδ : παρά των νησιωτών (\αβ€ 
τέντ€ τάλαντα 6 Κλ^ων, ϊνα ιτβίσι; τους 
* Αθηναίους κουφίσαι αύτούί τψ είσφορα^' αΐ' 
σθ6μ€νοί δέ ο2 ΙπΐΓ€ί5 άντίλεγον κσΧ άν^τησαν 
άύτόν) : €[1121 γ6 ρατίίδ άνίυιη Ιιοηεδΐίδδίιηαβ 
ρ&ίΓΟοίηίυιη η&Ληδ βΓαί ιηυΐίοδίΐαβ είιΐδάοιη 
νίΐΐ 080Γ6δ €δδ6 6ΐ δΐιίδ 3, ρ3.Γΐ:ίΙ)ΐΐδ δΐ3,Γβ ίη- 
ΙεΙΙεχβΓΕί; οοηΓ. Αοΐι. νδ. 300. 

μΐμΧσηκά σβ Κλ4ωνος Ιτι μάλλον, 6ν 
κατατβμώ τοΐσιν ίιπΓ€νσι καττνματα : 

(ίηίεΐΐίςε αυίειη ηοη οΓάίηειη ©(^ηβδίΓειπ 
δβά β(ΐιιίΐ2ΐ1ιιιη δίνε ιηίΐΐε ηηιηεΓΟ ίηνεηβδ, 
ΙτΊτηί άνίίρ€5 άΎαθοΙ χίλιοι Εφ ν, 225» 
595 5(1<1. <ΐιιί, €[υίΐ3η5 ΐ6ΐηροήΐ3αδ 1)6ΐ1ιιιη 
Ρείοροηηβδί&οαιη §^βΓ€ΐ)αΙυΓ, ιηαίοΓΰΐη 1οη§^β 
ο[ααιη αηΐεα αιΐ(51οΗ(:αΐ6ΐη η3,(51ί €Γαηΐ, ς[ΐιο- 
ηίαιη δίο^υαιιάο £αε6ά3,6ΐηοηϋ, ςιιοά ({\ιοί' 
αηηίδ θϋή δοΐ€ΐ)£ΐί, τΐδί^ηε αά ιηοβηία αεοεδ- 
δίδδϋπΐ, εοηΐια εοδ υΛειη ίυίαΙ)&η1:αΓ 6ος[ηβ 
ίη ηββοΐίο ΓοΓίΙδδίιηοδ δβδε ρΓαβδίίΙβΓίΐηΙ:. Αη- 
ηο ί^ίΙαΓ υηο ^γ.Α^Ηα^η€ηήη^η εοιηιηίδδίοηβ 
ρΓΕοΙεήΙο αά δαιηιηιιιη βΙοπΗβ ΓαδΙί^ίαιη 
ενεΛιΐδ (Υβδρ. 1023) Ι-εηαείδ (Βίοη}^δίίδ 
βηίιη ιηο^ίδ ς[ΐιο ιηίηυδ εχ είνί(;α(ίδ δίαίιι 
ιηαίιεήαιη δίΛίδ δίΗ εΙββ^βΓβΙ Ιίίβ Οίεοηίδ 
οοΙιίΜίτΐδ βδί) Εί^ϋίΙιιιη Γαΐ^ηίαιη δΐιο 
ηοιηΐηε ίη δοεηαπι άβΐιιΐίΐ:, ίη φΐο ρεΓάίΙιιπι 
(1βηια§οβ^πι Ιαπκιηαπι οηιηίιιπι ηιαΙοΓυηι 
εαυδδαπι νεΙιεπίΘηΙίδδίπιε αοοαδανίί:, ηΐ άβ- 
ΙεΛίδ ίδΐίιΐδ ΓΓΕυάίΙιαδ 5οεΐ6Γίΐ3αδς[ΐΐ6 ρ1εΙ)6πι 
δΐυΐΐίΐίαβ οοηνίηοβΓβΙ ρΓ&νίδδίπιο (ΐαο€[η6 
άβάρί δβ ροδδΐιπι. ϋβ (ΐηο (^ιιαο άίοίΐ:, δαηΐ 
6α (ΐηίάειη €χ οοηιοβάίαΰ πιΟΓβ ίη ίπιπιεηδίυη 
ζχί6\3. 61; απιρίΐβςαΐα, δβά Ιεηβηάαηι βδΐ 
Αήδίορίιαηβιη ίη ιηοΓίΙ)υδ Οίεοηίδ άε- ρίη^βηάίδ 6ΐ ίη ίηάοΐβ είιΐδ ρι 
ά6δοηΙ)6η(1α οαπι δαηίπιο ΙιίδΙοήοί 
(ϋάβ €οηδ6ηΙίΓ6. Ιαπι ηοιηβη ίρί 
βυπι δί£[ηίβοαΙ ΙΙαφλα'^ών νδ. 2 
Ίταφλάζΐΐ» νδ. 9^9 νείιεπιβηΐίαπι 
(^αοδί αβδίηαηΐίδ νοςίδςυε ίπιρι 
πιοηδίΓαί: εοάεπι ρβΓίΙηβΙ €[ΐιο( 
4μΊΓ€πρησμ4νηί ύόί βί ΙπΙ^αίΙ: Υεδ] 
χαράδρας 6λ€θρον τετοκυίας 11). ίο 
611Π1 νοςαΐ 6 κ€κραξίδάμαί Υβδρ. 
ςηοά οανεηάυπι 6δδ6 άίείΐ εαπι Ρα< 

τ^ν κάτωθβν Κ4ρβ 
μη ναφλάζων καλ Κ€Κραγώς, ώσι 

€νθά& 
ΐμποΒων ημΐ** γ^ι-ηται ; 

60 €[υο(1 άίοίΙαΓ βόσκειν (τού$ ι 
κεκρα^ώί καΐ δίκαια κ&δικα (] 
6ΐ (ν. 274) κέκραΎαζ φπερ ά€ΐ τ 
καταστρέφ€ΐ; 6θ (^αοά άβδοήΜί < 

137 

αρπαξ, κίκμάκτης, Κνκλοβόρον φωνην 

βο ά6ηί<ια6 (1110(1 οΙιοΓαδ ίη ευπι ίη' 

δστιν ημών τάς Άθηνας ίκκ€κωφηκας 

^υίι)υδ(η1Π1 Ιοοίδ ςοηίβΓ ΤΗιιοχά. ι 
εηπι άίχίΐ: οίνίυπι οπιηίαηι νίοΐεηΐ: 
βιαι&τατον των πολιτών. €\ιτη Οίεο 
Ιαάίηε εοα(51αδ ρΓαεΙιίΓαπι δαδεερίδ 
1)οηοηιπι ορίηίο Γηεηί: α ΤΗηεγάίάι 
ίηΓ IV ε. 28 : τοΐ$ δ' ^ΑΘηναίοι$ έν^τη 
καΧ '•γέλωτοί τ^ κουφολοτ^ίί^. αύτοΰ, 
δ* δμως ^γίγνετο τοΓί σώφροσι των ά; 
λοτγι^ομένοΐί δυοΐν άγαθοΛν του έτι 
ξ€σθαι, η Κλέωνος άπαλλα-γήσ 
μα,λλον ηλίΓΐζΌν) η σφαλεΐσι ^νώμ 
δαιμόνιους σφισι χαρωσασθαι. 
ροεία, εαπι Οίεο αΐ) Α^ΟΓαεήΙο ί 
Ιηδ (Ιίχίδδεί Ε(ΐ. 34® 

οΐμοι δίαψραγησομαι 

Αβ^ΟΓαεηΙαδ ααΐεηι Γεδροηοϋ^δεί: 

καΧ μην σ' εγώ ον παρησω 

εΐιοπιπι (ϋεεηΐεπι ίηάαείΐ 

7Γάρ«9, ιτάρ^ς προς των θΐων αυτω δίαρ(. 

εί νεί αρεΓίίαδ αΐίο Ιοεο εαηάεπι εηη 
(Ιίάε ρΓοήίείηΓ δεηΐεηΐίαηι : εαηίΐ: 
βηε δεεηαε ευίηδάαπι εΐιοηΐδ, ίΐ). 97 

ήδιστον φάος "ήμβρας 
6<7ται τοΓσι ιταρονσι πα- 
σιν καΐ το(( άφικνουμ4νοις, 
ήν Κλβων άπόλητοΛ. {86ο) ΚΧίων 


ΈΛάααψίβ ίοίαιη. ρ€Γ εοιηοβάίαηι Γ6<1ίΓ6 
νίάβιηιΐδ. Οβίβπιιη άβ ίρδα ϋΐα ρΓΟίηίδδίοηβ, 
ίηίπι νί^ΐί άί65 Ι^€οη68 Αΐΐιβηοδ εαρίοδ ^ ζάί^ταιάι ηοη δοΐηιη κονφόΚοτγΙαα^ (Ρίτι• 
Ι Ιιιχίι. Λ ιιιαίίξίΐϋ, Η6τοάοΗ ρ. 855) 5β<3 
θϋαιη μ€»ίαν ίΐΐί θχρΓοΙιπινίΙ Τΐιυεχάίάεδ 
ΐτ 39 καίτ€ρ /χαΡίώδψ οΰσα ή ύττόσχεσα 
Μβη: ΑΗβΙορΙιαηθδ &υ(6ΐη ίΐα ΙοεηΙιΐδ 

τμΜυ^πη Παφλαγών «αρ€κιι^νΐ'«νσβ μΛθνσθβίί, 

τίηο ορρΓ655ΐιιη €ΐιιη ίυίδδβ δί^ίϋεαί. Α(1 
63ηάβιη Γϋΐη ςηβιη βπιρίιίοβ άερίηχίΐ ΤΗαο}^- 
άίάβδ IV 17 5<1(1. (οί". ΒίοάοΓ. δίο. χι ι 6ο, 
63), ηί, ροδΐί^ηοιη ϋβιηοδίΐιεηίδ ορβΓίΐ εΐ 
νπίΒΐβ Γβ8 ίαιη αά ' βχρυβηαΐίοηειη Ργΐί 
ίάάαέΐα 6$56(, Οίβο δΐιρβΓνεηεπΙ εί αΗεηαβ 
ϋυηκ Γηΐ(5να ρο(ί1τΐ5 ίηδίιίαιη εχρα^^ανβηί, 
8ρ6ά&η1 1ιί Ιοά : 

νρψην ξμιου 
μαζΰο^ μΛμΛχότος «Ίτν^λφ Χακωνικήν» 
ννονριγάτατά ιηπ παροΖμαμιον ΰφαρηάσα^ 

Η η 

. «ίχβι τ& σκ4\ος 
Λ μ^ι^ ί» Πύλψ τ6 ί^ ίηρον €ν τηκκλησί^Ι 

^' 355, 39« 
Λ. 701 

άνολώ σ^ ιη| τη$' πμοΛμΙαα/ την «κ Πνλον: 

ί1). 74^ ά6 56 ςΙοήαΙΟΓ € Ιβο 

ΤΜΤ οτραηίγΗν νιτο^ραμωΐ' τώΐ' €Κ Π νλο ν 
νληίσιαν «««Γσν τον; Αάκωνας ψ/αγον : 

ί1). 1051 &η£;ί(ιΐΓ οΓαευΙυιη 

<ίλλ* \4ρα*α φίλ€ΐ μΛμνημίνος ίν φρβσίν, ώς σοι 
ι{γαγ« σνιΛησαα ΑακβίοΛμονίων κορακίνονς : 

ϊϊϊ• 1058 δ<1€|. 

Αΐίο Ιοοο 6ΐ δβήοΓβ ίειηροΓβ ί^ανίαιη εΐ 
ΐΉρβήΐίΕΐη Οΐβοηί Τΐιιιοχάίάεδ 6χρΓθΐ3Γα- 
νίΐ. Οϋΐη βηίιη ιηϋί^βδ ίη ΤΗπιοία ίη ειιιη 
ίηνεΗδΓεηΙιΐΓ, οο|^1:αΙ)αηί ίιηρΓίιηίδ, αί ΗίδΙο- 
•ίειίΒ ιίΐ, τήκ έκ€ΐ»ου ^τγεμονίορ ιτρόί οϊαν 
^Μ«•6φίαν καΐ τόΧμαν μ€θ^ οϊα$ άρβιτίστημο- 
^^11$ καΐ μαΚακΙαί Ύερήσοιτο. ΒίιηίΗα ηιαΙΗδ 
^οοίδ Οοιηίαΐδ ρΓοηαηΙίαί. Ιΐα ν. 389 δίΐλόΐ' 
^"^Ρν«τ, βχοίαπίίΐΐ οΐιοηΐδ, ^ώ "γάρ τού$ 
"^Ρ^τουί έπίσταμαι; βΐ οιιιη Οίεο άε Ργΐο 
βχριι^ηαίΕ βΙοήαΓείιΐΓ, ΑςοΓαοήίαδ τεδροη- 
^«ΜΕίΐιιΐί. 1055-1057) 

Κ«κροιτ£Κΐ| κακ6βονλ«, τί τοΟβ^ ηγ*1 μ-βγα τονργοί'; 
*αί Μ γνι^ φ4ροι Λχθος^ ίπβί Κ€ν άντίρ άναθ€ίη' 
•'λλ* ονκ άι» μΛχέσαιτο' χ4σαχτο γάμ β Ι μαχ^σαιτο. Οεπίςπε Τΐιιιογίϋάεδ εαιιέδοδ εχροδηίί, ρΓορ- 
ίεΓ ςηοδ εΐ Οίεο εΐ ΒΐΌδίίΙαδ ρίΐοειη οοιη• 
ροηεΓε ηοΐυίδδεηΐ, ίΐα ΙίΚ ν ε. 1 6, 6 μ^ δ«4 
Γ0 €ύτυχ€Ϊρ τ€ καΙ τιμασθοί ίκ του τοΚίμ^^ 
ό δ^ Ύ€Ρομέιτηί ή<π;χίαγ καταφανέσΎ€ρο% ρομΐ• 
ζων &ν ΐΧναι κακουρτγών καί άπαττότίροί δια» 
βάΧΚωρ. ΟρΙίιηε ε1 αεοαΓ&Ιίδδίιηε Ιιίδ εοη- 
νεηίαηΐ ςυαε αΙ)ίςιιε ΑΓίδΙορΙι&ηεδ Ιταάίΐ : 
ηηΐΐο ααίειη Ιοεο αρειίίιΐδ ς[ΐιαιη ςαο 
ΑςοΓ&οήΙυδ εχ εο ^^ί^εδίεΓΕί, οαΓ Ι^εΐίαιη 
ηοη βηίΓεί ε1 Οίεοηί άίοεηΐί ν. 797 > 

ϊνα γ* Ελλήνων αρ^ πάντων (ό Βημος) 

ΓεδροηάεΙ)2ΐί 

ονχ Ινα γ* αφ^Ώ μά ΔΓ Άρκαδάις ΐΓροκοοι^/ΜΤ0« αλλ* 

Ινα μαλλοΐ' 
σ^ μ€ν άρπάζξΐς καΐ ίωροΒοκ^ις ναρα των πόλαων' 

6 δ^ Βήμος 
νΐΓ6 τον ΐΓολήϋΐον κοι της 1>μζχλης α πανουργ€Ϊς μη 

καθορ^ σον, 
ο'λλ' να** ανάγκης αμ,α και χρείας κάΧ μισθού ιφός 

σ€ Μχηνιι. 

Ταπί δί (ι) ναίεπίηΐϋδ οαΙαπιηίαΙΟΓ ηοπιί- 
ηαΙαΓ, δί (ι) ρορυΐο Γααιιπι ΓαοεΓε ηιαίίδ 
3.Γΐίΐ5αδ, (3) Γεϋο^ποδ ιηα^δίΓαίηδ ίηίαΓϋβ 
αίϋοεΓε, (4) άοηα οαρΙ&Γε άίοίίυΓ, (5) βί 
άεηίςυε εαπι ρΓ&εροΙεηΙεπι εδδε, λ (1ίνί<:ίΙ)ΐΐ8 
εΐ ρ2ΐιιρεήΙ>υδ ραηΙεΓ ίοπηΜαΙυιη; Ιιαηιπι 
Γεηιιη νεδίίβίίΐ 2φ\χά Τΐιυοχάίάεπι ιιΙ)ίςυε 
ηοΙ)ίδ οοουΓΠΐηΙ: (ι) κάκιστα δητ (άτόλοιτο) 
ουτ6$ Ύ€ τρωτοί ΤΙοφΚαΎόρωρ αύτοΛί διαβο• 
λα?γ £(]. 6 ; βυρσίΛέψψ Πα^λαγόι^ τταρουρ- 
Ύότατον καΐ διαβο\ώτατ6ν τίνα [ϊ>. 44 > "^^^ί 
ίνδον Λντίκρυ^ ψ€υδη διαβάΧΧίΐ ίΐ). 6$ ; ν. 2ξ6 ; 
ν. 17^ ί διαβάλω σ έάν στρατη^ηί ί\}. 388 ; 
καί σ€ φαίνω τοΐι ΊΓρυτάν€σιν 'ύ). 3θθ ; ίρδε 
ΟΙιΟΓΟ πιίηαΙυΓ ΧιποταξΙου φβύζει Ύραφάί 
έκατοντα\άντον5 τέτταραί ϊ\>, 44 ^ » οΰτοί 
έσν€σώρ έκ€Ϊσ€ (ίί? τό βον\€υτ'ήριορ) διαβαΧη 
^)μαί &ΊΓαντα$ ίΐ). 487» οΐ^οηΐδ οεΓΟπια άο,ί 
ίδΐοίαπο ηαο οεΓνίοεπι ίΙΗηαί, ΐν έξο\ΐ(τθάρ€ίν 
δύνγι τά? δίοβοΧάί ΕάνεΓδαπί (ίοοο ίηδρεΓ&Ιυ 
ρΓΟτάίλα^δάϊ) ίΐ5. 49°» ί*^^• ^4^, 653 λ<ίλο? 
καΐ συκοφάντης, ^ιια1^υπ1 1 ε ο η ί δ οαίαπι- 
ηίαπιπι εχεπιρία ΙεςιιηίιΐΓ ΤΗαογά. ιιι 38, 
IV 2 7, ίΐιιί ν 17 άίοίί: ί<1εο εαπι 1)ε1Η δίαοΐίο- 
δηπι εδδε (^υοά πιαίοΓ ίη 1)ε11ο βάεδ }ΐ!ΐΙ)ί(α 
εδδεί οαΐϋηιηϋδ ; ήναντιοΰτο τ^ (Ιρήν^ ^γερο• 
μένηί τ^νχίαί καταφανέστερος νομίμων Αι» 
«Τι^αί κακούργων καί άιηστότβροί διαβάΧΚωρ. 
(ί) ΑΓΐ:εδ είιΐδ άεδοήΐϊίί Έ({. 47 ^ςί]. ΙΟΛ^\ ΚΧέων \άκ€ν^ έζηιτάτα κοσκύΚματΙοΐί άκρζίσι ; ύνέρ• 
χ«τ(Μ (τούί ίτΓτβί) ύ:στ€ρ€ΐ '^έρονται Λ^α» 
^«2 κΌβαΚικ€ύ€ται £(ΐ. 269 5<1• ; τ€/Η(λω σ' 
άλα^ομ€^α» {ΙΊ/βό ίϋΐ Ι οηίβαηΜ γέ) νοοί- 
ίβπιίυΓ ίρ5β Οίεοη, ίΐ). 29^; ^^(ίιη; άι^/> 
ίτ€ροί ΐΓοΧύ σου μίαρώτ€ρο{ 6$ σ€ ψάρ€κη 
(5ΐιρ6Γ£ΐΙ)ί() κοβαλίκεύμασο' 'ύί $$2; €νρ€» 
6 ττανοΰμ^α ^τ€ρορ ττοΧύ παΡουμ^ί€ίΐ9 μ^ίζοσι. 
κ^κασμέι^Ό» βήμχισίί' β* οΧμύ\θ(.% ίΙ>. 684 ; τ^ν 
βουλών τοΐί φ€¥ακισμΜσιν έξαψτατωμένψ ίΐ). 
633» ^7**^ ^' (^ί*^ ίρεε) ίκβίΐ'ου (του δήμου) 
ιταταγίλώ γ Οσον θίλω ί\). 713» ^^^ δεζιό- 
τητο5 τη$ έμψ δύναμαι νοΐ€Ϊν τίν δημον €ύρύρ 
κάΙ στέρο» ϊά^τα ίΙ>. 620 ; ίηάβ λ γ. 73® ίη 
οοηοίοηε 5β άενονεΐ ηίεί πιαχίαΐθ απιεί: 
ροραίαιη εί; εειίαιηίηίΐ ίη είυδ ^Γαΐίαιη: 
ιηβήΐα βυα Τΐιειηίδίοοίείε ευρεποπι βχροηίΐ 
ν. 8θ9 ; δσον μ€ ναρ€κ6ΊΓΓου χρ6νον (^υϋΐιιαΓ 
56η6χ Πβιηιΐδ τοιαύτα κρουσιδημωρ Έ<[. 859 ; 
ούκ ύττερβαλεΐ με θωνβίαα άιοϊί Ίύοϊα,ήο 
ν. 890; ν. 9^3» ν. 1067, ν. ΙΪ03, ν. ιιι6, 
ν. 1 1 44* Ηίδ οοη^ηιαηΐ εα (^ιιαο Τΐιαογάίάβδ 
άϊοϊί (ΐ€ 6ίιΐδ ία€ΐιη(1ία ών τφ δήμψ ιταρά. 
ΊΓολύ έν τψτότ€ ψηθανώτατο$ βΐ IV 2 1. 

(3) Ε€[. 5 ΊτλίΓΫ^^ ά*^ νροστρίβεται τοί% 
οΐκέταΐί Ιι,β. βίΠείΙ ηΐ αίίΓίοβηΙιΐΓ 
ν6Γΐ>6ΓΕ ςβΙβΓίδ ίαιηίΗ^β βΟΓνίβ; ίΐ). 

(4) Ε(ΐ. 6$ Ίτεριθέων τού$ οΐκέταί αΙτέι 
ταράττ€ί δωροδοκ€Ϊ•, Ιιίηο ίαεβίθ άίονιηΙαΓ 
τώ χ€Ϊρ Ζν ΑΙτω\οί$ 6556 ν. 79» ^ δωρο- 
δόκοισιν έπ^ άνθ€σιν ϊζ^ων €Ϊθ€ φαύλωί ώσπερ 
ηΰρ€$ έκβάΧοΐί τ^ν Ιίνθεσνμ ν. 40*3 » ν. 8θ2 ; 
τίν κιθαριστ^ιρ αϊΐ εΐιοηΐδ όρΎΐσθέντ άτάγειν 
κεΧεύεΐρ, ώ$ αρμορίαρ δ τταΓ; ουτοί ού δύραται 
μαθεϊρ ^ι» μ^ δωροδοκηστί ν. 99^ 5 ^ Ροΐί- 

άα6αίΐ5 611ΐη (Ι6ε611) 1αΐ6η1:3, 6ΧρΓ655ί556 Λΐί 

ίδίοίαηαδ σ^ δ* έκ Ποτείδαίαί ^χορτ εϋ οΐδα 
δ^κα ταΧαρτα ν. 43^» <^* έηδείζω δωροδοκή- 
σαρτ* έκ ΊιΙίυτιΧήνης ττΧεΐρ 1} μρα$ τεσσαρά- 
κορτα ν. 83^; ΝαΚ 59^ 

(5) Ρ'Ίδιηία ίαεπί Οίεοηίδ ροΙεηΐΐΕ, 
πΐϋΐΐα ρΓαεΙ^βί: υίβΓςιιε εί ροεία εΙ ίιίδίοήευδ 
άοοαιηεηΐΕ. δίαΐΐιη ζΧ) ίηίΐΐο ίαίιιιίαβ ίη (^ιια 
υηίν6Γ53.πι οίνίΐαΐεπι Ιαπκ^υαπι αηαπι ριορο- 
δαίΐ άοπίϋπι, ηΐ ρορυΐϋδ οαπι ΚβΓΟ, πια§ίδ- 
ΐΓαΙιΐδ οαηι δβΓνίδ οοπιρ&ΓεηΙαΓ, ΌβπιοδΛε- 
ηβδ 6ί Νίοίαβ άαο δβΓνί άβ πι&ΐίδ δίΐ^ί αΐι ηηο 
ροΐεηΐίδδίπιο δβπτο ΡαρΗΙβ^οηε ίΐΐαΐίδ ςοη- ^ηεηιηΙαΓ, ηεε 1ι&1>εη( (^τιο εοηδίϋο 
3.6ηιπιηίδ δ6 1ίΙ)6Γ6η1;. Όείηάε οιιη 
αά ίυ^απι εαρεδδβηάαηι δοείαπι ίη 
Όεηιο5(1ιεη6δ οοηίΓα Ιινιίο εοηδίΐίο 1( 
ηίΐ ςαοά ηοη εδδβΐ ίη ΙεΓΓα Ιοειίδ ηυ 
ΛΟΟθάεΓδ ηοη ροδδεί: Ες. 74 — 79 > ^ 
Ιιιηι αίΐ εδδβ ίη οίνίΐαΐβ ςυί Οίεοη 
Ιίηιεαΐ είΰδ^ηε ροΙεδΙαΙεηι ηοη τείς 

ίΐ3. 233ι 

και γαρ οι τ6 ιτλονσιοι 
δί^ίοχην αντ^ι/ δ τ< πίνης βδνλλα λο 

3.0 ρίΐηΐΐο ροδΙ αάάίΐ ν. 23^ 

νίΓΟ τον δβονϊ γαρ αντόι/ ονδ<1$ ηθΐΚβ των σκβνοίΓοιών είχουται. ΡοΙεηΙίαηι είαδ πιαίοΓεηι εδδε (^ιιαηι 
οοηΐεηάίΐ ίΐ). 283; 

οΰ ΤΙίρίκλέης ουκ ηζιωθη ηωΊτοτκ. 

Είαδ δαρεΛίαε εΐ: ίίΓΓο^&ηΙί&ε άοο 

οηιηεδ Ιειταε ρβΓίεδ εχρεΛαε δΐιήΐ ν. 

τον σον θράσους 
νασα μΛν γη πλ€α, 
πάσα δ* ίκκΚησία 
καΧ τ4\η καΧ γραφαΐ 
και δικαστήρια: 

άίείί.εί ίδίοίαΓίυδ ν. 35^ 

τί δαι σν νίνων την νόΚίν πΐνοίηκας, ώστ 
νίΓΟ σον μονωτα^ον κατ£γλωττισμ6ΐη7ν σι 

Οοηί. Υεδρ. 1 334• Νοη δεηιεί ροε 
ηιανίί: δε Οίεοηεηι μέ^ιστορ 6ρτα 
εαηιήαε ορροδαίί 1ιοηιίηίΙ)αδ ηυΐΐα τε 
€[υοδ ίΐΐίί οοπιίοί ρεΓδΙπη^εΓε δο1εΙ)αη 
734 5ςς. Υεδρ. 1 30 1. Αριιά ΤΗυο 
ΟΓ&Ιίο Οίεοηίδ 3.ά ΑΐΗεηίεηδεδ ΗαΙ) 
οηιηεδ Μίΐγίεηαεοδ ηείαηο €οη5ί1ϊ< 
άαηάοδ εδδε οεηδεΓεί:, ίία εδί οοηιρα 
ηίδί ροΐεηΐίδδίπηίδ ρΐεΐ^ίί^αε αοεερί 
ίηίδδεί, ίη ηιαχίηια δεδε οοηίεοίδδεί: ρ 
δεά ίη οείεπδ είαδ Ηα^^ίΐϋδ ρεΓδίΗι 
ηίπιίαδ εδΙ ΑΗδΙορΗ&ηεδ. ^α^ι5α5ηΕ 
άίΐ^αδ δοοίοδ ίηδαΐαηοδ είΓοαηινεηίΓε 
Ε€[. 258 δ<ΐφ ρυκτώρ τά.$ Χοχάδα$ 
ρήσουί διαΧείχωρ (Ιοεο ίηβρεΓ&Ιο ρ 
χύτραή Εφ 1034; ά/Α^ργί* τωρ ξέρ 
καρνίμους 'ύ). 326 ; ϊρ* ΐδωσιρ αύτόρ ε 
βαθ^ οΐ ξέροί 'ή). 1408; ςαα ηιαίίΐία ρ< 
αηάε "Κάρυβδιρ άρτταΎης οαηι άίοΐΐ 
Εοΐ• 248 εΐ: τά κοιρά, ΊτρΙρ Χαχ€ΐρ κα 
ίΚ 258; εί ίδίοίαΓίαδ εί ηιίηαΙαΓ 5 
θύΧακον κΧοττης; ίΚ 952 ΙηΙ^αίΙ: εί αϊ 
δί§;ηαΙοπαπι αΐ3ί ίηεδί Η&εε δοαίρίαια 

λαρο« κ^χηνως ίπΐ π^τρα^ δημηγορώ»• {86?) ΚΧέων •όζα Ύραφάί) ίγ\€Ϊρ ^ χιΧίαί Ες[. 
([/δ; τού5 καυλοί); των ευθυνών 
άμφοΛΡ χαρόιν μυστιλαται τώρ 
). 824 5(ΐ<ι. ; σύ λαμ,βάν^ΐί ^ν τ^ν 
ττ2;5 Λ. 867; ίΐ5. 1032, ίΙ>. 1127, 
ο 8(^ς., ^1» αΧέωνα τορ Χάρον 
ντ€5 καΐ κλοπής είτα φιμώ(τητ€ 
ζύλψ τόΐ' αύχ^ΐ'α.,.τ^ ν6\€ί ζυνοί- 

>. 59^ δ<14• 5 νεδρ. 953 ^^ί Ρ^^ 

Οίεοη αοαιεαΙοΓ 6556 £2ΐοΙΐ6ΐίδ 

ά ρΓ£ΐ6(1αιη ί1ΐ6 56οαιη οοηδοΛβ 

ϋηίο&νεΓίΙ. ΕχρΓοΙ)Γ2ΐίυΓ εί παν- 

• 247, 331, 684, 8θ3, 823, 95ο> 
ί, Ραο. 652 ; 6ΐ ίιηρικίειιΐία άι^αί- 

3-ί, 324, 39^, 409» ί^ο^• 

7/^ άο<51ί5 61 νιΛοΓία δρίεηάίάίδ- 

•ί&ίΆ αΐ) ΑήίΛορΙιαηε, ροδΙ αίΓΟ- 

εοηΐιιιηείίαιη εΐ εήτηίηαΐίοηειη 

Ιε 651 ΙιιΛυΙεηΙαιη ίδίαιη- εΐ εΐο- 

3ΐηίηειη, (^υο ΑΛεηίδ οοιηιηοΓ&ηίε 

1ο(51α 65ΐ, δε εοηΙίηεΓε 61 ρΓΟΓδαβ 

τε ροΐαίδδε, (^ιιί ίαιη ΒαΒγΙοηηε 

' ΙειηροΓε ρήηοΐραίαιη &ίΓεΛαΙ)2ΐΙ 

ιρυ^ηανεΓ&Ι:, ηαηο νεΓΟ ρΗηςερδ 

61αδ ουιη Τΐιειηίδίοοίε εΐ ΡεΓίοΙβ 

•δδβ 5ί5ί \άά6ΐ)αΙυΓ. Νυΐΐιΐδ ααίειη 

Ιοετίδ εδί, ςαία. Ιοειίδ εχίαΐ ί^^- 

3(4 — 1291, ιιΙ)ί ροεία εοηίΐΙεΙαΓ 3, 

6 πιαίΐίδ δρεΛαηΙίΙϊνΐδ νεχαίιιιη, 

δίΙ)ί ίηί1ί(51αδ εδδε, δε αυίειη ρεΓ- 

άνεΓδ&Γϋ δαενίΐία είΓεηιηδρεχίδδε 

δ δίΐ)! δΐιΙ)ν6ηίΓε1; ; εαιη αηίιηαά- 

ιπιιη ρΓ&εδί(1ϋ εδδε ίη εο, δ&Ιίιΐδ 

6δδε εεάεΓε Οίεοηίδ ροΐεηΐίαε, 

άΐη δίιηιιΙαΓε αιηίεαιη ; 

¥ οΖ μ* ίΚ€γον ως καταΒιηλλάγην 
λβων μ* νττ€τάρατΓ€ν ίπικίίμίνος, 
.αχίΛίς €κνισ*' κίθ' 6τ άπ€δ€φόμην 
γ4\ων μίγα κβκραγότα θ€(άμ€νοί, 
' ίμον μέΚον οαον δέ μόνον ΐΙΒένοΛ, 
ΓΜΜ' ζίποτί η θ\ιβόμ€νος έκβαλωΐ 

δ6 δρεείε ίαΐδα αΤ^ίεΛα ηογοί^υβ 
Ιο εαιη άεεερίδδε, (ύτό τι μικρόι^ 
€Ϊτα νϋν έζηνάτηκ€ν ή χΛρΛ^ τήκ 
1.6. Οίεο νίΐίδ ίη ΑΓίδίορΙιαηβ 
1>α(ιΐΓ, δρεΓ&ηδ ευπι ίη β^αΐίαπι 
ί$δ6 ηεί^ηε δε απιρίΐαδ εαφίιιηιπλ 
ρεδ εηπι ίείβΐΐίΐ; ίη ί-^/ί εηίπι 
ικΐίηεπι νεΙεΓεπι ιεάϋΐ;). Εΐ ρΓΟ- 
(^ααηι Ε^ηϋίχ άοευίΐ, ρερεΓεεΓΕί οΙ)ίίεΓ Ιαηίαπι νίάεηίιΐΓ ηοπίεη βίυδ 2Χ\χ^ 
βίδδε: 3.1 νεΓΟ ίη νί^ρίχ ηίΓδαδ δαερίιΐδ άβ 
ίηάυδίηα Ιαεεδδίνίί Ιιοπιίηεπι, (^αοίΐ νεί 
ηοπιίηα ίΐΐα Βδελνκλ^ωι^ εί: Φιλοιτλέων 

(ε£. ν. 197, ^42, 4^9 5<1Φ> 1224» 1237) ^γ- 
βαιιιηΐ, εΙ ριίπιαπι €[ϋίάεπι ίη δοπιηίδ εοηδρί- 
εϋαΓ 11^ Ι^αΐαεηα οηιηίνοΓα ίη εοηείοηε ρε- 
ειιάαπι, ίηεεηδαε δαίδ νοεε ΟΓοηδ, ρορηίηηι 
αρρεηάεηδ εΐ (ϋδίΓαΚεηδ, 34~"4^ 5 αάνοεα- 
ΙαΓ α Ρΐιίΐοείεοηε, ηί πιεΓεείΙεηι ίαάίεί1}ΐΐ3 
εΐ ρ1εΙ>εειιΐ3ε ρΓαε1>εηδ, 197» 6^ ^ ίαάίείΙ>η5 
εοηίΓΕ Ιιοπιίηεπι ΙίΙεδ ίπιρΓθΙ>£ΐηΙεπι, ιιΐ (^ηί 
δίΐ: Γε1ραΙ)1ίεαε οδΟΓ, 408 — 4'4• Οοΐνυηεη 
ίαάίεαπι, πιαΙηΓε εοδ ρΓθΙ>ε ίΓαΙοδ αάεδδο 
ίιιΙ)εΙ αά ίαάίείιιπι άε ΕαεΙιείε άαεε, 24^< 
Κ€κραξίδάμα5 ί1ΐ2 δοΐοδ ίηάίεεδ ηοη αιτοάίΐ 
δεά ΓονεΙ εί ραΐραΐ 59^ ^(ΐ. ; Οίεο η επί ηε 
ίαΛί Γεαπι άερΓεΙιεηά&Ι ορΙ&Ι Ρΐιίΐοείεοη 
ςηίρρε εοηάεπιηίΐίιιηΐδ νεί ίΐίαπι ίρδαπι 
ρΓ3,ε ίη<ϋεαηάί δίαάίο, 759 ί ίη άοπιεδίίεο 
ίαάίείο (894 — 93^) εαηεδ ίηΙεΓ δε άίδεερΙαΓβ 
Αηχίΐ ροεία, υΐ Ηαε ίηια£^ηε, Οίεοηίδ^ 
ηαί Εαείιείεπι νίηιπι ΙιοηεδΙίδδίπιυπι (ΙίΙίδβί- 
ιηυπκιυε ηιαία ίΓααάε εα1νιπιηί3ΓείαΓ, ίπι- 
ρΓθΙ>απι ίΐηάαείαπι εαΓρεΓεί ; 'ΙηΟΙεοηεπίτ 
εαηίίΡΙιίΙοεΙεδηεπιο ίίινεΓδίιΙηδπείΐιι^ 
ίπΓ,' άε ρεπεηΐο αάπιοηίΐυδ α Βάείγείεοηε, 
1227-^1230. Ιηάε ΡΗίΙοεΙεο αΐίηά Αΐεαεί 
εαηίί: άε είνίΐαίε ρεΓ Ηοπιίηεπι απιΙ>ίΙίοδυπχ 
ρεΗίαΓΟ, 1231 — 1235 ί Οίεοηίδ ρίΛιιπι 
1ιοιτίΙ)ί1ίδ 1031 — 1035 ε1 νεΛίδ ρΓορε ίίδάεπι 
Ρ2^ε• 753 — 7^0. ΙηΙεΓ εοηνίναδ εδί Υοδρ. 
Ι220, 1224 ^^ 1238. Αά Γαπιαπι, δε τεοοη- 
είΠαΙαπι εδδε εηπι Οίεοηε, ρειίίηεί Ιοειίδ 
Vί^ρα^ηηι ν. 1036 δ<ΐ(ΐ. τοιούτο» Ιδών τέρατ 
οϋ φησιρ δε/σαϊ κατα^ωροκ7^^α^ (\μί\)νί5 
δίπιίΚα Ιε^αηΙιΐΓ ίη Ρα€£ ν. 75 8, ηοηηυΐΐί 
βηίπι νίάεηΙαΓ άίχίδδε Απδίορίιαηεπι άοηίδ 
εοΓΓηρΙιιπι α Οίεοηε εοηΐίεηίδδε. Αί 
ίρδε εαΓ ηοΐυεπί δαερίαδ Οίεοηί ϋΙαάεΓβ 
1ίΙ)εΓε ρΓοβίεΙιΐΓ Υεβρ. 6 1 

ονδ* €4 Κλίων γ* ελα/λψβ ττ,ς τύχης χάριν, 
αΖΘίς τον αντόν άνΒρά /ϋΐνττωτ«νσομ«ν» 

6ί ΝηΙ>. 549 

&( μέγιστον οντά Κλίων ίποΛΟ^ ίς την γα> 

στ4ρα, 
κονκ €τ6λμησ* αΖθις ΐίημιη^ησ αντφ κβΐ' 

μίνγ, 

Ιη ΝηΙ)ί1)ΐΐδ ν. 581— 594 Οΐβοηεπι τ6ρ 
θίοίσΐΜ έχθρόν βυρσοδέψψ Πα^λα>6ι« εηιη. (8631. 71 Κλεωι^αι- ■ΚΧ^ωρυμο^ στρατψγ6ν άέί\ζ€\)3ηί ΑΛβηίεηδβδ (01. 

Ιχχχίχ. ί, 422 2^ ^11^• η^ί.) οοηίπι ΒΓ&5ίάαιη 

ίη ΤΙΐΓ&οία (ΤΙιτιοχά. ΐν 28), οαβίυιη βΓαί 

ίη(ειηρ€5(;ιιιη υΐ ηεο Ιιιηίΐ ηβο 5θ1 νίάειΐ 

ροΐυεήΐ, (^ιιωηοΙϊΓβιη οΐιοπίδ ηιιΙ)ίαιη άίοίΐ 

ΒίΙϊί ΙιοηοΓβδ άίνίηοδ <1βΙ)βΓί ψάα, τά$ όφρΰί 

ζιητίι^ομ€Ρ κάτοιοΰμα^ δεινά: (^ιιαιη ίαιηεη 

ΑΪΗεηίεηδίιιιη δυσβουΧΙαν 1)6ηβ οοδαΓ&ιη β85β 

51 νοΓαοϋΐη \άρον (ΓνίΓίαιη εηίιη ίη ηονο 

ιηυηεΓΰ οοιηιηίδδυπιιη βδδβ αιΐβ^πιίυΓ) άεριβ- 

Ιιεηδϋΐη οαρίδίΓβηΙ εΐ ηβητο οοηδίπη^ίΐηί. 

Ιη Ρα€ί ν. 4^ ριιίανεήΐ αΐίςυίδ βχ Ιοηία 

οήαηάαβ ή^ι/τα^ων δί^ίίίεΕή εαηίΙιαΓΟ ίη 

δοεηαπι ρΓοάυΛο Οίεοηεπι, ςηίβ. ά»αιδ4ω5 

τ^)ν σιτατΙΧψ έσθία, ιιΙ)ί υΐ ψταθίκόν ρεΓ- 

Βίπη^Ι: 11>. 208 — 273 οοήαήαδ ςαί θΓαε- 

ςίαπι ίυΛανίί (^η&δί ρίδΐϋΐυδ αβειτί ίηΤ^είαΓ 

α ΒεΙΙο: ρεήίδδε εηιη ίαηιυΐιΐδ ηηηείαΐ, 

ΜίηεΓναε βταίβδ αςεηΐε Τιγς&εο (^υοά ορ- 

ροΓίηηο τείρηΜίοαε ΙεπιροΓε Ιιοο ΓαΛηπι. 

ΜοΓίιιαδ εδί ΟΙεοη εοάεπι αηηο, (^ιιο αΛαε 

δΐιηί ν€5ραί (Α. Ο. 422, νίάε ΟΙΙηΙοη. Ρα5ί, 

ΙΙεΙίίη, Υοΐ. ΐι. ρ. 76)1 ρ&ιιοοδ αηΐεηι πιεη- 

5εδ αηΐεςααπι Ραχ ίη εειίαπιεη εοπιπιίδδα 

εδδεί. Ηίηε ν. 269 βίιΐδ ί£ΐ1)τι1&β ΙΙοΚέμφ 

άίείΐ Κυδοιμία ; 

αΐΓ6λα>λ* * Κ&ηναίοίσίν αλβτρίβανος, 

6 βνρσοπωλης^ 6ς ίκνκα την 'Ελλαδα, 

ίΙ)ίά. V. 313 

€υλΛψ*ΐσθβ νυν ίκίΐνον τί>ν κάτωθεν Κ^ρ/3«- 

ρον, 
μή ηαφλάζων καΐ κβχραγώς, ωσπβρ ηνίκ' 

ίμνοδων ημιν γ6ΐ}ται την 0€ον μη *ζ*λκνσ<η : 

€ΐ V. 691 

«(Ι πανούργος ^ν δτ βζη καΧ λαλο$ και συ• 

κοφάντης, 

Ιη Καηίδ ν. 5^9 ηιοιίιιαιη αά ίά (}υοά ίαεεΓβ 
ροδδϋ (Ιεΐηιάίΐ: εί δήμου ιτροστάτψ ίη ιταν- 
δοκ€υτριων νροστάτην εοηνεΓίίί, δίηιίΐία 
νίνο εΐίαηι (αηι Οίεοηί ηΐΕ£[ηο όζχΆ2Λ.ού 
ιηίηαΐαδ ίη £ς. ν. 1400 

μηθνων ταΧς νόρνοΛσι, λοιθορι^σιται : 

Νεπιρε οαυροηαε, ς[^αηιπι δθΓ<ϋ(1ιΐδ εδδε 
ςιι&εδίαδ ριιΐ2ΐΐ32ΐίαΓ (Ροΐΐιιχ νΐ, 1 28 εΐ ΤΗεο- 
ρΙίΓΟδίαδ ΟΗαταάΙ. χίίί.) νιιίβο είηδίηοάί 
έπιη^, ηΐ ουπι Οίεο-ηε αάεο οίαπιοήΐΐυδ 
€οηνίόίίδ<ιιιε οειΙ&Γε ροδδε νίίΙεΓεηΙϋΓ ; νίάε 
ϊΉίζδοΙι. αά 1. ; ο. Ρ. κανκε Οοηιτη, άε νϋ, 
ΑηίίορΗ, Κλ€»ναΧ: Αΐΐιεηαειίδ ΐΐ ρ. 67 
μονίύει δ4 ιτου (ΑρισΎοφάνψ) χα 
Κλέων ω ν 6ξουί ώί διαφόρου 

*Εν 52 ΚΚβωναΙς ^^ζΛ€ς «Ισύ 
Κλιωνύμη : ν. δ. η. Κλεώνυμο^ 
Είλιώννμ^: Ραΐδίαίϊϊιΐδ Αηδ1( 
ίη 2ΐη1ί<ιιιίθΓίΐ3αδ δαερε ΓίΐΙ)α1ίδ ηοΐβ 
μ^α (χων κσΧ Αρρυθμον σώμα (ί) < 
(3) καΐ άδήφαΎος (4) καΐ δαττανηρΐ 
ΊΓΟ^ (ί) *<»^ έτίορκοί καΐ (6) συ 
(ι) ανεπι ίηςεηΐεπι άεδοΗρίαπίδ <: 
88 όρνιν τριτλάσιον Κλεωνύμο 
πιαίοΓεπι Οίεοηγπιο (^υοδί άίοα( 
πιαίΟΓεπι'); ούδ* ώστιεΐ ΚΧεωνύ 
844 (ίΐ6<1ιιβ ίη ΙιΐΓΐ)2ΐ ΐΓαάεΓΪ 
ο η γ πι ο, (^ιιία δοίΐίεεί δοΐαδ ίη 
ϋίο&εοροΐίδ); (^υοά (κτοτόν τι δίι 
οοΧμτ Αν. 1475) ^<^ ρΓΟοεΓαπι εοΓρ 
Γ8.ΠΙ ΓείεΓεηάυπι εδί, \ιί δίπιϋίίει 
4ν Αήμοΐί ίτ. χχχνίίί ταδί τάδέν 
στοδίαί καΐ Ααμασίαί αρ. δοΐιοΐ. Α 

(β) €(ΓΓΐ γαρ ϋνΒρον ν€φυκος 
ΐκτοπόν τι, καρδίας α- 
ηωτίρω, Κλ.€ωννμος, 
χρησιμον μίν ονδ€ν αλ- 
λω$ δ« δ€ΐλ6ΐ' και μέγα, 
τοντο τοΰ μ€ν ηρος α» 
/3λασταν(ΐ και σίΜΕοφαιτνΐ, 
τον 82 χ€ψΛ»09 πάΚιν τα; 
άσπΛβα φνλλορρο<ΐ: 

ίη ψΆ ρπιεοΙαπι&ΙΙεξ^οΗα οπιηίαίιο 
οοηίηηΛίπι ο&ΓριιηίιΐΓ: τοΟτ ίδακβι 
χα τ6ν Κ\εωνύμου Εφ 1372 ; Κ? 
αύται (αί ι^^^Ααι) τ6ν βίφασιην χθ 
δτι δει\6τατον τούτον 4ώρων, ίΚαφί 
έ^ένοντο Νηΐ). 353 5 ί" Υεδρ. 
α<^υί1αηι δίΙ>ί ίη δοηιηίδ νίδοπι ηαΓ 
ασπίδα φέρειν τοι$ Βνυξιν ένίχαΚι 
έ$ τδν ούρανόν, κ&νειτα ταύτψ 
ΚΧεώνυμον, (Ιείηάε ίη 01εοη)π: 
νεΓδοπι αΙϊίοεΓε, ιιΐ^ί 1)εηε ΒεΓ^Ι 
χα\κο5 Β,άάϊί αά ΙοΠεηάαπι απιΐ 
νοοίδ ασπίς (^υαε είοίχρεηπι εί 
δεΓρεηΙεπι δίβ^ίβοαΐ, ιιΐ ίηδοπι 
δΠΓάίυδ εί πιίΓαΙ)ί1ίιΐδ νίίΙεαΙιΐΓ ;' ' 
εΧτ* Έϋαθλος χώ μέ^ας οΰτος χόλο 
ά^πιδαποβλ^ς ούχΙ προδώσειν ύμ 
περί τοΰ πλήθους δί μαχεΐσθαι (ς 
ουπι πιείυ ρεπηοΐί πιεηΙίυηΙυΓ; η 
Ιεπι Ηοπιίηίδ ΓαοεΙε (ΙείοΓίνιπι ηΐ ι 
τείιιτ είοδ αάαΐαΐίο οιιιη ί^ηανία €< (864) ΚΧνμ€Ρ0^ •ΚορΙσαΧο^ 21 δςς. (Γ Β^σνοβ* ^ρω%, ώ» χαλβτό» ίηςιιίί *υΙ Οΐβοηγιηιΐδ ιηα<5ΐΓα' βίΐ, ύΐ η€ Ι^ΐν βχείαιηαϊ Ρΐιίΐοοίεοη α5ρε(51α 
6 ρίΛα ί&ΐϊαΐα Ι-γοί ΙιεΓοίδ, βΐ Βάβ- 
, ηιιί ρΓορίβΓ άβίοΓίηίΙαΙοιη δίηιυΐ- 
ϊΐηίηεηΐ Οίεοηγιηί, οΐόσιηρ "ημιρ 

Κλίώρυμο^, δΐιοοαΓΓίΙ: 1)6ηβ ηοιηί- 
εοηγιηιιιη οοηήπηΛΠδ (^ηοά αηηα 
\)0Λί ^^αιικ^ιιαιη δίΐ 1ΐ6Γθδ, οδκουν 
)ύδ* αύτ09 ηρω$ ώ¥ δτλα. Ραο. ^φ 
• 1)6ΐ1αη(ϋ οαρίάο υΐ αΙΙβΓ βαΐ Οίεο- 

έν Ύοχσιν μάχαα τάσχοι τοίαΰ^* 
Κ\€ώνυμοί; ί\). 6*]^ ρ€Γ ΐΓΟπίαιη 

ι)ρ 7* ^''* Οί'* ί" Λρ' ουτέρ φησιρ 
) πατρόί, €ΐ Ύάρ τοτ* έξέλθοι στρα• 
ζύθέωί άτοβολιμαΐοί των δτλων έγί- 
ϊδί (]ΐιθ(1 ίη 1>6ΐ1ο δΐιΙ)ί6ε1ίΐίιΐδ 
\ιμαΐο$ ΛΪ>Ί&€ίΊίϊ}ΐΒ ροΓ ίοοηιη 
)βο\ιμαΐο$) 8Ίί, (Ιβςβηετ ραΐτίδ 
Λ. 1295 — 1304 Οΐβοηγιηί βΐίαδ 
ηυρίίίδ Ύτγ^^ί νβΓδίΐδ άε οίγρβο 
ο&ηϊΒ,ί ίη ρα(Γ€ΐη ίρδίυδ ςηειη δϋ 
ιΐδ; Αν. 290 τω$ &.ν οννΚλεώνυμός 
'φνιι κατωφα-γας) ουκ άΊΓ4βα\€ τόν 
ιτίΒίΆτή): ίη ΤΗεδπι. 605 ίαεείο 
; α^οηγτα'ι ηχοτ^τα. ρΓΟ α1ί<^ηο 
£11 βηχίΐ : βαίΐεηι άβ εατίδδα ίθπιΐηίδ 
■αΙιΐΓ ΝυΙ). 68ο 
ΡβΓδίΓίη§;ίίιΐΓ ηΐ νοπιχ εΐ οΙ)βδΐΐδ: 

, 844» £<1• 1^9^ ^^Φ ψΓοΧΚάκκ 
' όιτόθεν τΓοτέ φαύΧωί έσθΐ€ΐ Κ λ ε ώ' 
6. Γαοίΐβ, 3αη8 /α(}οη5^ οΓ. Ραο. 25 
» Ι €ρ€ί$€ΐ) ; είυδ δακτυλίου σημ^ιον 
5 Κ€χηνώ% Ες. 95^ ί ί<'"7'« 7λ/> 'ίατ•- 
Γ« Αλλο; ι} Κλεώννμοι; Αν. 289 
ιΙ Γ&ραχ 6(; Ιιιχηήοδίΐδ : φασίν αυτόν 
ίώνυμον) έρεττόβλενον τά των ^χόν- 
'ίΐταηι) άνέρων ουκ Κρ έξελθεΐν άτό 
η$ Ε(ΐ. 1 295 δφ 

αΙ ρβήυηΐδ : καΧ ΨΓω$ (6 Ζεύί) εΐτερ 
ούί ένώρκου^, ούχΙ Σίμων ένένρψ 
Κλεώνυμον; ΝαΙ). 400 (ίαιανε- 
ηΙβΓ οίνοδ Γβοερίιΐδ ηιιπιςιιαπι δο 
άαίηηιπι) 

ιΙ δγοορίιαηία. ραηρβΓ εί ραΓδίδίίυδ : 
ίρδοτοδ Κλεωνύμψ, άλλ' έ» θυείφ 
ηυ 'νεμάττετο ΝαΙ). 675 ("^ί φΐοά 
νοοίδ ίηΙβΠεβ^ί: δοοιαίΘδ, άβ γο ίρδα 
ΐΓβρδί&άβδ (][υ3δίί1ΐ6 Οΐβοηγπιηπι 
ιη2κ51πϋΏ. Ιΐαςηβ 'Ιαη^απι α1)6δί' Κλνμ€νο«: Ιατρ65 άφυήί^ δρ Άριστο• 
φάνψ φησίρ άναμεμΐχθαι τφ Μορσίμφ διά 
καΐ τόρ "Μ-όραμορ Ιατρόν εΧρζα άφυη' ^ρ δέ καΐ 
τραΎφδοΊΓοώί άφυη$ 6 Μ6ρσιμο3, Γγ. είχχχίχ 
Κλωιτ^δαι ; ηοπίθη β(51ιιπι εχ ν. κλέιττειν 
Β,ά ηοπηαηι ηοπιίηίδ Κρωττίδαι φιϊ ^ηηί 
ίηοοίαε ρ3§ί Κρωτιά δ. Κρωτειά (νίά. Τΐιιι- 
€)τά. II. 19, \Λ2ί!\α^ ά€ ραξ, λ/Λ ρ. 25 5(1^; 
τώ χείρ* έρ λΙτω\(Ηί 6 ροΰί δ* έρ Κλωπιδωρ 
(δ-ήμφ) Ες. 79 <16 Οΐβοηβ, ςαοδί άίχβήδ 
Εη^ΐίοβ Άίί Ηαηά^,,.αί ΑεΙζΗατη^ αηά Ηίι 
ίΗοηξΗ(5. . .λ/ 8ΐ€αΙιυ6ΐν 

Κο<{λιμβ«: σνίρδε τφ Κοα\έμφ Ες. 
221, τουτέστιν άροήτφ καΐ άιτατητίκφ δαιμόρί, 
δΟΗΟΙ.. 

Κο6ο»κ(δαι: δημο9 τψ ΟΙρηΙδοί 0νλ^$' 
τ6ρ δειρα Ύΐ^νώσκεα, τόρ 4κ Κοθωκιδώρ; 
Τ1ι. 620 

ΚοΜτνρα: ό Κοισύρα$ καΐ Αάμαχοί 
(εΧδερ τά ^Εκβάταρα ^τοι)? Χα6ρα$) Αε1ι.6ΐ4 
ιιΙ)ί Ι^αηιαείιαπι βΐ Οοεδγταβ ίίΐίηηι ίαηίο 
α6Γ6 αΐίβηο ρΓβδδΟδ 6δδ€ ηΐ (ραρορ αεοερίηηι 
Γ€<1(ΐ6Γ6 ηοη ροδδ€ηί ίάϋοςηε οεάβΓβ 1>οηίδ 
ίϋδδΟδ €δδβ άίοίΐ Όίοαβοροΐίδ. δεηΐεηίία 
ί£^(ιΐΓ εδ( ΐ6^α11οη6δ Ιαηι ςηαεδίηοδαδ 
αίίβοΐαηΐ ίηνβηβδ ηοΙ>11βδ δ6(1 αετό 
αΐίεηο ρτβδδί. Α.ΜνΕΐ.ι.ΕΚ. Με^αοΐεπι, 
ραΐΓβπι Οΐΐδΐΐιβηίδ, ί&η^ &τϊ)ϊίτΛίνίτ εη&ΓΓα- 
ίΟΓ ΟΓ&εοηδ, ςαί ΓεπιραΙ)1ί€αηι οοηδίίίαίΐ; 
ροδί είε<51οδ ΡίδίδΙπιΙίάαδ. δεά ό Κοισύραί, 
ςαεπι Ιιίο ίτήάεί ηοδΙεΓ, πιαηϊΓεδΙο Ιιΐνεηίδ 
εΓ&ί. Αΐ€ίΙ)ίαάεπι ίηίεΐΐε^^ δηαάεηΐ πια- 
Ιεπιυπι §εηυδ α Οοεδγτα άηΛηπι, δεά 
Γερα^ηαηΙ ςααε άε ίΐεΓε αΐίεηο άίοαηίαΓ. 
ΓοΓίοδδε ίςίΙυΓ ^εηεΓαΙίπι ρΓο ςυονίδ νίΓΟ 
ηοΐ^ίΐί εί ίΐηΐίςηο ^εηεΓε ογΙο, ηΐ ΝαΙ). 46 
εύσωματεΐ (ό Φειδίίτνίδψ) καΐ σφριτγ^ κ&στ* 
ίκ Ύυροικώρ εύπτέρωρ (Η. ε. ύπερηφώ/ων) 
τώρ Κοισύραζ ΝηΙ). 8οο ; αηΐεα ν. 46 άίχε- 
τζΧ. δίΓερδίαάεδ ί^ημα'ϋ^^ακΚέου^ ά,δεΚφιδψ, 
σεμρήρ^ τρυφώσαρ, έ^κεκοισυρωμέρηρ ί.ε. 
ΙηχιΐΓίε ρετάΐίαπι, Οοεδγταε πιοτίΐϊαδ 
ίπιΙ)ΐιϊ&πι 

Κολων6$: δημοί τη$ ΑΐΎηίδοί φυληί' 
"Άέτωρ δρ οΐδερ Έλλά$ χώ ΚοΧωρός Αν. 
998. νίάε δ, η. Μ^των 

Κθ|ΑΐΓα(Γ€ν« : ν. δ. η. Προξινέδης 

£ον(σ'αλο$ : άαεπιοη Ρήαρείαδ: σύ β* (865) ΚονθύΚεν^ -Κορίνθιος Ι^5Γ8. 982 

(Ι^6λΙ(0 Ζ^ΙτΜΤ. Αίί, ρ. 2ΐ8); ώ ΣτρυμΜωρΜ 
Κονθυ\€ΰΥαρ, 333 

Κοννα* : άβιηίηαΐίνιιιη (Ιό1>€€1& &€ΐ 

ΡΑκγηίίληηι ρ. 433) ίη ίπίδίοηο ί&Λυιη 

ίοηηαβ ρήιηΗίναβ Κ 6 κι» ο», ηιΐΕ€ οΐίνίβ. βδί 

ίη νββρίδ 675. ΕπιΙ ίΐιιΐβιη Οοηηηβ, Μο- 

ΐΓθΐ5ϋ βΐίϋδ, βχίιηίιΐδ οίΛαΓοβάυδ, Ιεβίβ 

ΟίοβΓοηβ ΕρίίίϋΙ αά ΌΊνΛ^α ιτ. * δοοπιΐβιη 

ΑάίΙ)ΐΐ5 άοοαίΐ ηοΐίίΐίδδίιηαδ ήάίοεηι ίδ €οη- 

ηυδ νοάΐαΐαδ βδΐ,' ΟοηΓοΓ ΡΙαΙοη. ΕηίΗγ- 

άαη, ρ. 1*110., Κόνρφ τφ Τ&ητροβίου, τφ 

4αθαριστί, θ» ^μ^ (δοοτΕίβδ ΙοςυίηΐΓ) δίδασκα 

#Γ4 καϊ νυρ κίθαρίζ^ιρ, 6ρώρτ€ί οδι» οί ιτάίδΐί 

'ϋΐ συμφοιτψ-άί μου ίμοΰ τ€ κατα^Έλώσι καΐ 

τόρ Κ6νρο9 καΧοΰσί 'γίρορτοδίίάσκάΚοΐ' 'ύ}, 

ρ. 295 "^ί Μύηεχίίΐ, ρ. «35 Ε. ΟεΙβπιιη 

αινί1Ι&η(1ί αηδ&ιη άϋάίδβε νίάείυΓ δοοπιίεδ 

ίη Οοηηί Ιιιάο οοιηιηοΓαηδ εΐ αΐϋδ οοιηίοίδ 

€ί Αιηίρδίίΐε οαίυδ €οηηη5^ ςυαβ ΟΙ. Ιχχχίχ 

Ι υηα ουιη Απβίορίιαηίδ Νηδίδηχ βΐ Οπιίίηί 

ΡγΙίηί ίη εείΓίαπιβη οοπιπιίβδα ©Ι δβαιηάο 

ρπιβηιίο ΟΓηαΙίΐ βδδβ άίοίΙιΐΓ, ζά ίπίάβηάυπι 

δοοπιίβπι οοπιροδίίιΐδ Γιιίδδβ νίάβΙτίΓ, ηί τεΛο 

8υδρίεα(ηδ εδ( Μεηα^ίυδ αά Βίο^τ. Ι.3.6ΓΙ. 

1λ\}, II δβ^πι. 28. ^α2ιπι(1ηαπι ίιινεηίδ ίη 

εοι1αηιίη11>ιΐδ πιυδίοΐδ νίΛοπαιη δαερβ τβ- 

ροιΙανβΓαί, ίάβπι &6(α(ε ρΓονεΛίοΓ ΙοΓροΓβ 

ςτιοδί εοηδεηηϋ ©ί οιηηί ΙιοηοΓβ οΛαΙπδ 

ί&ηιβ ραβηε οοηβοίβΙϊαίυΓ, υΐ ηΐΐιίΐ ίρδί 

51ΐρ6Γ6δδ€ΐ 6Χ Λΐΐβ Πίδί αηά&β ΟΟΓΟΠίΙβ, (^υοδ 

οΐίπι βπιΐ οοηδβοιιΐιΐδ ; αά ί^ιιαπι ΐΰπι αΐΐυ- 
θβΓβ νίάβίΠΓ Ευροΐίδ Ιη Βάτταί$ ίη ΐιΐ 
(Μείη. Γπίβπι. Οοιη. 1 1 ρ. 447) 

αναφίστητος £ν 
ΚοΜ^ βίβρωκως, άλλα γαρ στ4φανον 6χων; 

Ιΐ6ς[ΐΐ6 οΙ)δ<ηΐΓ€ δί£;ηίίιοανίΙ Αήβίορίιαηεδ 
ΟπιΙίηυπι, <1ιιί δοηεχ οπιηί ΙιοηοΓβ βχοίάβΓΗΐ, 
οαπι βο οοπιροηβηδ Ιιίδ νβΛίδ Εφ 534 

δ€[. 

άλλα •γ4ρωρ άρ ιηριίρρβι 
ύσιηρ Κοκνα« σΗφανον ρΛρ βχωκ α^^ον ^ίψπ V 

άιτολωλων, 

ηβο ιηίηιΐδ Υεβρ. 676 ^^ί Βάβίχοίβο αά Ρΐιί- 
Ιοοίβοηοπι αί( 

(γ) μλ9 ι}γονντα4 Ύίάνρον ψηφύΡ 

(ι,β. Ιηί ηηΐΐαηι ταΐίοηβπι Ιιαίιοηΐ: φί^φ&ρ ςκία θ€ ίΰθίοβ ΙόςτιΚιΐΓ Γ&εβΐ€ 

ρΓΟ θρΧορ: ρΐΌν6Γΐ>ίαπι αυΐβχη επιΐ 

θριορ ίη Ιιοηιίηεηι πίΗίΙΙ ηυΐΐίηδς 

πιβηΐί). Ιρββ ΟπιΙίηαβ ιηβηΐίοηί 

ίοαΐ ίη ίαΙ>. ίηε. εχΐϋί 

ίσΘι* καΐ σ^ γαστρί Βϋου γ^ριρ» δφρα φ 
ίχ9αίρ(ΐί Κ ο κκ α« δ2 πολνστίφανός σ« φι 

Υίάβ οηιηίηο λνίηοίεβίπιαηη. Ρ^οί 
ΡΙαέοη, ΕηίΗγάίτη. ε. νίϋ ρ. χχ: 
ΒεΓβΙί. Οοηιηκηί. ρ. 73 8^1• 
Κ^ννοβ : ν. 8. η. Κονναβ 
[Κ6νων]: άε Οοηοηβ ίηΐ6ΐΙί| 
τβΛε δίαΐηίΐ δείιοΐίαδίεδ, Εοοί. ν. ι 
βίυδ ρπιβείρηε ορεπι εΐ δαοδίοηε π 
τΰπι ρεαιπίοδ ηιίδί^, ςυίΙ)υδ αάίυίτι^ 
8θάοδ Ι,αεεάαειηουίοηιιη αά Α(1 
άείιοβΓβ ρ6Γ5υαδί1, βΐ ο&ρίδΐ €)τ11ΐ€] 
ΐΗυιη ίνίΐ εΐ ίΜ δοοίεΐαΐβπι ρΓονί 
ρβουηϋδ. Αηηο νειο δβςηβηΐε, αϊ 
ΑΐΗεπαηιπι ίπδίαυπίδδβΐ, α ΤετΙΙκίί 
ίηε&ΓΟθταΙυδ βδΐ: τιηάβ ηυηςιι^ιη 
Ιάεο άίάΐ ΑπδΙορΙΐΛπεδ φχβτο. 
δίο. 111). XIV, ΟοΓηεΙ. Νερ. ίη νϋα 
ΡΑΐ,ΜΕΚίνδ. νίίΐε δηιηπιαΗυπι 

ζίΐίανηηι ρ. 547 ^ο*• ^ 

Κ6ρη, ΡΓΟδετρίηα: ροΧ τύ 
Υεδρ. 1438; €<^€σ^β τ5 ^•ίιμψ'ί' 
ΚόρΌ ΤΗ. ιφ. δαβρίυδ τηζΧτ^ 
οητα ήΐία εοηίιιη(^£ΐπι βδΐ 1β§6Γβ, € 
338 ώ τότρια ΐΓθ\ντΙμητ€ Αήμτρ-ρ 
δίο ΡΙαΙο άβ Ζ<§^. VI ρ. 781 Β τά 
τ€ κσΧ Κορηί δώρα, Υίάε δ. η. Δη 

Κορ£ν0νο$ : χοϊίΛ ροΙ τώ σιώ Έ 

δ' αΰ Ϊ^γ3. ^ι; τφ κατέα'γΈΡ ή χ\ 

4σθ* δνωί ού τφ Κοριρθίφ ζ^ρψ 

404, ιιΙ)ί ήάβΐ Ειιπρίάίδ 8υΐ€ηώθ£ 

ςυεπι δβΓνανΙί Αΐΐιεηαειίδ χ ρ. 4^ 

δ^ τ^€Κ€\η'ί\κ6σι τωρ ψΐλωρ άτί 

ττίττορτα τψ τροφψ ατό τώρ τρατι 

καΐ ΈύρΐΊτίδηΐ ΐΓ€ρΙ τηί Σθ€Ρθβοίί 

^τείδί} ρομΧζα τ6ρ 'Β€ΧΚ€ροφ6ρτηρ τ 

ιη(Λν 94 νιν λίΚηθ^ν οΰϋν ίκ χ^ρά 
αλλ* €νΜϊ ανδ^ ' τφ Κορινθίψ ζ4ίη 

ΚίάεΙ εΐ ΟΓαΙίηιΐδ Μείηείί. Ρ. € 
179 ^'ί^' λ(£τα7ατ τφ Κοριρθίφ ν 
κΙρορ Κορίρθιορ Ες. 567 ; ^κ του 
δ&κρονσί μ* έζ4ρΐΓ0ΡΤ€5 οΐ ΚορΙρβ 
710 (υΜ Ο. Ηεπηαηηυδ 'ρΓαείετ 
Ιίοπεηι ροδίίυιη ρΓΟ κ6ρ€α ει δί• 
εοδ ΓίΐοεΓε άίοίί: ίη αίΓΟδςυε εαοΐαΐ 

(866) Κόρινθος—^ -ορατής ΰσιψ βί ττρώκτ^ρ ΒιόρύττουσίΡ &ά 
ΟοΓίηΐΗίοΓηιηρβΓίίηεηί, ψνχ^ν 
' αά βοπιπι δαονίΐίαιη Γ6η€ΐ)Γβιη ') ; 
\οστικ€ΐ Ιητ^ έμοί Κορινθίων; ζΜ 
αδ Αν. 9^9 (βΓαιι^ βηίιη ΑΛβηίβη- 
"βδΐίδδίιηί € ο ΓΙ η ι Η ϋ); τ6 νέο% 
τυκν&Γΐρον Κορινθίων ΤΗ. 648 
"δίπη άεοΓδηιη (Γο,ΐιίδ δαβρίηδ 
ετ ίδ^ΐιιηιιιη ηανεδ ιηαεΜηαηιπλ 
τιοτιηΐ ΟοΓίηΙΙιϋ) ; ΚορινθΙοιί 
κάκίΐνοί 7^ <^οι* νυν δ' €ΐσΙ χρηστοί, 
ν χρηστό$ Ύ€νοΰ Εοοί. 199 (6<ϋί^ 
Γαΐϊΐιΐίΐ ροδΙ ίηίί&ιη ΑίΙιβηίεηδίΙϊνΐδ 
ίηΐΐιϋδ Ατ^νίδ εί ΒοεοΙίδ οοη- 
Ιαβιηοηίοδ δοείε^αΐβιη) : τά$ έταίραί 
νθία$ νΐηί, ΐ4δ, Ιιίηο κορινθιά' 
έταιρ€ΐν Οοεαίυδ Γγ. Χ 
'Οοβ : ό Δώί Κόρινθοί έν τόΐί 
ν Καη. 439 > ^^^^ ^' ^ασιτοτου/Α^• 
€Το όΑιόίΚόρινθο^ καΐτό νραγμ* 
'€ν Εοοί. 828 (ρΓονεΛίηιη ίη οοη- 
βΐίίϊοη© είιΐδάειη τεί, άε (^υο νίάβ 
^ο^. Ι ρ. 88, τΗΐΓΐίΛταΙΙ. Ιίί^ί. Οτ, 
εΐ δηρΓΟ, δ. η. Ζειίί) ; δται» οίκησωσι 
Λοί τ€ κρρώναι ίν ταύτψ τό μεταξύ 
υ καΐ Σικνώνοί (1ο<ιιιίίυΓ χρησμό' 
ν. 9^8; τό δ' έν Κορίνθφ ξενικόν 
? {6 ΙΙλοΰτοή τρέφ€ΐ; Ρ1. 1 73 (^^ί 
5 * ΡΓαεδίάίιιιη ίβίΙιΐΓ £ΐ1εΙ)αΙιΐΓ αΐϊ 
δί1>ιΐδ ΟοΓίηΙΙιί Ηαίυβ (ΐΓαιηαΙΐδ 
(^ηοά βεΐ^αΐ άιιιη Ι5ε11ιιιη §εΓεΙ)αη1: 
ηοηϋ οιιιη Αΐ1ιεηίεηδίΙ)αδ Τ1ιεΐ52ΐηίδ 
ϊΐ ΟοήηΛϋδ, (^ιιοίΐ συμμαχικόν εΐ 
ιοτιηι αρρείΐαΐηιη εδί, \ιΙ νίάεΓε εβί 

ιη. Ζα^0η. ρ. 91 (3» 9» ^• 4* 1 7» 3)• 
^Λεηίεηδίυιη ΓυεπιηΙ ΙρΙιίεΓαΙεδ 
ΌΙχδίΓαΙυδ εΐ €1ιαΙ)Γίαδ. Ιά ίαΛτιιη 
εάίΐιιιη Αξ^εδϋαΙ εχ Αδία, υΐ ηο(αΙ 
η ΗίΙίΑι, IV Ί εΐ Ρειηοδίΐιεηεδ 
Ι ρ. 4^• δοάείοδ ίΐΐα ίαέΐα εδί 
1 ϋίοάοηιιη, ΟΙ. χονί 2. Βεΐΐυιη 
ή απηο δεςπεπίε, άιιτανΚ: δεχ αηηοδ 
νεί ρΐυδ, ιΐδ€[ΐιε αά ραοεπι Αηΐίΐΐ- 
ίίαιη ςυαιη ΑτΙαχεΓχεδ Μηειηοη 
ινίΐ χονίϋ 2.* (Οοηί. ΤΙιΐΓίΛνΕΐΙ. 
. IV ο. 36) ; Κίρκψ ή τούί έταίρουί 
ννίδου 1Γ0Γ* έν Κορίνθψ ίπασεν 
Η€ίν ΡΙυΙ. 302 βς. (νίάε δυιηιηα- 
'ι ρ. 643 ηοΐ. 4) ; έξίΊτήδων (οί ϊιτποι 
κκαη/ω^ων) έι .Κ6ρινθ ον £<][. 604 (αΐ5ί ΡαΙιηδΓίιΐδ * ίαΐι|^1 Ιιίδίοήίΐηί ςυαιη ηαΓ-? 
Γαί Τ1ιαο)Γάίάεδ^ ιν 4^ ςιιαηάο ΑΛεηίβπδεδ; 
ίη Δ^^ιη €θΓίη11ιίοηιιη οΐαδδβ νείίΐί ίιη- 
ρΓεδδίοηειη ίεεεπιηΐ οίτοα δοΐχβ^ίαιη οο11ειη> 
αιιη (Ιτιοΐϊΐΐδ αηηα(οηιιη ιηίΐίίτυδ εΙ άιιεεηΐί» 
6(ΐαί(ίΙ)αδ, ίη Ιιίρροξ^ίηίΒυδ νε<51ίδ, ς[τιοηιηι. 
ρΓαεαραε ορεΓα βοτίηΐΐιίοδ ρβρμίβπιη^ 
1θ€θ εΐ ΐΓοραειιιη δί&ΙιιεΓηηΙ ') 

ΚορΰβαντΗ : τεριέρχονται κατά τ^ν 
ά-γορά^^ ζύν 6τ\οΐ5 ώσν€ρ Κορύβαντ€$, Εγδ. 
558; ώ Παν^ι ω Κορύβαντα ω Αιοσκόρω 
£οεΙ. 1069; μ€τά. ταΰτ^ έκορυβάνγι^ί 
{ΒδΐΧυκΧέων τ6ν ττατέρα) Υεδρ. 119 ηΐϊί 
ΒεΓβΙεΓ * δοΐιοΐί&δίεδ &ντΙ του τά των Κορυ- 
βάντων έίΓοίβι αύτφ μυστήρια έτη, καθαρμφ 
τηί μαΐ'/α;. ^υ£ιδ^ €θΓ)τ1)&η1υπι ίηδοηία 
ΙενίοΓ δΐΐ ςηαιη Ιιυίυδ δεηίδ; αηΐ δ&ΐίυδ δί( 
ευπι ίηδ£ΐηίΓε€θΓ7ί>&η1ηπι ιηοΓε, άυπιΓοή 
οΙ)1ίνίδοαΙηΓ ' 

Κραναέ: ώ Κραναό. ιτόΧΐί άρ αίσθάν^^ 
τ6ν κατα^έΧων των τρέσβ^ων; ΑοΙι, η6 ιιΙ)ί 
Μαείΐεήΐδ 'ηοιηεη νείιΐδίηπι ηΛίδ ΑΛεηα- 
ηιηι, ρείίΐιιη), ιι( ΟΓαεοί ΓαΙ>αΐ£ΐΙ)£ΐη1ηΓ, α Γε£[« 
Οταηαο, τενεΓα αϊ) 2ΐ€ΐίε(^1νο κραναόί, 
ς[αθ(1 εχρίίεαΐ Ηεβγείιίαδ ύψηΧόν, τραχύ; 
δΐ^ρίήεαηδ ε( ηαάαιη α,Γάηαπι^υε ηιρεπι ίη 
(|ΐια ζχχ δί^ εΓ&Ι ε( δοΐαηι ηιαεηιιη &1(ΐιιβ 
εχίΐε ίοΐίαδ Αίίίοαε.' Οίτ. Ηεπηαηη. αηί^ 
ρηΒΙ. § 9^* "2 (ιτ€ΐτα μείξω των Κραναων 
ζητΜ τόΧιν; Αν. 123 (^'^' '*'ν^ '"'«''' Κρβ" 
ναών ηοία \>νΛθ\ιγΙο^ζ. ; οοηί. ΗεΓοά. νΐΐΐ 
44 *Α.θηναΐοι έπΙ ΙΙέΧασ^ών εχόντων τ^ν νυν 
Ελλάδα καΧεομένην ήσαν ΠεΧασ^οί, ούνομα* 
ξόμενοι Κραναοί; ΒίΤ2Λ)θ IX 397 Κραναού^ 
ά0' ου καΐ Κραναοί οΐ ίνοικοι) ; έιτί τφ νότε 
τν Κραναό,ν (ατοεπι ΑΐΗεηαηιιη) κατά- 
Χαβον ί,γδ. 479 

Κράτην: ΟΓαΙίηί αεςυαίίβ (ί(α ΐαηιεη 
υ( ηαΐα πιίηοΓ ίιιίδδε νίάεα(αΓ), ειιίιΐδ ευιη 
ΗίδΜοηεπι ίιιίδδε ΙτΛάϊί 8ε}ιο1ίαδ(εδ ο,ά 
Έ,φιίί, 5 34• Ι^οαιίΙ ρηηιαπι ίαΙ>ιιΙαιη Οίγιηρ. 
Ιχχχϋ 4) ηες[ΐιε εηιη ηΙίτΛ Οίγιηρ. Ιχχχνίϋ 4 
ί3,1>υΐ£ΐδ άοαιίδδε ρα(ε( εχ £ςιιίΐ. 537 ^^^ 
^ιι^,Iη(^υ£ιπ1 (εηυία ρ1εηιηΐ(|ΐιε ε1 Ιενία Ιταε,• 
ίανίΐ αΓβΐιπιεπΙίΐ, Ιαπιεη ρΓΟ ίη^εηίί ιιΙ)βΓΐαΙφ 
εΐ (ΙεχΙεήΙίΐίε δίη^ΐατί ΙβροΓβ εΐ §ΓαΙί^ 
εχοηιανίί;, πΐ3^αςυε αιΐε ΓαΙ)η1αδ ρεΓροΙίνίΙ, 
υΐ ρορυΐο Αΐΐιεηίεηδί ιηαχίιηε οηιηίιιπι ριο•• 
1>αΓεΙτΐΓ. Αεοεδδϋ αιιίεπι ρΓορίνΐδ αά δίεηίαε 
οοηιοεάίαε Γα^ΐίοη,ειη, φΐ^ιπι &1ίιΐδ ε[αίδ Αΐψ (867) 'Κρατΐρος οαβ εοηιθ6(1ία6 ροβία: ί(1 ςαο(1 ΑΗβΙοίεΙεδ 
δίβηίήεανίΐ (/^ Ακί, Ροίί, V 5, τοΐ) δ^ μύθους 
ΊΓοιεΐΐβ ΈτΙχαρμο$ καΐ Φόρμα ηρξα"* τΑ μ^ι^ 
οΰρ ττρωτο» 4κ Σικ€\1α9 •η\θ€Ρ τών ϋ Άθή- 
ρησι Κράτηί τρωτοί "ίίρξ^ν &φίμ€Ρθί τηί 
Ιαμβικηί Ιδέαί, καθόλου ττοαΐν Χότ^ουί καΐ 
μύθους. ΟΓΕίθίβιη βηίιη άίοίΐ, οιιιη €γ&- 
Ιίη\ΐ8 06ίβΓίς[ΐΐ6 &ηΙί(ΐυίθΓ€δ εοιηίεί οβΓίοδ 
ςυοδοίαπι Ιιοπιίηββ ίη ί&1)υΙίδ δΐιίδ βχ&ξ^Ιοδ- 
δβηΐ ρορα1ο€ΐϋβ πίΐεηάοδ ρΓορίηοδδβηϊ, ρή- 
ιηυηι αριιά ΑΛβηίεηδειη 6χ(ί1ίδδ€, ηαί 
ΕρίοΗ&Γΐηί 6Χ6ΐηρ1ο οοιηιαιβ ροβδεοδ ιηαΐε- 
ΓΪΛΐη α δίπβ^ΐοηιιη Ιιοιηίηιιιη ίΓΠδίοηε αά 
ςεηβΓαΙεδ ιηοπιιη ηοΙαΗοηβδ, Γβηιπκ^υβ 
άεδοηρίίοηβδ ΙπκΙυοβΓβΙ νβΐ δαορίβ ίηβεηίο 
ίηνβηΐ&πιιη νβΐ βχ ρπιβδοηΐία εί εχ αεςαδίί- 
1)υδ ρείϋαηιιη. ^υοά 3,αίειη Ιαοεδδεπίϋ 
οοηδίιείυάίηειη οιηίδίδδε ΟταΙεδ (ΙίείίαΓ αΐ) 
Αήδίοίείε, ίά ρΐαηε ίΓΟβ^εηΙα ί£ΐΙ>ιι1αηιιη 
οοηήπηαηΐ, ίη ςιιίΙ)αδ ηίΐιίΐ ΓερεΗοδ εχ (^υο 
οεΛοδ (^ιιοδάαιη Ιιοιηίηεδ εαιη εαφδίδδε ίη- 
ΙεΙΙες&ΙιΐΓ. Ροεία εΓαΙ, ςυί ηΐ Αήδίορίιαηεδ 
&ίΙ Εο^ιιίί. 53^ 5<ΐ€[. ΑΐΗεηΐεπδεδ 

. . . άπ6 σμικράς 6απ<ίνηκ • ..άριστίζων άιτίπ^μιην 
αοΌ κραμβοτάτου στόματος μάττων άατΐίοτάτης 

ίπίνοίας, 

ηηίΤ^ιΐδ δί^ηίβοαΐ ειιιη (^ιΐίΐιηνίδ ηοη ιηιι^ηυιη 
εΐ δρίεηάίάιιιη ίη^εηίαιη 1ΐ2ΐΙ)εΓε<: ηε(ΐϋε 
&άιηο(1αιη ε1αΙ>θΓαΓε1 ί2ΐΙ)υ1α8, ^αιηεη ρΓο- 
ΓεΓΓε ίεδίίνίδδίιηοδ ίοοοδ; οιιιη ςυίΐϊΐΐδ ΓεΓε 
οοηδεηΐίί Αηοη)τηί (ίί €θτη, ρ. χχίχ ίυάίααπι 
ειιπι γελοιορ κοΧ ΪΚο,ρόν ροείαπι ήιΐδδε (Ιίοεη- 
Ιίδ. Οοπιρ. Αήδίορίιαηίδ ίη ΤΗεδπιορΙι. /9' 
ίϋάΐοίαπι άε ηονο ςαοοίαπι ΟταΙεΙίδ ίη- 
νεηίο, (^αοά ίΠε άιτόι^ω^ ιταραβεβλημένον 
νοοαΐ ίΓ. ΐε2. Αά ίάεπι Ηίΐαήΐαίίδ δίαάίαπι 
τεΓεΓεηάυηι νίάείϋΓ ς[ΐιοά ρππιαδ αίΙίοοΓαπι 
όοπιίοοηιπι εΙ)Γΐοδ ίη δεεηαηι ίηάιιχίδεε 
«ϋοίΙιΐΓ, ηυα ίη τε Ερίοΐιαπηί νεδίί^^ία δεοιιίυδ 
€δί: Ιεδίε ΑΛεηαεο χ ρ. 4^9^• ^εά υΐ 
ΜαβηεΙεπι εΙ ΟΓαΙίηυπι, ίία εΐίαπι Οταίε- 
ίεπι ροραΙαΗδ αηκιε Ιηοοηδίαηΐίαπι εχρεΓ- 
ίυπι εδδε ΐΓαάίάίΙ: ΑήδΙορΗαηεδ Εί^αίΙ. 537 
οία» δί Κράτηί όργάί ύμω¥ "^^σχετο καΐ 
ίΤτυφεΚν^μοΜ, εΙ 54<* χο^οί μέντοί μ&νοί 
άρτήρκ€ΐ τότ€ μ^¥ Ίτίντωρ τότε δ* οίχί. ϋΐϊί 
<1ιιοά δοΙιοΗ&δίεδ ηαΓπιΙ: ΟταίεΙεπι ΙίΐΓβί- 
Ιίοηε δρεΛίΐΙοηιπι νοίαηίαίεπι εΐ αρρίαπδΐιπι 
δίΙ)ί Γεάεπιίδδε, ίζωρβΐτο τού$ θεατάί καΐ τήκ 
τούτωρ 6δτο(ατ, ίοιί&δδβ εχ αάνετδαήοηιπι εοηιίεοηιπι ΓαΙ>ιι1ίδ ρβϋΐυιη ιι( ιηοηεΐ 
Ιίίιΐδ. ΕαΙ>ηΐ£ΐβ ςηαηιπι ίπί^εη(2 
δηηΐ Ιιαε ΤεΙτορε^, Ή/σωβί, θηρίοι^ 
Παιβιει/, *1?ήτορ€ί, Σάμιοι, Τόλμαι. 
(αηιπι ίαΐϊΐιίαηιηι ίι-&§Γηΐ6η(& δηρείδΐι 
Οί(51ίοηε οδΐΐδ εδϊ, ςιιαη^ιπι ςιιί( 
ίηι^πιεηΐΐδ εοΠί^ΙιΐΓ, αά Ηϋίεαπι εΐε 
εοπιροδίΐα ε( δίιηρίίείΐ&ΐίβ Ιαυάε οο: 
ηίδΙ τιΜ ίοΓ^ε οοηδυΐΐο οΙ>δαιηιπι ε 
Ιιιπι άίεεηάί £[εηη5 δεαιίιΐδ εδί ιιΐ ίη 
ΑΐΗεη&εηπι ιιι ρ, 117 β. Υΐάε » 
Ι/ΐ^ί. €η(, Οοηι, Οτ(ΐ€€, ρρ. 58 — 66 ; 
€οιη. Ι.ί1}. II ε. ι 

Κραιΐνοβ : αηΐίφίοηιιη εοπήεοι 
ίηάε &1) 01γπιρί3,(1ε οΛο^εδίπια αά 
δίηιαπι δεχίαηι Ηοηιεηιηϊ, ρήηοερδ 
αη(εδίξ[ηαηιΐδ, ηα^υβ ΟΙ. Ιχν ι ο 
Ιχχχίχ 1, νίίΐίΐ ί^(ατ Ιηπι ίηίΐία 
οοπιοεάίαε, ϊαπι ρΓθξ[τεδδυδ δΐιπιι 
είαδ ρεΓίε(^ίοηεηι. Ιρδε αά δοι 
ίαΙ)α1αδ ρΓονεΛίοτε ίαπι αείαίε : 
αρρυΐίδδε νίάεΙιΐΓ: άοευίδδε ααίεπι 
1>εΙϋΓ ιιηαπι εΐ νίβίηίί, νίΛοΓία ηο 
ροΓίαΙα ίάςιιε τταμψηφεί. Τίίιιΐΐ 
δαρεΓδηηΙ ίαΙ)αΙαηιηι (^ηαίίιιΟΓ εί 
*Αρχί\οχοι, Βουκόλοι, Δΐ7λΐ(£δ69, Αιδα> 
Αρατ€τίδ€$, ΈμίΓίνράμα^οι δίνε Ίδ€ 
νεΐδαι, θρφτται, ΚλεοβούΧΐνοΛ, Ι. 
ΤΛαΧθακοΙ, Νέμεσίί, Νόμοι, *Οδυσσ€ί 
ότται, Πυλαία, Πλούτοι, ΪΙυτΙνη, Σά 
Σερίφιοι, Τροφώριος, "Άαμαζόμενοι (?) 
να, *Ωραι, ΟεΙεπιπι Ιιιάίοπι ίΐΐα εΐ 
εοηιοεάία, (^ιιαε αηΐε ίίοπιίΐ: ίη ΑίΙίθ3 
αΐΐίυδ δηδίΰΐίί: αιίεπι εί; ίπιρΓοΙ>οηιπ 
ητιπι, ςαοηιπι ΙαΓ^^δδίηιυδ ϋιίΐ αρυ( 
ηίεηδεδ ρΓονεηίιΐδ, νίΐίίδ ηιοήΙ)αδςυ 
ΐαηάίδ ί^ νεΓδαΙιΐδ εδί, ιιΙ: εοηνίεί 
ΗυηιαηίΙαΙίδ εοηάίηιεηΐο ηιί(ί§αΓ 
ΎυμνΊ, ψίοά αίιιηί, κεφαλ-ξ ε^ιπι 
ηιαηυπι εοηδεΓεΓεί: Ρΐαΐοηίυδ ί/ί > 
χχνίί ; ΟΗήδΙοίΙοηΐδ ΕορΗτοί. 357 

καΐ «νιτος αβρ}>ς ίΚαψίνβν άριστονόοΐΛ Κρ* 
09 ΐΓΟτβ Βημοβόμοισι πολισσούχασίν Ίων 
θυμοΒακ€Ϊς (βόωσβν άκοντιατζρΛς Ιάμβοιη 

^\1Β.^ Γεδ πιονίί ΓοΓίαδδε ΡεΓδίηπι υί 
οεπι' Οταίίηηηι αρρβΠαΓεΙ δαί. Ι 
(αη(α εοηνίοίαηάί 1ίΙ>ίάίηε ηοηηυ 
ραηΐο ίηίο^ηίιΐδ ίη δυπιπιοδ 1ιοπιίηε£ 
δε ροδδπδ εδί νείηΐί Ρεήείεπι, (^υεπ 
ηεάνο ρΓορε οάίο εχα^^νίΐ (εοηΤ. < (866) Κρατΐρο^ ιρ. Μείη. ι ρ. 6ι); ςυαιηςυαιη κίειη 
ιειη ρΓ&βεΙαιο οπιανΚ ρΓαεοοηίο. 
ροοίίοαιη νίπ Γαίδδβ ίηάοΐβιη Αβδοΐιχ- 
ίη άίδραή β^εηβΓβ δίιηίΙΙίΐΏαιη, (ϋδβΓίβ 
Αηοη)ηηιΐδ ίίί €οηι. ρ. χχίχ '•γέ^ον€ δ^ 
κώτατο5, κατασκευάζω» €ΐς τόν λίσχύ' 
•αρακτηρα. ΒεαΙαιη ίη^εηϋ νεηαιη, 
ΤΛΪ δαί εοηίΐάεηΙία, ίρδβ ρπιβάίεαί ίη 
^ίιηο ίΓοςιηοηΙο ΊΙυτίΜηί αριιά δεΗοΙ. 

αζ *ΑΐΓθλλοι/, των ίιτιαν τύν ρ€νματων 
'αχοΰσι πηγαί' 6ωί€κάκροννον τ6 στάμΛ, 
ιατσος 6^*777 φαρυγί* τί &ν βίνοιμί σοι; 
ίή γαρ €πφνσ€ΐ τι; αντον τ6 στόμα, 
ιντα ταΟτα κατ<ικλύσ€ΐ ποιημ,ασι,ν. 

Ο ΙΟΓΓΘΠΙί ςυβΓοιίδ 6ΐ ρΐαίαηοδ πιάίά- 
)1δαδ δβεαιη ΐΐΐρίεηΐί ρΓαεεΙαΓα ίιηα^ηβ 
οιηραΓΕί Αήδίορίιαηβδ οιηηίΙ>ιΐδ ρΐαη- 
οδ ίηίιηίοοδ ρΓΟδΙεπιεηΙβιη Ες. 5^3 

Ιτα Κ ρ α τ 4 νο ν μβμνημίνος δ« ιτολλφ ρβύσαα 

1ΓΟΤ* ίπαίνψ 

«V αφίλύν νβΒιων *ρρ*ί καΧ της στάσαος πα- 

ραανρων 

1 τα; Βρυς καΧ τάς πλαταμον; και τους ίχθρονς 

ηροθ^λνμνους, 

ικ^ηβ άίοίΐ ρΓορίβΓ τεροΛαίοδ οΗιη 
ΐοδ (^υί ίη ΡιγΙαπεο 1)ίΙ)2ΐΙ βΐ: αη^εηΐίδ 
Ιυδ Όίοηγδίοπιιη δρβΛ&οαϋδ ίηίεΓδίΙ;. 
» είαδ ίΓοροπιιη 1ιιιηίηίΙ)ΐΐδ οοΠιΐδίΓαία 
Ιγτίοο ςαοά&ιη οοΙοΓβ ίίηΛα, ιηαχίιηο 
ίοίδ ί&1)α1αηιιη ρ£ΐΓΐίΙ)υδ, (^υαε (Ιίΐΐιγ- 
:αιη ααοΐαείαιη δρίΓαΐ3αη1 δαιηιηοςαε 
ιη δΐυάίο βχρ6ΐ6ΐ)αηΙιΐΓ βΐ ίη οοηνίνϋδ 
ληίαι, Εφ 526 

δ* ουκ ^¥ ίν σνμνοσίοις ηλην ' Δωμοΐ σύκο• 

1Γ€δΐλ€,* 

τίκτον9ς βνναλάμων ΰμνων, οντωβ τ^νθησβίτ 

€Κ*ΐνος. 

ίάεπι ενιπι ταυροφά^ον άϊχϊί Καη. 357» 
[ξμΛ £αν6Γ6 6ΐ Ιοοο εείΙεΓε ίιιΙ)6ΐ πιγδ- 

εΚοηΐδ εΐ αΐίοδ εί (^υΐεαπιςαε Μιΐδα- 
Γ^ίδ ηοη ίηίΐίαΐαδ δϋ μηδέ Κρατίνου 
ίυροφά'γου Ύλώττψ βακχεν ίτεΧέσθη, 
\\ιί άίΰΐ)τπιιηΙ)ίεαπι ΟταΙίηί ροεδίη 
:θ2ηονεπ1: : είεηίπι Ι&υηιπι άί11ΐ)^Γ2ΐπιΙ)ί 
ίηπι ίηίδδε ηοίαπι εδί. Ιη ίηνεηίεηάίδ 
ιεηάίδο^ηε ίαΙ>ιι1αηιπι αΓ^ιηεηΙίδ ηιια- 
Γίί άοεεί ΡΙαΙοηίυδ /. /. ρ. χχνιι €ϋ- 
; έρ τοΛί έττίβοΚαΐί των δραμάτων καΐ 
ναί$, €Ϊτα Ίτρόΐών καΙ διασιτων τάί ύτο- 

ούκ άκοΧούθωί πληροί τά δράματα, ςυίΙ)υδ νεΛίδ δί^ηίίίεαΐ ίη ίηνεηίεηάίδ ςιιί- 
άεπι αΓβ^ηιεηΙίδ Γεϋείδδίπιε εδδε νεΓδαΙυηι 
δεά εαηάεπι ίη ρΓο^Γεδδα ίαΙ)ΐιΐ£ΐε αΙ>1αΙυπι 
αΛίοηίδ ταΐίοηεπι ΙαΛοδδε ^ί ςιιαπι οΓδΠδ 
εΓ&Ι αΙ> ίηίΐίο αΓ^αηιεηΙί (εΐαηι ηοη ίΐα ρεΓ- 
ΙεχαΙδδε ιιΐ δυπιπια εδδεί δίηβ^ιιίαπιπι ραΓίίιιπι 
αά εεΓίαηι ίαΙ)ΰ1αε ήηεηι εοηδρίΓαΙίο. Αά- 
ιηίΓαΙΟΓεδ βΐ ίηιίΙϋΙοΓεδ 1ιαΙ)ΐιίΐ: Ειιροΐίη, 
ΑΓΪδίορΗαηεπι, ΟπιΙεΙεπι εί Τείεείίάεπι, 
δίΓαΚίάεπι αΐίοδ: ίρδε ΑΓεΙιίΙοεΙιί δε(51α1θΓ 
εΓ&Ι (ΒεΓ^Ιί. Οοτηηι, ρρ. 3 — 7» 29)• Ιηίει- 
εεδδΐΐ εί εαπι ηοδίΓΟ δΐηΐϋΐΐίΐδ, ηιιοά ίη ίαηίια 
αΙΙίεοηιπι εοπιίεοηιπι άε ρηηείραΐυ ρορυΐί- 
ςιιε §Γ3,(ί£ΐ αεπιαίαΐίοηε εΐ ιηυΐηα οΙ^ίΓεΛα- 
Ιίοηε ηίΐιίΐ 1ιαΙ)εΙ ςαοά πιίΓεπιαΓ. Ιη Ε^ηί' 
(ΐδαχ ρΓ&εδεΓίίπι β^Γανίδδίπιε εί αάνεΓδαίηδ 
εδί, Ιαικίαηδ ίΐΐυηι ςαίάεηι ρΓορΙεΓ εχίπιίΕΠί 
ίηβ^εηίί νίπι εΐ ροεδίοδ ρΓλεδΙαηΙί&πι, δεά 
ειπκίεπι αοεΓΐ)ίδδίπιοπιπι άίό^εήοπιπι αεηΐείδ 
νεΙΗεαηδ εΐ Ιαεεδδεηδ, ν. 53^ 5ς(ΐ. 

νυνΧ δ* ν/ϋΐβΓ; αν-Λν ^ρωνης ναραληροΰντ ουκ €λ€€Ϊ'η, 
ίκνιπτονσών τίϋν -η^ίκτρων και τον τόνου ουκέι' 

ίνόντος 
των 0* αρμονίων διαχασκουσών' αλλά γ4ρων ών ιτβ• 

ρι^ρρ«ι, 
ώσίΓβρ Κονκα;, στ^φανον μ^ν ίχων αΰον 8ίψξΐ δ* άιτο- 

λωλως, 
6ν χρην δια τα( νρ<η4ρας νίκας νίν€ΐν ίν τφ ΐΓρντα- 

και μή ληρβΐν ι λλά θίασθαι λιπαψ6ν παρά τφ Διοη/σφ. 

Νοη Ιηΐίΐ: ΟταΙίηαδ Ιιοε οοηνίείαπι, δεά 
αηηο δεςυεηΐε ίαΛοηιπι ίη δε άίΛεήοηιπι 
εοηΐηπιείίαπι αΐΐηηΐδ νίΓεδ <^υαδί νεΙεΓ&ηο 
€[αο<1απι αε δοροΓε οΙ>ηι(£ΐ3 ΓεδαδείΙανίΙ εΐ 
ίη ΡγΙίηβ ίαΙ)ΐι1α, ίηδίφΐί νε§ε1:αε δεηεΛαΙίδ 
εΐ ίηνίΛί ΓοΙ)θήδ (ΙοευπιεηΙο, ίη^εηίί αείεπι 
ίη ΑΐΊδΙορΗαηεηι δίΓίηχίΙ, εηπκιυε Ιηπι αΐίο- 
ηιπχ εηπιίηυηι ίηδίπιαί&νίΐ, (ηπι (^ηοά Εη- 
ροΐίάίδ δεήηία ίη ίαΙ>ιι1ίδ δεήΐ^εηάίδ εχρίΐα- 
νεήΐ. Ηαηε ίΐΐε ί&1>υ1αηι ΙαηΙο οπιηίηπι 
ρίαιίδα άοειιίί, ιιί ίνκΐίευπι δεηΐεηΐίίδ εΐ 
Αήδίορίιαηΐδ Νί4ΒίΙ>ί45 εΐ Οοηηο Απιίρδί&β 
ρΓ&εηιίαηι ρΓ&επρεΓεΙ. Ραιίεπι αι^πιεηΐί 
δεΓνανίΙ δείιοΐί&δί. ΕςηίΙ. 399• δείΐίεεί 
εοπιοεάίαηι ίηςεηίοδίΐδ ροεία ιιχοΓεηι δυ&πι 
εδδε ήηχεΓαί, δεά άίνοΓίίαπι ευπι πιαίΊΐο 
ία(51ΰΓαηι εΐ κακώσεων Ηΐεπι εί ίηΙεηίυΓαηι. 
Ρυο εο^ηίΐο, ςυί ΓοΓίε αάεΓαηΙ €ΓαΙίηί 
ίαπιίΙί&Γεδ οΙ>δεεΓαηΙ πιαΙίεΓεηι, ιιΐ ηε ςαίά 
ΙεπιεΓε ίαείαΐ εΐ ςιΐίΐε δίΐ (αηίαε ίηίπιίείΐίαε 
εααδδα (^ιιαεηιηΐ. Τυηι ίΐΐα β^τανίδδίπιε ςηε- (869) Κρη^ ■Κρορια γ]ί\ιτά€ ΟΓαΐίηο ςτιοιΐ 5€εοηί6ηι(υί 1ιαΙ)6αί 
ΙοΙαηΐ4ΐΐ€ βε Τειηιιίεηΐίίΐε ΐΓ&<ϋ(ΐ6Γίΐ, 5τ4 μ^ 
κωμφδοίη μηκέτι σχοΚάξοί β^ τ^ "ϋέθ^. 
Ααίΐίΐα οπιΐίοηβ €θϊηοοάΊ2ί6, <^αα επιηίηαιη 
ίη ιηαηίαιη υοηί6(51οηιιη αΓβΐιηιεηΙα οϋεεΙ>&(, 
αά ίαίΐίςίαΐίιιιη οΓαϋοηαιη ίοηηαιη είΗ(51α, 
αηιΊοοΗ ςοηίϊίΐία (Ιο ορίίιηα ιηβάοιιάί € ταϋη! 
ΓαΙίοηβ ίηίίβδβ εοΙ1ΐςΐ(ιΐΓ 6Χ ίΓο^^ιηοηΙο αρ. 
ΛΐΗβη. XI ρ. 494 ^• ^»1^ι)ι1δ οιηηίΙ)ΐΐ5 ίΐα γ6- 
ϋροικίίδβε νίάΰΙυΓ € ταί: ί η ιΐ£, υ( ηίΐιίΐ ε^ε^^ί 
ρΓοΓϋΓΓΟ ροοίαιη ροδβε άίςεΓεί, ηΐδί (^υΐ νίηο 
ίηεα1αί5ϋ6ΐ : ΰδωρ δί ιτίνων χρηστόν ούδίν ίυ^ 
τ4κοί, Νο<ιιΐ6 εηίιη ίρββ ς[ΐιο νίΐίο 1αΙ)θΓ3,- 
\)Λί άϊαύΏΐ\ιΐΛ\)2ίί, 50(1 ίη Ργϋηί ΙερϊςΙίδδίιηε 
ρεπίΐήηχίΐ ίρδοιη ϋίαιη 1>ίΐ33,εί(α(6ΐη δυαιη, 
(]ΐιαε ιηυ1(ίρ1ΐεειη Αήδίορίιαηί Ηίΐεηάί ίο- 
οαη(1ί(^α6 ΐΏαΙεήειη ρΓαεΙ^αΐΙ, ιι( ίη Εφ 400 
υΙ)ί Ι3,ιη4ΐΐ£ΐιη έΐΌυρητήί πάεΙιΐΓ 

«Ι σ« μή μισώρ γ^νοίμην ίν Κρατίνου κψδιον. 

ίΐ). 53^ αυτόν 6ρωντ€ί τταράΚηροΰντ* ούκ 
4\€€ΪΤ€ ; €ΐ Ραο. 700 αΐιί δείδείΐαηΐί ΜεΓουπο 
οοΓ^ϋίά Γεηιιη € ταΐίηιΐδ αβ^Ι τι δαί; Κρα- 
τΓΐΌί ό σοφοί ίστίν; Τιγςαευδ τεδροπάεΐ 
&Ίτ4θα^€ΐβ δθ^ οΐ ΑάκωΡ€$ ένέβαΚορ (νί(1ε δ. η. 
Αάκων)...ώ/>ακ^ασαΐ' ού '^/ά.ρ ί^ψέσχετο 
Ιδών ΊτΙθον κατα^ρύμ€νορ οίνου ν\4ωρ. Εαη- 
'<1ειη ίη τεηι ρεΓεΙεςαηδ εδί ΙηοβΓίί αα(51θΓί5 
βρί^Γαηιηια αρ. Αΐΐιεηαειιπι π ρ. 39 ^ 

Οΐνός τοι χορ*αηι ΐΓ€'λ€ΐ ταχν; ΐπνος άοιδψ 
τΐδωρ βί πίνων ονϋν αν τέκοι σοφόν. 

ταντ' $\ν/€ν, ^ιόνν3€, καΐ ϊνναν ούχ ίνος άσκον 
Κρατΐνοί, άλλα ιταμτίκ αίδωδώ; πίθου' 

τοιγάρτο4 στ€φάνων δόμος ίβρνκν, (7χβ δέ κνττψ 
μ.^τωνοΐ' οΖα καΧ σν κίκροκωμένον. 

ΟοηΓ. ΡΙιιίαΓοΙι. 8}>ηιρ, ΐι ι των κωμικών 
(νιοι τ^ν νικρίαν άφαιρ€Ϊν δοκοΰσι τφ σκώ- 
■Ίτταν εαυτούς, ώί * Αριστοφάνης €ΐς τ^ν φα\α- 
κρ5τητα(ΡΆ0. 767, Εφ 55°» ΝιιΙ). 54©)» '^λ^ 
€ΐς τ^ν οίνου δίψην Κρατίνος τ^ν ΤΙυτίνην 
ίδίδαξ€ν 

Ιη Αείι. 848 δςς. εοη^πι δεηΐεηΐίαπι εοπι- 
ρΐυιίιιηι ιηΙεΓρΓεΙαπι άοοεί ΒεΓ^Ιί. Οοηιτη, 
ρ. ΙΟΊ € ΓΕίίηαηι ροείαιη εοηιίεαηι (Γαάυεί. 
£χα£^1α1ιΐΓ εηίπι ηοη δοΐιιπι νίΐα είυδ 1ίΙ>ί(ϋ- 
ηο8α δε(1 τερΓεΙιεηάίΙιΐΓ βΐίαπι (}υοά ηε^ΐε- 
βεηΙεΓ εΐ ίεδΙίηαηΙβΓ ΓαΙ)αΐ£ΐδ εοηιροηαΐ : 

ονβ' ίντυχύν ίν τάγορ^ πρ6<ηισί σοι ββΛίζων 
Κρατίνος α$ κ^καρμίνος μοίχον μιξ μαχαίρ*^, 
6 η€ρίνόνηρος ^Αρτίμων, 
6 ταχνς άγαν την μουσικην. οζών κακόν τωκ μα^ΛλΔ^ 
νατρί>ς Ύραγασ€Λου : 

ιιΙ)ί (^ιιαε βΓοεειίδ ίηΐβφίεδ άε ηιείίοο ςηο• 
άαηι ροεΙ:α €Γ&(;ίηο εοπιπιεηΐιΐδ βίΐ, ίηΐϋίι 
€δ8ε; εΐ ηίΓδίΐδ ϊΜά. ν. 1 1 66, ιιΙ>ί Αη1ίιη&• 
εΐιιιπι εΙιΟΓΟ^πι δίΙ)ί ΙηΤεδΙηπι £^&νί(ΰΓ 
νεχαΐ, ηάίειιΐε εΐ ρΓαεΙεΓ εχρεέΐαΐίοηβπι 
ίΠίαδ ίταπι Ιη ΟΓαΙίηηπι οοηνεΛίΙ, ιιΙη 
ροείαηι εΐ^πυπι εΐ οοηιίδδαίοΓεπι ηο<^ιιπιί5 
ςΓαδδα(0ΓίΙ>ιΐδ, ς[ααδί ΟΓεδΙίδ ς[ΐιίΙ>ιΐ5ά3]η, 
εοπιίΙ:επι αάίηη^Ι ε( αΐ) Αηΐίηιαείιο ίοβάϋ 
(ΙεΙαΓραπ βηβίΐ;. ΜΕΐΝΕΚίνδ //-. ^0Ρί, £Τ. 
Ι ρρ. 43 — 5^, ΒΕΚΟΚ. €οηιηι, ρ. 202 δί^ς. 

Κρ4«: άλλ' ώ Ερ^τβϊ Ίδα; τίκνα{$χ 
Εαήρίάίδ ίαΙ)υ1α εο^οπιίηί) Καη. 135^ 

Κρητικός: ώ κρητικάς συΚΚέγντ 
μονψδίας Καη. 849 (^^ί ΑεδεΗγΙηδ ήναΐίδ δοί 
πιοηοίΐίοδ (ΙίείΙ οτεΙΙεαδ 1ι. ε. πι1πιίε&5θ( 
ετεΗεο ΙιχροΓεΙιεπιαΙί δίηιίΠίιη&δ, ςιυλ 
ΐΓοςίεαε δαίΐαίίοηίβ νΙοΙαΓεΙ Ι^εηι^ηειηρβ 
ιιί: αΐίί δοΙΙα,ΓεηΙ, αΐίί νοεε οαηεΓεηΙ, είη 
Εαείαη. άβ 5α1ία(, ε. 3©» νείυΐ ίη εΙιΟΓίδ, ίη 
(^αίΒιΐδ δίΓορΙιαπι νεί αηΐίδίΓορΙιαπι ιιηυιη 
Ιιεπιίεΐιοηαπι εαηεΓε δοΐεΐ αΙΙεΓΟ δ&ΐΐαηίε) 
οι ίη ηιοηοάίίδ δαίΐαΐίοηεπι α(11ιίΙ>ειε( ; ίη 
Ιιοε αηΐεηι (1ί(51ο αεαίεοδ ηοη Γε(|ΐιίΓε(, ςυί 
εοηΙαΙεΓίΙ; Αΐΐιεηαεαηι χιν 630 Ε, ή β* 
ύπορχηματικ^ (δρχησίί) τ^ κωμική 
οΙκ€ΐονται, ήτις καλείται κόρδαξ' ΊΓαι^ηύδαί 
δ' €ΐσΙν άμφότεραι. Εήΐζδείιίιΐδ αά 1. ρ. 290 
δς.) : κρητικως ο^ τώ ττόδε καΐ σύ κ(ν€ΐ £εεΙ 
1165; σύ δέ τό κρητικδν άιτόδυθι ταχέ(Λ 
Τΐιεδπι. 73® (5^• ^^^β* χιτωνος) 

Κρΐοδ: έκέλευσα άσαι ΣίμουνΙΒου μίΚβΐ, 
'τδν Κρΐον, ως ένέχθη ΝηΙ). 1356 50. οαπηαι 
(1ε Ο ΓΙΟ, (}αεηι ηιοηεΐ δείιοΐίοδίεδ 1ιΐ(51α(0Γ?ηι 
εδδο Α^ίηεΙαπι. 8ίηιοηίθίδ Οεί ερίηίείιιπι, 
αά (^αοά αΠηδίοήΐ, εδί ίηΒεΓβ;1ςίί/ϊ3ΐί/.Ζ/Γί& 
Οναίζ. ρ. 874 εά. ι 

€ΐΓ€(ατ Ο Κριός ονκ αβιχ€ω« 

ίΧΒων ίς άγλα2>ν δ^ν^ρκιωνο^ Δι^ τίμίκνοα 

Κριόδ : δήμος τψ * ίίντίοχίδος φυΚτ/ς, Μ 
Κριοΰ τίνος ώνομασμένος' ΙΆύεΚτίδηί Κρι»- 
θ€ν Αν. 645 

Κρ£τνλλα : ηοπιεη πιυΙίεΓίδ, €ΐ μ^ ΚρΙ; 
τυλλά Ύ* 'λντιθέου Ταρ^ηττύθα^ ΤΙιεδίη. 
898; τρίν έμτ€Ίτρησθαχ ΚαΧύκψ τ€ κβί 
Κρίτυλλαν Σ,γ&, 3^3 

Κρ6νΜλ : Γεδ αά Κρ&νον ρει1ίηεη1ε$, Ιιαηο 
ηοδίΓαηι αείαΐεηι αη(εεεάεη1ε$ ; εορί. >. η• (87ο; ΚρονίΒη<; Κύθηρα ω μωρ€ σδ καΐ Κρονίω^ν 6^<αν καϊ 
>!»€ ΝιιΒ. 39^ 

ί8η$, ΙιιρρίΙβΓ: άλλ* ώ τάτ€ρ 
ίρονίδη Υβδρ. 652 (ΐιιίΙ)ΐΐδ νβΓίίίδ 
) ΐΓα^ίοβ £ΐ11ο^υί(υΓ ραΐΓβιη τθδρί- 
^Γ&ηάϋοςαβηΙίαιη είιΐδ ν. 620 δί^οΐ•, 

ίηδίρίεηΐίαιη, νίοΐθ δ. η. Κρ^ι•09. 
ι δ)τ11αΙ)α ίη ^μέτ€ρκ οχίίζ Κρονίδη 
όμηρικώί νίάβ ΡοΓδοη. Ρκαβ/. Ηβ€. 

.κ^ : ν. δ. η. Κρόνος (2) 
ιητοβ : ν. δ. η. Κρόνος (ι) 

>9, δαίτιηιυδ -: (ι) ΙιοηοδΙο δβηδυ ; 
Γ4€ ΊΓοί Κρόψου Εφ 560 (δο. ίΐο- 
Λ!€Ϊ$ (οΙ όρνιθα) τρ6τ€ροί Τ€ Κ ρ 6^0 υ 
'ύ» έ'γέν€σθ€ Αν. 469» ^^ ^(ανται 
Γέ Κρόνον, σί ΙΙοσαδω Αν. 58^: 
δαϋητηϋ 2^^νΊ Ιιοιηίηβδ δΐυΐΐί 61 
Γυίδδβ ΟΓθάεΙϊ&ηΙιΐΓ, τρδυιη 8 α.- 
ιηβη ηοη δίηε εοη(αιη6ΐί& ς^^^^^ι^^ 
ιΐΓ ιι( ηοη δοΐυιη δεηοόΙαΗβ δβά 

δίυΙΐΗίαε βΐ ίιΐδίρί6Πΐί3.β ηοιηβη 
ΠΓ€ί, ιιΐ ίη ΝιιΙ). 929 ούχΙ διδάξας 
6ροί ων, ί.β. άρχαΐο$, οΙά'/αεΗίοη- 

1480 τοι^ι τραγφδούί φησιν άτο- 
6νου^ το(>$ νυν: ίΐαςιιβ ίη ΝαΚ 
ιωροί €ΐ β€κκ€σί\ηνο3, ίάβπι κρο- 
' άίοίίπΓ; εί ΡΙαΙ. 58* κρον(τΚ•αΐί 

οΐϊδοΐεΐίδ 6ί δίοΐίίΐίδ) λήμακ 

τάα φρέναί (ϋάΙπΓ θβ ηιεηΐΐδ 
Β νεί 1ΐ6ΐ)6ΐιΐ(1ίη6. Ηίπο οοηιίοβ 
ιηβη Κρ6νΐΊΓ7Γο$ ΝυΙ). «070 Εά 
ιεηι ηοιηίηιιπι Μέλάνιιτποί, ^άν- 
Ζ)οηί. ΡΙαΙοη. ΕηίΗγάβηι. ρ. 287 Β 
ρΙ>νο%Λ €ί νίάε δ. η. Ίαιτ€τ6ς 
Λ•$ : Άμυνίας ούκ των ΚρωβύΧου 
)7 ιώ>ί ΒβΓβΙεπίδ *€χ Οτοΐογίί 
φΐαδί (1β Ιιοπιίηε. ΕδΙ αυΐβπι 
ί ηοάιΐδ οοπιαε: εΐ Απιγηίαδ 
ί1ί§βηΙίιΐδ €αΓαΙ)αί; Μη ο ν. 4^4 
;πι κομηταμυνίίκ.^ Ηε^εδίρρυΐΒ 
ηιίειιηι ΑεδοΗίηεδ ρεΓ 1υάίΙ)Γΐυπι 
ηοηιίηε αρρείΐ&νίΐ:, εαΐαδ Ρίΐΐίοηίίΐη 
; ρ. 733 Κ.δ1ί. Ιιαηο Γεάάΐ^ίΐ, ηυοά 
ΐδ ή\€ΐφ€το Ήιν κ€φα\^ν καΐ έφι- 
ί τ/)ίχα?, δοίίίεεί άνό τοΰκρωβύλου 
ιΐΐιεηίεηδίυπι άε ^αο βαΐίδ εοηδϊαΐ 
ϋάβ Σ,ίΙ). Ι ο. 6. νί(1β Μείηείί. 
^. 1 ρ. 475 
αν: κ&^^ €ΐσίχι πι Κτησίαί ή συ- 

(57 κόφάντηί Αλλοι οΙμώ^ων καθβδίΐται Αοΐι. 841 
1ΐ-ε. αιιχίΐίο άε^ΐίΐαίιΐδ δβθε1>ίΙ:. Αρυά 
Ρΐιίΐείαεπιπι εΐ Αηαχίίαπι, ηιεάίαε οοπιοε- 
(Ιίαε ροεί&δ, δαερίοδ Οίεδίαδ ^ι^ί^ίαπι ρΓορ- 
ίεΓ νοΓ&άΙ&Ιεπι εΙ β^ίοδίΐαΐεπι πάείαΓ 

Έίηγηφων: θί δ* &!> ^κΊΓι'(| τρώτιστοί 
(τ6ν χ6α) άσκόν Κτησιφωντοί Χήψεται 
ΑοΗ. Ι002; ιιΜ Βοΐιοΐί&δίεδ : ά? τταχύί καΐ 
νροτγάστωρόΚτησιφων σκώπτ€ται. 'δίβτιί- 
.ηίβοαΙϋΓ ιιΙεΓ πιαχίπιαδ, ορίίηιαπι Ιιοπιίηίδ 
νίηοΐεηίί ρΓοεηιίυπι. Ήοπιίηεδ ρίη^εδ εΐ 
νίηο άε(1ίί:οδ υίτεδ ΟΓαεοί νοοαΓε δθ1εΙ)αηΙ. 
Αηΐίρΐιο αρ. ΑΛεηαεαπι χπ 55^ (Μεΐηείί. 
III 8): τοΰτϋν οΰν δι' οΙνοφ\\Τγίαν καΐ πάχο^ 
του σώμοΛ-ος άσκόν καΚοΰσί, τάμτβί ούτιχώ- 
ριοι; ΑΙεχ. αρ, ΑΛεη. χι 47® ^ (Μείηεΐ^. 
III 417) '^Λ'"^ ^"^ '^'ν ΊΓΛροιμίαν άίί ττοτ* €ν 
μέν άσκ^$ €ΰ δ^ θύλακοί &νθρωτ6ί έστι, υΐΜ 
ιιΐΗδ εοηιπιεπιΟΓαϋο εΐίαιη ζ,ά 1)ίΙ)3,α<:αΙεηι 
ίϊρεΛαΙ 

Κνβ^η : δ4σνοινα Κυβέλη, στρουθ^, 
μητ€ρ ΚΧ^σκρίτου Αν. 877 

ΚνδαΟηναΐ€ύ9} άπό δήμου τη$ΊΙανδιονΙδοί 
φύ\ψ : έ-γράψατο κύαν Κυδαθηναΐ€ύί 
λάβητ' Α^ξων4α Υεδρ. 895 ; »οΟ δ* ό δίώκων, 
ύ Κι;δα^?7να(€ΐ}$ κύων; ίΙ>. ^7. Ηοε 
ηοηιίηε Οίεοηεπι ηοΐάή, (^ίιεπι βχ ρ&ςό 
ίΐΐο •οήηη(Ηιπι Γιιίδδβ εοηδ1:&( βχ Όεηιοδίΐιεηε 
ττρόί Βοιωτόν ρ. ίο 1 6, αηίηιαάνεΓίίΙ δοΐιο- 
ΙίίΐδΙα. Οοηί. ΒεΓ^Ιί. Οοηιηι. ρ. 83 δς. 

Κνδοιμ6$: ίη Ρα€6 ίαηιυΐαδ Βεΐΐί, Πο- 
Χέμου, δι) ΗεΓο ΑΐΗεηοδ εΐ δρ&Γίαηι πιίδδυδ 
αά ρίδΙίΠαηι ρείβηάηπι, ναοαϋδ τεάίΐ, 255 — 
284. 'Νοπιεη ρΓορπηπι εδί εΐ αρυ<1 Ηοηιε- 
ηιηι II. σ 535 ^^^ ίη ίταςπι. ΕπιρεάοοΗδ 
αρ. ΑΛεηαεαηι χιιι ρ. 5 ίο ο. Αρηά Ηοπιε- 
Π1Π1, (^υί ρΓαεείρηε Ιιαο νοεε αΙίΙηΓ, εΐίαπι 
νεΛηπι ^εδί κυδοιμύν. Ηαο ρειίίηεΐ; ςαοά 
Ρ*ε. 1152 ει ΝυΙ). όιόεδί κυδοιδν^ταν^συν- 
ταράττειν,^ ΚΙΟΗΤΕΚ αά 1. 

ΚνζΜ€ηνικό$ : βέβατΓταί βάμμα Κ ν^ι- 
κηνικόν Ραε. 1 1/6 άε ηιοΠί εί είϊεηιίηαϋο 
Ιιοηιίηε, ιιΐϊί δεΙϊοΗαδία εΐί κιναίδίαν διαβάΧ- 
λεταί, ώστ€ μηδέ των αναγκαίων δίά τ^ν 
ευρύτητα κρατεΐν δύνασθαι. ώ$ καΧ Ε(^τολι$ 
έν Πόλβσιν (Μείηεΐ€. €ομ. γι ρ. 510)• οΐ 
7&/} ΚυζικηνικοΙ ίνΐ δειλ/ςι καΐ θηλύτητι 
έκωμφδοΰντο 

Κνθηρα: Κυθήρων μεδέουσα Ι^γδ. 833 
άε ΥεηεΓβ ) 72 Κυκ\οβ6ρο<;' •Κύπριος Κνκλορ6ρο«: πιρί(1η5 Ιοπβηβ ; Ενκλο- 
βόρου φωιήιρ Ιχων Ες. 137 <16 Οΐβοηίδ 
γοοίΓβΓ&ΐίοηβ, ηΙ)ί δεΚοϋοδΙα: χ€ΐμάρρονί ό 
ΚνκΧοβόροί ύνό *Αθψαίξα¥ χωσθΐΐν τ^ν 
κακοφωνίαν ο^ τον Κ\4ωνθ5 «ίκασβ τφ ΙΙχφ 
τοΟ ποταμού. καΧ άλλαχοΟ (ίη ίηε. Ιχχχνί)* 

ψμην β* ^γ«^ τ6ν Κνκλοβόρον καθι4ναι, 

ΡοΙΙαχ χ 185 οΰ μέντοί οί Κ€ραμ€Ϊς τάί 
ΊτΤ^νθονί Ι^ιτΚαττον, ιτΧινθίίοι^ κάΚβΐ τόπον ίν 
Δφάμασιν ή Νιόβφ 'λριστοφώ^ί, π€ρΙ του 
ΚυκΧοβόρου του πόταμου \έγ<ιίν 

6 ί^ ίί τ6 νλίν$€Ϊον •γ€ν6μ<ηης ίξέτρ€^9. 

ΟοηΓ. Λεΐι. 3^' κάκυκ\οβ6ρ€ί κ&π\υν€ν 
(€1βοη) : Υβδρ. 1034» ^©35 ί ΡΙιιί&ΓοΗ. -2^/Λ 
ΝΪ€ία6 α 8: Κλέων τόν ΙπΧ του βήματος 
κόσμον ά»€\ών καΧ πρΟττΒί 4ρ τφ ^ημψγορ€%ν 
ά^ακρα^ώρ καΧ πίρισπάσαί τό ΙμΛτίον καΧ τ6ν 
μηρόν πατάξαί καΧ δρόμφ μετά του λ^ειμ 
Αμα χρησάμ€Ρθί τήν όλι-γωρίαν του πρέποντος 
4ρίποίησ€ τοΐί πο\ντ€\)ομένοί% 

Κνκλωψ : Ρο1}φΙΐ6ΐηιΐ5 : κοΧ μην έγώ 
βουΧήσομαι θρεττάνέλο τ6ν Κύκλωπα μιμού- 
μενοί καΐ τ(Η» 1/οδοΐν ώ81 παρενσάΚεύων ύμας 
&Ύ€ΐρ ΡΙ 29©» ^1>ί ςΐιοή άιιεβιη 8β ί&οϊί 
Ο&ήο, Ο χ ε 1 ο ρ ί 3 ρβΓδοη&ιη &§£η8 Οαΐαΐεαιη 
ηγιηρΚαιη. αιηαηΗδ, €αιη ίηάβεοιο ςυο^απι 
ιηοΐα 5&1(αη5. Υίάς διιιηιη3,Γΐ\ιιη Ρ/π^ί ρ. 

643 ηοΐ. 4 

Κνκνον : ούδ^ 4ξ4π\'ηττον αύτού$ Κύκνους 
ποιων καΧ "Μ,^μνοναί κωδωνοφαλα^πώλου! 
Καη. 9^3 ^^ί 'τβΛο δςΚοϋίΐδΙίΐ Αβδοΐιγίί 
Ιοευιη ΓβΙυΙίΙ αά Οχοηυιη Νερίαηί ήϋιιιη, 
τιΐ ΛρρΛταί εχ ςιΗογο ηοιηΐηε Μειηηοηΐδ. 
Ρίικίαή άιιο δΐιηί: Ιοά 01)^ηιρ, π 82 εΙ ΙίΙΙιτη. 
IV 43 ί^ <1^ο ιιίΓΟί^αβ εΙ €)^οηιιιη εΐ Μειη- 
ηοηειη αΐ) Αείιΐΐΐε άίείΐ αά Ύχουάχά οεείδοδ 
€δδε. Ηιιίιΐδ Ογοηί οιιιη ΑοΙιΠΙε ριΐβ^ηα 
ίΓ2ΐβ;ίοε εη3.ΓΓαΐα ιιΐίςιιε ΙεΓΓΟΓειη ί&οεΓε ρο- 
ΙβΓΛί, ιιί άοεεί Ιαοαίεηία άεδοήρΐίο Ονίάϋ 
Μεΐ. XII 72 — 145•' ΡκιτζδΟΗ. αά 1. 

Κνλλι(νη : Κυλλι^νι; <Γταδίου$ μέν εϊκο- 
σιν "Ήλίδοί καΐ 4κατόν άφέστηκε, κείται δ4 
τετραμμένη τε πρό$ ΣικελΙαν καΐ δρμον πάρε- 
χομένη ναυσϊν έπιτήδειον έιτέ^βίον β^ ούσα 
*Ά\είίαν άπό άνδρ6$ *Αρκάδοί τό Ονομα εϊληφε. 
ΚυΧλήνψ δ4 έν μέν 'ΉλεΙωΐ' καταΚόγφ \6^ον 
ούδένα "Ομηροι έποιήσατο' έν δ4 ίπεσι τσΐ5 
ύστερον δεδήλωκερ ώ$ πόΧισμα οΰσαν καΐ 
τ^ν ΤχύΚΚή^ψ ίπίσταται {λέΎων^Οτον Κνλ- λήνιον άμχδρ Έπειωρ' ίση δ^ κι 
τδ» ^λσκΚήπι» (χουσα τδΐ' Κολ< 
μαστόν ΙδεΤί' ξδανον έλεφάιη-ννορ β 
ε• 3 § 4) Ρ&Ϊ154Ι1. VI «6, 3- ^ο"^ 
Ι 3θ: ΚυΧλήνην τό Ήλβίωτ έτ 
πρησα» οΐ Κερκυραίοι δτι ναΰί κα 
παρέσχον Κορινθίου. Ιη £(|. ιο8 
ίδίείαήτΐδ άε Ιλ&ο υχ\}β οτΛΟχΛναη 
ραΓοηοιη&δίαιη ί£ΐ<51ιιπΐ5 εδί ίμβί 
{χειρί) εΐ δίςηίβοαΐ ιηαηηιη οπη-α 
ρίεηάα ιηυηετα ραταίαιη : άλλ 
έπάκουσον {τδν) χρησμ^δ», δν εΤπέ 
δψ, έ^αΚέασθαι ΚυΧΧήνην μη 
(ιιιη ςααεΓεηΙί Όειηο π<^αν Κυ 
δροικίεϋ τ^ν τούτου χειρ έποίησί 
νην δρθωί δτιη φησ* *(μβα\ 
^ιιβIη νεΛοηιιη Ιοδοιη δε^να^ 
Οεπηαηίαΐδ ίηΙθΓρΓεδ ρεΓ ΗοΗΙΙα 
ιΐαηά, Υίάε δ. η. Δκηι^^ης 

Κνλλο$: Κι^λλον π^\ρα 1θ€ 
ιηεΙΙο, ηΐ οδίεηάϋ ΡΙιοΙίιΐδ Ζλγ. 
Ή Πι^ρα χωρίον πρδί τφ "ΐμηττι} 
^Αφρο9ίτη$, καΧ κρήνη 4ξ η5 αΐ τι 
κοϋσΐΜ καΐ αΐ άτ^ονοι γόνιμοι "γΐ^νο 
τΐνοί δ4 4ν Μαλ^ακΜδ Καλιά,ν α 
οΐ δ4 ΚοΧΧόπηραν, τάττεται δ* 
έιπί των τ^ν φύσνν βιαξομένων ϋ 
σεωί, Αραμα α' (τ. IX τό δί πο^. 
λον π-ήρα 

Κιιναλώττηξ : ν. «. η. Φιλ6στ 

Κννθιοβ : &μ4Λ μοι αΖτε Φθ£/ 
λίβ, Κυνθίαν ίχων ύψικέρατα π* 
595 δφ ΥεΛα δΐιιηΐίΐ ε ΡίηάαΓο 
Βοεοΐ€ΐχ. 8ΐ:ΐΓαΙ>ο χ 5» 2 ρ. 485 ' 
έν πεδίφ κειμένην ίχει τ•ήν πόΧιν 
του *Απ6ΧΧωνο5 καΐ τό Αητψον' ϋι 
τ^5 πδΧεω^ δρο% ψιΧόν δΚύνθοί 

Κνκνα : ιηεΓείΗχ Γαιηοδα : Εο 
ορίίιηε άε ΓερηΙ)Ηθ2ΐ δε ιηεήΙιΐΓ 
Ιαιηεη υΙ ροδίροηεηάαδ δίΐ δ 
αΙ(1ιιε Ογηηαε ιηεΓεΙπουΙίδ (^ικ 
ροΐαεηιηΐ εχΙ&Γε ιηεπία ίη τεπιρ 
δημον τόν * Αθηναίων '/ε'γένημαι 
άνηρ μετά. ΑυσικΧέα καΐ Κύνναν 
βακχώ, Εΐάειη ίδΐί €1εοηί Ιπ^αί 
οοιιΐοδ ί. ε. ριιάοπδ εχρεΓίεδ Υεβ 
Ρίΐο• 755» 0•^ δεινδταται μέν &π* 
Κύννη$ άκτΐνε$ ίΧαμπον 

ΚνΐΓριο$ : τό παραπέτασμα, τό 
τό ποικίΧον Γγ. ίηο. χΐν (872) Κνττρι^ Ααύ)^ Γρι«: *Ή.συχΙαί ην έτοίησ^ θ€ά. Κύιτ- 
. 1290; ώ χρυσοδαίδαλτοΜ έμόν μέ- 
ίύπριδθ5 ίρνο$, μέλιττα Μούσψ 
Γ2; ώ Κύιτριδί τ-β κάΚζ καΧ Σ,άρισι 
ίαα ξύρτροφ^ Διαλλαγ^ ΑοΚ. 9^9 » 
τί μ ^«τμα^α; ίνΐ ταύτ^; Εοοί. ^66 
ΐΓρογ4ν€ΐα: ή ΚυκροΎένα* Άφρο• 

ϊ. 551 ^ 

'ρο9: ώ ψΓ&τΊβία Κύπρου καΐ Κυθή- 

ΙΙάφου μ€δ4ουσα Σ,γΒ, 833: ^β^Ι 

έ$ΰ»€Μ ^ Κύτρψ Τ1ι. 44^ 

ι(ιηΐ| : ιηβΓβΐΗχ ηοΙ>ίΙί5 ειιί εοξ^οιηβη 

ήχαι^οί ΙΐίΐβδίΙ οΐ) ναΓίαδ ς[ΐΐ2ΐ5 ρΓοίΐΙβ- 

)ί<:ιΐ5 ϋ^ΓΟδ, ςιιΙΒυδ οοιηραΓαΙ Αε- 

ιηοΐίοαιη ροοδίη Ειιήρίάίδ Καη. 

ι τό δωδΐκαμήχορον Κνρήρηί μ€\θ' 

ιηειηοΓαΙυΓ βΗαιη ΤΗ. 98 ούχ δρω 

ϊ^ν' έι/θάδ' όντα- Κυρ-ήμηρ δ* δρω 

αλός: ία5ιι1α ΑήδΙορΗαηΙδ: νίάβ 

34—5 

ιττ^β: Κωκυτου τ(ριδρ6μοι κύνα 

2 (16 Κυήίδ (^αίΐε ίη (]*α^06(1ία κύν^^ 
κύν€% άίοί δοΐεηΐ 

ΛΛ%', Ραιίδαηίαβ ΐ. 15: ενέχει (α 
Ι σταδίον% €Ϊκοσιν Ακρα ΚωΚίάί».*^ 
ίο$ δέ έστιρ ενταύθα Αφροδίτης 
καΐ Τ€ν€τύΚ\ίδ€ί (ΤΗϋδίη. 130) όνομα- 
?6α£; ΝυΙ). 52 ή δ' αδ (β^Όυσα) κατα- 
μάτων.,.Κωλιάδοί, Τ€ν€τυΧλίδοί^ 
16η νίάεΙιΐΓ ροβίαβ ίοεοδβ άεάαοβΓβ 
υΐηιπκ^αε οο§;ηοιη6ΐι Υεπεηδ 
ιηοάο ίαπβ^ΙαΓ Ι,γδίδΙ;. 2, «ί τ« έί 
/ αύτδ.$ έκά\€σ€ν τ} *νΙ Εωλ^αίδ' ή 
ίΧλίδοί 

.αρχ£δη$: ηοιηβη ηΐδϋεί^ Ραε. 1 142 
.£α9: δβηβχ ίαάεχ, ώ Κ,ωμία βρα• 
νβδρ. 230 

'αΐδ : λί^ιΐ'τ; Βοιωτίαχ. ^^ ^ μ€7άλα(. 
^ί^ρονταίΐ κωιτφδ^ ^γχελι/ί^ΑοΙΐ; 
^Αε*» /ιτωταΐ^δα; ίΐ). 88ο; πρ^- 
Γοττήκοντα κωΐΓ^δω» κορΒΜ''ύ>» 883 
'^εΛίδ πΐίΐχίιηαπι αηςιιίΐΐαηιιη Βοβο- 
Όΐηεηδ αΙΙίκ^ηίίυΓ, νεΛίδ νβΓβ ιίδυβ 
ί ίη "ΟνΚων κρίσα (Ναιιοΐί. ρ. 44 ^γ. 
ΤΊΓΟίνα '7Γ€ντ'ήκοντα ΝηρΙιδων κοραν ; 
ων στυρίδα5 Ραε. 1004. Οοηί. Εχδ. 
ταΙΙίδ /%/7<7^. ίη Ι κωτφδων άτα- 
ίχη στρογγυ\θΊΓ\€ύρων Αάβη*: ^ λάβη^ δ κύων ΐΓαρφξα$ έί 
τδν Ιτνδν τροφαΧίδα τυροΟ σικελικών κατ€δή* 
δοκ€ν Υεβρ. 835 ("^ί δυΐ) οαηίδ ρβΓδοηα 
Ι^αοΚβδ Ιαηβ^ίίϋΓ οηίαδ Μο ίηηαίΙιΐΓ ίη δίοί- 
Ιίίΐιη €χρ6(ϋΙίο ΟΙ. Ιχχχνίίί. 2 Γ&Λα, ΤΙηιο. 
III 86. δοΗοΙί&δΙα τφ δέ κυνί δνομα Αάβηί 
άττδ του Χαμβάναν' άξιοϋσι δ4 τιν€ί, ώί ιταρά 
γράμμα κωμφδίΐσθαι λάχητατδν στραττ/γή- 
σαντα η€ρΙ Σικ€\1αν έττΐ δωροδοκί^ καΐ τά 
έξηί έττΐ ταύτψ \έγ€σθαί, τ^ν ύνδνοιαν, (^ηοά 
οοΐΐίβί ροΐβδί 6χ ν. 894, 1x1)1 ^γράψατο κνών 
Κνδα^ΐ7ΐ'α(€(>; λάβητ λίξωνέα άβ Οίεοηε βΐ 
Ιτδτοΐιείβ οβΓίβ αεοίρίεηοΐα: νίάε δ.η. Α1{α»- 
ν€ν$) ; οΰτοί δλάβηίκαΐ τά τραχήΧι' έσθί€ί 
καΧ τά$ άκάνθαί κούδέτοτ^ έν ταύτφ μέν^ί 
'ύί. φ2 (Η.β. εάίί ρίδοίαιη εαρϋα βΐ 
δρίηαδ, οαηίδ ιηοάεδίί ηαίήπιβηία) ; ^κιτέ- 
φ€ίτγας ύ Αάβηί ιΒ. 994 5 Λ,άβητι μάρτυ- 
ρας ναρ€ΐναι...τά σκεύη τάΐΓροσ'Κ€καυμένα 'ύ). 

939 

Ααΐδ : 4ρ( δέ λαϊί ου διά, σ^ ΦΐΚωνΐδουι 

Ρ1. 179 ^^ Ι-ίΐίάβ πΐ6Γ6ίή(ηιπι οηιηίαπι 

Ογ&θο&πιπι ηοΙ>ί1ίδδίπΐ£ΐ * άιιαβ οίΓΟίιιηΓθ- 

ηιηΙιΐΓ ηαιτ&ίίοηβδ, ςηαηιπι ρΗοΓ βαπι ίη 

δίοϋία 6ί (^ιιίάεηι ίη ορρίάο Ηγοοαπδ ηα- 

ίαηι €δδβ ΐΓίκϋΙ, 6ΐ ουπι ίΠα ιιτίϊδ α Νίοία 

οαρθτεΙυΓ ΟΙ. χαΐ τ, δβΓναπι δβρϊεηι 

αηηοΓαπι α. Οοήηΐΐιίο ςαοάαπι βηιρίαηι βΐ 

αΐ) 60 εοηίυ^ί δυαε 1ι*αηδΠ)ίδδαπι 6δδ6. Ηαηε 

ηαΓΓαΙίοηεπι αίΤεπιπΙ ρποΓ δείιοΐίοδίεδ αά 

Ρΐαΐ:. ν. 179» ΡΙιιΙαΓεΙιυδ ίη νί(, Νκίαβ ο., 1 5, 

Ρααδαη. ιι ίί ι, Ροΐεπιο εί Τίπιαβαδ ΑΛβ- 

ηαεί 13 ρ. 5^8 Β, ο, 589 Α. Αΐΐεήυδ ατιΛοΓ 

αΐίει δοΐιοΐ. αά ν. 179 ίπκϋΐ: Ι^αίάεπι α 

(γΐΌπηο ϋίοη}τδίο ροείαβ Ρΐιίίοχεηο άοηα- 

Ιαπι 6δδβ .61 οϋπι εο Οοπηίΐιυπι νεηίδδβ. 

δεά ίη. ρήπια ΡΙιιΙί οάίϋοηε Ι,αίδ, χι ν 

1ιυη.αηηο&^ηαΐ3,, εοπιπιεπιοΓαή ηοη ρο(ιιί(:; 

ηεε ηια^ ίη δεευηάα εηηι 1ήΙ>ιΐδ αηηίδ 3ΐι(;6 

πιοΓίυα εδδε νίάεαίυΓ εχ δείιοΐίοδίε, ίΐίκιηβ 

ηεεεδδαΓίαπι ραΐ&ί ΒίηάοΗίαδ Ναί$ επιεη- 

άίΐΐίοηεηι 2ΐΙ> Αΐΐιεηαεο 13 ρ. 59^^ ρΓοροδί- 

Ιαχιν. Ι^αίάίδ 6ΐ Ρΐιίΐοηίάαβ απιοΓεηι ρβΓ- 

δίτίη^ίΐ ίπια^ΐηε ΟίΓοαβ βΐ ϋΐίχίδ Ρ1. 30* 

Α(λ^ρτη$: ρα,ΙβΓ ϋΐίχίδ: τδν λαρτίου 
Ρ1. 312. νίάβ δ. η. Όδνσσ-€ΐ»$ 

Αα(ο$: Ι^αίί ήΐίηδ 6η£[ί1αΓ Μείεΐιΐδ 
Ρ^ΙαΓβ. Γγ. ι. νΐάβδ,η. Μ^ητο9 

(873) ΑαιαΊΓοΒίας• -Αακ€&αμόρίος Ιιοιηο ίη^εηίί {Ι'^τγτάοΐΛ. Οοηιοίί, ΐΐΐ) 86(1 
ί^βιη Ιίΐίαηι «1 εαίαιηηίίΐηιιη 8ΐαθίθ5ί5δίιηυί» 
(Ι'ΙιίΙχΙΙίΐΜ ΡΙγηΙτ.). Ι» α. Οαχ. η. 414 ΟΙ. 
χοί Ί α}ΐη ΡγΐΗοίΙοΓο «Ι υειηαΓ&Ιο €χβΓ- 
οίΐαΐ ρΓα€Γ6<51α5 1>α<χ>ηί<ζαπι ε1α556 ίην2<>ί( 
ΙβΗΐβ ΤΗιΐ€χ(1. VI. Ι05, <ΐιιί πίΓδίΐδ 6«ηάί;ΐη 
εοπιιηβιηοΓ&Ι νίπ 86 ηΙ)ί βίιηιιΐ αιιη ΑπδΙο- 
ρΗοηΐ€ ϋΐ Μίΐεδία α (ρια(1πη(^6ηΗ5 Ι^αεβ- 
(Ιαετηοηϋΐη Ιβ^^Ιυ» ιηίδδΐΐδ Γιιίί»»β άίείΙιΐΓ, ώ; 
τ(αν ούχ ίίκιστα καταΚνσάντων τόν δημον 
6¥τα. Ειιη(1οηι βίνβ λο^αύ δίνβ ρΓΟβΙΟΓΐ» 
ιπυηβΓΟ ίυη^^οηΐΰΐη ΤΗγαο^π οΙ)ϋ58€ εοηί- 
εία» ϋχ ΓΓϋ^πιεηΙίβ θΓ£ΐΙίοηί& ΑηίίρΗοηΙίδ 
«ατά λαίστοΙΙον, ίη ςυίΙ)αδ ίΓβ(^υ6ηδ 
ΤΗΓΕοίο&ηιιη ιιγΙμιιιπ ιηβιηοπα. Οπιπιπι 
νίϋιιιη α εοιηία» ΓΓοςιιεηΗ ή»υ (Γαάυ(51ιιπ) 
(]υα]6 ΓιιβηΙ ηοη «ιαΐίβ εβιΐο αρρ&Γ6ΐ. 8ε1ιοΙ. 
Λη'ίίΙ. Λ ν. 1569 <Γχ* δί τί/)ί τάι κνήμα9 τινάί 
α/τία9« ώι 0ΐ7σ( Στράττα ίν Κινησίφ (Τγ. νί), 
θ«ό /ΐία2 κατά σκίΧών έφόρα τό Ιμάτιον» ώγ 
θίύνομνοί 4ρ ΙΙαισί (ίτ. ίϋ). Ιΐα(ί[ΐΐ6 ^ίεβ- 
Γυηί κίιηίΙίΗ ίιιίΐ, ηυοιη ναηεβδ ςιιαδ ίη 
εηιη)>ιιβ Ηα^)€)>αΙ {κ)^λ οεευ1αί55»β αυ(51οΓ ο^ί 
(^ηίηΐίΐίαηυκ XI 3» ΐ43• Ι^&βΒροάίαιη• 6ΐ 
Ι )ΛΐηΆαια,τη ευιη αΓί)θΓί1)ΐΐ3 οοταρΛτα,ί: Κ\ιγ>όϊ\ϋ 
Αήμοιι (τ. 37 ρΐΌρΙβΓ ρΓΟΟΰΓαιη αοΓροήδ 
Η(η(ιΐΓαηι (οοηΓ. Αν. ΐ475)• 

ταθί θ^ τα 64ιΛρα Λαισιτοβίαφ καΐ Δαμ,ασίοφ 
αΐτταΓοΊ ταΓ« κνήμοίίσιν άκοΚουθοΰσί μοι. 

Αν. 1569: 

οίίτο» τί 3ρ^¥/ €ιγ' άρί<ττίρ* οντω; αμττβ'χβι; 

ον μ§ταβαλ9Ϊ θοΐμάτιον ώδ* «ττΐ £€{ιά; 

τ^ ώ καχ(ί3αιμοΐ'; ΛαισΐΓθ5^α(. «Ι τ^ν φΰσιν } 

\ι\ύ ΝορΙαηαβ Τήΐίαΐίαιη ΙίαΛαπιπι άεαιη 
ΐηοΓεραηδ ηε δίΐ άεάεεοΓί εοΐΐεςίδ δϋίδ 
(|ΐιαεηΙ δίΐηε αΙίεΓ Ι^αβδροάί-αδ, ρ&Γΐίιη 
ί]αία ίηάεεεηΙεΓ ςεπί: ραΙΗαιη (εοηί. ΡΙαΙοη. 
'ΓΗεαίίβί, ρ. 1 76 λ), ραιίίιη ρΓορίεΓ είγιηο- 
Ιοβίαηι ηοιηίηίδ ςιιία ίη εο νίάεΙιΐΓ ΙαΙειε νοχ 
λαιόι ί. 6. άριστ€ρ6ς 

Αάκαινα: ώ φιΧτάτη Αάκαινα χαίρε 
Ααμνίτοΐ ί.γ5. '^8; ώ Μώα (Μοΰσα) μ6\€ 
Αάκαινα Ι-,γδ. 1298; χϊον {όΐνον) ^κ λα- 
καινα»^ (δο. κυλίκων) ΟαείΑΐ. Γη ι ρ 

Αακ€δα£μων: ί) Αακ€δαίμων ΊΓθΰ*στυ'; 
τοΟτο Ίτάνυ φροντί^€Τ€, ταύτψ άφ* ^μίαν 
άΐΓα'γαΎ€Ϊν πόρρω τάνυ ΝιιΙ). 215; άλλ' έκ 
ΑακίδαΙμονοί 'γάρ *Αμφίθ€θί^ όδί Αείι. 
175) ^ ^%ν( ο^'ί Αακίδαίμονο^ άφΐκται τ€ρΙ ΦτσΛΟ^ £<ι. 668; «Ιίηιιτ Ιη^ ^,' 
{άλ€τρίβαροι^ 8ε. Βηδίιΐ&ιιι) Ικ Α«Κ€ΐι1• 
μονοί μέτ€ί; Ραε. 174; β^Ο^/^^Φ^ -Λ μΐψί 
τοΰτοτούκ Αακ€δαΙμ09•9 'Σν^μΓψ ΙηβΛ 
καλωμα^ αύη/ΐν; Αν. 813; 4τ«^ βτ Αί• 
κ€δαΙμο9ΐ ζ^νηΧατ^ται (ΐ.(|. $9^ίλΜ(ι 
7ί7''"'<") Αν. ΙΟΙ1, (Χεη. Ιίφ£αία1.ι^ 
4 : έιτίσταμαι ^ τούτου ίν€ΚΛ ξβηίΚΛτίη, η^ 
ΎνομένοΛ δνωί μ^ι β^Βιονρ^ίοί οΙ ννλτπκ έιλ 
των ξ4νων έμβ-ίμτλίαντο) ; τί τάνρΑγμΜ^ ^ 
έστί τάν Αακ€δαίμονί φΐαειτί ΡγοΙχΑβ 
Ι.γδ. 994» ^ ρΓ&εεο ΓεδροπάοΙ ^|ρ^ (1<^ 
όρθ^) Α»κ€δαίμΜα9Ή'α4ία; ίΧΒώ^ νύβ Μί 
ταισι τ€τρακίσχι>άοΐ9 ΚίμΛβ^ δΚψ^ £ηΜΤ6 ^ 
Α »κ€δαίμονα Ι.γ5. ι Τ44 (νίάβ 5. η. Κ( | Μ ϋ) ; 
νΟν μίν< '^άρ δταν-ίλθωμεν 49 Αακ€δΛίμ9η 
νήφοντ€ί, €ύθύ$ βΧέιτομεν 6 τι ταράξ•μΐ9 
1^γ9, 1 231; 1<α Αακ€δαΐμαν τί ΛρΛ τάηί 
τήμερα; Ηοΐε&ά. ίη XX, Ραο. /ί* &. 5• 
ΡΗοΙίυδ ρ. 5^6, 24 Σφιφοτ: τήτ Αακβ• 
δαΑμονα διά τό σκληρώί ί^' καΐ χρψμ^ 
αυτοΐί 4ξ4τΓβσ€ν. 1(&€[υ6 ναϋοίηίί οαίηδώυη 
δεπηοηεηι δεειιίαδ νίίϊεΙυΓ ΑήδΙορΙίΑίιΰ 
Ι^αεεάαεπιοηεηι αρρείίοδδβ 5επρ1ιιιιη 

ίν. 24"8 ΒΕΚΟΚ. 

Αακ€8αιμ^ΐ09 : 4μοΰ ΘίΚοντοί ύτ^ρ Ηι- 
ζήνον (ί.ε. εοηάΚίοηε ρετίειιίοδίδδίιηα) λ^ 
'γ€ΐν ύτΓ^ρ Αακβδαιμορίων ΑεΙι. 35^) ^^ 
δ' {πΓ^ρ Α. ά μοι δοκ€Ϊ ί\). ^6^; δσον τ^9 
όί^ων άΎωνΐ€Ϊτάχα μΟκΧων ύτέρ Αακ€δΛΐ• 
μονίων ανδρών Χ/έ^€ΐν ίΙ>. 4^^» <>^ ^^γαρ^ 
ΑακβδαιμονΙων έδέοντο^ τό ψήφισμα (Η 
του Ιΐ€ρικΧ4ου$) δτωί μ€ταστραφάη 'ύ). 535 
(δε. ίυδδϋ Ι^αεεάαεηιοηίοΓυπι είνίΐαΐεδ Ιθβ»• 
Ιοδ 8ραΓΐαπι ιηίδεηιηί οιαί εοη€[ΐΐ65(ί δΐιηΐ άΐ 
ϊηίιιχίίδ αΧ)• Α(}ιεηίεηδίΙ)υδ ίΐΐαΐίδ) ; φ4ρ* ^ 
Αακεδαιμονίων τΐί έκτΧί€ύσαί σκάφ€ΐ <1τ^ 
δοτό, φήνα$ κυνίδιον "ΣβριφΙων, καθησθ* ^ ^ 
δομοισιν; \\). 54^ (Η. β. Αΐΐιεηίεηδεδ, ίηίαήΑ 
νεί ηιίηίπια 3.^ 1,3<:εάα6ηΐΘηϋδ αεεερία ιηαϋο 
πιαίοΓε αρραΓαΙΰ 1)6ΐ1απι είδ ίΐΐαΐηή ίυίδδεηΐ); 
δτ€ καΐ βασιΧ€ύί Αακ€δαιμονίων τ^ν τρ€9• 
ββίαν βασανίξ'ων ήρώτησ€ν αύτούί τοντν 
τόν ποιητήν (δε. ΑήδΙορΗαηεπι), ποηραύί 
€Ϊ7Γ οι κακά. νοΧΧά' τούτον$ 'γάρ ίφη έν τφ 
τΓοΧέμφ ττοΧύ νικήσειν, τούτον ζύμβουΧ» 
^χονταί* διάταΰθ^ ύμας Αακίδαιμόνιοιτ^ 
είρήνην προκάΧουνται καΐ τήν Αίγα^αν άταΐ' 
τοΰσιν; ί\}. 647 ^^§• 0' έκ€Ϊ (έν "Αργβι) Ααꀕ 
δαιμονίοΐί ξυ'^'γίγ'εΓαι (6 ΚΧ^ων) Ες. 4^» (874) ΑακρατβίΒη^;-- Αάκων ρ Ύά,ρ καΙ τοίϊ ΑακβδαιμοίΊοισ ι>ρ οϋΓδίοηθίη ίαε!6η1ίΙ)ΐΐ8 ούΙΙ&β νίπαιΐαβ ναδ- 
ιροί Ραο 28 1 ; σνονδάί τοιησαι ιτμόί 
αμορίουί Λείτ. ^2,. 'ύί^, 13^1 ; μ^σω 
αμονίουί σφόδρα Ί\}. 509 
ρατ€(δη9: ίοηη&ΐιιιη ηοιηεη α Αα- 
.ς. Α€ωκράτψ: καίτταλαιφ Αακρα- 
^ σιοέλοί βαφύΡ€ηΐΛ ΑεΗ. ΐ2θ, ^ΰ^6 
06ΐ1ΰΐη 

Μ¥ : Π^/ΜίτΧβίδαϊ 6 Α ά ι: ω ν * Αθηναίων^ 
αθέΙ^€το 4ίγι τόισι βωμοίί ώχρόί έν 
στρατιά^ τροσοίτώΐΦ^ {30. α(1 Ιιβίΐιηη 
&αιιη) £γ$. Ι.Γ39» Λ,άκχϋρ χρ6φαιν€ 
οΰσαιν 4ίτΙ νέι^ ν4ο» ΙΙ,γδ. 1295 » ^^ 
((^ιιαηάο^υβ νβηΐΓβηί) οί \άτ 
ύρήνψ τβρί^ Λ^ετ' άν ύμ€Ϊί (οΐ 
ι) €ύθύ$ * ούχΙ τταστέϋΡ' 7\ζου<η καϋ- 
^ωμχν τ^ν αϋΚον^ Ραο. αι6 δβςς. ; 
£ΰΐ'€5 ίλκουσ ανδρικών. Ραο. 47^ 
76ΐΐ£ΐη6ηΐ6Γ Ιί,αεεώκιηοηϋ ραεθίη 
πηί, ηαιταΐ Τ1ιαογ<3. ι ν 15, ιΐ7; 
». 70Ι 6 Ύτγξμβο Γβοβηβ 6Χ Ιιίδ Ιθίτίδ 
ιη αάνβΛο δείδοί^αίιιτ ΜβΓΟίιπαδ 
Γ&ϋηαδ αάΐιιιο ίη νίνίδ δίΐ, αϋ Ηΐβ 
ϊΐ άτέθαΡ€Ρ (Κρατιροί) δθ' οΐ Αά- 
*έβα\ορ, (Ιαιη €Γα(ίηιΐδ εηιη α6(3ΐ!6 
δ Πιπ-ίΐ'ΐ/ΐ' άοαιίδδβί ΟΙ. Ιχχχίχ. ι, 
[υβηίί (Ιίβιη οΙ)ϋί. δραΓίαηί ααΐβιη 
Ιίο αηίβ αηηο ΟΙ. Ιχχχνϋί. 3 ί*^ 

ίηνοδίδδθηΐ (ΤΗυογά- ιν τ), ηοη 
: ηίδί αηηο ροδΐ ιηοΓίαιιηι €ΓαΗηυπι 
ΟΙ. χοί. 3> Τίπιογά. νιι 19: ηιιαΓβ 
Μβίηείίίιΐδ //, Ο. Ο, ρ. 45 βο 
υί οοηίοβΓβΙ Απδίορίιαηεπι ^ιιεπι- 
α οαηδαπι ηιΟΓίίδ ΟΓαϋηί ίαοβϋδδίπιο 
ηπιβηΐιΐδ 6δδ6ΐ, ί(α 6ΐΐαπι ίΐΐαηι 
βηιοηίοτυηιίη Αΐΐήο&ιη ίπιρΓβδ- 

ήηχίδδβ : δίηιίΙίΙβΓ Κτίΐζδοΐιΐιΐδ 
4γαγ/. ρ. 25^ 5ς. β<5ΐ3ΐη βδδβ ρηίαΐ 
23. ΟΓαίίηί άθοκρίΐί δβηίδ ί^ηανία 
• 6ί αηα ορβΓα νίηοΐεηΐία Ηοηιίηίδ, 
ιοπ πΐίΐ1αίδδ€ΐ €[ΐιαπι εαάιιπι νίηί 
ιπι οοηΐίδ οβΓπβΓβ. €οηΐΓα ΒβΓ§- 
7• €θΜ. ρ. 187 δΐΐδρϊοαΙιΐΓ ΑΗδίο- 
ϋοβΓ6 νοίυίδδβ ροβδίη * ηιιαβ αηΐβ 
ΐ6δίαά 1)6ΐ1ί ίηεβηάίηηι ίη δΐιηιπιιιπι 

βνεΛα νίάΛαίυΓ, ίαπι γοΙγο ςυοδί 
Λά&να. ίηνοΐνί;* Μςηβ <1υοΙ)υδ 6χ- 
Ιιΐδ1ΐΐΐΓ6, δορΗοοΙΐδ ςυεπι άβ ρΗδ- 
:Γθ5ίΐ3.(6 Γθοβδδίδδβ οοη^υβΓΕίυΓ, θί 
ΐυί 6χ (^ΰο 1.αε6ά&6πιοηϋ5 ίη• ί&ΓβηΙπΓ^ ηίΗίΙ ηια^^ιιιη, ηίΐιίΐ αάπιίπιΐίοηο 
άΐβ^ηαπίι ρΓοροηβΓβΙ ίη πιβάίο, α(€[ΰ€ αόβο 
δϋ^ί ίαηι πιΟΓίηυδ €[υαπι νίναδ νίάβΓϋΙυΓ. 
αοΒΕχνδ Οι^ί>, €τ. ίη ΡΙαίοη. Οοηι. ρ. 89, 
ςυί ίρδβ ρ6ΐάη§6ηίοδαηι Ι^πιρΙανίΙ οοηίβΛα- 
τζξΛ Αάκωρβε άβ ΡΙαΙοηίδ ίαΙ>υΙα ίη(6ΐΐ6£^6η5^ 
ηιιαηι δΐιρθίΊΟΓβ αηηο ςυο €Γ&Ιίηιΐδ βι-αί 
πιοΓίυηδ <1οαΐ6Γαί ; βχ1ιίΙ)υβΓαί αηΐ6ηι ίη 6» 
Ιϊοπιίηηπι, (6ηιιι1εηΙΙοπιπι< εοηνίνίιιηλ, €[υ1 
ηίπιΐο ηι&Γο πιαάίάί νίηί άοΗηηι ίη Ια- 
πιαίΐυ άίβτε^ίδδο νίάϋηίατ. Ρυαβ νοΓα ηοη 
6δ86 (1οε6( Ρήΐζδοΐιίιΐδ /. /. ηυί ΓοΛβ νβΓΐ>3, 
€οηιίοί οβρίΐ) ; Αγε δή,.λάκωρα, αύθέκαστα 
χρη \έτγ€ΐΡ Εγδ. ιτοο; &ρδρα Αάκωρα 
στητιβ Ίταρ* 4μ^ ττλιτσ/ον Ι,γδ. 1122 ; ίΐ). 1137, 
1274) δνωί &ρ οΐ Αάκωρα §ρδοθ€Ρ καθ* 
^συχίαρ άπίωσιν ^ύωχημέροι ίΚ 1223; ούκ 
ίσ^ δθ^ ύμαί {τούί ^ΑΘηραΙου$) οΐ Αάκωρα 
αΰ κατωράκαί φοροΰρτα$ έ\Θ6ρτ€ί δορί ίγοΧ" 
\ού$ μ^Ρ &νδρα$ θετταλώρ άνώ\€σαρ, ΐΓθ\\ού5 
δ' έταίρουί Ίττίοι; κ'ή\€υθ4ρωσαρ κάρτί τη$ 
κατωράκηί τ6ρ δημορ ύμώρ χΚοΛΡαρ ημνισχορ 
ΊτάΧΐρ; Ι/^τδ. Γ;ΐ5ο δς. (ΤΗβδδαΙοδ ίη δοείβία- 
Ιίβπι αάδοίνοΓοηί ΡίδίδίΓ&Ιίάαε, ηιίδβηιηΐ αιι- 
ίοηι Ιηηο Ι1.3.ε«(]3;!βηιοηίί εοηίΓα Ρίδίδ- 
ΐΓαΙίάαδ ρΗπιο ςυίάβηι ΑηοΗίπιοΙίυπι οηπι 
ηα.νίΙ)υδ, ηαί νίΛϋδ οδΐ βΐ ροήίΐ: (Ιθίηάβ 
€1βοπιβηβηΐ; Γβ^βπι δΐιυπι, ςυί ΡίδίδΐΓαΙί(1α5 
βχοθάβΓβ 6χ αΓοβ• βΐ ΑΐίΗβηίδ 006§^1, Ηογο- 
άοΐ. νΐιΐ 53) > «^ ιτόλβίί ύρ 'ήρχ€Τ€ (Τιγ^αβ* 
υηι> αΙΙο^ΜίΙιΐΓ Ηοπηβδ) άΜέιτίίθορ τούί με- 
^ίστου$ τωρ Αα κ ώρωρ χρήμασιρ, οΐ δ* δ,τ* 
δρτα (γ) αΙσχροκ.4ρδ€ΐ% καΐ (2) διαρω* 
ρ6ξ€Ροι τήρδ* άτορρίψορτα αίσχρωί^ τόρ 
ΐΓΟ\€μορ άχΠιρηΓοσαρ Ραο. 619 δςς. [(ι) οΓ. 
Ευείρ. ΑηάτϋηιαεΗ, ν. 445 ^^ οΓααιΙιιπι 
νβΐυδ ά φιλοχρηματία Στάρταρ όΧέΐ Αλλο δ^ 
ούδέρ; (2) δί€ίρωρο^έρου$ νοοαϋ (^ιιαδί ρβΓ 
ΐΓοηίαηι βΐ ίαΐΐαείαηι 1ιθδρί(6δ αοοίρβΓβηΙ 
ηυί ΐ6§6πι τ€ρΙ ξ€ρη\ασΙαί Ιαΐίδδβηΐ, άβ ςηα 
νίάβ ΤΗιιογά. Ι 144» ιι 39» Ηείπάοιί. αά 
ΡΙαΙοη. Ρτοία^οκ. ρ, 34^ Α, ΜυοΙΙβΓ Όοτ, 
Τόπι. II ρ. 4 ηβΙ:. ί, ρ. 413 ι^ο^• ιι» Ναιιοΐίίυπι 
€οηι?η. Αϋοίί. Ρατ. Ιηε€ηρί. χϋ. ρ. 159 Α 
ΐ!74θ <1"ί ηοδϋηιπι Ιοουπι Γβδρίοίί ρ. ι68; 
άβ ρ6Γ6άία. Ιιαοβάαεηιοηίοηιηι αηΐεηι 
ηοΗδδίπια οΓγ. ΑοΗ, 30^» 1^78. 629, Ειιγ. 
ΑηάΓοπι. 44^ δ€(ΐ(ΐ., ΤΗηογά. ν 105]; σου 
δ* ούκ άκούσομαι δστα έστ€ΐσ» Α ά «τ» σι ν (875) Αακωνικός- -Ασμα)(ος ΑοΙι. 303 ί "^ούί λάκωραί ίκΊτόίίων έάσατ€ 
ί\}. 305 ; οίδ' έ^ώ καΐ τού$ Αάκωναί οΐί Λί^αν 
έγκ€ίμ€θα (ηίιηίο ο<3ίο ρΓΟδβςηΐιηαΓ) 
ούχ άιτάντων ^τται ή/αΐ' αΐτίουι των νραΎ' 
μάτων ί\>. 309» τΊ ταΟτα τούί Κάκωνα% 
αΐτιώμ^θα ίΐ). 5ί4ί "^^^ στρατττ/ωρ ύττοΒρα- 
μών των έκ ΙΙύλου ΊΓ\€ύσα$ έκ€Ϊσ€ τούί λάκω- 
ραί; 'ή^α'^ον Ες. 74 ^ (ιιΙ>ϊ ροβηίίθΐ Ηοάίβ κατακ\€ίσθψαι ^Χθήνιμην ώχροΜ 
Ισχνούί καΧ δυσ€ΐδ€Ϊί Ύ^τ^ονένοΛ : ρπ 
δίιηιιΐ 8οεΓ&Ιίεοηιιη \ακωνΙζ€ΐν 
όβ ςιιο ν. Αν. 1 38 1 δ^φ); δεζιΆ τύ 
\άττ€ΐρ Ίτρόί (ί η 5 11 ρ 6 γ) ή/ια< άνβ/ 
κωνικοΐί^ οΧσι ιτιστόν οί^ρ €ΐ μή 
κεχψόη ί,γ5. όιβ (οοηί. 8. η. 2 
ΊΓρόσα'/€ (ή Διαλλα7^) Χαβοΰσα τοι Ο. Γ. Ηεηηαηηί οοηίβΛαΓαιη Γοοβρίβδβ άιτο• -νικούν ί.γ8. ιιΐ5; τασδΐ δ' άνύσα δραμίηη-ωρ ρΓΟ νυΐ^αία δοπρΙαΓα ύττοδρα- 
μώρ τώρ); 4\ακωμάρουρ άτταρτα Αρθρωνοί 
τότε Μμωρ, έτβίρων, έρρύιτωρ, έσωκράτωρ^ 
ίσκυταλίοφόρουρ Αν. 1 28 1 {ά^ \ιαο βχΐθπιί 
αιΐΐτΐδ 1ιαΙ)ίΙιΐδ€[ΰ€ Ι,αεοηιιπι ίιηίΐαΐίοηβ 
αριιά ορϋιη&(6δ ιηαχίιηε 6ΐ €[αί ορίίιη&βιιιη 
ραι1ίΙ)τΐ5 ί&νβΙ)ΕηΙ οοηί. Υβδρ. ν. 1 474» 
ΡΙαΙοηβιη ίη Ρτοίαξονα ρ. 34^ ^» ΡΙιιΙ&γοΙι. 
ΡΗού, ΙΟ : ^ρ δέ τα Άρχψιάδηί ίτηκάΚούμ^ρΟί 
Χακωρισνήί, ττύτγωρά τβ καθαμέροί {ηΓ€ρ' 
φυη μ^γέθ€ΐ καΧ τρίβωρα φορωρ άβΐ καΐ 
ΑΓκνθρωιτάί^ωρ) ; 

άνϊ» της Ιίποψτης οίθΐ νρίσββκ ΐΚκοντίς ννηνοίς 

Ι,γδ. 1072; Εαο6<1α6ΐηοηϋ ροδΙ Γβδ ίη 
Ργΐο ςβδίοδ ρηπιί ραεεπι οίΤθπιηΙ ΑΐΗβηίβη- 
δίΙ)ΐΐδ, 56ά €1βοηβ δϋαάβηίβ ΓθίβΛί Ραο. 
665 δςς. 

Λακωνικός: σκυτάλη Χακωρική Σ,γΒ, 
99^ (οοηί. Αν. 1281); τιθόμαΧΚορ έμβαλόρτα 
του Χακωρικοΰ Εεεί. 4^5) ονκο,ί φυτεύω 
Ίτάρτα ίγΧ^ρ ΧακωΡίκηί^ τοϋτο Ύάρ τό σΰ- 
κορ.,.τυραρρικόρ καΐ μισόδημορ Οβοτξ. Γγ. 2 
(τιΙ)ί 2ί§ή(χ>\Λ Ι.αε6(ΐ£ΐ6ηιοηίθ5 €[ΐιίρρ€ 
<ΐαί ροριιΐί ΗΙ>€ΓίαΙί ραηιηι ίανοΓβηΙ οάίΐ, 
-ςη^πιαάπιοάιιπι Όίεαβοροΐίδ ίη ΑοΗ. 509)» 
Αακωρικόρ Ίτρέωρ, σμικρόρ (χωρ τάρυ τρι- 
βώρίορ, νινωρ, βυττώρ, άιταράτιΧτοί, ίξ έτωρ 
&\ουτο$ (ν. 5. Κλ€θμ4νη«) Σγ5» 2 76 ; τό κακ6ρ 
τοδτ* έστΙ τψ ΑακωΡίκηί Ρ&€. 245» ^μοΰ 
μαξαρ μ€μαχ&Γ05 έρ ΊτυέΧφ ΧακωρικήνΈί^, 
55 (νί<1β ΤΗΐΓίτιτίΐΙΙ. /Γ/>/. 0^α^^. ιιι ρ. 22.7 
6ά. ιηαί.); €ΐ μέρ (4ηαηάθ(ΐιΐ6) οΐ Αακω- 
ρικοί ύττερβάΧοίΡΤο (ί. ς. •ρτ^ρν^ΐ'^νοιρτο) 
μικρόρ, ίΧ€γορ 9ίΡ ταδί * ΡοΧ τώ σώ> ρΟρ 
ώττικίωρ δώ9€ί δίκψ* Ραο. 2 1 τ; χαρί€ΡΤ€5 
ησαρ οΐ ΑακωΡίκοί Σ,γΒ. 1226; δοκοΰσιρ 
(δοοπιΗδ άίδαριιΐί) €ΐκέραι τοΐί έκ Πι^λον 
Χηφθίΐσι, τΜΐ Αακωρικοΐτ ΝαΙ). 1 86 (ηΗ 
8ο1ιο1. €ΐκό$ τϋύτουί διά τ€ τόρ ποΧύρ Χιμόρ 
6ρ ύτέστησορ &ά τ^{ νξ)ΧίορκΙα$ καΙ δίά τό τάί Χακωρικάί Υβδρ. 1 1 58 (οαΐς 
ΠΙΠΙ ςβηιΐδ, νίάβ Βϋοίεβή ΟΗαττΗ. 
Χακωρικάί (χ€Τ€ καΐ θοΐμάτια 
Εεοΐ. 74 ί ύ7Γοδ€Ϊσθ€ τίϋ Χακωρίκ> 
τ6ρ Αρδρ* έθ€ασθ\ 6τ €ΐί έκκΧησί 
βαδίΙ^€ΐΡ Εεεί. 299; χ&Χα συραιτι 
Χακωρικάί Εε. 50^» ^^ &ρδρ€' 
κΧ-βδια, κρυττά κακοηθέστατα ] 
Αττα, τρ€Ϊί έχορτα Ύομφίου$ ΤΗ. 
Α^βίδΐυπι ίη ΡΙαηΙ. ΜοείεΙΙ. 1 1 ι, 5! 
ν6Γο Ηαβο οίανίδ ΕΗΐζδοΙιίο ρΓορΙ 
νίάείαΓ, ςηοά δίνβ 1ί§;ηο δίνβ αΐΐί 
οΙχΙηΛα βΓΕί, ςαα αΓίίήοίοδβ άε 
ρ6Γ ΓβΓπιπι Γ6δΙ1ί6ηδ, όβηιιό&ία οίαν 
πιαηίίθδίο (6η6Γ6δ. Ιΐα βηίηι Ει 
αό II. XIV ν. 1 68, ρ. 974» 35 ί 'ί»^ 
κΚΎ^δα κρυτΓτ^ρ Χέ'/€ΐ ^...'ή τ^ρ Ι 
ρητορ τοΐ$ έπιβουΧ^ύουσίρ) ; ϋ, α ο € ά ι 
Ργΐιιπι δ11)ί Γ6(1(ϋ αιρίηηί Ι,γδ. 1 1 
(^ιια ίαΗυΙα Ι,αεβάαϋπιοηίοηιπι 
ΙοΓ αΓΓ6<5ΐ3, δογί&ΐα ΑΐΗβηαδ νοηΐΓ 
εοηιροηβηάα αΛυπίδ ήηςίΙυΓ, 9^ 
Ιηάβ 1β£;&1ί βχ αιτβΛα οίνίΐαίε, 
ραοίπι οοπιρβίΐίΐ ΕγδίδίΓαΙα οοι 
δίΐοΓοηιπι βί πιαΙαοΓαπι Ιίβηββοίοι 
πΐ6πιυι*α(ίοη6, (^ιιαεάαπι δί1>ί ίηνίοδ 
(Ιθηίβδ, 1072 — 1 187; 1ΐ5τπιηί Ι^ 

1247 — >27ο» ^"^Φ — '3^2 

Α(£μ.αχο$, ό ^εροφόίΡουι (ΤΗυ 
ΑίΗβηίθηδίαηι άιιχ, 6 ρα^^ο Εβ^αλι 
1ήΙ>ιΐδ Αοαηιαηΐίάΐδ οηηηοΐιΐδ ; Ιηιη 
ρΓΕθοίραυηι ίαηΙοΓβπι ρβΓβΙηηβ^ι 
ρΗοηβδ. Ιη ΑζΗατηεηείΒηε Γ, α ι 
αάνοεαηΐ δβηβδ εοηίΓα Όίεα6θροΙ1( 
Ιαηάο 1>β11ίοα6 νίιΐιιΐίδ είηδ, 5^6 
Α(£μαχ*, ώ βΧέιτωρ άστρανάί^ 
(ί '^ορ^οΧόφα φαρΐίί, Ιώ Α άμα χ* 
^υλ^τα; ρΓοάίΙ ουπι δοιίο §^οη 
ηιαχίηια εήδία ίη εαδδίάβ, ΗάίαιΙ^ 
572 δςς., ηιιο οοηδρβΛο ρβΓίβπτίΙι 
είαπιαΐ ώ Αάμαχ' ηρωί τωρ Χόφα (876) Αάμια- α μίτων δΐΐβίΙΙ&ΙιΐΓ 3. ΟίεαβοροΗάθ 577 δ<ΐίΐ. ί 
^ταηδ οάίΰΐη ίη Ρβίοροηηβδίοδ, Με- 
;8 εΐ Βθ6θ1θ8 ρΓοίεδδυδ 620 δςη. 
ί Ι.αιηαεΗί ίαιηυΐυδ αά ΟίεαϋοροΗ- 
βηίί ειηρίιιηΐδ ΙιΐΓάοδ ε( αη^^αίΠαβ 
αβ ρ3.Γΐ6ΐη Λά €1ιοαδ, α ςιιο οιιιη οοη- 

(^υαβήΐ Οίεαεοροΐίδ 6 ίγμο$ οΰτοί 
\^ο^; ίχνοα ΓβδροηάεΙ δβΐΎΐΐδ ό δίΐρόί^ 
ίριροί δί τ^ν Τορ-γόνα τάλλβι κραδαί- 
ίί κατασκίου$ \6φου$ : αΙ)ί§ί(υΓ, 959 — 
.αιηαείιιΐδ ίρδβ α ρΓ&6ΐοήΙ)ΐΐδ {στρα- 

ΟΗοιιιη βί ΟιγίΓοηιιη ίβδίο, άυιη 

ίη εχρβίΐίΐίοηβπι οοηίΓα Βοοοίοδ 
', 6( αηηαΐ δ6, δίη^ΐα 3. ίαιηιιΐο δΐΙ>ί 
ίαΙ)€ηδ, άυπι Βίοαοοροΐίδ οιιιη άεπ- 
ΐξ^αΐα αά εοηνίνίί δηανίδδίιηί αρραΓα- 
ρροΓίαικΙα δΐιοαηίΐ, ίθ7ΐ — 114^• 
ροδΙ 1>3ΐηαε1ιιΐδ αββΓίυΓ ναΙηοΓαΙιΐδ 
ίοο 6§βηδ ; ΐΓΓίίΙβΙαΓ α ΟίεαβοροΗάβ, 
κ δαα οιιιη απιίαιΙ>ΰδ εοιηροΐαηΐε, 
1234• Ι^ Ρα^^ ΕαιηαεΙιαδ ίπιρεάίΐ 
Λ Οοι^οηε ίη οίγρεο ί^αο πιίηιΐδ άβα 
ΙΓ 473 ^Φ ^ Αά/χαχ' άΒικάί έμιτοδών 
νοί' ουδέν Β€6μ€θα τη$ ση$ μορμόνος ; 
οΗί ριΐ6Γ 1>6ΐ1ί€α εαΓπιίηα εαηίαΐ ίη 
1 ηηρίϋδ, ςηαΓβ αΙ^ί^ίΙαΓ, 1 270 — 129^, 
ο ηιίηιηΐε δι ηοη βδδεί ανδρός βουΧο- 
:αΙ κΧαΐΗπμάχου τιρ6$ υΙό$. Ιη Καη. 
ι ίρδΟδ Ηοπιβπ ΙιεΓοοδ ίηδίςηί ηηο- 
ΙεηάοΓβ τεΓεΓίηΓ, άιοϊϊ εηίπι ΑεδοΗγ- 
ηιεηιηι άοεηίδδβ χρηστά, βο. τάξαί 
&ΊΓ\{σ€α άΜδρων {άβαθων) <Ζν 7\ν καΧ 
{Οί ηρω$; ηεςηε Ηΐο δοΐυπι πιΟΓίιιηδ 
απι Ιαυάίϋιΐδ βίΤεΓίιΐΓ νβηιπι βΐίαπι 
πι. ν. 841, ^ιιεπι αηΐεα αϊ 1)εΙ1ί ηίπιίδ 
ιπι ΓβρΓεΗεηάβΓαΙ €οπιίοιΐδ. ^\12ί^ 
ιά (οΐίιΐδ ροραΐί δεηδαηι αεεοπιηιο- 
ιηί, ΑίΗβηίεηδβδ εηίπι ]1.απιαε1ιιιπι, 
ίδδίπιε ραςηαηδ ίη δίοίΐία οβοίάεΓαΙ, 
ίδίάεήο ρΓθδβ(ΐα6ΐ)αηΙηΓ. Υίάβ Κήϋζ- 

Λά Καη. ρ. 337* '^ Κοισύρα$ καΧ 
;οί ΑΛ. 614; εοδάεπι οοηίυηβ^ι 

ίη XVI Αάχι;τα5, Μβγακλ^αι καΐ 
[ουί; (Ι,απιαείιηπι ραηρ6Γ6Πΐ ίαίδδβ 
*1ιιΙαΓθ1ιιΐδ Α/αό, ο. χχι 6 ^άρ Αά- 

^Ιρ μέν •ίΓθ\€μΛκόί καΐ άνδρώδηί, 

δ* ού νροσψ ούδ* &γκοί αύτφ δίά. 

ίηΐ€Γ ραηρειτίπιοδ ΟΓ&εοοηιπι δεά 
» εοδάεπι ηοπιίηαΙιΐΓ β\3 Αείίληο νάκ 

43) ; ^«ί'ΤΛ ούκ άνασχέτ* έσπρ έά,ρ μ^ μισθοφορη γ« λάμαχοί Αοΐι. 619 (ιιΙ)ί 
οαΓρίΙ Ι^απιαείιί αναηΐίαπι) ; 6 Τορτγάσου 
ίίΐίαδ ΟοΓ^&δί εοηιίεε νοοαίαΓ ΑοΗ. 1131 
ΛΜί ρΓορΙβΓ ΟοΓβοηίδ ίπιο^ϋπι αϋΐ ςαία 
άίδοίραΐυδ ίίιίΐ ΟοΓ^ίαβ Ι,εοηίίηί. ίιιηο 
Αΐΐιεηίδ νβΓδοηΙίδ, εοάεπι πιοάο ηαο (ΙίΛιιπι 
€δΙ Υεδρ. 4^3 ΦίλιτίΓΟί' τόν ΤορΎίου, \Ίά& 
Β6Γ§1ί. Οοηιηι, ρ. 63 ; /ώ ιτόΐ'ίΜ τ€ κχά μάχαί 
καΧ λά,μαχοί ΑεΙι.ιθ7ΐ ; τροτγμάτων τβ καΐ 
μαχών κοΧ Ααμάχων ά.ΊταΚΚα'^ζίί Αοΐι. 269. 
(ί. 6. Ηοηιίηυηι 1>6ΐΙίεοδοηιπι αά εχεηιρίαπι 
Ι^ α πι α ε Η ί, άε ςαο ηδΐι ρΙιίΓαΙίδ νίάε ΗαΓ- 
πδίιιπι ιη Ηίτηιε ο, ίν, εΐ οοηΤ. Αν. 1701,• 
Εοοί. Ι ©4 2, ΑοΗ. Τ\θ); ημέρα ^άρ έξέΧαμ^ 
ψ€ν ηδε μισολάμαχοί Ραο. 3^4; ^^ ^^ 
χαΐρ€ ΑαμαχίΊΓΊπον Αοΐι, ΐ2θ6 (οοπιίοε 
ΗΛα νοχ ο Ι.απιαε1ιε ε^αεβ). ΟείεΓυπι 
νίάε ΤΗυογά. ιν 75 > νι 8, 49» ^οι ; Ρΐυ- 
ΐΕΓοΗ. Λ^«*. ι6 οοΠ. 12, 13, Αίαό, 1 8, 20 — ι, 
ΡΙαΙο Σα^Α, ρ. 197 ε. 

Αάμ.ια: €Γα(ε(ΐδ (1ε Ε α πι ία Α§[πιεη(ιιπι 
δη σκυτάλην έχουσ^ έπέρδ€το ίη οοβποπιίηε 
ίαΙ)υ1α πδίδδε νί<3εΙαΓ ΑπδίορΗαηεδ ουπι ίη 
Εοοίεδ. 77 ί»ι™ ίη Υεδρ. 1 1 75 ιιΙ)ί ΡΗίΙοοΙεο 
ίαοείοδ δεηηοηεδ ριοροηεΓε ίηδδαδ ίΐα ίηοί- 
ρίί Ίτρωτον μέν ώί η Αάμι άλοϋσ* ένέρδετο, 
ημ\1>\ΐΒ Βόείγοίεο ιεδροηάεΐ μή μοΙ'γ€ μύθου$ 
άλλα των άνθρωίΓίκων. ΜΕΙΝΕΚ. /*τ» €θΜ, 

II ρ. 240 δΟ}. 

Αάμιος: τδ σκύταλον τδ του Ααμίον 
έξηνϋ'γκάμην αίΐ πιιιΙίεΓ οιιί αΙίεΓα τοΰτ* έστ* 
έκ€ίνων των σκυταλών ών νέρξ€ται; Εο. 77» 
ιιΐίί ίη πι&δοιιΐίηο §εηεΓε (ΙίοίΙ II. α πι ία πι φ ν. 
δοΗοΙίαδία ηοΐαΐ ευπι (απι^ηαπι ττένητα καΐ 
άΐΓΟ ξυλοφορία$ ξ^ωντα, υηάε ίη 1υάίΙ)Γίιιπι 
α εοπιίείδ αρρε11&1)αίιΐΓ νρίων εΐ ν€λέκυς, 
Μείηείίε /*τ, Οοηι. π ίρ. 644• ΟεΙεηιπι 
ραδΙοΓί Αγ§ο οοπιραΓαΙαΓ ίη§εηίεπι 1)3.ειι1υητ 
ίεΓεηίί, ρορυΐιΐδ ΑΐΗεηίεπδίδ Ιοϊ ναοοαε, 
(ΐηεπι ορίίπιε ίΠε (^πεαΐ ραδοεΓε, Ηοπιο 
(^ααάΓαΙυδι δίευΐ €1εοη, αϊ (^αί ΙαηΙαπι £;εδ1ε( 
1)αειι1υπι: ςηοά εηηι άίείΐ δί^ίβεαΐ ρορη- 
Ιαπι άεείρί αΐ) 11, α πι ία ηεςυε αϋΐεΓ άυεί 
(^ιιαπι 1)ονεπι α νηίρε, ηΐ εδί ίη ρΓονεΛίο 

Ααμιτιτώ : πηιΙίεΓ δραΓίαηα, ίη Σγή- 
3{ταία, νεηίΐ ίη εοηείοηεπι α ΕγδίδΙιταΙα ίη• 
άίΛαπι, αά είπδ^ιιε εοηβίϋα ρΓοπιρΙίοΓ εδί 
εείεήδ πιιι1ίεΓίΙ)αδ, 78 δί^^. ; ίη αΓοεπι αΙ)ίΙ, 

253 

Αάμνων : ΟΓαεηΙοηιπι ίηΙεΓρΓεδ, (^ηί εε- (877) ΑαμτΓτρβν^ζ Ααυριωτικος ίβΓΟδ μάντ€ΐί, ΓΓ&ικΙυΙβηΙηιη οΐ ϋαραχ βεηπδ 
Ηοιηίητιιη, υιβήΐο αϊ> ΑπδΙορΗαηθ ίΓΓίδυιη 
(εοηΓ. 5. ηη. Διοιη£6η$, *ΐ€ροκλέΐ|$) Ιυιη 
&6ΐα(:6 (υιη ηοΙ)ΐΗ(αΐ6 αηίβεοάίΐ. 8υιηιη& 
αυΛοπΙαΙβ ί1θΓ€ΐ)αΙ ΑΐΗεηίδ «Ι ηοη δοΐυπι 
άε ίυΓ6 δ&ΟΓΟ Γ6δροηά€ΐ)ίΐΙ δ€(1 οΐίαπι Γβιηρ. 
£ΐ(]ιηΐηίδΙπιΙ>α1:, ^αοά 6ΐ αΐίηικίβ εσηδίαί: ε( 
6χ 6θ (^αοά δ&βρίυδ Ρ^ήοΐβδ βϊιΐδ εοηδίΐίο 
υδΐΐδ^βδί, οοηί. ΡΙιιΙίϊΓοΙι. νϋ.Ρ^τκΗε οαρ.ό: 
νίάεΙυΓ &υΐ€ΐη 6ο ΙβιηροΓβ <ιΐϊθ βχρβάίΗο 
δίοιιία &§ΐ(αΙ)αΙιΐΓ, ίηδΐ£^6ΐη ορβΓαιη ηηί 
&1ΐ6ην6 ρηηοίρί νίΓο ρΓ&οδΙίΙίβδβ ; δοΙΛαηί 
βηίιη Ιαηε ναΐιιιη χη^ιχΐιηϋ αΓϋΙ:>ιΐ5 υ(ί ηΐ 
ροριιΐιιιη ςαο νείΐεηΐ ϋοΛϋΓβηΐ, ςιιβΛία 
αηΐϋΐη ίυβήΐ ν^Ιϋΐη &υ<51οΗΐ&δ ίη δπδοίρίβηάα 
ίΐΐα 6χρ€<3ίΐίοη6 ΙϋδίαϋιΐΓ ΤΚιΐ03^<ϋά6δ νιιι ι. 
8&6ρίιτδ Γ6ΐη ραΙ^Ιΐεαιη αάιηΐηίδίΓ&νΐΙ: : ί(α 
ίαΐΐ ίηΐ6Γ εοδ, ηυί άεοίιηο 1)β1Η Ρείοροηηε- 
δίαεί αηηο ίηάιιεΐαδ ίοεβηιηΐ 1ηΐ6Γ 1.αε6(1&θ- 
ιηοηίοδ βΐ ΑΐΗεηΐθηδΟδ, λάά. ΤΗυογά. V 19•; 
βΐ ρααΐΐο ροδΙ ίη 1β§;αΙοηιιη Ι.αε6(1α6ΐηοηα 
ιηίδδοηιιη ηιιιηβΓΟ ίαΐ(, (^ηί ραεθίη εοηοίΐία- 
νϋπιηί, ΤΗαογίΙ. ν ι\. ΡΓαεΓεοίδδθ βηιη 
οοΐοηίαβ ΤΗηήοδ άβάυεβηά&ε Ρϋπςίβιη ιηβ- 
ιηοΓίαβ ΐΓαάίΙ ΡΙαΙ&ΓοΙιιΐδ Ρταβοιρί. τίίρ, ξ€τ, 
ο. 15, ίηάβ ρΓθΙ)Εΐ)ίΐ€ ββΐ βαχη ρβΐί ΝιιΙ). 332 
Ιΐ1)ί δοοΓαΙβδ άε ροίβηΐίδΐ ΝιιΒίηιη άίδβεΓβηβ 
α<3 δίΓβρδίαάειη αίΐ νΚ^ϊστοχκ αΰτΛΐ βόσκουσι 
σοφιστά,ί θουρίομάντ€ΐ$, Ιατροτέ-χναί, 
σφραΎΐδονυχαργοκομήταί (^υίΐ!)τΐδ νεΛίβ δίη§ί- 
βοαΙαΓ 3,Γί€ΐη βίαδ ΐηίΐηειη βΐ ν&ηαιη θδδβ. 
Οβίεηιιη ϋδάβιη νΐίΐίδ οΙ)ηοχΐιΐδ ήιίδδβ νίόβ- 
ίυΓ ηαιΒιΐδ οεΙβΓί ιηίηιΐδ ηοΙ)ίΐ6δ ναίβδ, ηοη 80- 
Ιυπι 6ηίπι εχα^ίΙαηΙιΐΓ «αδ ίρααάβδ Αν. 521 ? 

Αάμνων δ* ομννσ ίτι καΧ ννν\ τοι» χην όταν 

ιιηάβ δίπιηΐ (ϋδοίπιηδ βιιπι ηΐ δοοΓλΙεπι -ρβΓ 
&ηδ6Γ6πι ίαΓαΓβ δοΐίίαπι ίαΐδδβ δβά 6ΐίαηι 
οΙίίοίΐαΓ 61, (^υοά ηοη ίηγιίαίαδ αά δαοήβοία 
αεεεάαΐ Αν. 986. Φείδον μηδ^ρ μηδ* α/βτου 
ίρ Ρ€φ€\ΊσΐΡ, μήτ ^ρ Αάμνωρ η, μήτ* ήρ 6 
μ^γαί ΑίθΊΤ€ΐθη$ Αν. 99^ ^^ο Ι^εο Ιαηι^ΙιΐΓ 
ΟΓαεαΙαπι ϋΐαά 

αιβτί>$ €ν ν9φ4λησι γβιο^σβαι ημοΒη, η-αιαα. 

νοΓ&είΙαΐ6ηι Γ,απιροηίδ δίο εοδίί^^αΐ Ογ&- 
Ιίηαδ ίη ί^ραττέτισιρ ίτ. ι 

Αάμιτωνα, τ6ν ου βροτων 

^>Ίφος δύναται φ\ίγνρά Β^ίπνον φίλων άηΐίργα,ν ■ νυν θ* α^Βκ ίμυγγάν€ΐ' ' 

βρύκ6ί γαρ αναν το παρόν, τρίγλτ} δβ κάν /ϋΜίχοιτο, 

υ;1)ί Ήβ 1ιΐ(1ίΙ)ηο ηαίάεηι βί εοηίυπιοΐίίδ ευηι 
α εοηνίνίίδ ρΓοΗίΙίβΓί (ΙίείΙ, &ί ηβ πηιΐΐο 
ηυίάβιη, ρίβεε οηιηάιπι νίΐίβδίηιο, αΙίδΙίηβΓβ: 
αναηΐί&πι ίάβπι οαΓρίΙ Ι^απιροηίδ άτ^^ρσι- 
κύβηλιρ νοεαηδ εοηΐεηιρίίπι ί.β. δ&εΓίίί- 
ευΐυιη δΐίρβηι εοΙΙίββηΙβηι,νίίΙθΚηΙιηΙί. 
&ά Τίηιαβίίτη ρ. ιχ. βεκοκ. Οοηιηι. ρ. 46 
δ(ΐ^. 

Αα}ΐΐΓτρ€ν$ : Η&ΓροεΓαΙίο, Ααμν-τραΙ 
δημοί τηί 'Έίρ€χθηίδο$ φύληί' δύο δέ είσχ 
ΑαμίΓτραί, αΐ μέρ Ίτα,ράλιαι, αΐ δέ καθύν€ρ• 
β^ρ, ^Αριστοφάνηί ^Αμφιαρέφ (Γγ. ν) Ααμ- 
ΊΓτρ€ύ% ^ωγβ τώρ κάτω 

ΑοΜΌδ: ΗβΓπιί©η€ηδίδ, πιιΐδίεηδ, εγοΗ- 
εοηιιη ^ΙΐΘΒΟΓαΐϊΐ (δαιίά. δ. ν. κυκλίοδιδάσκα- 
λοί) αυόΙοΓ, Ρίη^αήο[υβ πια^^δΙεΓ, ςυεηι 
δβρίβπι δ&ρί6ηΙίΙ>υδ ηοηηυΐΐί αάηυπιεΓαηιηΐ ; 
νίάβ ΑΐΗβηαβιικι χ ρ. 455 εί Χΐν ρ. 624 ε, 
ΗβΓοάοΙ. VII ο. -6; Μ6η&§. αά Ι)/ο^. Ι^αβτΙ. 
Ι,ίΐϊ. Ι &:ξηι, 42; Ρ. Ο. δεΗηείάβλνίη. ίη 
ρθειιΐίαή εοηιηΐ6η(&(ίοη6 άβ 6ο Οοϋίηξ. &. 
1842, Ο. ΜιιεΙΙβΓ. Ηίίί, Σϊύί. Οταβε. ε. χίν 
§ 14 ρ. 2 15 νίΤ5. αηξί. Αριιά ΡΙιιίαΓεΙιυηι 
ά€ Μηίίεα ρ. 114Ι ίθΓΐιΐΓ τΗγΙΙιιηοδ ίη άίΐΗγ- 
ΓοηιΜεαπ) Γαϋοηεηι Ιίταηδίιιΐίδδε, εί αηΐίςυαο 
ιηυδίε&β ίηνεχίδδβ πιυΐ3ίίοηβπι. Αεηιυΐιΐδ 
£υβΓαί δίηιοηίΛίδ, .«Ι ββΐ ίη ί&1)6ΐ1α, (^υ&ηι 
ΡΚίΙοεΙβο ηαΡΓΛΐ ρίβΐήεί Υεβρ. 1410 : 

Αασό$ 1Γ0Τ* άντ^ΒίΒασκί -και ΣιμωνίΒης' 
ίπβιβ* ό Αάσος «Ζπ-βν 'ολίγοί' μοι μ,βλβι.* 

Αατω : νίάβ «. η. Αητώ 

ΑανρΜ»τικό$ : Ραιίδ&η. Αίίιεα ι ι νΧέορ- 
τί δέ έ$ τ6 ιτρόσω Ααύριόρ έστιρ^ ^ρθα ττοτέ 
Άθηροίοΐί ηρ αργύρου μέταλλα ΤΗαεχά. π 
55• Ι*π[ΐ πϊαΙαΓβ Ηαοε πιείαΐΐα £χβΓεβΐ5αηΙ 
Αΐ1ΐ6ηί€ηδ€δ, <ιυ&β ΤΗβπιίδίοεΙίδ αείαίε νεί 
ηιαχίηΐ6 νί^ΰεπιηΐ δβά δοεΓ&ϋίδ 3ίηιιβ Χεηο- 
ρΚοηΙίδ ΕβΙαΙβ ίαπι άεεΓβνεΓ&ηΙ δΐΓαΙ)οηί5ςιιβ 
αβίαΐβ .ναΐίΐβ ^ίιηίηυΐα βΓαηΙ. ^αίρρβ ΤΗβ- 
πιίδίοείίδ αβΙ&Ιε αίΜΐυυηι τεάίΐυπι ίηίπι Ιπ- 
§ίηΙα βΐ ψΐΛάτΆξϊηίΒ. Ιαΐεηία εοηδίίΐίδδβ 
εοηΐεηάιιηΐ:. βαεηκ. αά ΗβΓοά. νιι 144 
(ΐυοεαπι εοηίβΓ βοεοκη. ί/ί ο€€οη. αν, ΑίΗ. 
ρ. 6ι 5 δοις. Αν. Ι ιο6 '^λανκα ,ύ/*άί (βε. τού$ 
κρίταί ίιιάάεεδ ΐΗβαίΓαΙίδ νίείοτίαϋ) 
οϋ/ποτ ένιλΐίψουσι λαυριωτικαί, ί. & 
ηαπιί ατ^βηΐβί, ςυίΐ^ιΐδ ίηιρΓβδδα ηοο- 
Ιααβ ββΐβίβδ, ςυοά δί§ηιιπι ©ηί Αΐΐίοαε (878) .α χ^^- •Αέσβιο^ ιβ; οοηί. Αν. 30^ 358» Εφ 1093; 
:1ι. Σγεαηάτ, ο. ι6 <36 ρβοιιηία α Εγ- 

δραΓίαιη ΐϊΐίδδα ροΓ Ογϋρραιη : 

θ€ράΐΓων του Τυλίνιτου ττρόί αυτούς 

ενοί ύττό τφ Κ€ραμ€ΐκφ κοίτάζεσθαί 

7λαΟΐία$• ην γάρ, ώί Ηίκε, τό 
Λ του νΚζΙστου τότ€ νομίσματος διά 
θψαΐους 7 λ α Ο κ 6 ί 

)ςη5 : ιιηιΐδ ίη οΗογο δβηυιη, Γ,γδ. 303 
)ςη5: 11,&ο1ΐ6δ (Ιυχ ΑΐΙιβηίϋΠδίδ, Μβ• 
ήΐίιΐδ, εχ Αβχοηβηδί ρ&βο οήιιη<1ιΐδ, 
δΐιΐ) €χοΓ<ϋυιιι Ι^βΠί Ρείοροηηεδίαοί 
α δίαΐΐαιη ιηίδδαε ρπιβίεόΐιΐδ ςυ&ΙΐηοΓ 
ηΐβ Υβ^ραε άο<51αδ αΓοΙιοηΙβ Ευείίάε 
χνίϋ 1 ^ΤΗαογά. ΐΐΐ 86); ροδί τεάί- 
Οίοοηο ίηδίιηαΐαίιΐδ βδΐ ; Ηίηο Υβδρ. 
45 ^^'^ονωμ^ν Ανδρα, ώδ ίσται Αά' 
υνί^ σίμβλορ δέ φασι χρημάτων ίχαν 
ί αυτόν, χθίί ο^ν Ελ^ωΐ' έφέΐτ^ έν 
€ίν ίχοντας 'ήμερωρ όρ:γην τριών τονη* 

αυτόν ώ$ κοΚωμένους ών ήδίχησ€ν, 

Ιυχίί δοηβδ ίη ραΐ^ΐίοο ίυάίοίο (Ιο 

:1ίδ 1ί(6 δεηίβηΐίαιη Ι^ΙαΓΟδ, δίοηΐ 

894 5<)<1• ^^ι^ άοιηεδΗευιη ίαάίείιιιη 

ΙυΓ, εαηβδ ήηχίΐ ΙηΙοΓ ββ άίδεβρΙαΓβ, 

ίιη&ξ^ηβ €ΐ€οηίδ, ςυί Ι^αε1>€(:6ΐη 
ΙιοηεδΙίδδίιηαιη άίΐίδδίιηιιιη^υε πιαία 
εαΙιιιηηί&ΓβΙαΓ, ίιηρΓθΙ)αιη αυάαείαιη 
ΐβΟΓεί (οοηΓ. ΕςιιΗ. 261); ΑάχητΛί 
Κέαχ καΐ Ααμάχουί ΟβθΓ§. (τ. χνι αρ. 
ι, ιηοάο ριο νιι1§&Ιο καχέτας τεΛε δε 
ΒεΓβ[1ίϋ οοηίεΛιίΓα. Υίάε ΤΗιιογά. 
88, 99» »ο3, 1 15 ; νι ι, 6, 75 ; ^^^' 
Τίτηοετ. ρ. 74© § 1^7 εΐ οοηί. ΒεΓβΙε. 
ίείηείί. Ρτ» Οοηι. 1 1 ρ. 99^^* €οηιηι. 
ιοί. 

φν$ριον: Άλλ* Λγβτβ, λ€ϊ;ι:6πο5εϊ, 
'τί Ααψύδριον 'ήΚθομεν, δτ ημβν 
1. 664 δς., πΗ οΗοΓΟ δεηιιπι Ιήίπιίί 
ΐδ, ςυαε Ιοηςε ϋΐοηιπι Ηοπιίηιιπι 
3 αηίεοβδδεηιηΐ : οοηιρείΐαηΐ εηίπι 
ιο ηοπιίηε, ςυοδί ε( ίρδί Ιαηε ΓυεπηΙ 
ΐΐαχιαεοηίάοδ, ηί αεπιυΙεηΙυΓ δάΐΐεεΐ 
νίΓίαίεπι ίη ορριΐβ^β,ηάα ίγτΒ.ηη[ό& 
Λ, ςαία ηαηο εΐΐαηι πηιΙίεΓεδ αίΤεΛεηΙ 
άί ίγτοητάά^τη. δυρΓα εηίπι ν. 6 1 8 

δσφραίνομαι της *\•ΐΓπίου τυραννίδας, 
ϊ ψιοά εαηΙαΗ δοΐίΐυηι εΓ&Ι ίη 
εοηίάοδ, ςηί 11.ίρ8γ<ΐΓίιιπι δηρεΓ 
Ιΐ6 ιηοηΐε Αΐΐίεαε αά ΒοεοΗαε Ιίπιί- ίεπι πιυηίεΓαηί, α ΡίδίδίΓαΙίάαηιπι εορίίδ 
εχρυβ^αΐοδ (ΗεΓοά. ν 62), δεπτανίΐ ΑΐΗε- 
ηαειίδ χν ρ. 695 Ε (ΒεΓ§1ί./57^/.Ζ;/Γ.ρ. 872) : 

αίαΖ Α€ίψνδριον νροδωσίταιρον 
οίους αν8ρας άνώΚβσας, μάχΐσθαι 
αγαθούς τβ και «νπ-ατρίίδα;, 
οι τότ' «δβι^αΐ' οΐωΐ' πατ4μων βσαν 

Α«Γρα(: ά-ζορανόμους καθίσταμαι τρ€ΐς 
τους Χαχόντας τούσδ^ Ιμάντας έκ Α€νρών 
ΑοΙι. 7^4 ^^ί &11ιι<ϋΙ ροεία άΑ νεΓί^απι 
\έΊΤ€ΐν (^υοά ναΐεΐ έκδέροΜ μαστι-^οΰντα δεο. 
ΒεΙίΙίεΓ. Αη^νίί. 6ι, 5 ; Πλάτωΐ' *Αμφΐ€ροΰντι : 
λ^ιτει τραχ€ΐαν (χων (μάστι^αΐ), Αροΐΐο- 
άοηΐδ ΤραμματαδιοΊΓΟίφ ν. ΓΟ (Μείη. ^0ηί, 
^. IV 442)» νεδρ. 231. ΡΓαεΙεΓεα ουπι 
ΙοΓα Ιιαπιαηα δρεοίε ίη<1ιιαΙ ροεία, ραίΓίαηΐ' 
εοηιπι ηοπιίηαηδ αΐίικϋΐ αά ηΓΐίεπι Αέτρεον. 
ϋεηίο[υε δρεΛ&ί αάίεΛίνοπι λειτρίς, φιοά 
νδίΐεί δ€αΊ)ίοδΐΐδ, ηΙ: δίβ^ίβοεί αιίεπι δγοο- 
ρΐιαηΐαηιηι αΐ) α^οΓαηοπιίβ δαηείαίυπι ίή. 
ΜνΕΐ.υΕΚ αό 1. 

Α^ΐΓρ€θ$: ννϊϊ^ο ΑέΊΓρ€ον, δεά Ρααδ&η. 
ν 593 • ^^* ^^ ^^ "^Ψ Ήλβίαί χωρίον ίστίν 
έπΙ θαΚασσαν καθήκον δ ονομάζεται μίν Σα- 
μικδν^ έν δβ^ιςΤ δ^ ύττ^ρ αύτδ ή Τριφυλία 
καλούμενη καΐ ττόλις ^στίν έν τ^ Τριφυλίφ 
Αέτρεος καΐ * Αριστοφάνης ίνίΛησ^ν ώς 
Αένρεος ΐΈΪη Ίτ'ΙίΚισμα *'Β\€ΐων...οΙ δ^ τοις 
ττρωτον οΐκήσασιν 4ν τη Ύη ν6σον φασιν Ιτι- 
γενέσθαι Χέτραν καΐ οΰτω τό Ονομα λαβεΐν' 
τ^ιν νόλιν ένΐ των οίκητόρων τη συμφορξ.. 
Αν. 149 

ΕΠ. τι ον τ^ν'ΗλβΓβν \€ΐΓ(Τ€σν οΙκίί^€Τθΐ' 

€Κθ6ν0 ; ΕΥ. ότνη.ί νη τον« θΐονς οτι ούκ Ιδάν ■ 
βΒ€Κύ'Π•ομαιτον Αίπμ^ον άποΙΛίλανθίον. 

Τι. ε. ηα&ηίιιπι ίδ ςαί ητιπΐ€[ΐιαπι βο" 
νεηίί Εΐ)οιηίηαΗ Ι,ερΓευπι ορρίάϋπι ρο^ 
ίεδί, ίαηίιιπι ίά ε^ο α1)οπιίηοΓ ρΓορΙεΓ Μείλην 
ΐΠίαπι ΙερΓΟδηπι. ΟεΙεηιπι λνίεΐαηάίιΐδ 
οοηίοίί, ί(3εο εχηΗΙ)ΐΐδ οοηδίιΐί ηΙ.Ι.ερΓειιπι 
πιΐ^επί, ς[αο(1 ί^ί πηιΐίίΐ τε^ηανεΠί πιοηιπι 
ΙίοεηΙίΕ ; νίάε Χεη. ^ς^. Ζλ^•. 2, 1 2, Ρΐαίοη. 
»$)//«/ί7Χ. ρ. 1 82 Β. Οοουρ&ΓΕηί ηΓΐ)επι €[ΐΐίΐΙ- 
ΙιιοΓ αηηίδ αηΐε αέΐαηι Ηαηε ίαΙ)ΐι1&ηι δραΓ- 
Ιαηί εί Ηείοΐ&δ ΗΒειίΕίε άοηαΐοδ ίΐ^ί άερο- 
δυεΓβηΙ : οΐ) ςιιαπι ίηίυπαπι δρατίαηοδ ΕΙοί 
α Ιιιάίδ Οίχιηρίείδ ρΓθ1ι11>ιιεηιηΙ. Υΐάβ 
ΤΗηογά. ν ε. 31 δο^ς., ΤΗΐΓίΛναΙΙ Ι/ΐχί. Οταδ€. 
III ε. χχίν ρρ. 3θί» 3^3 

Α^βιοβ : δοκύς δΐ μοι καΐ \&βδα κατά (879) 73 Αβυκόλόφας- Άήμνιος τούί Α€σβΙου$ ρΓΟ λβίχά^'βίΐ' «ατά τού$ 
ΑίσβΙονί ί. 6. Χίσβί&ξ^ζΐν, ριορΙβΓ ρή- 
ιηαιη ΙίΙίβπιιη λ. ΝοΙα ββΐ οΙ)50θ6ηίΙ&8 
Ι. β δ Ι) ί ά II ιη : Ιιίηο Υβδρ. 1 346 μίΚΚουσαν 
^ι; \€σβΐ€ΪΡ τούί ξυμτΓ&ταί; Κειι. 1308 
αΰτη μ^ρ ή ΜοΠσ* ούκ έ\€σβίαξ'€ν, οΰ, ιιΗ 
αιηΙ>ί^ο δβηδίι άίοβΓβ ναΐΐ Όΐοηγδίαδ * Ε ιι γ ί- 
ρίάίδ Μαδά ειιιη Ι,6δΙ>ϋδ ιηιΐδίείδ 6ΐ 
ροΐίδδίιηιιιη ΤβτραηάΓΟ ηίΗίΙ 1ι&1>6ΐ 
οοιηιηυηβ* βΐ *ΕιΐΓίρί•(ϋδ Μιΐδο. ΙΐΑίιά- 
€[αα<^τιαιη 6Γ3.1 τηεΓβίΓίοία* 

Α€υκολ6ψα$: Ιιοιηο εοηΐβιηρίηδ, Εεεί. 
044) £^ ^^ νροσ€\θών 'ΈιτΙκουροί ^ Α>€υκο- 
\6φαν νάΊΓταν μί κα\€Ϊ, τοΰτ* Ί}δη δανόν 
άκοΰσαί 

Αιωγόραδ : Ληάοάάίδ ΟΓοΙοήδ ραΙ^Γ, 
λοιηο Ιιιχιιήοδαβ άεάί(ιΐδ νίΐαβ &ί δίίερίτΐδ 
οΙ> £[υ1αιη α οοιηίείδ ηοίαίιΐδ ε. ο. Ρΐαΐοηβ 
Περιαλγβΐ ίΓ. Ι (Μβίηοΐς. ΟοΡί, Οταα:, Ιΐ 

ρ. 652) 

βδ β€Ϊβ Μ($ρνχ«, νυν γαρ ηΒαίμων βφνς, 
καΐ Γλαν«έΐΊ}? "η ψ^^τα και Αβωγέρα$, 
«ίι .^ι^'^'* ηριτνως, οΰΒ€ν ίνθυμούμΐνοι., 

Αρηά ηοδίπιιη Νιι1>. υ. ιο8 Ρ1ιί<1φρίΟ€δ, 

υΙ>ί δβ αά δοοΓ&Ιοιη ϋιιηιιη ηβ§αΙ *ιιοη ία- 

(ήαιη' άη(}ΐιί1; 

«νκ Αι» μα τ&ν Δ4($ννσοΐ', μ 5οιη« γ4 μοι 
Ίίώς φασιανούς, ιΛς τρίφ*ι Αίωγόρας* 

Ιι. 6. ' ηθ ιηαχίπκ) (^ιιίάειη ρΓ6(ίο οο ροδδειη 
ρ6Γάιιά.' Φασιανούί λμϊοιώ. αΐϋ .εςυοδ 6δ56 
άίαιηΐ £;&11ί δί^^ηιιιη ίιηρΓβδδΐιιη 1ιαΙ>6ΐι(6β, 
αΐϋ ^Ιΐοδ ρΐιαδίαηοδ, Αη^Ιίεε ρΗ€αίαη{5. 
Οαΐΐοβ ροΐίυδ ίηί6ΐΐ6|;6ηάοδ 6δδ6 «οβηδεί 
Βηιηε1(ίιΐδ^ ειιιη εαπι 6δδ6( ανίδ ιη&ξΏί^ιΐθ 
ρΓβΙϋ εΙ (^ιιοά δΐυΐΐηιη ίοΓεΙ ίηνεηειη άίοβΓο 
*ηοη αΙ>ίείαιη β^ηΐίαηάί δίαάίυιη, 1ί- 
061 ιηί1ιί(1αΓ6δ ραΙεΗεΓίίιηοδ εςιιοδ/ 
νίίαιη Ι,βοβΟΓ&β άεΐίςαίαιη ηοΐανίΐ: (^αοί^αβ 
ίη νβδρίδ ν. 1 26ο 

οβτος '^ν γ* €γΐι; ιτοτ βΐβοκ αντί μη\ον καΐ ροας 
ί^νπνοΰντα μντα Α€ωγ6 ρ ον 

1ι. β. ηαηο ροιηίδ νβδοβηΐβιη ςιιί οΗιη 
ουιη Ι,βοι^ΟΓα Ι&αίβ νίε1;ί1αΙ>£ΐ1:. ϋί 
ΐη Να1>. ρΙίΕδίαηοδ αΙβΓε άίοίίυΓ, ίία αρυά 
ΕαροΗη ΑύτόΚύκφ Γγ. νίϋ (Μβίπ. ιι €οηι.^. 
II ρ. 443) «ϋείίιΐΓ ηονηιη (^αοάάίΐιη §6ηιΐ5 
Ικ>ιιιη Αίΐιεηαδ αάάαχίδβε^ 

αταρ η^αγβ; καινόν η φΐτν των βο£ν. 

(Εοάβιη ρΓΟΓδίΐδ ιηοάο ΑηΙΐρΗ&ηβδ άο βο ςιιί ρΗιηιΐδ ρανοηεδ ίη Αΐίίοαιη Ιγε 
αρηά Αίΐιβη. χιν ρ. 654 Ε: των το 
ώ$ άιτα^ τί$ ^€ίτγο5 Ι^^α^βν μόνον στη 
τό χρ^μα). Ιη εαίίβηι οοηιοβάία Γι 
Μ)ΓΓΓΐιίη3£ πΐ6Γ€ΐΓίοί5 απιοΓβ οαρίπιπ 
ίαιηίΠαΓβπι ρ6Γ<1ΐάίδ56 οοηβΙβΙιΐΓ 

ΟΤΙ τα Ίτατρψί. νρϋίς σβ καταΒίίφθορα. 

ΒΕΚΟΚ. Οοηιτη. ρ. 344> δΐ,νιΤΕΚ, ΙεόΙ. 
ρ. υ 

Α€ων£δαι5: δκα το2 μΰ^ (ΆσοοΌ 
Άρταμιτίφ τώδ Μ^δω$ ένίκων^ άμϊ 
Λβωΐ'ίδα; αΎ€ν, §.νΐρ τώδ κάπρων 0ά 
οίώ, τόν οδόντα Σ,γΒ. 1250» ^^ Υιγτη 
εοηιιπι. Όε ΙΙ,εοηίάβ. ουπι Ιγοο» 
ΤΗεπηοργΙαδ πιίδδο νΐάβ ΗεΓοά. ν 

219 — 225 

Α€ωτροφ£δη$.: εοηιίείδ οΐ) ηίηιία 
άϋΐαΐεηι 6( βχίΐΐΐαίειη εοιροήδ ίνα 
αΐ Ηβπηίρρο ίη Κέρκωψιν ίτ, ι, (^ 
/Γγ. Οο^. II ρ. 393) 

οι γαρ Ίπνόμΐνοι 
άνάιτηρά σο4 θύονσιν :^ βοί^ΐΛ, 
Αβω^οψιδον λβίΓτστβρα και θονμαντιθο- 

βΐ ΤΗβοροηιρο ίη ΈαπτηΚίην ίτ, ι, 

Λ€ωτροψιδη$ ό τρίμ€τρος, «άς Αβόκτ 
«νχρως νίφάν&αι και χαρίβις ώσπβρ ΐ'€ 

οοηί. €ΐ Εηοίαη. ςί40?η. ^οη5^^, Ηί^Ι 
{ά.δύνα.τ.(χν) η έκ μοίί^ύβδου χρυσόν άτ 
•ή άττό Α(<ατβο φ Ιδον Μίλωνα έξ€ργ<ί 
Αν. 1405 Οίηβδίδπι τοξΛϊ ΡίΙΙιεΙαβΓ 
λ£( δίδασκαν τταρ ή/αμ μένων Λ< 
φίδ^ο χόρον 7Γ€τομένων όρνέων ΚβΑ 
φυΚ-ήν («χ ΐΓίΙ)ΐι Ο εοΓορίάβ). Αά 1 
ηεπι Α^ωτμοφ'ίδ.ΐΒ διδάσκ^ατοίτ. €γ 
Βοι/κόλο» Γγ. II : έμοί διδάσκειν ϊ. 
&ΓθΗοηΐ6 6 1 ΙαάοΓίιπι ρΓαεδίάε 
άίαπι <1θ€6Γβ 

Ατ(δα; άγεται δ* ά Αι^δα$ τοί 
χοραΎόί εύπρετη/ΐί Ι^γδ. 1 3 Η <1β Η 
ςιιαε ίαπι ίηίεΓ άβοδ τείαΐα άίνίηαπι 
(6πι ηαέΐα 6δ1 

Αι{μνιαι: ίαΙ>ιι1α ΑΗδίορΗαηίδ^ ^ 

735— ρ. 736 

ΑήμνίΌδ: (στιν Αήμνιον τό νΰ^ 
νάσχι μηχανή (βδί Η ίο ίβ;ηίδ νβΓβ 
ηίιΐδ) οι> γά/ο &ν ίγοΘ' ώδ* όδάξ έβρυκ€ ■ 
μαί έμοΰ Ι^γδ. 299 ιιΙ)ί ΓβδρίοίΙ αά ί( 
ί£[ηίδ €1 οίδοίηαπι Υιιΐοαηί ίη Ε ε πι η ο 
εΐ δορΗοοΙί ηοπιίηαΙαΓ ί^^ίδ Εει 
ΡΗίΙοα. ν. 8ΐ7 τφ Αημνίφ τφδ' άΐΌ (β8ο) Αημνο^ Άυγκεν^ οί ίμ,Ίτρησον ; δίιηιιΐ α11α<ϋΙ αά νοοβιη 
ιασκοΊτών ήδομαί τά,ί ΑημνΙαί άμ- 
Ι ΊΓ€ΐΓαίνουσΐΡ ήδη Ραο. ι £02 
νο5: ίαΙ)αηιιη ίβηβπιπιιη ίβπιχ, 

Γ. Ι 

ιιον : ϋβ 11,βη.Εθθ ΗίδγοΗίυδ: 
τ φ Λστ€4 ,ΑήραιοΡι τερίβολορ (ίχωρ 
\1 έν αύτφ Αηραίοη Αιονύσου ΐ€ρόρ, 
ετ€\οΰρτο οΐ. ά^ώΐ'βί ^ΑΒψαίωρ, ιτρίρ 
ορ οίκοδομηθψαι; Ό6νηοΒί\ι. ^οηί^. 

ί ρ. 1 37 1 § 7^ ^^^ ^ν άρχαιοτάτφ 
Αιορύσου καΧ άγιωτάτφ έρ Αίμραα, 
γά/ο του ένιαυτοΰί έκαστου ακούγεται 
άτ'β του *ΑΜθ€στηριωνο$, μψ6$ : νίάβ 
ίΕ ίη Τορ>ξταρΗ)^ ο/ Αί/ιβηχ ρρ. 
4 δ6(ΐ€[. Ιη 6& ιιΛίδ ραΓίβ, ςϋαβ 
15 αρρ6ΐΐ3.1)αίιΐΓ, &26ΐ>&ηΙαΓ ί.6ηα6α 
^αιηβΠοηϋ: α^οί γά/σ έσμ€ν ούττΐ 
» τ* Λγωι» ΑοΗ. 5^4 ί•^• ^οΐί βηίιη 
βίο^ιιβ 1>6ηα6ί5 οβΓίαπίβη (ηοη 
1)115 (^υίΐίΐΐδ ΒαΙγΙοηϋ αΛί βΓ&ηΐ) 
η αά5ΐι;ιΙ; ρ€Γβ§Γίηί; βϊ 7* ^Μ^ 
; χορτ^ωρ άττίΚυσ' Λδαιτρορ Αοΐι. 
(16 δ. η. *Αντ<μχιχρ$) ;. α(^€σβ^ αύτφ 
ητΊΙ) ΊΓοΧύ τό (>6θιον, ΊΓοραττέμψατ 
ι^α κώπαα θόρυβύΡ χρηστόρ ληραί- 
595 (^^^Γ €ΐώη.ί2.1)ΐι1α Ι^βηαβίδ). 
ΙιιΟΓ Βαοαίιί ίεδίίδ, ΚιΐΓ2ΐ1ίΙ)ΐΐδ, ΙΖγ- 
νβ Μαι^ίδ, ΙΙ,εηαβίδ 6ΐ ΑηΐΗβδ- 
ίί ροδΙ Βαεοΐςΐιίυπι ΤΙιίΓίνκαΙΙιΐδ ίη 
ΡΗίΙοΙοξίεο Υοΐ. ιΐ ρρ. 273 — 3^1 •* 
οοηΓβΓ ΒυΙΙπίΗηηιιιη \Ώ..Εχαιηΐί.αιί 
'.. Μίά, 

(ύ : σ€μρ6ρ γόνορ ΑΛτοδί "Αρτβμο' 
ΤΗ. ιΐ7;.Αατώάνα/Γ(Γ(υ' ΤΗ. 123; 
βΐ€ ποΛ Αατοΰί, (Φοίβε) ΤΗ. 128; 
μ€, θηροφόκη ναι, Αατοΰ$ χρυσώ• 
/οί ΤΗ. 12Ω•, \Λ3ίίοτί2ί όρτυ^ομ-ίξτρα 
γβίαιη ίηδυΐαιη Γϋδρίοίϋΐκίο) ΐηνο- 
οοηδβΟΓαηίΙα ιιΛβ ανίαιη, Αν. 870; 
ον χρησμόρ Ορ εΐττέ σοι Αητοΐδηί 
Έ(ΐ. ιο8ο 

όη: Ι,ίΗγα, ρ&ΐΗ& βταιιιη, Αν. 
Αί^ι;ΐ75 ηκορ "γέροροι; (^ηΐ βο (^αοΐ- 
ιίςκιηί, δτορ Ύέραρος κρώζουσ* ^$ 
3ύ'ΐιν μεταχωρ^ Αν. 7^0 (δί£[ηιιιη 
ηςιιαηϋδ Ηίϋΐηίδ; οοηί. Ηβδίοά. 
Ζ)ί£ί ν. 44^ φράξ^σθαί δ* εδτ' Αι» 
φωρ^ρ έιτακοόσΌί, η τ άρότοιδ τβ 
4ρ€ί καΙ χείματοί ώρψ δ€ΐ,κρύ€ΐ όμ- βρηροΰ) ι'Τνοδεδιώί ^ωγε, Αι βυ κ δρ6ρρ€θΐ^ 
Αν. 6$τ ΤΓοοΗίΙο αίΐ ΕαβΙρΜθδ β<51ο ηοιηίηβ 
δίνίδ, ςααιη ΗΗγοίΐιη άίαΐ, ιιΐ νίάβαΙιΐΓ 
ρβΓββ^ηα 6ΐ νιιίςο ί^ηοία ίαοίΐίαδ^ιιβ ΙβΧ^λΙ 
ιηοηοΙαοίαιη 

Αικνμνιος: λΐ'/ρύί δέ σώμα καΐ δόμων 
ττεριντυχία καταιθ αλώσει σου Χικυμρίαιν 
βολαΐί Αν. 1242, ιιΗί Γ6δρ1εί( £ιιήρί(1ί3 
ίαΗαΐΛΐη Ι,ίογιηηίιιΐϊΐ ίηδοπρίιιιη: Χικυ- 
μρΙζα$. ά6 3ΐιο ΑήδΙορΗαηβδ αάάίίΐϋ : (χί^τα. 
ίοΓίοδδο Ευήρίάίδ δΐιηΐ νεΛα β Σίεγτηηίο 
ρβΐΐία, Ναηοΐί.^. ^^αξ, ρ. 402 

Α£μναι: λί/ο'αία κρηρώρ τέκρα φθεγξώ• 
μεθ^ εϋγηρυρ έμάρ άοιδάρ, κοίίξ κοάξ, ήρ 
άμφΐ Αώί Αιώρυσορ έρ Αίμραισιρ Ιαχήσα• 
/ΐ€Ρ, ν^Χ* ^ κραΐΊΓοΚόκωμοί το?ϊ Ιεροίσι Χν- 
τρόισυρ χωρεί κατ* έμδρ τ4μενο$ λαωρ 6χ\οί^ 
αΗί δεΗοΗοδΙεδ, έμδρ τέμεροί : \έ^ουσι τό έρ 
Αίμραΐί του Αιορύσου Ιερόρ' ττρδί δέ τήν 
δμωρυμΧαν, 6τι έρ Αίμραΐί είσϊρ οΐ βάτραχοι, 
Αίμραι δέ καΐ τό Ιερόρ, Καηαο ί^Ιτιτ, ίη- 
ΐ6ΓρΓβΐ6 ΓπΙζδοΗίο 'Ηγιηηίδ' ίηςαίιιηΐ 'βιιιη 
ΒαεεΗιιιη εχΙοΠαιηιΐδ, (^υί ηιιηο α ΟΗαΓοηβ 
ραΐυάειη (τ^ρ λίμρηρ) ΐΓοηδνεΗίΙυΓ, δίαιΗ 
ίη 1.1 πι η 18 Νγδείαιη Όίοη^δηιη <ϋβ ΟΗα- 
ΐΓοηιιη εοαχαηάο οβΙεΗπιπιιΐδ* 

Αοκρ($.: άλλ' εΙσΙρ ίτεροι (δαί). τότοι). 
ττΐ$ ΑακρίδΛί- ^ΟτΓούρτιοι ϊρα χρ^ κατοικειρ 
Αν» 152. νίάβ δ. η. Όιτούντιοδ 

Λο{(ά8: Ες. 1047, 1072; τ<ρ δέΑοξΙφ, 
δ^ θεστιψδεΐ τρίτοδοί έκ χρυσηΧάτου, μέμ• 
ψιρ δικαίαρ μέμφομαι Ρ1. 8, ν6Γΐ)α αά Ιγ^^- 
οαπι δεηηοηεπι εχρΓβδδα. δίο Εαπρ. 
^Ρ^^/. 275 Αοξί^ δέ μέμφομαι, δστίί μ* 
εϋφρορε τοΐί μέρ λόγοίϊ τμϊ δ* έρτγοισιρ οΰ, 
Αροΐΐο, εαίυδ ναίίείηία ίία δΐιηΐ 0εχί]ο(^αα εί 
οΗδοηπι (λο^ά) ηί ίηίεΓρΓεδ ηονο ΟξοαΧ ίη- 
ΙεΓρΓεΙε 

Ανγκ€υ5 : βλέττορτ άττοδείξω σ' όξύτερον 
του Αυγκέωί Ρ1. 2γο, Η.ε. ίαχο ιιί οετ- 
ηαδ αεηίίηδ ΙΙ,γηεεο: αά (^υειη Ιοεηιη 
δοΗοΙ. *Αφαρέωί Ίταΐί οΰ μέμρηται καΙ θεδ' 
κριτοί έρ τφ εΙ$ Αιοσκούρουί ΰμρψ (ΙάγΙΙ, 
XXIV ν. 137) 

τω μ^^ν άνΰψιταίζωτη δύω φ^ρέτην ΑΛς νιω 
δοιάς ΑβνκιιπΓΟίο κόρας' δοιω δ* αρα τωγ* 
ίσσνμένως βδίωκον αδβλψβω νΐ* Άφαρ^ον 
γαμβρη μ«λλογαμ» Ανγκ€ΐ>9 καΧ ο καφτ€(Λς *Ιδ(»9. 6ί ί\έγ€το εΤροΛ τάνυ όξυδερκέστατοί, (ίρτβ (88ι) Λυδό 09- -Λι5/ί09 καΐ τά ύχί 75" ίρδί'• οΰτω μ^ μυθοΚοτγοΰσί' 
τρόί δ^ τό ΊΓίθανΙ>ν του λ67οι/ έτινενόηται, Οτι 
νρωτοί ϋΖτοί €ΰρ€ μ^αλλα χρυσού καΧ 
σιδήρου καΐ των &\\ωρ* έ» δ^ τ^ μ€τα\\€ύσ€ί 
λύχνους μεταφέρων ύτδ τ^ν "γψ, τοι)5 μ^ν 
κατίΚιν^ν 4κ€Ϊσ€, αύτόί δέ ά.νέφ€ρ€ τδν χαλ- 
κδν καΐ τδν σίδηρορ καΐ τά Χοιτά' (Χε-γον οΰν 
οΐ άνθρωποι, 5η Αι/γκβύί καΐ τά. ύνδ Ύην 
6/. ςΤ καΧ καταδύνων ά.ρ'γύριον αναφέρει ; ςιιαε 
"οιηηία &<! νβΛιιιη θχδοηρδίΐ ίηΙεΓρΓβδ β 
ΡαΙαβρΙιαΙο ιτβ/οί άπιστων ο. γο. Αΐίυδ 
8εΙιοΗα5ΐ:α ΛΜειη: Αυ'^κίύί, ώί αύτό$ έν 
Ααναίσιν (ίτ. 3) φηο'ί^Ί υ16$ ΑΙ^γύπτου" έροϋμ€ν 
δ' έκ€ΐ ΐΓ€ρΙ αύτον, έπ€ΐ δοκέΐ παρ* Ιστορίαν 
λ^γείμ. Α(1(ΐ6 δυί(1&ιη λυ-γκέως όξυωπέ- 
στ€ρον β\έπ€ΐ$' οΰτοί έ^4ν€το άδέλφδί Ίδα, 
'ώδ δ^ ^Αριστοφάνψ έν ί^αναίσιν υ16$ ΑΙ-γύπτου 
ί.6. 0[υ6πι δβΓνανίί ΗγρεηηηεδίΓα : νιάβ 
Ηγςίηιΐδ ΟΙ.ΧΧ. Η&βο (^υοΓδηιη ρβιΐίηεαηί:, 
α6§[Γ6 ρεΓδρίοί ροΐβδί, ηίδί δίαΐααδ ΑΗδΙο- 
ρΗαηβιη οοιηίοα ίο^ί^ ίοοαηάί Η1)βι-1α1β, 
ιιίΓΟδ^ιιβ Ι,γηοεοδ, Ιιαηο Αε^ρΙί, ίΐΐυιη 
ΑρΗαΓβί βΐίαιη οοηίυάίδδβ, αΐΐεπο^υβ (^υοά 
αΐΐβήιΐδ 6Γαί αευπίθη νίδυδ ίηοΓβάίΙίΠβ Ιγι- 
■1)ΐιίδδ€. ΟοηίβΓβηάυδ Ιοοιίδ Ρίηάαιί ηϋο 
ΓβδρίοβΓβ νίάϋΙαΓ δο1ιο1ί&δΐ€δ Λ'ί?/7?. Χ 115: 
άπδ Ταϋγέτου πεδαυ^ά^ων ΐδβν Αυ'γκ€ύί 
?ρυ6$ έν στίΧέχα •}}μένοι$' κείνου 'γά,ρ έπι- 
χθονίων πάντων ^4ν€τ* όξύτατον δμμα ιΗο^νιβ 
ϋοηαΜδοηί ηοίαιη : ΑροΠοη. ΚΗοά. Α^^ο• 
ηαηί, ι, ν. 154 ΐΙίίΙεπι α δοΐιοΐ. ΙαιιάαΙιιιη 

βι ίτηόν γβ ΐΓβλβι κλίος, άνίρα κρίνον 
ρηϋίως καΐ νίρθΐν ύπο χΰοι/ος αύγάζβσθαί, 

ίΙοΓαΙ. Ι α5λΛ II. ^ο : ηβ οοΓροήδ ορίίιηα 
Ι,^ηοεί οοηΐ6ΐηρΐ6Γ6 οεαίίδ 

Αυδό$: ηοιηεη δ6Γνί (οοηί. δ. η. Κάρ): 
πότερα Αυδόν η Φρ&γα ταυτί λέγουσα μορ' 
μολύττεσθαι δοκεΐί; αηδβΓνο&ΗοιιίΙιαβο 
Ιο^αεπάο ΙεΓΓίοαΙ&πίθηΙα α(1Ηί1)6Γ6 
1 6 ριι1α5? (|ΐια6 νβΛα δηηΐ ίιηί(α(ίο βοηιπί: 
ςηαο ΑάιηϋΙο αρ. Εαη ΊτίΑί€£ίί, ν; 67^:<1ίαΙ> 

Ρ1ΐβΓ€δ 

ώ Ίτοχ τίκ' ανχβις; πότβρα Α ν δον ί} Φρνγα 
κακοΐς β\ανν€ΐν άργυρωνητον σ4θΐν; 
ονκ οίσθα θίσσαλόν μ< «αϊτό θβσσαλον 
ιτατρος γβγώτα γνησίως βλβνββρομ; 

οΓ, ΤΙαίοη. I'οί^ίί^. ρ. 262 Ε; η τ' Εφέσου 
(χ€ΐ{ οίκον, έν φ σε κόραι Αυδών μεγά\ω$ 
σέβουσιν Νμ]^. 599•* ^^^ εηίηι Ερίιβδυδ ίη δοΐο Εγάίαβ οΐ δΐιΐ) ΟΐΌβδΟ (^ιιίςίβιη ίη 
Ι.)'άοηιιη ροΐβδίαίο (ΗθΓοά. Ι, 20, 142)} 
τ ι πρδί τά Ανδώμ δείπνα καΐ τά θετταλωρ 
Τα^βη. ίτ. 4 

Ανκαβηττ^β: ην σΰ λέγ^ί Αυκαβητ- 
τούί καΐ Παρνήθων ημΐν μεγέθη, τοντ* 1<π\ 
τ6 χρηστά διδάσκειν, δν χρην φράξει» άνθρα- 
πείωί; Καη. 1057 ^^ί ί^ι^^ο δυΜίιηΐοκιη 
Αβδοΐιγίί οοΛιίΓηϋΐη τβρΓβΙιεηάίΙ Εαπρίάεδ 
οΙίδοιΗίαίίδ ηοιηίηβ. δοΗοΙ. αά ν. 928 
χαρακτηριστικόν καΐ τοΰτο, δη πολύς ΑΙσχύ• 
λοί έν τφ ποταμούς καΐ δρη λέγειν, Οβ 
ρΙιίΓαΙίδ ηαιηεή αδα νίάβ δ. η. Αάμαχο$; 
(1β ιηοηΐβ 1,γοαΙ)6ΐίο δ. Αηοΐιβδπιο, Ικχΐϊβ 
8Τ ΟΕΟΚΟΕ Μ. Ι.6α1<:6, Τορο^αρΗγ ο/ 
ΑΐΗεηχ § 3 ρρ. 2θΐ — 2ΐ ι 

Αΰκ€ΐον: Ικανόν χρόνον κατατετρίμμεθα 
πλανώμενοι ές Αύκειον κάκ Αυκείου σύ» 
δόρει σύν άσπίδι Ραο. 355 ^^ί δοΗοΙίΕδΙβδ: 
το Αύκειον γυμνάσιον * Αθήνησιν, δπου τρο 
του πολέμου έδόκουν γυμνάζεσθαι, ΟοηΤ. 
Ραιίδαη. Ι ο. 19, 3; ^ 29, 1 6 βΙ νίά6 5.η. 
Αΰκο$ 

Αυκΐνος: βΛιΐδ βΐίυδ Οβίεί, ραΙβΓ Αιη- 
ρΙιΐΐΗβί, ΑοΙι. 5© 

Ανκιο$ : ώ Φοΐβ* "Απολλον Αύκιέ τί 
πστέ μ* έργάσει; Εφ 1240 (οχ Εαπρίάΐί 
ΤεΙερΗο Γη 705 ΝααοΙί. ρ. 459) 

Αΰκι$: ίηααθίΐαηι οοιηΐα ηοιηβη, οαί 
ίίίειη οΙ)ίοίί Καη. 14 ηιιοά Ρ1ΐΓ3Γηί€ΐιο εΐ 
Αιηίρδίαβ, οίαπδδίιηίδ ςοιηοοάιαθ αϋ<$Ιοπ• 
1)αδ, €[110(1 αη1ί(|υο ιηοΓ6 ίη ία1>ιι1ίδ δαίδ ίη- 
ΐΓθ<1υο€Γ6 δοΐεΐϊαΐ δΟΓνοδ 1)αίιι1αηί€δ, ςώ 
ψΐ6Γ6ηΐ€δ άβ β^Γανί οηβΓβ ίπδΐιΐδα βΐ δριιτοα 
άΐϋΐίΐ ρΓθΓ6Γ6ΐ5αηί, ςιιίΐίυδ ίηβηια ρΐεΐίδ άί• 
ΐ6Λα1>αΙυΓ, πιεπίο Απδίορίιαηβδ οίΓεηάεΙ)»- 
Ιυη Κοοίίΐιΐδ ρΐΌροδίιίΙ; κάπίλυκος Η. β. κύ 
Έτίλυκοί, ουί Γανεί (^ηοάαπιηιοάο ΙΛγοπιπι 
δοπρΙιίΓα κοΧ Αύκος 

Αυκοδ : νείαδ ΙιβΓΟδ ΑΐΙίοιίδ, Ραη<ϋοηί5 
ήΐίιΐδ, (ΐαί ραΐδΐΐδ αΐ) Αβ^αοο ίΓαίΓΟ τοξώ. 
ραΐ6ΐ•ηί ΙιβΓεάΐΙαΗα ραιίβ, ηοη Ιαηηιπι ίη 
νίοίηα Ρείοροηηβδο 6§ίΙ, αυΛίδο^υβ π)α§ηο- 
ηιπι άβοηιπι ίηίΐϋδ αρυά Μβδδβηίοδ νίΓ γ6• 
ΙίβΊοηιιπι ρεΗΐίδδίπιυδ ίηοΐαηιίί, δβά βΐ ίη 
Ι^χοίαπι ηδο^αβ ρβηοίΓανίί, ΙαηΙα ροΐίβηδ 
αηΛοπΙαίβ ιιί Τεπηίΐαδ 1>αΓΐ)αΓαπι ςβηΐβπι 
ηοη ροθηίΐηβήϋ ηονο αΐ) βοςαε άα<51ο Ι^γ- 
οίοΓίιπι ηοπιίηβ οβηδϋπ. ΥΐάβΙνίΓ αυΐ€ηι 
ίη ραίπαπι ΓβνβΓδαδ εο Ιβπιροηδ ίηΐ6Γν&Ι1ο, (883) Κνκουρτ^^ία Ανκονρ^ος 686115 αριιά Μο1ο55οηιιη Γ6§6ΐη 
ηίυιη ίη νίηοιιΐΐδ 6X6511: : 6ί ορροΓ- 
«ηεϋίαηάί ίανοήδ οοοα5ίοη6πι ηαΛυδ 
ιίαηαδ ίη βΐίηιη αΐείδοί οοηδίίΐιιίί : 
ΐΓ Μβη6δ11ΐ6θ ίιηρυΐ5θΓ6 Τ1ΐ656ΐιιη 
6χί1ϋ, (ΐυα6 ΐρδί οΗηι €οηΙί26πιΙ, 
3Γΐβιη οο6§ίί. Ηίηο ρΓον6Γΐ)ίιιιη 
5€κάί?. ΑΙ) Ιιοο Ραιίδ&ηίαδ ΐ ο. 19 
η ίΠαά ηοΐίδδίιηυιη ηοιηίηαΐυιη 6δδ6 
ααιηςυαιη ιηοχ ίά ΑροΙΠηί Ι^γοίο 
0Γ6άί(ΐ6Γίηί:. δ6ά 1:6η6ηάυιη 651: 
ιυιη ίιοο Ιοοο ρβηηαηδί556 6^υδ^1υ6 
Ιίοαδ1:6ήιιιη Γυίδδε ςυοοΐ νοεαΙιΐΓ α 
Γ0 έττΐ Αύκφι 6ΐδί Ηυ(11\ν2ΐ1ο1ί6Πΐ5 
•^, ρ. 14 ηβ^αΐ ίΐΐυά υηκ^ιιαιη Γυΐ5δ6 
αιη <ϋαΐ€ΐυ6 &ηΐ6 ρΐ6Γαο[ΐΐ6 αιιΐ: ρΓα6- 
.Ιΐΐ6ηαηιιη άίο&δίεηα Ί^γοϊ 1ΐ6Γθί5 

05 νβΐ δαεείΐα {ηρφα) ροδίΐα Γυίδδ6 : 

6 δέστΓΟτα^ "γείτωρ ηρωί ν65ρ. 3^9 > 
ο, οιιιη δυαιη δίΐίί ΙήΙ)υηα1 οοηδίί- 
^^^ δίιηυΐαοηιιη ήΐίυιη ροδοίΐ ν. 819 
ε? ττωί έκκομίσαΐί το του Αύκου. 
1. Κλ€ωνυμ.ος 

ανρ7€^ : και σ* ώ Ρ€ανα, "^τα «Γ, κατ' 
ν έκ τηί Αυκουρ^ζΙαί έρέσθαι βούΧο- 
ιβατόί ό Ύύνρίί; τίί ιτάτρα; τΐί ή 
ΤΗ, 135 ^^ί δοΗοΙ. τ^ν τβτραλο- 
€1 Αυκουρ'/ίαν^ *Έίδωνού$^ Έασσα- 
'€αρίσκουί, ΑυκοΰρΎον τ6ρ σατυρι- 
(€1 δέ έρ τοι$ ΉδωϊΌίί (Γγ. 59) ^Ρ^* 
ηφθέντα Αιόρυσορ * τοδαττόί ό "γύρνα ;* 
η νβΓδίιιη 6χ ΑβδοΗγΙο Γ6ρβ1ίίιιιη 
3ΐ)&1)ί1ΐί6Γ οοηί. ΒοΙΙί26Γ: πιαίοΓα 

ΡΗΐζδοΙιίιΐδ ίη 1. ρ. 44 — 47» <1^ί 
[Γατβ οοηαΙαΓ ΙοηςίοΓβπι 6δδ6 ΑΗ- 
15 ραΓΟοΙίαιη 6ΐ ρβΓ οΛο ν6Γδΐΐδ 
4 ν. 144 βχίβηάί; δοΗοΙίαδΙαπκιιιε 

Εάοηίδ ηίδί Ιιοο αίΪ6ΓΓ6 ττοδαττόί 6 
αοη (^αο οιηηεπι ρ&Γοάίαιη ΐΓίΙ)α5 
)οη1ί5 οοηδίαΓβ 06ηδ6Γ6ΐ: δ6ά ςηοά 
:ιη Α68θ1ιγ1ί Ιοοαπι ηοΐΐεί ά6δθΓίΐ56Γ6. 

Ηοο 6χ Ιοη^α ίΐΐα ραΓθ(1ία6 ρΓαεία- 
δ 1 34» ^35» <ΐ6ίη(ΐ6 6Χ ΙοΙα ΟΓαΙίοηίδ 
ιαΐίοηβ νοο&1)υ1ί5(ΐυ6 κροκωτφ 6ΐ 
ΐ6ηί(ΐιιβ 6χ 5θ1ιο1ία5ΐα6 ιη6ΐηοηα αά 
*ΡΓ€ΰθ€Ρ τ^ρ άρχήρ Εΰβονλοί έιτοι-ή- 
ΰ Δίίορυσίον, τά άρόμοια των έρ τ^ 
ιυ οΙκΙ(^ κατάΚέ^ωρ' έττΐ τλέορ μέρτοι, 
Ίΐ εηίπι Α65€ΐιγ11 ηοη ΑήδΙορΗαηίδ 
υη <ιιιοά 8ΐ1ο άβΙΟΓίΐαβΓβΙ δίΗί ριο- ροδίιίδδβ, ηβί^ιιο εηίιη εοιηίεοδ δ6(1 ρο6ΐα5 

ίΓα^οοδ ραΓοάία ήάεή δοΐίΐοδ 6δ56 : ίαιη δί 

ΕαΗυΙαδ δΐιαπι ραΓοάίαιη Ιοη^ίυβ εχίεηάεήί, 

ΐαιηεη βαιη α1> ΑήδΙορΗαηε ςαοςαβ δαίίδ 

Ιοη^ε 6χΐ£η(ϋ ηεοβδδβ 6δδ6. Όβ πιγΛο οΓ. 

ΑροΠοίΙοΓ. ΒίΜίοΐΗ. ιιΐ 5 ι Αώψνσο%...κα,θ' 

α.ρθύ% ύτό 'Ρ^α5 καΧ τάϊ τελβτάί έκμΛθώρ 

καΐ λα)3ών τταρ^ έκ€ΐρψ τ^ρ στολ^ρ ένΐ *1νδούί 

δίά τψ Ορ4.κψ 'ήΊΓ€ίΎ€το. Αυκουρ'γδί δέ, 

ιταΐί Αρύαντοί^ 'Άδωρωρ βασιΚΐύωρ^ οΐ "Στρύ- 

μορα ' ναροικοΰσι ττοταμόρ, τρωτοί ύβρίσαί 

έ^4βα\€Ρ αύτόρ' καΐ Αι6ρυσο$ μ^ν €ΐ$ θάλασ- 

σορ Ίτρόί θέπρ τήν Ήηρέωί κατέφ\τ/€, Βάκχαι 

δέ έ^ένορτο αιχμάλωτοι καΐ τό συΡ€•η•6μ€Ρ0Ρ 

Σατύρωρ νΧηθοί αύτφ. αί^^ι; βέ αΐ Βάκχαι 

έλύθησορ έξαίφρηί, ΑυκούρΎψ δ^ μορίαρ 

έτΓοίησε Αώρυσοί' 6 δ^ μ€μ•ηρώ$ Αρύαρτα τ6ρ 

ιταΐδα^ άμτέλου ρομίξ'ωρ κλήμα κόττβίΐ', τ€- 

\έκ€ΐ ιτλιί^αϊ &πέκτ€ίΡ€ καΐ ακρωτηρίασαν 

έαυτόρ έσωφρόρησε. τη$ δ^ 7^5 άκάρνου 

μ€Ρθύ<τψ §χρησ€Ρ 6 ^€05 καρνοφορήσαρ 

αύτήρ^ Β,ρ θαρατωθβ Αυκοΰρ'γοί. *Ώ.δωροί 

δ^ άκούσαρτ€ί είί τό Ιΐαγγοίορ αύτυρ άτταγα- 

'γ6ρτ€ί 6ροί Ι^δησαν, κάκ€Ϊ κατά, Αιορόσου 

βούλησιν ύπό ϊτητωρ διαφθαρ€ΐ$ άττέθαρβ, 

δίο αρρ6ΐ1αν6Γ6 ίΓ6δ Αεδοΐιγίί ΐΓο^οβάίοδ 

'Ώ.δωρού5, Βασσαρίδας, ^€αρΙ<τκουί, (\μαη&Λ- 

πιοάαπι Αςοιηειηηο, €Ιΐ06ρ1ΐ0Γ06 6ΐ Ειιιηε- 

ηίάβδ *0ρ4στ€ΐα αρρεΠαηΙαΓ 

Ανκοΰργος: ΐβΐί Αυκούρ^φ (η ρ τοϋ- 
ρομα) Αν. 1296. ^ϋ^δ Γιιεηί ίδίε ϋ,^οηΓ- 
£;ιι«, (ΐιΐ6ΐη Ηίο άείήουίΐ εοιηίειίδ, αυί υπάε 
ά6ίΙα€6Γ6ΐαΓ ίΗίάίδ 1υάΐΙ)Γίηηι 6[ εοηΐιιιηβΐία 
δίνβ ίυεήΐ: ο1> οηιηιιη ^Γαοίΐίίαίειη, αΐ ηοη- 
ηιιΐΐί 6χΐδΙίιηαηιηΙ, δίνε ρΓορΙει ^^εηβήδ 
ρ6Γ6^ηίί3.ΐ6ΐη, αί αΐϋδ ροΐίαδ νίδΐιιη 6δί, 
δίνε άεηίςηε (^αοά νίΐα εΐ ιηοΓίΙ)η5 ΑεςγΡ* 
ίίοδ ΓεΓεΓεΙ)αΙ ; εα αΐίί^υε οιηηί& εΐ ε§ο 
ηεδοίο εΐ ροδΙεΗ ίοΓίοδδε ηεδ€ίΙ)υηΙ. Νοη 
ίυίί οεΓίε Ι,γοιίΓβΐΐδ ογ&Ιογ, οηιη ΑπδΙο- 
ρΗαηεδ 1ΐ3ΐιο ίαΙ>υ1αιη άοουεηΐ αηΐε ηα(αιη 
ϋ,γοιίΓβ^ιη Εΐιί ςειίε ρήαδ ^ιιαιη ίη τεραΐ)- 
Ιίοα νεΓδΟΓεΙιΐΓ. ταυι,οκ. ρναε/αϊ. αά Σγ- 
€ηκ^. ρ. Γ ΙΟ ε<3. Κείδΐί. δεά νεΓο δίιηίΐΐί- 
ιηυιη εδί, ίΐα εηπι αρρείΐατί οΙ> Αε^ρΙίαιη 
οΗ^ίηεπι ςυαιη εί ρΓθΙ)Γθ άεάεΓ&ηϋ ΟΓαΙίηαδ 
Αηλιάσι Ρτ. ι Μείηε1^. ιι ρ. 31, ιιΐ^ί νίΓ- 
ςίηίδ διφροφόρου νίοεδ 5ΐιΙ)ίΓε ίυ1>είαΓ (ε1ί§ε- 
^αιΛιΐΓ αιιίειη διφροφόροι εχ ίηί^ιιίΐίηοηιηι 
βΐίαΐίαδ) οαΐαδίήάβ νεδίε Αεβ^χρΙίαοα ίη(1ιι- (883) Αύκων- -Αυσιστράτη %Μ8 (ΗβΓοό. II 8ι). Α^ζγιρίηια βηίιη 'Ι,γ- 

011 Γ§ί ρ&ΐΓίαιη ίηίδδβ 1ιαΙ)ίΙαιη άοοβί: &1 

ΡΙΐ6Γβ€Γ&ΐ6δ Αγρίου ίΓ. ν (Μείη. ΐι ρ. 257) 

ΑββτρΙίοδ Σ,γοητξΊ νατριώτα$ αρρβίΐαηδ. 

Αΐίοδ Ιαιηβη ϋίαιη ΟΓ^ίηαΙΐοηβπι αά Ηοιηίηίδ 

ΊΓονηρΙαν ΐΓαχίδδβ όοοεηΐ δοΐιοΐίαδίαβ νϋΛα : 

διαβάΧΚα δ' αυτόν ^ ώ» ζ4νον ^ ώί ιτονηρόν : 

αΐ-γυντίά^αρ βηίιη ίάεπι ίβΓβ (^αοά πονη- 

ρ€ύ€σθαι. Υΐάθ δ. η. ΑΙγνιττοβ. 

Ανκων: δοΐιοΐίοδί. Ρΐαίοη. ΒεΙζίεβΓ. ρ. 

332 Αύκωρ νατ^ρ ην Αύτολόκου,'Τ.ων.γένοί, 

δημρν θορίκιοί, νένψ, ώϊ Κρατΐνοί Πι/τ/ιί;, 

* Αριστοφάνης Σφηζίν, ΈΰποΚιν δ* έν φ[\οι$ 

καΐ Μ τη 'γυναικί *Ροδ/ςι κωμφδεΐ αύτόν' έν 

δ^ τφ νρώτφ Αύτόλύκφ ώδ ξένΌν, Μετα-^ένης 

δ' έν Όμήρψ ε/$ τροδότην (Μθίπβΐί. II ρ..75δ) 

χαΐ ϋύκων ίντανΟά νου 
* * προ6ού^ "Ναύπακτον άμγνριον λαβών 
αγοράς άγαλμα ξ€νίκον «μιτορβνπχκι. 

Ιη Ρΐιίΐοοίεοηίδ οοηνίνίδ ηυιηεΓ&ΙιΐΓ αιιη 
νίήδαιοΙ)ΐ1ίΙ)ΐΐδ εΐ ίαιηβϋοίδ Υεδρ. 1 30 1» ^^ 
Αύκωνος Σ,γ5. 2'^ο ί. β. ηχοΓβιη 11..)τοοιιάδ, 
Ιι^δΐδίΓαΙαιη, Όβ Ι^γοοηβ, ροδίβα αοοα- 
δαΙοΓβ δοοΓαΙίδ (Ρΐαίοη. ΑροΙοξ^ 8θ€ταί. 
οαρ. χ ρ. 23 ^ Όίο^βη. Ι^&βη. π 39)» ^^ 
Ιοηία οήιιηάο εΐ ΤΗοΗοο ρ&βο αόδοήρίο, 
ηηειη ΜεΙ&ββηεδ, ιιΐ ηοΙαΓβΙ ίαηκ^ααιη 
ρ6Γ€§ηηιιιη αΐί^ιιβιη, (^ηί ίηίαηα ΑΐΙίο&ιη 
οίνίΐαΐβιη ιΐδΐίΓρ&νίδδβΙ εΐ Ιαοκ^ιιαιη Ηοιηί- 
ηειη ί^ηανιιιη ίιηΙ)6ΐΐ6ΐη(|ΐΐ6 €[υί ίη ίοΓΟ 
ηιιιΐΐα είϊυΙίΓεί, άγορα» Λγαλ/χα (οί. Εαη 
Εΐ€(^η 384) αρρβΠανίΙ, νίάβ ΒεΓβ^Ιε. Οοτηηι. 
ρ. 4^3, δεΙιηείάεΓ. ίη Ερίίί. αά Βηϋιηαη• 
ηατη ρταφχα ΧεηορΗ. Αηαδ, ρ. χχίίί ; άβ 
είυδ ίπιριιθίοΗ υχοΓβ ΚΗοάία εί ήϋο ΑιιΙο- 
Ιγοο, Μείηείς. αά Εηροΐ. Αύτ6\υκον Ιτ. ίν, 
II ρ. 441» Ι Ρ• ϊΐ7• Ω^ο ΙεπιροΓε Ναιι- 
ραΛιιπι ρΓοάίοΙίδδβ άίςΐ ροδδίΐ (ΐηαεδίνίί: 
ΒεΓ^Ιίίιΐδ ϋοΜτη, Ι. /.. Ηΐ^ί, Οχϋ, Οοηι. 
Οτα€€. ρ. 117 

ΑνΐΓΐ.κλή$: ΐΓ&άαοίΙαΓ ί^πκ^μαπι Ιιοπιο 
ηίΗίΙί :, "κ^ρΧ τ6ν δημον τδν * Αθηναίων 'γε^έ- 
νημαι βέλτιστοί άν^ρ μ€τά. ΑυσικΧέ.α, καΐ 
Κώο'αΐ' καΐ Σαλαβακχώ Εφ '^6ξ ιιΙ)ί οηιη 
πιεΓεΙπςίΙ)υ& οορηΙαΙιΐΓ ο.1> ίπιρϋάίοοδ είιΐδ 
πιΟΓεδ, νίάε δ. η. Αΰσιλλα εΙ Κλ^ων ; ίαη^ί 
νί(1εΙ\ΐΓ ίάεπι ν. 132, ηαπι Ίτροβατοπώλην 
ίυίδδε ειιιη οοηδίαΐ ΙεδΙίπιοηίο ΡΙυΙαΓοΙιί 
νίί. ΡεήζΙ. ο. χχίν. δοΐιοΐίαδία ΡΙαΙοηίδ 
Μ€η€Χ€ηί ρ. 923 ΟΓεΙΗ άε Αδροδία : ^τεγι}- ματο δΐ ή * Ασπασία μετά τδν Πε 
θάνατον Αυσίκ\€Ϊ τφ νροβατοκαττ 
έζ αύτον ^σχξν νΐόν ονόματι ΙΙορίσ 
τδν Αυσικλ^α 1>ητ6ρα δεινότατον και 
σατο, καθάν€ρ καΧ ΪΙβρικΧέα δη/. 
7Γαρ€σκ€ύασ€ν 

Αυσακράτηδ : Αν. 5 ϊ3 "^^^ Αυσι 
τηρών δτι δωροδοκ<^η, Λϋί άιιεεπι 
1>απι εί ρεοαΙαΙοΓεπι Ιιίο ίηΐεΐΐε^ί 
3,1ίί ίτΒξϊοοιηινα. ροείαηιπι ρΐα^απ 
δουπιιη. ϋείοπηεπι ίυίδδε αρραιεί ( 
630 ή Αυσικράτου5 &ρα νυνί βίς ί 
καΚοισι φρονήσει : 'ύ>ϊά, "ι φ νΧ ταοΧ 
ίπΓ (^ηί οίΐρίΐίδ ηίνεπι ρίςπιεηίο < 
εεΙαΓεί, τδ φάρμακο» φΑυσικράτη 
ν€ται 

Ανσ-ιλλα : ηοηιεη πιιι1ίε1>Γε Νι 
ΤΚ 374^^ί Εήΐζδοΐιίο ίεΛε ίηίάε 
ΙιΐΓ Ιτγδίοΐεδ οηπι άιιοΙ)υδ αΐϋδ δ< 
Τίπιοοίε εΐ; δοδίΓ&Ιο: δοδίΓαΙαπι ( 
Ι/.γδί11απι οοηίιιη^ Νιιΐ3. /. ί. ίη εϊ 
Ιοαο, ίη ς[ΐιο είΤεηιίηαΙΙ Ηοπιίηεδ < 
άίδδίηιε ροΐιιεήηΐ: ίΐΐιιάί 

Ανσ-ιμάχη: λΰσον δέ μάχαί (Τ 
ΟΓαί: άεαπι Ραοεπι) ϊνα Αυσιμάχην 
Χωμεν Ραο. ρ^'* ηεπιρε ιιΐ εχ τε 
1ι&1>εαί.; δίο ίη Ι-^δ. 554 οΐμαί νότε 
μ&χα$ ήμας έν τοΓδ *Ελλΐ7<Γ* κάΚεΐσθ» 

ΑνίΓΜΓτράτη: ρείδοηα ίαΐίΐιίαε 
ηιίηίδ αόΪΛ άνό του Χύειν τοί' στρατ 
δίΐίαπι οερίΐ νίΓΟδ αά ραοεπι ίηεϋπ 
οο^εηάί εΐ ΟΓαεοίαπι ΙοΙαπι Ιιοο πιο 
ναηόί : ςιιαιε πιηΙίεΓεδ εχ ΒοεοΙίί 
ροηηεδο εΐ ΑΐΙίοα οοανοααΐοδ ΓαΙε 
δε πιαίε ίεηε αΐίδεηΐίαπι νίΓοηιπι εΐ 
ουρεΓε ιιηαηίπιεδ : φίαπι, ιιηο πιοάο 
εχροηίΐ, δί αά αηαπι οπιηεδ νίπδ 
οοηςιιΙ)ίΙιιηι, νεί νεΛειαΙαε ρΓαεΙ^εε 
Ιί^ηε. Νοίυηΐ πιυΙίεΓεδ, δεά Ιαηάε 
εαπι Γεπι οοηίαΓεηΙ α Εγδί^ίταία < 
ΙαηίυΓ: αΓοεπι, ίη ςαα ΐΗεδαιιηΐδ ο 
ίηΙεΓεα α ρΓονεΛίθΓίΙ)ηδ αείαίε δαοηΐ 
δρεοίε οοοιιραίαπι ίη, Γ,γδ. ι — 239• 
ί^απιοΓε 011ΠΙ πιη1ίεΓί1>υ5. α1>ίΙ ίη 
240 — 253• ^ιιιπ ίη 60 δίηΐ δεηεδ 
βουλο$ Μί νεΛεβ αάπιονεαηΐ; αΓοί, 
δίταΐα ^[τεάίίιΐΓ τεπι δαηα πιεηίε ο 
ΙιίΓα ; αά πιίηαδ ίΐΐοηιπι πηιΐίεηιπι ι 
άίηεπι ενοοαΐ εΐ; ααάίεηίίαπι δίΙ)ί ραι 
— 4^5• Ηίηο αιοεπι α πιιι1ίεπΙ)ΐΐ5 οοο (884) ΑνσΙστρατος- '^ανης ΙΟ ρεαιηία ριιΙ)1ίοα δαίνα ρκιβδίΘίυΓ 
^6Γ2ΐΙαΓ Μΐυιη, 488 5(ΐ(ΐ., 61: ρ1ιιή1?ιΐ8 
: ιηυ1ί6Γ68 άίιι ΙαείΙαδ ίη^ειηαίΕδΟ 
οπδίΐϋδ νίΓοπιπι: ηαηο νίοίδδίιη Ια- 
Ι 655β νίήδ, δί ίοΓίβ ιηιιΙίβΓΟδ Γεδίί- 
:πι ροδδίηΐ, 507 — 538 ; αο δαηβ Ηάί- 
;δθ 1)6ΐ1αΙθΓ€δ ίη ίοΓΟ νβτδαηΐβδ : δ6 
αίοδ ίία 6δδ6 εχρΙίοάΙαΓ&δ ιΛ §1οιη6- 
ιαβ 55 ϊ — 586: ηβηυβ ίηϋί^ηαδ 6δδβ 
Γ6δρ. οοιηιηΐΙΙαΙαΓ, εαιη ΐρδαε ραήαηΐ; 
€δ : ρΓα6ΐ6Γ63, δΐιπιτηα οιιιη ίηίιιΐΊα 
Ιυιη νίΓβΐηβδ οοηδεηβδΟβΓβ, 588 δ^. 
ιηυ1ί6Γ6δ αΓΟβιη ο^αονίδ ιηοάο άβδ6- 
ιρίαηί οΐ) ρηΐΓίςίηεηι εΐ αε^βΓήπιβ 
ΠΓ Λ ϋ-γδίδίΓαΙα, 7ο8 — 780. Οίηε- 
άεηΐβ οαρίάΐηίδ ρίβηο, ιιχοΓβιη είιΐδ 
ΐϋΓαοίΙ ίηήδ ίτίΓαικΙί βΐ ιηαηΐιιπι 
πιοάο 1ιΐ(1ίήοαΓ6 ίιίΐοβί:, 831 — 864. 
06 οοιηραΊδί θΓα6θίδ6 ρορυΐί <16 
5αΙοδ ιηίΙΙιιηί, (^αί Ι-γδίδίΓ&Ι&ε ροΐεη- 
; ί6πιίηα6 (^ιιεΓεΙΙαδ άϋαθίεΕηάοδ 
Ιιιηί:, ιο73δ<ΐφ Διαλλαγ^ί' δ<1(1ιΐ06Γ6 
ταΐοδ ρορυΐοηιιη εαάειη αςαα ΙνίδΙιαίΐ 
ΐδρ6Γ§6ηίίαιη Οίτπιρίαε, ΡγΗδ, ϋβΐ- 
Ι 1.αοοη6δ ρήιηυιη οοιηιηοηείαοίΐ 
οηιιη οΐίιη αΐ) ΑΐΗβηίβηδΐΙ)ΐΐ3 ίη 
οΐΐαΐοηιιη, άείηάε ΑΛβηίϋηδΟδ ίγ- 
τα 3.1) Ι1,αοοηίΙ)η8 βίεΛοηιιη ; ουί 
ίΙιΐΓ Μΐιυη ΐϊΐυίαιιπι ? 1 1 γ 2 — 1 115 1 ; 
Ηδί^αβ ρ6Γδΐια3€ΐ ιιΐ βιΒί ίηνίοειη 
ίοηοβάαηί ; εοηεεδδίδ (^ιιαε νόΐΐ βριίΐο 

ίρίί, Γ 163 — 1 187; βί ΙΙΧΟΓ6δ ίπίΕΓ 

ϋδ ΓβάάΐΙ, 1273 δ^ίΐ• 
-£<Γτρατο$ : ούδ* αΰθα αΰ σ€ σκώψζ- 
^σίστρατόί τ έν τ&Ύορ$, Χολα/ο- 
ΐ'ειδοί, ό ΊΓ€ρζαΚο\φ'γ6$ τοΪ5 κακοΐ$ 
<^υαδί Ηη€ΐηδ)^ί7ώΐ' τ€ ΐΓα2 ιτανων 
Εί»» ^ τρίάκοι^&' ^μέραί του μηνόί 

Αοΐι. 855 • 11* δοαΓΓα ΐΓ&άιιείΙιΐΓ 
^εδρ. 787— 795> ί^• ^302, ΐ3θ8ίηΙβΓ 
δ ΡΗϋοοΙβοηίδ βηαπίϋΓαΙαΓ ; αί ιηεη- 
)6ΓρεΙιιο εδίιήεηδ Ες. 1^7® ^^ί 
ζη^ίητη νεχαΐίοηείη ίηΙεΙΙεςεΓε νίάε- 

(][ΐιί(ΐ6ΐη αΐίυδ εηίιΐδάαιη ίαΐΐΐιίαε α* 
ίοπίτη, (\\χοά ΒβΓ^Ιζίο νίάεΙιΐΓ αρ. 
.II ρ. ιο34> ίΓΓίδίοηβιπΓεδρεχίΙ. ΡεΓ- 
ΐΓ ίάειη ίη ΌαεΙαΙ. ίη χνι ηΐ νει- 
ηοναΙΟΓ, ΙΙού σορίΚΚη' τοΰτο παρά. 
•ράτου Μ 

Μάγιη]$: Οοπιοε<ϋαε νείεήδ τοΓί ά^ιο- 
\οτ/ωτάτοΐί αεοεηδεηοΐαδ ροεία, ηειίυδ Ιεαηαε 
ίη &§Γθ ΑΐΗεο, είΓεα 01)πιιρ. Ιχχχ ίΐοηιίΐ. 
ΓαΙ)ΐι1αδ είικ πΐ3§ηο ευπι δίικίΐο δρεέΐαΐοδ 
εδδε Ηΐιΐΐΐαδςπε ευπι νίΛοΗ&δ τεροΓί&δδβ 
εοηδίαϋ εχ Εηυίί. 519 δςς. : ροδίεα ΑίΗε- 
ηίεηδίυπι αάνεΓδαπι νοίυηίαΐεηι, ςιιαπι ξΤΛ' 
νΙΙεΓ ιΐΐο Ιοεο ίηεηδαΐ ΑπδίορΙιαηεδ, εχρεΓ- 
ίιΐδ εδί εϋ πιαίε Η&Μίαδ &μα ταΓί ΊτόλΙαα 
κατιούσαΐί, Τ€\€υτωρ εττΐ 'γ'ήρωί, ού γάρ έφ* 
ηβψ^ έξζβλήθη (εχρίοδίΐδ εδί) ΊΓρ€σβύτψ 
ών δτί του σκώτΓταν άττέΚάφθη. Αγ§ιι- 
πιεηία ευπι αάαπιαδδε ΙυάίεΓα εί ίεδΗνίίαΙίδ 
ρΐεηα εοΠίςίΙ Μείηείείυδ Ηίίί. Οτίύ, Οοηι, 
ρ. 33 6Χ νδδ. 522, 523 

ΐΓοσας νμίν φωνάς Ιβις καΐ ψάλλων καΧ πτβρνγίζων 
καΧ ΚνΒίζων καΐ ψηνίζων και βαπτόμΛίκκ βατρα• 

ςυίΙ)υδ νεΛίδ ίηάίεαηΙυΓ ίαΙ)υ1αε είυδ Βαρ- 
βιησταί δίνε εαηίαΙοΓεδ Ι^αΛίΙο ΙγΓαε §[εηεΓε 
εοηΐεπιρίίδδίπιο υδί, "Ορνιθβί, Αυδοί (^υα ίη 
ίαΐ^υΐα 'Ε,γάίεαΓυπι δοΐΐαΐίοηυπι ίΓαΛαπι 
πιοΙΚίίεπι ήδίδδε νίάεΙπΓ, "ίτψα δίνε ευΐί εε δ 
ήεαΗαε, "Βάτραχοι 

Μαινάδ : 'ί^ύσιορ 6$ μετά. Μαιι^άσι 
βάκχισιρ οΐνάσί δαίεται Ί^γΒ. 1283 

Μαΐ(Β»η$ λ£μνη: ίΚθετε "ΝεφέΧαι, €Ϊτ€ 
Ίίαιώτιρ Χίμνην (χετζί^ηΐ). 273 

Μαμμάκυθος : κεχηνότα "Μ-αμμάκυθοι 
Καη. 99^• ^^ ^ο^ ηοπιίηε, ςυο δΐυρίάυδ . 
ι)αΓ<^υδ^1υ6 Ηοπιο ηοΙαΙυΓ, νίάε ςυοδ είΐανίΐ 
Μείηείίίυδ /Γ/>Λ €τία€. Οοηι. ρ. 22θ. Α 
μάμμα εί κεύθω άεΗν&ηί εάίΙοΓεδ Ι^χιεί 
Ρα53σνίαηί; ρΓθΙ)αΐ5ί1ίθΓ εδί ορίηίο ΓΗΐζ- 
δείιίί εεπδεηίίδ ρΓορηοηιπι Νοπιίηυπι ΙεΓ- 
πιίηαΐίοηε -κυΒο% (εί. Σμίκυθοί Εεεί. 293 ; 
ΣμΛκύθψ Έ({. ^66 ; ΣμίκυΗων Υεδρ. 4θΐ•> 
Εεεί. 4^, "ΆίΚτοκύθη^ ΒεπιοδίΙι. ίη ΑΗεΐοα'. 
Ρ• ι'δ9> 5 β; Έ.ομ•κοΚάκυθο% ΑεΙι. 564» 1^45) 
ίά αΛυπι εδδε, υΐ Ηυίε νοεί ίυδίί ηοπιίηίδ 
δρεείεδ εοηείΙίαΓεΙπΓ ; άεδί^ηαή εηίιηπιαίΓίδ 
ρυΐΐηπι, τ^5 μφ•ρ6% νεόττίορ. Αρίε εοηΤε- 
ηιηΐ ν. βλιτομάμμαί ΝυΙ). 988 

Μανη$: Μεγαίνετόί $* 6 Μαρηί Καη. 
965, υΙ)ί νυΐ^ο αηΐε ΕήίζδεΙιίυιη μαρηί 
δεΓνίΙε ηοπιεη. Υΐάε δ. η. Θηραμένης ρ. 836 
εΐ εοπΓ. Ροΐΐυε. νιι 204 : βόλωρ δέ ονόματα, 
τώρ μ^ρ φαύΧωρ τβ καΐ δυσβόλζύΡ, έφ* οΤ$ τό 
δυσκυβειρ, μαρη$ κ.τ,λ» (885) Μαι/^9- -Μβ^ακΧής Μανη$: ηοιηβη ίαιηηΐί δαίίδ ΓΓ6(}υ6ηδ, 
Αν. 131 τ> 13^9 5 'ΐ'οΟτό 7* οϊκαΛ* ώ Μάνη 
φέρ€ Σ,γ5. 99^ ί '''^'' "^^ Μ. αν η ν ή 'Σύρα βω- 
στρησάτω *κ του χωρίου Ραο. ιι^6; ηοιηεη 
&ρρ6ΐ1αΙίνιιπι = δοΰλοί ; ό Μαί'^ί ούμ^ί αύ- 
τοΐί ^/*)8αλ€ί Ι-γ5. Ι2Γ3; ύ^ιαί {τούί δρνίθαή 
τρ6τ€ρορ μ^^άλουί ένομίξΌν νυν δ' αΰ μαι^αϊ 
Αν. 5^2 

Μαν^α : ηοιηεη Γαπιαίαβ : ϊωμ€ν ώ Μ ανία 
ΤΗ. 7^8; ναράβα\\€ νόλλάί κληματίδας ω 
Μαι/ία ΤΙι. 739ί ^^^ Α'Οί σ^αγείοι» Μαΐ'/α 
ΤΗ. 754» ^ Μαΐ'ί'α ^ι5λλα]8€ Καη. 1345 

Μαν65ωρο$ : 56Γνί ηοιηβη : Αγβ δ^) ^αι^- 
^ία «οΖ Μανόδωρζ Αν. 657 

Μαραθών : Οσα τ €ύδρ6σουί Ύψ τόνους 
(χ€Τ€ Χαμωνά τ' έρ6€ντα Μαραθωνοί Αν. 

245 (οοη^• Ρίΐιΐδ&η. ι 3^ 7 * *<'"^* ^^ ^ί* ''ν 
Μαραθώνι λίμνη τά τολλά Αώδι;;, /^6? δ^ 
ΊΓΟταβίόί έκ της λίμνης, ιτρδς αύτη τη λίμνη 
βοσκήμασιν ΰδωρ ένιτ-ήδαον ιταρεχόμβνοή ; 
έκ "Μαραθώνοί ^ ν6θ€ν συνίλΐξας Ιμονιο' 
στρδφου μέλη Καη. 1296 (ί. 6. β χ Ματα- 
ΐΗοηβ αηΐ ηικίβ οοΐΐε^ίδΐί ΓβδΙίοηίδ 
οαηηίηαΤ δο. νοοβιη φλαττοθραττο φλατ- 
τοθρατ. Νβιηρθ ΙμονιαΙ δίνβ ίυηβδ ©χ δοΐΓρο 
φλέωή ςαί ίη οαιηρο Μ&Γ&ΐΗοηίο νίθθ- 
ίυΓ ρΓαβοίραβ ρΓονβηίδδβ οοηβςίοΗ&ηίιΐΓ ; 
Ιυιη οαηβηΐίδ ίη ορβΓβ τϋδΐΐαπί οίΐηΐίίθηαβ, 
δί ηοη ιηίηιΐδ Ιοη^αβ βΓοηί ίαηίΗαδ ίρδίδ 
(ΐαοδ ίθΓηυ6Γ6ΐ, οαιη ρπιεΙοη^δϋΠίδ ΑθδοΗγΗ 
νβΓδίΗαδ &ρ1ίδδίιηβ οοιηραΓαηΙαΓ. ρκιτζ- 
80Ηΐνδ ςιιί οοηίαΐίί: Ρίηά&η ΌΊΐΗγταηιΙ}. 
(Γγ. 4 6^• Μοιηπίδεη) σχοινοτέναά τ 
άοιδά). Ρα^αε ΜαΓ&ΐΗοηίαβ οίνβδ δαβρε 
εοιηιηοηείαείΐ ΝοδΙβΓ, ηί βΐ δαίαιηίηίαε Έ^. 
785 (Ι-Ύδ. 59» Εεε1• 3^), ίί^ ςυίάβιη ΐίΐ; ρΓ&β- 
δεηΐβιη Γβπιιη δ(α(αιη ΓβρΓθΗβηάαΙ : άνδρ* 
ά-γαθόν δντα Μαραθώνι ττ^ρΐ τ^ν ττόλιν ΑοΗ. 
696; Μαραθώνι δτ ημ^ν (ουιη νί^βΐ^α- 
ιηιΐδ) έδιώκομ€ν (τοι)5 Ίτολ^μίουί) ΑοΗ. 699; 
δί Μ-ήδοισι δΐ€ξιφΙσω ττ^ρΐ τψ χώρας Μαρα- 
θώνι Εφ 781 ; τψ Ίτόλ^ως &ξια τράττ€ΐς 
/«ηΐ του Μαραθώνι τροΊταίου Εο[. 1334 > 
άξια της Ύης άπολαύοντ€ς καΐ του Μαρα- 
θώνι τροτταίου Υβδρ. 7ΐΐί ^Αριστομάχην — 
ίκ€ίνην τ^ν Μα/9α^ών( ΤΗοδίη. 807. Μα- 
τ/» α^α;νομάχα{ ρΓ&ϋάίεαηίιΐΓ ΑεΗ. ι8ί ; 
ταυτ' 4στΙν έκ€Ϊνα έξ ών Ανδρας Μαραθωνο- 
μάχους Ίίμ^ (ΙοηιιίίιΐΓ λόγοί δίκαιος) ναί- 
δ€υσις (θρ€ψ€ν ΝνιΗ. 987» Μ^ ^'νν έν τ€τρα- ΊΓτ6λ€ΐ τούμδν τρότταιον €Ϊη ί,γδ. 187 (ιι1>ΐ 
δοΗοΙ. τρότταιον δ^ τό έν Μαραθώνι τό κατά 
Ιΐ€ρσών' ^ γάρ Μαραθών της Τ€τραπ6λ€ως 
μέρος, τά δέ λο<τά Οινόη, Ώροβάλινθος, 
Τρικόρυθος) ; Ηοΐεαά. Γγ. XIV καΐ κολλύραν 
τοΐσι ν€ρώσιν {-γέρουσινΊ) διά του Μαρα• 
θώνι τροτταίου 

Μαρίκας: Εΰττόλις μ^ν τόν Μαρικαν 
νρώτιστον ναρύλκυσ^ν ΝαΗ, 553» ^ο. Γ^Ηα- 
Ιαιη Μαρίκας ίηδεήρ(αιη ςαο ΗγρετΗο- 
Ιυιη δί^ίήεαίαιη 6δδ6 (1ίδ6Γΐ6 ί6δ(αη(ιΐΓ 
ρΓαεΙβΓ ΑήδΙορΗ&ηβιη ^υ^ηι^1^αηυδ Ι ίο. ι;, 
δοΗοΗοδΙ. Καη. 577 δΗΐδ^υβ Ιοοίδ. Νοιη€η 
ηοη ςταεοαβ δεά ΗαΛαΓαβ οή^ίηίδ βδδβ ίη- 
άίεαΐ ΗθδγεΗίαδ Μαρικανι κίναιδον' ο2 δ^ 
•ύττοκ^ρισμα ναιδίου &ρρ€νος βαρβαρικόν. ΙΙί 
Οίεοηειη (^αί ίη ηε^υίΐία τεί ριιΙ)Ιίεα6 αάιηί• 
ηΐδίπιηάαβ άεεεδδΟΓ είυδ ίαεΓαί ΑπδΙορΗαηβδ 
ίη Εςηϋϊίηιε δυ^ίΠανίΙ, ίΐα Εαροΐίδ ίη Μα• 
Γ/>Λ Ηγρ^ΛοΙαπι άίίίΐα ίΠίυδ ίιίΓαΙπδ. ΑΛα 
εδί ίαΙ)α1α Ι^εηαείδ ΟΙ. Ιχχχίχ 4 &• ^Η^. 4^ο» 
εηηιπιαχίπιε Η)τρεΓΐ)θ1ιΐδ νί εΐ §τΓα(:ία ίΙοΓβ• 
τεί. νΐάε δ. η. Ένιτολις ρ. 8 1 8 

Μαριλά&ης : ηοηιεη δεηίδ ΑεΗαπιεηδίδ, 
Γαίιΐδ ηοπιεη α νοεε μαρίλη άεήναΐυπι αρ• 
ίίββίπιαπι εδί .εαΛοηαηο, ΑεΗ. 609 

Μαρψ(α5: Ίΐ;ρός τάδ€ τί άντ€ρ€Ϊ Μαρ• 
ψίας; ΑεΗ. 701 : ΙαΛυΙεηίιΐδ άεπια^ο^δ εΐ 
ΓαΗαΙα '€[υ8ηι ίηΙεΓ ΟαΠίαε αάιιΙαΙοΓεδ εοπΐ: 
ηιεηαοΓαΙ Αείίαηηδ αρ. δυιά. ίη βομβοΰσι; 
νίά. Μείη. /ΓαγΛ Ο•//, ^0;η, ρ. 1 37• δβη• 
ΙεηΙία εδί: ςαίά εοηΐτα Ηαεε άίεεί 

&1ίθ[Ιΐίδ Γα1)1ΐ1&? 

Μα(Γνντ£α$: βεητί ηοπιεη, ώ Μ/δα καΙ 
Φρύξ βο-ήθει δ€ΰρο καΐ Μασυντία Υεδρ. 433 

Ι^€γάραξο$: δαίιαρα Ό&ήϊ Γε£[ίδ; τύτ 
άλ€κτρυ6ν* έττιδείξω, ως 4τνράνν€ΐ ηρχ4 Τ6 
Ώ.€ρσών Ίτρ&τ€ρος ττόΜτων Ααρείων καΐ Μ^γ*" 
βάζων Αν. 484• ΝοΙ)ί1ί5δίπι& ίιιίΐ ίηΙβΓ 
ΡεΓδΟδ Με^αΗαζοΓυπι δίνε Μες&Ηγζο- 
Γΐιπι ςεηδ: νί<1ε ΗεΓοά. ν 17—24, νΐι 82; 
ΤΗυεγά. ι 109 

Μ€γαΙν€το$ : Καη. 965. νί<1β δ. η. 
Μανής 

Μ€γακλή$: ηοπιεη ίη ^εηΐε Αΐεπιαεο- 
ηίάαπιπι ^υαε ηοΗίΠδδίπια εΓ&ί: ΑίΗεηΙδ 
υδίΐαίιιπι (ΗεΓοά. νι 125), ρΓΟ εχεπιρίο 
ρΓαεηοΗίΙίδ ροδίΐιιπι ΝιιΗ. φ ίτβιτ* ίγ^μα 
Με'^ακλέους του Μ€Ύακλέους άΖέλφιδηι^ 
σεμνών τρυφώσαν έ^κ€κοισυρωμ4νψ, ιιΗί ζη- (886) Μέγαρα- 'Μ&γαρικός ΙίςριίΒϋΒ ζΤ2Λί& ί<ΐ6ΐη Μες&είθδ 
15 Μ6£;αεΗ$ άίαΙιΐΓ; 6 Κοισύραί 
ιχοί ΑοΗ. 614; ίται» &ύ μέ^αί ών 
ύνγΐ9 ιτρόί 7γ6\ι¥, ωστ^ρ Μ€γα- 
κΓτίδ' ίχωΐ'ΝυΙ). 69 (ί. β. οιιπι νίο- 
ιιηίηίΙ>ιΐ5 ΡαηαΐΗβηαβοηιιη ΐη ροιη- 
ΓΐΒ αά ατεβίΏ, ριίΓριΐΓβα νβδίο 
; Μ6§[9.οΐ68 Α1επΐ3.6οηί(1α Ρ)τΐ1ιϋ5 

νίΛοΓ €αηΙα(αΓ α ΡίηάΑΓΟ Ργί/ι. 
; ού ΐΓ€ρώφ€ταΙ μ' 6 θίΐοί (Λνυηοιι- 
?) Μί^α κ\ίη5 άνιννορ'ίίηΐ). 124; 
\)» τού$ Μΐγακλ^ονϊ κίονας ΝαΙχ. 
; Ηεπηαηηιΐδ ΓβάοΙίΙ Μ βί ροτάβ 

α 5 (]ΐιθ5ίηβο[ΐιοδ ί&οίδοοίηιη- 
^αοΠδ;* ΓβΛίιΐδ ΒβΓ^Ιοηΐδ *ίιιΙ)€ΐ 

ανυηεαίί &6άίΙ)ΐΐ5 ιηα§^Ίβείδ ^αί- 
}ΐΐ3,ηιιη άοιηίηυδ «ά ρααρετίαίθππι 
Λικ ειΙ)ΐιιη ί^ααβΓβΓβ'); Αάχηταί 
4α ί χαΐ Ααμάχουί Οεοι^. (τ. ι6 
ρα: ώ Μέγαρα Μ^γβρ' ώ$ 4ίγΙ' 
' αύτίκα άτα^τβΐ'τα καταμεμυτ- 
. Ραε. 946 (ιιΙ)ί δοΗοΙ. σκβρο^α 

ταΰτά φησιν ΙΙόλ€μβϊ, ^ γά/> /αβ- 
ν^ σκοροδοφόροί (Αοΐι. 761), ^ι^/*- 
Ααΐί€δα«μομ/ωΐ' 'Μ.€^αρ€Ϊί καΐ δτί 
Γοϋ τοΚέμου νρόφασίί δι* αύτού$ 
ιτ^αι); έμιτλησΟτιναι *κΤΑ.€'γάρων 
Ρ3€. ιοοο (δί νοΓΕ ΙϋΛΐο) ; γΑαπ-α 
961» «εΐίλβ/χ/Λ^ΐ'οΐ' Υεδρ. 57 (μ^Ύο.- 
λωτοί, ςηο (ΰΐη εοηΙηιηεΗοδ&πι 
., Ιιιπι ίηβρίυιη βΐ ίηδίρίάυιη ίο- 
115 ά6δί^αΙ)&ηΙ, ΑΐΗοί ροβίαβ ρΓΟ- 
χ> ιΐδΐιτραΙ>αη^ : νίά« Μ«ίη6ΐ(1αιη 
•. 2θ δβςς., ΒοΓ^Ιί. €οηιηί^ηί. ρρ. 

359) ί ^"^ ^' ^λο Μ«7Αρο</ ιτώ» 
ΐΊ•$/ ΑοΗ. 758 (αά ίοηηαιη οοηΤ. 
, 1 131, Ισθμοί ΤΙιιιο. ν ι8); ττόρ- 
μαιθοΜ Ιάντ€ί Μ€'γαράδβ Ρ€Λνίαι 

ΑεΗ. 5^4 ; κ\άων μ€^αρΐ€ΐ$ Αοΐι. 
ιοη ίιηριιηβ αΙ>ίΙ>ίδ (^ιιοά Μ6£[α- 
ΐ6Πδ €ΐ Μββ&Γίςβ οοβίΐοδ δίνβ 
ΙθάάίΙ ΠοΙίΓαευδ 77/ μεοακα^^ 
ιηρ&Γαηδ δίιηίΐία ΤΗβδίη. 6ΐ7ι 9^^» 

Ρβ€. ιθ7ί, Ε(|. ΐ9ι 5*ο 
|>€ύ«: κ^θ' οΐ Μ 67 α/9 η $ όδι^ναι; 
ωμ4νοι (ί. η. έσκοροδισμένοΐΎ. 1 66 
ΐΓΓϋαΙί δίαιΐ ^11ί (^ιιί τι1 αίαεηυδ 
: αΙΗο &ΐ6ΐ)&η(αΓ) άιη-^Ι^έκΧ^φαρ 
ί 1ΓΟ/9ΜΙ δύοΚ(^, 527 (εοηΤ, ΤΙιαο. 
καλοΟιτβϊ ΜβγαρβΟσι κα2 άνδρα- Ίτόδωρ ύτΓοδοχ^ιν τω» άφισταμένων ; ΡΙηΙ&ΓεΗ. 
ΡίηΰΙ, 24 *λστασίαρ τξοδίσκαί 4τοΛρούσα% 
τρέφουσορ) ; οΐ Μ^'γαρ^^^, δτ€ δ^ ^ττβΐιηαρ 
βάδηρ^ Κχίκ^δοΛμαρΙωρ ίδ4ορτο, τό ψήφισμ" 
βπωϊ μ€ταστραφ€ΐη (ϊτηιαΜίΛΤβίνίτ) τό διό. 
τάί Χαικα&Ύρίαί 'ύ). 535 > ^ ^^^αρη^ δρ&σ* 
ούδέρ' ίλκουσιρ δ' δμωί γλισχρότατα σνφκά- 
ζθΡΤ€ί — {ητδ του 7* Χψοιί ρ^ ΔΓ 4ξο\ω\&Γα 
Ρειο. 481 — 4^3 (φ^ίρρβ άβΟΓβΙο ίΐΐο Ρθποΐίδ 
<Τ1ιιιο. 1 114) ρΓοΙιίΜΙί ΑΐΚβη&δ τεηίΓβΓαιηβ 
ρ6ΐίΙ>αη( η6ςιΐ€ Ιαπίθη ραεβιη νοΐ6ΐ>ΑηΙ, ηίδί 
Νίδ&βα ίρδίδ Γ6άά6Γ6ΐιΐΓ) ; άρδρ€$ Μ € 7 α/> ^ ϊ. . . 
μ^σ^^ύ/^α;ή #€0ϊ {ΈΙρήρη) μ€μρημέρη' πρώτοι 
'γδ.ρ αύτ^ιρ το?ι σκορδδοΐί '^λίίψατί (1ι.6. νοδ 
βηίιη ρηιητιιη ΒθΙΙυιη ίηΐιιΐίδΐίδ, ηαιη 
αΐΐίο ιηϋίΐεδ ν€δε6ΐ>αη(αΓ; 1ο(^υί1υταιι(€ΐη, ιηο- 
ηβηΐε Β^τζΙ^το, ΙαΐΏ^ιιαιη άβ ραβίΐα άεΐίαιία 
ιχΙοΓ^ιη αΐΐϋ ανθΓδαηΐο) ; άνδράρΜ μοχθηρά 
έ<Γυκοφάρτ€ΐ Ί&.ΐ'γαρέωρ τάγλορίσκια ΑίΛί. 
519 {ΧεηορΗ. Μειη. ιι 7 6 : 'Μ.€γαρ4ωρ δέ 
4Λ τΧεΐστοι^ 4φη, άτό έξωμιδοιτοιίαί διατρέ- 
φονται, ΡΓοήΐβΙιΐΓ αα(6ΐη Οΐεαεοροΐίδ (οοηίΐ 
ν. 82 ι) (ϋδδίάίαιη ίηΐ6Γ Α(}ΐ6ΐιί€ΐΐ505 6ΐ Μβ- 
^Γϋηδεδ ίηίΐΐυιη ςερίδδβ α 57εορ1ΐ3ΐι(ίδ) ; 
'ίΛ.€'γαρ€ΰσι κηρύττω ΊΓω\€ΪΡ ιτρδί έμέ ί1>. 
625> 7^^) άτγορά *ρ Άθήναη χαΐρβ Μ67α- 
ρ€ΰσιρ φίλα ί\). 729; βφαί /3α)3αΐ(ί^, ώϊ 
μ€^ά\α καί δριμέα τάισαν ^€'γαρ€υσιρ 4ρ4' 
βα\€Ρ τά. κΧαύματα Ραο. 248 (ρΓορΙβΓ οάο- 
Γ6ΐη αΙΗοπυη αοθΓήιηιιιη Ιαεηιηαδ ρΓονο- 
αιηΐ6ΐη (οοηί. Καη. 654) β^ ρΓορΙβΓ Μΐί 
ηιίδθήοδ); 4τΙθ€ΐ ρόμους ώσπ€ρ' σκόλια (δε. 
ΤίιηοοΓβοηΙίδ ΚΗο^ί) 'γ€γραμμ4ρου$• ώ$ χρ^ 
Μζ^αρέαί μήτβ 75 Μ^ί'"* ^' άγόρφ μέΡ€ΐ» 
ΑοΗ. 533• Ι^ Α€Ηατη£ηήΙ>α$ Μες&Γβηδίδ 
νεηΐΐ ΐη ίοηιιη Οίε3,6οροΗ(1ί5 ήΐίοδ 5\ιαδ ρΓο 
δαίϋιΐδ νεηάίΐιιπίδ οΙ> δυιηιηαιη ίαιηειη ε( 
ε^εδίαίειη : Με^αΓβιχδίιιιη ιηίδειτίιηα 
οοικίίΐίο ^Γ&ρΐιίοβ (ΙεδοήΜΙιΐΓ, 7^9 — 835 

Μ€γαρικό$ : άνί^/ο 1Α.€'^αρικ6% Αοΐι. 
750 ; χο£/9οΐΓώλαϊ 'Ά^'^αρικδ^ ίΐ». 8ι8 ; 
Μ67αρ£κο9 ψηφίσματος Ραο. ζβο; Ίί^γα^ 
ρικά τα /χαχανά Αείι. 73^ (ιι1)ί δείιοΐ. : άιπΊ 
του τορηρά, ναΡοΰρΎος μαχανά* δΐίβάΧΚορτο 
Ύ^ρ 4πΙ νονηρίίΐ οΐ "Μ^γαρίΤς, Αλλα μ4ρ 
\4^οντα^ Αλλα δί νοιοΰρτα. Ιηδαΐδαιη 8ί§- 
ηίήεαή ιηαείιΐηαίΐοηειη ίηιηοάηιη εοιηοεάΐαε 
Με^ΕΓεηδίδ ορΐηαΙΰΓ Μείηείζίιΐδ ^ί^4ία^. 
8ε6η, Ι ρ. 5• ^1^"^ ρβΓίίηεΓβ νίάεΙιΐΓ ρΓΟ-. 
ν^ύλΜϊΆνί^'^αρΙωρδά.κρυα^ Ηαπον. Εχ€Τ€, (887) 74 Μεώάι^- •Μέλάνθιοζ €ήί. ίη ϋοτηψ, Οτα€€.^. 13, Μβίηβίε. /Γ/Ιτ/. 
Ο-ί/. Οσηι. Ονοίε, ρ. ίΐ λ); Μβγ*/»**^^ 
χ(κρο$ Αοΐι. 7^8 (ιιΙ>ί ΙιιάΐΙιΐΓ άαρίίοί ν. χο?- 
ρο% δίξ^ηίβεαίίοηβ ςυοά ναΐβΐ δΐΐδβίριιάβη- 
άιιιη ιηιιΗβΙ)Γ6): Βά.ρρ€\, Μ^γαρικέ Λ. 
830; κ€ί ΊΓον σίκυο» ίβοί€Ρ η ΧαΎφδιον η 
σκόροδορ ταΰτ ην Μί^αρικά. κάΊτέτρατ 
αύθημ€ρύρ ίΙ>. 5^θ (ιι1>ί <^Π[^ οοηίβιηρίιι 1ο- 
(^υίΐνΐΓ Οίεαβοροΐίδ άβ ϋδ ςααβ ΙβΓΠ βοηιιη 
β^^ΐΐ); Ίταράδοθ^ ^ιμίιν (ΑΐΗθπίεηδίδ Ιαοο- 
η6ΐη ΟΓαί) τά Μβγα/Οίκά σκ{\•η Ί^γΒ. 1 1 7© 
ί. €. Τ€ίχΐ7, ςιιαβ άβδίπιΛα ίιΐθΓαηί ίΐ Μ β- 
£[αΓ€ηδίΙ>α8 ίαιη α Μΐι Ρβίοροηηβδίίΐοί 
αηηο ρΗιηο, Τΐιιιογά. ιν 109 

Μ€ι8^α1! Μειδ^αϊ δ' ^ιγ€< βρτν^ έκα- 
\€ίτο, καΐ Ύάρ ^καν Ορτύκι ύτ"* όρτνγοκόιτου 
τ^ κ€0αλν 'ΐΓ€ΐΓ\ψγμ4νφ Αν. 1297 (^^ί 
δοΐιοΐ. ΒηΚοι 8^ τοΟτο (δο. ίιηρΓθΙ)αιη ίπίδδβ 
Μίάίαιη) (ΤΙΧάτων) έν Πβ/ίίίίλγβι *•χρηστ6ν 
7β, Μ κατάΜβιδίαί' (ΗοιηίηβιηρΓοΙίΐιιη 
ηβςιιβ Μίάίαβ δίιηίΐθΐη); δία/3άλλ6τα4 
δέ €ί$ τ€ ΊΓονηρΙβ» ώ$ Πλάτων ίν ΝΙκαΐί, καΐ 
κλονηί δημοσίων ώί Μίταγ^»^» ^ *Ομήρφ 
(Γγ. II). κ&βαλόί τ€ βΙΐΌΐ Α^ετο καΐ ττωχα- 
λά^'ωΐ' ώί Φρύνιχοί έν ' Ε0ιάλτ|; (Γγ. ΐν)). Ρυο 
ίηββηίο ίυβήΐ ίηΙβΠββΙιηυδ βχ Ιοοο ΡΙαΙοη. 
Αίαδ. Ι ρ. Ι20 Α, Β: Μβιβ/αιτ τόι» όρτνγο• 
τρόφο» καΐ ΑΧΚουί τοιούτουί, οΐ τά τψ τόλβ»; 
ΐΓρά,ττ€ΐν έτΓίχειρουσιν ^ι τ^ι^ άι^δ/^ατοβώ• 
δι;, ^αΓει» Αΐ' αΐ γυναίκα, τρίχα ίχοιττα έν 
τ^ ψνχν ^^' άμουσία$ καΐ οϋιτω άτοβ€β\η' 
κότ€}, ίτι δ^ βαρβαρΙΙ^οντα ίληΚύθασί κόλα- 
κ€ύσοντ€% τ^ νόΧίΡ, άλλ* οίκ Λ^ξοιτΓ€ί, ιιΙ>ί 
€νο1ν6 ΒιιΙΙιηαηηί ηοίαιη 

ΜιλάνΟιοδ: Ιπι^αΐδ ρο6(α, ΡΗϋοεΙίδ 
ίιΗιΐδ, 4^βιη αιιη ίκιΐΓβ ΜοΓδίιηο, ίρδο ςαο- 
ςιΐ6 Ιπι^οο ροβία, §[α1οδί1α(6 ίαιηοδίδδίιηαιη 
6δδθ 60(^116 ηοιηίηβ Οοιηίάδ πΐΐΐΐίίρΐίεβιη 
ήάθΐκΐί ιηαΐ6Π6ΐη ρΓ2ΐβΙ>ιιίδδβ εοηδίαΐ βχ 
ΡΙυΙαΓοΙιί ΑΛθη&θί 3ΐίοηιιη Ιβδίίιηοηϋδ. 
ΤΓ&άυοίί; αυΐβιη βιιιη ηοβΙβΓ ίη Ραεί ν. 
8ο τ δςς. αΗ άίοϋ 56 ίηδαανίδδίιηαιη αιηαήδ- 
δίιηαιηςιιβ νοοβτη Μεΐαηίΐιϋ οαηβηΐίδ αα- 
άίνίδδβ αιιη 6ΐ ίπιΐ6Γ βίιΐδ 6ΐ ίρδ6 Ιηι§;ο6άί&ιη 
άοοθΓβηί ; 

όταν χ6ρον μη "χη Μέρσιμοφ 
μηδί "ΆΐΚάνθιος, οβ 6η πικροτάτην οπα 
γημύσανης "ηκονσ, ηνίκα των τραγφθών 
τον χόρον €ΐχον άΒίλφός τβ καΐ αυτός, 
ίμφω γοργόνα οψοφάγοι βατιδοσκόποι αριτνκΜ, 
γραοσόβοΛ /Μ3ροΙ τρα-^ομάσχαλΜ ΙχθυολνμΜ : 6χ (^υο Ιοοο βίϊίςίΐ Ρπίζδοΐιίιΐδ αά 1 
Ι05 ίΠο ίβιηροΓβ ΜοΓδίιηιιιη Ιγ3| 
δεήρδίδδ6; ΜθΙαηΐΗίηιη αιιίειη 
ίη θα α(51θΓίδ ραΓίθδ αΐ^υβ εαηίοήδ 
ίΠαιη αιι(6Πΐ ΜοΓδίτηί (πι^οβάίαιη 
ηοιηίηβ ίπδοΗρΙαιη Γυίδδο: ςαο τεί» 
ΠΙΠΙ Ραείί Ιοειιηι 1009 δί1<1•> ^1>ί ηο 
β[Γ&νίί6Γ ίπιιηοίϋοαπι βίιΐδ Ιχθυοψαγ 
βίΐαΐ : ορίαΐ εηίιη Τΐ7β[&€αδ αΐ Μ βία 
δ6Γθ νβηίαΐ; ίη ίοπιπι άίνβη<1ί1ίδ ί 
είΙ>ιΐδ 6( είαΐαηδ αΙ>6α1 εαηεηδ πιοηο 
Μβάία ίΓ&ίΓίδ : 

νίτηρον •ηκ€ΐν ίς την άγοράν, 

τα$ δέ (βγχΑβι^) ιτνηρασθοΛ τον δ" ο 

βΤτα μοη^^Ιν ίκ Μηδβία; 

'δλόμβυ' οΚόμΛν αιτοχηρωθτίς 

τάς β»» τβντλοισι Χοχίυομίνας'* 

τοι>« δ* άνθρωιπονς ίπίχαίρίίν, 

ίΐΐαά εηίπι όΧόμαν ύΧόμαν άτΓοχψ 
ΜοΓδίηιί ροϋυδ Μεά^α ςυαπι Με] 
(ΐποά νηίβο ριιίαηΐ Ιπι^οεάία ρείίΐι 
ρΓθΙ)α1>ί1ίίεΓ οοηίοίΐ ΚΗΐζδοΙιίιΐδ 1. 
δεηίίεηΐε Ναιιείείο ίναξ./τ, ρ. 652: 
εδδε νεΛα νΐάίΐ Είπίδίείηδ αά Μ 
ΡεΓδΙηηυίΙ ευπι εΐ 1.ευοο, ιιΙ άοοί 
ηαεαδ νιιι ρ. 343 Β> ^ • ''^* αότ^5 1 
Μελάι^^ιοϊ ην δ τ^ϊ τραγ^ία; 
ί^ραψε δέ «Γα2 ^λβ76<α' κωμιμδοΟσι ^ 
Ιίγ* όψοφα'γίφ Α^ύκων έν Φράτορσα 
Φ€ρ€κράτηί έν Πετάλι; (ίτ. Ιΐΐ), έν 
Ίχθύσιν "ΑρχινίΓΟί τφ δράματι ώδ δ' 
δι^σαϊ Ίταραδίδωσι τοΐί Ιχθύσιν άντιβ 
μενον. νίάε Μείηείε. Οοηι. ΐ ρ. 
Όε ΜεΙαηύΗϋ νοπιείΙ&Ιβ (ΙίχίΙ 
ΟΙβαΓεΙιυδ αρικί ΑΐΗεηαειιπι ι ρ. 6 ( 
α/οχο< δ^ Μβλάΐ'^ιδί' ^^(Τίν τουτ < 
λ^ίιΛ' 'Τι^ωΐΌΟ Μελάι^^ύο; ίοίκβ 
σασθαί βέλτιον' 6 μ^ν γάρ άθανασίο 
μήσαί έν θαΧάμφ κρέματοΛ, ιτάντων 
ρω$ έστ€ρημένοί των 'ίιδέων. Μελά» 
των άΐΓΟ\αύσ€ων έρων ηΰξατο τηί μακ^ 
όρνίθοί τδν τράχηΧον ίχαν, ϊν* 6τί ί 
τ<κί 'ήδεσινένδίατρίβ'α^ ; (}ηίΙ)ηδεαπι ο 
^ιιαε Ιε^^ηΙυι ίΙ>ίά. χι ι ρ. 549 
ΜεΧάνθιοί δ^ τόν αύτοϋ τράχη\( 
τείνων άττήγχετο έκ των άτοΚαύσεΐί 
τ€ρο$ ών του * Οδυσσέως Μ εΧανθΙου 
άεπι ρΓορΙεΓ Γοεάιιπι πιοΛηπι νίΐ 
ρεΓδίΗηβίΙ ΑήδΙορΗαηεδ Αν. 151 
βδίλνττομαι τ6ν Α^πρ«ον οίΐΓ& Μβλα» 

ιιΗ δείιοΐί&δία : "Μ-ελάνθιος 6 τρα^ (888) Μέλανίτητη- •Μέλι/τος οι \€τρ6ί κΰΛ κακοΊΓράΎμων' κωμυφ• 

Ύ^ψ €ΐί μαλακίαρ κΰά όψοφα.'γίαν' 

ψ δ^ αυτό» έρ Σκ€υαΐ$ ώϊ λάλοι^ σκώ- 

ΚαΧΚΙαί ΊΓζδήταα (ίη ι). 

νώς 3φα τοι>$ Μβλαι^ίον^ τφ γ>*ίσομαι ; 
οΰν άν /Αολ&στα λβυκονμξάκτονς βΙσΟγις, 

\ 'Μ.€\άρθιθί \€τράρ' έκωμφδ€Ϊτο δί 

ί μαλακίαρ. Νβί^ιΐθ η^ΐβςεικίιΐδ 

ϊΐίοδ ^ε//>/. 88. ρ. 122 ^€\άρθι6ρ 

'όρ τραΎψδΙαί ύτοκρίτψ {νοιητ^ΐρΤ) 

7$ δψοφα'γίαζ ηττω γίρέσθοΛ ώστ€ καΐ 

' έτ€ΐ μ^ι κύκρου τόρ τράχηλορ €Τχ€Ρ, 

ζο^άχκ 6ίυδ αηπδ βχίαί νβΓδαδ: (^υο 

ίΙιΐΓ ΡΙαίαΓοΗυδ Λ/οκαί. ρ. 453 *% 

$«(νά πράσσβι τάς φρ4νας μηοίκίσας; 

Ιηΐίαηιΐδ Ερί^ύ. γο ρ. 378 θ• Ιρδίνιβ 
ίαοοίε (ΐιι&θάαιη άιΛα αββηιηΙνίΓ : ίΐα 
ιιη (^αεηάαιη ηοη ττροεστάραι δβά 
'φέραι τηί ΊτόΧ^ωί άίχίΐ: βΐ άβ Ιγε- 
ςηαάαιη Οίο^βηίδ, ούκ (ψη κατιδεΐρ 
ίτό τωρ όρομάτωρ έτΐΊτροσθουμέρηρ 
ΙΛ\>2ίί βηιη δ€ νίίΐίδδβ νεΛίδ οίΤαδαιη 
)1κ1υ<51αιη, ΡΙυΙαΓοΙι. ΜοταΙ. ρ. 41 €> 
^ίίδ τιηηιη άίδΗεΙιοη δΐιρβΓδΙεδ ΙββίΙαΓ 
Ιιι^αιείιιιιη Υϋ, Οίηιοη, ο. 4 

ν γαρ δαπάναι,σι θ ίων ΐΌον; άγοράν η 
'Μμοπίαν κόσμησ* -ημιθέων βίρβταΐ;• 

ιτ^,ΟοΜίη. ρ. 34θ8<1•> Μ6ίη./>αι§7». 
ρ. 2ο6, II ρ. 43^ 

Λν(ιπτη: ουιη ΡΙιαθάΓα οοηδοκ^ίαΐ 
Ιιαη6δ Μβίαηίρρβη Ιοδοίν&ιη οιιιη 
ϋζ. ηΐ ιιίΓοπκιιιε Ρεηοίοραο ορροηπ,ί, 
547 

:? ΐνρίσκων λ<$γον$, οιτον γνη) ποκηρά 
ΜβλανιΐΓίτας ποιώμ Φαίδρας τ*. 

1 Μ«λαΐ'/τΐΓΐ7ΐ' τήι» σοφήρ Γοίβηιη- 

ΟΛ ίοπηοδα ιηυΙίεΓ ΑβοΗ βΐία α Νορ- 

>πιρΓ€δδ£ΐ αιηΐδδαπι ρυάίείΐίαιη αά- 

ι^ηβ άβάβοϋδ ρΗίΙοδορΗαικΙο αΙ ήί: 

3α(τΐΓ. Οβίθπιιη ΜελαρΙπναί — 

τ€ ΐϊΐιιΗβΓϋδ ραΐϋΐ βδδβ ΐη^οηίο δΐιο 

ίρραβ Ρ1ι&€(ΐΓ&β(ΐαβ δίιηίΐεδ, αΐ; ν. ' 

οΐ. 1042, Αν. 1703. νΐάβ Κήΐζδοΐι. 

■ηι, ρ. 199 

ΛνΙων : ΑιηρΗίάαιη&ηίίδ ήΗηδ, Α(α- 

ιι(6ΐη ΗΐαήΙιΐδ ; Αροΐΐοά. Βίόί. ιιι 9. 

5 δ<ι<ι. άίοίΐ εΐιοηΐδ δθηιιιη 

Γ ^ΐ' νεανίσκος ΜίΚανίων η$, 
ιύγον γάμο» άφίκβτ' «ί; ίρημίαρ κάν τοϊν δρ€σιν ωκ9ΐ' 

κονκίη κατη\Θ$ νάΚιν οίκαθ*^ νπο μίσους' 

οντω τάς γνναΐκας ίβΒΐλύχΘη 

κβΐνος' Ύ,μΐΙς τ' ούδ^ν ^ττον 

τον ϋί€λαν(ωνος οί <ηίφρον*9. 

οοηίΓα (^υαβ εΐιοηΐδ νβίιιίαπιιη ν. 8ο5 βφ 

κάγω βουλομαι μΰθόν ην* νμίν 
άντίλίξαι τψ Μίλανίωνι 

ί.β. οαηΐίίβηαε άβ Μβίαηίοηβ. Υιάβ 
δ. ηη. 'Αρμ6διο«, Κλ€ΐταγόρα 

Μ€Μα7ρο$: ΚΰΗρίάβιιιη άΓαιηα, Καη. 
964. Ιηίΐίυιη βίιΐδ οαηρίΐ ηοδΙβΓ Καη. 123^1 
ίΓΕβ^βηΙα αΐία ίΐ). 1316, 1 402 

Μιληιτίαβ: ηοιηεη νΐή, ΓοΓίαδδβ Αίο- 
ρβοβηδίδ, ραίβΓ ΤΗυογάίάΐδ, ΝιιΙ>. 686 

Μ€λτ)τ(δη$ ν. δ. η. Μιλιττ^δης 

ΜΛητος : ροβία ύττόψυχρα 61 ίηβρίαδ, 
ρβΓβ^Γίηα οΗ^ηε, Ρίΐ1;1ΐ6ηδίΙ)υδ αάδοΗρΙιΐδ, 
ά& (]μο ΡΙαΙο ΐη ΕηίΗγρΗτοηβ ρ. 2 Β*: ΕΤ. 
τίί οντο% ; 20. οΟδ* αϋτΙ% πάνυ τι γιγνώσκω, 
ώ Έύθύφρορ, τόρ &ρδρα' ρ4ο$ γάρ τίί μοί 
φαίρ€ται και άγρώί' όρομάξύυσι βί^ρτοι αυ- 
τόν, ώ$ έ'γφμαι, "ΆέΧητορ, ίστι δέ τόν 
δημορ Ιίιτθίύί^ €Ϊ τιρ* έρ ρφ ίχείί ΙΙιτθία 
Μέλητορ, οΐορ Τ€ταρ6τριχα καΐ ού χάρυ 
€ύγέν€ΐορ, έττίγρυτορ δέ. ΟοηίβΓ ΤΗίΓίΛναΙΙ. 
. Ιίί^ί. Οκα€€. IV ρ. 288 ηοί. £(ί. ηιαί, ΡιορΙβΓ 
ιηαείβιη ρΓορβ ιηοιίηιΐδ 1ιαΙ)6ή ροΐαίΐ. Ηίηο 
ΟθΓχΙαά. Γγ. ι, ϊηΙεΓ ^αοϋβδ βΐ ιηαοΐίβηίοδ 
ςίδο0ο/ταϊ δίνβ Ιβ^αΐοδ αά ρο6(αδ ΐη ίη- 
£6 ΓΙ δ <ΐ6£^βηίβδ 6ηΐΐιη6ΐΓα(ιΐΓ 

Α. και τίμ«$ £μ Δλρϊ Β. ιτρώτα μ\ν "Ζααηη/ρίων 
αιτί» τΰΐν τρνγφβώμ αϊτό δ< των τραγικών χορών 
Μ€λΐ}το¥» οιγ2> 8^ των κυκλικών Κινησίας: 

(ΐιιίηβΐΐαιη ίρδβ δ&ηηγήοη ίδίαιη νοοανίΐ 

Μ€λΐ}τοΐ' τ&μ οίίΓΟ ΑΎ^νοΛον ν€κρ6ν, 

αρ. ΑΛβηαβαιηχιι ρ. 55 '• ΡίορΙεΓ ιηοηιιη 
ρΓανίίαίβιη (ΓαάαείΙιΐΓ ίη ΟβθΓ§. £γ. χιχ, &ί 
ΡβΙαΓ^ίο £γ. ι «1)1 Ι,αίί ήΐιαδ οΙίαΙυΓ οΐ) ίη- 
εβδίυιη αιηοΓβιη: ρΓορΙβΓ εαπηίηιιιη ρΓβ.- 
νίΐαΐβιη Καη. 1302 ηΙ)ί Αβδοΐινίιΐδ Εαήρίίΐί 
&06γ1>€ 6χρΓοΙ)ΓαΙ ςυοά ροβί&βΐηιπι ίηερίαιη 
6ΐ ο1)5€ΐιηιιη δυίΤυΓεΙυΓ, οΰτοί δ* (Εύρητίδη^) 
άιτό Ίτάρτωρ μ^ρ φ4ρ€ΐ πορριδίωρ, σκολίωρ 
Μβλι^του. Μβίβίί δοΙιοΗα &ιηαΙοηα οοιη- 
ιηβηιοπιΐ £ρίεπι(6δ έρ^ΑντιΧαίδι αριιά Α(1ΐ6- 
ηαβαιη χιιι ρ. 605 Ε (Μβίηείε. /^ €, Ο. ίϋ. 
ρ. 360). νβηιιη ίαιηβη ηυΐΐα Γβ ΙαιηοδίοΓ, 
ςυαιη ςηοά δοοΓ&Ηδ ίνιβή!: αοαίδαίοΓ, ηΐ ΙυΓ- 
ρίδδΐιηιΐδ, Κα εϋαιη αε6Γΐ>ίδδίιηιΐδ ; ιιικίε 06- (889) "ΜέΚίσσονόμοι- •Μέμνων ίβήδ οιηίδδίδ Ιιιιηο ίαπίαιη ηοιηίηαΐ Χβηο- Ιβπιοδ ορρίβ^ηβΓανβήΙ δίΓβηιιβ. Ναιηςαε ρΐιοη Μ£9η. ιν. 4 § 4 ^^ ^ν 8 § 4• νίάείαΓ 
δοοΓ&ίβδ ίρδίαδ ροβιηαία ίιηρΓθΙ)3,δδ6, αΐί^αβ 
ίία ηβςαίδδίιηί Ιιοιηίηίδ οάίηιη δίΙ)ί οοηΐΓ&χ- 
ίδδβ. ΒΓβνί ροδί ηοοειη δοοΓαΙίδ οοτηιιιίδ- 
δΐιιη ίαείπΰδ ιηοιίε εηιη 6χρίαδδ6 οοηδίαί. 
€οΙ)6ΐ Ρνοεορο^αρΜα ΧβηορΗ. ρ. 84 δς. 

Μ€λισσΌν6(&θί : Όίαηαε 5αεεΓ(1ο(6δ δ6- 
ετιηάιιιη Γπίζδοΐιΐυιη ςιιί ηοΐαΐ: ΐρβατη άεατη 
μέΚισσαν νοοαιί, ί^ιιοίΐ νθ€αΙ)α1αιη, α νεΛο 
μ€\[σσω ίηοΐίηαΐηιη, ίηίβΓάαιη άβ ΡγΐΜοα 
ναίε, ίηίβΓ(1αιη άβ ΟεΓεπδ εΐ ΡΓΟδεΓρίηαε 
δα€εΓ(1οίίΙ)ΐΐδ άίείίαΓ. Καη. 1273 €ύφαμ€Ϊτ€. 
μ€\ίσσον6μοί δόμορ * Αφτέμιδος ττΑαί οϊ- 
Ύ€ΐρ, (^ααε έ^ Ιεραωρ ΑΙσχύλου ρείίΐα εδδε 
άοοεί δοΐιοΐίαδίεδ 

Μ€λι,0Γτ£χη: τ^ρ Σμικν&ίϋίΡΟί (ηχοΓειη) 
ΊΛ.€\ιστΙχηρ Εοεί. 46 

Μ€λ£τη : ραςαδ Αΐίίειίδ, ίη ρΐιγίε Οεατο- 
ρίάε. Καη. 500 ΧαηΛίοδ ρεπηαΐαίο Ιια- 
1)ίίυ ίη δε ΐηΐηεή ΐιιΐ3εΙ ΒαοοΙιαιη καΐ βΚ^ψορ 
έί τ6ρ'Ώ.ρακ\€ΐοξαρθίαν €ΐ δειλό$ ίσομαι καΧ 
κατά. σέ τό \ημ' ίχωρ. ϊά Ίτήά^ηΒ Βαοοίιιΐδ 
δρε<51αίοήΙ)ηδ άίοίί : μά. ΔΓ άλλ' άληθω^ ούκ 
Μ6λίτΐ7$ μαστι^Ιας. ^α&ε (^αο δρεΛεηί 
ηοηάαιη νΐάείαΓ δαίίδ εχροδίίαιη. Είεηίιη 
ίηΐεΐΐεχεηιηί ςαίάειη ίαιη νείεΓεδ εηαΓΓαΙοΓεδ 
Γεδρίοΐ Ιιίο αά ηοΐ3ί1ειη ΗεΓοαϋδ ά\€ξικάκου 
Εεάειη, (^ααε Μεΐίΐεηδί ίη ρα^ο ίαεήί, 
Αςεΐαάαε ΑΓ§;ίνί δίαΐααήί δίβ^ηο οΙαΓαηι, 
δίπιαίςαε Ιαηβ^ Οαΐΐίαπι, Ηίρροηίοί βΠαπι, 
<ΐυί βΐ εο ίη ραςο 1ιαΙ)ίΙανεήί εί ίΓΠδΐΐδ δίί 
δΐιρΓα ν. 43°» φ^^δί νεΓΟ δαδίίηαεηΐ: κύσθου 
\€0Ρτηρ νανμαχ€ΪΡ έρημμέρο%, ^ηο Ιοοο ο&δ- 
Ιίβ^Γί οοηίεοίπιιΐδ εί οαπι δοοΓίίδ οοηδίιείηάί- 
ηεπι εΐ ήάίουίαπι ναηίίαΐεηι, (^τιαε ίρδαπι 
ίπιραΐεήΐ ηΐ άαάηοΗί νεδΙίΙ>νΐδ ίοΓίοδδίδ 
ρΓοεΙίο αά ΑΓβίηηδοδ οοπιπιίδδο ίηΙεΓεδδεϋ, 
Ιά ροΙεΓαΙ νΐάειί δαίΒοεΓε ηαπι δίς Χαη- 
Λί&δ εΐ ηί νεΛβτο μαστν^Ιαί εΐ αί Οαΐΐίδε 
ίΐηίΙίΐίοΓ ούκ ΜεΧίτψ άίοΐ ροίιιίί. Υεπιπι 
ιιΐ: ΓεοοηάίΙυπι ο^υίΛΛαπι νεΛίδ ίηεδδε δία- 
ίιιαπιιΐδ δοΐιοΐίο πιονεπιαΓ ίη Ινΰςίαη /ον, 
ίτα^οβά, § 49* ΙΙΙίης εηίπι άίδοίωιΐδ ρήηιηηι 
€α11ίαπι εο ίη ρα^ο ιιΛί^ηο ηοη 1ιαΙ)ίί35δε 
δεΛ εί εΐίαπι ςίνίΙίΙεΓ £ΐ45ςηρίιιπι εΐ δημόβξρ 
Μεΐίΐεηδεπι ί\λίδδε αίςαε ίά εχ άερεΓοΙίΙα 
Αήδίορίιαηίδ ίαΐ^νιία αρραηιίδδε; άείη ειιη- 
(Ιεηι Ο&ΙΙίαιη αΙ) ΟΓαΙίηο τ6ρ έκ Μ€λ^τη$ 
σηΎματίαν εββε (ΙίόΙαηι, οινιοά ίυηάοδ ρα- αριιά ΑΛεηίεηδεδ δίί^αί ίαηάαδ ΗγροΛεοαε * 
άΛ\>3.ί\ιτ, Ιαρίδ ίη εο δίνε δρο$ ροηεΒαΙαΓ, 
ςαί εΙ ηοπιεη ΟΓεάίίοήδ οοηΐίηείϊαΐ εί 5\ιιη• 
πιαπι ΟΓεάίΙαε ρεαιηίαε, ηοηηαπκιυαιη εύαιη 
ηοπιεη ρΓαεΙοΗδ εροηγπιί, οαίαδ (^αίίίειη 
ιιηηο ά&ϊ)α1:αΓ 1ΐ)φο11ιεο& νείαΐί έιτί θ€οφρά• 
στον Αρχοντα 6ρο$ χωρίου (ο/κ£α(, οϊχΙμ κύ 
χωρίου, οΙκία$ καΐ κήνου) τιμψ ένοφ€ΐ\ομέ}τφ 
Φανοστράτφ ΤΙαίαΡί€ί δισχιλίων δραχμών 
(ΒοεοΙίΙι ΟοΓρ. ίηπκ ηο. 53θ5<ΐ(ΐ.)• Ρωκΐ»» 
ίη οιαίΙ)ηδ ίαΐεδ δ/>οι οοΐΐοαιίί εΓοηί, χω^Αα, 
άφωρισμέρα αίςαε αΙ νίάεΙαΓ εΙίΗΠΐ στικτίί 
άΐοεΙίαηΙιΐΓ : οεΓίε Μεηαηάβτ αΐίςαοΐίβιΐδ 
Αστικτορ χωρίον α^^ταπι άίχίΐ θ[νιί ηοη εδδβΐ 
ορρίβ^ηεΓαΙηδ. ΡεδΙίνε ί^ίΙηΓ ΟΓ&ίίηιΐδ €&1- 
Ιίαπι, ςηίρρε ςηί ίεοεΓίΙ; αΐ ίιιηάί ραΐβπιί 
στικτοί εδδεηΐ στι^ματίαρ άίχίί:, (^αο ηοιηίηί 
αΐίοςυί δεΓνιΐδ ροεηαε ΟΑΰδδα ηοΐίδ (ΐιιίΙ)ΐΐδ• 
άαπι ϊηηδίπδ άίοεΙ)αίαΓ. Αήδίορίιαηεδ αιιίεπι 
ιιΗεήιΐδ ρΓΟβΓεδδΐΐδ μαστι-γίαν ροδίιίΐ ριο 
ΟΓαΙίηεο στι-γματίι;^, δεά ρΓ&εδΙαΙ ίηίι» 
δθήΐ3εΓε νεΓΐ» δείιοΐί&δίαε : 6 μέν Καλλίοί 
ούτοι τ6ρ δημον'Μ.€\ίΤ€ύί, ώί ^Α^ιατοφάιηρ 
Ώραα' ώί δέ στι^ματίαι^ αυτόν ΚρατίΐΌί 
κωμφδ€Ϊ ώί δ'α τωρ καταχμέωΡ' οί γλ/» δαΡ€ί• 
ζ6μ€Ρ0ί τάϊ ΚΎ-ί^σα^ ύν€τΙθ€σαν καΐ ένέ^ραφα» 
αύτάί €ΐί τό ΎΐΎνώσκατθαι δτι ύττοθηκ^ιί ^Ια». 
δθ€Ρ καΐ Μένανδρου Αστίκτον χωρίον βΙώθΆ 
Χέ-γειν τό άνενιδάναστον. ΜΕΙΕΚ. α>ίΗίη, ώ 
Ιίαη. ρ. 54 

Μ€λι>ττ£δη$ : τ4()Η δ* όβ€\τ^ώτατοι Μ^ 
ΧΙττίδαί καθψτο, Καη. 99 ^•^ ςα&ΐ€5 
Μ ε 1 ί ι Η ά ε δ. ΡΓορήε ραί;Γοη;^ίοηπι 65ΐ 
ηοπιίηΐδ Μέλισσος. Ηαηο ΜεΙίΐΗάβπι 
δΙηροΓε ίηδί^ηί ίϊιίδδβ ραΐεΐ εχ Αρνι1είο<^ 
ίηα^'α ΐΐ ρ. 499 β<1• Ηί1άεΙ)Γ2ΐηά : *2φνΛ 
δοεοΓάίδδίπιοδ 8ο}^(:Ιΐ38 ΑηαοΙιαΓδίδ δαρίεη5 
ηαίιΐδ εδί, αρηά ΑΛεηίεηδεδ ε&^οδ Μείβ- 
ίίάεδ ίαίιιαδ. ΟΓγ. Ρδεηάο-Ι.νιοί&η. Αηιοκ. 
ο. 53» Αείίαη. V. Η, χίίί. 15, ΕϋδΙαΛ. ρ. 
1669, 5ϊ» Τζείζεδ ΟΗίΙ, νιι Ηΐεί. 4 

Μ^μνων: ΤίΐΗοηί εί: ΑτίΓοιταε ίΐ1ίιΐ5 
(0(ί)τδδ. IV. 1 88) ςηί αά ΤΓοίαπι οεοίάίΐ: 
^νίκ αν 7Γ€νθωμ€ν {οΐ θ€θί) τ^ τόν ΤΑέμνον 
η Σαρνηδόνα ΝαΙ>. 033; ούί' έξέιτΧψΎΟΡ αυ- 
τού^ Κύκνους ΊΓοιων καΙ Μ4μνονα$ κωδονο• 
φαΧαρονώΧουί Καη. 963 (Ιο^αίίαΓΕνιπρΙάεδ). 
νίάε ΡίηάαΓ. ΟΙγτηρ. ίί. 82, ΙείΗψη. ίν. 43• 
Μεπιηοηεπι Αεδοΐιγίαδ άεδοήρδίΐ ίη άω- (89θ) Μβι/έλαος- -Μ^δθ9 )6άϋ8 "Άέμνων βΐ '^υχοστασία: 
λαρόιτωλοί 18 65ΐ ςιιί εοιιιιιιη 
οαίιΐδ ίΓοηίαΙία δίνε ροΐίιΐδ 
6 ϋη1:ίηηαΙ)ΐιΗ5 οτηαΐα δίηϊ. 
^Ιεπίδ οοηίειΐ: Ευήρίά. ΚΗβ^ηηι ν. 
Ιιβδί βςηίδ. ΟβΙβηιιη ΓβΛβ ίοΓδί- 
\\. Ηεπηαηηιΐδ ορη3€, νιι ρ. 35° 
ΐ6ΐη κωδ(ι»Ό0αλα/>όΐΓωλοΐ' ηοη ίη 
δρεΛαιη βδδβ, δβά νεΛίδ άβδοήρ- 
ί είιΐδ οπΐ3,(:υιη 

χιο$ : ΑξΤΕΐιηβιηηοη θ( Μβη&Ι&ιΐδ 
νοΓβ Γ6£^βδ 6Γ»ηί, Αν. 509 *' '''** 
;ι5θ4 {ΐ/ίΗβη τυετε αηγίΐίη^) 4ν ταΐί 
ύ¥ ^ΈΚΚΊρ'ων * ΑΎαμέμρων η 'Μ.€νέ' 
εΐεηαβ ΜαΗΐιΐδ, ΤΗβδίη. 867 

μ^ν «μ^άθ* «ΐμ*' ό β* αβλ(θ$ πόσΐί 
'Νίβν4\€ως ονΒέηω ηροσίρχβταχ, 

οήοτ νθΓδαδ εχ Εαηρ. ΗΗβη, ν. 

[ραρίΗ&δ) Ύνμναίί ΊΓϋφ€νίδων έξέ' 
τό ξίφοί 1^γ5. 155 (^^ί δοΗοΙ. ή 
ι^* Ίβύκψ); ίη ΤΗ63ΐηορΗοΗαζηή5 
η βΓταΙίοηβ Αββ^τρΙιιιη αρρείΐεηΐίδ, 
ίηνεηίβηΐίδ εΐ αΙ)Γ6ρΙιιή ραιίβδ βχ 
ΐΜΐΙα δΐια εχριεδδΟδ α£[ίΙ Ευηρίθεδ 

πη>$: ΜβρίΐΓΓ^ δ' ^\ν χβλιδώτ 
Ιν. 1293• Ρ^ίδ ίηεήΐ οιιγ ίΐα άίΛιΐδ 
ιη ηοη 1ι&1)6ηιαδ 

•τ|νη: ή δέ 'Μ.€σσ'ήνη τ&τε ύμΐν 
^ώ $€05 σ€ίων άμα 1>γδ. 1 141 νιΜ 
Π.οσ€ίδων' σ€ίσμοΙ 'γάρ συχνοί έ'^έ- 
6 ΊΓ6\€μο% συι^ίστ'ήκ€ί, Νοία δΐιηΐ 
: Ηείοΐιιπι οοΏίτα. Ι,αεεάαεηιοηίοδ 
ϊ, ςιιί αιπι άία ίπίδίκι ΙΛοπίθη, 
οβρβΓοηΙ Ηβίοίβδ, ορριΐ£[ηανίδδ6ηί, 
ιί6ηδίΙ)αδ &αχί1ίαηι ρείίεηιη!, ιηίδ- 
ίηιοη εδ( 8ραιΐ3.ηι αιηι ςααΙΙιιοΓ 
ιπηαΐοηιηι: νίάε ΤΗιιογά. ι. ο. 

ν: ΤΑέτων δν οίδεν Έλλά; χώ 
Αν. 99^ Ι^^ ΜεΙοηε οείείπί 
ο εΐ ^^εοπιείΓα εί είαδ ίη Οοΐοηο 
άοη&Ηο {ανάθημα άστρόΚοτγικόν) 
ιίηο ΜΑΚΤΙΝΥΜ Ι.ΕΑΚΕ Τοροξτα- 
^Η€η5 ρ. 219• Ιη ΑνΟηΐί αάνεηίΐ 
ιΐίαπι ΔβΓεηι άίπιεηδίιπίδ εί: ίτι^εΓα 
ηΐ5; ροδΙ ήάίειιίαηι άεηιαηδίπι- 
Γΐίδ δΐιαε ειηη νειί^εήΐΐΐΐδ αΙ>ί^(:ιΐΓ α 

ο, 99* — *®*® Μι(δ€ΐα: ΐΓο^οεάία ΜοΓδίηιί, Ραε. ιοτι. 
νίάεδ.η. Μ€λ<ίν0ιο$ 

• Μη8ικ6$ : -ήσθιον δέ {οΐ Ϊτίγοι) τούί τα- 
'Ϋοόρονί άιη-Ι ΐΓθΙα$ 'Μ.ηδικηί Ε(^. 6ο6 (δίΓα- 
Ικ> XI 5^5 * '^'^^ βοτάνην τ^ν μάλιστα τρέφου- 
σαν τούί ΪΊΓΊτουί άχό του ΊΓ\€0Ρά^€ΐΡ ένταΰθα 
(αρηά Μεάοδ) Ιδίωί μηδικών καΚοϋμεν); 
τδν ίρανορ τόρ \€^6μ€νορ ΊταίΓνφορ 4κ των 
Μΐ7δ(«Γώΐ'(εο11α(:£ΐη[)εχΜεάοηιπΐδρο1ίίδ, 
αΐίί ροδΙ 1)ε11ιιηι ουπι Ρετδίδ ίηίΐιιπι) 
«Γγ* άνα\ώσαρτ€ί ούκ άρτ€σφ4ρ€Τ€ τάϊ έσφο- 
ρά$ Εγδ. 653 ϊΐ^ί ΒεΓ^Ιεηΐδ *ί11ηά ΙήΙ)ΐιίιιηι 
εδί €[ΐιοά οτάίπαπίε ΑπδΙίάε οοηίιιίεπιηΐ 
οηπι ΡεΓδ&ε ίηναδίδδεηί ΟΓοεοίαπι) ; ιτα^αιτε- 
τάσμασι τοη Μηδικοίις Καη. 93^ (^^ί 
ΤΗίεΓδοΙι: 'αηίαεα δίνε <:αρε(ί£ΐ Μεάίεα 
ναήίδ ϋδοιαε πιοηδίΓΟδίδ ή^ιΐΓίδ εΓαηί οΙ)δίία. 
^ιια^ε ίά §εηαδ ΙαρεΙεδ αηίνεΓδε ΡεΓδίοί 
νοο&ηΙαΓ, ΑΛεηαε. ν ρ. 197 ψίλσΐ ΊΓ€ρσικαΙ 
τ^ρ όίρά μέσον των ιτοδώρ χώραρ έκάΧυτττον, 
άκριβη τ^ν €ύ^ραμμΙαν των ένυφασμένων 
(χουσοΛ ί^ψδίων^ Μαιίίαΐ νιιι ^8 17 ΒαΙ))τ- 
Ιοηοδ ρί(5ΐ3, δΐιρεΓί^αε ΙεχΙα, 8εηιίΓαηιία 
ςυαε ναή&ηΙαΓ αοιι; ΡΙααΙ. Ρε^ηάπΙ, Ι 2, 
14 1)ε1υαί& οοηοΐιγίίαία Ι&ρεΙία') 

Μή8ο$: έμ<λ έτ^στρατΒύσ,ατο "Άηδδί τ» 
Μ τά. β\4φαρα νυστακτ^ΐί ΰιτνοί Υεδρ. 1 2 
(ηεπιρε (^ιιία αΙΙεΓ δαΒαζίί Ι^αΛαή άεί πιεη- 
Ηοηεπι ίεοεκιί: ίδίε εΐίαηι Μ ε ά η πι δίνε 
1)αΓΐ)αηιπι δε ίηνοδίδδε άίοίί. ΒΕΚΟΕΕκνδ, 
<ϊαί 1)εηε οοηίεΓί Επη Μεά. 1185); Ονομα 
τούτφ {τφ μουσομάντ€ί δρριθι) Μ^δό$ έστί. 
ΠΕ. Μ^δο$; €Ϊτα νωί &ν€υ καμήλου Μ^δο* 
ών ζΐσέντατο Αν. 276 (άε§3,11ο : οοηί. Οπι- 
ύηΜ^ Ι/οτ. ίη ι: ώστ€ρ 6 Τΐ€ρσίκό$ ύραν 
ταααν καναχων δλόφωνο^ αλέκτωρ, Ώβ εα- 
πιείοπιπι ιΐδΐι οοηΤ. ΗεΓοά. ΐ 8ο. νιΐ 86, 
125; Ρΐίη. Ν,Η.Υΐιι ι8); τολλάί τόλευ 
Μήδων ίλ6ντ€ί αΐτιώτατοι φέρ€σθαι τδν 
φόρον δεΰρ* έσμέν (οί σφήκα) Υεδρ. 1098 
(^ιιοδί ίαεπηΐ οπιηεδ ίη ΡεΓδαπιπι άίΐίοηε 
(}αί ηηηο ΑΐΙιεηίεηδίαπι άεάίΐίοϋ δΐιηΐ: ε( δΐί- 
ρεηάίδ,ΗΙ) ; αύτίκα μάλ* έί βουλ^ίν Ιών έρω 
τάν&* ά Μήδοα καΐ βασίλ€Ϊ ξυνόμνυτβ 
(ηιίηαΙαΓ Οίεο Ε(^. 47^» ίΐ^ιαε ίοιίοδδε δρεο- 
ίαηΐ &ά εα (ΐαίΐε η&Γτ&Ι Τΐιαογάίάεδ ιν 50) ; 
σέ (τόν δημον) δί Μήδοισι δΐ€ξιφΙσω ν€ρΙ 
τη$ χώραί Ί/ίαραθωνί Ε<}. 781; Ύράψομαι 
Μήδοισιν αυτόν τρόδι,δόναι. τ^ν Ελλάδα 
Ρα,ο. ιο8 (Μ εάί ευηι δίηΐ ΟΐΓ&εεοηιιη ΙιοδΙεδ (891) Μ.ήλΐ€ν<^ -Μί\ησίο<; δβιηρίΐβΓηί, οιιιίνίδ ραΐΗαβ ριοάίΙοΓ Μβάοτ- 
II πι αιηίοιίδ 651 εΐ: δοάιΐδ οαιη Μεάίδςιιβ 
τβιη 1ΐαΙ>6(: (^αί ΟΓ&βάαβ ηοη ίανεΐ; βί τΐί 
έιηκηρυκ€ύ€ται ΈύριτίδχΙ Μι^δοΐί τβ Τ1ι. 
387 ((^ηειπ Ιοοηιη ρΓαβΙβΓ αΐίοδ ϋΙιΐδίΓαΙίίΙ 
ΙδοοΓΕίβδ ίη Ραηβξγτ* ρ. 73 § 'δ7 > **^ 
ΐΓολλάη^/Α^ΐΌί ΐΓατφ€5 ήμ(3ν μηδισμοΰθά^α' 
τορ κατέ^νωσαν, έν δέ τόΐί συ\\6^οΐ5 ίτι καΐ 
νυν άράί ΐΓΟίουκταί, ττρίν Αλλο η χρηματίξ'ειρ, 
€ίτ« έΊηκηρυκ€ύ€ται ΊΙέρσαΐί των ττοΚι- 
των, ΕχεοΓαΙίοηβιη βοηιιη, <ιιιί Μβάοηιιη 
ραΓίβδ αιηρίβχί 6δ56η1, αΐ) ΑήδΙΐάβ ροδΙ 
ρυξ;ηαιη 8α1αιηίηί&ιη ίηδίίΐιιίαιη 6δδ6 άοεεί 
ΡΙαΙαΓοΙιαδ Ανίίίίά, οαρ. ίο: ίτι δ' ά^άί 
θέσθαι τούί ΐ€ρ€Ϊς ί'^ραψ^ν, «? τι$ έηκηρυκ€ύ• 
σαιτο Μι^δοκ 17 '^'^ (τνμμαχίαν άνοΧίττοί 
τών*Ε\Κήρωρ); 6τ6σαι...Μ.ήδουί ένώγουσί 
τη$ χώρα$ ονρ€κ^ ένΐ βλάβιι Τ1ι. 3^5 («Ι^Οδ 
γβΓδίΐδ ίη ιηαΓ£^η6ΐη ΓβίεοίΙ Μείηβίείηδ) ; 
δκα τώί Μ,ήδωί Μκωρ (οΐ Άσαραχοι) Σ.γ5. 
1253 (ΙοςιιίίιΐΓ 1-.&οοηιιιη ςΐιοηΐδ ; άβ τβ νίάβ 
ΙώΟΟΓαί. Ραηβξγτίΰ. § 90) 

Μηλί€υ$ κ6λΐΓ0$ : τταράδοθ ' ή/Μΐ' τουτονί 
τρώτιστα τορ Έχινονρτα «αί τ6ρ Μι/λια 
κόΧιτορ τόρ 6νισθ€Ρ^ Ι,γδ. 1 169 (αΓΐ)€δΓ6ρ6- 
ΙιιηΙ ΑΛεηίεηδεδ αά δίητιιη Μεϋβηδειη, 
(^υαβ ίη Ι.3,ε6ά&6πιοηίοπιπι τβάαε^αβ δΐιηΐ 
ρο(6δΙ&ΐ6πι α\> Αςίάβ Όεοβίία ρΓοίεΛο 
Ϊιί6πΐ6 αηηί χίχ™* (ΐααε δνιΙ)δ60ΐιία βδΐ εΐαάβπι 
ίη δΐοίΐίίΐ αοοβρίαπι. ραι,μεκ) 

Μήλιος: Σωκράτη^ι 6 Μι^λ^οι ΝιιΙ>. 
830 (\ι\}ϊ πιοηεΐ δοΐιοΐίαδίίΐ Μεΐίιιπι βαπι 
νοο&ή ρΓθρίβΓ€α ςιιία ρειίηάβ βδδβΐ άθ€θί αο 
Ρίαξ^ΟΓΟδ Μ β 11 11 δ. δίο Απι^ηίαπι, ςιιί εΓαΙ: 
ΡΓοηαρΐ ήΐίιΐδ Υβδρ. 1267 δφ άίοίΐ δείΐί 
ϋΐίιιηι ςηοά ίΐΐε Απΐ3^1αδ ρβήηάβ βδδβΐ 
ρ&ΰρβΓ αο δείΐί ήΐίιΐδ ΑβδοΜπβδ. βεκοι,εκ); 
τούί θ€ού$ άνό\€ίΤ€ \ιμψ Μΐίλί^ Αν. ιι86 
(ίη ρΓονβΛίιιπι &ριιά θΓ&€€θδ &\>ϊα ία πι 6 δ 
Μεΐία, αΐ αραά Κοιη&ηοδ Γαπιβδ δα^ιιη- 
Ιίηα, ΡβΓαδίηα, Ι^ιιοαη. 1. 41 * Ιιίδ, ΟαεδΛΤ, 
ΡβΓίΐδίηα ίαπιβδ, πιαί ίη£ΐ6ί[α€ 1αΙ>θΓ6δ αο- 
οβάαηΐ'); ΊΓανα'^ορ€0€ταί^ ^ν άνοκτείρτ^ τι$ 
ύμωρ Αία^όρί»^ τ^ρ Μ'ή\^^Ρ,\α/^βάρ€^ρ τά• 
"Κορτορ Αν. Ι073 (ιιηάβ οοηήοίίαΓ ΒΪΕ§[θΓα6 
οοηάβπιηαΐίοηεπι οΒ Γηγδίβήα άίνιι1β[3,ία ίαηο 
ίιιίδδο Γβοβηίβπι βΐ: ίη εχίΐίιιπι είβΛιιιη βδδβ 
αηΐο ίΐΐαά ίρδίιπι Ιβιηριΐδ, (^ηο Αήδίορίι&ηεδ 
άοαιίΐ -^νίί Η. 6. Οΐγπιρ. χοί 2, ήπηαΐίΐαβ 
Ιιοο ΌίοάοΓΐ ααΛοήΙοδ χίϋ 8, ιιΙ)ί άβ τβΐίΐΐδ ίΠο αηηο β^βδίίδ Ιοί^αίίιΐΓ; τούτων δί τραττο• 
μένωρ Αια'^όραί 6 κ\ηθ€ΐ$ άθ€<α δΐϋψοΚψ 
τυχών έΐΓ* άσ€β€ίφ και φοβηθά% τ6ρ δημ» 
$ψυ^€Ρ έκ τη$ * Αττικής οΐ δ' *ΑθψαΜΐ τφ 
άν€\6ντι Αια^όραν αργυρίου τάΚαρτορ έτ€κΊι• 
ρυξαν, Οοηίΐ Ι-γδίαπι ίη ΑηάοαίΙ, ρ. ίοο, 
βΐ νίάε δΤΑΗΚίνΜ ίη Βι^ίϋοηατγ ο/ βηά 
αηά Κοηιαη ΒίοξταρΗγ^ δ. η. 

Μ£8α5: ηοιηβη δβΓνί,- Υβδρ. 433• ^ 
Μίδα ιτα2 Φ/οι)^ βοήθ€ί δ€ΰρο 

Μ£8α$: Ρΐιιγβίπη γ6χ, αιίιΐδ άβ άίνΐΐϋδ 
ηο(:3. δΐιηί οπιηία : εοηί. ΡΙαΙοη. ^ Ιέ^. III 
ρ. 66ο, ίΛτ Ράρ. III ρ. 4θ8. Νί^ τοί>ϊ ίίούί 
(ΊτΧουσΙοΐί ύμιρ έστίρ εΐΐ'αι), "Άίδαϋ μ^ ο^, 
ηρ ώτ* δρου \άβητ€ ΡΙιιΙ. 287 

Μ£κκα : ί. ς. μικρά, ηοπιβη ιηυΐΐεήδ, 
ΤΙιεδίη. 7^ ταΚαρτάτη Ίάίκκα, τίί 4ξα6' 
ρησέ σ€; 3.πιΙ)ί£^6, ςιιίδ ϊΊ\>\ άΰβΐΐ&ηι 
Ιηαιη αά6ΐηί(:? εΐ, ςιιίδ Ιβ άβνίΓβίηανίΐ! 

Μ£κων : τάϊ δ* *ΑμΛζ^α% σκ6τ€ΐ, ^{ 
ϋΐκωρ ^Ύραψ* έφ' ίνττων μαχομένοί τοίί 
άνδράσιρ, Ι,γδ. 679 5<1• ΡίΛοΓ εΙ δίαΐααήοδ, 
ΡΗαηοοΙιί ϋΐίιΐδ, Ροίγςηοΐί αεςααΐίδ, ιιηάβ 
οίΓοα ΟΙ. Ιχχχ βοηιίΐ. Εχ βίυδ ρΐ(ί1απδ 
Ιιαηιιη πιεπιοΐΊα αά ηοδ ρβΓνβηίΙ : (ι) ρ&τ- 
ίβιη Ροβοίΐβδ βχοΓΠ&νΙΙ ρΓβΙίο οοηάαΛοδ 
(Ρΐίη. Ιί. Ν, XXXV, 9 § 35)^ Οιιίιΐ5 εγ^' 
πιβηίί ΗαβςρίΛυΓίΐ ίιιβήΐ βχ Σγή^ίτίΐία ηονί• 
πΐΰδ : άβ ίρδα ρί(51ιΐΓαηίΙιί1 δβίπιιΐδ, ηίδί ςικχΐ 
έρ τφ μέσφ τωρ τοίχων Άθηροχοι καϊ Οψ^ύί 
Ά/Αα^"όσί μάχορταί, Ραοδοη. ΐ χν, 2. («) 
Τΐιβδβαπι ραιιΐο ροδΙ ρίηχίΐ ί^ιιο ίβιηροιβ 
Ιβιηρίιιπι βχδίηιΛιιπι βδΐ: (3) ίη Ιαηρίο 
ΌίοδοιίΓοηιιη ΑΛβηίδ ρίηξ^βηάο ιιη» οαιη 
Ροίγ^ηοΐο οοοηραίαδ βδΐ : Ραηδ. ΐ χνίπι ι ί 
(4) ραΓίίςβρδ ςηοςιιβ ίαίδδβ άίαΐηΓ ρίΛνιΐϊβ, 
(}ΐια ριι^^ηα Μ£ΐΓ&11ΐοη1& α Ραη&βηο ίη Ρ 
βίΐ 6 βχρΓβδδα βδΐ. Οβιΐβ αΙ> ΑΛβηίβηδΐΐΜδ 
αβειίδαϊιιηι βδδβ β1 (τί^Ια πιίηίδ πιιι1(2(αιιι 
Μίοοηβιη 1β£^πιιΐδ, (^αοά 1)&Γΐ)α]*οδ Οπιβαδ 
ηι%ΐθΓβδ ρΙηχβΓαΙ. Μαχίιηβ 6<ιιι1δ ηοΙ)ί1ΐ(&' 
ίβδ βδΙ:. νίάβ δί11ί§. ΟαίαΙοξ, ΑνΗβ€€. ρ. 

275 

Μιλήσιος : οϊκοι. '^άρ έστιν ίρι,ά μοιμιΧ^• 

σια ύττό τωρ σέωρ κατακαντδμερα, Ι-.χ5. 7^9 
δς.; ΐΓ<£λα£ ΐΓΟτ' ησο^^ όλκιμοι Μιλ^σιοι,ΡΙ• 
Ι002, Ι075 (ιι^ί δοΐιοΐί&δίβδ : -παροιμία έτί 
τωρ τρ6τ€ρορ μέρ ^ύδαιμονούντων ρΟρ ^ 
άτυχούρτωρ. Οπβίηβηι ρΓονβΛίί βχροηίΐ 
ίάβπι : Πολυκράτη! 6 Τ^άμιο! συγκροτών νρ^ (892) Μ*λτ4ά&79 Μόσχος \.€μχ>ρ ήθίλησε \αβ€ΪΡ τού$ ΊιίιΧησΙους, 
ν Ισχυρότατους όνταί, €ΐί συμμαχία^, 
Γ0 μαντΒίαν ά.ΐΓηΚθ€ν έρωτήσωι^ ΊτερΙ 
6 δέ θ€6ί ίχρησεν * •κά\αι τοτ* η σαν 
' ΟοοαΓίΊΐ: €[αοςυβ αρ. δ)τΐ65. £ρ. 
'ΙιίΙοδίΓαΙ. ί/? 8ορΗί$ί, ρ. 5^7• Ο^" 
ίηίβοαΙαΓ Υεδρ. ιο6ο ώ ττάΧαχ τοτ* 
€Ϊς Αλκιμοι μ^ν ίν χορόΐί. Όβ ρήδ- 
^ίΐαΐβ ΜίΙβδίοΓαιη ΗβΓοάοΙηιη V 
ηίβΓί ΒβΓ^Ιίίαδ) ; έ^ ου ήμαϊ τροϋδο' 
\.ήσιοι Ι^γΒ. ιο8 ((Ιβ Μίΐβδίοηιιη 
ηε οΓ. ΤΗαογά. νιιι 17); γ'ώμην 
Όζοντα ν€ρΙ Μ-ΐΧησίων καΧ κερδα• 
ορτορ V κατ€ρ•γάσ% Ε(^. 93^ (^^^ 
; άλλ' ού λάβρακας καταφα'^ύν 
'ουί κ\ορ'ήσ€ΐς Εφ 3^1 (δεά ηοη 
18 Μίΐεδίοδ άβνοταΗδ Ιυρίδ; 
<3βιη' ίηοιιιίΐ Οίεο &ά Ιδίείαήαιη 
οΐΙ)ίδ άενοΓΛίίδ άΐοίδ Ιε Ιιοο εΐ Ιιοο 
η ; δεά Ιυρίδ ρίδαΐ^υδ άενοΓαϋδ ηοη 
ΙιιΛαΓε Μίΐεδίοδ; εβ^ο νεΓΟ ρο- 
: ν. 1 187 αιπι ίδίοΐαήαδ αά ροραΐηπι 
Ίταρ έμοΰ δ' 6\ον ύ€ τ6ρ τΧακοΰρτα 
(Καβέ), Οίεο αά ίδίοί&ηαπι άίοίΐ 
λαγώ* ί^€ί5 6ν6θ€Ρ δφς, άλλ' ^ώ, 
1 ίη Ηοε Ιοοο ΙιιροΓαπι ρίδείιιπι ^ί 
ο Γ α πι δίπιηΐ ίαςίΐ πιεηΐίοηεπι; (^ιιίίΐ 
ίΐεΐιιιη βΓαηΙ ε^^ε^^ί Ιιιρί, Ιεδίβ 
ί Αΐΐιεηίΐεο νιι ο. 38• βεκοι^εκ) 
τιάΒης : οΓόστβρ "'λριστάδχι νρότβρον 
τιάδχι ^υρ€σίτ€ΐ Εφ 1325 
ας : Ιοηίαε πιοηδ ; σκόπέλορ ριφόεν- 
,αντος ΝιιΙ). 273• ^οη£. ΗοπιεΓ. 
[II 17» 

ν<ρ0« Χμ>40 ιταρ' ήνβμΑίντα Μ ιμάντα, 
ίοΐ. Μ/μα$ βροί άρτικρύ Χίου τ^* 
ΐΓΟ Ί&.Ιμαρτο$ έρ6$ των Τι-γάρτωρ 
έρ 

υληνη : ν. δ. η. Μυτιλιίνη 
4>ττικ6$: Μολοτηκούί τρέφουσι, 
Κ€ΐα τοίί μοιχοΐί, κύναί, Τΐι. 4^6. 
ϊδ Ηίρροΐ. ν. 644 δΐίΤεΓί ΌίηάοΓήιΐδ 
μυ: αηΐίςιιυδ Ειιηρίάίδ ΙιίδΙήο 
1: ρΐΌοεΓα οοΓροήδ δίαίαπι; Ιιίηο 

μικροί ήλίκοί Μόλωΐ' ΐΓοηίεε άϊόΪΛ 
3ε εο Όεπιοδίΐι. άβ /αΐε. ΐ€^. ρ. 246 
α τά Ιαμβεΐα έκ ΦοΙρικόί έστιρ Εΰρι- 
ΓοΟτο δέ τό δραμα...Μόλωΐ' ή^ωνί- 

€ΐ δή τ($ Αλλο; τωΐ' π-αλαιωΐ' ύτο- Μ6ρσιμο$ : ροεΙΟδΙεΓ ΐΓΟ^ειίδ δΐιΙ)ίη^- 
άαδ, Ρΐιϋοείίδ, ΑεδοΙιγΗ εχ δΟΓΟΓε ηεροΐίδ, 
ήΐίαδ, ίη (^ιιεπι εΐ Μεΐαηΐΐιίηπι είνΐδ ίΓαίΓεπι 
αοεΓήπιε ίηνεΙιίϋιΐΓ ίη Βηε ραΓ&1)αδίδ Ραο. 
8οι δεςφ, ιιΙ)ί ΜοΓδίπιυδ (^ααηάο οΗο- 
Γ11Π1 ηοη 1ιαΙ)εί ίεΐίχ Ιεπιραδ. ^ιι31η 
πιαίηδ ίυεήί ροε^α, ΓαοεΙε ίηηυίί, (^ιιαηι ρΓρ 
άίΓαηιηι ίοηηαΐα ιΐδΐίΓρεΙ διδάσκ€σθαι ^δΐο* 
Μορσίμου τραΎψδίαρ Έ,<\. 401 ; ίΐΐάεηι, ηΜ 
ίη δΙεΓεοΓεαηι ραΐαάεπι άεπιεκοδ αϊί ΗεΓ- 
ουίεδ, Καη. 151, ςαί ΜοΓδίηιί οπιΐίοηεηι 
αϋςυαπι άεδεήρδεήηΐ, ε^ Μορσίμου τι$ 
βησίν 4ξ€^ράφατο. Ευηάεηι πιεάίεαηι αι1:εηι 
ίαΛιΙαδδε ίτζ,άίν δοΐιοΐίοδίεδ. Αά Μ^άβαιη 
είαδ ΐΓα§;οεάίαηι ιεδρίαΙτίΓ Ραε. ίο 1 2 

Μόρυχος : Ιιοπιίηηπι £;υ1θδοηιηι ηοϋδδί* 
πιιΐδ, ςαί οΐ) νίίαηι οΐίοδαηι ορηίεηΐβιη εΐ 
Ιυχαηοδαπι δαερε οαΓρίΙαΓ : ^ βίορ ύ^ρρολορ 
ωσιτερ Μόρυχοί Υεδρ. ξθ6; η\θ€$ (^7Χ^- 
λϋί κωτΓαϊ$)...φί\η Μορύχφ Αοΐι. 886; 
τυρβάζ^σθαχ Μορύχφ^ ΊεΧέφ, &\\οΐί τέρθαίί 
ΐΓολλοίϊ Ραε. ιοο8 ; δοκ€Ϊ 7^ μο*• (^ καυνάκη) 
έοικέραι μάΧίστα ΊΑορύχου σά^ματί Υεδρ. 
τ 143 3^• 53^πι νίΐίοδυηι ςηοά §ε8ΐαΙ)3.( 
Ιιοπιίηεηι πιοΠεπι ε1 ραΐΐίάαηι δεοηηάιιπι 
δεΗοΙίοδΙεη ίαίδδε ΟδΙεηάΚ. Ναπιςυε σά• 
Ύματι ί. ε. μάΚΚωτφ σα'γφ έχρητο ώί τρυφ^• 
ρόί τ\€ΐοΡί θά\τ€ΐ χρώμ€Ρ0ί. Ιη(:εΓίιιίδδ« 
ειιπι Ιε^ΐίοηί, ψΐΒία οίΓοα Ιϊεΐΐί Ρείοροηηε- 
δίαοί ίηίΐίιιηι νίάεηΙιΐΓ Αΐΐιεηίεπδεδ αά Γε|[επι 
ΡεΓδαηιπι πιίδίδδε, ηΐ: δίΙ)ί οοηοίΙίαΓεηί: είιΐδ 
απιίεί^ίαπι, εχ δοΐιοΐί&δ^α οοΙΠ^^Ι Βε^^ι^ία5 
αά Αήδίορίι. ΒίώγΙοηίοε (Μείη. />•. €ομ. 
II ρ. 97ο) 0ϋπιραΓαί(ΐαε Αοΐι. 6ι — χ 28. δεά 
άε Ιιαο Ιε^^ίίοηε ηίΗίΙ (ΓαάαηΙ δεήρΙΟΓεδ : 
ριταεΙεΓεα δοΐιοΐ. αά Υεδρ. 506, αιίιΐδ νεΓΐ>α 
Με^ηει^^ΰδ Ρν, Οοηι. ν ρ. 30 ίεΙίοίίεΓ τεδίί- 
ίαίί, δοΗΙιεηδ : χ^όί τόι» τοι>5 * Άφ€υδ€ΐ9 ' 
τοιήσορτα (Τείεοΐίάί νηίςο Ιιαεο ίαΙ)ΐι1α Ιτί- 
ΙϊΐιίΙαΓ) δη τδν Μόρυχορ τωρ τολιηκωρ 
Τ€Τοίηκ€ μ€τέχορτα Ίτρα'^μάτίορ, άτ^ροήσα^ 
δτί τρυφ€ρό$ καΐ "ίιδύβίο^ κωμφδέίται, αρειίε 
ροείαπι νίΙιιρεΓαί, ςαοά Μοτγείιαπι Γβηιρ. 
εαρεδδίνίδδε βηχεΗΐ: 

Μ6θΓχο$ : 0αΟλο; κιθαρφδόί *Ακρα'γαρτΐ' 
ροί, ΐΓολλά άνΡ€υστΙ ^δωρ; Αοΐι. χ 3 ίτερορ 
•ήσθηρ ^ϊΡίκ έτΙ Μόσχφ Α€ξίθ€09 €ΐση\θ' 
φσδμεροί Βοιώτιορ, ροδΙ Μοδοΐιαπι Βεχί- 
Ιΐιειίδ, ροεία Ιχτίοηδ β^ίίδδίπιιΐδ, ρτοάίίΐ 
ίη δοεηαηι (893) "Μουνυχίων- -Μνρμηξ ΜονννχΓων: καΚοΰμαι (ίη ίυ8 νοεο, 
οοηΤ. ΝηΙ). ΐ22ΐ, Υεβρ. ΐ334» ^4^7) Πβί^^- 
ταιρον νβρ€ως έί τΐψ Ηουνυχιωρα Αν. 1046 

Μονσα: δεΰρο Μ4>ϋσ* έ\θέ φ\€^υρά, 
τυροί ίχουσα μ4ψο9, Ιι^θί«θί 'λχΛρνικι^ Αοΐΐ. 
605; Μοϋβ-α βαρύβρομόί αύΧώρ Νυ1>. 313 
ΐ. 6. (ίΙ>ίαηιιη εαηΐιΐδ; Μοΰσα, σύ μ^ρ 
'μ€Τ έμοϋ χόρευσον κ\€ίουσα θ€ώρ Τ€ 'γάμουί 
άΛ^δρωρ τ€ δάιτας καΐ ^αλ£α; μακάρωρ Ραο. 
775; ΜοΟ«•α θ€ά, μ€Τ* έμοϋ ξύμταίΙ^ε τ^ρ 
έορτήρ Ραο. 8ο 2; Μονσα λοχμαία ηοιιάΧη^ 
((ΐυαοηιη 1ιΐδοίηΪ3ί <:αηίΐ) Αν. 737 > Νβ^ελβ- 
κοκκιτγίορ τάρ €ύδαίμορα κΧ-βσορ ώ Μ ο Οσα 
τ€αΐς έρ ΰμιρωρ άοιδαΐί (Ιοί^ηίΙαΓ ροεία) Αν. 
904; τ6δε μίρ ούκ άέκουσα φίλα Μονσα 
δώρορ δέχεται Αν. 9375 ^7* "^^ Α/3ίί(6 
Μονσα Φαΐβορ Τΐι. 107; Μονσα χορωρ 
ΐ€ρωρ έττίβηθί, καΐ ίΧΘ' ένΐ τέρψου άοιδαί 
έμαί Καη. 674; δ€ΰρο Μονσ' Εύριττίδου 
Καπ. 1306 (ίηίβΐΐβ^ε ΟΓοίαϋδίΓίαιη (^ιιαιη 
ουιη ΟΓβρίΙαοαΙο ρΓοάίδδβ ριι(αη(1αιη βδΐ 
1ΐ3.1>11ιι ρβΓδοηαίιιιβ Ευπρίάβ&β Ηγρδίργίλβ, 
οίτ. ΡΙΐίΛίαιη, ρ. 1 8ο, ΐί); » ιταρτοίαί Ί^δη 
Μούσηί ΊΓ€ΐραθέντ€ί καθ^ έαυτούί Ε^. 505 
(€[ηβιη νβΓδαιη, οαιη 1ιαΙ>6αΙ οιηηεδ ίηίβφο- 
ΙαΐΓίείδ ιηαηιΐδ ηοΐοδ, ίη ιη&Γβ^ηοιη δυαάβηΐβ 
Ηβπη&ηηο Γοΐβ^^νίΐ Μβϊηοΐίΐνίδ. Κα^' ^αν- 
τούί ίη καί9' έορτάί ΓβΒηχίί ν.^. ίη Μη^τηοί, 
Ι ρ. 4 1 6); μέΧιττα Μούση^ φΐαηάίηιβη- 
ΐνηλ) Εοεί. 974 > '^^^.ί Μούσηί άΡΌί•γ€ΐ» 
ΐ€ρόρ €ϋφημορ (ττόμα Αν. 1 7^9 ί Αάίίωΐ', πρ6• 
φαΐΡ€ δ^ σύ Μοΰσαρ έιτί ρέι^. ρέαρ Ι-γδ. 
1295; *ΟΧυμτηάδ€ί μέΧο5 Χάριτα Μονσαί 
τ' ένωΧόΧυξαρ Αν. 781; ^/*^ 7^Ρ ^(ττ^Ρ^ο^ 
βΰΧυροι Μ. ου σαι Καη. 228; Αώί έρνέα ναρ- 
θένι ατγναί "Ά ου σαι ΧεντοΧ^Ύου^ φρέραί αί 
καθορατ€ άνδρωρ ΎΡωμοτύττωρ ^λ^βτ' έτΓθψ6' 
μεραι Καη. 878 ; Μονσαί δεΰρ* (τ^ ένΐ τούμόρ 
στόμα μ€ΧύδριθΡ εύροΰσαί τι τωρ Ιωνικωρ 
Εεεί. 883; ^7^ ^ουσάων θεράιτωρ ότρηρόί 
(Ιοο\μ\ί\ιτ ροεία), Αν. 909* ^^• 9'^; ώκείά 
τί$ (έστιρ) Μουσάωρ φάτΐί οΐάτΓ€ρ ϊ-κιτωρ 
άμαρυ^ά Αν. 9^4 > οίκείωρ Μουσωρ στόμαθ^ 
ηριοχήσαί Υεδρ. ιθ22 ((Ιε δε ίρδο ροείαε 
ηοηιίηε οίιοπίδ) ; ΘΙασοί Μουσώρ μβΧοτοιωρ 
Τ1ι.4ϊ ; Ύ€ΡΡΛί'(αρ δρ^ια Μουσώρ Καη. 35^; 
Χειμωρα Μουσώρ Ιίρόρ δρέτπύρ Καη. 1300; 
ξύμφωνον ά,-ηδόνα Μούσαΐί Αν. 659; 1^^- 
τβσ* Μοιίσαΐί Αν. 724; τάί Μοι;σαί &φα- 
ΐ'ί^ωΐ' (άερταναηδ) ΝιιΙ). 972; Μ^^β Μού- σα; άι^ακαλεΜ» έΧικοβοστρύχουί ΤΙιεδίη. ^ 
ι6 ; &α τία Μοόσαί αΧσΐΡ χρψαι Μ 
ΐΓροα'γ(ιτγούί άιτοφτβρχι Υεδρ. 1028 (η€ Μα* 
δαδ Ιεηαδ ιεκίάετεί δο. οοηηίνεηάο); ^ 
Μ ώα μόΧε Αάκαχρα 1^γ5, 1298 

ΜονσαΧος: Μονσαιοϊ δ' 4ζακ4σ€ΐ$ τ€ 
ρόσωρ κατέδ€ΐξ€Ρ (ίη ηοΗΐίαπι Ηοπιίηαιη 
ρΓοίαΙίΙ, £οηί. ΐ-οΐϊβοΐε. ΑξΙίίορΗ, ρ. 105) 
καίχρησμούί Καη. 1032, οΓγ. Ρΐαίοη. ΡτοΙί^. 
ρ. 3'^^ ^ ΜαδΑ,εο, ΟΓρΙιεί αεςυ&ΙΙ, 
(|ΐιεηι ΜαΓΟ {Αβηβίά ιιι 6βη) Είχδίαοαπιιη 
οαηΐίοηιιηι ίεείΐ ρήηάρεηι, ΡΙαίο Σελφι^ι 
τ€ κολ Μ,ουσώρ ίγγορορ νοοΛί {άί Κ^ρ, II ρ. 
364 ε), νίά•6 Μεηα^^υηι αά Οί(^. Ι.α£Γΐ. 
Ρνοοβηι, % 3, ΓαΙ)ή€. ΒΜ, Οτ, Ι ρ. 1 19 λ/. 
ΗαΗεε, Είιΐδ άβ ψηοΓΒϊε αιταψιάϊί ρτακψα 
οοιηηιεηιοΓαΙα 1ια1>6δ αΙ> £ιΐδ(α(1ιίο Ρτοοαη, 
ίη ΙΙίοά. ρ. 3 • οίτ. ΤΗεορΙΐΓ. Ηί^ί. ΡΙαηί, 
IX 21, Αλλα τ€ €ύηθέστ€ρα καΐ άιτιθαρώηρα, 
τά τ€ τώρ ΊΓ€ριάΊΓτωρ καΧ δΧωί τωρ άλεξιφαρ• 
μάκωρ το£; τ£ σώμασι καΐ τολ^ οίκίαα καΐ ύ% 
δή φασι τριττόΧιορ καθ* 'Ή,σΜορ καΧ Ί&ον 
σαι ο ρ 6^9 Ίταρ Ίτρ&γμΛ χρΊ^σιμορ €&αι; €ί 
Ρΐίη. Ναί, Ηίεί. Ι-ίΙχ XXI ο. νίί ροΗοη 
1ιεΓΐ)αηι ίηοίγίαπι ΜυδΑΕί εΐ Ηεδίοάί 
ΙαηάίΙ^αδ; ίΐ». οαρ. 2θ, βΐ χχν οαρ. ί. 
ϋε ναΐίοίηϋδ είιΐδ εοηιπιοιιιε ίηΙετροΙαΙοΓβ 
Οηοηιαεή^ο αάί Η^Γοά. νιι 6 ίΐ^ίί^αε ΒαΛ• 
Ηαπι, VIII 9^, ι,οβεοκ. Α^ΙαορΗ, ρ. 2 ίο, 
οοΐΐ. οκοτΕ Ηίεί. Οτα€€, Υοΐ. ι ρρ. α8— 
30, αι,ΐΝΤΟΝ. Βοίί, ΗβΙΙεη, Τοιη. ι ρ. 343 
ηοί. 

Μνρ(&ηξ: βόί τοντί (Ιαςηετιπι Αβδέΐιχίο 
εχ ίηίεπδ Αΐΐιεηαδ ΓεάίίυΓΟ ροπτί^ίΐ ΡΙοΙο) 
τοΧσι ίτοριστοΛί, ΤΛύρμηκί θ* δμου καΧ Ναο- 
μάχφ Καη. 1 504 ιι^ί 5ε1ιο1ίαδ(68 : Μ να^ψ 
ρΐρί οΰτοι έκωμφδοΰρτο' ού τάρτω$ ϋ ^ 
ΤΑύρμηξ τώρ ττοριστώρ (Η. β. πΐα^^ίδίΓΑ* 
Ιιιηηι ςηί Γ-εάίΙιΐ'δ ραΙ)1ίεο8 αα^6Γ6η() 
έστίρ' άλλα ήτοι ό τραΎΐκόί ύνοκριτ^$ ^ ί 
ττωΧητή^ (οκ ειη. ΒεΓβΙείί Ερί^ί* λ/ ΛΛίΑ 
ΙετΜίη ρ. 147 Ρ^ο νοΧίτ-ηϊ) ί. ε. ΙοεαΙΟΓ, 
(|υαε ηαΐίο ίπιρΓθΙ)ίΙα(:ε ηιαχίπιε ϋιίΐ: ίη• 
δίξ;ηΐδ, δε(51ίοηί εηίπι ρΓαεεΓοηί 1χ)ηοηιιη 
ρΓΟδΟΓΪρΙοπιπι ηηπιοδοΐΰε ίηάε ΐ'ε(1α(51θ5 ίη- 
ίεΓεΙ)αηΙ : ΒΟΕΟΚΗ. άε θ€€οηοτη. Ου, ΑίΗαι, 
II οαρ. ϋί, 80ΗΟΕΜΑΝΝ. ΑπΟςς, Ιητ, ΡίΜ, 
ρ. 249* δί^ ΊΓορυτά,ί ε( πωλ^τάί εοηδΟΟΑ^ 
ΑηΙίρΗο άε Οιονβηί. §49» Ρ• 1 4 7» ιταρΑ τώι» 
ΊΓοριστώρ καΧ τώρ ιτωΧητών καΐ τώρ (894) Μυρρίνη- •"ΝβφβΚοκοκ/ητ/ία ' καΐ τώρ {ηΓογραμμΛτέωρ (νίάβ 

»μαχθ9) 

Ινηι ιηαΙίβΓ, νεηίί ίη εοηείοηβιη, 

β Ι-γδ. 69 δςς. ΡοδΙ ίιΐδίιίΓαηάαιη 

Γίδ ίη 3χο€ϊη Λΐ>α, 253• Ι^ί "ίο- 

ίδ^ΓΕ(:α Οίηθδίαιη ιηαήίαπι ίηΑηίΙίδ 

οδ ί&οίί, 837 — 95 ' 

ινίδιον: ίοπηα. βίαδάβιη ηοιηίηίβ 

Ιΐαο, Ι^γ5. 872 

ία : ηοιηβη ίβιηίηαβ ραη&Ηαε, 

ό 

ιτ{δη«: ΊΑυρωνίδηί δτ' ηρχ^ν 6 

ηβιηο αιΐδΐΐδ 65δ6ΐ ιηβΓεβάβιη ί6ΓΓ6 

Ιίεαβ 3.άιηίηίδ(ι:α(ίοη6, Εεοΐ. 303 : 

ωνίΖη% Ύάρ ην τραχύί έντ€ΰθ€Ρ 

05 τ€ τΜί έχθροίί ίττασίΜ, ώ$ δ^ 

Μον \αψ,, 8ο Ι. Βοβοΐοδ νίάΐ αά 

:&, Τΐιιιο. Ι ιο8 

IX : τ6 χιλίδιοΐ' τ6 Μι^σιοι^ Αείι. 

Γείερίιί Μγδί ιηίδβηιιη ρίίοιιιη 

«: Τι^λ6^« Μνσό$ ΝιιΙ). 9^2; 

^ήνη : β** ΙΐΓΐδ€ΐξω (ίδίάαήιΐδ αά 
δωροδοκήσορτ^ έκ ΊΆυτίλήρηί 
να9 τετταράκοντα Ες[. 8^5 
! ί&οοτάοΛ ίοηηα ρτο ΜοΟ«'«, 
: εοηί. ν. 1249 Ν 8 : δτ€ 'Νάξοί έάΧω Υβδρ. 355» 
Ια βΓ2ΐΙ 3. Οίιηοηβ ΟΙχιηρ. Ιχχνίϋ 
[ιαογά. Ι 98; Να^ίθ4$ δέ άιτοστασι 
τα έτόλέμησοΛ' καΧ τοΚκφκίφ παρ€' 
, τρώτη τ€ αΰτη ιτόλα ξυμμαχίί 
καθβστηκόί έδουΧώθη); Ί^αξιουρ- 
9αροί Ραο. 1 37 (^^ί ίο^^^ βδΐ ίη 
ιΐβ δίβηίήοΕίίοηίδ. ^α^ρρβ άβ 
ϊβη δοβ,Γ&Ιίίίβο, ςαο εαβίαπι ρβΐίΐνι- 
, 1ο(ΐιΐ6ηδ Τιγβ&βυδ &11ιιάϋ αά 
ηανίαιί&δ, ςααβ (|νιΐα ραΓΟδβπιοη 
κάρθαρορ, νοαιίαε δαπΐ κάρθαροι; 
ιηΐ^βη. ίίί ΤπίίΙ, ά Ιηείξη, Ναν, 
^οτα. Ι ρ. 422) 

ακνδηβ: £εε1. ^2β \ύΑ άίΗδδίηιί 

αν3.ΗΗα αι^ί^ΰΓ ; άλφίταμοιβόρ 

ιΐταΐ 5ε1ιο1ί£ΐδ(6δ, (^ικκΐ ροΧ^ί 6χ 

Μ^Μ. II, νίί § 4, Λί^• § 6, ΛΐΙ>ί βαπι άιτδ άΧφιτοίΓοιίαί άίνϋβηι 6δδ6 ί&<51αΐη 8εη• 
1)ίΙ ; €Ϊτ ούκ οΐσθα, δτι άφ* έρόί μέρ τούτωρ^ 
άλφιτοΊ^οίΐαί, ^αυσΊκύδηί ού μόρορ έαυτόρ 
τ€ καΐ τούί οΐκέταί τρέφα, άλλα κνΧ τρδί 
τούτοα καΐ ΰί ΊΓολλά.9 καΐ βοΰί^ καΐ χ€/μ- 
ΐΓθί€Ϊταί τοσαΰτα (3στ€ καΐ τρ ττόλα ιτολλά• 
κα \€ΐτουργ€Ϊρ. Υίάβ Οοΐίείαπι Ρτο5ορο^ , 
ξταρΗ, Χ^ηορΗϋηί, ρ. 86, (^ιιί ειιηθεπι βδδβ 
Νααδίογάβπι δΐΐδρίοαΙιΐΓ (^αί 6Χολαργ€ΐ)ί, 
ςιιβηι Οαΐΐίεΐί ίαπιίΙί&Γβηι πιεπιοΓ&Ι Ρΐαίο 
Οοτξ* ρ. 4^7 ^ 6Χ ^^ο Ιο^ο ίπιρΓοΙίΐιπι βΐ 
η6(ΐιΐ3,πι ίαίδδβ Ηοπιίηεπι δαίίδ είΰαΙιΐΓ 

Νανσιμάχη: ηοιηβη βχ Γβ ήΛαπι, Τ1ι. 
8θ4> Υίάε διιπιπιαήυπι ρ. 455 

Ναι^οΌΐν : οίδϊ Νανψάντηβ 7^ τ^$ Να<$• 
σωροί άρξα τοθ* "ΐτ^ρβολοί Έο{τιήί, 1309» 
&(51ιιπι ηοπιβη (ΠΓεηιίδ α ραΰ9 

Ν(Ιλο$ : Ν βέλο ν τρογοοΛί ΝιιΙ). 97^ 
(οοηί. Ηοπι. II. χνιι 263, δοΐοη. ίη 27, 
ΑεδεΗ. δαρρί. 1025); Νβίλον μέρ αϊδ€ 
κα\\ΐΊΓάρθ€Ρθΐ Ι^οαΧ Τΐι. 855 (6χ ΈηΗρίάίβ 
Ιίίίεηα) 

ΝΜκλιΙδης : δοΐιοΐ. ΡΙιιΗ ν. 665 €/ίρψ•αί 
δί καΧ έρ Π€λα/)γο?ϊ (Γγ. Χΐΐ) ΊΓ€ρί αύτοϋ 6τί 
^νρ καΧ συκοφάντης: Εοοί. 254 ^"^ δ' ^ 
^€θκ\€ίδηί 6 ^λάμωρ σ€ Χοιδορξ, (ιιΙ>ί 
8ε1ιόΙί&δΐ6δ : ίκωμφδάτο ώ« συκοφάρτψ καΐ 
^οϊ καΐ κΧέΊΓτηή ; ίΐϊίά. 398—404 ίη εοη- 
οίοη6θΓα(αηΐδαΙ>ί£;ί(υΓ, τρωτοί Νβοχλβίδι^ί 
ό Ύ\άμωρ ιταρ^ίρΊτυσερ ', ^€θκ\€ίδη% 8* 
ίση μέρ τυφλός, κΧέττωρ δ^ τούί βΚέΐτοίΡταΛ 
ύτ€ρηκ6ρτίΚ€Ρ Ρ1. 665 (οΛ:. Μαιίί&ΐ. £ρί^* 
III 5^)» '^ν Νβοκλβίδυ φάρμακορ κΑτα- 
τλαστίδν ίρ€χ€ίρησ€ τρίβαρ Ρ1. 7 « 6 ; έττηΡουρ 
τ6ρ θ€δρ δτι τ6ρ ^€θκ\€ίδηρ μαΚλορ έτοίη- 
σ€Ρ τυφΧόρ Ρ1. 74^» "^ Ψ^^ Γαΐίΐιία Ώ&τ- 
Γ&ίιΐΓ Αβδοηίαρίαδ Νβοοίίάβπι ρΓοαΙ 
πιβΓβΙϊ&ίνΐΓ ειίΓΟδδε, ηίπιίπιπι οπιοίαΐοδ είαβ 
€ΐ εαεείΐαΐεηι αηςβηδ, ο^ιιο είιΐΓ3.Γε ροδδβΐ 
εοηείοηεπι, 'ξΐβ — 7^5» β* εαεείοΓεπι εΐίαηι 
(^ιιαιη 6Γ£ΐ( αηΐε Γ6ά(]εηδ 

Νέστωρ : €ΐ ^γάρ νορηρ6ρ ηρ (^ έρ ά^γορ^ 
διατριβή), "Ομηρο! ούδένοτ* άρ έιτοίβι τόρ 
^έστορ άγορητ^ρ &ρ ούδ^ τους σοφούς 
Λπαρτας ΝαΙ). 1056. Υίάε Ηοπι. Ι/ίΟίί. ΐ, 
ν. 247 59•* τοΐσι δ^ Ίίέστωρ ήδι;βΐΓί)ϊ άνό- 
ρουσ€, Χι^γύς ΙΙυλίωρ άγορητής 

Ν€φ<λοκοκκυγ£α : ηοιηεη ιΐΓΐ>ίδ β(51ιιηι 
εχ Ρ€φέ\αι 6ί κόκκυξ ((^ηοά ρΓΟ ίηδίρίεηΐε 
&Η(^αο ε1 ναηο άίεεΙκιΙιΐΓ : δίε ΛεΗ. 59^ Ιγτν (895) 7Β ίίβφβΧοκοκκνγιενς 'ϋι,κομαγο^ ΡΙαΙοη. Ε&ίιΐ5 ίτ, ι : 

άββΚηροκόκκυζ ηλίθιας ΐΓ€ρι^ρχβται : 

ΡΐΐΓχηίοΙι. ΒβΙεΙεβΓ. ρ. 27, «4 <ΐρ€λτ€ροκ6κ- 
κνξ: άβίλτΜροί καΧ Κ€ν6ί' κόκκίτγα \έ^ουσι» 
τ6ν κ€νόν καΐ κοϋφον) Αν. 8ΐ9) §2 τ, 904» 15^5» 
ήηβ^ΙπΓ εοΐοηία. βδδβ ΑΛεηίεηδίιιιη «^αίρρε 
α άιιοΙ)ΐΐ5 ΑΛεηίαΐδίΙίηδ εοηάιία ; τά$ Ν β^ €- 
\οκοκκνγίίΐ5 ΐ\>. 917) 9^3» '^^Β 

Ν€φ<λοκοκκυγΐ€ΰ9 : ΝιιΙ>ί€αειι1ία6 
ίηεοΐα Αν. 878, 1035* ΐ040 

Νηρ<ΰ•: Ίίιιρέοί εΐι^άλιοι κόροΛ ΤΗ. 

Ν£καρχο$: συκοφάντης, Αοΐι. 908 — 95^ 
ρΓοάίΙ ΒοβοΙαιη άεΐαίαπίδ, ηάΐοαία Ηη^βηδ ; 
δ6<1 Όίεαεοροΐίδ αιτβρίαιη βιιιη ρΓΟ νοδβ 
6<51ί1ί δαηηβηΐίδ ί11ί§τ3,( βΐ Βθ6θ(:ο νθηάίίαπι 
άοιηιαη οιιίβΓβηάιιιη ίτΛόιί 

Ν£κη : ώ Παλλ<£;, δεΟρ' άφικοΰ λαβοΰσα 
τν ^ στρατιαΐί τβ καΧ μΛχαχς -ί^μετέραν ^υρ€ρ• 
η^^ν ΊΧΙκην η χορικών (ί. ς. χορών, δίο 
ΑακωΡίκοΙ τρτο Αάκωνα Ναι». 1 86, Ραο. 2 1 2, 
^Αχαρρίκόί ρΓΟ Άχα^ι^ί Ας1ι.3'ί4> Μ€7α/)4ί:οΖ 
ρΓΟ Μβγα^^ Αοΐι. 830) ^στιΐ' έταΙρα Ες. 5^95 
-αύτίκα (βχβιηρίί ^Γ&ίία) Ν/κι; τέτεται 
ττ€ρύγοι» χρυσαιρ Αν. 574 (<ίοηί. Οειηοδίΐι. 
^4, 121 : οΐ τά ακρωτήρια της Ίίίκης ΊΤΈρΐ' 
^όψιιρτες άιτώλοιπΌ αύτοΙ ύφ* αύτων, νλλ 
δοΗοΙ. \έ^€ΐ τά ντ€ρά'' οΰτω '^Η.ρ '^ράφεταυι 
ή Ι^ίκη', ταύτης δέ τάϊ ττέριτγας χρυσός 
ΌΰσαςίΊΓ€χ€ίρησάρ τίνες κακούργοι άφέλέσθοί).; 
δέστοινα Νίκη ξν^Ύενοϋ Εγ8. 317 (ίβπιρίιιιη 
νίοΙοΓίαβ εαιηιηαχίιηβ εοηδρίεαίιΐδ Ιιαοο 
ΙοςιιίΙυΓ Οΐιοηΐδ, νίάβ \νοιιη8>νοκτΗ 
ΑίΗ£ίΐ5 αηά Αϋίΰα οαρ. χΐν ρ. ιο8, εΐ οΓγ 
ΜυκΕ, ^<η^^ηαι ο/ α Τοητ ίη Ον((€ί, ιι ρ. 
68) 

Νλκ^α^: Ιιοιηο '^υναικύ^ς, £εε1. 428, 
<ϋν6Γ£ΰ£Αε6ΐ6ΐΜ:ί<1τιε6, Ηαίιΐδ ίοιίοδδβ ηεροδ, 
^ί^^^^ριίτ^ς νεανίας λευκός τις άνενήδησ* Ζμοιος 
"Νικί^ δημη^ορήσωρ 

Νι.κ£(λ9: βΗιΐδ ΝίεβΓ&ίί, ίηΙβΓ ϋΐυδίπδ- 
«ίιηοδ 1>6ΐ1ί .άαοβδ: εαίιΐβ τό Αθαρσες καΐ 
κατανενΚψίμένορ (Ρΐϋΐ. Νίς, 4) τ^οίΰΧ ΑΗδ- 
(ορ1ι&η68 Ιη ΟεοΓ^. ίτ, ΐ ν. 4 

δινχίλίΜ. γοφ ^<η σνν τα2ς Νι,κίον, 

ηΐϊί ήηβίΙαΓ ιηίΐΐβ άη^Υ^ταΆδ άεάίδδβ ηβ ίιη- 
ρεήιιιη εί άβποίΐηάαΓθίιΐΓ, εΐ ηιτδαδ Εφ 357 
μΙ)ί ιχιίηαίιΐΓ ίδίείαΗιΐδ 

λαρνγγιώ τους ρτ^ηφα^ς καΧ Κιαίαν ταρά^. (εοηί. ΡΙαίΕΓεΙι. ΑΙείΙ). ε. τ 4, ΆΧλ 

έττεί Αακεδαιμόριοί νρ6ς τους Βοιωτού 

σαρτο συμμαχία» όρτγιξΌμ4ρους •\αβ(. 

^Αθψαίους (τι μαΧλορ έξετράχυρε ί 

"Ν ικίαρ έθορύβει καΐ δι4βα\\€Ρ εΐκότ 

Ύορωρ.,.τόρ δ4 Νικίαρ ίκτληξις ε 

κατηφεία τώρ άνδρωρ της μεταβολής ο 

τα τ^ν άνάτηρ καΧ τ6ρ δό\ορ, Ιη £» 

ίηάιιείΙϋΓ αί δβΓνιΐδ ρορηίί ιηαίε ΙιαΙ) 

αΐΐο δβΓνο Οίεοηε ; Ιίιηίάβ ρΓοροηίί 

δΐΐιεηί αΐ ΐΓαπδίυβ^ίαηί αά Ιΐ,αοείΐαει 

1 — 29 » «Ιείΐίΐε ^* ^ίδ δαρρίΐεεηί, 3 1 

ιηοη&ηίαΓ, 8οδςς. Ταηάειη Βειηοδίΐΐ' 

άεηίβ δΙβΓίεηΙί Οίεοηί &ΐ5ηρίΙ οΓαου 

1ιαΙ)ίία, Ι ίο δς. ; &1)ίΙ Οίεοηβιη ςι: 

δρεεαίαίαηΐδ, 154• 'Ύνερακορτί^εις σ 

"Νικίαρ ταΐς μηχαροΧς Αν. 363 («^ί 

Γαδ εοηίβΓΐ Τΐιυεγά. ιιι 5 1 ςιιί ίβδία 

ίη βχρβάιΗοηβ αάνεκαδ Μίηοαπι 

άυοδ ςα^(]&πι ιΐΓΐ)εδ ορβ πιαείιίηαι 

ρίδδβ : έρ δέ τφ αύτφ θέρει μ€τά τ^ρ 

άΧωσίΡ *Αθηραϊοι Νικίου του Νί 

στρατηγοΰρτος έστράτευσανένΐ Μίρωα 

σον, ή κείται τρό τωρ Μεγάρων ; άεΐπ' 

έΧώρ οϋρ άττό της "ΝισαΙας νρωτορ δόι 

Ίτροέχορτε μηχαροίς έκ θαλάσσης εΐε. ; 

οΐίδίάίοηβ Μοίί αάΐιίΐίίΐαε πιαείιΐηαε 

βιιιη ηοΙ)ί1ίί£ΐηιηΐ). Ιη Ανίΰιι^ ν. 6 

μελλορικιαρ ρβΓδίήη^^ΙαΓ ηΐ εαη<? 

οΐ) ΙεηΙαπι οΐϊδίάίοηεπι Ργΐί (ΡΙιιΙί 

Νκ, ε. 8 ςαί Ιιαηε ' Ιοεαπι είΐαΐ) 

βχρβάίΐίοηβπι δίείΠαβ ίη αΐίαά αίς 

Ιβιηρηβ άίΐα^αηι. 'Νοη άιιΐ5ίαπι 

Βει^ΐεηΐδ * ςαίη αά νοεεπι ίΙΓιαδ γ€ 

ςαί Ν ί οία πι ίη εοηείοηε ίηεΓβρ&ν 

ηίπιίδ εΐέη<51αΓ6ΐνΐΓ δΐΐδείρβΓβ ρΓαβί 

είοδδίδ ίη δίείΐίαπι πιίΙΙεηάαβ, α ςαα 

Ιίοηβ ειιπι Νίεί&δ (ΙεΙειτεΓβ ΑΛ 

νείΐβΐ, ίη ρΗπιίδ πια^ΐΐαάίηβπι δΐι: 

ρΓ&εΙεηάΛαΙ, ςαοδ αΛδ βδδβί ίαΛα 

ΤΚηεγάίάβ νι 25» ^^^^ τέλος ναρέ> 

τωρ ^Αθηραίων καΧ τταρακαλέσας τ6ρ 

ούκ (φη χρηραι ιτροφασί^εσθαι ούδΐ 

λειρ, άλλ' εναντίον άναρτων ήδη λ 

τινα αύτφ Ίταρασκευ^ρ *Αθψσ2οι ν 

ται 

Νικοδ{κη: ηοπιβη πηιΙίβΓίδ, Ι,γ; 

Νι.κ6μαχο9: Καη. 1506, νίάβ δ. 

μηξ. Ηίε 6δί: Νίεοιηαείιαδ εοηΐ 

Ι.}Τδί35 αεεμδ&ΐίοηθπχ ίήδϋΐιιίΐ, εύθυν{ ^βφ) Ν^Λοστρατος- -'Β*€νοκΚεη^ ΚαβΓ&Ι αηίβιη {ηΓ0^ραμμΛΤ€ύ5, (Ι-χδ. 
ιιοΛ ιηχιηαδ νίΐε αάιηοάχιηι ΓιιίΙ βΐ 
3(υιη, δβΓνίΙί Ιοοο ηαίιΐδ (ιΗθ. §2), 
1 αΐίίδ ςιιίΙ>ΰ5ά&ιη ιηαηθαίαιη 65( 
, ιιΐ δοΐοηίδ Ι^βδ ί&ιη οΙ)δθ1βί&3 τβ- 
:βΓ6ί ; ςυο ιηαηβΓβ ίυηΛιΐδ βδΐ ίηάβ 
ΙειηροΓβ, οιαο «ιααάΓίη^εηΙίδ ίιηρβ- 
ΙειηρΙαιη 6δί, αδςαε &ά Ίά ςαο ίη• 
Γοηιιηάοιηίη&ΙιΐδοοηδΙΐΙυίυδ : ςααηΐΛ 
ίοβηΐία, (}α&ιη ίΓ&αάαΙβηίβ ίη εο νβΓ- 
ί, ραΐβΐ: βχ Ι^γδία § 2, Εαηάειη Ηο- 
£ΐ€βΓΐ>6 ίΛΏ^ί Οοιηίοαδ ίη Καη. 1084 

κ^τ' €Κ τοντωκ η πόλίς ψιωι^ 
ννσγραμμΛτίων άνίμ€στωθη, 
καΧ βωμο\6χιορ ίημοηιΘ',κων : 

Ιοοο νεήδίπιίΐΐίιηαιη βδΐ άίοί Νίοο- 
ιιη εϊαδί^αε 5θοίοί>, ςαί ϋΛ ίοεάε ίη 

Ι6^ΐ3αδ οοηίοΓπιαηάίδ ^ΓαδδαΙιΐδ εδ- 
ιιαβ[ίδΐΓαΙυδ αΐ) εο ροεη&πι τερβΙεΓβηΙ 
δ νοοαΓοηΙ δβά ίηΐδίΓα : ηοΐιιϋ εηίπι 
)θ1οηίδ ϊΓαάβΓε, ίαεϋίαδΐ^ιιε ενοδίΐ: 
ΙΠ1 ίη οοπιηιιιηί οιηηίιιτη Γεηιηι ρεΓ- 
5ηε, ςυοά ρΓοάίΙ: Ι^^δίοδ /./. § $. 
\ιίο άοπιίηαΐα χχχ νίΓοηιπι είε(51ιΐδ 
χίΐίαηι ηΐ άοοεί Ιι^δί^δ § ΐ5 : ροδίεα 

ϋδ εχρτιΐδίδ, ίη ραΐΓίαπι ιεδίίΐυΐυδ 
Ιί(}αίδ εχιι1ίΙ>αδ εΐ άεηυο ίιιη(5Κΐδ εδ( 
: Ιεβπηι Γεοο^οδοεηάαΓαπι Ι,γδ. § 4• 
ΙΰΓ3, άε εο αρα€ΐ Β£Κ0Κ. ΕρΐΗπΙ. αά 
ηιτη ρρ. 141— 155 

^όο*τρα^ο$: αΐίοδ ΙΐΌΠία ί^οΐιΐδ, ό 
«η^ίδι^ί άί(51ΰδ, ςυία ίηςοία εΓ&Ι ρα^ 
ιεη Σκαμβωιήδαι τψ Α€οντίδο$ 0νλφ, 
8ι 

&Ρη : είαδ 1ίΙ)ειί ηιαΓεδ δερίεπι, ριιεί- 
3ΐεπι, ΏτΛΤίι. νεί ΝίοΙι. £γ. ι ; ρεΓ- 

Αεδοΐιγίί αΐίςαο άΓ&ιηαΙε, (^ααηι (^ιιία 
. ίηάαχεπιΐ ήά&ί Εαιίρίάεδ Καη. 911 
2θ; ίκ Ίίίόβηί />ησιν τ^)ν κα\}^στψ 
αϊ, Υεδρ. 580, ν. δ. η. Οίαγρος 
>μιθ9 : Έρμηρ τίϋόμιορ άντομαι Ύϊί, 
ίφοροί "γάρ των θρεμμάτων 6 θ€6%, 
. Υίάε δ. η. Έρμης ρ. 814 Β. ει 
επι. εΐ: Οαΐΐίπι. Ηγηιη, ίη ΑροΙΙίηίτη 

Ι|ΐψη: Ι&ύμφαι θ€αΙ Ραο. 1070 (ιιΗ 
αΐ ίφορΜ τψ μωπΊκτϊί ρύμφαι); Ν ύμ- 
7€ίΊΓ\αΎκτοί Ύ}ι. 3^6; Ί^ύμφαι όρβσ- 
ι Καη. 1344» (ε* Ειιηρίάίδ Τεπιεηί- 
χοροΛί τ€ρΊΓ6μ€νοί ^υμφ&ρ (άε Ώίο- πγΒο) ΤΙι. 99 ϊ 5 *^^* *Οκ€<ΐΡοΰ τατρ^ψ Α» 
κήτοΐί (ώ νεφέΚαι), ΐ€ρ6ρ χόρον ίστατ€ 
"^ύμφαΐί Ναι». 27ι (ί.β. *ίη ^ταΐίαπι εί 
ΗοηοΓεηι ΝγπιρΗαηιηι ςυαε δαη( ίη Ιιοιίίδ 
Ο εε α η ί / ΕχαΙα ίπλο^ίηε ίοηΐεδ ίηιΙ>ΗΙ>ιΐ3 
ίΓΠβ&ή άίοίΙιΐΓ); Ι^ύμφαα ούρ€ίαΛ5 ζυμ- 
ΊΓοίΙ^ωρ Αν. 1098; άντομοΛ καΧ Πόυ^α καΧ 
Ι^ύμφαί φίΚαί Ύϊί. 97^ 

Ννξ: τίκτα ιτρώτιστορ {ητψέμΛΟΡ Νύξ η 
μ€\αρ6ντ€ρο$ ώόν (αηάε Απιογ εχίίΐ) Αν. 

693— 69<^ 

Ννσ-νο$: έτΙδ^κά\€9θΐ^'Νύσιορ,65 μετά 
μοΛ,νάσί βακχισι εύάσι» Ι^γδ. 1283; Νυ- 
σήϊορ Αίόί ^ίώνυσα» Καη. 215 (ίοηίοα 
ίοΓηια) 

^αν0£α9: ηοηιεη δεΓνοηιπι υδίΐαΐίδδί- 
πιαπι; ΑοΗ. 243» ^59» ΝαΙ). 1485» Αν. 656; 
ίη ν£5ρί3 ίηάαουηΙαΓ δοδίοδ εΐ Χαη(1ΐί&δ, 
ίη Καηί5^ Χαηΐΐιίαδ, ίη ΡΙαΙο Οατίο 

ΞανΟ£8Μ>ν : ηοηιεη άεηιίηυΐίνηηι, Καη. 
582 

^άνθιιπΐΌ«: ηοηιεη ίη Γαηιίΐία Ρεήοΐίδ 
ηδΐΐαίαπι, ΝαΙ). 64 : ή μ^ν ίντορ ιτροσετίθα 
(αάίοεΓε νοίεΐίαΐ) τρόί τοΰνομα, ^άψ» 
θιχνορ η ΧάρίνττοΡ 

^€νοκλ4η«: ΟαΓοίηί βΐίηδ (ύ Καρκϋ^ου, 
ΤΗ. 44 ι) Ηοηιο οοΓροήδ ρεΓεχί£;αί| 
ίΓαΙηιπι 6 . σμικρότατοί, Υεβρ. 1510» <1^ί 
πιαίοδ ίπίβοεάίοδ ίαοίεΐ^αΐ (Τΐιεδπι. 170, 
440, Υεδρ. 15 1 1, Κ.3.η. 86) ςααηιπι ίπβί- 
άί^αΐεηι εΐ εχίΐίΐαΐεηι νίάεΙπΓ οοπιρεηδαΓε 
νοίαίδδε ίπιηιοθβταίο ηιαοΐιίηαηιηι ίη αρρα- 
ΓΕία δαεηίοο αδη, ηηάε μηχοροδίφης άίοΐΐτιτ 
Ραο. 79®» εο^ειη πιοίΐο (^αο ΡΙαΙο ίη δο• 
ρΗίδΙίδ ίη Ι (Μείηε1ίε/τ.Γ<£?/». ΐΐ ρ. 66 1) εηπι 
δωδεκαμήχαρορ αρρείΐανίϊ. Τπι^οεάίαηι είηδ 
£,ί£γηιηίΐί?η ί&οείΐδδίπιε Οοηιίοιίδ ρεΓδίπη^Ι 
ίη Νί4δίδηί 1260— 1274• Ιηίεΐίχ Απΐ)Γηίαδ 
ίηίΓΟ Ιώ μοι εχοΐαηι&ΐ. δίΓερδίαάεδ ί^ίιΐΓ 
ε ΐΓο^ίςο £|εηιί1ιι εο11ί£[ί( ιιηαηι ε Οατοίηί 
<1εηιοιιίΙ>ιΐ5, (}ΐιαδί άΐοοδ ε ήΐίίδ ΝερΙαηί, νο• 
οίίεΓ&ίαηι εδκε: ηεο ίαΐΐΐΐ εαηι, νοείίεπι(ιΐδ 
εδί Χ εη ο οίε δ. Ρααίο ροδΙ Απΐ3Γηίαδ ρεΓ- 
ρΐ, ώ σκληρά δαιμορ, κ.τ.Χ, Ταπί δίΓερδί- 
αάεδ άβ Ι,ίζγτηηίο Χεηοείεο ΓεοοΓάαΙης, 
τί δα* σ6 Τλι^ττόλίμόί τοτ* €Ϊρ^ασται κακόρ ; 
Νοηάιιπι νεΓΟ Χεηοοίίδ ροβδίη οπιίιΐίΐ 
Απιγηί&δ, δεά ηιοχ ίηάίάεηι δΐιηιίί ίΐΐιιά 
ϊνπονί (λαύρωρ έξέπεσορ ρ^ τού$ θ€θύ%, 

(897) ^ενοφάντη^ ^ΟΧοφύξίΟί Ηοθο οιηηία 6 δεΗοΙίοδΙαβ ηατταΐίοηβ βίϋάΐ 
ΓΗΐζδοΙιίαδ αά ΤΗ. 169. 8αΐ5€ βιιηάβιη 
ήάαί Υβδρ. 1 5 ΙΟ, ιιΙ)ί Ίί& άερίηβ^ίΙνίΓ ό ττιν- 
νατήρηί οΰτ6$ έστι του 'γένουί, ό σμίκρότατοί 
δί τ^ρ τραΎψδΙα» τοιέΐ ί.6. ιηαΐαδ ίΐΐβ 
(ταςί ειΐ5^ α(1 (^ιιβιη Ιοοηιη 5ε1ιο1ία5(6δ : δια- 
βάλΚα αυτό» ώί άΖηψά'^ον' ιτινροτήρηί — καρ- 
κΐνώρ τί έστί σύρνομον καΐ ά,^Ι ταύτια (δο. τ-ζ 
τίρρχΙ) νροσ€χ6μ€ΡθΡ' Σοφοκλή! *Αμψιαράφ 
(Νααείί. /^./γ. ρ. 123). 

ό νινι^οτηρηί τοΟδ€ μάντνος χορός. 

Χεηοείειη δορΗοοΗδ ΑτηρΗίαταητη ^556 
&((1ιΐ6 ίΐα ^1556 α(: Ιιιιηο ΐΓο^εί 56ηαΓίυιη 
ίηδί^ί €[αο(ΐ3.π1 ιηοάο 6( ειιιη οίίβηδίοηβ 
αυάίεηϋαΐΏ ΓβοίΙ&δδε οοηίοίί; ίάειη Ρήίζ- 
δείιίιΐδ. 06^6ηιιη ιηοΓ6δ Χεηοείίδ ηοη 
ηια^δ ^ιιαιη ρο6δίδ ρΓθΙ)Εΐ)αη1αΓ ΑήδΙο- 
ρΗαηί, άίεϋ εηΐιη 6υιη κακόν Τ1ΐ6δΐη. 1 79 

ο θ^ ΒβΐΌ«λ^ΐ)« &ν κα«6$ καχώϊ τγομΓ. 

Υίάβ δ. η. Καρκ£νο« 

Η€νοφ(£ντηβ : τ6ρ ^βροψάρτου ΝιιΙ». 
313 1ι ^• *ΐ€ρώρυμορ^ νίάε δ. η. ρ. 840. 
Ριοιηίδδΐιιη βί εαρίΐΐιιιη (ήΙ)ΐιί(, (^ιιοά (υιη 
αηίιηί είΤειηίη&Ιί αε ΙαχιιΗοδί ίικίίείυιη νίάε• 
1>3.(ιΐΓ ιηα^αιηςυε ετιιη εεηΙαιιΐΊδ δίιηίΐίΐαάί• 
ηβιη ρΓορΙβΓβα (^αοά νβΙεΓβδ ίη Κοο ββηβιβ 
αηίιηαιιΐίνιιη ρΓοίιιηάαδ 1ίΙ)ίάίη6δ εο^ονβ• 
ηηί, 

^ννλλα: ηοιηβη ιηηΐίβήδ, ΤΗ. 633 *Οδ^|Μΐντοί: ^ρ^κωρ (Θρο9, Αείι. 157 
(ΤΗιιε. II. ΙΟΙ, ν. 6, ΗβΓοά. νιι. ε. ιΐ2, 
1.€α1ς6 Οναβΰ, ιιΐρ. 4^5)• *Οδομάρτωρ στρα- 
τός ΑεΗ. 156 δςφ: ίη ςηα ίαΗιιΙα ρΓοάα- 
εαηΙιΐΓ ίη εοηοίοηβηι α Ιε^αΙο ςυί Ιαΐεδ 
δοείοδ &1> δΐΐαΐεβ, ΟάΓγδαηιηι τε^β, ίπιρε- 
ΐΓΕνβήί 

Όδνσ*(Γ€ν9: βάκ€σίΡ κρυφθάς ωσΐΓ€ρ ιτολύ• 
μητα 'Οδυσσβύί Υεδρ. 35 ' • Υίίΐβ Ηοπιεπ 
Οάγδδ. IV 245» ΕαΓ. Ηβε. 24Τ ςηίΗυδ Ιοείδ 
υΐίχβδ ηιεηάίεί δρεείβ ΗοδΙβδ άεεερίδδβ 

ίβΓίΐΙΓ 

Οϊαγρο9: ΙιίδίΗο, ςιιΐ υΐ ραΐεΐβ Υεδρ. 
580, ε^ε^ε ραιίεδ &§εΙ)£ΐΙ ίη 2^100^ 

01δ{ιΐΌν$: ίιρ Ο Ιδ ι ν ους τ6 ιτρωτορ €ύ• 
δαίμωρ άρήρ, €ίτ έ^4ρ€τ* αΰθα άθ\ιώτατο9 
βροτωρ Καπ. 1182 εχ Εαπρίάεαε ΑηΗ^οηα^ 
ρΓοΙοβο: εοηΐΐ'α οανίΠαΙαδ ΑεδεΗγΙιΐδ ρΓο- 1>&( Οεάίρηπι ηιιιηςααιη <1ε$ί!δ8€ 6886 
ιηίδειτίπιιιηι νεί αηΐεςα&πι η&δεεΓεΙιΐΓ; ^ 
ΟΙδΙνου δ^ ταΐδε διιττύχω κόρω "Λ-ρηί κατ^ 
σκηψβ ΡΗοεηίδδ. ίτ. ι ; €/ καταττ'^^ί 
τοΰτορ τ6ρ ρόμορ, τήν ^/ηρ Λπασορ ΟΙδιτ^ 
δωρ έμτ\'ήσ€Τ€ £εε1. 1041. Βε ιΐδΐι ρίαπι• 
Ηδ ηυπιεή νί(1ε δ. η. Αάμαχοβ 

01ν€υ«: ίαΙ>ιι1α Έαήρίάεα, ςιιαιη αη(6 
ΟΙ. Ιχχχνϋί 3 Ε(^ηι εδβε άοεεί ΑεΗαπι. 418 
τά τΓοια τρύχη; μώρ έρ όΐί ΟΙρβύς ^ 6 ίί5σ• 
τοτμοί Ύ€ραώ! ή^ωρί^^^το ; (ραιίεδ δϊΐΕδ 
α^εΙ>αΙ): ευί Όίεαευρο1ίδοι)κΟ/ΐ'^ω(^ΐ'έλλ* 
(τ άθλιωτέρου. Ό& αΓ£[αηιεηΙο ί&1>ιι1&ε τίάο 
ΑροΙΙοάοΓ. Ι 8, 6, Ηγ^ίη. ί&1>. 175 : *Α§πιΐ5 
Ραιίΐιαοηίδ ϋΐίΰδ, ιι1 νίάίΐ Οεηειιπι {τΛίκτα 
θΓΐ>απι ΗΗεήδ ίαόΐαηι, ε^εηΐεηι ι-ε^ο οχ- 
ριιΐίΐ £ΐΐ€[υε ίρδε τε^απι ροδδεάίΐ: ίηΐεηιη 
Βίοηιβάεδ Τγάεί ήΐίιΐδ εΐ ϋείργίεβ, 111ο 
άενί(51ο ιιΐ ααάίνίΐ ανηπι δΐιαηι τεςηο ριι1• 
δΐιπι, ρειτνεηίι ίη Αείοΐίαιη εαηι Βώβηβίο 
Οαραηεί ήΐίο ε( αηηίδ εοηΐεηάίΐ ε\ιπι Ιχ• 
εορεο Αξ^ί ήΐίο, (^ηο ίη(εΓΓε<51ο Α|[ηιιιη 
(ε^^εηΐεηι) ε ιε^^ο εχραΐίΐ αίςαε Οεηοο 
ανο δυο τεξ^ηαπι Γεδ(ί(:ιιί( ροδΙ(|αε Αξήν& 
Γε£[ηο εχρΰΐδΐιβ ίρδε δε ίη(εΓ£εεί(.' Υεηαηι 
εχ 0^€θ 1ιαΙ>εδ Καη. '^2 ό\ά Έαηρίάίδ ύ&ϊ» 
ΙοΜάοΧ δεΗοΙ. 

(ΔΙΟΜ.) σν ^ ώ^ <ρι?/Μ>φ ξυμμΛχ»&μ α'ιτ^λλνσ»; 
(ΟΙΝ.) οί μ^ν γάμ ονκέι' *1σι,ρ οί V Ιντϋ 

κακοίί 

01ρ€ύ! τοτ* έκ 7^ί τολύμετρορ Χαβώριττά• 
χυρ θύωρ άτζψχά! Καη. 1238 εχ £ιιήρίάί$ 
ΜεΙεαξτο (ίτ. 520 Ναιιείς) 

ΟΙλίνιχος: Ηοπιο ΙτίΓρίδδίηιαηιιη ΙίΜάί• 
ηιιπι, δοάαΐίδ ΑήρΗπιάίδ, £ς. 1287 

'Όλκα䀫: ηανεδ οηεΓαΓίαε, Βε^οΙα 
ΑΗδΙορΗαηίβ, ρ. 740» 74^ 

ΌλοψνξΜΐ: δ(:ερ1ι&ηιΐ5 άε ΙΜΰ/Η5, 
Όλόφυ^οί, ΐΓΟλί5 έρθρφκΌ νίρΐ τδρ 'λθν' 
6 πολίτης 'Ολοφύξιος; πιειηίηίΐ ΤΗαα IV 
109. Αν. 1040 αά ψηφίσματοτώλον άε* 
ειείτιη! χρησθαι Ίί€φ€λοκοκκνγία$ τ<£ί αι^τοί! 
μέτροίσιρ καθάν€ρ *Ολοφύξι,θί Ρϋ1ιεΐ3εηΐ5 
τεδροηάεΐ σι> δ^ 7* οΐσιτ€ρ ώτοτύξιοι χριί<Γ« 
τάχα ιιΙ>ί ΒηιηεΗαδ 'Κηίιΐδ ηοπιίηίδ &(1 
δίηιίΐϋαάίηεηι ίαεείε ήηχίΐ Οοπιίειιβ ςεηΐίΐβ 
*Οτοτύξιο$, ίοιηο{\ΐ3ΐη λΙ> \χτ\}^*0τ6τυξοί, 
αΐΐυάεηδ αά ότοτύ^αρ, θρηρέ», Ρβηηάβ 
εδί αε δί άίχίδδεί, σύ δ4 7* δτοτόξ€ΐ τάχα, ΰΐ 
Ι^χδ. 5 Μ ύτοτύξα τοι μακρίί τ^ Κ€φαλήρ* (898) ^ΟΚ^μπτία ^ΟίΓούντίΛ^ Γ5. Ι13Ϊ ; Όλι;/ι*τίασιν ^|¥^κ 4θ€ώ' 
ν©8ρ. 1382 

ιιηΛΛί Όλνμιη(ίδ<9 μίλα Χάριτα 
τ* 4πώ\6\υξ(ΐι^ Αν. 7^2. Οοηί. 
ΛΓ. II 49^ : *Ολι;/ΑΐΓ((ίδ€$ Μονσαι, 
(όχΜο θν^ατέρα ; Ηε^ίοά. 7>4^έ?- 

&ΐΓ(ϋον (Ι€ΐηρ1νιιη): ίτ, αοχχιχ 
&ιηκ6«: €ΐ ίπλούτα (ό Ζευς), τω$ 
τόν *0\νμιτικ09 αύτόί άτγώνα, &α 
ιΐ^ι^αϊ Αταιτα; άβί 5(' ^ον( ττέμ,ντου 
ι, ά»€κήρυττ€Ρ των άσκιρτών τούί 
στ€φα»ώσα.% κοτινφ στηφάνφ ΡΙιιΙ. 

λΐηοφ: "Η^ςιΌλυ/ΐΛίΓί^ Αν. Ι73' ^ 
ία τόΐ' *0\ύμ•ΐΓΐον ίαΓΕί δίΓβρδία- 

εανί1Ιαη5 ήΐίαδ Ι^ού ύ*, Ιδού ΔΓ 
ΙΟΙ» ΝϋΙ>. 8ΐ7, 8ι8 : χαρά τωρ θ€ων 
' *0\υμΊΓΐων Αν. ΐίοα; 7^* Ό- 
ρ θ€ων μέ\ΊΓ€ ΤΚ. 960 ; €ϋχ€σθ€ τοίί 
ί'Ολυμτίοίί καΧταΛί'ΟλυμπΙαι- 
;ΐ ίοπητιία δοΐίειηηίδ (|ΐιαιη ίιηίΙα^αΓ 

€ΰχ€σθ€. . . δρρισιρ 'ΟΧνμτίοα καΐ 
Ιγΐίτ ι τάσι καΧ τάσχισιρ; Αν. ι «3* 
ΌΧνμτΙοα θ€0ί9 
ΐ'τοβ : άβοΓκιη δβάβδ; τ8.9 8* 
ι</ "ΟλϋΑ*»"©» Αν. 78ο; βίτ* ^τ' 
>ν κορυφοΛί ΐ€ραΐΛί χιονοβλήτασι κά• 
ι\>. «70 5 ■'Ό^' σ€μροτάτου 3** Όλι?|Α• 

το68 (6Χ £ιΐΓ. Αηάνοηΐίώι) ; ^ 
νομίσωσι θ€θύ$ τούί έρ 'Ολί^μχφ 

χώι ί* ^5 7%^^^ *'<"^' άφίξορται; 
τοΰτ* έστ* έρ Όλι^μχφ Αν. 6ο6; 
οι δή χρό; "ΟΧυμίΓΟΡ 7ΓΤ€ρ&γ€σσΊ 
Α. ν. 137* (βχ ΑηαατβοηΙβ: 1ο<^ιιί- 
ΓΕίηΙΐίειίδ ρο6ΐα) 

ΐ'χοβ : αηΐίςκίδδίιηιΐδ ϋΙ>ίε6η, Μαι• 
ίριι1ιΐ8, ιηοάοηιιη ριταβάραβ ΑεΜ- 
Ιιι^Ι>Ηαιη απέΙοΓ, (^τιί βοηιΐ(: ότεα 
3ί. 738 — 700. ΜβιηοΓΕίιΐΓ Ες. 9 
6η68 6( Νίεΐοδ, ά6ρ1θΓ&η(68 δΐιαιη 
ί€ΐη, (1ο1θΓ6ΐη βχρήιηιιηΐ 

νλίαν κλαίοντίς Ονλι^μιτον νόμορ, 

ξυραυΧία αεάρίεηάιιιη 6$4 ά& άαα,- 
ιηιιη εοηεεηία, ηοη άε εοηεβηίτι 
εαιη (ίΙ>ία ; ςαοά ενίηείΙιΐΓ ίΐΐο 
ο ύ\>ϊ&& ηοη είΙΙιαΓαε 8οηιι& εχρή• 
Γεδώηοηΐα νείεηηη άε εο εο11ε|^( €1ΐη(οηιΐ3 /λγ/. ΗίΙΙίη, Υοΐ. Ι ρ. 345^^^• 
νίάε ρπιεΙεΓεα ΜαεΙΙεΓ Ηίίί, ΙΑϋίτ, Οτακ, 
ε&ρ. χϋ § 6; ΟΐΌΐε Ηίεί, Οτ€μ, ι ν ρ. ιοί; 
ΒαητεΙϋηηι ίη ΡΙα^αΓεΗ. ά€ Μη^η:,, €οιη$η. 
Αΰοά, ΡαιΗε, Ιη^ενΐρί. Υοΐ. Χ ηοί• ^ο εί 
Υοΐ. XIII ηοί, ίθ4 ; ΡΙαΙοη. Σγηιροί*"^, 1 15 Β, 
ΑήδίοΙ. ΡοΗΗε, νιιι 5> 5 ''«'' *Ολϊ?^χβυ 
μ€Χώρ' ταΰτα ^άρ όμοΧογονμέρωί χμ€? τάί 
ψνχ&$ έρθονσιαστικάί 

"Ομηρο*: οαηι ΟίΓρΗεο, Μιΐδ&εο, Ηε• 
δίοάο τοΓ$ '^€ΡΡαΙοα ροβίίδ αεεεηδείητ (|ΐι1 
ηΙίΠδδίηιαιη ορεπιηι ηανοδδεηΐ Ιιοηήηιηη 
ηιοΗΙ^ιΐδ εηιάίεηάίδ ε( εηιοΐΐίεηάίβ εοηιηι• 
ςαε πήδεήίδ Ιεναηάίδ ; ςηοά εο$ κηι 1>ε1Η• 
εαπι ε(: ίοηίΐαάίηεηι άοοιιεήΐ, Καη. ιθ35» 
ό 5^ θ€Ϊ09 "Ο μηροί άχό τοΟ ημΙ^ καΐ κΧ4οί 
έσχ€Ρ, τΧ^ρ τουδ* δη χρήστ έδΙδαξ€, τάξ^α, 
άρ€τά5, ΟΊΓΧΙσ€α άνδρωρ; ό\>{ άίνίηηηι αρ• 
ρείΐαΐ, ιιΐ: σοφόρ Ραο. 1096: &ε|;τε ί^Ιητ 
ίεΓΓε άεΙ)ΐιί(, €[αοά ηονα άίδείρϋηα ίη|[ταεη(ε 
ίη είνίΐαΐεηι ΗοηιεΓΐ εαηηίηα 5θπ1ε$ε&- 
1>&η(, ιι( ίανεη^οδ ηε * Ομήρου ^Χώσσαί 
ςιιίάεηι, ςηοδ οΗηι οπιηεδ ραεΗ εάίδεεΓεηΙ, 
(εηεΓεΙ $εά εοηίπι ρΓθΙ>ε δεΐιεί ςηιά δίη^^αΐα 
νοεαΙ>νι1α &η1ί(|ΐΐ3, ε( οΙ>5θ1εΙ& δί^^πίβεατειι^ 
ίη 8ο1οηί5 1εξ;ίΙ>ιΐ5, ςαία λοηιηι ίη ίοΓΟ 
ηιαίοΓ 11505 εβδεί, Όαείαΐ. ίη χν. ΑαέΙοΗ• 
Ιαίε είιΐδ η^ίΐιΐΓ ίη ΓεΙ>ιΐ5 ΙτκΙίεΗδ ε( ταρωΜ 
εαπι Αν. 685 (τιΙ>ί Γεδρίεί^ατ »ά 11, νι 146), 
Ραε. 1089 δ»•κ^ρ κάλλιοτοΐ' (χρν^β^) χ«• 
τοΙηκΈΡ "Ο μηροί; €ΐ τορηρ6ρ ^ρ (βε. ή έρ 
ά-γορ^ δίατρψή),''0 μηροί ούδέτοτ &ρέτοί€ί 
τ6ρ Νέστορ Λγορτρ•^ ί» ουδέ τούί σοφούί 
άτορταί ΝαΙ>. 1056; Ίΐρψδέ 7* "Ο μηροί 
$φασκ* Ικ€Μ(Ρ €Χ»αι τρήρωρι χ€λ€(]7 Αν. 575 
(αΙ>ί ΓεδρίείΙπΓ αά //. ν 778 

άε Αΐΐιεηε ε( ΗεΓα); Μουσάωρ θίραιτωρ 
ότρηρδί κατά τδρ "Ομηρορ Αν. 9^0» 9'4 
(αΐή Γεδρίεί νΐάείτιτ αά Ματ^ϋ^η, Μονσ^ωΐ' 
θ€ράΐΓ(αι^ κοΧ έκηβόΧου *Ατ6ΧΧωροί) 

'ΟΐΓονντίθ«: Ιιοηιο Ιαδειιβ: (^ω^* *Οίρ* 
φύρτιοί ούκ Λΐ' ^^οίμψ^ έχΐ ταλάρτφ χρν 
σίου Αν. 154 ρβηηάε βί αε άίεειεί 'εςηΙ- 
άεηι Ιαδειίδ εδδε ηοΐΐεπι ρτο (αΐεηΐο 
&.αΓί.* ^Οτουι^τΙφ 8' 6φΘαΧμ6ι^ ν^ ^<^ 
κόραξ {ηρ τούρομα) Αν. Ι994> ι*^ 5εΙιο« 
1ί&5(ε5; ώϊ τοίοάτο» τ^ρ δφιρ δρτοί^ Μ*^μο^ 
Ρ€ύ€ί 8* αι^οΟ ώί καΙ μέγα ^ύγχοΛ, ϋχορτοα 
ΕϋτοΧα έρ Ταξίάρχοα (τ, χιν (899) ^ΟτΓούρτιο^ 'ΤΙαΧαμ'ήΒης *ΟΐΓοννηο9: άλλ* β/σίν ^€ροι (ρταβίβΓ- 
β&) τη9 Αοκρίδοί *Οτούντιθί ϊρα χμ^ κατ- 
οικείς Αν. 152; δίκιΐϊο IX 425 ^ Ότου» 
έστι μητρ&ποΚίί {των Αοκρών). άνέχα δ^ 
τ^ί θαΧάττΎΐ^ Τ€ρ1 τ€ΡΤ€καΙδ€κα σταδίον$. 
"Κνρός δ* έστίτδ έτίν^ων μ^ταΐζύ δέ^Ονοΰν- 
το* καΐ Κώνν ΐΓ€δίορ βΰδαιμον, Ρθ5( εΐαάβιη 
:Οβηορ1ΐ7ίΪ8 ί&<51αιη άβ (^ικι Τΐιηογάίάβδ ΐ 
ιο8, 1ιοδ1:65 ία(51ί 8ΐιη1 ΑΐΗβηίβηδίιιιη, ΤΗυε. 
Ι 115, Π 9> ^6, 32, III 89, ιν 96 

Όρ€(ΓΤ€£α: Αβδοΐιγίί (βίπιΐο^α, Α^δ- 

ιηβιηηο, ΟΙιοβρΗοΓΟβ, Έυιηβηίάβδ, ΡΓοΙβοδ 

'8Εΐ7Γί^^» ^311. ιΐ24ί τρωτον δέ μοί τόν έζ 

'*Ορ€στ€ίαί (πρόΧοτγορ) λ^β; ΟτβδΙεαβ 

■(€1ΐ06ρ1ΐ0Γ0ηιιη) ρΓοΙο^δ εχαιηίηαΐτιτ Καη. 

1 1 26—1 1 76. δίιηί1ί3, ηοιηίηα δαηΐ Αυκουρ- 

'Ϋ^Ια Τΐιβδπι. 135» Δολω»'€ία, Πατ/οοκλβ/α, 

'ΊηΚίγονεΙα, *Η/)ακλε/α, Άχιλλβ/α, ΟΙδι- 

τοδβία 

Όρ4αΎΧ\% : Α§αιηβιηηοηίδ ϋΐίνΐδ, ίη Ιυ- 

-χηιιΐο ραΐήδ ίηνοεαΐ ΜβΓοαήιιιη αρικί 

ΑβδοΗχΙηιη, Καη. 1 138; τεάϋΐ βχυΐ, Λ. 

1 1 63 δί^φ, οανίΠαηΙβ Εαπρίάβ βαιηςιιε ηβ- 

£;&ηϊ6 κατ€\θ€ΐρ, ^αί είαιη η6(|ΐΐ€ ριιΙ>Ηεα 

•&ιΐ(51οή(αΐ6 ίη ραΐήαιη ΓβάίειίΙ 

ΌρΙστηβ: ηο(51ιιηιιΐ5 ϋΐίιΐδ (βιηροηδ 

'ξ[ΐ'&δδα(θΓ (Χωτο^ύτηί) ; έΐτα ιτατάζείέ τα 

αύτοΰ (* Αντιμάχου) μίθύων τ^ρ κ€φάΜμ^ 

*Ορέστηί μαιν6μ€νοί Αείι. 1 1 66 (υΙ>ί μαιν6' 

•βΐ€Ρ0$ άία(ιΐΓ| ςυία εοιηιηαηβ βί ηοιηβη 6δ1 

<ηιιη θΓ6δΐ6 ίΐΐο α Εαιϋδ αξ^(αΐο) ; άβ 6θ 

ίαεβία ιηβηΐίο ηίΓδίΐδ οεαιπΊΐ: Αν. 1490 €ΐ 

7^/) έντύχοι τΐ9 ^Ιρφ των βροτών νύκτωρ 

*Ορέστ% Ύυμρόί ^ΐ' τλ'ψγΐΐί ύπ* αύτοΰ 

τάντα τάτιδέξια (ρΓΟ άΐΓΟΐΓλΐ7'(το; Ύ€ν6μ€Ρθί 

τΓ&Ρτα τά έττιδέξια ί.6. ειιιη οιηηβδ ά&χ- 

ΐ6Γα6 ρ&Γΐβδ οοΓροΓίδ βί οαρβΓβηΙιΐΓ 

αρορίεχία. ΟιβάεΙχι^Γ αιι^ειη Ιιοο ιηαίιιιη 

ίιηιηίΙΙί αΙ> 1ΐ6ΓθίΙ)αδ. £ο &11ικ1ίΙ Οοπιίαΐδ ; 

<1ιιία ΟτεδΙβδ 6Γ&1: οοβ^ηοιηίηίδ ΙιβΓοί, δβά 

ηίΐιΐΐ αΐίιιά ντι1( δίξ;η1ίΐε£ΐΓ6 (^ααιη Ιιοιηίηβδ 

-λΙ) βο νεΛβΓΛίοδ 6ΐ δροΗ&Ιοδ βδδβ. βεκο• 

•Ι-Εκ); Αν. 7^* ^ί^* ^' Όρέστχι χΚοΛΡαν 

ύφσΧν€ΐΡ (0ρά^€(), ίνα μή (ίν^ων άνοδύ^β. η 6 

ρΓΛβ ίΓΐβΟΓ» ΗοΓΓβηδ δραΐίβΐ (αΐίοδ) 

νβδίϋϊΐΐδ (οοηί. Αν. 49*» Εοοί. 668, 670) 

Όρν€α£ : δημοσΙ(ΐ. %ρα ταφωμβρ, ψήσομε» 

■1Γ^ τού% στρατηγούς μαχομέρω τοίί τολβ- 

ψΙοκτίΜ άτΓοθαρβΐρ έρ Ό/»ν6α<> Αν. 39^ ^^^ 

Ιτίδΐΐδ 6δΙ ίη ρατοηοπιοδία έμ όρρέοα ίηΐβτ Λνβδ. Οιηβαβ ηοπιβη βδΐ ιιΛίί 
ΟοήηΛαπι εΙ δίογοηειη δίΐαβ, ςιια 
αηΐ6 Ιιαηο ίαΙ>ιι1απι α(51απι αΐ) Αγ^ 
ΑΛβηίεηδίΙ^αδ άίηιία ίηβνΒ,ί : νΐάο Τ 
VI 7• ΙηΓΓβ. ν. 967, ιιΗ ίαίίάίουδ ογ 
βάίΐ άβ δοείβίαϊε ίηΙβΓ άαοδ ίΐΐοδ Αΐΐιε 
βΐ ανβδ ίηίίίΐ βοηιηι^υβ οοπιπιαπί : 
άοπιίαΐίο, οΐ5δςαΓβ ίδΐιιά ίηηηίί, Οτη^ 
δί^ηπι πιβπιΟΓαηδ, τό μεταξύ ΚορΙν^ 
Σικυωροί, δΐΓαΙ)θ 8, 382 : Όρρ€αΙ 
έπώρυμοι τφ τταραρρέορτι νοταμφ^ ; 
(ρημοι νρ&τίρορ δ' οίκούμεναι καλώί' 
δ' ύτΓ^ρ τοΟ ΊΓ€δίου του Σικυωνίωρ 
.χώραρ (σχορ *Αρ^€Ϊοι 

'Ορψιύς : τ€\€τάς θ* ημίρ κατέδειζ 
τ' άττέχζσθαι, ίη Ιιοιηίηιιπι ηοΐ 
, ρΓοΙαΙίί ΓΪίνΐδ δαοΓΟΓαπι τηγ 
βί αΙίδΙίηβΓβ άοοαίΐ α οαβάε, 
1032, νιΜ ςιιπι Μυδ&βο, ΗοπιβΓΟ, Κ 
3.1:06ηδ6ίνΐΓ τ<κ5 Ύ€ΡΡαίοις ττοιήται^ <^υί 
ηαπι πιθΓίΙ)αδ βηιάίβηάΐδ ιιΐιΐίδδΐιη&ιη 
δβηΐ ορβΓΕίη 

*Ορ<Γ£λοχο9 : Ι,/δ. 725, ιιΐίί δοΐιοΐ. 
βοσκοί καΐ μοιχός καΧ 4ίγΙ θηλύτητι κωμ 

*Οτοτυ{ιο«ί: νίά. δ. η. *0\οφόζιοί 

0ΰλνμΐΓ09: νίά. δ. η. Όλυμνο$ 

Π 

Παιάν: Αροΐΐο δ&ηαηδ, <ινΛ ϋ, 
ΙΙαι^/μορ δίνβ ΙΙαιάρ αρρβΠαίνΐΓ ; ίιίηο 
Ιίδ βχείβιηαίίο ΑβΚ. 1212 Ιώ Ιώ Πα• 
Παιάν Ιώ: Υβδρ. 874 ^^^^ Ιίαιάρ 
Η. 1. δβηηοηβηι ΐΓδ^^ίοαιη ίπιίΐΕΐιΐΓ ρο< 
βΜΗ ίοπηα ΙΙαιώρ ηύίητ \ιί Εί^. 408, 
Ρδβ* 453, 454, 555, Αν. 1763, Τΐιβδο 
ιθ35ί Ρΐϊΐί• 636. Οοηί. δορίι. Ο. ϋ 
Τγ3ο1ι. 221, Αβδοΐι. Αςαπι. 148 

ΠάΜΐν£δη$: Κιρησία$ Ι^γΒ, 82| 
ΒβΓβΙβπΐδ ίΐα βχρίίοαΐ νοοβπι ιιΐ α ι 
νβτίκ) ίοπηαίιιπι δΐΐ, €[ΐιοά ά€ ιβ ν 
τΐδοτραίνΐΓ ηΐ ίη Ραοβ ν. 874 

Παι.ώνια: ίβδίαηι ΑροΠοηΙδ, άβ 
ΙβπιροΓβ άνιΙ)ίΙα1:νΐΓ ; Αοΐι. 1213 (Ιλλ 
ρυρί τήμερορ ναιώρια 

Παλαμήδης: ίαΙ>ιι1α Εατίρίάβα; ό 
καΐ δή πόρορ ίκ του Παλα/ιι^δονι* οι 
νο% τά5 ΊτΧάταί βίψω Ύράφωρ, Τ1ΐ. 77 
δοΐΐοΐ. Καν. : δ '^άρ Ευριπίδης έρ τψ Ι 
μήδ€ί έίΓοΙησί τόρ ΟίακΛ τόρ άδ€λφό (9θο) ΏαΧΚαΒιον ΤΙάμφιΧο^ ουί ΙπΎράψαι €ΐί τ&* τλάταί τ6ρ 
αύτΌΰ^ &α φ€ρ6μ€Ραι αΰται (λθωσιν 
ΊίαύπΧιον τ6ρ τατέρα. αύτοΰ καΧ 
ίλωσί τ6ρ θάνατορ αύτοΰ. Ιίαςιιβ 
65 ίη ΡαΙαηΐίάβ Οβαοβιη ιηιιΐΐίδ τβ- 
:€ΐη Ραίαιηβάίδ ίη5οηΙ>6Γβ εοδ^ιιβ 
οιηηβδ ρΓοίοβΓε ίιΐδβεπιΐ, 5ρ6Γαη(6ΐη 
αηιΐδ ε6ΐΐ6 άβ 1ο( τβιηίβ αά £υ1χ>6α6 
ρριίΐ5ΐΐ5 ΝαυρΠιιιη άβ ιηοιτίβ ήΐη δΐιί 
πι ίαε6Γ6(. Νβιηρβ Ειιηρίθββ Ρλ- 
βιη νβΐ ιηοΓίαιιιη β δυα ίρβίυδ &Γίβ 
1 ρΓοβοβΓβ νο1βΙ)αί, οιααηάο νβΓδίιΙπδ 
>εήΙ>6ηθί ί&αι11α(6ΐη βί οοιηιηβΓάα 
ιιη ίηνβηεπιΐ. δίο ©ηίιη ίη ίΐΐα 
ία (Ναιιε1(. ίη 582) ΡΛίαπιβθβδ 
ίάβηδφΐβ ά€ 5€ΐη6ΐ ίρβο ςΙοπαΙαΓ 

^η» ανθρΜηκη γραμματ* 9ΐΒ4ναι, 
ον παρόντα ιτοιτίαν νπ^ρ ηλαιΑς 
ΐ κατ* οΪΜονς νάντ ίπίστασθαι. καλώς) : 

ε ιτόρορ Γ65ρί(π1»Γ ίΙ>. 84Β ούκ ίσθ^ 
τ6ρ ΙΙ-αΧαμ'ί^δηρ ψυχρόρΙ^* αίσχύ' 
1.6. ρικίεΐ ειιιη δίηβ άιιΙ)ίο ίή^οΐί 
ηνβηίΐ ςηο ίρβιιιη ςαοδί Ναιιρίίιιιη 
ιτε655ΐνί : €? 7* ^ ϋαΧάβηΖί^ ΰ 
τη φύσ4Μ {£ιιΗρί(ΐ£ΐη αρρείΐαΐ Όνο- 
)1> 5ίη§υΙ&Γ6ΐη ςτιαη(1αιη δο1ΐ€ΐ-(1αΐΒ« 
|.5ΐ. Οοηί. Έαροΐ. ίη ίη^. 2, Μ6^α6ι^. 
)47ί ΐΓα\αμηδίκ6» 7* τούτο τού- 
ι κοΧ σοφόρ σου) 

λλάδιον: ΈιΐδΙαίΗίαδ ρ. 1419» 5^ 

κττήρίΟΡ Ιστοροΰσιρ *Αθήρ'ησίΡ έτώνυ- 

Παλλ(ίδο$. Άριστοφάρτί! ίη ίηε. 386 

ΐ' κτ€Ρω σ* •$ τίκνον, & 2* <Λν ύπίκρίνττο 
. Παλλαβίφ τζρ, «α νάηρ, δαίσικ δίκην*. 

' ^ ττόλέί ΐΓλ^«...ταλλαδ/ωΐ' χρυσού- 

ΑοΙι. 547 (^^^ ^'ίν ν)οηΙά Ηανί δ€£η 

βξηη-Ηίαάί ο/ Ρα11α5 α-ξίΐάίηξ), 

Η δ δίιηηΙαεΓα ίη ριιρρίΙ)ΐΐ8 ηανίικη 

>ιιιηρϋΙ)ΐΐ5 τριηράρχου ά6ΕΐΐΓ&1)αη1ιΐΓ 

λλ(ί$: ώ ιτο\ίοΰχ€ Παλλ<£$, ΰ τίρ 

•η9 μβδέουσα χώραί Εφ 5^1 (υΐϊί 

ΛάνοοΛίΜτ αΐϊ ΕςαίΙίΙ^αδ) ; Π αλλά; 

ιιμάχος Ες. 1 1 72 (νι1>ί βη§ί1: άβαβ 

β ΓβΙϊνΐδ αά ΡγΙηιη ξ;βδ1ίδ) ; ώ Παλ- 

μ* άτώλεσαϊ ΝυΙ). 1265 (β Χεηοείίδ 

;/ν, ιιΙ)1 ηοΐαηάα αηηοπιίηαΐίο) ; ώ 

Παλλάϊ καί ^€ο/ Εεεί. 47^ > λιτταράρ 

άΊάΛτη) χθόρα Παλλάδοί ΝιιΙ). 

[Ιαλλ<ίβο; κ\€ιρ6ρ ττέδορ Τ\, 77^• 

ίδα ν€ρσ4τοΚΐΜ δ€ΐράν ΝιιΚ 9^7 (ίηίβιιηι ε&ηηίηίδ Ι,&ιηρΓοεΓίδ ςυοΐΐ &6Γνανι( 
δεΙιο1ί3£(6δ, Παλλάδα τ€ρσ4νο\ΐρ κλ'ϋ^ωί 
ΊΓΟ\€μαδόκορ άγρ&ρ, ιτοΓδα Α Μ μ«^ά\ον 
δαμάσιιττορ) ; Παλλάδα τ^ιρ φιΧόχορορ ίμΛ 
δζΰρο κα\€ίΡ ρόμοί ίί χορ^, ταρθέρορ Αξίτγά 
κούρψ, η ν6\ίΡ ^ιμ€τ4ραν (χα καΐ κράτος 
φαΡ€ρ6ρ μόρη, κΧηδοΰχόί τβ κα\€Ίται Τ1ι. 
1 1 37 — Ι Η^ ; φοβ€σιστράτη Ες. 1 1 77 ί ^βρ^ 
μοπάτρα Έ.<\. 1 1 7^ ; ΎοργοΜψα 1 1 8ι ; τρίτο• 
Ύέρ€ΐα Ες. 1 1 89, ΝαΚ 9^9• ^ΐάβ 5. η. 
'Αθι{νη 

ΠαμΡ«τάδη9: δίβρίιαηαδ Βχζαηΐ. δή* 
μο$ *λττικη$, *Ερ€χθηίδθί φυ\ή$. δ δημότης 
ΤΙαμβωτάδην τά τοπικά, έκ Παμ^ωτα- 
δώΐ', έρ Παμβωταδωρ, ^Αίριστοφώηβ 

Πάμψιλο«: ό ΪΙάμφι\θ9 δ* ούχΧ δΛ 
τοΰτορ {τδ» ιτΧουτορ) κλαύσεται (ροβη&δ 
θαΙ)ίί:); ΡΙαΙ. 174• ^ι1&1^δ ίιιεήΐ ορίίπιβ 
ιηΙβΠβ^ΙαΓ βχ ΡΙ&ίοηίδ Ιοοο α δε1ιο1ί&5(6 
δβπτ&Ιο ΑτηρΗίατ. (Μείπ. II ρ. 6x8); 

καΐ ν^ Δί* «1 Πάμφιλόν γ« φα^ί|ν 
κ}»Αατ%ν¥ τα κοίν' άμα τ« σνκοφοιτβιι». 

^ιι& άε εαηδα ήάεπι 1ι&1>εΙ>ίπιυδ 5εΙιο1ί&$1αβ 
ΡαιηρΗίΙιιιη αεπϋίυιη εοπιρίίοδδε παΓ- 
Γ&ηΙί εΐ ρΓορΙειεα 1χ)ηί5 ριιΜίε&Ηβ εχίΐίο 
ιηιιΗαΙυηι εδδε : χλ^ιττι;; τΟορ δημοσίωρ ούσίορ 
4δημ€ύθη* έκ τοότωρ δέ έστουδακότα τλον- 
τ€ΐρ κΧαύσεσθαί φησιρ άλδρτα έιτί κΧοτ^ 
δημοσίωρ' κωμφδ€Ϊται δέ καΐ ά$ δ€ΐ\6ί, 
ΟηοπΗηιΐδ εαιη ΡαΙπιεΓίο Εχ€Τ€. ίη ΑηΛ, 
Οταα:, ρ. 786 δς. ειιπι ΑΐΗεηίεπδίυπι άιιεειη 
ςνιί Οίγιηρ. χενίϋ Αε^^ηαπι οΙ)δ1άίοηε Ιεηαϋ 
(είη ΧεαορΚ^ ΗλΙΙ, ν ε. ι) ΗαΙ^εαπιιΐδ ίπιρε» 
άΐΐ Ιειηροηιπι Γ&Ιίο. Υίάε Γιϋιηαπι ίη 
Μη5£θ ΚΗίηαηθ α. 1837» νοί. ν ρ. 431 

Πάριφιλος: όρω τνρ Μ του βήματοί 
έΒαθ^δούμερορ, Ικ€τηρίαν (χορτα μ€τά τωρ 
ταιδίωρ.,.κού διοΐσορτ* άρτικρυί τωρ Ήρα- 
κ\€ΐδωρ τώρ ΙΙαμφίΧου Ρ1. 385• Οε Ηε- 
ιχιείίάίδ, Ρίΐιηρίιίΐί ορειε, αΐηιπι ρίΛοπδ 
αη (Γ3£[ίε1 ροείαε ίαεήΐ, ηοπ εοηνεηίΐ ΙηΙεΓ 
ΙπΙειριεΙεδ. ΤαΙ)αΐΕπι ίαίδδε εεπδεηΐ "^ίηε- 
Ιιείπιοηπ. Ορρ. Τ. νι Ρ. ί ρ. 85, Μεχει 
//ίίί. Ατί. Τ. Ι ρ. 1 66, Ο. ΜαεΙΙεΓ ίη Ι^ο- 
1(ξ, ΜγίΗοΙ. ρ. 4θθ ^ς., δί11ί§ ΟαέαΙοζ, 
ΑΗίβ€- ρ. 3» 4» Κ&3ΤδεΓ Ηίχί. ΟΗί, Τναξ, 
ρ. ΊΟ'. πιίηηδ τεΛέ αά (πι§[ίευπι ςηεηάαπι 
ΓεΙαΙίΙ Γυΐιήιΐδ 1.€. εί οΗπι ΜυεΙΙεηΐδ ίη 
Ηίίί^ Σ>οτμ ι ρ. 55• ΟρΙίπιε Ραίπιεήιΐδ 
Εχίτάϋ, ρ. 7^7• 'Οοηιίαΐδ άε ηβ (Ηβια- (901) Πάν- 'ΙΙανΒίων ϋΠάΐβ) ΙοςηίΙιΐΓ, Ι&ιηςιιαιη άβ γ6 νί5ίΙ>ίϋ, 
αιί εοιηραπιΗ ρο88ί( αΐία γ68| (\μ&& νίάβίιΐΓ 
4ΐιιιη αίΐ 6ρώ τιν ΙνΧ του βήματοί * 

Πάν: κ€ροβάταί Παρ 6 καΧαμόφθογγα 
ιταί^Καη. 230 Η. 6. ςιιί ηηξ^ηΐίδ εοΓηείδ 
νείαΐί ΙήΓουβ ίηεβάίΐ, ςιιβιηαοΐιηοάαιη 
βςαιιβ 8. Ιαϋηίδ ρθ6(:ί5 εοηιίρεδ άίάΐιιτ 
(Λτ Ηοτη/ηί5 Ραη)\ άιη-ομαί Παΐ'α καΐ 
]ίίύμφα$ φΐ\α$ Τ1ι. 97^ (^^τ- Ηγηιη, Ηοηΐίτκ. 
ν. 4); ^* Παΐ'όί Ι^γδ. % (ί. β. &<1 δαοεί- 
Ιβιη Ραηίδ, ςικχΐ ίη Αηαρίιίγδίο ραξ;ο 
ίίιΐ586 θΧ5ΐ:ηι<51αιη άοεεί 8(γ2ιΙ>ο Ι.ί1). ιχ 
ρ. 39^ Β. 8ο1ιο1. /. ^. Παι^Ι ώρτ/ία^ορ αΐ η/υ- 
ψαίκ€^ μετ^ κραιτγίΐί, Κα! ΊΑ^ρανδροί έρ 
^υσκ6\φ * σααν^^ φησι * τοότψ τφ θ€φ ού 
δ€Ϊτροσιέραι;Υ ΙΙαρΙ ρόμονί ΐ€ρο{^ί άΡΛψαίρω 
σ€μρά τ€ μψ-ρΐ χορ€ύματ* όρίΐφ. Αν. 745 (^^ 
ΙμβοΊώϊλ: οοηί. Ρΐηάβτ. ΡγίΛ. ΐΐΐ 78 ^^^ύ• 
^ασ^Μ μέρ έ^ώρ έθέλω Ματρί, τ&ρ χοΟραι 
ιτα/)* ^μ6ρ τρόθυρορ σί» Πανί μέλπίΡταί 
θαμά: {τ, 7 1 <3 Παν, * Αρκαδίας μ€δέωρ, 
"Μ-ατρόί μ^^ά\α% όιταδέ^ σ^μρορ χαρίτωρ 
μίΚημα Τ€ρνρ6ρ); αιιΛοΓ 1ίΙ)ίάίηί5 βΓβΛ&β, 
Ι-ί)Γ8. 99^5 ί '^'^^ II α ρ 09 έστι ταΰΧΙορ Ι,γΒ, 
731 (ιιΜ Βηιηε1ίίιΐ8 'Ραηίδ αηΐηιιη δΐιΜβΓ 
ηιρε$ ςπ&β Μαεταε (ϋεεΙ)αη(τΐΓ, &<1 1α^5 
Ατείδ βερΙεηΙΐΊοηαΙε. Ιη εο εοιηρΓ65$& 
Οιεοδα αΙ> Αροΐΐίηε ίΐ^ίάειη ρθ5( 6χα(51θ5 
ιη6η$€8 Ιοηειη ρερεΗΐ;* *Ω 'Ώ.ράκ\€κ ι3 
ΙΙαΡ€9 ώ Κορύβαρτα ω Αιοσκόρω £εε1. 1069 
υΙ>ί ΒεΓ^Ιεηΐδ 'Ρ&ηεδ ίηνοεαΐ αάοίεβεβηδ, 
ψάα. 5&1αε€5 5ΐιη( νείιιΐ&ε ίδίαε, €οΓγΙ>αιιΐ65 ΡΗοΙιιΐΗΐ ρ. Ι09, 14 

Πανᣕηο« : δια&^Ικψ ηρτ€ρ δ ν16ψ(» 
τ5 ΎνραικΙ διέθ€το Αν. 44^ ιιΜ ίη δείιαϋίδ 
Ιιάεε 1^;ιιηΙιΐΓ: Ι<μκ€ δ€ Ιίαραίτιορ κωμφ• 
δ€ΐν, δρ καΐ Αρ Ννοι;* 

καταΧίΜων Τίαναίηορ νίβηκοκ. 

Μδ. καλ μα'γ€ΐρου τατρό» αύτδρ λ^ίΐ' 
τίθηκορ δέ αύτδρ €Ϊν€ ί*ά τδ τορουργ», 
Βει^1(ία5 αρνιά Μβίηείείαιη ιΐ ρ. ιιπί 

* Πίι^ι/ιτοϊ νίάεΙιΐΓ νηίβο αα(ϋνί55€ ηοη Ιβ» 
ρΓορΙβΓ ναΤπιιη ίη^εηίιιιη (^ιιαιη ρΓορΙβτ οώ 
ΙαΓρίΙαάίηβιη ίοπηαεςιιβ άεάεοιΐ5, ςιΐθΐηβΛ• 
ιηοάαιη δείιοΐίαδία (ΙίείΙ αά Αν. 44^ ϊ * ^"^ 
αίτΐ09 μάγαρος καΧ μιχροφυηί ηρ; βΐ δαρα 
καΐ Μδυμοί, δτι αΙσχρόί τα τ^ δψίΡ συρεχνί 
τ5 Ύυραιιά δίαΐΓ\ηκτιΙ;6μ€Ρ0$ <τυρ4θ€Τ9 Μ 
φίλωρ μτ/ιτ* τύττει» μή^€ τύτΓτησθαί μ^η 
δάκΡ€ΐρ αύτδρ φιΚοΰρτα μ•ίτΓ€ δάκρ^σθαι' ιΛορ 

* σύ μ^ρ ούχ έ\κύσ€κ τωρ δρχίΐτέδωρ «5δ* έγώ 
τωρ τριχωρ.^ "Μ-άγειροί Β,ηϊαα ςαοά άίοίίιηΊ 
ρο(ίιΐ5 αά Λτ^^τα (|ΐιαιη ρ&ΙβΓ ρΓοίβδδΟδ οηΐ 
ΓείεΓβηάϋΐη εεπδεο ; ίρββ εηίιη Ραηαβίίι» 
δειτνοδ εαΗπδ ίαείεηάίδ αΐιιίδδε νΐάβίατ: Ηηο 
αρ. ΑΗδΙορΗαηειη δ μαχαιρστοώ!, ημβαα^' 
ιηοάιιιη ΟΙεορΗοη Χυροτοιδς, ΗγρβΑοΙικ 
Χυχροτοιόί νοε&ΙπΓ. Νοη άαΙ>ίΙο ςυίη Μβη 
ίΐΐε δίΐ, (]ΐΐ6πι εχ Αηάοείάε εο£[ηο5(Πΐηιΐ5 
ιηγδΙεΗοηιιη ρΓοίαηαΙοηιιη αεετΐ5&(αιη €( ίη 
εχϋίιιιη εοηίε(51υπι εδδε ' 

Πανάκιια: Αεδειιίαρϋ ΠΗ&; χ4 
ΤΙαράκα* άτεστράφη τ^ρ /δίτ' Λτιλβ/ϊοδ^• (ΐιιία ίατεη(ίΙ>ιΐδ δίιηίΐεδ, Βίοδεητοδ αί: ΐρβί-τ (ηα^ίΙ)αδ εοιηρΓβδδίδ) ΡΙαΙ. 7ο«;ίΠ"'• ορειη ίεΓ&η( 

ΙΙαναθι(ναια : καΐ σοι (ΜεΓεαήιιιη ίη- 
άϊοΆί) τδ. μ£^ά>! ^ιμύ$ Ίίαραθ'ίιραι άξομ€Ρ 
Ραε. 4^Β, Ραηα^ΙιεηαεοΓηηι δαεήΑεία 
6ΐ εστίασα επιηΐ πια^ίΠεα, ώ$ τασωρ τωρ 
Λτοικισθασωρ άτ' Άθηρωρ τόλβων ΊτεμΊτοό- 
ση9 έκάστη$ άρδ, ίνα βονρ €ΐ9 τ^ρ θυσίαρ καΐ 
ίτ€ρα ΐ€ρ€Ϊα 8ε1ιοΙ. αά ΝιιΙ». $86, ζωμοΰ Π α ν- 
αθηραΊθί9 έμνλησθζίί. Όε δα1(:α(1οη1ΐΗΐ5 
ΡαηαΐΚεηαεοηιηι εχροηίΐ ίΐϊίά. 9^^ ^^Φ 
δρχεΐσθαι ΙΙαραθηραίοί9 δέορ αυτούς; άε 
ΙαπιραάεάΓοπιϋδ Καη. 1089 δ(ΐ<1. άφαυάρθψ 
ΙΙαραθηραίοισιγέλωρ κ.τΛ, 

ΌαναΟηο^: 'Ό "Σίμων, ώΤίαραΙτι, ούκ 
έ\ατ€ νρδ9 τδ δεξώρ κέρας; £ς. 2^2, Ηοδ 
(&πΐ(|τΐ2ηι ΗίρραΓεΗαδ εοηιρείΐαΐ, (^αοδ άτιοδ 
Αΐΐιεηίδ ήιίδδε οοηδίαΐ; ν. Ροΐΐιιε. 8, 94» άκ€ία δ^ κατετέτασ' αύτου (τοΟ νλοΰτ»ι) 
τ^ιρ κ€φα\^ιρ φοιρικίδι, ΡΙυΙ. 73^ 

ΠανδΑιτοβ: ττρδτερορ έιττώχευα & 
τηριδίου '^ρώμας τρύτ^ίορ Παν^βλβτβίονί 
ΝυΙ>. 9^^ (ίιΐδίτΐδ άε ίηίτίδΐχ), τιΙ>ί 1η δοΐιοΐϋδ 
Ιε^ηΙιΐΓ Καεε: Πανδβλβτείον;, δνστρ^' 
τους' δ Ιίαρδέ\€Τ09 τωρ ττερί τδ δικΛ• 
στήρίά ^στι διατ ριβδρτωρ συκοφΰαηωρ' ΛρτΙ 
του €ΐιτ€ίΡ ' ξηρούς Αρτους^ βρώμας «ίτβ' 
ναρ ύιτδροιαρ) 

ΙΙαν8£ων : τροστδς τρδς τδρ άνδριάηΛ 
του Τίαρδίορος €Ϊδ€Ρ αύτδρ (^γγετγραμμέροή 
Ραε. 1 1 83• υηαπι άίεί( εχ άηοάεείιη δ(&- 
Ιτιίδ (^υοδ έπωρύμους νοε&1>αη1, <}ΐιαε εοΗο• 
εαΐαε εΓοηί ίη Οεηηιίεο ηΓΐ>1εο ρΓΟρβ 
εαήαηι ^ιι^η§εη^οηιπ1 ε1 ΤΚοΙτιιη. Εχροηβ- 
1>&ηΙιιτ αιιίεηι αηΐε Ιιοδ 8ΐ&(ιι&5 Ι^εβ χο• (90β) ΤΙάρΒροσο^- -ΤΙάρνης 6ΐ «ΐυίάςαίά ουιη ροραίο ά6ΐ>6ΐ3α1 
ιίθ2,ή : δοΗοΙ. αίί Ι. έΊτβίδά,ν κατάλο- 
ΙβεΙαιη) δίήστυ Ύ€νέσθαί στρατ^ίαί, 
φόντα τά. ονόματα των κατα\€'γομέ' 
•ι»ό? Ίτροτίθέασι. τούτων των άνδριάν- 
ο του φανερόν 4κ€Ϊϋ'€ 'γεν^σθαι τοις 
7μ4νοΐί. ΟΓγ. Όβιηοδίΐι. ίη Τίτηοϋτ, 
ΐ*. Α. λΥοΙΓ ίη ΡτοΙβξοτηιη. αά Όύτη. 
). εχχχίϋ, δείιοοιηαηη. ΑηΗς. Ι. Ρ, 
. ΙΟΙ ηοϊ 4 

^οσΌ9^: ΟβΟΓορίδ ήΐίαο "Αγλαυροί 
), ΙΙάνδροσοί^''Έίρ<ηι\ν^τ^νϊΙάν' 
Ι^γδ. 439• 01)5βΓν2ΐΙ ίηΙβΓρΓΟδ 
ρ€Γ ΗβΓδβη, Γ&ΓΟ ρβΓ Ραπάτοδοπ, 
υΐ6ΐη ρβΓ "ΑτγΧαυρον ίυΓαΙιιιη βδδβ. 
:(ζδεΙιίαιτι αά ΤΗβδίη. ρ. 195 
^ρα : Ίτρωτον ΙΙανδώρψ, θΰσαι 
(α κριόν Αν. 97 ϊ ^^ί ίηΙβΓρΓβδ 
τ•β ύΊ' ^ΐΓβιδη Ίτάντα τά τρόί τό 
ται' όίφ* οΰ καχ ξ'είδωροίκαΙάνησί- 
ΛοϊρΙιτ. Ι 3, Ραιίδαη. ι 31, 4)• Ο^γ. 
Ερί^. VII ΊτότΡία 7^ νάνδωρ€, 
•€\ίφρονα δΧβου. 8εά ναΐβιη Ραη• 
ααβιηοΐ'αδδβ Γ6(5ΐ6 δίαΐαϋ ΌΐηάοΗϊαδ 
βί ΒΪ\)ϊ τάντα δωρ€Ϊσθαι 
»ΐΓτη$: τ^]ν του ΤΙανόττου διφθέ- 
μένο$ Εοοί. 8ο ιιΙ)ί Βειςίεπίδ οοπχ- 
δοΚγΙ. ΞηρρΙ, 310 : 
ΐον ΠανέΐΓτην οΐο/3ονκ<$λομ λ^κ; 

Όκλέηφ: Παντακλέα τδν σκαιδ- 
η. 1036 ιιΙ)ί δεΙιοΗαδΙα : δ«α/3(ίλλ6( 
τΛκΚ^α ώι ά,μΛθτ^ έν τφ 6ν\ίΙ^€σθαί, 
,ηίαείίδ ίάειη ίηδαΐίαιη Ιοεο Ηο- 
ίίπιΐ //. III 33^ Β<1• ραΙεΙίΓβ αιηβη- 
-ΐδ ν€δΐ6 3.ηηί8(ΐα6 δΐιιηΐίδ άίιηίαι• 
ίηδίηιχβήΐ:. Ρ&ηίαοΐίδ ηϊ Ιαβνί 

€ΐί&ιη Ειιροΐίδ χρνσφ Ύ^να ίη 
είηείς. ιι ρ. 544)• ν&ΐβδίιΐδαά ΗαΓ- 
X 47 Ρ3^η^2ΐεΐ6ΐη άίά ρθ€ΐαηι 

άβ ςαο νί<1β Αηΐίρΐιοηΐ. </«? ίΓΑ?- 
ρ. 142 

Λμ: άλλ* ουδέ ΤΙαράΧων ουδεμία 
•α ούδ* 4κ Σαλαμίνοί 1^γ5. $Β ηΗ 
ρ έν ιταράΧψ οίκουσων' ΙΙα/>αλία 
χ τήί *Αττικη9, *Έ.Τ2Λ. βηίιη Ι6ΐτ& 
: ίρδο δίίτι 20 δοϋ ΏζίνατΛ ίη ΐΓε$ 
ίβα. υηα ραη Βθ€θΗα6 εοηίοπηίηα 
16, Ρ&πΐ6ΐ1ΐ6 6ΐ Ηοηιιη ΐΓαέΙίΙ)ΐΐδ 
εαιτ6ΐι(ίΙ)ΐΐ5 ΐηοηΐυοδο, ^ διακρία^ α ΒΓχόδεβρΙιαΙίδ ηδ^υβ αά Ογηοδίιπιίη ρΐΌ- 
ιηοηίοιίαιη βχΙβηάΐΙαΓ. Α1(6Γ3. ρΙαηίοΓ 
εαηιρίδ ραΙβηϋοήΒιΐδ, ιηοηΗΙ)ΐΐδ ρααείοΗΙ)!»^ 
ϋδΐ^υβ ιηοάίείδ ίηΙβΗβέΙίδ ίηίΓα Πίαεήαιη α 
Ογποδυια αά Ζοδΐ6Γ6πι ρΓοπιοη(οΐΊΐιιη θχ- 
(εηάβηδ, (^αα αά ιηαΓε ραΐεΐ, ακτή, ίηΙεΗιΐδ 
ιτεδίον ααΐ μεσ&γαια νοεαΙιΐΓ. ΤβιτΙία άβηίςιιβ 
δίνε ιηεήάίοηαΐίδ Αϋίεαε ραη αΙ> ϋΐίδ ρπ>- 
ιηοη(θΓϋδ αά δυηίιιιη ιΐδ(ΐνΐ6 ίη 1ίη§;υ1α6 ίοι- 
πιαηι ροη'6(51α, (^ιιαε αϊΗηιςιιε πιαή αάΙηίΙιΐΓ, 
Πάραλο; αιιΐ Παραλία άίεεΙ>α(ιΐΓ, ίη ςηα 
6Γαηί ΕαπιρΓα, Ι,ανιήαπι, Τΐιοπειίδ, Ροία: 
ηιαδ, Ριοδΐαε/ δΟΗΟΕΜΑΝΝ (ίί €0?ηααΛ 
ΑίΗίη, ρ. 342 δεςς. Υίάε δ. η. Διιίκριοι 
ρ. 804. Πάραλοΐδ. ταραλίται ά1εεΙ>αηΙαΓ 
εΐίαηι ηαιιίαε ΙήΓεπιίδ Ραταΐΐαε άε <ιιιο 
ίηίΓα 

Πάραλος : Όε άΰοΙ)ΰδ (ήΓεπιίΙ>ιΐδ, 8α1α- 
πιίηία δ. Οεΐΐα εί Ραταΐία αά ϋιεοΗαδ Ιεςα- 
Ιίοηεδ^αε ΐΓαπδνεΗεηάαδ α1ία(^αε ραΜίεα 
πιίηίδίεήα δεπιρεΓ ίηδ1ηΐ(51ίδ ραΓαΙίδί^ιιε νίάε 
8ε1ιοεπιαηη. αηύ^. ρ. "^χτ δες. ; Βοεείςΐι. 
θ€ζ, αν, αί£. ρ. 240. Πάραλο; ^ Σαλάμι* 
νΙα; Αν. 1204 ηΜ ΒεΓ^Ιεηΐδ * ^ιι^α άίχεΓαΙ 
"Ιρίί ταχΛα ί. ε. νί είχηϊοΐο^ε ηαηοία 
νείοχ, ίδ(ε ρηίαΐ: εαπι εδδε ηηαηι εχάιιαΐ)!!» 
ίΐΐίδ ηανίΙ>ιΐδ ρυΗίοίδ ςηαηιπι οΙΙεΓα Πάρα* 
λ ο Ι, αΗεΓα ^αΚαμινία νοεαΙ>αΙαΓ; ςηίΙ)ΐΐ8 
αΙεΒαηΙηΓ Αΐΐιεηίεηδεδ, ςηοΐίεηδ α1ί(|αίά 
εεΙεήΙεΓ εΓαΙ ρεΓ πιαΓε ηαηΐίαηάηηι αυΐ εχ- 
ρεάίεηάηηι, εΓοηΙ εηίηι εχρεάϋίδδίπιαε καΐ 
μάλιστα ταχυναυτοΰσαι ' 

Παρδ^καν : ηοηιεη δεπά, Καη. 6ο8 

Παρμ^ν«»ν : δεπτηδ ; £εε1. 868 σύ 8* ώ 
Χίκων καΐ Παρμένων αϊρεσθε τ^ν ιταμνψ 
σία» 

Παρταιτύφ : £ίί6νυσοί δ$...11αρνασδν 
κάτα τιβφ χορεύων Καη. Ι2ΐ2 (ιιΙ>ί δοΐιο• 
Ιίαδίεδ *ΤψιΪΓύ\ηί ή άρχή' τό δ^ Χοιτδν του 
στίχου^ τ αρθένοα σύν ΑεΧφΙσιν*) ; Παρ• 
ν ασώ ν μεγέθη Καη. 1057 > ΙΙαρνασΙαν θ* 
δί κατέχων ιτέτρΛν σύν τεύκαα σελα^α "Βάκ- 
χαΐί ΑελφΙσίΜ έμνρέΊηαν άώνυσοί ΝηΙ). 603• 
Όε οι;ι;ϋδ ίη ΡαΓηαδο α ιηηΙίεήΙ)ΐΐ5 αΐϋείδ 
αε άείρΐιίοίδ ΒαοοΗο ε( ΑροΠίηί ΙιαΜίίδ 
ν. 8ορ1ι. Αηύξ, ιΐ26δςς., £ητ. Βα€€Α. 306 
δςς., 4θ8 δςφ, 559» '^^^' ^^^* 79®» ΡΜού- 
ηίίΐ. 220 5<ΐφ, ΙοΜ, 7'4 ^• 

Ποίριη]*, ^: ιηοηδ Αΐΐίοαε ΒοεοΙί&ηι 
νεΓδυδ; βλέττε ννν δευρίτρόί τ^ϋάρνι^θ** (903) 76 .Πβρθ9- 'ΐΙαφΚατγων ήδη 'γάρ όρΰ κατϊσύσαί ^νχ§ ίΐύτάί (τ&λ 
ν€φίΚα$) ΝτκΚ 3^3 ί ^λ/^ον τ' άνέθανωτ 
4Μθρακα ιταρρήσιοι Αείι. 34^ 

. Ιΐίάροβ : έ-^ώ δ^ τβθίώμηκα Ίτώτντ ούδα- 
μου τΧν 1% Τι άρον ΓΟδροηάβΙ 8£η6χ Ρ1ΐί1ο< 
είβο Εά ξνΡ€θ€ώρΗί Υβδρ. 1 1 88, (^υοά 
Κίε1ι(€Γθ ίυάίεε 56η$ιιπι ΗαΙ^εΙ ο(ίθ56 βρ^ε- 
Ιαηάί, ςα&δί άίεαΐ: ^ βΐίρβηάίιιιη πίθπιί αά 
Ραηιιη ο(ίθ5€ 5ρ€(51αηάο, ηοη ίθΓ(ίΐ6Γ 
ρι%ηαη(1ο. ΚβέΙίιΐδ αεείρίΙ: άβ (Κεοήα 
Βο€ε1(ΗΙ«ΐ5 Ο^ωηοίη. Οίν, Α(/ΐ€η, ρ. -214 
ηο(. 265 

ΠαβΓ^αβ: ΟΓβάίΙοΓ 8(Γ6ρδία(1α6 ίη Λ^μ^/« 
δ$α 21 8(}. δώδεκα μ»α% Πασίςι. — του (ρ γ ο 
ςιια Γ6) δώδεκα μνα.$ ΙΙασίφ; {μ\)\ ϊά\τλ• 
Ιχιΐιάιΐδ Γβρβίίί δίΓερδίαάβδ ίηΙβπΌ§[&Ηοη6ΐη 
υΐ δορίι. ΡίιϋοΛ. 1237 εί 1264: οβίβπιιη 
ίάβιη β<ιιιί ρΓβΙίιιιη Ι^γδ. νιιι ίο); τΐ χρέος 
(βα μ€ μ€τά. τίν ΥΙασίαν (Η. 6. μετά τό 
χρ4ο% Ύοΰ ΊΙασΙου) ΝυΙ). 30 (^1>ί Ειιηρίάίδ 
ραΐΌάία 65(: χρέος αιιίειη αριιά ΐΓο^εητη 
ηεεεδδίΐαδ, αριιά εοοιίεαιη &θ8 &1ί6ηιιιη 
5ί§[ΐΗίί€&(:) ; εαιη (εδίε είΐαϋοηίδ αάνεηί^ : 
ευιη Β^Γερδίαάβδ ιηαΐΐίδ ιηοβίδ ίηδυ1(Εΐ, ίη- 
5&η6 έΘηίιΐδα ςυαε α δοει&Ιε άί(1ίε6Γα( ίη 
βάιη εοηίείβηδ ίΙ>, 1 2 1^ — 1258 

ΙΙατροκλέιρ : νίΐαε ε1 ιηοηιιη Ι^εεάαε- 
ιηοηίοηυη ίιηίΙαΙοΓ, 9*^^ *^^ δοπίεδ ίη ρΓΟ' 
ν6Γΐ)ίιιιη &1>ϋ( ΊΙατροκΧέους φαδω\6τ€ρος ί 
έκ ΙΙατροκλέους άρχομαι (*& Ραΐτοείε 
ββΓβάίοΓ,* 2Ϊύ Ρΐαΐυδ) δς ούκ έΧούσατ έξ 
δτουτΓ€ρ έ^έν€το ΡΙαΙ. 84, ιΛι δείιοί, Α» Π€- 
λαρ^ο^^ €Ϊρηται τηρΐ τούτου δστις Ι^ν€Κ€ν 
της φαδω\ία% ούδέρο. ιτροσίβσθαί €Ϊα 
φυλακές ίνψκα των χρημάτων καΐ 
Ύ\Ισχρου βίου. Ρ&ηΙβΓ δοεΓ&Ιίεοδ δίτερ- 
δίαάθδ δα^ΙΙ&Ι ΝαΙ). 837 ί3»' ^^ "τψ φ^ιδω- 
Μαι ούδ€ΐς ές βα\αν€Ϊον η\θ€ \ονσ6μ€νος: 
εοηί. Αν. 1 28, 1 554 

Πατροκλ€£8ηβ : Αν. 79^ 

'Πάτροκλοβ: ΡαίΓοεΙί ΑεδεΗχΙεί, Καη. 
1041 ΐτολλάδ ά(,€τας ΙΙατρόκλων: ΡαίΓΟ- 
ε Η νίΓίιιΙειη ίη ΛίγηηΐάοηϊΙηί3 Αβδείιγίί 
ε6ΐ6ΐ>Γα(&ιη ©δδε ίιιάίεαΐ Ηεπηαηηιΐδ 0ρΐί5€, 
ν ρ. 144 

Πάιί(τ«ν: ρί(^Γ 6ηι1, ειιίιΐδ ραηρειίαβ 
ίίι ρΓονβΛίιιπι αΐΐίί^^ Ηίηε ίη Τΐΐθδηι. 949 
άίείΙιΐΓ ΤΙιεδηιορΗο^α.ίθήιηίο ςοίετβ, ηοη 
«χ Γΰΐ^οηε υΐ ηιιιΐίετβδ, $6ά ςαία ηοη 
Ιι&ΐϊΐιίΐ φΐθ(Ι εοηΐ6(}6Γ6ΐ δρ^ια σε/ο'ά θ^ηίν &τ€ρ (τώ θεά) καΧ Παΐ^σωρ σέβ 
νηστεύει; ΤΙαύσννα κά\€ΐτ6ν^ύσί 
6ο6 (Ραιίδοήεπχ ίπιρίοτα εοηνί 
(ααιη : Ρεηίαπι α11ο<}αί1ιΐΓ ΟΗή 
ούδ' α^α αϋ σε σκώψεται ΤΙαύσων 
πονηροί Αείι. 854» «ΙιιΛιΐδ νεΛίδ γ 
οίιΐδ ρίηβ^βηάί ΓαΙίο, ςααάε νΐάεηάυ 
^βηΐδ άε ΑνοΗαεοΙ. ρί^^Ητ, Ρ. ι, 
Ι-βδδίη^ ΐΛΟζοοη, ρ. 1 1 ; δείΐίεεί 
Ιιοηιίηιιιη &ε ιεπιπι {€αΗ€αΐΗν€$\ \ 
ςιιαρΓορΙβΓ νίΐυρεπιίαδ εδί αΙ) Α 
Ρθ€(ί€, II: δει μ^ τά νίσ,ύσωνο* 
τού$ νέους άλλα τά 'ίΙο\υ^νώτου > 
Αλλοϊ των Ύραφέων ^ των άΎοΧμ 
έστι» ηθικός: εοηί. είιΐδάεπι /'<?///. 
Ε^ε^ιΐδ νβΓΟ Ιοετίδ άε Ρα.ιΐδθϊ 
Γ.αείαηιιπι εδί ϋεπιΟδίΚ. £η€οηι 
Ιηδδΐΐδ εηίιη ρίΛοΓ εςηαιη ρίηςεΓε 
ίΛΐ3Γθ (τ"^ αΚινδ'ήθρίΐ) δε νοίιιΐ&ηΐεπι 
Ιεπι ρίηχίΐ εί πιαίΐυιη ριιΙνεΓειη είι 
ε&Μ Γβπι αΐ) Ιιοηίίηε ςαΐ ΙοεαΓαΙ τερ 
ΐ£ΐΐ3ΐι1&πι ίηχεΓίίΙ ; εεεε ςυί . ηιοάο 
Γ&Ι εςαιίδ ίαιη νοΙαΙαΙϊ&ΙιΐΓ. Ιάειη η 
ρΓοάίάεηιηΙ Αείί&ηαδ ναη Η. χι 
ΡΙιιΙαΓεΙιιΐδ άε Ρ)^ίΗ. οτατ, α 5 

ΙΙάφιος: ι^ τ^ν ΙΙαφί^,ν 'Λ 
Ι-γβ. 556 

Πάφος : ώ ττότνια "Κύιτρου καΐ '. 
καΐ Πάφου μεδέουσα 1^γ5^ 833 

Παφλαγών : Οίεοηεπι ίΐα νοε9 
ςηοά εδδεί ρεΓε^^ίηιΐδ εΐ είνίδ ηοη β 
ρ&Γΐίιη ςηία εΓ&Ι: Ηοηιο ΙαΛιιΙεη 
ηιοήΙ)ΐΐδ δηίδ οηιηία πιίβεεηδ; π 
εηίιη δίβ^ίίΐε&Ι εΐϊηΐΐίτε ειιηι ίΓε 
οΐΐ&ε ηίηιίυηι ίεητεηΐεδ, εί ηιε(ΕρΗ 
δίιηίΐία (πιηδΓειΙυΓ : &ν^ρ ταφλά^α 
^ι^τταφλάί^ων καΐ κ€κραΎώς. ΒΕΚ' 
είη δ. ν. Κλέων ρ. 86ο Β. £9. « 
δεσνότη ΙΙαφ\αΎών κεχάρισται τ 
54; ΤΙαφ\αΎώνν€ριθέωντούςοΙκέ 
ταράττ€ΐ Εφ 65, Ι02, 115; ^ιγ 
βυρσοΊτώλης 6 Παφλα-γών, άρτα 
κτης, ΚυκΧοβόρου φων^ν ^χων £ 
βυρσαΐ€τος 6 ΙίαφλαΎών έσθ^ ού-, 
203 ? ^34ί 652, 691 ; τοΰτ6 'γέ τοι 
'γύίν παρεκιι^ύνευσε μεθυσθΐίς Ι05' 
τοώϊ χρησμούς, ιΰ^έφαχ ΰτβγκβ ταυ 
Ύόνος: ξνδοθε» £<][. 109; ^ι^λλα^β 
φλΛ'γόνος {κίστηή Ι2ΐι, 1217; 
Παφλαν^ΐ'α τ^ .ν€ώκητον κακά {904) Τΐ€ίραΐ€ν^- ■ΤΙξίσαρΒρος βούΧάίί ά.ΊΓοΚ4σ€ΐ,9ρ οΙ θ€θΙ, (ειιιη 
ο1ί$ ρ65 5αιη(ΐ6η(;) έπρίατο δοΰ• 
7θΖέγηψ ΤίαφΧα'^βψα £φ 44* 54» 
φΧα.'γόνα Ίταραδίδωμι τοντ<Μ Έ,(\, 
ίύχ ό16ν τ€ τ6ν ΙΙαφλαΎόρ^ ούδίν 
Εα). 74) "^^^ ΠαφΧα'γόί'α €Ϊφ* 6η 

κακόν £φ 1395 > """^^ θ€<Ησι» 4χθρΟ¥ 
^ν ΊΙαφΧαΎόνα ήι^χ' 'θρ€ίσθ€ 
•6ν ΝυΙ). 581 ; κάκίβτα δηθ* οΰτόί 7• 
[ΙαφΧαΎόνωρ {άττόλοιτο) £ς[. 6; ^ 
:φ\αΎ6νων μέν άττόλλυται ^ σκόρο» 
ίφ 189 
>(Μ€ΰ9: τοιουτονί θεμιστοκληί ού' 

έταώησ^», καίτοι σοφδν κάκύν 6 
βύί Ε(ΐ. 885 ; άριστώστα {τβ πάλα 
'ότ Ιΐ€(/>αια τροσέμ<ιζ€Ρ (θβ/Αΐ<Γτο• 
][. 8ΐ5 (ςαοά ηοη αά Ιοηςοβ ιηαΓΟδ 

ιηιιηίΐίοηειη (αηΐυιη 6ΐηροήί Γβίβ- 

65(; νίά6 5. η. θ€μιστοκλή« ρ. 831 
[€ΐραΐ€Ϊ δήτου 'ση Κανθάρου λιμήρ 
4*9 4" Ίΐ€ΐραΐ€Ϊ Ίταρά τάίί τ6ρναΛ$ 

Γανδροβ: άηο ΡίςαηάΓί εοιηιηειηο- 
η ϋΐοηιιη Ηοιηίηυιη ΗίδΙοΗα, ςιιοηιιη 
οιηο ηαΙΗιΐδ (Ιί^ίΙ&Ιίδ, £ιιρο1ϊάί 
Ιλόί άίΛαδ, αΙΐ6Γ Γηα^τηαβ ίη τβρ. 
αΐίδ νίΓ ιηοΙ)ί1Ί ίη§;6ηίο 6ΐ ΐ6ΐηροΐΊΐ>α8 
, ρΗπιο ιηο^α ίΙοΓβπδ ροριιΐί ςπιϋα, 
ϊνεΛβηάαε άβιηοεπιΐίαε ααΛοΓ αοβΓ- 
ΑηΙίςυίδδίιηα Ιιοιηίηίδ ιηειηοΓία 
ιηδΙορΚαηβιη εχίαΐ ίη ΒαΙ»γΙοηη5 
: ΟΙ. ]χχχνίϋ ί α(51ίδ : 

Χτύν αρχήν πολ^μον μβτα Πβισανβρον 

νομ(σ•ΐΐβν, 

ίητ εοηιιη υηιΐδ ςαοδ ρεοαηία οογ- 
>ε11ί εαιΐ£δαιη«χ1ί(ίδ56 εηιηίηαΙ>αηΙαΓ. 
ϋ ςΐΊΐηβη οΙ)ί€ίΙ ίη Ι^)'δίδΐΓ. 49 ^ • 

ΊβίσανΒρος Ιχοι κ\ίπτ9ΐν χοΐ ταΐ; άρχαΐς 

ίπίχοντ^ς 
'ίορκορυγην ίκύκωνί 

6(ίαπι Ειιροΐίδ ^ Αστρατεύτοΐί, ηαίΐβ 
Οΐγπιρ. Ιχχχνίϋ 4 ^^^ ^^^ αρνιά 
^ν. 1555 

νανδρ ο« €$ ϊίακηαλ^ν €<ΓΓρΛΤ€ύ€το 
ίΰθα της στρατιάς κάκιστο; ^ΐ' άνηρ. 

ίοΓίοδδο ΓεδρίοίΙ Νθδΐ6Γ ίη Υεβρ. 
. 6ί ΤΗεδπι. 8ι ι δ^ίΐ-, νίάβ ΡΓίΙζδοΙι. 
ίδπι. ρ. 3*3• ^^*^ Οίγηιρίαίΐβ χο 
^05 βιαί, ΟΙ. χοί Ι, ίη οααδϋα. ΗβΓ- χηο€ορίάαη1πι $^^ητ^ή9 β4 ηιοχ ΑΓοΗοη βρο- 
η)τηιιΐδ ΟΓεαΙπΒ βδΐ: 01)αηρ. χςίί οαπι 
ρπιβΙοΓ αρηά δαιηηπι ΗαΙ>€ΓβΙ εχβΓΟίΙαπι ροδΙ 
€ΐαά6πι 8ίειι1αιη> αιιη ΑΙοίΜοάε ε^( ιι( 
άεηιοεΓαίίαιη (1ίδδο1ν6Γ€(, Τΐιαςγά. νιιι 49» 
53 ; ίη 4^^ ίηδί^ίδ «ίυδ ορβια 6^ δίαάίαηι 
ίυί(, έκ του τροφανοΰί τροθυμ&τατα ξνγκατα- 
λύσαί τόν δημον άίςίΙαΓ ΤΗαΰγάίάί ίΙ>ί(1. ε. 
68. Αιΐ(51θΓ ίαίΐ άβοΓβΙί ςαο ^αα(1^^η§6η1^ 
Γ€ΐ)ΐΐδ ςοηδίίΐηβηάίδ εΙίβθΓβηΙυΓ, ίΙ)ί(1. ο. 67, 
ςαίΐιτίδ αιηι δΐιΙ>ΐ£ΐ(α οΙί^^αΓςΗία ίιηρεήαπι 
6δδ6ΐ αΙ>Γθ^(ηπι ΌβοεΙβΕπι δβ ΓβοερίΙ ίΙ)ίά. 
98 1)οη&ςιιβ είαδ ριιΙ)1ί€&1& δΐιηΐ, αυΛοΓβ 
£7δί& ίη ΟΓαΙ. (/^ ^αετα οΐία § 4 Ρ• ^6*• 
Υλ^Χ ΡίδαηάεΓ ΙίπιίάίΙαΙε ίηδί^ί, αηάε ίη 
ΧβηορΗ. 8γηιροί. Π § 14 ΡΗίΙίρραβ δοαιτα: 
κοΧ μ^ν ^7<^^ ^δ^α^ άν θ^φμψ ΊΙ^Ισαν- 
δρον τότ δημτγγόρον μανθάνορτα κυβιστώ» 
βίί τά$ μαχαΐραί, 6ί νυν διά τό μη δύνασθαι 
λότχαΐϊ άντφ\έτ€ΐν ούδί συστρατ^ύ^σθαι 
4θίλ€ΐ. Ηίηε ρΓον6Γΐ)ίαηι Ιΐ€ΐσάνδρον 
δ€ΐ\6τ€ρο9 αρτιά δηίά&ηι: οοη£ Αείίαη 
//. Α, IV ι, £α6ΐιιπι ί^ίΙαΓ Οοηιίείδ ίαίΐ 
αΓ£^ιιηΐ6ηϊαπι, εχ ςυίΙ)ΐΐδ ΡΙαΙο ίη(6£;Γα £αΙ>α1α 
ΙΙασάνδρφ βαπι ηοΐ&νίΐ (0οΙ)6ΐ. Οόί, ίη 
Ρίαίοη. ρ. 135 §€[.). ΤίπιίάίΙαΙίδ οΓίηιεη αιπι 
αΐίίδ ΐεπιροπΐ)!!^, Ιαπι ηιαχίηιε 01. Ιχχχίχ 3, 
δαΗίδδβ νίάβΙιΐΓ, <ιαο ΙβπιροΓβ ΑΛεηίβηδεβ 
ϋηίΐίδ ίηάαείίδ ηοναπι εχρεάίΐίοηεπι ίη 
ΤΗπιοεη ραΓαΙ>αη^ ΤΗιιοχά. ν 2, ΡίδαηάβΓ 
αυίεπι πιίΐίΐίαπι ά6ΐΓβ<ίΙ&Ιϊαί. ΌοοεΙ Ιιοο 
Χεηορίιοη /. /. ςααβ άίΛα βδδβ ϋη^ηίυΓ 
βχΐΓβπιίδ άίβΙ)α5 ηιεηδίδ ΒοεάΓοπιίοηίδ ΟΙ. 
Ιχχχίχ 3» β<χ1β™ ίβίΙαΓ ΙβπιροΓε ηαο ίΐΐα 
ΑΐΗεηίβηδίυπι.βχρεάίΙίο ραταή οοερία βδΐ. 
Αά ίάβπι (ίηιίάίΐαΐίδ άοοηπιβηΐιιπι ΓεβρίοίΙαΓ 
Ραο. 395» ^^ί οΐιοπίδ ΜβΓοιήιιπι ρΓεοαΙαΓ : 

αλλά χάρκτ* Ζ φίλανθρων&τατΜ και μ€γαλο^«- 

ρι$τατβ 6αιμόρων 

«ιη ΊΙίΐνάνδρου β^Χνττ€ΐ τους λόφους κύΧ 

τάς 6φρΰς^ 

ί^ιίΕβ ίίδάεπι ίβπηβ ΐ6ΠΐροήΙ)ΐΐδ δοΗρΙα «ηηΐ 
(ΐαίΙ)αδ πιίΐίΐίαπι ΡίδαηάβΓ ρΓαβ ΙίηιοΓβ άβί- 
ΐΓ€έΙαΐ3αί:. ΡΓαβΙειεα δβπιεί Ρ ί δ α η ά γ ί ί^ηα- 
νίαπι ΗάεΙ, ΟΙ. χοί ι, ίη ΑνίΙ)αδ 1555 ^^φ : 

προς δ€ τοΐ$ Σκια'τΓοσιμ 
Κΐμίτη τις ίστ άλοντο; ον 
ψνχαγωγβΐ 2ωκρατΐ}« 
ίνθα καΧ ΙΙίίσΛνδρος ^θί 
Μμ^νος φνχηρ Ιδην, ^ (905) Ώ€ίθ€ταιρος ζΰτΓ ίκΜΚΐν ιτρουλινν• 
σφαγι* ίχιοΡ κάμηΚον α- 
μνόν η»*, ης ΚοΛμούς ττμών «σ- 
ΐΓ«ρ νο^ ονβνσ<Γ€ν« άπηλθ€, 
κ^^ Λγήλ^ αντψ κάπΛθβρ 
π(Λς το λαΤγμα τ^ καμηλον 
Κα^ρ9φώι^ η νυκτβρίς: 

Ιι.ϋ. ιηίαΙ>αΙο$α 8είαροάαπι ηαΐίοηε 
Ιοεαδ βδΐ υΙ)ί ίΐΐοΐαδ δοοταΐεδ αηί- 
ιηαδ βνοεαΐ (δίνε αιηΙ)ί£[ΐιο δεηδα αηίιηοδ 
&11ί€ί( άοεεηάο €ΐ6ΐβ(5ΐ3ηθο) : βο βΐίαιη 
Ρίδ&ηάβΓ νβηίΐ (ηαιη αά Ι&οπδ αηίιηαβ 
«νοοαή δο1βΙ)αηΙ, Μαχίιη. Τ^γ. 14, 2) οπ- 
ρίεηδ δυαιη ίρδβ αηίιηαιη νί(ΐ6Γ6,€[ΰΕ6 
ΠΙαιη νίναιη νίάεηΐβιηςαβ άβδβΓυε- 
ΓαΙ: νβηίΐ αιιΐβιη νίοΗιηαβ Ιοοο ΗαΙ>6ηδ 
εαιηβΐΰΐη €[ΰ6ηάαιη 3£;ηΰΐη (πάβίαΓ 
5α1κ6( εοΓροΗδ ν&δΐίΐοδ), ειιίυδ ίααεεδ 
εηιη ρΓΕβείάίδδεΙ, δίευΐ υΐίχ6δ (ίη 
Οάγ556α XI 23 δςς.) αΐ^ϋΐ: Ιυιη 6χ(ίΗ( 
ϋί αΙ> ίηίοΓίδ αά δαεΓίβείαιη (?) εαιηοΗ 
€Ιια6Γ6ρ1ιοη ίΐΐβ νβδρεΓίίΙίο. δί ά- 
στρατ€ίαί ίηβΓίεπι Ηοιηίηβπι ροδίαΐαίαιη εΐ 
εααδδα εεείάίδδβ ροηίιηιΐδ, ηοη ίηερίε ιι(ί 
ΗοβΙίίΙ Εαροΐίθίδ Ιοοο εχ ΜαΗ^α, (^υαιη 
ίαΙ>αΐΕΐη ΟΙ. χχχίχ 4 λοϊάτά 6δδ6 εοηδΐΕ(, 
αρυά δοΐιοΐ. Αν. /. λ 

Α. οχονβ νΰν Π€ίσαν6ρος ως άπόλλυτσι. 

Β. 6 στρ€βλ6ς ; Α. οΰκ' αλλ* 6 μίγαυς οΰνοκίνΒίος^ 

Ιιοο βηίιη ςοηνίοίαιη ΙιαεδίΙ Ιιοιηίηί α νοδία 
βΐ άβίοπηί οοΓροΗδ δίαίαια, (^υαιη ήά^Εΐ 
εΐίαιη Ηεηηίρραδ ςιιί εαιη δνον κανθήλιον 
νοοαΐ ίη Ρί5ίιΗάδΐί3 β•, ν (Μβίηβΐί. ιι 384) : 

^κίβαχν^ δη* Πβισανδροί ό μέγα; οντοσι' 
χωσπ€ρ Διοια/σίοισιν ονιτί τών ξύλων 
ίλάσας €ρ€ΐσον €ΐς όνον κανΘήΚίον. 

ΟοΓροπδ ναδίίίαΐί οοςηαΐυιη νοΓ&αίΙαΙίδ ορ- 
ρΓθΙ)παιη ίη ευηίΙεπι οοηίεΛαπι εδδβ α 
ροείίδ οοπιίοίδ άοεεί ΑΛεηαεαδ χ ρ. 415 ι^» 
«Μ ροΙχρΗο^οπιπι λοπιίηηηι εχεπιρία &ρ- 
ροηίΐ, εαπι ^επιείΐο Οίεοη)^!© Ρίδ&ηοίΓυπι 
εοηίαη^^εηδ. μεινεκε Ιίίίί. ΟΗί, €ομ, 
ρ. 1/6 δε(ΐ(ΐ.; ΟΟΒΕΤ Ρνο5οροξκαρΗ. Χβηο- 
ρΗοηί. ρ. φ δφ 

ΠιιΟέταιροδ : Ρί^ΗεΙαεταδ ε( £υε1ρί• 
άεδ ίη ΑνίΙ)ΐΐδ, είνεδ ΑΐΗεηίεηδεδ, επιί^ταηΐ 
ΑΛεηίδ, (^ηαΓυπι 1ε§;εδ εΐ πιοΓεδ οάεηίιηΐ, 
πιοΙΙίοΓεηι δίΙ)ί δεάεπι ^ιιαεδίΙαΓί : άε εα 
ίηνεηίεηάα αΐ εοηδίιίαηΐ Ερορεπι ςυί ρΐυτί- 
ηΐΛ5 τεβίοηεδ ρεητοΐανεπί, αιΐδρίεεδ ανεδ ίη ί« ιηαηα Ιεηεηΐβδ, εαηίδίπιπι οΐίαπι ε1 νετίχ• 
ηοδ, ρεΙίΌδΑ Ιοεα οδοεηάυηΐ, ι — 53• '^^^^' 
ηίεη1ίΙ)ΐι$ ρηεΓ Ερορίδ ΤΓοεΙιίΙυδ Εαάίβη• 
Ιίαπι ρ&η^ ουπι δε &νεδ ε$δε άίοαηΐ, %\—ψ> 
Ερορί, εΐ ίρδί οΐίπι Ιιοπιίηί, εχροηυηΐ ςιι&• 
Ιεπι οαρί&ηΐ δεάεπι, ηίΗίΙ &ξ[εη1ίΙ)ΐΐδ ίυαιηάι 
οηιηία αΙίΓο ο1>1&(απιπι ; δεά άίδρίίοεηΐ ςυιβ 
ίΐΐε ρΓοροηίΙ; πιαςίδ ρΐαοεί ανίηιη τίίΑ| 
92 — ι6ι. Ηίηε δαΙ>ίΙο πια^υπι οοηδϋίηιη 
ίηοίάίΐ ΡίΐΗεϊ&εΓΟ, υ( πιίδδα ίηοοηδίβηΐίλ 
&νεδ ηΓΐ)επι οοηά&ηΐ ίη ίπιπιεηδο αβη; 
ςυα οοηϋίΐα ε1 ΙιοηιίηίΙ)αδ δίη( ίηιρεηΐυή 
εΐ άεοδ ίαπιε ρειεπιρίητί, 162 — 193• Αά- 
πιίΓαϊιΐδ Ερορδ ανεδ, (^αοδ Ιηυηαη&ιη 1ίη§Ώ&ιη 
(ΙοοαεΓαΙ, Ιαδοίηίαε ηχοήδ ορε εοηνο€&(; 
αάνεηίεηΐεδ δίη^Ι&δπιίΓοηΙτίΓ Ρί11ιε(αεΓη$ 
εΐ Ευείρίάεδ, 194 — 3^9• -^ οΙιογο Ανίαιη 
ρΓΟ ίηίπιίοίδ ε( &ιιετιρίΙ>ΰδ εοδ Ηαίχηϋιυη 
Εε^ε δε ^είεήάαηΐ; &(ϋιι1θΓε Ερορε («η• 
άεπι ίηάαοίαε ε( αιιάίεηΐία ίρδίδ ρ&πι(ηΓ| 
310—461. Ιαπι Ρί11ιε(3.εΓυδ άεπιοηδίη^ 
£ΐν11)ΐΐδ ίηοΓεάαΙίδ ίρδοδ οηΗ^υίοΓεδ €$5β 
δαΙαίΏο ε1 (είτα; αά ίρδαδ ίιηρεΗτιιη κηιιη 
οπιηίυπι ρεΓίίηεΓε, ηοη αά άεοδ ςηί ίηίυΗι 
υδυφεηΐ; ρεΓάίάίδδε εαβ ίπιρεήιιπι ί§;η&γί2 
ραΐηιηι, ςαοά αΓΐ)ε οοηάίΐα (αηάειη τεδΜ 
ροδδίΐ: Ηοηιίηεδ αιιίεπι πιοχ ίηΐεΐΐεέΐαπ» 
ίΐνεδ εδδε νεΓΟδ άεοδ, 462 — 625• Ρίίΐΐθ• 
(αβΓΰδτεί αάπιίηίδΐιταηάαε ρπιεΑεί^ηη Αΐίβ 
δϋπιρίαή Εΐ>εαηΙ, αάπιίΓαΙί Ιυδοίηίαπι, 638— 
675* ΡΓοάεηηΙ αίαΐί. άε αΐίδ δΐιίδ ίθ€&η(β5. 
ΡίΙΙιεΙαέΓΰδ ηοπιεη ιΐΓΐ>ίδ ΝυΗεαοαϋ&ιη 
ροηίΐ, εΰδίοάίαπι αΓΐ>αηαηι δίαίιιίΐ, 1^(05 
αά άεοδ εΐ Ιιοπιίηεδ πιίΙΙίΙ, 8ο ι — 847; 1^"*^ 
οε1εΙ)Γε ίηαυ§[υΓαηάαε αΓΐ>ίδ δ&εήβοίΰΐη &ιι• 
δρίοαΙυΓ, 848 δςς. ΡοεΙαπι ραυρετεπι, ςηί 
αάνεηίΐ ηοναπι υΛεπι οαηϊΕΐαηΐδ, δοβο β* 
(ιιη1θ3 άοηαϊιιηι άίπιίΐϋϊ, 9^4 — 95 1 \ ν&ηαη^ 
εΐ πιεηάίοιιπι ίαϋάίοαπι, ίΐ(51α οπιουΐα 1)ΐΛΐβ• 

ΓαηΙεπι, 959 — 99ΐ>^^"^Μ^^ο"'ϊ™δ6<>™β^'*® 
υιΐ^επι άίπιεηδαηιπι, ίΐεπι νεΛειαΙηπι είαΐι 
99^ — ιθ2ο; ίηδρε(51θΓεηι δγοορίιαηίαπι ίΐεπι 
νεΛεΓαΙ εΐ Εΐ)ί§ίΙ, 1021—1055 » ί^^™ άεοΓβ- 
ΙοΓαιη ροραΐί νεηάίΙΟΓεπι 1ε§;εδ ίρδίδ ο1)Ιπι• 
(^εηI:^π1, 1037—1055• δαεπβςίο ρειίεβο 
ηαηΐίιΐδ ηαιταΐ ΡίΛεΙαεΓΟ <ιυα εείεπίβΐβ 
ανεδ εχαεάίίΊοαήηΙ πιυηιπι ίπιηιεηδαε ιπα^• 
ηίΐαάίηίδ εΐ Ιοηςίΐυάίηΐδ, ίρδο πιίταη(ε βΐ 
ίαΐδίδ οοπιπιεηίίδ δίηιίΐε ίαάίοαηίε, ιιιβ— 
τ 167. Αΐίο ηιιηίίαηΐε (Ιεαπι οίαιη εχ€ΐιΙ)ί«ι ?ε (9ο6 Τΐ€ίσία^ •ΏζΧΚηνη ίηνο1α55€, &πηαΗ &ν6$ ΙυΙ)€(; 
5 ά^Λ, (^υαε ηαΐίαιη 50 υΓΐ)6ΐη 
ίΙεΙιΐΓ, ιηίηαδ 6( αιηβηΐί&πι ΡίΐΙιβ- 
;αΓ; Ιαηάοιη ουιη βρτίΓάδ άίΛίδ 
ι68~ΐ26ι. ΥβηΗ ριαβοο ε1> 
1>α5 αΰΓ6α εοΓοηα άβεοΓαηβ ΡίΐΗο- 
ηΐίαηδ ςηαηίο ίανοΓβ οιηηβδ α- 
1)α3 5β αάάίχεήηΐ; ίηηιιιηβΓθ8 
αίοδ 5ίΙ)ί εχρβίίΐιιιη, 1 269 — 1 3θ7 » 
, αίαηιιη εορί&ιη ραπιή ίαΙ)€(, 

ρήιηυδ αάνβηίΐ ραΐήείάα, οαί 
ιιπι ραΐΓ65 αΐεηίίυπι (αΙ>ιι1ίδ ιηβ- 
ιάβΐ ΡίΛβΙαεπίδ €ΐ ίη ΤΙίΓαοίοιιτη 
115 ϋ1 αι1άΙ)α5 εηιη αηηα(, 1 33 7 
Λβ Οίηεδίαδ άίΛ)τπιιηΙ>οπιιη ροβ- 
ιτίάβΐ, 137* — 1409» ^^^^ βγοο- 
α(θΓ ίπδΰΐαηαδ, ςαο α1α1ιι$ ρΐαή- 
ηά(&Γ6 ρο5δί( ; (^αεηι αιιη Ρί(1ιβ• 
1 Ιιοη6δΗθΓ& ηθ^οΐία ρεΓάυεβΓϋ 
(ηιΐίοα νεΛβΓ&Ιαιη αΙ)ί§[ί1, 1410— 
)πιε11ΐ6υ5 εΐαχη Ιονε ά& αιείο 
ΐ1ΐ6(α6Γοηα]ταΙ ίαιηειίΓξβή άεοδ 
ΐ 1)αΓΐ>&Γοηιιη (Ιεοπιιη, (^ιιαιε ηβ 
ίηβίΐΐ αίΜ άίδ, ηίδί ανίΙ)υδ δοερ- 
ι( Ιυρρί(6Γ 6( ΒαδΊΙεαιη υχοΓειη 
ίαβΓΟ, 1494 — ^55*• Α άίδ νβ- 
ΐί Νερίυηυδ, ΗεΓΟίΙεδ εΐ θεαδ 
ΤΐΊΐ>α1Ιιΐδ ; (^αοπιιη ΗβΓΟίιΙβιΛ 
Γΐΐδ £( εεηαε ψίΛτα ρΒ,τΛί Ιεηο• 
τδυοδίοηε αά δΐιοδ ραΓίεδ άυεϋ; 
πείδδίπι ΤΗΙίΕΐΙαιη ΙβιτοΓβ, υΐ 
ΙβαΙ ΝερΙιιηαιη; οοηοεάίΙαΓ ί£;ί- 
ιη 6ΐ Βοδίΐεα ΡιΛεΙαβΓΟ, ηηρίίαΐί 

άηεεηά&ιη δροηδαιη ίη εαείιιιη 
565 — 1693• ΑάάιιοίΙαΓ οιιιη Βα- 
ο Ιι^αηεη&βαιη αιηίαηΐε, 1718 — 

.«: €ΐ δ* 6 Ιίασίον Ίτροδοΰναι, 
Ίί τάί ίτύλαί βού\€ται, τίρδιξ 
ϊδ τατρόί ν€θττΙο», ώ; χαρ ή/χο' 
ρ6ν έστίΡ έκΊΓ€ρδικίσαι, Αν. ^66 
ίίαβ βΠιΐδ (Μείεδ) ροτίαδ ρτο- 
ιπιί1>ιΐ5 {τοΪ5 έρμοκοτίδαι$^) νο- 
)6Γάίχ βα( άίς^ηυδ ραΐΐαδ 
οδίαίε εΙαΜ ροδδίΐ)» ηαιη αρηά 
ιατρέ ιηοΓβ ρεΓάίοπιη εΐαΐϊί. 
ι. Δί,Ιί, χ 33» 51 • 'δί ^^ ηίάιιιη 
ιοοεβεΓε, ρΓοοαΓτίΙ αά ρεάεδ είαδ 
ρ^νειη αιιΐ άεΐυιηΐϊεπι δεδε δίιηα- 
οςιιε ίη ρΓοαικυ λιιΙ 1)Γενί αΐίςιιο νοίαΐυ οαάίΐ, ιιΐ ΓπιΛα ααΐ αία αυΐ ρε€ϋΙ)υ8 ; 
ρΓΟοιιιτίΙ ίΐεπιπι ; ίαιηίαιη ριεΠεηδαπιπι είΤα- 
ς^ΐεηβ δρεπιςαε ίηΐδίπιπδ, άοηεο ίη άίνείδαπι 
ίΐΐκΐιιοαΐ λ ηίάίδ:* ΑΐΗεηαεαδ IX 389 »» ^«""^ 
8^ τό ί^ον (Ίίέρδίξ) κακ6ηθ€ί κΰά τανοΰρη^οή. 
Ρ Ιδία ε αιιίεπι ϋΐίυδ Μ ε 1ε δ εδί αΐΗ&Γοεάυδ 
€ίηεδίαε ροείαε <1ίΐ1ΐ)τπυηΙ)ίοί ραΙεΓ (Ρΐαίο 
Οατ^. ρ. 501 ε) άε ςαο ΡΙιεΓεοπιΙεδ 'λΎρίοα 
Γγ. IV (Μείηείίε π ρ. 257) ^ 

Α. φ*ρ !3ω, κιβαψψίίϋ τκ κάκίο-ης {γ^κττο; 
Β. βχ' άτρ4μ, €γ«8α' Χαίρια, 

Όε Ρίδία ααίεπι ρΓοάίΙοτεεΙ, ίεδίε δΛοΙί- 
αδία £ΐά Αν. Λ €., αηο τ&ψ έρμοκοιτΛωρ €τλ• 
Ιίηυδ €Ηίτοη. ίτ. νιιι (Μείηείίε ιι ρ. 1 53) ^ 

««ι «ρώτα μβν «Λι» ■•αρβ ναντοθοΓΜΐ» αναγΜ 

τρία κνύΒαΧ σναιΖη, 
Πισιαν, Όσφι^Μΐ, Αιϊτρέφη^ 

1ι. β. &1>(1αεαπι ε ίυάίοίο η3.ιι(οάίε&- 
Γϋΐη ίπιριιάεηΐεδ ίδίοδ Ηοηιίηεδ εοη- 
άεπιηαΐοδ 

ΊΙά<αφγΛί6ψ: τί« 8α2 καθ4ξ€ΐ ((εηεΙ)ί() 
τ^ί 'ΐΓ6\€ω$ (Η. ε. άκρο'ΐΓ6\€ω9) τό χβλα/)7*- 
κ6ρ Αν. 832. Πβ Ρείαδ^ίοο αΓοίβ πιυΓΟ, 
(|αεπι ίαεείε Ιΐ€\αρ'γΐκάρ αρρείΐαΐ Οοπιίουδ 
αά οίςοηίαπιπι ηοπιεη αΐΐαάεηδ νίάε Όίοη. 
Η3Χ\ο. Αηίίς, Κοτη, ι, «8: Μνρσίλο* τοι>γ 
Τυρρψούί φησίΡ, ^€ΐδί> τήΐ' έαυτωρ έξίΚιχορ, 
έν τ§ ΊτΧάρτι μετορομασθψαι 1ΐ€\αργούί, τωρ 
όρρέωρ τοίί κα\ουμ4ρρΐ9 ΊΓ€\αρ^οίί €ΐκασθέν' 
ταί, ώϊΑτατά άτγίΚαί έφότωρ «?» τε τ V Ελλά- 
δα καΐ 'ήιρ βάρβαρορ* καΙ τοΐί 'λθηραΐοα 
τό τβΓχοΓ τό ΊΓ€ρΙ τν άκρότοΧίΡ, τό Π€- 
Χαρ-Ϋΐκόρ κα\ούμ€ΡθΡ, τούτον$ ^Γ^ρφα\^α^. 
ΜιΐΓΐ Ρείαδβ^ίοί * ηοπιίηε ροδΛαο ίηηο- 
ΙιιεΓε εα ροΐίδδίπιαπι πιιιηίπιεηία, ^αοε αΓοίδ 
ΑοΓοροΙεοδ αθίΐαηι ίρδαπι<ιαε ίηίΓοίΙιιηι 
(ιιεΙ)αη(αΓ, αε Ιοοα ςιιαεά&ηι ίηίεποΓα δα1> 
ίίΓοε ροδίΐα ίηοΙαάεΙίΕπΙ. ^ιιίι)ι1δ 1>ε11ο ΡεΓ- 
δίοο άεδΙπιΛίδ εοάεπι ίεΓε Ιοοο ΡεΗοΙεβ 
ΡΓορχΙαεα εχίπιί ίυδδίΐ. Ηεπκΐ. νι 137» 
ΤΙιυογά. ιι 17. βαεηκ &ά Ηεπκίοΐ. ν 64 

Π€λλι(νη: μωρ (ύθύ Τΐ€\\'ήρη9 ττέτ^- 
σθαι διαρο€Ϊ; Αν. Τ421 Η.ε. ηυπι Ρείΐεηεη 
νοίατε οοβίΐΛδ! ςπαεπί ΡίΛείαεηΐδ εχ 
Ιιοιηίηε άεΐΗία νεδίε ίηάαίο ; ςιιία Ρείΐεηεδ 
ίη ιΐΓΐ>ε ΑεΗαίαε ρπιεπιία αΐΗΙεΙίδ €ΐαΙ)αη1ιΐΓ 
Ιαεηαε ςιιαε ίΙ>ί 1εχ6ΐ)&η1υΓ ρπιεδίαηίίδδίπιαε, 
8ίΓ&1>ο VIII 386: (ση δ^ καΐ κώμη Πβλλι^- (907) ΪΙέΚΧήνη- -Ιΐ€ΐ>ίκ\ή^ ρη^ δθ€Ρ καΐ αΐ ΤίίΧληρίκαΙ χΧαΐμνα, ά$ καΐ ΤΜοντό; ητ οδ» μεί^ω τυΰ το90ϊ Γά δη3^ άθλα Μθ€σΰ» έρ τμ άγώίπ• Ηαηιιη Ιαβ- 
ηαπιιη ιηειηίηίΐ Ρίηάαπίδ ΟΙγηιρ, ίχ 97) ^°^ 
ψυχραα^ εύδια*!^ φάρμακορ αύρα» 1ΐ€\\άνψ 
φέρ^', Νέτη. χ 44» ^ι^ ^^ Πβλλά^α; (^τ^- 
βααή ^ΊΠίσνάμ^νοί νωτον μαλαηιΓ<η χρ6«ταΐ} 

Ιΐ€λλήνη : ηοιηοι ιηβΓεΙήαδ : 1^γ%. ^φ 
Ιΐ6λλ(ίΐ'α$δ^ δ^, ιιΙ>ί Γ£§ρία χίιηυΐ νΐάεΙαΓ 
Ε(1 τΐΓΐ36ΐη Ρείΐεηβη (^ααιη αίί<:(5ΐ3.1)αηΙ 
Ι^Εε6(]α6ΐηρηϋ 

Π€λθ7Γονντ((Γΐο$ : Εφ 279 ^ Οίθοηβ 
άίαίΐνΐΓ τουτονί τό^ 6νΖρ* έ^ώ *ν^άκ»υμΛ κ(ύ 
φήμ* . έξά^αν ταΐσι ΣΙεΧοττορνησίων τριή- 
ρισι ^ωμ^ύματα (ηθΐηρβ €[ααο η3.νίΙ>α5 ηβ- 
€65δαΐΊα Ιί^^ηΕ) εοΓαιη ρίεβιη, (^οαβ^αε ευιη 
ρΓορήβ ύτΓο^ώματα άίοβΓβηΙϋΓ οοιηίοβ Ιιίο 
(αιηςνιαιη (αόίο Β,ά ακ][ΐΐΰτη 56πηοη6 ^ωμει^- 
ματα 5. ίΰδευΐα άίευηΙαΓ. 8ΡΑΝΗ£ΙΜ αά 
Καη. 362); 1^75. 40» 75» '^'^'^'* ϋβλοτον- 
ρησϊοα άά ΊτυΚεμήσώ (ΙοςυίΙιΐΓ 1.&τηΕε}ιιΐ5) 
ΑοΗ. 020, αιί Γβδροΐιάθί; Όίοαβοροΐίδ ^ώ 
δ^ κηρύττω Ύ€ Ιΐ€\θΊΓθΡΡησΙοα αττασι 
ΊτώΚει» ά'γοράξ^ιν τρόί έμέ^ Ααμάχφ δ^ μ^ 
623, 72®ί ΙΙελοποννησίουί μηκέτ* (Τρο^ 
^^^' 33* Ρείοροηηθδΐαεί Ι^βΐΐί εααδδοβ 
€ΐ ϊηίίΪΛ (ίΧ)ΐηίο& ήΛίοηε) εχροηαηΙιΐΓ Αοΐι. 

5 Γ 5— 556 

Πέλοφ: ηέλοψό ΤαρτάΧαοί £^$ Ιίΐίταρ 
μολώρ θοαΖσίΡ ϊνιτοα Κ&η. 1232 (ίηίΐίαιη 
ΕυΓίρίίϋδ ΙρΗί^βηΐαβ Ταητκαέ) 

Πιν^στην : ύτ έκ€Ϊ {ίρ Φϋφσάλφ) μόροί 
μ/ίΡΟίί τοκ Ιΐ€ρ4σταίσι ξνρηρ τοίί θ^σσα- 
\ώρ{^ΑμυρΙα9)^ αύτόί ιτβΐ'βστήί ώρ έλάττιορ 
.ούδ€ρ69 Υεδρ. 1273» ^1>ί ΙαάίΙ γβΛίβ ϋε ρέ- 
στη 9 6ί ΊΙένηί. Τ1ιβ85&1ί, ροδίβαςα&ιη β 
ΤΗβδρΓοϋδΐ ρΓοίβΛί ρηπιαιη Τΐιβδδαΐίοΐίη 
άείηάβ Γείίςαειβ ΙβΓΓαβ ιηοΗοΓβιη ραΓίβιη 
οεοαρανβΓαηΙ, ρήδεοδ Ηαηιιη Γ6§;κ>ηυιη ίη• 
εο1α$ 1η 86ΐ:νί1α(ειη Γεάβ^^εηιηΙ ηοη αΙ>δίιηί- 
Ιβιη Ηβίοίαπιιη εοηάίείοηί : 1ιί τέρεσται 
<ϋ(51ί. δοΐιοβιηαηη. Αηϋς, ρ. 8ο, ρ. 4°^ 

Π€ΐΓοφήθΜ)9: οΓΐΌμ δέ ττίρε^,ρ ούκ Η<τω 

ΪΙράμρι,ορ ού ΊΙεταρήθιορ ΤΙΐ6δΐη. Ζ^' 

£γ. ι 

Πιρτα^η : ρ&§;ηδ ίη ΐΓίΙ)ΐι ΕΓεοΗΛβίάβ ; 
ΊτρΙρ '/ό.ρ €Ϊραι Ιΐ€ρ^ασησιρ, ίρεορ έρ τα« 
έμβάσίΡ Ες. 321. Οοηί. Ονίά. Α. Α. ηβο 
ν&βϋδ ίη Ιαχα ρβδ 1ί1)ί ρείΐο ηαΐβΐ; Ηογ&Ι. 
.5^. ι• 3• 3' ιηαΐβ Ιαχιΐδ ίη ρεάε εαΐοευδ 
ΗαετεΙ; ΤΙιβορΙΐΓ. ΟιαταίΙ, 4) Α7/>οιχοί ψΛΠΙ, φαρ€Ϊρ 

Πέρ8ι{: ΙίέρΒιξ μέτ εΗ κάιτίΙΚοί ύη- 
μάξ'ετο χώΚάί Αν. 1292. Οίααάιΐδ οΛ 
<:&ιιρο €ΐ €οςατΐδ ΡβΓ.ίΙίχ, ςυβιη & οοιηίάί 
ροβίίδ δ&ερε ίη-ίδαπι χηυΐία ηο(&η( ρΓον«Γΐ)ϊί, 
Π€ρδίκ€ΐο9 ΊΓούί^ 114 ρ δ ίκ 03 καττηλάϋΡ^ έτ 
ιτάρτι μύθφ καΙ τδΤΙέρδικοί (Τκί\θ5 ΑύΛ• 
ηαειίδ ι, ρ. 4 ^ (ςνιαβ νβΛα € ρΓονβΛΐο 
άικίΐα δοηΐ, <|ΰθ Ιερίάο υδΐΐδ €556 ίειίατ 
Ήε^ειηο Τΐιαδίιΐδ, (^ιιί δίαιί^ί ραΓΌ(ϋ35 1α- 
άεηΗ ΙιαεΓεϋαΙ &<|α&, 5αΙ>ί€6Γ£ δοΐεΐι&ΐ αΐ 
ύ6 ΙΙέρδίκοί σκέΧΛί, δίιηίΐβ Αιί$Ιορ1ΐΑη60 
Χηΐκύθισρ άτί-ώΧεσα) ; καΐ μ^ χϋέί γ' ^ 
Ιίέρδίξ χωΧ6$ Αη&ζγτ. (τ. XI 

Π•ρικλ€(8α• : <1υχ Ι.αε6(1αειηοη1α5, 5ΐιρ- 
■ρΐεχ β\} ΑίΙκεηίεηβΙΒαδ ρείβΐ^ειΐ εορίοδ »ά 
Ιλβίΐυπι Μεδδεηί&οιπη : Σ,γ^, 1138 δβςφο^ 
ίνθ' δτ ίΧθώρ δεϋρο Ιΐ€ρικΧ€ίΒα$ τοτέ 6 
ΑάκωΡ *Α0ηραίωρ Ικέτηί καθέί^^ετο, Οοη^• 
ΡΙαΙβΓοΙι. αηίοη» ρ. 489 ς τέμτνυσιρ βΛτ •ί 
ΑζΐκίδαιμόρΐΜ ΎίερικΧείδαρ €1$ 'ΑΒ^ρλτ, \ 
δεόμβκκ βοτ^έϊν, δν φησι κωμψδωρ *λ